Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại MESA

118 9 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC LANG ANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI MESA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS PHAN QUỐC TẤN Thành phố Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ & thương mại MESA” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan khơng chép cơng trình nghiên cứu trước TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Người thực luận văn Nguyễn Ngọc Lang Anh MỤC LỤC TRAN BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC B N DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Kết cấu luận văn .5 CHƯƠN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘN LỰC LÀM VIỆC 1.1 Động lực làm việc nhân viên 1.1.1 Khái niệm động lực 1.1.2 Bản chất động lực 1.2 Các thuyết động lực 10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực 14 1.4 Các nghiên cứu có liên quan đến động lực làm việc nhân viên 16 1.4.1 Nghiên cứu Akhtar cộng (2014) .16 1.4.2 Nghiên cứu Safiullah (2015) 17 1.4.3 Nghiên cứu Wambua cộng (2016) 17 1.4.4 Nghiên cứu Odukah (2016) 18 1.4.5 Nghiên cứu Lê Thị Bích Phụng (2011) 19 1.4.6 Nghiên cứu Trần Thị Hoa (2013) 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA .22 1.5.1 Điều kiện làm việc .23 1.5.2 Công việc phong phú 25 1.5.3 Các lợi ích nhận 26 1.5.4 Phần thưởng & công nhận .27 1.5.5 Động lực làm việc 27 CHƯƠN THỰC TRẠN VỀ ĐỘN LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔN TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ & THƯƠN MẠI MESA 29 2.1 Tổng quan CN CTY TNHH DV & TM MESA .29 2.1.1 Giới thiệu chung 29 2.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh 30 2.1.3 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.4 Tầm nhìn sứ mệnh 31 2.1.5 Cơ cấu tổ chức CN CTY TNHH DV & TM MESA 31 2.1.6 Chức nhiệm vụ công ty .34 2.1.7 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty .34 2.2 Tổng quan kết nghiên cứu động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA 36 2.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 36 2.2.2 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua kiểm định Cronbach’s Alpha .37 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá thơng qua phân tích EFA 38 2.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA .38 2.3.1 Thực trạng điều kiện làm việc .40 2.3.2 Thực trạng công việc phong phú 44 2.3.3 Thực trạng lợi ích nhận .50 2.3.4 Thực trạng phần thưởng công nhận 55 2.4 Đánh giá chung thực trạng tạo động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA .61 CHƯƠN CÁC I I PHÁP NÂN CAO ĐỘN LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔN TY TNHH DV & TM MESA…………………………………………………………………………… 64 3.1 Cơ sở xây dựng giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA .64 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển CN CTY TNHH DV & TM MESA 64 3.1.2 Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA .65 3.2 Các giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA 67 3.2.1 Giải pháp điều kiện làm việc 67 3.2.2 Giải pháp công việc phong phú 69 3.2.3 Giải pháp lợi ích nhận .72 3.2.4 Giải pháp phần thưởng & công nhận 73 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KH O PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CN CTY TNHH TM & DV FY TP.HCM Co.LTD P&G DLT B&M EFA WS KR SP DS KPI YTNT TGBH TĐCX SBD NSBH DOF NPP DSO OPEX LNTT : Chi nhánh : Công ty : Trách nhiệm hữu hạn : Thương mại & Dịch vụ : Financial year : Thành phố Hồ Chí Minh : Company Limited : Procter & Gamble : Distributor Leader Team : Blackmore : Exploratory Factor Analysis : Whole sales : Key retailer : Sản phẩm : Doanh số : Key Performance Indicator : Yếu tố tảng : Thời gian bán hàng : Tọa độ xác : Shopper Based Design : Năng suất bán hàng : Ditribution of the future : Nhà phân phối : Days Sales Outstanding : Operational Expenses : Lợi nhuận trước thuế DANH MỤC B N Bảng Bảng thống kê nhân viên kinh doanh đạt doanh số năm năm 2015, 2016 2017 .2 Bảng 1 Bảng tóm tắt lý thuyết động lực 10 Bảng Bảng tổng hợp cơng trình nghiên cứu tham khảo .22 Bảng Thang đo điều kiện làm việc 24 Bảng Thang đo công việc phong phú 25 Bảng Thang đo lợi ích nhận .26 Bảng Thang đo phần thưởng & công nhận 27 Bảng Thang đo động lực làm việc 28 Bảng Tóm tắt thống kê mô tả mẫu 36 Bảng 2 Kết độ tin cậy Cronbach’s Alpha 37 Bảng Kết đo lường động lực làm việc nhân viên kinh doanh CN CTY TNHH DV & TM MESA 38 Bảng Kết tóm tắt đánh giá nhân viên kinh doanh 39 Bảng Thực trạng điều kiện làm việc 40 Bảng Thống kê quy định tác nghiệp nhân viên bán hàng .41 Bảng Thực trạng công việc phong phú .44 Bảng Một số chương trình khuyến áp dụng 46 Bảng Các sách khuyến theo hình thức chiết khấu cơng ty áp dụng 47 Bảng 10 Các phương thức tốn cơng ty áp dụng 48 Bảng 11 Các quy định sách ưu đải trưng bày sản phẩm cửa hàng & đại lý .48 Bảng 12 Thực trạng lợi ích nhận 50 Bảng 13 Bảng khung lương 51 Bảng 14 Bảng quy định mức lương tối thiểu theo vùng 52 Bảng 15 Bảng cấu lương Phòng Kinh Doanh 53 Bảng 16 Lương quy trình .54 Bảng 17 Lương KPI .54 Bảng 18 Bảng thống kê nhân viên kinh doanh đạt doanh số năm năm 2015, 2016 2017 55 Bảng 19 Thực trạng phần thưởng & công nhận 55 Bảng 20 Nội dung khoản phụ cấp cho nhân viên kinh doanh Công ty Mesa 58 Bảng 21 Bảng lương doanh số .59 Bảng Chỉ tiêu năm tài 2018/2019 65 Bảng Kết phân tích hồi qui bội 66 Bảng 3 Bảng đề xuất cử nhân viên học lớp nghiệp vụ chi phí dự kiến 71 Bảng Bảng lương có điều chỉnh 72 Bảng Bảng mức thưởng theo thâm niên 75 DANH MỤC HÌNH Hình 1 Mơ hình Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nhân viên lĩnh vực ngân hàng Naeem, Pakistan Akhtar cộng (2014) .17 Hình Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đội ngũ bán hàng công ty dược phẩm đa quốc gia Astrazeneca Kenya Wambua cộng (2016) 18 Hình Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến động lực nhân viên Odukah (2016) 19 Hình Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến động lực nhân viên Lê Thị Bích Phụng (2011) 20 Hình Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến động lực nhân viên văn phòng doanh nghiệp vừa nhỏ TP.HCM Trần Thị Hoa (2013) 21 Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất tác giả 23 Hình Logo Công ty TNHH dịch vụ & thương mại MESA .29 Hình 2 Hình Sơ đồ tổ chức công ty Mesa HCM 33 Hình Mơ hình đặt hàng trước giao hàng sau .69 Hình Sơ đồ tổ chức phòng quảng cáo, khuyến bán hàng 71 Hình 3 Sơ đồ cấu tổ chức cơng đồn cơng ty 74 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xu hội nhập toàn cầu với chế thị trường mở cửa nay, doanh nghiệp chủ động nắm bắt hội kinh doanh, song họ phải tồn môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Do đó, doanh nghiệp phải cố gắng tận dụng hết nguồn lực để tồn tại, phát triển đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Trong đó, nguồn nhân lực nguồn lực cốt lõi có tác động lớn đến trình hoạt động phát triển doanh nghiệp yếu tố ảnh hưởng đến thành bại doanh nghiệp tương lai Như vậy, doanh nghiệp nhân viên tài sản quan trọng nên doanh nghiệp phải ln tìm cách để trì phát triển nguồn nhân lực vốn có Sự ổn định đội ngũ nhân viên giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí (tuyển dụng, đào tạo … ) giảm thiểu sai sót (do nhân viên chưa quen việc gây ra), tạo niềm tin tinh thần đoàn kết nội doanh nghiệp Từ đó, nhân viên xem doanh nghiệp nơi lý tưởng cho họ phát huy lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Cuối quan trọng hết, ổn định giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, tạo tin cậy khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Nhưng với thị trường cạnh tranh đặc biệt cạnh tranh nguồn nhân lực gay gắt, đầy khó khăn việc tuyển dụng nhân chất lượng khó, việc giữ chân họ làm việc lâu dài với doanh nghiệp khó khăn Bên cạnh đó, khách hàng ngày thông tin tốt đòi hỏi nhiều họ có vơ số tùy chọn đáp ứng nhu cầu yêu cầu họ Do đó, chất lượng sản phẩm dịch vụ góp phần nâng cao khả cạnh tranh công ty Rodrigues, Guerra Câmara (1997) rằng, nhà quản lý phải nhận thành công không từ công nghệ tiên tiến, sở tài vững vị trí thị trường mà từ nhân viênđộng lực, chun môn phù hợp làm việc với suất cao 859 LIND1 LIND2 LIND3 LIND4 Item Statistics Std Mean Deviation 2.66 1.004 2.61 1.081 2.42 1.220 2.87 955 Item Means LIND1 LIND2 LIND3 LIND4 862 N 223 223 223 223 Summary Item Statistics Minimu Maximu Maximum / Mean m m Range Minimum Variance 2.640 2.417 2.874 457 1.189 035 Scale Mean if Item Deleted 7.90 7.96 8.14 7.69 Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 7.129 881 6.584 921 7.349 609 9.234 468 Phần thưởng & công nhận Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items N of Items 880 881 PTCN1 PTCN2 PTCN3 PTCN4 PTCN5 Item Statistics Std Mean Deviation 2.89 943 2.98 849 2.99 870 2.86 983 3.08 832 N 223 223 223 223 223 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 865 749 910 724 790 870 614 905 N of Items Item Means PTCN1 PTCN2 PTCN3 PTCN4 PTCN5 Summary Item Statistics Minimu Maximu Maximum / Mean m m Range Minimum Variance 2.961 2.861 3.076 215 1.075 007 Scale Mean if Item Deleted 11.91 11.82 11.81 11.94 11.73 Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 8.731 714 9.175 721 9.063 722 8.397 743 9.461 673 N of Items Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 528 854 546 853 548 852 568 848 462 864 Động lực làm việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items N of Items 840 862 DLLV DLLV DLLV DLLV DLLV Item Statistics Std Mean Deviation 2.61 647 Item Means N 223 3.29 793 223 2.72 612 223 2.56 903 223 2.63 1.000 223 Summary Item Statistics Minimu Maximu Maximum / Mean m m Range Minimum Variance 2.762 2.561 3.287 726 1.284 089 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation DLLV 11.20 7.177 658 DLLV 10.52 6.566 659 DLLV 11.09 6.833 833 DLLV 11.25 6.297 610 DLLV 11.18 5.986 591 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 699 810 542 804 810 775 452 821 389 835 PHỤ LỤC KẾT QU PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .742 3396.122 276 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Rotation Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Squared Loadings % of % of % of Compo Varianc Cumula Varianc Cumula Varianc Cumulat nent Total e tive % Total e tive % Total e ive % 4.226 17.610 17.610 4.226 17.610 17.610 3.695 15.396 15.396 3.492 14.550 32.160 3.492 14.550 32.160 3.394 14.142 29.538 3.134 2.672 2.548 13.059 11.132 10.618 45.219 3.134 56.351 2.672 66.969 2.548 13.059 11.132 10.618 45.219 3.286 56.351 2.943 66.969 2.754 982 4.093 71.062 Extraction Method: Principal Component Analysis DKLV DKLV DKLV DKLV DKLV DKLV PTCN4 PTCN3 PTCN2 Rotated Component Matrixa Component 883 839 781 774 717 622 843 829 828 13.693 12.265 11.473 43.231 55.496 66.969 PTCN1 826 PTCN5 786 DLLV3 928 DLLV1 825 DLLV2 816 DLLV4 724 DLLV5 706 LIND2 947 LIND1 946 LIND3 752 LIND4 687 CVPP3 CVPP4 CVPP2 CVPP1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations .933 927 703 655 PHỤ LỤC KẾT QU PHÂN TÍCH THỐN KÊ MƠ T CHO CÁC YÊU TỐ Điều kiện làm việc N DKLV1 223 959 919 Valid Missing Mode Std Deviation Variance Minimum Maximum Statistics DKLV2 DKLV3 DKLV4 DKLV5 DKLV6 223 223 223 223 223 0 0 3 3 976 966 1.008 1.086 1.023 952 933 1.017 1.179 1.047 1 1 5 5 Frequency Table DKLV1 Valid Total Frequency 20 32 112 48 11 223 Percent Valid Percent 9.0 9.0 14.3 14.3 50.2 50.2 21.5 21.5 4.9 4.9 100.0 100.0 Cumulative Percent 9.0 23.3 73.5 95.1 100.0 DKLV2 Valid Total Frequency 27 59 86 48 223 Percent Valid Percent 12.1 12.1 26.5 26.5 38.6 38.6 21.5 21.5 1.3 1.3 100.0 100.0 Cumulative Percent 12.1 38.6 77.1 98.7 100.0 DKLV3 Valid Frequency 29 Percent Valid Percent 13.0 13.0 Cumulative Percent 13.0 Total 42 102 47 223 18.8 45.7 21.1 1.3 100.0 18.8 45.7 21.1 1.3 100.0 31.8 77.6 98.7 100.0 DKLV4 Valid Total Frequency 47 53 91 29 223 Percent Valid Percent 21.1 21.1 23.8 23.8 40.8 40.8 13.0 13.0 1.3 1.3 100.0 100.0 Cumulative Percent 21.1 44.8 85.7 98.7 100.0 DKLV5 Valid Total Frequency 60 33 95 31 223 Percent Valid Percent 26.9 26.9 14.8 14.8 42.6 42.6 13.9 13.9 1.8 1.8 100.0 100.0 Cumulative Percent 26.9 41.7 84.3 98.2 100.0 DKLV6 Valid Total Frequency 40 50 91 38 223 Percent Valid Percent 17.9 17.9 22.4 22.4 40.8 40.8 17.0 17.0 1.8 1.8 100.0 100.0 Cumulative Percent 17.9 40.4 81.2 98.2 100.0 Công việc phong phú N Valid Missing Statistics CVPP1 CVPP2 223 223 0 CVPP3 223 CVPP4 223 Mode Std Deviation Variance Minimum Maximum 913 833 774 599 867 751 922 850 Frequency Table CVPP1 Valid Total Frequency 87 59 68 223 Percent Valid Percent 4.0 4.0 39.0 39.0 26.5 26.5 30.5 30.5 100.0 100.0 Cumulative Percent 4.0 43.0 69.5 100.0 CVPP2 Valid Total Frequency 79 99 37 223 Percent Valid Percent 3.6 3.6 35.4 35.4 44.4 44.4 16.6 16.6 100.0 100.0 Cumulative Percent 3.6 39.0 83.4 100.0 CVPP3 Valid Total Frequency 13 68 88 54 223 Percent Valid Percent 5.8 5.8 30.5 30.5 39.5 39.5 24.2 24.2 100.0 100.0 Cumulative Percent 5.8 36.3 75.8 100.0 CVPP4 Valid Frequency 15 67 75 Percent Valid Percent 6.7 6.7 30.0 30.0 33.6 33.6 Cumulative Percent 6.7 36.8 70.4 Total 66 223 29.6 100.0 29.6 100.0 100.0 Lợi ích nhận N Statistics LIND1 LIND2 223 223 0 1.004 1.081 1.008 1.168 1 4 Valid Missing Mode Std Deviation Variance Minimum Maximum LIND3 223 1.220 1.487 LIND4 223 955 912 Frequency Table LIND1 Valid Total Frequency 41 39 97 46 223 Percent Valid Percent 18.4 18.4 17.5 17.5 43.5 43.5 20.6 20.6 100.0 100.0 Cumulative Percent 18.4 35.9 79.4 100.0 LIND2 Valid Total Frequency 41 68 52 62 223 Percent Valid Percent 18.4 18.4 30.5 30.5 23.3 23.3 27.8 27.8 100.0 100.0 Cumulative Percent 18.4 48.9 72.2 100.0 LIND3 Valid Frequency 85 13 72 Percent Valid Percent 38.1 38.1 5.8 5.8 32.3 32.3 Cumulative Percent 38.1 43.9 76.2 Total 53 223 23.8 100.0 23.8 100.0 100.0 LIND4 Valid Total Frequency 102 32 84 223 Percent Valid Percent 2.2 2.2 45.7 45.7 14.3 14.3 37.7 37.7 100.0 100.0 Cumulative Percent 2.2 48.0 62.3 100.0 Phần thưởng & công nhận Statistics PTCN1 PTCN2 PTCN3 PTCN4 N Valid 223 223 223 223 Missing 0 0 Mode 2a Std Deviation 943 849 870 983 Variance 889 720 757 967 Minimum 1 1 Maximum 4 4 a Multiple modes exist The smallest value is shown PTCN5 223 832 692 Frequency Table PTCN1 Valid Total Frequency 13 73 62 75 223 Percent Valid Percent 5.8 5.8 32.7 32.7 27.8 27.8 33.6 33.6 100.0 100.0 Cumulative Percent 5.8 38.6 66.4 100.0 PTCN2 Valid Frequency 76 Percent Valid Percent 9 34.1 34.1 Cumulative Percent 35.0 Total 69 76 223 30.9 34.1 100.0 30.9 34.1 100.0 65.9 100.0 PTCN3 Valid Total Frequency 70 70 78 223 Percent Valid Percent 2.2 2.2 31.4 31.4 31.4 31.4 35.0 35.0 100.0 100.0 Cumulative Percent 2.2 33.6 65.0 100.0 PTCN4 Valid Total Frequency 14 83 46 80 223 Percent Valid Percent 6.3 6.3 37.2 37.2 20.6 20.6 35.9 35.9 100.0 100.0 Cumulative Percent 6.3 43.5 64.1 100.0 PTCN5 Valid Total Frequency 66 71 85 223 Percent Valid Percent 4 29.6 29.6 31.8 31.8 38.1 38.1 100.0 100.0 Cumulative Percent 30.0 61.9 100.0 Động lực làm việc N Valid Missing Mode Std Deviation Variance Minimum Maximum DLLV1 223 647 418 Statistics DLLV2 DLLV3 223 223 0 3 793 612 629 375 1 DLLV4 223 903 815 DLLV5 223 1.000 999 Frequency Table DLLV1 Valid Total Frequency 85 118 13 223 Percent Valid Percent 3.1 3.1 38.1 38.1 52.9 52.9 5.8 5.8 100.0 100.0 Cumulative Percent 3.1 41.3 94.2 100.0 DLLV2 Valid Total Frequency 36 92 86 223 Percent Valid Percent 4 16.1 16.1 41.3 41.3 38.6 38.6 3.6 3.6 100.0 100.0 Cumulative Percent 16.6 57.8 96.4 100.0 DLLV3 Valid Total Frequency 79 125 18 223 Percent Valid Percent 4 35.4 35.4 56.1 56.1 8.1 8.1 100.0 100.0 Cumulative Percent 35.9 91.9 100.0 DLLV4 Valid Total Frequency 18 107 53 45 223 Percent Valid Percent 8.1 8.1 48.0 48.0 23.8 23.8 20.2 20.2 100.0 100.0 DLLV5 Cumulative Percent 8.1 56.1 79.8 100.0 Valid Total Frequency 29 75 73 41 223 Percent Valid Percent 13.0 13.0 33.6 33.6 32.7 32.7 18.4 18.4 2.2 2.2 100.0 100.0 Cumulative Percent 13.0 46.6 79.4 97.8 100.0 PHỤ LỤC KẾT QU PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations Correlations DKLV DKLV Pearson Correlation CVPP Sig (2-tailed) CVPP LIND PTCN DLLV LIND DLLV 024 -.003 -.059 -.005 726 964 385 937 222 222 222 N 222 222 Pearson Correlation 024 Sig (2-tailed) 726 N 222 222 -.003 ** Pearson Correlation PTCN 319 319 ** 135 * 512 000 045 000 222 222 222 ** 411 572 ** Sig (2-tailed) 964 000 N 222 222 -.059 135 * Sig (2-tailed) 385 045 000 N 222 222 222 222 222 -.005 ** ** ** Pearson Correlation Pearson Correlation 512 000 000 222 222 222 ** 411 572 509 509 Sig (2-tailed) 937 000 000 000 N 222 222 222 222 222 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) b Model Summary Model R 733 Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square a 537 528 Durbin-Watson 46164 1.831 a Predictors: (Constant), PTCN, DKLV, CVPP, LIND b Dependent Variable: DLLV a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 53.629 13.407 Residual 46.244 217 213 Total 99.873 221 a Dependent Variable: DLLV ** 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** F 62.913 Sig .000 b b Predictors: (Constant), PTCN, DKLV, CVPP, LIND Coefficients a Standardi zed Unstandardized Coefficien Coefficients ts Collinearity Correlations Std Model (Const B Error 436 241 DKLV 186 042 CVPP 315 LIND PTCN ant) Statistics ZeroBeta t Sig order Tolera Partial Part nce VIF 1.813 071 206 5.133 004 -.005 009 006 895 1.105 042 366 7.496 000 512 453 346 897 1.114 276 046 320 6.035 000 572 379 279 760 1.317 258 040 328 6.464 000 509 402 299 827 1.209 a Dependent Variable: DLLV ... Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ & thương mại MESA cơng trình nghiên cứu riêng... bó lâu dài với Cơng ty Đó lý mà tác giả chọn đề tài Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ & thương mại MESA Mục tiêu nghiên... thưởng & công nhận .27 1.5.5 Động lực làm việc 27 CHƯƠN THỰC TRẠN VỀ ĐỘN LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔN TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ & THƯƠN MẠI MESA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại MESA , Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại MESA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay