Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng vào thi tuyển đại học

74 8 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẢI PHÒNG 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU CHUẨN MẬT MÃ DỮ LIỆU (DES) VÀ ỨNG DỤNG VÀO THI TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin HẢI PHỊNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU CHUẨN MẬT MÃ DỮ LIỆU (DES) VÀ ỨNG DỤNG VÀO THI TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Phƣơng Giáo viên hƣớng dẫn: TS Hồ Văn Canh 1351010046 Mã số sinh viên: HẢI PHÒNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Phƣơng Lớp: CT 1301 Mã SV: 1351010046 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Tìm hiểu chuẩn mật mã liệu (DES) ứng dụng vào thi tuyển đại học NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung Tìm hiểu mật mã DES Nghiên cứu tốn chia sẻ bí mật Lagrange Ứng dụng lƣợc đồ chia sẻ bí mật Lagrange để phân phối khóa Demo chƣơng trình b Các yêu cầu cần giải Đọc tài liệu hiểu đƣợc vấn đề đặt ra, nắm đƣợc phƣơng pháp mã dịch DES cách thành thạo (cả tiếng việt tiếng anh) Hiểu đƣợc lƣợc đồ chia sẻ bí mật Lagrange Đọc hiểu đƣợc số tài liệu chuyên môn tiếng Anh Nắm vững ngơn ngữ lập trình (Vb, C#, C++) giải đƣợc tốn có tính ứng dụng vào thực tiễn Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Hồ Thị Hƣơng Thơm Học hàm, học vị: Tiến Sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: ……………………………………………………………………… Học hàm, học vị: ……………………………………………………………… Cơ quan công tác: ……………………………………………………………… Nội dung hƣớng dẫn: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày tháng năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán hƣớng dẫn Đ.T.T.N TS Hồ Thị Hƣơng Thơm Hải Phòng, ngày tháng .năm 2013 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Đỗ Thị Phƣơng- CT1301 Page Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng PHẦN NHẬN XÉT TĨM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) Cho điểm cán hƣớng dẫn: ( Điểm ghi số chữ ) Đỗ Thị Phƣơng- CT1301 Page Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng Ngày .tháng .năm 2013 Cán hƣớng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Đỗ Thị Phƣơng- CT1301 Page Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về mặt nhƣ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ) Cho điểm cán phản biện ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2013 Cán chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Đỗ Thị Phƣơng- CT1301 Page Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 12 CHƢƠNG 1: MẬT MÃ CỔ ĐIỂN 14 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ MẬT MÃ 14 1.1.1 Khái niệm 14 1.1.2 Định nghĩa 14 1.2 MỘT SỐ MÃ HÓA ĐƠN GIẢN 15 CHƢƠNG 2: CHUẨN MÃ DỮ LIỆU (DES) 16 2.1 Mô tả DES ( Data Encryption Standard) 16 2.2 Các bƣớc thực hiện: 17 2.2.1 Cách tính biến x0: 17 2.2.2 Cách tính LiRi: 18 2.2.2.1 Các biến hàm f: 18 2.2.2.2 Cách tính hàm f: 20 2.2.3 Xác định mã y: 25 2.3 Giải mã DES 33 2.3.1 Thuật toán 33 2.3.2 Chứng minh thuật toán 33 2.4 Các vấn đề xung quanh DES 35 2.4.1 Những ý kiến phản hồi 35 2.4.2 DES thực tế 36 2.4.3 Một vài kết luận mã DES 37 CHƢƠNG CÁC SƠ ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT 38 3.1 Khái niệm chia sẻ bí mật 38 3.2 Sơ đồ chia sẻ bí mật 39 3.2.1 Khái niệm “ sơ đồ chia sẻ bí mật”: 39 3.2.2 Định nghĩa: 39 3.3 Cấu trúc truy nhập sơ đồ chia sẻ bí mật 43 3.3.1 Định nghĩa sơ đồ chia sẻ bí mật hồn thiện 43 3.3.2 Định nghĩa tập hợp thức tối thiểu 44 Đỗ Thị Phƣơng- CT1301 Page 10 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng 4.2.3.4 Chia sẻ khóa bí mật theo phương pháp mạch đơn điệu void giaothuc::machchiakhoa() { int n,m h[max],e; char ten[32]; coutm; coutk; coutn; for(j=1; j
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng vào thi tuyển đại học , Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng vào thi tuyển đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay