Tác động của thông tin về sự chênh lệch giữa kế toán và thuế đối với việc dự đoán thu nhập trong tương lai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh

113 6 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN TÁC ĐỘNG CỦA THƠNG TIN VỀ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA KẾ TỐN THUẾ ĐỐI VỚI VIỆC DỰ ĐOÁN THU NHẬP TRONG TƢƠNG LAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TIN VỀ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA KẾ TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI VIỆC DỰ ĐOÁN THU NHẬP TRONG TƢƠNG LAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Xuân Hƣng TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN - Tên đề tài: ― Tác động thông tin chênh lệch kế toán thuế việc dự đoán thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh‖ - Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Hƣng - Tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Vân Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu tơi thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Xuân Hƣng Toàn số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Các kết luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Đồng thời, tất phần kế thừa nghiên cứu trƣớc đề có trích dẫn nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Nếu có vi phạm nào, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Thị Ngọc Vân TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học Ý nghĩa thực tiễn Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU …7 1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Các nghiên cứu nƣớc……………………………………………………9 1.3 Nhận xét…………………………………………………………………… 15 1.4 Kết luận 16 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 17 2.1 Sự chênh lệch kế toán thuế 17 2.2 Các loại khác chênh lệch lợi nhuận kế tốn thu nhập tính thuế……………………………………………………………………………….27 2.3 Thu nhập doanh nghiệp thuế TNDN 32 2.4 Sự cần thiết việc dự báo thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp 37 2.5 Mức độ liên quan nội dung thông tin số liệu kế tốn 40 Tóm tắt chƣơng 42 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu 43  Biến số phụ thuộc 44  Các biến số độc lập 44 3.2 Thu thập liệu nghiên cứu 47 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 47 3.3.1 Xử lý liệu nghiên cứu 47 3.3.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng hồi quy 48 3.3.3 Các kiểm định để lựa chọn mơ hình 50 3.3.4 Trình tự thực nghiên cứu định lƣợng 51 3.4 Tóm tắt chƣơng 52 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.1 Thu nhập doanh nghiệp với chênh lệch thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai 53 4.1.1 Kết phân tích tƣơng quan biến mơ hình 53 4.1.2 Kết mơ hình hồi quy 54 4.1.3 Kết kiểm định mơ hình hồi quy 56 4.2 Thu nhập doanh nghiệp với chênh lệch tạm thời thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai.61 4.2.1 Kết phân tích tƣơng quan biến mơ hình 61 4.2.2 Kết mơ hình hồi quy: 63 4.2.3 Kết kiểm định mơ hình hồi quy: 65 4.3 Thu nhập doanh nghiệp, tài sản cố định, chênh lệch giá trị kế toán vốn chủ sở hữu với nợ dài hạn tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai71 4.3.1 Kết phân tích tƣơng quan biến mơ hình: 71 4.3.2 Kết mơ hình hồi quy: 73 4.3.3 Kết kiểm định mơ hình hồi quy: 75 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 84 5.1 Nâng cao hiệu sử dụng Tài sản cố định doanh nghiệp 84 5.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 86 5.3 Nâng cao hiệu việc kiểm soát chi phí doanh nghiệp 90 5.4 Lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý 96 5.5 Nâng cao trình độ cán công nhân viên doanh nghiệp 97 5.6 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn chủ sở hữu 98 5.7 Tăng cƣờng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 100 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán DN Doanh nghiệp EFA Phân tích nhân tố khám phá FDI Foreign Direct Investment ( Đầu Tƣ Trực Tiếp Nƣớc Ngoài) WTO World Trade Organization (Tổ chức Thƣơng Mại Thế Giới) TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng) GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định H0,H1,H2,H3,H4 Gỉa thuyết 0, gỉa thuyết 1, giả thuyết 2, giả thuyết 3, giả thuyết DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Kết nghiên cứu trƣớc 14 Bảng 3.1: Mô tả biến sử dụng mơ hình 43 Bảng 4.1: Kết phân tích tƣơng quan 50 Bảng 4.2: Kết mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Chênh lệch thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (BTDt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt+1) 51 Bảng 4.3: Kết kiểm định White mơ hình hồi quy biến thu nhập doanh nghiệp (EPTs), chênh lệch thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (BTDt) tác động đến thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPS t+1) 53 Bảng 4.4: Kết kiểm định tự tƣơng quan mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Chênh lệch thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (BTDt) tác động đến thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPS t+1) 55 Bảng 4.5: Kết kiểm định Wald biến EPSt 55 Bảng 4.6: Kết kiểm định Wald biến BTDt 56 Bảng 4.7: Kết kiểm định Ramsey Reset mơ hình hồi quy biến thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Chênh lệch thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (BTDt) tác động đến thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai 57 Bảng 4.8: Kết phân tích tƣơng quan 59 Bảng 4.9: Kết mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Chênh lệch tạm thời thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (TEBTDt) tác động đên Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt +1) 60 Bảng 4.10: Kết kiểm định White mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Chênh lệch tạm thời thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (TEBTDt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt +1) 62 Bảng 4.12: Kết kiểm định Wald biến EPSt 64 Bảng 4.13: Kết kiểm định Wald biến TEBTDt 65 Bảng 4.14: Kết kiểm định Ramsey Reset mô hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Chênh lệch tạm thời thu nhập kế toán thu nhập chịu thuế (TEBTDt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt+1) 66 Bảng 4.15: Kết phân tích tƣơng quan 68 Bảng 4.16: Kết mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Tài sản cố định (GFAt), Logarit tổng tài sản (NLTAt), Chênh lệch giá trị kế toán vốn chủ sở hữu (BTMTt), Nợ dài hạn (Lt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt +1) 68 Bảng 4.17: Kết kiểm định White mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Tài sản cố định (GFAt), Logarit tổng tài sản (NLTAt), Chênh lệch giá trị kế toán vốn chủ sở hữu (BTMt), Nợ dài hạn (Lt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt+1) 73 Bảng 4.18: Kết kiểm định tự tƣơng quan mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Tài sản cố định (GFAt), Logarit tổng tài sản (NLTAt), Chênh lệch giá trị kế toán vốn chủ sở hữu (BTMt), Nợ dài hạn (Lt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt +1) 73 Bảng 4.19: Kết kiểm định Wald biến EPSt 74 Bảng 4.20: Kết kiểm định Wald biến GFAt 75 Bảng 4.21: Kết kiểm định Wald biến NLTAt 75 Bảng 4.22: Kết kiểm định Wald biến BTMt 75 Bảng 4.23: Kết kiểm định Wald biến Lt 77 Bảng 4.24: Kết kiểm định Ramsey Reset mơ hình hồi quy biến Thu nhập doanh nghiệp (EPSt), Tài sản cố định (GFAt), Logarit tổng tài sản (NLTAt), Chênh lệch giá trị kế toán vốn chủ sở hữu (BTMt), Nợ dài hạn (Lt) tác động đến Thu nhập doanh nghiệp tƣơng lai (EPSt+1) 78 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam sau gia nhập WTO từ năm 2007 tính đến đƣợc 10 năm đạt đƣợc nhiều thành tựu bật Trong đó, tăng trƣởng GDP trì mức bình quân 6.29%/ năm 10 năm qua ( Báo Cơng Thƣơng, 2017)1 GDP bình qn đầu ngƣời tăng cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực, cụ thể là, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ giảm tỷ trọng nông nghiệp Tốc độ tăng giá trị xuất nhập qua năm lần lƣợt tăng dần nhƣ năm 2007-2012 tăng gấp lần, từ năm 2012-2015 tăng gấp 1,5 lần từ năm 2015-2016 tăng gấp 1,16 lần (Nguyễn Tuyền, 2017)2 Đây điểm sáng thu hút vốn đầu tƣ nƣớc Foreign Direct Investment (FDI) Ngoài ra, với việc tham gia vào Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) vào ngày tháng năm 2016 giúp cho Việt Nam có hội tiếp cận thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ với mức thuế suất Lợi ích khơng dừng lại nhóm mặt hàng mạnh xuất mà Việt Nam trọng nhƣ dệt may, giầy dép… mà động lực để nhóm mặt hàng mà trƣớc chƣa có kim ngạch đáng kể có điều kiện phát triển tăng sức cạnh tranh Nói cách cụ thể, lợi mang lại tiềm tƣơng lai cho Việt Nam Hơn nữa, với TPP, Việt Nam có lợi nhằm khai thác đƣợc thị trƣờng nƣớc, nhƣ lợi ích từ việc giảm thuế hàng nhập từ nƣớc TPP; từ khoản đầu tƣ dịch vụ đến từ nƣớc Mỹ nƣớc đối tác TPP; từ thay đổi thể chế hay cải cách để đáp ứng đòi hỏi chung TPP; từ Báo công thƣơng (2017) , Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO: Những thành tựu khả quan, số ngày 21/04 Nguyễn Tuyền (2017), Xuất nhập tăng gấp lần sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, số ngày 05.03 Phân tích biến động chi phí lao động trực tiếp: Chi phí lao động trực tiếp loại biến phí, việc phân tích biến động dùng mơ hình chung phân tích biến động biến phí Biến động chi phí lao động trực tiếp chi tiết hóa nhƣ sau: + Biến động suất lao động + Biến động thời gian nhàn rỗi (ngừng sản xuất) + Biến động đơn giá tiền lƣơng Biến động suất phụ thuộc vào công nhân phải thời gian sản xuất nhiều hay so với định mức Nhà quản lý cần đặc biệt quan tâm biến động suất bất lợi, xác định rõ ngƣời chịu trách nhiệm lý thời gian sản xuất lại kéo dài Năng suất lao động tăng hay giảm thƣờng ảnh hƣởng nguyên nhân: + Sự thay đổi cấu lao động; + Năng suất lao động cá biệt; + Tình trạng hoạt động máy móc thiết bị; + Chất lƣợng nguyên liệu đƣợc sử dụng; + Các biện pháp quản lý sản xuất; + Chính sách trả lƣơng cho cơng nhân,… Biến động thời gian nhàn rỗi hay gọi biến động chi phí thời gian xảy thời gian cơng nhân khơng có cơng việc để làm lâu so với dự kiến Biến động lƣơng xảy doanh nghiệp phải trả lƣơng thực tế cho công nhân cao thấp so với dự kiến Đơn giá tiền lƣơng tăng nhiều nguyên nhân, tổng hợp thành hai nguyên nhân: + Do đơn giá tiền lƣơng bậc thợ tăng lên; 90 + Sự thay đổi cấu lao động Tiền lƣơng tăng lên cấu lao động thay đổi theo hƣớng tăng tỷ trọng công nhân bậc cao giảm tỷ trọng cơng nhân bậc thấp tính tổng số lao động đƣợc sử dụng Phân tích biến động chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung loại chi phí phức tạp, chi phí gián tiếp với nhiều loại chi phí khác tính chất đƣợc tính vào giá thành sản phẩm thông qua phân bổ, khơng có mơ hình phƣơng pháp để phân tích chung cho doanh nghiệp Thơng thƣờng phân tích biến động chi phí sản xuất chung đƣợc thực nhƣ sau:  Phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến: Theo mơ hình phân tích biến phí trình bày trên, tăng giảm chi phí sản xuất chung khả biến so thực tế định mức (hay dự tốn) chia thành hai loại biến động: Biến động giá biến động suất Mặc khác, chi phí sản xuất chung có nhiều khoản mục nên doanh nghiệp cần lập bảng tính tốn tổng hợp biến động xem báo cáo thực chi phí sản xuất chung khả biến  Phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến: đặc điểm chi phí bất biến không thay đổi với thay đổi mức độ hoạt động Do vậy, phân tích chi phí sản xuất chung bất biến cần lƣu ý số điểm sau: Mọi chia nhỏ định phí có chất giả tạo chúng khơng phụ thuộc vào mức hoạt động Xây dựng đơn giá phân bổ định phí sản xuất chung cần thiết cho q trình tính tốn biến động nhƣng khơng có giá trị việc kiểm sốt chi phí đặt mối quan hệ với mức hoạt động Vì lý nên biến động chi phí sản xuất chung bất biến thƣờng đƣợc biểu dƣới dạng vật chất thay tiền tệ Sự thể biến động dƣới hình thái vật chất cung cấp cho nhà quản lý cách rõ ràng cụ thể nguyên nhân biến động, từ có biện pháp kiểm sốt biến động hữu hiệu 91 Ngồi ra, để kiểm sốt loại chi phí khác, nhà quản lý tiến hành phân tích biến động chi phí hàng tồn kho, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, … K ểm sốt c p í t ơng qu trung tâm quản lý c p í Trung tâm quản lý chi phí nơi giúp xác định, tập hợp chi phí gắn với đơn vị tính phí Việc phân chia chi phí thành nhiều trung tâm quản lý chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu thập thông tin chi phí dễ dàng hơn, qua cung cấp thơng tin chi phí phát sinh nhiều phận khác doanh nghiệp Hơn nữa, ngƣời quản lý trung tâm chi phí đƣợc cấp khoản ngân sách thơng qua giúp họ kiểm sốt đƣợc chi phí Quan niệm trung tâm quản lý chi phí khơng có nghĩa tập hợp tồn phận phòng ban doanh nghiệp làm trung tâm quản lý chi phí Chỉ phận mà nhà quản lý muốn tính kiểm sốt chi phí hoạt động nên thành lập trung tâm quản lý chi phí Để kiểm sốt chi phí thơng qua trung tâm chi phí, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống mã số chi phí với hai loại mã chi phí sau:  Một mã đặc biệt cho trung tâm quản lý chi phí dùng để xác định khoản chi phí phát sinh trung tâm  Một mã đặc biệt cho loại chi phí hay nhóm chi phí chúng phát sinh nơi doanh nghiệp Bằng cách kết hợp mã số trung tâm quản lý chi phí mã số loại chi phí giúp doanh nghiệp xác định chi hết cho khoản mục chi phí cụ thể trung tâm chi phí nhƣ quản lý đƣợc chi phí toàn doanh nghiệp 92 Áp dụng ện p áp g ảm c p í Để cao hiệu chi tiêu doanh nghiệp, nhà quản lý phải đƣa đƣợc biện pháp làm giảm chi phí Nhà quản lý chi phí nên thực biện pháp giảm chi phí sau:  Nhà quản lý phải phát chi phí cần phải cắt giảm cách nhận diện tập hợp chi phí theo trung tâm kết tính tốn biến động giúp phát đƣợc phận yếu doanh nghiệp việc quản lý sử dụng chi phí Thơng thƣờng, cần quan tâm đến biến động có tỷ lệ phần trăm lớn (so với định mức) hay có giá trị lớn biến động bất lợi kéo dài theo thời gian  Nhà quản lý cần xác định nguyên nhân chủ yếu gây biến động bất lợi: Thông thƣờng biến động bất lợi chi phí có nhiều nguyên nhân, nhà quản lý nên tập trung vào vài nguyên nhân chủ yếu, bỏ qua nguyên nhân lại  Nhà quản lý phải đề biện pháp cắt giảm chi phí: Việc đề biện pháp cắt giảm chi phí đòi hỏi hợp tác chặt chẽ nhân viên, phận liên quan thơng thƣờng, biện pháp thiên mặt kỹ thuật quản lý Có thể thấy rằng, doanh nghiệp hoạt động phát sinh chi phí, nhà quản lý vấn đề kiểm sốt đƣợc chi phí mối quan tâm hàng đầu, lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay chịu ảnh hƣởng trực tiếp chi phí chi Kiểm sốt đƣợc chi phí nâng cao hiệu chi tiêu, từ làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp 5.4 Lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý Hiện nƣớc ta diễn tình trạng doanh nghiệp thiếu vốn ngân hàng lại dƣ thừa vốn ngắn hạn Tình hình gây khó khăn cho doanh nghiệp ngân hàng Do vậy, vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải huy động vốn nhƣ để có hiệu cao Đặt biệt nguồn vốn vay dài hạn, có tính chất dài hạn nên ảnh hƣởng quan trọng đến tình hình tài 93 doanh nghiệp, có doanh nghiệp tỷ lệ vốn cố định chiếm 80% tổng số vốn kinh doanh doanh nghiệp Do đó, việc lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý giúp doanh nghiệp vấn đề nhƣ:  Có đƣợc cấu vốn hợp lý với chi phí vốn thấp nhất, đảm bảo cho việc sử dụng vốn có hiệu  Tìm đƣợc nguồn tài trợ dài hạn vững trắc cho tài sản cố định doanh nghiệp 5.5 Nâng cao trình độ cán cơng nhân viên doanh nghiệp Đối vớ cán ộ quản lý Đây đội ngũ qua trọng, định hƣớng cho doanh nghiệp Họ đứng quản lý điều hành hoạt đọng sản xuất doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ Nhận thức đƣợc điều này, doanh nghiệp cần:  Khơng ngừng nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ cho họ, mặt khách phải tạo điều kiện cho họ tự phấn đấu vƣơn lên  Chăm lo công tác đào tạo moi mặt: Đào tạo nâng cao, đào tạo lại, đào tạo bổ xung, đào tạo chuyên ngành cán kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện máy móc trang thiết bị ngày tiên tiến đại Cần đặt yêu cầu cho họ phải thƣờng xuyên cập nhật thông tin cách thức hoạt động doanh nghiệp, cách thức tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Đối vớ công n ân trực tiếp sản xuất  Doanh nghiệp cần phải khuyến khích họ phát huy vai trò tự chủ, đơng, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm công việc thông qua việc sử dụng chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng nhƣ đòn bẩy để phát triển sản xuất, thƣởng cho cơng nhân có tay nghề cao  Cải thiện điều kiện làm viêc cho công nhân sản xuất ngành sản xuất nhƣ doanh nghiệp có tố chất độc hại Do phải đảm bảo điều kiện làm việc tốt 94 cho mơi trƣờng làm việc, có nhƣ tạo điều kiên cho cơng nhân tồn tâm tồn ý làm việc  Mở lớp đào tạo tay nghề cho công nhân, giúp họ hoàn thiện kỹ nghề nghiệp cách tối đa  Tiến hành xếp, bố trí cơng nhân có trình độ tay nghề khác cách khoa học cho đảm bảo đƣợc hoạt động nhịp nhàng, hiệu tất dây truyền sản xuất mà doanh nghiệp có 5.6 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn chủ sở hữu Lựa chọn phƣơng án kinh doanh, phƣơng án sản phẩm hợp lý, tránh mát nguồn vốn vơ ích Hiệu sử dụng vốn trƣớc hết quy định doanh nghiệp tạo đƣợc sản phẩm tiêu thụ sản phẩm tức khẳng định đƣợc khả sản xuất Do doanh nghiệp phải trọng mục tiêu sản xuất cụ thể sản xuất gì? số lƣợng bao nhiêu? giá nhƣ nào? để nhằm huy động đƣợc nguồn lực vào hoạt động có đƣợc nhiều thu nhập lợi nhuận Trong kinh tế thị trƣờng, quy mơ tính chất kinh doanh khơng phải chủ quản doanh nghiệp định mà phần thị trƣờng định Vì vậy, vấn đề đặt có ý nghĩa định hiệu kinh doanh, hiệu sử dụng vốn phải lựa chọn phƣơng án kinh doanh, phƣơng án sản xuất, phƣơng án phải dựa sở tiếp cận thị trƣờng, xuất phát từ nhu cầu thị trƣờng Có nhƣ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ đƣợc, doanh nghiệp có điều kiện để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu Tổ chức tốt trình sản xuất kinh doanh Tổ chức tốt trình sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng nhằm đạt hiệu kinh tế cao Tổ chức tốt trình sản xuất kinh doanh tức bảo đảm cho hoạt động thông suốt, đặn nhịp nhàng khâu dự trữ, sản xuất, tiêu thụ sản 95 phẩm đảm bảo ăn khớp phận sản xuất kinh doanh nhằm tạo sản phẩm dịch vụ tốt Các doanh nghiệp để nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu cần phải:  Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác tối đa nâng cao cơng suất làm việc máy móc, thiết bị, sử dụng triệt để diện tích sản xuất giảm chi phí khấu hao giá thành sản phẩm  Xác định nhu cầu vốn lƣu động cần thiết cho thời kỳ sản xuất kinh doanh nhằm huy động hợp lý nguồn vốn bổ sung  Quản lý chặt chẽ việc tiêu dùng vật tƣ theo định mức nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu giá thành  Tổ chức tốt trình lao động, tăng cƣờng biện pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, áp dụng hình thức khen thƣởng vật chất tinh thần xứng đáng với ngƣời lao động  Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm thu hồi vốn nhanh để tái sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh doanh  Xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng nhằm củng cố uy tín thị trƣờng Trong quan hệ toán cần hạn chế khoản nợ đến hạn hạn chƣa đòi đƣợc, hạn chế tình trạng cơng nợ dây dƣa, khơng có khả tốn Tổ chức tốt cơng tác kế tốn phân tích hoạt động kinh tế Qua số liệu kế toán đặc biệt báo cáo tài kế tốn nhƣ bảng tổng kết tài sản báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thƣờng xuyên nắm đƣợc số liệu vốn có mặt giá trị vật ,nguồn hình thành biến động tăng giảm vốn kỳ, tình hình khả tốn Nhờ dó doanh nghiệp đề giải pháp đắn để kịp thời xử lý vấn đề tài nhằm đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn đặn nhịp nhàng 96 Trên số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Quá trình sản xuất kinh doanh q trình thơng suốt có quan hệ thơng suốt với doanh nghiệp phải 5.7 Tăng cƣờng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Trong cạnh tranh khốc liệt sống kinh tế thị trƣờng đổi máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất quan trọng Việc áp dụng công nghệ kỹ thuật vào cho phép tạo sản phẩm chất lƣợng tốt giá thành hạ Khi áp dụng tiến kỹ thuật doanh nghiệp rút ngắn đƣợc chu kỳ sản xuất, giảm tiêu hao nguyên vật liệu vật liệu thay nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm đƣợc chi phí vật tƣ, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Việc áp dụng khoa học công nghệ cần lƣu ý vấn đề sau:  Thƣờng xuyên cập nhật ứng dụng, phần mềm văn phòng cách thƣờng xun, khơng nên sử dụng phần mềm văn phòng lỗi thời, không đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp thiết  Đổi sản phẩm cơng nghệ có vòng đời sử dụng lâu dài, tránh việc đầu tƣ máy móc, thiết bị có vòng đời sử dụng ngắn dễ trở nên lạc hậu làm tốn chi phí đầu tƣ trì hỗn q trình làm việc  Đầu tƣ vào đội ngũ công nghệ thông tin vững mạnh, nhiệt huyết công việc, am hiểu nắm bắt rõ phần mềm ứng dụng văn phòng nhằm hỗ trợ cán công nhân viên việc cập nhật đổi ứng dụng văn phòng hỗ trợ cho công tác làm việc cách hiệu 5.8 Xây dựng chiến lƣợc kế hoạch kinh doanh đắn phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Chiến lƣợc kế hoạch kinh doanh đắn cho phép doanh nghiệp định hình đƣợc hƣớng mà doanh nghiệp đạt đến tƣơng lai, mục tiêu mà doanh nghiệp cần phải thực để đạt đƣợc mục tiêu đề doanh nghiệp 97 Khi có chiến lƣợc kế hoạch kinh doanh phù hợp cho phép doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn lực cho sản xuất kinh doanh , nhƣ làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp, góp phần làm tăng lợi nhuận 5.9 Xây dựng triển khai kế hoạch sách marketing, đẩy mạnh nghiên cứu khai thác thị trƣờng tìm hiểu nhu cầu khách hàng Việc triển khai thực kế hoạch sách marketing: sách sản phẩm, sách giá cả, sách giao tiếp khuyếch trƣơng, sách phân phối với việc đẩy mạnh nghiên cứu khai thác thị trƣờng tìm hiểu nhu cầu khách hàng cho phép đáp ứng tốt nhu cầu ngƣời tiêu dùng, góp phần làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệpVới sách sản phẩm: trọng vào việc nâng cao chất lƣợng hàng hố dịch vụ, đa dạng hố hình thức mẫu mã, tổ chức khai thác tốt nguồn hàng, tổ chức việc dự trữ hàng hoá để sẵn sàng cung cấp thị trƣờng cần Với sách giá cả: Cần xác định giá hợp lý để tăng khối lƣợng tiêu thụ mà đảm bảo thu đƣợc lãiVới sách giao tiếp khuyếch trƣơng: Cần sử dụng biện pháp nhƣ quảng cáo, khuyến mại đến khách hàng ngƣời tiêu dùng để tăng doanh số bánVới sách phân phối: Cần phải lựa chọn địa bàn, xây dựng cửa hàng, nhà kho nhà xƣởng bố trí mạng lƣới phân phối cho cung cấp hàng hoá đến cho khách hàng nhanh nhất, đồng thời bố trí mạng lƣới phân phối địa bàn cho phép cung ứng sản phẩm hàng hoá với khối lƣợng lớn 5.10 Tổ chức tốt trình kinh doanh sản phẩm hàng hóa dịch vụ cơng ty Việc tổ chức tốt q trình kinh doanh sản phẩm hàng hố dịch vụ đòi hỏi Cơng ty phải thực tốt tất khâu: nguồn cung ứng đầu vào, đầu vào , dự trữ hàng hoá, đến tiêu thụ hàng hoá, tổ chức toán thực 98 tốt khâu trình cho phép doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, tăng đƣợc doanh số bán ra, cắt giảm đƣợc chi phí khơng hợp lý phát sinh q trình làm gia tăng chi tiêu lợi nhuận doanh nghiệp  Lựa chọn cấu mặt hàng kinh doanh hợp lý: Cơ cấu mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp có ảnh hƣởng tới tình hình tiêu thụ hàng hố dịch vụ doanh nghiệp Vì vậy, để tăng lợi nhuận doanh nghiệp doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho cấu mặt hàng kinh doanh phù hợp số lƣợng , tỷ trọng hàng hoá cấu, cấu phải phát huy đƣợc mạnh doanh nghiệp, thu hút đƣợc khách hàng đến doanh nghiệp Lựa chọn cấu mặt hàng kinh doanh hợp lý phù hợp với việc phân đoạn thị trƣờng tiêu thụdoanh nghiệp phân tích lựa chọn với việc triển khai kế hoạch xúc tiến marketing thu hút khách hàng mang lại thành công cho doanh nghiệp  Tổ chức lựa chọn phƣơng thức bán phù hợp , phƣơng thức toán thuận tiện, thực nâng cao chất lƣợng dịch vụ sau bán hàng -Phƣơng thức bán: bao gồm bán buôn hay bán lẻ tuỳ thuộc vào ngành hàng mà doanh nghiệp kinh doanh Song việc lựa chọn phƣơng thức bán hợp lý đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp -Phƣơng thức toán: thuận tiện nhanh chóng cho ngƣời mua góp phần vào việc khuyến khích khách hàng mua hàng hố doanh nghiệp, giảm khoản cơng nợ khó đòi, nhƣ làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp -Các dịch vụ sau bán hàng nhƣ: dịch vụ lắp đặt sửa chữa, hƣớng dẫn sử dụng thuận tiện chất lƣợng góp phần vào việc thu hút đơng đảo khách hàng đến với doanh nghiệp tăng khối lƣợng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ, làm tăng doanh thu lợi nhuận đạt đƣợc doanh nghiệp 99 KẾT LUẬN Sự khác biệt nguyên tắc kế toán luật thuế quy định điều tạo chênh lệch tài sản doanh nghiệp nguồn vốn doanh nghiệp thơng qua bảng cân đối kế tốn Bài luận văn nhằm nghiên cứu tác động thông tin chênh lệch kế toán thuế việc dự đoán thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh từ đƣa giải pháp nhằm gia tăng hiệu cho việc gia tăng thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp Bằng việc phân tích trạng định lƣợng mức độ tác động thông tin chênh lệch kế toán thuế việc dự đoán thu nhập tƣơng lai giai đoạn 2011 – 2016 doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp định lƣợng Trong đó, cách sử dụng phân tích hồi quy liệu bảng Dựa sở lý thuyết kim ngạch xuất yếu tố ảnh hƣởng đƣợc xác định xây dựng giả thuyết, sau tiến hành thu thập liệu xây dựng mơ hình nhân tố vĩ mơ nhân tố tác động đến cấu trúc vốn công ty niêm yết Từ giả thuyết nghiên cứu đặt ra, nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng hồi quy theo chiều (cross sectional – liệu chéo) thời gian (time series) Random, Fixed effects, sử dụng kiểm định F-test đế kiểm tra phù hợp mơ hình, kiểm định T-test để kiểm tra mức ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình, kiểm định Hausman đƣợc lựa chọn mơ hình tác động ngẫu nhiên mơ hình tác động cố định Từ việc bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết, kết nhƣ kết luận xác đƣợc rút cho nghiên cứu Luận văn đề xuất phƣơng pháp đánh giá tác động thơng tin chênh lệch kế tốn thuế việc dự đoán thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp địa bàn Tp HCM Kết nghiên cứu giúp đánh giá tác động thơng tin chênh lệch kế tốn thuế việc dự đoán thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp địa bàn Tp HCM Kết nghiên cứu giúp đƣa dự đoán tƣơng lai việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, chủ nợ lợi nhuận cơng ty dòng tiền tƣơng lai để đƣa định kế hoạch tới 100 Với thời gian trình độ hạn chế, nỗ lực tác giả q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ủng hộ góp ý q thầy cơ, đồng nghiệp ngƣời quan tâm để luận văn hồn thiện 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƢỚC Báo công thƣơng (2017), Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO: Những thành tựu khả quan Bùi Anh Thƣ (2013), Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thực trạng việc áp dụng giải pháp nhằm đóng góp cho việc hồn thiện chuẩn mực kế toán thuế hành Chúc Anh Tú (2009), Những vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp Điều 68 tài khoản 412 Theo thông tƣ 200/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 Kim Dung (2015), Tp Hồ Chí Minh đóng góp 30% ngân sách nƣớc Nguyễn Tuyền (2017), Xuất nhập tăng gấp lần sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO Trƣơng Thùy Vân (2017), báo Kinh Tế & Phát Triển số 239, tháng năm 2017, tr 65-73 Việt Âu (2017), Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu 500,000 doanh nghiệp: Cụ thể hóa sách phát triển Vũ Thị Hòa (2016), Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 102 TÀI LIỆU NƢỚC NGOÀI 10 Atwood, Drake, Myers, (2010), Atwood, T J., Drake, M S., & Myers, L A (2010) Book-Tax Conformity, Earnings Persistence and the Association Between Earnings and Future Cash Flows Journal of Accounting and Economics, 50, 111-125 11 Barth, Beaver, Landsman(2001) The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 77–104 12 Frank, Lynch, Rego, (2009), Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting 13 Hanlon, M (2005) The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences 14 Hanlon, 2005 The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences The Accounting Review, 80(1), 137-166 15 Hanlon, M (2005) The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences 16 IASB: International Accounting Standards Board 17 Lillian Mills, Kaye Newberry William B Trautman (2002), Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences https://www.irs.gov/pub/irs-soi/bktxinbs.pdf 18 Nakao, S H (2012) A adoỗóo de IFRS e o Legado da Conformidade Mandatória Contábil- Fiscal Tese (de Livre Docência) –Faculdade de Economia, Administraỗóo e Contabilidade,Universidade de Sóo Paulo, Ribeiróo Preto 103 19 Nor Shaipah Abdul Wahab and Kevin Holland (2014), The Persistence of Book-Tax Differences, 20 Tang (2006)The Value Relevance of Book-Tax Differences - An Empirical Study in China’s Capital Market SSRN 21 Tang Firth, (2012), Tang, T., & Firth, M (2012) Earnings Persistence and Stock Market Reactions to the Different Information in Book-Tax Differences: Evidence from China The International Journal of Accounting, 47, 369-397 of opinion among investors Journal of the American Taxation Association, 33(1), 57-78 104 ... cho tác giả:  Thơng tin chênh lệch kế tốn thu tác động việc dự đoán thu nhập tƣơng lai nhƣ nào?  Mức độ tác động thông tin chênh lệch kế toán thu việc dự đoán thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp. .. nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh 15 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Sự chênh lệch kế toán thu Chênh lệch kế toán thu đƣợc xác định chênh lệch thu nhập kế toán thu nhập chịu thu Các kết kế tốn khác với. .. giá tác động thông tin chênh lệch kế toán thu việc dự đoán thu nhập tƣơng lai doanh nghiệp địa bàn Tp HCM Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu giúp đánh giá tác động thông tin chênh lệch kế toán thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thông tin về sự chênh lệch giữa kế toán và thuế đối với việc dự đoán thu nhập trong tương lai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Tác động của thông tin về sự chênh lệch giữa kế toán và thuế đối với việc dự đoán thu nhập trong tương lai của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay