Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp việt nam nghiên cứu các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP HCM

161 6 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ MINH CẨM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ÁP DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMNGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ − TP.HCM, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ MINH CẨM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ÁP DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMNGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HUỲNH ĐỨC LỘNG TP.HCM, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc tìm hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hƣởng đến áp dụng Kế toán quản trị môi trƣờng doanh nghiệp Việt Nam - nghiên cứu doanh nghiệp xây dựng địa bàn Tp HCM” PGS.TS Huỳnh Đức Lộng hƣớng dẫn, công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc xử lý trung thực khách quan Tp HCM, tháng 09 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Minh Cẩm MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh sách bảng, biểu Danh sách hình vẽ, biểu đồ thị Danh mục viết tắt Tóm tắt PHẦN MỞ ĐẦU ………………… ………………………………………………1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .4 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn .5 Bố cục đề CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN …………………………………………………………………………………… 1.1 Cơng trình nghiên cứu nƣớc .7 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu q trình hình thành phát triển EMA 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến áp dụng EMA 1.2 Cơng trình nghiên cứu nƣớc 10 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu 12 1.4 Khe hổng nghiên cứu 13 1.5 Định hƣớng nghiên cứu 13 KẾT LUẬN CHƢƠNG …………………………………………………………15 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ EMA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ÁP DỤNG EMA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ………………16 2.1 Tổng quan EMA 16 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển EMA .16 2.1.2 Khái niệm EMA 18 2.1.3 Vai trò EMA .20 2.1.4 Nội dung EMA 21 2.1.5 Quản trị môi trƣờng báo cáo trách nhiệm xã hội .28 2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến áp dụng EMA 30 2.2.1 Sự nhận thức nhà quản trị EMA 30 2.2.2 Thực trạng chất lƣợng quảnmôi trƣờng công ty 31 2.2.3 Sự phức tạp thực EMA 31 2.2.4 Những quy định pháp luật môi trƣờng thông tin môi trƣờng 32 2.2.5 Áp lực từ bên liên quan .32 2.2.6 Áp lực mô .33 2.3 Cơ sở lý thuyết 34 2.3.1 Lý thuyết thành phần có liên quan (Stakeholder theory) 34 2.3.2 Lý thuyết tính hợp pháp (Legitimacy theory) 35 2.3.3 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource dependence Theory) 36 2.3.4 Lý thuyết thể chế (Institutional theory) .36 2.3.5 Lý thuyết bất định (Contingency theory) 38 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 38 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu 38 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu .39 2.5 Những đặc điểm DNXD địa bàn Tp HCM môi trƣờng pháp lý liên quan đến nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến EMA 40 2.5.1 Tổng quan DNXD địa bàn Tp HCM 40 2.5.2 Các qui định pháp lý có liên quan đến EMA Việt Nam 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG …………………………………………………………49 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………… ……………….50 3.1 Quy trình nghiên cứu .50 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 51 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 51 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 52 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng sơ .63 3.3.1 Phƣơng pháp chọn mẫu nghiên cứu 63 3.3.2 Đối tƣợng khảo sát, thu thập liệu 63 3.3.3 Đánh giá chất lƣợng thang đo 63 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng thức .64 3.4.1 Phƣơng pháp chọn mẫu nghiên cứu 64 3.4.2 Đối tƣợng khảo sát, thu thập liệu 64 3.5 Phƣơng pháp phân tích liệu 65 3.5.1 Đánh giá chất lƣợng thang đo 65 3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá 65 3.5.3 Phân tích hồi quy đa biến 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG …………………………………………………………68 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUBÀN LUẬN… …………………69 4.1 Kết nghiên cứu 69 4.1.1 Kết thống mẫu nghiên cứu .69 4.1.2 Kết kiểm định giá trị thang đo 70 4.1.3 Kết phân tích nhân tố khám phá 75 4.1.4 Kết phân tích hồi quy đa biến .85 4.1.5 Kiểm định phƣơng sai phần dƣ không đổi 87 4.2 Bàn luận 87 4.2.1 Bàn luận .87 4.2.2 So sánh với cơng trình nghiên cứu khác .89 KẾT LUẬN CHƢƠNG ……………………………………………………….91 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………….92 5.1 Kết luận 92 5.2 Khuyến nghị .93 5.2.1 Khuyến nghị nhân tố nhận thức nhà quản trị EMA 93 5.2.2 Khuyến nghị nhân tố đối tƣợng bên doanh nghiệp .94 5.3 Hạn chế đề tài 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Một số số phát triển ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2015 Tp HCM 40 Bảng 2.2: Hệ số phát thải khí thải xây dựng 42 Bảng 2.3: Lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng thành phố giai đoạn 2011 – 2015 43 Bảng 2.4: Tình hình phát thải khí nhà kính ngành lƣợng TP.HCM giai đoạn 2011 – 2015 44 Bảng 3.1: Kết định tính nhân tố “Sự nhận thức nhà quản trị EMA” 53 Bảng 3.2: Kết định tính nhân tố “Thực trạng chất lƣợng quảnmôi trƣờng công ty” 55 Bảng 3.3: Kết định tính nhân tố “Sự phức tạp thực EMA” 58 Bảng 3.4: Kết định tính nhân tố “Những quy định pháp luật môi trƣờng thông tin môi trƣờng” 59 Bảng 3.5: Kết định tính nhân tố “Áp lực từ bên liên quan” 60 Bảng 3.6: Kết định tính nhân tố “Áp lực mô phỏng” 61 Bảng 3.7: Kết định tính biến phụ thuộc “Áp dụng EMA” 62 Bảng 4.1: Thông tin cá nhân đƣợc khảo sát 69 Bảng 4.2: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho nhân tố nhận thức nhà quản trị EMA 70 Bảng 4.3: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho nhân tố thực trạng chất lƣợng quảnmôi trƣờng công ty 71 Bảng 4.4: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho nhân tố quy định pháp luật môi trƣờng thông tin môi trƣờng 72 Bảng 4.5: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho nhân tố phức tạp thực EMA 73 Bảng 4.6: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho nhân tố áp lực từ bên liên quan 73 Bảng 4.7: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho nhân tố áp lực mô 74 Bảng 4.8: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc Áp dụng EMA 74 Bảng 4.9: Kết KMO kiểm định Bartlett sau chạy EFA cho biến độc lập 76 Bảng 4.10: Kết phân tích tổng phƣơng sai đƣợc giải thích sau chạy EFA cho biến độc lập 77 Bảng 4.11: Ma trận nhân tố đƣợc xoay cho biến độc lập 78 Bảng 4.12: Các biến quan sát đặc trƣng cho biến có chất lƣợng tốt 80 Bảng 4.13: Kết KMO kiểm định Bartlett sau chạy EFA cho biến phụ thuộc 82 Bảng 4.14: Kết phân tích tổng phƣơng sai đƣợc giải thích sau chạy EFA cho biến phụ thuộc 83 Bảng 4.15: Ma trận nhân tố đƣợc xoay cho biến phụ thuộc 84 Bảng 4.16: Kết Kiểm định hệ số hồi quy 85 Bảng 4.17: Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình 86 Bảng 4.18: Kết phân tích phƣơng sai (hồi quy) 86 Bảng 4.19: Kết kiểm định phƣơng sai phần dƣ không đổi 87 Bảng 4.20: Tầm quan trọng biến độc lập theo % 88 DANH SÁCH HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ THỊ Hình 2.1: Vai trò EMA q trình định 20 Hình 2.2: Các nhân tố ảnh hƣởng đến áp dụng EMA DNVN – nghiên cứu DNXD địa bàn Tp HCM 39 Hình 2.3: Sự biến động mức độ tăng trƣởng ngành xây dựng nƣớc thời kỳ 1985 – 2015 dự đoán đến năm 2018 42 Hình 2.4: Diễn biến thải lƣợng TSP, PM10 phát sinh từ hoạt động xây dựng địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011 – 2015 43 Hình 3.1: Quy trình thực hiên nghiên cứu 46 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 84 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 0,317 0,310 0,292 0,270 0,256 0,216 0,203 0,191 0,179 0,153 0,835 0,817 0,769 0,711 0,674 0,570 0,535 0,503 0,471 0,401 94,548 95,365 96,135 96,846 97,520 98,089 98,624 99,128 99,599 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis AOM1 AOM2 AOM3 AOM4 AOM5 AOM6 AOM7 AOM8 AOM9 AOM10 AOM11 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 EQ7 EQ8 EQ9 EQ10 EQ11 EQ12 EC1 EC2 EC3 EC4 0,328 0,507 Rotated Component Matrixa Component 0,415 0,463 0,395 0,560 0,569 0,595 0,619 0,737 0,682 0,452 0,483 0,603 0,678 0,704 0,573 0,631 0,661 0,761 0,676 0,710 0,701 0,714 0,738 0,679 0,691 0,671 0,739 0,715 0,389 0,464 EL1 0,604 EL2 0,804 EL3 0,675 PFS1 0,517 0,362 PFS2 0,759 PFS3 0,767 PFS4 0,691 PFS5 0,566 MF1 0,445 0,331 MF2 0,463 MF3 0,489 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 6.2: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần (loại bỏ biến AOM1, AOM2, AOM9, AOM10, PFS1, MF1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 0,900 3.378 496 0,000 0,526 0,608 0,652 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Com pone % of Tota nt Varia l nce Cum ulativ e% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 28,044 46,039 50,959 55,203 58,744 61,907 64,845 67,552 70,034 72,428 74,676 76,760 78,715 80,497 82,209 83,819 85,310 86,693 88,069 89,340 90,562 91,738 92,843 93,871 94,851 95,803 96,699 97,471 98,171 98,842 99,468 100,000 8,974 5,758 1,574 1,358 1,133 1,012 0,940 0,866 0,794 0,766 0,719 0,667 0,625 0,570 0,548 0,515 0,477 0,443 0,440 0,407 0,391 0,376 0,354 0,329 0,313 0,305 0,287 0,247 0,224 0,215 0,200 0,170 28,044 17,995 4,920 4,243 3,541 3,163 2,938 2,707 2,482 2,394 2,248 2,084 1,954 1,783 1,712 1,610 1,491 1,383 1,375 1,271 1,222 1,176 1,105 1,028 0,980 0,953 0,896 0,771 0,700 0,671 0,625 0,532 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varia nce Cumul ative % Total 8,974 5,758 1,574 1,358 1,133 1,012 28,044 17,995 4,920 4,243 3,541 3,163 28,044 46,039 50,959 55,203 58,744 61,907 5,365 5,067 3,766 2,791 1,480 1,341 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulat Varia ive % nce 16,767 15,835 11,767 8,721 4,626 4,192 16,767 32,601 44,369 53,090 57,715 61,907 Rotated Component Matrixa Component 0,596 0,606 0,629 0,682 0,729 0,638 0,611 AOM3 AOM4 AOM5 AOM6 AOM7 AOM8 AOM11 EQ1 0,658 EQ2 0,656 EQ3 EQ4 0,506 EQ5 0,557 EQ6 0,721 EQ7 0,687 EQ8 0,758 EQ9 0,747 EQ10 0,706 EQ11 0,768 EQ12 0,681 EC1 0,682 EC2 0,676 EC3 0,768 EC4 0,715 EL1 0,624 EL2 0,796 EL3 0,707 PFS2 0,759 PFS3 0,781 PFS4 0,708 PFS5 0,554 MF2 MF3 0,556 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 0,716 0,547 0,550 0,619 Phụ lục 6.3: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần (loại bỏ biến EQ3, EQ4, MF3) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 0,906 2.989 406 0,000 [ Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Co mp on ent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 % of Varia Total nce 8,579 5,112 1,547 1,323 0,949 0,864 0,849 0,808 0,733 0,711 0,645 0,636 0,557 0,541 0,521 0,464 0,464 0,429 0,395 0,382 0,356 0,356 0,318 0,299 0,289 0,256 0,221 0,220 0,176 29,582 17,627 5,333 4,561 3,272 2,978 2,929 2,786 2,529 2,451 2,224 2,194 1,920 1,867 1,795 1,600 1,600 1,480 1,364 1,317 1,227 1,226 1,098 1,030 0,996 0,884 0,764 0,757 0,608 Cum ulativ e% 29,582 47,209 52,542 57,104 60,376 63,354 66,283 69,069 71,598 74,049 76,273 78,467 80,387 82,253 84,048 85,648 87,248 88,729 90,092 91,409 92,636 93,862 94,960 95,990 96,986 97,871 98,634 99,392 100,000 % of Varia Total nce 8,579 5,112 1,547 1,323 29,582 17,627 5,333 4,561 Rotation Sums of Squared Loadings Cum ulativ Tota e% l 29,582 47,209 52,542 57,104 5,100 4,815 3,828 2,817 % of Varianc e Cumulat ive % 17,587 16,604 13,198 9,714 17,587 34,191 47,389 57,104 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component AOM3 AOM4 AOM5 AOM6 AOM7 AOM8 AOM11 EQ1 0,684 EQ2 0,703 EQ5 0,648 EQ6 0,756 EQ7 0,690 EQ8 0,727 EQ9 0,720 EQ10 0,715 EQ11 0,751 EQ12 0,689 EC1 EC2 EC3 EC4 EL1 0,629 EL2 0,807 EL3 0,717 PFS2 0,760 PFS3 0,776 PFS4 0,718 PFS5 0,577 MF2 0,505 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 0,572 0,599 0,602 0,633 0,763 0,692 0,621 0,681 0,672 0,763 0,727 0,358 0,321 Phụ lục 6.4: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần cuối KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 0,901 2.862 378 0,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Com pone % of Tota nt Varia l nce Cum ulativ e% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,026 47,279 52,797 57,521 60,821 63,856 66,834 69,718 72,325 74,832 77,128 79,283 81,235 83,094 84,856 86,512 88,074 89,572 90,959 92,304 93,574 94,712 95,816 96,857 97,792 98,583 99,367 100,000 8,127 5,111 1,545 1,323 0,924 0,850 0,834 0,808 0,730 0,702 0,643 0,604 0,546 0,521 0,493 0,464 0,437 0,420 0,388 0,377 0,356 0,319 0,309 0,292 0,262 0,222 0,220 0,177 29,026 18,253 5,519 4,724 3,300 3,035 2,978 2,884 2,607 2,507 2,296 2,155 1,952 1,859 1,762 1,657 1,561 1,498 1,387 1,346 1,270 1,138 1,104 1,041 0,934 0,791 0,784 0,633 Total % of Varian ce Cumulat ive % 8,127 5,111 1,545 1,323 29,026 18,253 5,519 4,724 29,026 47,279 52,797 57,521 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings Total 5,100 4,473 3,762 2,771 % of Varia nce Cum ulativ e% 18,214 15,975 13,434 9,898 18,214 34,189 47,623 57,521 Rotated Component Matrixa Component 0,574 0,602 0,606 0,637 0,766 0,693 0,624 AOM3 AOM4 AOM5 AOM6 AOM7 AOM8 AOM11 EQ1 0,684 EQ2 0,703 EQ5 0,648 EQ6 0,756 EQ7 0,689 EQ8 0,726 EQ9 0,720 EQ10 0,715 EQ11 0,751 EQ12 0,689 EC1 EC2 EC3 EC4 EL1 0,619 EL2 0,802 EL3 0,711 PFS2 0,758 PFS3 0,774 PFS4 0,714 PFS5 0,573 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 0,688 0,677 0,767 0,730 PHỤ LỤC 7: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 0,790 377 Sig 0,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Component Total % of Cumulati Variance ve % 2,815 70,38 70,38 0,537 13,42 83,80 0,384 9,60 93,41 0,264 6,59 100,00 Total % of Cumulative Variance % 2,815 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component EMA2 0,891 EMA4 0,844 EMA3 0,828 EMA1 0,789 Extraction Method: Principal Component Analysis 70,38 70,38 a components extraCông tyed PHỤ LỤC 8: Kết hồi quy đa biến Correlations Pearson Correlatio n Sig (1tailed) F_EMAs p 1,000 F_EMAs p F1_EQ F2_PEM F3_AOM F4_EC F_EMAs p F1_EQ F2_PEM F3_AOM F4_EC N F_EMAs p F1_EQ F2_PEM F3_AOM F4_EC 0,067 0,603 0,667 0,524 F1_EQ 0,067 1,000 0,040 - 0,003 0,089 0,171 F2_PEM F3_AOM 0,603 0,667 0,040 1,000 0,652 0,644 0,000 - 0,003 0,652 1,000 0,572 0,000 0,089 0,644 0,572 1,000 0,000 0,287 0,485 0,000 0,103 0,000 0,000 0,171 0,000 0,000 0,000 204 0,287 0,485 0,103 204 0,000 0,000 204 0,000 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 Model Summaryb Model R F4_EC 0,524 Std Adjusted Error of R R the DurbinSquare Square Estimate Watson 0,504 0,494 0,436 1,941 0,710a a PrediCông tyors: (Constant), F4_EC, F1_EQ, F3_AOM, F2_PEM b Dependent Variable: F_EMAsp ANOVAa Model Regression Residual Sum of Squares 38,438 df Mean Square 9,610 F 50,491 Sig 0,000b 37,874 199 0,190 Total 76,312 203 a Dependent Variable: F_EMAsp b PrediCông tyors: (Constant), F4_EC, F1_EQ, F3_AOM, F2_PEM Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error 0,567 0,295 (Constant) F1_EQ 0,050 0,051 F2_PEM 0,234 0,072 F3_AOM 0,513 0,078 F4_EC 0,106 0,066 a Dependent Variable: F_EMAsp Collinearity Statistics t Sig Beta 0,049 0,238 0,450 0,109 Tolerance 1,924 0,056 0,976 3,246 6,578 1,597 0,330 0,001 0,000 0,112 0,988 0,465 0,533 0,540 VIF 1,012 2,149 1,877 1,853 PHỤ LỤC 9: Kiểm định phƣơng sai phần dƣ không đổi Correlations Spearman's ABSRES rho F2_PEM Correlation Coefficient Sig (2tailed) N Correlation Coefficient Sig (2tailed) N Correlation Coefficient ABSRES 1,000 204 -0,139* F2_PEM F3_AOM -0,139* - 0,125 0,052 0,076 204 1,000 204 0,687** 0,052 204 0,687** 204 1,000 Sig (20,076 0,000 tailed) N 204 204 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 204 F3_AOM 204 - 0,125 0,000 PHỤ LỤC 10: Danh sách doanh nghiệp tham gia khảo sát STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TÊN DOANH NGHIỆP Công Ty BĐS Hồng Phúc Cơng Ty Cổ Phần Di Bảo Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ – Thƣơng Mại – Dịch Vụ Việt Úc Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Địa Ốc Khang Việt Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Kinh Doanh Địa Ốc Hƣng Thịnh Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phúc Điền Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Phƣơng Việt Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thắng Lợi Group Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Tân Phú Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Hạ Tầng 620 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Xây Dựng Cơng Trình Cơng Ty Cổ Phần ĐT Phúc Điền Công Ty Cổ Phần Hƣng Thịnh Incons Công Ty Cổ Phần Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng Kiến Tạo Việt Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cơ Diên An Phong Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Xây Dựng Hòa Bình Cơng Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Invicons Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Xây Dựng Ý Tân Công Ty Cổ Phần Thiết KếXây Dựng An Phú Long Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Cii Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thƣơng Mại Tht Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt Đại Thành Công Ty CP Châu Long Hà Nội Công Ty CP Di Bảo Công Ty CP DT & PT BDS Diên Thành Công Ty CP Đầu Tƣ Hoa Hồng Công Ty CP Đầu Tƣ Và Xây Dựng Trƣờng An Công Ty CP ĐT XD FDC Công Ty CP ĐT XD TM Khang Việt Công Ty CP Đƣờng Khánh Hội Công Ty CP Hà Trƣờng Khánh Công Ty CP Hóa Chất TP HCM Cơng Ty CP Mơi Trƣờng Kỹ Thuật Leenguyen 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Công Ty CP Tam Kim CN Tp.HCM Công Ty CP Tam Kim Chi Nhánh Tp HCM Công Ty CP Tc Cơ Giới & XD Đất Việt Công Ty CP Tm Và XD Phúc Thuận Phát Công Ty CP TV TK XD Việt Thuật Công Ty CP TV TK Và XD Nam Viên Công Ty CP VNDECO Công Ty CP Xây Dựng Mekocons Công Ty CP Xây Dựng Số Một Việt Tổng Công Ty Descon Công Ty Hƣng Thịnh Công Ty Mê Linh Công Ty TNHH Cải Tiên Xanh Công Ty TNHH XD CT Hùng Vƣơng Công Ty TNHH ĐT Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trƣờng Dƣơng Nhật Công Ty TNHH Hpcons Cơng Ty TNHH Marketech Cơng Ty TNHH Mtv Hồng Nam Hoa Công Ty TNHH Mtv Thái Ngân Công Ty TNHH Phúc Long Khang Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Coreasia Công Ty TNHH Quốc Thạch Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thƣơng Mại Đại Á Châu Công Ty TNHH SX TM XD Hƣng Việt Công Ty TNHH Tk XD Tám Sáu Công Ty TNHH TM Quốc Tế Titan Công Ty TNHH TTCL Việt Nam Công Ty TNHH Tƣ Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng - Thƣơng Mại Trần Gia Huy Công Ty TNHH Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng A.Q.A Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế & Xây Dựng Land Arch Công Ty TNHH Tƣ Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia Hồ Cơng Ty TNHH Trà Vinh Công Ty TNHH Xây Dựng An Cƣ Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Điền Công Ty TNHH Xây Dựng Cơng Trình Hùng Vƣơng 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thơng Tồn Cầu Cơng Ty TNHH Xây Dựng Nguyên Cát Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Việt Nam Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Bàng Nguyễn Công Ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Hồng Kiến Phát Cơng Ty TNHH XD An Cƣ Cơng Ty TNHH XD CƠNG TY Hùng Vƣơng Cơng Ty VLXD Trƣờng Trinh Công Ty Xây Dựng Tại Tp Hcm Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Và Dịch Vụ Tân Phú Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Và Xây Dựng Invicons Công ty CP Thi Công Cơ Giới & XD Đất Việt Công ty CP Xây Dựng Mekocons Công ty CP Xây Dựng Việt Đại Thành Công ty TNHH SX TM XD Hƣng Việt Công ty TNHH Tƣ Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng - Thƣơng Mại Trần Gia Huy Công ty TNHH Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Hồng Kiến Phát Cơng ty TNHH XD- TM - DM Nguyễn Minh Hồng Cơng ty CP Kỹ Thuật XD Vạn Tƣờng Công ty CP XD Số Một Việt Tổng Công ty TNHH Xây Dựng Ƣu Việt Công ty TNHH Xây Dựng Và TT NT Mộc Tùng ... MINH CẨM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ÁP DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Mã ngành:... hưởng đến áp dụng EMA doanh nghiệp Việt Nam – nghiên cứu doanh nghiệp xây dựng địa bàn Tp HCM Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu nhân tố. .. nhân tố ảnh hƣởng đến áp dụng EMA DNVN - nghiên cứu DNXD địa bàn Tp HCM Đề khuyến nghị để áp dụng EMA DNVN – nghiên cứu DNXD địa bàn Tp HCM Câu hỏi nghiên cứu Các nhân tố ảnh hƣởng đến áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp việt nam nghiên cứu các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp việt nam nghiên cứu các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay