Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh vĩnh long

218 5 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - VŨ KIẾN PHÚC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - VŨ KIẾN PHÚC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS MAI THỊ HOÀNG MINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN () Tơi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Vĩnh Long” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập thật nghiêm túc thân Các kết trình bày luận văn tơi tự tìm hiểu phân tích cách trung thực, khách quan, phù hợp với thực tiễn tỉnh Vĩnh Long chưa công bố nghiên cứu trước Những nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo TP.Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2018 Tác giả VŨ KIẾN PHÚC MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Các cơng trình nghiên cứu cơng bố nước ngồi 1.2 Các cơng trình nghiên cứu cơng bố nước 11 1.3.Khe hổng nghiên cứu 15 1.3.1 Đóng góp nghiên cứu trước 15 1.3.2 Hạn chế nghiên cứu trước 16 1.3.3 Định hướng nghiên cứu 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 2.1.Tổng quan đơn vị nghiệp GDCL 19 2.1.1.Khái niệm đơn vị nghiệp GDCL 19 2.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp GDCL 19 2.1.3 Vai trò đơn vị nghiệp GDCL 20 2.1.4 Cơ chế quản lý tài đơn vị nghiệp GDCL 2.2 Tổng quan TCCTKT 20 22 2.2.1 Các quan điểm TCCTKT 22 2.2.2 Yêu cầu TCCTKT 23 2.2.3 Nguyên tắc cần tuân thủ TCCTKT 24 2.2.4 Nội dung công tác kế toán đơn vị nghiệp GDCL 24 2.2.5 Tiêu chí đánh giá TCCTKT đơn vị nghiệp GDCL địa bàn tỉnh Vĩnh Long 2.3 Lý thuyết 29 31 2.3.1 Lý thuyết đại diện 31 2.3.2 Lý thuyết hành vi quản lý 33 2.3.3 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực 34 2.3.4 Lý thuyết khuếch tán kỹ thuật 35 2.4 Các nhân tố giả định tác động đến TCCTKT đơn vị nghiệp GDCL địa bàn tỉnh Vĩnh Long 36 2.5 Tổng kết nhân tố giả định tác động đến TCCTKT đơn vị nghiệp GDCL địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ sở lý thuyết 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 3.1.Khung nghiên cứu chung luận văn 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 48 3.2.1 Xác định phương pháp nghiên cứu 48 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 49 3.2.3 Biện luận phù hợp phương pháp nghiên cứu 49 3.3 Nghiên cứu định tính 51 3.4 Nghiên cứu định lượng 53 3.4.1 Nội dung nghiên cứu định lượng 53 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 56 3.4.3 Xây dựng thang đo 56 3.4.4 Mơ hình nghiên cứu 62 3.4.5 Chọn mẫu nghiên cứu 63 3.4.6 Thiết kế bảng câu hỏi 65 3.4.7 Thu thập chuẩn bị liệu 66 3.4.8 Cơng cụ quy trình phân tích liệu 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 4.1 Kết nghiên cứu định tính 72 4.2 Kết nghiên cứu định lượng 72 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 72 4.2.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 73 4.2.3 Phân tích khám phá nhân tố EFA 74 4.2.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 74 4.2.5.Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 77 4.3 Thực trạng TCCTKT đơn vị nghiệp GDCL địa bàn tỉnh Vĩnh Long 94 4.3.1 Cơ sở kế toán áp dụng 94 4.3.2 Tổ chức hệ thống CTKT 94 4.3.3 Tổ chức hệ thống TKKT 95 4.3.4 Tổ chức hệ thống SSKT 95 4.3.5 Tổ chức hệ thống BCTC 96 4.3.6 Tổ chức KTKT 96 4.3.7 Tổ chức KKTS, bảo quản lưu trữ TLKT 96 4.3.8 Tổ chức BMKT 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 99 5.1 Kết luận hàm ý sách 5.2 Đóng góp nghiên cứu 99 106 5.3.Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 107 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ gốc Từ viết tắt Từ gốc BCKT Báo cáo kế toán KTNB Kiểm tốn nội BCTC Báo cáo tài KTKT Kiểm tra kế toán BCQT Báo cáo toán KTNN Kiểm toán Nhà nước BMKT Bộ máy kế toán KTTC Kế tốn tài BTC Bộ Tài KTV Kế toán viên CĐKT Chế độ kế toán KVC Khu vực cơng CMKT Chuẩn mực kế tốn NSĐP Ngân sách địa phương CNTT Công nghệ thông tin NSNN Ngân sách Nhà nước CSYT Cơ sở y tế NTKT Nguyên tắc kế toán CTKT Chứng từ kế toán PMKT Phần mềm kế toán Doanh nghiệp PPKT Phương pháp kế toán DN ĐHCL Đại học công lập SL GDCL Giáo dục công lập SNCL Sự nghiệp công lập GDNN Giáo dục nghề nghiệp SSKT Sổ sách kế toán GDTX Giáo dục thường xuyên STT Số lượng Số thứ tự Tổ chức công tác kế HCSN Hành nghiệp HTKT Hình thức kế toán TCCTKT toán THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông Hệ thống thông tin kế HTTTKT toán KKTS Kiểm tài sản TKKT Tài khoản kế toán KSNB Kiểm soát nội TLKT Tài liệu kế tốn KTC Kế tốn cơng VBPQ Văn pháp quy DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG TÊN TRANG 2.01 Tổng kết nhân tố tác động đến TCCTKT từ Cơ sở lý thuyết 43 3.01 Cấp độ thang đo sử dụng nghiên cứu định lượng 57 3.02 Số lượng phần tử thu thập theo phương pháp định mức 64 4.01 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCCT với nhân tố (lần 1) 78 4.02 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCCT với nhân tố (lần 2) 78 4.03 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 79 4.04 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCTK với nhân tố (lần 1) 80 4.05 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCTK với nhân tố (lần 2) 80 4.06 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 81 4.07 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCSS với nhân tố (lần 1) 82 4.08 Kết kiểm định mô hình lý thuyết TCSS với nhân tố (lần 2) 82 4.09 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 83 4.10 Kết kiểm định mô hình lý thuyết TCBC với nhân tố (lần 1) 84 4.11 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCBC với nhân tố (lần 2) 84 4.12 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 85 4.13 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCKK với nhân tố (lần 1) 86 4.14 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCKK với nhân tố (lần 2) 86 4.15 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 87 4.16 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCBM với nhân tố (lần 1) 88 4.17 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCBM với nhân tố (lần 2) 88 4.18 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 89 4.19 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCCTKTvới nhân tố 90 4.20 Kết ước lượng Bootstrap với N = 1.500 91 4.21 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết TCCTKT với nhân tố 91 DANH MỤC HÌNH VẼ HÌNH TÊN TRANG 3.01 Khung nghiên cứu chung luận văn 46 3.02 Nội dung nghiên cứu hỗn hợp khám phá 51 3.03 Mơ hình nghiên cứu đề nghị luận văn 62 4.01 Mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA cho biến độc lập 76 4.02 Mơ hình phân tích nhân tố khẳng định CFA cho biến phụ thuộc 77 4.03 Kết phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 90 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - VŨ KIẾN PHÚC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... thuật 35 2.4 Các nhân tố giả định tác động đến TCCTKT đơn vị nghiệp GDCL địa bàn tỉnh Vĩnh Long 36 2.5 Tổng kết nhân tố giả định tác động đến TCCTKT đơn vị nghiệp GDCL địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ sở... luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Vĩnh Long cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập thật nghiêm túc thân Các kết trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh vĩnh long , Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay