Tác động của nguồn vốn đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

75 3 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO HẢI TUẤN TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO HẢI TUẤN TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ HỒ AN CHÂU TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu với hướng dẫn TS Lê Hồ An Châu Các số liệu nêu nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng kết trung thực xác Đề tài chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018 Học viên Cao Hải Tuấn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TĨM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp nghiên cứu 1.6 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN VỐNTĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Tổng quan nguồn vốn tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam 2.1 2.1.1 a Tổng quan nguồn vốn Khái niệm b Đặc điểm vốn chủ sở hữu c Vai trò vốn chủ sở hữu 2.1.2 a Tín dụng ngân hàng thương mại Khái niệm b Vai trò tín dụng ngân hàng 2.2 Tổng quan số lý thuyết giải thích ảnh hưởng vốn đến tăng trưởng tín dụng 11 2.3 Khái quát số nghiên cứu thực nghiệm tác động nguốn vốn đến tăng trưởng tín dụng 11 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN VỐNTĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 – 2016 16 3.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống NHTM Việt Nam 16 3.2 Thực trạng vốn chủ sở hữu (VCSH) hệ số an toàn vốn (CAR) 18 3.2.1 Thực trạng vốn chủ sở hữu (VCSH) 18 3.2.2 Hệ số an toàn vốn (CAR) 23 Thực trạng tăng trưởng tín dụng nợ xấu 26 3.3 3.3.1 Thực trạng tăng trưởng tín dụng 26 3.3.2 Thực trạng nợ xấu 30 Mối quan hệ nguồn vốn tăng trưởng tín dụng 33 3.4 CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 35 4.1 Mơ hình 35 4.2 Phương pháp nghiên cứu 39 4.3 Thu thập xử lý liệu 40 4.4.1 Thống kê mô tả mẫu liệu 40 4.4.2 Kết kiểm định giả thiết hồi quy tuyến tính (OLS) 42 Kiểm tra đa cộng tuyến 42 a b Kiểm định phương sai thay đổi 43 Kiểm định tượng tự tương quan 44 c d Kiểm định tượng biến nội sinh 44 4.4.3 Phân tích lựa chọn mơ hình 44 4.4.4 Kết nghiên cứu 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Hàm ý sách 49 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu & Và BHC Công ty sở hữu ngân hàng GDP Tổng sản phẩm nội địa TS Tài sản CAR Tỷ lệ an toàn vốn Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình 1: NHTM Việt Nam năm 2016 17 Hình 2: Một số thương vụ hợp sáp nhập 21 Bảng 1: Quy định mức vốn pháp định theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP 20 Bảng 2: Vốn điều lệ hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 22 Bảng 3: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hệ thống ngân hàng giai đoạn 2012 – 2016 24 Bảng 1: Mô tả biến sử dụng mơ hình 36 Bảng 2: Kỳ vọng dấu nghiên cứu 39 Bảng 3: Thống kê mô tả mẫu liệu 40 Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan biến 42 Bảng 5: Hệ số phóng đại phương sai VIF 42 Bảng 6: Kết kiểm định phương sai thay đổi 43 Bảng 7: Kết ước lượng GMM 45 Bảng 8: Bảng tóm tắt kết nghiên cứu 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: VCSH NHTM Việt Nam năm 2009 2016 18 Biểu đồ 2: Cấu trúc VCSH NHTM Việt Nam năm 2016 19 Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng NHTM tăng trưởng GDP giai đoạn 2009 – 2016 26 Biểu đồ 4: Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống giai đoạn 2009 – 2016 30 Biểu đồ 5: Số dư nợ gốc VAMC mua đến cuối năm 2016 32 Biểu đồ 6: Mối tương quan tỷ lệ vốn tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2009 – 2016 24 NHTM Việt Nam 34 TÓM TẮT Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng GMM để phân tích tác động nguồn vốn đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Mơ hình xây dựng bao gồm biến phụ thuộc tăng trưởng tín dụng (LGRi,t) biến độc lập: tăng trưởng tín dụng với độ trễ năm (LGRt-1) tỷ lệ vốn (CAPi,t), khoản (LIQi,t), tỷ lệ nợ xấu (NPLi,t), quy mô (SIZEi,t) Nghiên cứu sử dụng sở liệu từ năm 2009 đến 2016 24 ngân hàng thương mại Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy nguồn vốntác động chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng Từ đó, tác giả đưa hàm ý sách sử dụng nguồn vốn hợp lý để tăng trưởng tín dụng hợp lý chất lượng CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI  1.1 Lý chọn đề tài Nước ta trình đổi hội nhập với giới Điều đem lại nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam có ngành ngân hàng Bên cạnh hội phát triển mở rộng ngân hàng Việt Nam gặp khơng khó khăn, thách thức cạnh tranh từ ngân hàng nước ngồi Chính ngân hàng nước buộc phải không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thiện đổi để phù hợp với phát triển Hiện nay, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, hoạt động tín dụng ln mối quan tâm hàng đầu đóng vai trò quan trọng, đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, chiếm khoảng 70% - 80% Nếu tín dụng tăng trưởng cách hợp lý tạo nguồn thu nhập lớn, ổn định an tồn cho ngân hàng Do việc xác định nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng cần thiết với nhà quản trị lãnh đạo ngân hàng Vốn chủ sở hữu NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ khoản mục tạo nên tổng nguồn vốn (thường chiếm khoảng 5%) lại có vai trò vô quan trọng ngân hàng, thực số chức thay Đặc biệt, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn Basel II nhằm xác định tiêu chuẩn vốn để hạn chế rủi ro kinh doanh ngân hàng tăng cường hệ thống tài chính, giúp tăng trưởng tín dụng bền vững Nhưng triển khai gặp nhiều vấn đề vốn hoạt động tín dụng Vì việc nắm mối quan hệ vốn tăng trưởng tín dụng góp phần lớn hỗ trợ cho nhà quản trị hoạch định sách, định hướng phát triển 52 tác, khách hàng lớn, tổ chức toán) nhằm đảm bảo cung cấp đệm khoản tốt ngân hàng gặp khó khăn khoản Đối với vốn huy động cần có giải pháp nhằm tăng cường tỷ lệ huy động vốn nhằm kích thích tăng trưởng tín dụng Để trì gia tăng nguồn vốn huy động lớn, ngân hàng cần xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng tốt, hỗ trợ tối ưu nhằm giúp khách hàng cảm thấy thoải mái giao dịch có niềm tin vào ngân hàng Các ngân hàng cần có đa dạng hóa sản phẩm sách ưu đãi phù hợp với nhu cầu khách hàng thời kỳ nhằm kích thích nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng Đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ nhằm hỗ trợ khách hàng cách nhanh hiệu Đặc biệt, cần hoạch định chiến lược huy động vốn khả thi phù hợp Trên vài hàm ý sách giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng NHTM Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cần phải phù hợp với quy định an toàn ngân hàng, đặc biệt tỷ lệ an toàn vốn CAR, tiêu NHNN quan tâm trọng để chuẩn bị cho trình áp dụng chuẩn mực Basel II năm tới Vì ngồi việc tăng trưởng khối lượng phải cải thiện chất lượng tín dụng nhằm giảm “tài sản rủi ro” ngân hàng, từ làm tăng hệ số CAR trì mức phù hợp với quy định NHNN đề Tác giả đưa số hàm ý sách sau: Thứ nhất, kiểm soát giảm tỷ lệ nợ xấu: Nâng cao lực đánh giá, thẩm định khách hàng cán ngân hàng, đồng thời có quy định thẩm định cho vay nhằm hạn chế số lượng quy mô nợ xấu ngân hàng Ngân hàng nên mở rộng phạm vi cho vay trọng khách hàng có độ an tồn cao nhằm giảm bớt rủi ro cho ngân hàng Đối với khoản nợ xấu tồn đọng cần có liệt ngân hàng việc phân loại xử lý triệt để Theo dõi sát khoản vay thuộc lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng nhóm khách hàng lớn, 53 lĩnh vực bất động sản, dự án BOT,… để kịp thời đề xuất biện pháp nhằm kiểm sốt rủi ro đảm bảo an tồn cho ngân hàng Thứ hai, chủ động phối hợp với bộ, ngành việc xây dựng hoàn thiện chế, sách cho vay có hiệu quả, phù hợp với chương trình tín dụng ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích theo chủ trương phủ thời kỳ Thứ ba, Ngân hàng nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng chất lượng tín dụng Xem lại lãi suất huy động áp dụng trần lãi suất với kỳ hạn huy động để thị trường linh hoạt tự điều chỉnh, cân đối cung cầu vốn Chính phủ nên thận trọng việc đưa sách tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ cung tiền phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa dẫn tới nguy bùng nổ lạm phát nợ xấu leo thang 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu Bên cạnh đóng góp mặt lý thuyết thực tiễn, đề tài nghiên cứu tồn số hạn chế: Thứ nhất, đề tài sử dụng liệu thu thập từ báo cáo tài công bố NHTM Việt Nam từ năm 2009 – 2016 nên chắn không tránh khỏi thiếu sót thu thập liệu ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Thứ hai, tác giả chưa thực thêm mơ hình khác để kiểm định tính vững cho mơ hình Thứ ba, đề tài chưa xem xét tác động nguốn vốn đến tăng trưởng tín dụng ngắn hạn dài hạn 54 Thứ tư, đề tài nghiên cứu lãnh thổ Việt Nam, chưa có phân tích NHTM khu vực giới nhằm đưa học kinh nghiệm cho Việt Nam Trên đây, hạn chế chủ yếu đề tài, đồng thời gợi ý định hướng cho nghiên cứu Kết luận chương Tại chương 5, tác giả kết luận lại kết nghiên cứu từ chương Từ đưa hàm ý sách nhằm tăng vốn chủ sở hữu, khoản vốn huy động nhằm giúp tăng trưởng tín dụng tăng Đồng thời đưa số hàm ý sách nhằm giúp tăng trưởng tín dụng hợp lý chất lượng Ngồi tác giả nêu số hạn chế nghiên cứu luận văn, sở để định hướng cho nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục tài liệu tiếng Việt Báo cáo tài thường niên NHTM Đàm Văn Lộc (2016) Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hồng Thị Tut Nhung (2016) Hoàn thiện quản lý ngân hàng nhà nước Việt Nam vốn chủ sở hữu ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ Học viện hậu cần Lê Hồ An Châu (2015) Tác động vĩ mô bất ổn tài đến vốn đệm ngân hàng thương mại quốc gia Asean + Tạp chí kinh tế phát triển, số 222 tháng 12/2015, trang 54-61 Lê Thị Lợi (2013) Vốn chủ sở hữu ngân hàng Việt Nam, vấn đề quản trị vốn Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 2+3/2013, trang 90-95 Minh Đức Tăng trưởng tín dụng 2010: “Xanh vỏ, đỏ lòng” http://vneconomy.vn/tai-chinh/tang-truong-tin-dung-2010-xanh-vo-do-long20101227034048786.htm Nguyễn Mạnh Hùng Bàn giải pháp tăng trưởng tín dụng năm 2015 https://www.sbv.gov.vn Nguyễn Thùy Dương Trần Hải Yến (2011) Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng Tạp chí ngân hàng, số 24 tháng 12/2011, trang 27-33 Nguyễn Tiến Đơng Tín dụng ngân hàng góp phần trì tăng trưởng kinh tế năm 2016 https://www.sbv.gov.vn 10 Phan Thị Thu Hà, 2013 Giáo trình Ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân B Danh mục tài liệu tiếng Anh Athanasoglou, P P., Brissimis, S N., & Delis, M D (2008) Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136 Berger, A N., & Bouwman, C H (2009) Bank liquidity creation The review of financial studies, 22(9), 3779-3837 Bernanke, B S., Lown, C S., & Friedman, B M (1991) The credit crunch Brookings papers on economic activity, 1991(2), 205-247 Berropside, J.M., Edge, Rochelle M., (2010) The effects of bank capital on lending: What we know, and what does it mean? International Journal of Central Banking (34), 1–50 Berrospide, J.M., (2013) Bank liquidity hoarding and the financial crisis: an empirical Carlson, M., Shan, H., & Warusawitharana, M (2013) Capital ratios and bank lending: A matched bank approach Journal of Financial Intermediation, 22(4), 663687 Chernykh, L., & Theodossiou, A K (2011) Determinants of Bank Long-term Lending Behavior: Evidence from Russia Multinational Finance Journal, 15(3/4), 193216 Kim, D., & Sohn, W (2017) The effect of bank capital on lending: Does liquidity matter? Journal of Banking & Finance, 77, 95-107 Gambacorta, L., & Mistrulli, P E (2004) Does bank capital affect lending behavior? Journal of Financial intermediation, 13(4), 436-457 10 Hancock, D., & Wilcox, J A (1994) Bank capital and the credit crunch: The roles of risk‐weighted and unweighted capital regulations Real Estate Economics, 22(1), 59-94 11 Hancock, D., Wilcox, J., (1993) Has there been a capital crunch in banking? The effects on bank lending of real estate market conditions and bank capital shortfalls Journal of Housing Economics (1), 3150 12 Imran, K., & Nishatm, M (2013) Determinants of Bank Credit in Pakistan: A Supply Side Approach Economic Modeling, 35(C), 384-390 13 Karmakar, S., & Mok, J (2015) Bank capital and lending: An analysis of commercial banks in the United States Economics Letters, 128, 21-24 14 Pesaran, M H., Shin, Y., & Smith, R J (1996) Testing for the'Existence of a Long-run Relationship' (No 9622) Faculty of Economics, University of Cambridge 15 Stepanyan, V., & Guo, K (2011) Determinants of bank credit in emerging market PHỤ LỤC Số liệu name ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BID BID BID BID BID BID BID BID EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB HDB HDB year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 lgr 0.97 0.54 0.00 -0.06 0.26 0.10 0.19 0.29 0.79 0.40 0.18 0.00 0.04 0.09 0.15 0.22 0.28 0.23 0.16 0.16 0.15 0.14 0.34 0.21 0.81 0.62 0.20 0.00 0.11 0.05 -0.03 0.03 0.33 0.42 cap 0.17 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.04 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.20 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.07 liq 0.35 0.25 0.22 0.29 0.31 0.31 0.22 0.20 0.27 0.24 0.34 0.20 0.08 0.06 0.09 0.08 0.17 0.19 0.17 0.16 0.12 0.13 0.12 0.11 0.22 0.30 0.40 0.43 0.36 0.28 0.10 0.11 0.34 0.29 dgr 1.29 0.51 0.10 0.12 0.26 0.19 -0.05 0.17 0.62 0.23 0.39 -0.39 -0.06 0.09 0.13 0.16 0.20 0.23 0.11 0.20 0.13 0.20 0.31 0.19 0.47 1.26 0.42 -0.08 0.01 -0.05 -0.24 0.03 1.20 0.85 npl 0.01 0.01 0.03 0.03 0.07 0.05 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 size 10.19 10.55 10.63 10.74 10.96 11.12 11.07 11.21 12.03 12.23 12.55 12.08 12.02 12.10 12.21 12.36 12.60 12.81 12.91 13.09 13.21 13.39 13.65 13.82 11.09 11.78 12.12 12.04 12.04 11.99 11.73 11.77 9.86 10.45 HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 0.18 0.53 1.08 -0.05 0.35 0.45 1.22 0.44 0.20 0.15 0.25 0.12 0.20 0.22 1.25 0.81 0.30 0.80 0.29 0.40 0.36 0.42 0.88 0.65 0.21 0.26 0.18 0.15 0.19 0.24 1.13 0.33 0.19 -0.23 -0.05 -0.14 0.19 0.25 0.34 0.08 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.15 0.26 0.19 0.19 0.16 0.15 0.15 0.11 0.22 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.07 0.06 0.11 0.09 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.06 0.05 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.15 0.12 0.26 0.17 0.17 0.21 0.16 0.15 0.23 0.18 0.29 0.20 0.19 0.18 0.11 0.14 0.24 0.17 0.38 0.28 0.23 0.12 0.07 0.16 0.39 0.34 0.36 0.29 0.20 0.20 0.19 0.15 0.42 0.28 0.27 0.31 0.25 0.19 0.15 0.12 0.36 0.29 0.14 0.64 0.16 0.07 0.45 2.36 0.47 0.54 0.05 0.18 0.10 0.11 0.23 2.38 1.28 0.60 0.19 0.23 0.29 0.07 0.34 0.55 0.62 0.29 0.26 0.02 0.11 0.08 0.16 0.96 0.81 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.13 1.09 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 10.71 10.87 11.36 11.51 11.58 11.92 8.92 9.44 9.79 9.83 9.97 10.05 10.14 10.32 9.76 10.46 10.94 11.10 11.28 11.52 11.59 11.86 11.14 11.60 11.84 12.08 12.10 12.21 12.31 12.45 11.06 11.66 11.65 11.61 11.58 11.56 11.56 11.44 9.30 NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0.06 0.18 0.00 0.85 0.44 0.25 0.15 0.82 0.08 0.20 0.00 0.05 0.23 0.23 0.24 0.19 0.13 0.20 0.25 0.17 0.06 0.29 0.39 1.65 0.74 0.11 0.14 0.01 0.05 0.09 0.10 0.35 0.06 0.99 0.33 0.01 0.51 0.27 0.30 0.15 0.17 0.20 0.11 0.09 0.09 0.08 0.06 0.10 0.14 0.15 0.11 0.09 0.09 0.05 0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.10 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.13 0.13 0.13 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.24 0.27 0.26 0.28 0.42 0.23 0.10 0.31 0.27 0.19 0.09 0.21 0.21 0.18 0.19 0.13 0.30 0.19 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.25 0.13 0.14 0.16 0.29 0.27 0.15 0.08 0.11 0.14 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.05 0.28 0.28 -0.19 1.00 0.33 -0.06 0.23 0.78 0.03 0.07 -0.05 0.41 0.30 0.34 0.46 0.22 0.60 0.31 0.09 0.22 0.22 0.29 0.31 0.81 0.52 0.06 0.07 0.35 0.04 -0.05 0.00 0.39 0.11 1.41 0.03 0.22 0.36 0.29 0.17 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.06 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.08 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.11 0.07 0.07 0.02 0.00 0.00 9.58 9.85 9.68 10.27 10.53 10.48 10.67 9.84 9.90 10.02 9.98 10.28 10.51 10.78 11.14 9.45 9.89 10.14 10.22 10.40 10.57 10.81 11.06 9.25 9.70 9.77 9.87 10.12 10.16 10.11 10.12 10.91 11.01 11.88 11.91 12.11 12.40 12.65 12.80 SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB STB STB STB STB STB STB STB STB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.27 1.13 -0.04 -0.15 0.25 0.53 0.33 0.38 0.23 0.08 0.07 -0.03 -0.02 0.05 0.03 0.08 1.05 0.90 0.20 0.95 0.34 0.36 0.26 0.24 0.70 0.38 -0.02 0.20 0.15 0.16 0.45 0.07 0.56 0.26 0.20 0.08 0.03 0.14 0.39 0.18 0.10 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.16 0.21 0.22 0.24 0.24 0.22 0.22 0.18 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.09 0.11 0.10 0.10 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.49 0.28 0.42 0.50 0.42 0.37 0.22 0.18 0.06 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.11 0.13 0.27 0.24 0.27 0.29 0.23 0.20 0.18 0.15 0.26 0.26 0.17 0.15 0.11 0.11 0.06 0.05 0.31 0.34 0.27 0.20 0.12 0.14 0.12 0.38 0.97 0.93 -0.27 0.07 0.00 0.06 0.23 0.02 0.34 -0.09 -0.06 -0.01 0.10 0.16 0.08 1.07 0.87 0.39 0.64 0.25 0.19 0.22 0.14 0.54 0.48 -0.08 0.09 0.04 0.19 0.57 0.15 0.60 0.65 0.19 -0.01 -0.13 0.11 0.09 0.02 0.02 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.09 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.07 0.02 0.02 10.33 10.92 11.52 11.23 11.29 11.29 11.35 11.55 9.38 9.73 9.64 9.61 9.59 9.67 9.78 9.85 10.22 10.84 11.17 11.67 11.87 12.04 12.23 12.36 11.55 11.93 11.86 11.93 11.99 12.15 12.59 12.72 11.44 11.92 12.10 12.10 11.98 12.08 12.17 TCB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB CTG CTG CTG CTG CTG CTG 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.28 10.59 0.64 -0.30 0.66 0.96 0.66 0.42 0.65 0.26 0.25 0.18 0.15 0.14 0.18 0.20 0.19 0.38 0.53 0.04 -0.22 0.04 0.08 0.25 0.26 0.22 0.60 0.15 0.26 0.42 0.49 0.49 0.24 0.35 0.44 0.25 0.14 0.13 0.17 0.08 0.15 0.15 0.07 0.22 0.12 0.08 0.08 0.05 0.07 0.07 0.08 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.07 0.08 0.13 0.10 0.11 0.11 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 0.14 0.13 0.16 0.35 0.17 0.20 0.32 0.29 0.25 0.30 0.30 0.33 0.21 0.26 0.31 0.25 0.23 0.33 0.30 0.32 0.15 0.12 0.12 0.10 0.13 0.31 0.24 0.32 0.29 0.19 0.14 0.11 0.07 0.13 0.16 0.18 0.14 0.15 0.14 0.23 5.50 0.95 0.31 -0.49 1.41 0.66 0.51 0.40 0.15 0.20 0.18 0.10 0.14 0.25 0.18 0.17 0.66 0.62 0.02 -0.36 0.22 0.05 0.05 0.26 0.53 1.18 0.41 0.25 0.18 0.36 0.17 0.17 0.27 0.51 0.24 0.09 0.11 0.16 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 12.37 9.28 9.95 10.12 9.62 10.38 10.85 11.24 11.57 12.45 12.64 12.81 12.93 13.06 13.27 13.42 13.58 10.94 11.45 11.48 11.08 11.25 11.30 11.34 11.56 10.22 11.00 11.32 11.54 11.71 12.00 12.17 12.34 12.40 12.82 13.04 13.13 13.26 13.40 CTG CTG 2015 2016 0.22 0.23 0.08 0.06 0.11 0.12 0.19 0.23 0.01 0.01 13.57 13.76 Nguồn: Tác giả thu thập từ BCTC NHTM Vietstock Kết chạy mơ hình sum lgr l.lgr cap liq dgr npl size Variable Obs Mean lgr L1 192 168 3530262 3670092 cap liq dgr 192 192 192 npl size 187 192 lgr lgr L1 cap liq dgr npl size Min Max 8006814 8538831 -.2986362 -.2986362 10.58862 10.58862 099832 208074 3326021 0441756 0960429 5446353 0425562 0522106 -.4915966 2564246 5031301 5.502862 0228233 11.32598 0155233 1.117513 8.919781 1140172 13.82189 L lgr cap Std Dev liq dgr npl size 1.0000 0.2348 1.0000 -0.1113 0.0540 1.0000 0.0188 0.0594 -0.1557 1.0000 0.6703 0.3326 -0.1150 0.1876 1.0000 -0.0731 -0.1892 0.0790 -0.0257 -0.1510 1.0000 -0.0137 -0.1304 -0.7400 -0.0824 -0.0765 -0.1451 1.0000 reg lgr l.lgr cap liq dgr npl size Source SS df MS Model Residual 4.64971131 5.34593755 156 774951885 03426883 Total 9.99564886 162 061701536 Std Err 163 22.61 0.0000 0.4652 0.4446 18512 Coef lgr L1 .0068077 0181752 0.37 0.708 -.0290936 0427089 cap liq dgr npl size _cons -.3712769 -.3294245 5402201 5412388 -.0022666 233166 5578715 1711201 0514302 9477879 0219451 3151317 -0.67 -1.93 10.50 0.57 -0.10 0.74 0.507 0.056 0.000 0.569 0.918 0.460 -1.473234 -.6674358 4386306 -1.330915 -.0456144 -.3893096 7306797 0085869 6418096 2.413392 0410813 8556416 Variable VIF 1/VIF size cap dgr lgr L1 liq npl 2.63 2.61 1.23 0.380753 0.383553 0.812714 1.17 1.14 1.09 0.852788 0.877671 0.916777 Mean VIF 1.64 P>|t| = = = = = = lgr estat vif t Number of obs F( 6, 156) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE [95% Conf Interval] hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lgr chi2(1) Prob > chi2 = = 0.55 0.4580 xtabond2 lgr l.lgr cap liq dgr npl size year , gmm(lgr cap l2.liq l3.dgr l4.npl l4.size, l > ag(4 4)) iv( year ) small two Favoring space over speed To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular Using a generalized inverse to calculate optimal weighting matrix for two-step estimation Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: name1 Time variable : year Number of instruments = 24 F(7, 23) = 1048.87 Prob > F = 0.000 lgr Coef lgr L1 cap liq dgr npl size year _cons Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 163 24 6.79 Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] 0679601 0600711 1.13 0.270 -.0563065 1922267 2.278847 5553393 289189 -2.86346 -.0034055 0204057 -41.12887 5596437 1643283 0302844 2.282473 0369951 011712 23.57476 4.07 3.38 9.55 -1.25 -0.09 1.74 -1.74 0.000 0.003 0.000 0.222 0.927 0.095 0.094 1.121136 2154004 2265409 -7.585116 -.0799356 -.0038224 -89.89699 3.436558 8952783 3518372 1.858196 0731247 0446339 7.639242 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.year dgr npl size year _cons 289189 -2.86346 -.0034055 0204057 -41.12887 0302844 2.282473 0369951 011712 23.57476 9.55 -1.25 -0.09 1.74 -1.74 0.000 0.222 0.927 0.095 0.094 2265409 -7.585116 -.0799356 -.0038224 -89.89699 3518372 1.858196 0731247 0446339 7.639242 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.year GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L4.(lgr cap L2.liq L3.dgr L4.npl L4.size) Instruments for levels equation Standard year _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL3.(lgr cap L2.liq L3.dgr L4.npl L4.size) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.70 Pr > z = 0.007 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.28 Pr > z = 0.780 Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(16) = 16.95 Prob > chi2 = 0.389 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(16) = 18.78 Prob > chi2 = 0.280 weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(5) = 2.54 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(11) = 16.24 Prob > iv(year) Hansen test excluding group: chi2(15) = 18.78 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.00 Prob > chi2 = 0.771 chi2 = 0.132 chi2 = 0.224 chi2 = 0.990 ... tài: Tác động nguồn vốn đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Từ tìm mối quan hệ yếu tố đưa giải pháp cho ngân hàng Việt Nam nhằm sử dụng nguồn vốn hợp lý giúp tín dụng tăng trưởng. .. quan hệ nguồn vốn tăng trưởng tín dụng Hiện nay, Việt Nam có vài nghiên cứu tìm hiểu tác động nguồn vốn đến rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng, có yếu tố nguồn vốn Tuy nhiên... thuyết nguồn vốn tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam Chương 3: Thực trạng nguồn vốn tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2016 Chương 4: Kiểm định tác động nguồn vốn đến tăng trưởng tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của nguồn vốn đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam , Tác động của nguồn vốn đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay