Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp phần mềm tại tp hồ chí minh

118 4 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRẦM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRẦM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phạm Ngọc Tồn Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận văn chưa công bố cơng trình khác TPHCM, ngày tháng năm Tác giả Nguyễn Thị Thanh Trầm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét khe hổng nghiên cứu 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 22 2.1 Tổng quan DVKT 22 2.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ 22 2.1.2 DVKT 24 2.1.2.1 Khái niệm DVKT 24 2.1.2.2 Các sản phẩm công ty cung cấp DVKT 25 2.2 Các lý thuyết liên quan đến định lựa chọn dịch vụ khách hàng 25 2.2.1 Lý thuyếtvề hành vi người tiêu dùng củaPhilip Kotler (2013) 25 2.2.2 Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 27 2.2.3 Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) 28 2.2.4 Lý thuyết nguồn lực (resource-based theory) 29 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn DVKT 30 2.3.1 Tính chất đặc thù DNPM 31 2.3.2 Lợi ích 33 2.3.3 Giá phí dịch vụ 34 2.3.4 Độ tin cậy 35 2.3.5 Trình độ chun mơn 36 2.3.6 Thương hiệu 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Thiết kế nghiên cứu 39 3.1.1 Nguồn liệu 39 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 40 3.2 Nghiên cứu sơ 41 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 41 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo 41 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 43 3.3 Nghiên cứu thức 46 3.3.1 Mẫu phương pháp chọn mẫu 46 3.3.2 Thu thập liệu cho nghiên cứu thức 46 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 46 3.3.3.1 Phân tích mơ tả 46 3.3.3.2 Kiểm định đánh giá thang đo 46 3.3.3.3 Phân tích hồi quy bội 48 3.3.3.4 Xây dựng giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn DVKT DNPM TP HCM 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 51 4.1 Kết thống mô tả mẫu khảo sát 51 4.2 Kiểm tra độ tin cậy thangđo 51 4.3 Phân tích nhân tố 55 4.4 Phân tích hồi quy đa biến 60 4.4.1 Mơ hình hồi quy tổng thể 60 4.4.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 61 4.4.3 Kiểm định trọng số hồi quy 61 4.4.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 62 4.4.5 Kiểm định tượng tự tương quan phần 63 4.4.6 Kiểm định phân phối chuẩn phần 63 4.4.7 Kiểm định giải định phương sai sai số (phần dư) không đổi 65 4.5 Bàn luận kết nghiên cứu 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 70 5.2.1 Độ tin cậy 71 5.2.2 Trình độ chun mơn 71 5.2.3 Thương hiệu 72 5.2.4 Giá phí dịch vụ 73 5.2.5 Lợi ích 73 5.2.6 Tính chất đặc thù DNPM 74 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN CHUNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNPM: Công nghiệp phần mềm CNTT: Công nghệ thông tin DN: Doanh nghiệp DNNVV: Doanh nghiệp vừa nhỏ DNPM: Doanh nghiệp phần mềm DVKT: Dịch vụ kế toán GTGT: Giá trị gia tăng TNDN: Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng hợp nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 15 Bảng 3.1: Căn xây dựng mơ hình nghiên cứu 42 Bảng 3.2: Thang đo nghiên cứu 43 Bảng 4.1: Bảng thống mô tả mẫu khảo sát 51 Bảng 4.2: Đánh giá độ tin cậy thang đo 52 Bảng 4.3: KMO and Bartlett's Test nhân tố ban đầu 55 Bảng 4.4: Ma trận xoay nhân tố khám phá 56 Bảng 4.5: Tổng phương sai trích nhân tố khám phá 57 Bảng 4.6: Kiểm định KMO Bartlett cho thang đo biến phụ thuộc 59 Bảng 4.7: Bảng phương sai trích cho thang đo biến phụ thuộc 59 Bảng 4.8: Ma trận nhân tố biến phụ thuộc 60 Bảng 4.9: Bảng tóm tắt mơ hình hồi quy 61 Bảng 4.10:Bảng ANOVA 61 Bảng 4.11: Bảng trọng số hồi quy 62 Bảng 5.1: Mức độ tác động nhân tố đến định lựa chọn DVKT DNPM TP HCM 70 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tổng hợp kết nghiên cứu tác giả Trần Khánh Ly (2013) 11 Hình 1.2: Tổng hợp kết nghiên cứu tác giảNguyễn Thị Hạnh (2017) 13 Hình 1.3: Tổng hợp kết nghiên cứu Nguyễn Thị Yến Trinh (2017) 14 Hình 2.1: Mơ hình quy trình mua hàng Philip Kotler (2013) 26 Hình 2.2: Lý thuyết hành động hợp lý 28 Hình 2.3: Mơ hình lý thuyết hành vi dự định TPB 29 Hình 2.4: Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm 32 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 40 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 42 Hình 4.1 Đồ thị Histogram phần dư chuẩn hóa 64 Hình 4.2 Đồ thị P-P Plot phần dư chuẩn hóa 65 Hình 4.3 Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy 66 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Đại Lý Kaspersky Tân Phú 519/17/8 Âu Cơ, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Cơng Ty CP Văn Hóa Ngơi Nhà 159 Ter, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P 7, Q 3, Tp Hồ Chí Xanh Minh , Việt Nam 132 Cộng Hoà, P , Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Cơng Ty TNHH Niftit Việt Nam Số S8 Đường số 16, P 3, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Cơng Ty TNHH KOLO Việt Nam Minh , Việt Nam 284 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Cơng Ty Cổ Phần Apex Global Chí Minh , Việt Nam 140/5 Lê Minh Xn, P 7, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Công Ty TNHH Tech VN Minh , Việt Nam V6 - Công Ty Cổ Phần Phát Triển 38 Lê Văn Hn, P 13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Ứng Dụng Phần Mềm Doanh Nghiệp Việt Nam V6 L14-08B, Tầng 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Cơng Ty TNHH Thế Giới CAD Tông, P Bến Nghé, Q 1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Số 288/17 An Dương Vương, P 4, Q 5, Tp Hồ Chí Vụ Cơng Nghệ Thơng Tin G.O.L Minh , Việt Nam Cadian Việt Nam - Công Ty TNHH Lầu 6, Saigon Khánh Nguyên Building, 63 Phạm Ngọc Cadian Việt Nam Thạch, P 6, Q 3, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Cơng Ty TNHH Phát Triển Cơng 168/14 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Nghệ NIP Hồ Chí Minh , Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 354/41/31 Phan Văn Trị, P 11, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Vụ Tùng Việt Chí Minh , Việt Nam 37 Nguyễn Văn Hưởng, P Thảo Điền, Q 2, Tp Hồ Chí Văn Phòng Đại Diện LKT Consult Minh , Việt Nam Khải Phàm - Công Ty TNHH Số 10 Thống Nhất, P Tân Thành, Q Tân Phú, Tp Hồ Thương Mại Xuất Nhâp Khẩu Khải Chí Minh , Việt Nam Phàm Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch 2801A Phạm Thế Hiển, P 7, Q 8, Tp Hồ Chí Minh , Vụ Cơng Nghệ QKA Việt Nam Công Ty TNHH U PONTER Việt 24 Ngõ Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Nam Giấy, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Cơng Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Số 28 Sông Thao, P 2, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Tin Và Viễn Thông BSC Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 122 Lê Niệm, P Phú Thạnh, Q Tân Phú, Tp Hồ Chí Vụ Tin Học Nhất Tâm Minh , Việt Nam Công Ty TNHH Một Thành Viên Số 32, đường 13, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp Chân Tín Trọng Nghĩa Hồ Chí Minh , Việt Nam 654/1 Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Công Ty TNHH Napoho Việt Nam Công Ty TNHH Giải Pháp & Công 471/15 Phạm Văn Bạch, P 15, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Nghệ Emax Minh , Việt Nam Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Con 69-71 Lầu 1, Thạch Thị Thanh, P Tân định, Q 1, Tp Đường Số Hồ Chí Minh , Việt Nam Quốc An - Công Ty TNHH Thương 138/2 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Q 1, Tp Hồ Chí Mại Dịch Vụ Tin Học Quốc An Minh , Việt Nam Cơng Ty TNHH Giải Pháp Phần 201/60/44 Nguyễn Xí, P 26, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Mềm Sao Việt Minh , Việt Nam Tòa Nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Felix Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Số 666 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Thiền Bình, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 131 132 Cơng Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Trực Tuyến Công Ty TNHH Khoa Học Và Cơng Nghệ Tự Động Hóa Thành 133 Dịch Vụ Tin Học Hồng Thanh 134 Cơng Ty TNHH Tin Học Digitech 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Quản Lý Mã Vạch Petrolimex - Cty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông-Vpđd Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Phần Mềm STAR Vietnam Trung Tâm Sim Phong Thủy Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Tư Duy Công Ty Netika Business Solution Việt Nam Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Tân Việt Tiến Công Ty TNHH Bãi Xe Thông Minh Vinparking Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á 144 Công Ty Thám Tử Nhân Tâm 145 Vĩnh Tuyền - Công Ty TNHH Vĩnh Tuyền 146 Công Ty TNHH Thành Công Tiến 147 Jentech Việt Nam - Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp CNTT J-Tech 148 Công Ty TNHH Rina 149 Công Ty TNHH Phần Mềm 3S 150 151 152 153 154 155 Công Ty TNHH Dịch Vụ ESI Việt Nam Cơng Ty TNHH Kỹ Thuật Số Trí Năng Hải Triều - Công Ty TNHH Phần Mềm Kỳ Diệu - Công Ty TNHH Kỳ Diệu Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Mũi Tên Công Ty TNHH Kinh Doanh Giải Pháp Phần Mềm Alenu-IT Việt Nam 156 Công Ty TNHH Global Powersoft 157 Công Ty TNHH Giải Pháp Bàn Tay Số 11/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P 15, Q Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 74 Cây Cám, Khu Phố 6, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 28/7A Nguyễn Thị Huỳnh , P , Q Phỳ Nhuận Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 33 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 236/106/1A Điện Biên Phủ, P 17, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 228 Phó Cơ Điều, P 6, Q 11, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 8B19 Sky3, Phạm Văn Nghị, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 82/138 Lý Chính Thắng, P 8, Q 3, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Tầng15, Tòa Nhà Havana, Số 132, Đ Hàm Nghi, P Bến Thành, Q.1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 85/1 đường số 9, Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 192/13B Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Số 22 Đường 45, P 6, Q 4, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Số 68, Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Q 1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 40/12 Lam Sơn, P 2, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 359/1/29A Lê Văn Sỹ, P 13, Q 3, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 2A, Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, Q 1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 136/8C4 Nguyễn ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Mơn, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 180-182 Lý Chính Thắng, P 9, Q 3, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Lầu 5-Thanh Long Tower, 456 Xơ Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 845 Tỉnh Lộ 43, P Tam Bình, Q Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 113 Phan Xích Long, P 7, Q Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 37/1C18 Khu K300,P 12, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 113B Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 152/2 Nguyễn Cửu Vân, P 17, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Số 224/22 Phan Huy ích, P 12, Q Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Số 47/25, Đường Trần Quốc Toản, P 8, Q 3, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Alpha Công Ty TNHH Phần Mềm Ý Tưởng Việt 278/29 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam VP: 46A9, Khu Dân Cư 13A, Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Q 7, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 105 Nguyễn Lâm, P 6, Q 10, Tp Hồ Chí Minh , Việt Cơng Ty TNHH Iexodus Solutions Nam Số 31 Phạm Cừ, P 2, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Cơng Ty Tin Học Kiến Đỏ Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 46 Cù Lao, P 2, Q Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh , Việt Vụ Công Nghệ Song Hợp Phát Nam Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Số 214, Đường Phan Văn Hân, P 17, Q Bình Vụ ZENKO Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Cơng Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn 2/13 Núi Thành, P.13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Gia Minh (GMC) Việt Nam Hồng Long Việt - Công Ty Cổ Phần 262 Bùi Đình Túy, P 12, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Đầu Tư & Phát Triển Hồng Long Minh , Việt Nam Việt Số Mê Linh Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh , Cloudjet Solutions Corp Việt Nam Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Lầu 2, Tòa nhà APCO, Số 21/5 Trường Sơn, Phường 4, Vụ Phần Mềm Trí Việt Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 811/14 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Triển Cơng Nghệ Tinh Anh Phú, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 128 Điện Biên Phủ, P 17, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Cơng Ty Cổ Phần CNTT Hợp Tâm Minh , Việt Nam 32C25/69, Đường Số 8, Phường 5, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Cơng Ty Wap Miễn Phí Minh , Việt Nam Tầng M, Tòa Nhà E Town, 364 Cộng Hòa, P 13, Q Cơng Ty Pasona - Tech Việt Nam Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Tòa Nhà V5, Tầng 6, Chung Cư Khánh Hội 2, 360A Công Ty TNHH SNA Việt Nam Bến Vân Đồn, P 1, Q 4, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Khu Công Viên Phầm Mềm Quang Trung, Nhà 6, P Công Ty TNHH Terralogic Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam 01 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh , Việt Công Ty TNHH Vina System Nam Công Ty TNHH Cơng Nghệ Phần 435 Hồng Văn Thụ, Lầu 4, Tòa Nhà CT-IN, P 4, Q Mềm STS Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Tòa Nhà Anna, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P Công Ty TNHH Rasia Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Act Brain Việt Nam - Công Ty Tầng1, 24 Phùng Khắc Khoan, P Đa Kao, Q 1, Tp Hồ TNHH Act Brain Việt Nam Chí Minh , Việt Nam Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ứng Tầng3, 97 Nguyễn Cơng Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Q Dụng & Phát Triển Phần Mềm Tin 1, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Học (CADS) Chấn Hưng - Cơng Ty TNHH 53A Trần Đình Xu, P Cầu Kho, Q 1, Tp Hồ Chí Minh Thương Mại Dịch Vụ Chấn Hưng , Việt Nam Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ 69 Hồ Văn Huê, P 9, Q Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh , Thơng Tin & Thương Mại Việt Nam Việt Nam Ngọc Lam - Công Ty TNHH Ngọc 593/20A Hậu Giang, P 11, Q 6, Tp Hồ Chí Minh , Lam Việt Nam 220/30 Nguyễn Trọng Tuyển, P 8, Q Phú Nhuận, Tp Sao Xa - Cơng Ty TNHH Sao Xa Hồ Chí Minh , Việt Nam Phòng 7, Khu Cơng Viên Phầm Mềm Quang Trung, Acenet - Công Ty TNHH Acenet Nhà 5,P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp Hồ Chí Minh , 184 185 186 187 188 189 Việt Nam Giải Pháp Đỉnh Cao - Công Ty 824/3 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P 13, Q 10, Tp Hồ Chí TNHH Giải Pháp Đỉnh Cao Minh , Việt Nam HiPT - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 222 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tp Hồ Tập Đồn HiPT Chí Minh , Việt Nam Sao Mai - Công Ty TNHH Ứng 1049/3A1 Khu Phố 3, P An Phú Đông, Q 12, Tp Hồ Dụng Cơng Nghệ Tin Học Sao Mai Chí Minh , Việt Nam Vi Cam - Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Công Nghệ Kỹ 459 Bà Hạt, P 8, Q 10, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam Thuật Vi Cam Kỳ Diệu - Công Ty Cổ Phần Thiết Tầng8, 79 Trương Định, P Bến Thành, Q 1, Tp Hồ Kế & Máy Tính Kỳ Diệu Chí Minh , Việt Nam Synesi - Cơng Ty TNHH Synesi 139 Pasteur, P 6, Q 3, Tp Hồ Chí Minh , Việt Nam PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DACTHU Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 738 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted DACTHU1 7.540 1.345 514 712 DACTHU2 7.709 1.420 559 657 DACTHU3 7.672 1.317 618 586 LIDN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 818 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted LIDN1 17.349 3.803 722 747 LIDN2 17.339 4.129 653 769 LIDN3 17.360 3.593 797 720 LIDN4 17.603 5.932 178 868 LIDN5 17.397 3.900 679 761 GIAPHI Reliability Statistics Cronbach's Alpha 842 N of Items Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted GIAPHI1 7.942 1.810 677 810 GIAPHI2 7.889 1.727 738 750 GIAPHI3 8.042 1.828 708 780 TINCAY Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TINCAY1 20.810 2.304 630 863 TINCAY2 20.804 2.254 669 856 TINCAY3 20.788 2.189 702 851 TINCAY4 20.804 2.233 691 852 TINCAY5 20.799 2.268 678 855 TINCAY6 20.810 2.261 710 850 CHUYENMON Reliability Statistics Cronbach's Alpha 787 N of Items Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CHUYENMON1 11.402 3.593 620 721 CHUYENMON2 11.545 3.685 655 707 CHUYENMON3 11.651 3.463 549 764 CHUYENMON4 11.672 3.849 569 747 THUONGHIEU Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 812 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted THUONGHIEU1 12.005 1.622 600 777 THUONGHIEU2 12.037 1.621 622 768 THUONGHIEU3 12.042 1.530 657 750 THUONGHIEU4 12.026 1.494 641 759 DVKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 602 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted DVKT1 23.937 2.507 417 562 DVKT2 23.889 2.227 545 511 DVKT3 24.021 1.978 242 623 DVKT4 23.921 2.339 477 535 DVKT5 23.947 2.370 498 536 DVKT6 24.201 1.991 165 685 DVKT7 23.894 2.276 505 523 LIDN - LẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 868 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted LIDN1 13.190 3.421 735 825 LIDN2 13.180 3.755 655 856 LIDN3 13.201 3.225 809 793 LIDN5 13.238 3.533 682 847 DVKT – LẦN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 779 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted DVKT1 16.222 855 495 759 DVKT2 16.175 687 600 722 DVKT4 16.206 739 566 734 DVKT5 16.233 765 583 729 DVKT7 16.180 723 541 744 KMO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 795 1997.865 df 276 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.445 22.687 22.687 5.445 22.687 22.687 3.874 16.142 16.142 2.874 11.973 34.661 2.874 11.973 34.661 2.934 12.224 28.366 2.706 11.274 45.934 2.706 11.274 45.934 2.540 10.585 38.951 2.186 9.106 55.040 2.186 9.106 55.040 2.500 10.416 49.367 1.661 6.922 61.963 1.661 6.922 61.963 2.308 9.616 58.983 1.330 5.544 67.507 1.330 5.544 67.507 2.046 8.524 67.507 772 3.215 70.722 684 2.851 73.572 643 2.680 76.252 10 601 2.505 78.758 11 578 2.410 81.167 12 532 2.216 83.383 13 509 2.121 85.504 14 442 1.844 87.348 15 409 1.706 89.054 16 378 1.576 90.629 17 360 1.502 92.131 18 344 1.434 93.565 19 336 1.402 94.967 20 294 1.226 96.193 21 283 1.178 97.371 22 226 943 98.314 23 213 888 99.202 24 191 798 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DACTHU1 762 DACTHU2 755 DACTHU3 816 LIDN1 856 LIDN2 795 LIDN3 892 LIDN5 799 GIAPHI1 864 GIAPHI2 876 GIAPHI3 848 TINCAY1 661 TINCAY2 740 TINCAY3 767 TINCAY4 737 TINCAY5 790 TINCAY6 795 CHUYENMON1 807 CHUYENMON2 816 CHUYENMON3 739 CHUYENMON4 759 THUONGHIEU1 615 THUONGHIEU2 776 THUONGHIEU3 825 THUONGHIEU4 789 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 830 Approx Chi-Square 223.341 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.672 53.446 53.446 680 13.605 67.051 585 11.699 78.749 542 10.831 89.581 521 10.419 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.672 % of Variance 53.446 Cumulative % 53.446 Component Matrixa Component DVKT1 676 DVKT2 767 DVKT4 739 DVKT5 755 DVKT7 715 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Correlations DVKT DACTHU LIDN GIAPHI TINCAY CHUYENMON THUONGHIEU Pearson Correlation DVKT Sig (1-tailed) N 1.000 364 341 287 602 253 458 DACTHU 364 1.000 -.062 061 382 041 245 LIDN 341 -.062 1.000 017 248 -.002 086 GIAPHI 287 061 017 1.000 163 -.131 023 TINCAY 602 382 248 163 1.000 034 477 CHUYENMON 253 041 -.002 -.131 034 1.000 -.049 THUONGHIEU 458 245 086 023 477 -.049 1.000 000 000 000 000 000 000 DVKT DACTHU 000 200 202 000 288 000 LIDN 000 200 407 000 489 120 GIAPHI 000 202 407 012 036 377 TINCAY 000 000 000 012 321 000 CHUYENMON 000 288 489 036 321 250 THUONGHIEU 000 000 120 377 000 250 DVKT 189 189 189 189 189 189 189 DACTHU 189 189 189 189 189 189 189 LIDN 189 189 189 189 189 189 189 GIAPHI 189 189 189 189 189 189 189 TINCAY 189 189 189 189 189 189 189 CHUYENMON 189 189 189 189 189 189 189 THUONGHIEU 189 189 189 189 189 189 189 Model Summaryb Change Statistics Model R R Adjusted R Std Error of the R Square Square Square Estimate Change 770a 592 579 13712 F Change df1 df2 592 44.057 Sig F Durbin- Change Watson 182 000 1.864 a Predictors: (Constant), THUONGHIEU, GIAPHI, LIDN, CHUYENMON, DACTHU, TINCAY b Dependent Variable: DVKT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 4.970 828 Residual 3.422 182 019 Total 8.392 188 Sig 44.057 000b a Dependent Variable: DVKT b Predictors: (Constant), THUONGHIEU, GIAPHI, LIDN, CHUYENMON, DACTHU, TINCAY Coefficientsa 95.0% Unstandardized Standardized Coefficients Confidence Coefficients Interval for B Std Model B Error Collinearity Correlations Statistics Lower Upper ZeroBeta t Sig Bound Bound order Partial Part Tolerance VIF (Constant) 1.276 172 7.415 000 DACTHU 067 020 175 3.349 001 028 107 364 241 159 823 1.216 LIDN 087 017 252 5.070 000 053 121 341 352 240 908 1.101 GIAPHI 083 016 254 5.229 000 052 115 287 361 248 948 1.054 TINCAY 213 043 298 4.972 000 128 297 602 346 235 623 1.606 CHUYENMON 097 016 282 5.879 000 064 130 253 400 278 971 1.030 THUONGHIEU 135 028 259 4.769 000 079 191 458 333 226 758 1.319 a Dependent Variable: DVKT 937 1.616 ... ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRẦM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 8340301... chọn đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn DVKT DNPM TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu Qua nghiên cứu luận văn góp phần xác định đo lường nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn DVKT DNPM TP. .. xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn công ty DVKT nhóm khách hàng Kết nghiên cứu cho 12 nhân tố ảnh hưởng đến việc định lựa chọn DVKT nhóm khách hàng DNNVV lựa chọn chuyên gia với dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp phần mềm tại tp hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp phần mềm tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay