Giải pháp hoàn thiện hệ thống trả công lao động tại công ty TNHH dịch vụ vận chuyển dấu chân việt

110 5 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN CAO HỌC Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT GVHD : PGS.TS Lê Thanh Hà Thực : Lê Thanh Hoài TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN CAO HỌC Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT GVHD : PGS.TS Lê Thanh Hà Thực : Lê Thanh Hồi TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2018 i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Ví dụ thang bảng lương P1 P2 20 Bảng 2.2: Ví dụ tiền lương gắn với lực (P2) 21 Bảng 3.1: Cơ cấu tổ chức theo phận làm việc 33 Bảng 3.2: Cơ cấu tổ chức theo trình độ 33 Bảng 3.3: Cơ cấu tổ chức theo giới tính 33 Bảng 3.4: Doanh thu lợi nhuận năm 2016 công ty Supership 37 Bảng 3.5: Bảng lương vị trí công việc theo thâm niên 42 Bảng 3.6: Bảng tiêu đạt thưởng nhân viên giao hàng 43 Bảng 3.7: Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 46 Bảng 3.8: Tỷ lệ doanh số chi phí lương năm 2015, 2016, 2017 52 Bảng 3.9: Lợi nhuận trung bình chi phí lương 52 Bảng 4.1: Bảng yếu tố định giá giá trị công việc 60 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp định giá công việc 63 Bảng 4.3: Hệ số lương mức lương theo giá thị trường chức danh 63 Bảng 4.4: Thang bảng lương chức danh công ty 64 Bảng 4.5: Dự trù chi phí thực giải pháp chuyển đổi hình thức trả lương 68 Bảng 4.6: Tính khả thi mức độ ưu tiêu giải pháp 72 Bảng 4.7: Tổng hợp vấn đề giải pháp 72 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu hệ thống trả công doanh nghiệp Hình 2.2: Sơ đồ mơ hình trả cơng 16 Hình 2.3: Quy trình triển khai ứng dụng trả lương theo 3P 21 Hình 2.4 Quy trình nghiên cứu hệ thống trả công 28 Hình 3.1 Logo cơng ty 30 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức công ty 34 Hình 3.3: Phân khúc khách hàng Supership phục vụ năm 2015, 2016 37 Hình 3.4: Phân khúc khách hàng đến năm 2017 38 Hình 4.2: Quy trình trả thưởng theo kết công việc 69 ii MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRẢ CÔNG 1.1 Khái niệm thành phần hệ thống trả công lao động 1.1.1 Trả công lao động 1.1.2 Thang bảng lƣơng 1.1.3 Lƣơng 1.1.4 Phụ cấp 1.1.5 Tiền thƣởng 1.1.6 Phúc lợi .10 1.2 Hình thức trả cơng lao động 11 1.2.1 Hình thức trả lƣơng theo thời gian 11 1.2.2 Hình thức trả lƣơng theo nhân viên 12 1.2.3 Hình thức trả lƣơng theo kết thực công việc 13 1.3 Mơ hình trả cơng 15 1.3.1 Mục tiêu chiến lƣợc trả công lao động .16 1.3.2 Chiến lƣợc, sách trả công 17 1.3.3 Mơ hình trả cơng theo 3P 19 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hệ thống trả công tổ chức: 22 1.4.1 Các nhân tố bên tổ chức 23 1.4.2 Các nhân tố bên tổ chức 24 1.5 Đánh giá hiệu hệ thống trả công 26 1.6 Quy trình nghiên cứu hệ thống trả công 28 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT .30 2.1 Tổng quan Công ty 30 2.1.1 Lĩnh vực hoạt động 30 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh cơng ty 31 2.1.3 Giá trị cốt lõi công ty 31 2.1.4 Đối tác .32 2.2 Quy mô, cấu tổ chức công ty Dịch vụ TNHH Vận chuyển Dấu chân Việt 32 2.2.1 Quy mô công ty, cấu tổ chức 32 iii 2.2.2 Sơ đồ tổ chức, chức phòng ban 34 2.2.3 Chức nhiệm vụ phòng ban cơng ty 34 2.3 Tình hình hoạt động công ty từ bắt đầu hoạt động đến .36 2.3.1 Giai đoạn 2015: Bắt đầu chặng đƣờng 36 2.3.2 Giai đoạn 2016: Qua năm hoạt động thị trƣờng Hồ Chí Minh: 36 2.3.3 Giai đoạn năm 2017: Khẳng định thƣơng hiệu, mở rộng thị trƣờng 38 2.3.4 Đánh giá chung tình hình hoạt động 39 2.4 Thực trạng trả công lao động công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt 41 2.4.1 Trả công lao động 41 2.4.2 Hình thức trả cơng 46 2.4.3 Các khía cạnh sách trả cơng 47 2.4.4 Đánh giá hiệu hệ thống trả công 48 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ CƠNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT 56 3.1 Mục tiêu, chiến lƣợc công ty chiến lƣợc quản trị nguồn nhân lực 56 3.2 Giải pháp hồn thiện hệ thống trả cơng lao động 57 3.2.1 Hồn thiện cấu tổ chức mơ tả công việc chức danh 57 3.2.2 Giải pháp xác định giá trị công việc 59 3.2.3 Chuyển đổi hình thức trả lƣơng theo thời gian sang trả lƣơng theo sản phẩm 65 3.2.4 Thƣởng kết công việc, thƣởng theo kết kinh doanh công ty 69 3.2.5 Văn hóa cơng bố sách, chiến lƣợc trả công 70 3.3 Đánh giá tính khả thi mức độ ƣu tiên giải pháp 71 KẾT LUẬN .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 80 PHỤ LỤC 81 PHỤ LỤC 82 iv LỜI MỞ ĐẦU Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt hoạt động lĩnh vực giao nhận, chuyển phát nhanh, thu tiền hộ cho thƣơng mại điện tử Chiến lực mở rộng thị trƣờng thời gian tới Năm 2017, Công ty mở rộng Hà Nội Công ty đặt mục tiêu mở rộng lên 32 tỉnh thành vào năm 2018 tiếp tục hành trình mở rộng mạng lƣới giao nhận tồn quốc năm 2019 Với chiến lƣợc hợp tác nhƣợng quyền thƣơng hiệu, đòi hỏi cơng ty nhanh chóng đặt mục tiêu chuẩn hóa tồn chuyển giao cơng nghệ Trong đó, việc hồn thiện hệ thống trả công lao động nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cấp bách Thị trƣờng lao động lĩnh vực giao nhận hàng hóa cạnh tranh gay gắt, lao động phổ thông (ngƣời giao hàng) lại chiếm phần lớn cấu nhân công ty Trƣớc hết số công ty Ở mảng xe máy nhƣ Mai Linh Bike, GrabBike dài hạn, Go-Jek đến từ Indonesia Đây áp lực lớn hệ thống nhân công ty Với nguồn đầu tƣ hạn hẹn, tài hạn chế để cân đối để có hệ thống trả công lao động hợp lý, vừa thu hút nhân viên, trì nhân viên giỏi, kích thích động viên nhân viên vừa bảo đảm hiệu chi phí đáp ứng yêu cầu pháp luật Để ngƣời lao động an tâm gắn bó cống hiến, doanh nghiệp phải giải tốt chế độ đãi ngộ với ngƣời lao động Yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo quyền, lợi ích tiền lƣơng, tiền thƣởng, bảo hiểm xã hội, thời làm việc, nghỉ ngơi ký kết hợp đồng lao động Trƣớc thực trạng quan trọng cấp bách trên, tác giả chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện hệ thống trả công lao động công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt” để làm đề tài nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu Đề tài đƣợc thực nhằm: - Phân tích, đánh giá thực trạng xác định đƣợc vấn đề tồn hệ thống trả công thù lao vật chất công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt Trong đó, nghiên cứu trọng phân tích tác động hệ thống trả công đến công tác quản lí hài lòng nhân viên hệ thống trả công lao động - Đƣa giải pháp hồn thiện hệ thống trả cơng lao động  Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng - Phƣơng pháp nghiên cứu định tính đƣợc sử dụng vấn thu thập ý kiến cấp quản lí, cán nhân sự, nhân viên công ty tác động hệ thống trả cơng đến cơng tác quản lí; vấn ý kiến Ban Giám đốc để đánh giá tầm quan trọng, mức độ nghiêm trọng vấn đề hệ thống trả cơng thứ tự ƣu tiên, tính khả thi giải pháp - Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng đƣợc sử dụng khảo sát, điều tra để thu thập ý kiến hài lòng nhân viên, cấp quản lí hệ thống trả công thông qua bảng câu hỏi khảo sát nhằm phân tích, đánh giá, xác định vấn đề hệ thống trả cơng đƣa giải pháp hồn thiện hệ thống trả công lao động Đối tƣợng khảo sát tồn nhân viên cơng ty Bảng câu hỏi đƣợc thiết kế dựa “Phiếu kháo sát tình hình trả cơng lao động” giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – PGS.TS Trần Kim Dung năm 2015 Thiết kế mẫu nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành điều tra toàn tổng thể mẫu khảo sát Điều tra toàn tiến hành thu thập, ghi chép liệu tất đơn vị tổng thể tƣợng nghiên cứu Ví dụ tổng điều tra dân số, tổng điều tra tồn kho vật tƣ, hàng hóa, tổng điều tra vốn sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, điều tra tất chợ địa bàn quận, thành phố, điều tra tất xăng, tiệm rửa xe,… điều tra toàn Điều tra toàn cung cấp liệu đầy đủ cho nghiên cứu thống kê, nghiên cứu kinh tế thị trƣờng Nó giúp ta tính đƣợc tiêu quy mơ, khối lƣợng cách xác Cho phép nghiên cứu cấu, tình hình biến động, đánh giá thực trạng tƣợng, dự đoán xu hƣớng biến động tƣợng,… Nhƣng điều tra tồn bọ đòi hỏi chi phí lớn nhân lực, thời gian, chi phí, khơng thể áp dụng cho tất trƣờng hợp nghiên cứu (Hà Văn Sơn, 2004) Tổng thể mẫu nghiên cứu: bao gồm tất nhân viên khối văn phòng (Nhân sự, Vận hành, Kế tốn – Tài chính, Kinh doanh) nhân viên giao hàng làm việc công ty Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt Kích thƣớc mẫu: tồn nhân viên cơng ty Tp HCM, bao gồm 70 nhân viên  Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống trả công thù lao vật chất công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việtcông ty khởi nghiệp từ tháng 5/2015  Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu hệ thống trả công thù lao vật chất công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt  Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt nói riêng doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển nói chung q trình xem xét, đánh giá hồn thiện hệ thống trả cơng Đề tài xác định đƣợc vấn đề hệ thống trả công gồm xác định giá trị công việc hệ số lƣơng phù hợp, xây dựng định mức lao động, khoán lƣơng, khảo sát lƣơng thị trƣờng, đánh giá lực, trả lƣơng cá nhân, khảo sát, đánh giá trả công lao động, chế độ đãi ngộ nhân nòng cốt, quy chế trả cơng tun truyền chế độ, sách trả cơng lao động Đề tài đề giải pháp gồm giải pháp hoàn thiện hệ thống cấu tổ chức mô tả công việc; xác định giá trị cơng việc; chuyển đổi hình thức trả lƣơng từ lƣơng thời gian sang lƣơng sản phẩm; thƣởng có cải tiến giảm chi phí, thƣởng vào kết kinh doanh; văn hóa, cơng bố sách, chiến lƣợc trả công số giải pháp bổ sung khác công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt Vì vậy, đề tài đƣợc ứng dụng để hồn thiện hệ thống trả cơng lao động công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt vận dụng cho doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển muốn hoàn thiện hệ thống trả công lao động  Bố cục đề tài: Luận văn bao gồm phần sau: - Lời mở đầu: Trình bày tổng quan nghiên cứu: lý chọn đề tài, mục tiêu, phƣơng pháp, phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu, cấu trúc đề tài - Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quan hệ thống trả công bao gồm khái niệm, thành phần hệ thống trả cơng, hình thức trả cơng, mơ hình trả cơng, đánh giá hiệu hệ thống trả công quy trình nghiên cứu hệ thống trả cơng - Chƣơng 2: Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống trả công lao động công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt - Chƣơng 3: Trình bày số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trả công công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRẢ CÔNG 1.1 Khái niệm thành phần hệ thống trả công lao động 1.1.1 Trả công lao động Trả công lao động chức quản trị nguồn nhân lực giải hình thức lƣơng, thƣởng mà cá nhân nhận đƣợc việc thực mục tiêu tổ chức Trả công lao động tất loại phần thƣởng mà cá nhân nhận đƣợc dƣới dạng tài phi tài từ ngƣời sử dụng lao động để đổi lấy sức lao động Trả cơng lao động có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Đây động lực kích thích ngƣời lao động làm việc hăng hái, tích cực nhƣng nguyên nhân gây nên tình trạng bất mãn, nghỉ việc công ty Hệ thống trả công doanh nghiệp bao hàm yếu tố vật chất yếu tố phi vật chất Thù lao vật chất bao gồm lƣơng bản, phụ cấp, thƣởng, phúc lợi Thù lao phi vật chất bao gồm hội thăng tiến, công việc thú vị, điều kiện làm việc Hệ thống trả cơng lao động có cấu trình bày theo hình 2.1 Lƣơng Phụ cấp THÙ LAO VẬT CHẤT Thƣởng CƠ CẤU HỆ THỐNG TRẢ CÔNG Phúc lợi Cơ hội thăng tiến THÙ LAO PHI VẬT CHẤT Cơng việc thú vị Điều kiện làm việc Hình 2.1: Cơ cấu hệ thống trả công doanh nghiệp Nguồn: Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Tr 279 [7]  Sáng từ 7h30 đến 12h00  Chiều từ 13h30 đến 17h30 - Công ty trang bị phƣơng tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm - Các chế độ hỗ trợ khác theo sách Cơng ty VII CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe Khơng u cầu Trình độ học vấn / chun mơn Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị, kinh doanh, Trình độ ngoại ngữ / tin học Tin B Năng lực / kỹ Kỹ thuyết phục, đƣa định Số năm kinh nghiệm làm việc Không yêu cầu Số năm kinh nghiệm yêu cầu công việc Không yêu cầu Ƣu tiên Toeic 500 trở lên Các yêu cầu khác (nếu có) NGƢỜI NHẬN VIỆC NGƢỜI GIAO VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) (ký tên & ghi rõ họ tên) (Tôi hiểu đồng ý công việc đƣợc giao) 91 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT MƠ TẢ CƠNG VIỆC TRƢỞNG PHỊNG KINH DOANH Số hiệu: Ngày ban hành: Lần sửa đổi: Số trang: Chức danh: Trƣởng phòng Kinh doanh Phòng ban: Kinh doanh Ngƣời mơ tả: Nguyễn Thị Thì San Ngƣời phê duyệt: Lê Thanh Hồi I MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC Tham mƣu, giúp việc cho Ban giám đốc sách dịch vụ công ty Chịu trách nhiệm trƣớc Ban giám đốc hoạt động nhiệm vụ, thẩm quyền đƣợc giao II VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨC BAN GIÁM ĐỐC … KINH DOANH – MARKETING … III CÁC ĐỐI TƢỢNG CHÍNH CĨ QUAN HỆ LÀM VIỆC Bên ngồi Bên Khách hàng Cấp trực tiếp: Ban Giám đốc Các công ty dịch vụ truyền thông Cấp dƣới trực tiếp: Nhân viên kinh doanh Các phòng ban, phận công ty 92 IV NHIỆM VỤ STT Công việc Khái qt cơng việc Kí kết hợp đồng Thƣơng lƣợng, trao đổi với khách hàng sách dịch vụ Kí kết hợp đồng cho cơng ty Lập kế hoạch Lập kế hoạch tổ chức thực hoạt động kinh doanh Tham mƣu Tham mƣu cho ban giám đốc sách dịch vụ Mở rộng quan hệ Tìm kiếm phát triển quan hệ với khách hàng tìm Quản lý nhân Theo dõi kết làm việc nhân viên, tìm giải viên pháp khắc phục nhƣợc điểm Xử lý khiếu nại Giải phàn nàn khách hàng chất lƣợng dịch vụ … V QUYỀN HẠN  Đƣợc quyền thừa lệnh GĐ kí kết hợp đồng kinh doanh  Tham gia xây dựng sách dịch vụ  Đề xuất khen thƣởng, kỷ luật, thuyên chuyển,… nhân viên phòng … VI ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Số ngày làm việc tuần: 06 ngày Từ thứ đến thứ hàng tuần - Thời gian làm việc ngày nhƣ sau:  Sáng từ 7h30 đến 12h00  Chiều từ 13h30 đến 17h30 - Công ty trang bị phƣơng tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm - Các chế độ hỗ trợ khác theo sách Cơng ty 93 VII CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Khơng u cầu Sức khỏe Đại học chuyên ngành Quản trị kinh Trình độ học vấn / chun mơn doanh,… Trình độ ngoại ngữ / tin học Tin B Năng lực / kỹ Kỹ thuyết phục, đƣa định Số năm kinh nghiệm làm việc năm Số năm kinh nghiệm yêu cầu năm công việc Ƣu tiên Các yêu cầu khác (nếu có) Toeic 500 trở lên NGƢỜI NHẬN VIỆC NGƢỜI GIAO VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) (ký tên & ghi rõ họ tên) (Tôi hiểu đồng ý cơng việc đƣợc giao) 94 CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Số hiệu: Ngày ban hành: Lần sửa đổi: Số trang: Chức danh: Nhân viên nhân Phòng ban: Nhân Ngƣời mô tả: Ngƣời phê duyệt: Lê Thanh Hồi I MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC Tham mƣu, giúp việc cho Ban giám đốc công tác tổ chức, nhân sự, hành chính, pháp chế, truyền thơng quan hệ công chúng (PR) Công ty Chịu trách nhiệm trƣớc Ban giám đốc hoạt động nhiệm vụ, thẩm quyền đƣợc giao II VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨC BAN GIÁM ĐỐC … PHỊNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO LƢƠNG BỔNG VÀ PHÚC LỢI 95 … III CÁC ĐỐI TƢỢNG CHÍNH CĨ QUAN HỆ LÀM VIỆC Bên ngồi Bên Ứng viên vấn Cấp trực tiếp: Trƣởng phòng nhân Cơ quan ban ngành: Bảo hiểm xã hội, Cơ Cấp dƣới trực tiếp: Khơng có quan thuế,… Các phòng ban, phận cơng ty IV NHIỆM VỤ STT Công việc Khái quát công việc Tuyển dụng Lập kế hoạch tuyển dụng trình duyệt cho Giám đốc Tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch đề Theo dõi kết thử việc, kí hợp đồng lao động với ngƣời lao động Đào tạo Lập chƣơng trình đào tạo theo định kỳ tháng, năm Tổ chức đào tạo nhân viên ngồi cơng ty Đánh giá kết đào tạo Xây dựng chƣơng trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên cơng ty Thực thủ Thực thủ tục nhân sự: việc, nghỉ việc tục nhân riêng, lƣơng, bảo hiểm xã hội, y tế… Lƣu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực thủ tục, sách nhân Quản lý hồ sơ Lƣu giữ hồ sơ ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ nhân việc theo quy định Cập nhập danh sách nhân viên tồn cơng ty định kỳ hàng tháng báo cáo GĐ Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định pháp luật quy định công ty Theo dõi, trực Theo dõi việc chấm cơng 96 tiếp tính tốn Nhập số lƣợng cơng, lƣơng bản, thƣởng,…và gửi bảng lƣơng, thƣởng lƣơng cho GĐ duyệt hàng tháng Kết hợp phòng kế tốn để chi trả lƣơng nhân viên Đề xuất phƣơng án thƣởng lễ, tết, trợ cấp,…cho nhân viên Giải khiếu Nhận biên kỷ luật, giấy khiếu nại nhân viên nại, kỷ luật Tổ chức giải khiếu nại, kỷ luật theo quy định … V QUYỀN HẠN  Đƣợc quyền thừa lệnh GĐ cơng ty xử lí nhân viên vi phạm nội quy công ty nhƣng phải đảm bảo chấp hành luật lao động  Tham gia trƣởng đơn vị xây dựng máy bao gồm chức danh, lƣơng, biên chế, nhân sự, đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu  Đề xuất khen thƣởng, kỷ luật, thuyên chuyển,… nhân viên phòng  Tạm thời đình cơng tác nhân viên theo ủy nhiệm GĐ thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định công ty VI ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Số ngày làm việc tuần: 06 ngày Từ thứ đến thứ hàng tuần - Thời gian làm việc ngày nhƣ sau:  Sáng từ 7h30 đến 12h00  Chiều từ 13h30 đến 17h30 - Công ty trang bị phƣơng tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm - Các chế độ hỗ trợ khác theo sách Cơng ty VII CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức Khơng u cầu khỏe Trình độ học vấn / chun mơn Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh,… 97 Trình độ ngoại ngữ / tin học Tin B Năng lực / kỹ Kỹ thuyết phục, đƣa định Số năm kinh nghiệm làm việc năm Số năm kinh nghiệm yêu cầu Không yêu cầu công việc Ƣu tiên Các yêu cầu khác (nếu có) Toeic 500 trở lên NGƢỜI NHẬN VIỆC NGƢỜI GIAO VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) (ký tên & ghi rõ họ tên) (Tôi hiểu đồng ý công việc đƣợc giao) 98 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT MƠ TẢ CƠNG VIỆC TRƢỞNG PHỊNG NHÂN SỰ Số hiệu: Ngày ban hành: Lần sửa đổi: Số trang: Chức danh: Trƣởng phòng nhân Phòng ban: Nhân Ngƣời mô tả: Đặng Thị Thu Nhung Ngƣời phê duyệt: Lê Thanh Hồi I MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC - Làm sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc đào tạo CNV - Hƣớng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm CNV, định mục tiêu tiêu chuẩn cho việc thực công việc Đánh giá việc thực công việc - Trả công lao động… II VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨC BAN GIÁM ĐỐC … PHỊNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO LƢƠNG BỔNG VÀ PHÚC LỢI 99 … II CÁC ĐỐI TƢỢNG CHÍNH CĨ QUAN HỆ LÀM VIỆC Bên ngồi Bên Các quan quyền Cấp trực tiếp: Ban Giám Đốc Sở lao động, cơng đồn Cấp dƣới trực tiếp: Nhân viên nhân Các nhà cung ứng lao động Các phòng ban, phận công ty III NHIỆM VỤ STT Công việc Khái quát công việc Lập kế hoạch – Phối hợp với phòng ban cơng ty để lâp kế tuyển dụng hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thơng tin nhân lực tồn cơng ty, đƣa bảng mơ tả cơng việc chuẩn hóa cho vị trí nhân viên, lập kế hoạch tuyển dụng nhân – Tham vấn, giám sát trình tuyển dụng – Hoạch định sách phù hợp thu hút ngƣời tài cho cơng ty – Kết hợp phòng ban khác tổ chức tuyển dụng vị trí thiếu cho công ty Đào tạo phát triển nhân lực – Tổ chức hƣớng dẫn nhân viên hội nhập với công việc Thƣờng công ty đào tạo ngắn hạn cho nhân viên kỹ kiến thức cần thiết phục vụ cho công ty – Xác định nhu cầu đào tạo lựa chọn hƣớng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty – Xây dựng, định chƣơng trình đào tạo cho ngƣời lao động cơng ty Duy trì quản lý – Chỉ đạo việc đánh giá kết công việc nhân viên, nguồn lực khen thƣởng, trả công – Cùng với trƣởng phòng ban khác bố trí, thun 100 chuyển, đề bạt, quản lý q trình việc – Hƣớng dẫn, tƣ vấn cho phận khác sách nhân cơng ty giữ nhiệm vụ đôn đốc phận khác thực Thông tin,dịch vụ nhân – Nắm bắt thông tin nhân công ty cách nhanh chóng, truyền tin hiệu – Ký định ban hành luật, văn bổ sung cho nhân lực nhƣ vấn đề khác liên quan để đảm bảo công ty làm việc theo yêu cầu nhà nƣớc IV QUYỀN HẠN Đƣợc cấp quyền hạn việc đề xuất xử lí nhân viên vi phạm nội quy - công ty theo quy định đƣợc ban hành, nhƣng phải đảm bảo chấp hành luật lao động Đề xuất khen thƣởng, kỷ luật, thuyên chuyển,… nhân viên phòng V ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Số ngày làm việc tuần: 06 ngày Từ thứ đến thứ hàng tuần - Thời gian làm việc ngày nhƣ sau:  Sáng từ 7h30 đến 12h00  Chiều từ 13h30 đến 17h30 - Công ty trang bị phƣơng tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm - Các chế độ hỗ trợ khác theo sách Cơng ty VI CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe Khơng u cầu Trình độ học vấn / chuyên môn Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị, kinh doanh, Quản lý Nhân sự,… Trình độ ngoại ngữ / tin học Tin B 101 Năng lực / kỹ Kỹ thuyết phục, đƣa định Số năm kinh nghiệm làm việc năm Số năm kinh nghiệm yêu cầu công việc năm Ƣu tiên Toeic 500 trở lên Các yêu cầu khác (nếu có) NGƢỜI NHẬN VIỆC NGƢỜI GIAO VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) (ký tên & ghi rõ họ tên) (Tôi hiểu đồng ý cơng việc đƣợc giao) 102 CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT Số hiệu: Ngày ban hành: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lần sửa đổi: TRƢỞNG PHÒNG VẬN HÀNH Số trang: Chức danh: Trƣởng phòng Vận hành Phòng ban: Vận hành Ngƣời mơ tả: Lê Thị Mỹ Linh Ngƣời phê duyệt: Lê Thanh Hoài I MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC Năm bắt tình hình làm việc nhân viên giao hàng điều phối, xây dựng phƣơng án tối ƣu, đảm bảo tình hình hoạt động ổn định cơng ty II VỊ TRÍ TRONG TỔ CHỨC BAN GIÁM ĐỐC … PHÒNG VẬN HÀNH … ĐIỀU PHỐI Nhân viên giao hàng III CÁC ĐỐI TƢỢNG CHÍNH CĨ QUAN HỆ LÀM VIỆC Bên ngồi Bên Khách hàng Cấp trực tiếp: Ban Giám đốc Nhân viên giao hàng thời vụ Cấp dƣới trực tiếp: Nhân viên điều phối Các phòng ban, phận cơng ty 103 IV NHIỆM VỤ - Kiểm sốt giải vấn đề phát sinh trình hoạt động nhân viên điều - Xây dựng thiết kế đồng thời vận hành, kiểm soát hệ thống nhân viên giao hàng cách linh hoạt hiệu - Tham gia đề xuất sách, quy trình, quy định hƣớng dẫn liên quan đến chế độ phúc lợi đãi ngộ cho nhân viên giao hàng - Chịu trách nhiệm hoạt động phòng Vận hành V QUYỀN HẠN Đƣợc cấp quyền hạn việc đề xuất xử lí nhân viên vi phạm nội quy - công ty theo quy định đƣợc ban hành, nhƣng phải đảm bảo chấp hành luật lao động - Đề xuất khen thƣởng, kỷ luật, thuyên chuyển,… nhân viên phòng - Phân công công việc cho cấp nhân viên dƣới quyền VI ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Số ngày làm việc tuần: 06 ngày Từ thứ đến thứ hàng tuần - Thời gian làm việc ngày nhƣ sau:  Sáng từ 7h30 đến 12h30  Chiều từ 13h30 đến 17h30 - Công ty trang bị phƣơng tiện làm việc chính: Điện thoại, văn phòng phẩm - Các chế độ hỗ trợ khác theo sách Cơng ty VII CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe Khơng u cầu Trình độ học vấn / chuyên môn Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị, kinh doanh, Kế toán, QTCL… Trình độ ngoại ngữ / tin học Tin B Năng lực / kỹ Kỹ thuyết phục, đƣa định 104 Số năm kinh nghiệm làm việc năm Số năm kinh nghiệm yêu cầu công việc Không yêu cầu Ƣu tiên Toeic 500 trở lên Các yêu cầu khác (nếu có) NGƢỜI NHẬN VIỆC NGƢỜI GIAO VIỆC (ký tên & ghi rõ họ tên) (ký tên & ghi rõ họ tên) (Tôi hiểu đồng ý công việc đƣợc giao) 105 ... lƣợc trả cơng số giải pháp bổ sung khác công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân Việt Vì vậy, đề tài đƣợc ứng dụng để hồn thiện hệ thống trả công lao động công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu Chân. .. cạnh sách trả công 47 2.4.4 Đánh giá hiệu hệ thống trả công 48 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ CƠNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN DẤU CHÂN VIỆT 56 3.1... Vận chuyển Dấu Chân Việt - Chƣơng 3: Trình bày số biện pháp nhằm hồn thiện hệ thống trả công công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Dấu chân Việt CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRẢ CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống trả công lao động tại công ty TNHH dịch vụ vận chuyển dấu chân việt , Giải pháp hoàn thiện hệ thống trả công lao động tại công ty TNHH dịch vụ vận chuyển dấu chân việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay