Ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng đến quy mô chính phủ tại việt nam

70 3 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ THỦY ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN QUY CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ THỦY ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN QUY CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ QUANG CƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Tất tham khảo trích dẫn tham chiếu đầy đủ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chương Tổng quan 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng/phạm vi nghiên cứu 1.4 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu .3 1.5 Bố cục nghiên cứu .4 Chương 2: Cơ sở lý thuyết khung phân tích 2.1 Tổng quan lý thuyết: 2.1.1 Lý thuyết định hướng phía người dân: 2.1.2 Lý thuyết dựa phủ: 2.2 Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài .10 Kết luận chương 13 Chương 3: Thực trạng thuế giá trị gia tăng quy phủ Việt Nam 15 3.1 Thuế giá trị gia tăng 15 3.2 Quy phủ 21 Kết luận chương 3: 25 Chương Dữ liệu, Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu .27 4.1 Dữ liệu biến 27 4.1.1 Giải thích biến cho hình .27 4.1.2 Dữ liệu .27 4.2 hình nghiên cứu 28 4.3 Phương pháp nghiên cứu: 29 4.4 Kết nghiên cứu 31 4.4.1 Kiểm định tính dừng 31 4.4.2 Kiểm định đường bao (Bound test) 33 4.4.3 Ước lượng hệ số dài hạn hình .34 4.4.4 Ước lượng hệ số ngắn hạn hình 36 4.4.5 Kiểm định hình 39 4.4.5.1 Kiểm định tự tương quan bậc 39 4.4.5.2 Kiểm định tự tương quan bậc cao 40 4.4.5.3 Kiểm định phương sai thay đổi 41 4.4.5.4 Kiểm định đa cộng tuyến 42 4.4.5.5 Kiểm định tính ổn định phần dư 44 Kết luận chương 46 Chương 5: Kết luận khuyến nghị 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Khuyến nghị 48 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 50 Kết luận chương 5: 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ Từ gốc tiếng Anh ARDL hình tự hồi quy phân AutoRegressive Distributed phối trễ Lag ECM hình hiệu chỉnh sai số Error Correction Model GDP Tổng sản phẩm nội địa Gross Domestic Product GTGT Giá trị gia tăng Value added NSNN Ngân sách nhà nước Goverment Budget DANH MỤC BẢNG Bảng tả biến sử dụng hình: 27 Bảng : tả thống kê liệu .28 Bảng Kết kiểm định nghiệm đơn vị 32 Bảng 4 Kết kiểm định đường bao 34 Bảng Kết tác động dài hạn 35 Bảng Kết tác động ngắn hạn hình 36 Bảng Kết tác động ngắn hạn hình 37 Bảng Kết tác động ngắn hạn hình 38 Bảng Kiểm định tự tương quan bậc 40 Bảng 10 Kiểm định tự tương quan bậc cao 41 Bảng 11 Kiểm định phương sai thay đổi .42 Bảng 12 Kiểm định đa cộng tuyến 43 DANH MỤC HÌNH Hình Tỷ trọng (%) tổng thu NSNN theo loại khoản thu, 2005-2016 16 Hình Thuế trực thu Việt Nam, 2005-2016 17 Hình 3 Thuế gián thu Việt Nam, 2005-2016 18 Hình Tỷ trọng(%) loại thuế tiêu biểu tổng thu thuế, 2005-2016 19 Hình Tỷ trọng (%) thuế VAT tổng thu ngân sách, 2005-2016 20 Hình Tỷ trọng tổng chi NSNN (%GDP), 2005-2016 .24 Hình Cơ cấu chi thường xuyên(%) tổng chi NSNN, 2005 -2016 .25 Hình Tổng tích lũy phần dư tổng tích lũy hiệu chỉnh phần dư hình 44 Hình Tổng tích lũy phần dư tổng tích lũy hiệu chỉnh phần dư hình 45 Hình Tổng tích lũy phần dư tổng tích lũy hiệu chỉnh phần dư hình 45 Chương Tổng quan Lý chọn đề tài: Chính phủ đóng vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường an ninh quốc gia Chính sách tài khóa biện pháp can thiệp phủ đến hệ thống thuế khóa chi tiêu phủ nhằm đạt mục tiêu kinh tế Đây công cụ kinh tế quan trọng mà phủ quốc gia sử dụng để gây ảnh hưởng đến kinh tế Để thực thi sách tài khóa phủ cần phải sử dụng cơng cụ Các cơng cụ sách tài khóa bao gồm sách thuế, chi tiêu cơng cơng cụ tài trợ cho thâm hụt ngân sách (nợ công) Chi tiêu cơng (chi tiêu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phủ), bao gồm hai thành phần chi tiêu thường xuyên (chi quản lý hành chính, chi nghiệp kinh tế, chi nghiệp xã hội chi giáo dục đào tạo, chi y tế,…) chi đầu tư phát triển (chi đầu tư xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội) Thông qua chi tiêu cơng, phủ thực vai trò điều tiết kinh tế cách cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơng mà khu vực tư khơng cung cấp cung cấp không hiệu Với chế này, phủ thực vai trò tái phân phối thu nhập, khắc phục khuyết tật chế thị trường, đảm bảo ổn định, tăng trưởng kinh tế tạo công xã hội Bên cạnh đó, hai cơng cụ lại xem công cụ để tài trợ cho chi tiêu công Trong đó, thuế nguồn tài trợ cho ngân sách nhà nước khoản thu có tính bắt buộc khơng phải hồn trả tương lai nợ công Và cấu thuế, thuế giá trị gia tăng chiếm phần lớn tỷ trọng doanh thu từ thuế Có nguồn gốc từ thuế doanh thu đưa vào sử dụng Việt Nam từ ngày 01/01/1999, qua gần 20 năm, thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát huy vai trò loại thuế có số thu đóng góp vào Ngân sách nhà nước nhiều nhất, đặc biệt giai đoạn nay, thuế GTGT phát huy vai trò loại thuế gián thu đóng vai trò quan trọng tỷ lệ đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước có xu hướng giảm Ngồi ra, thuế GTGT nộp vào ngân sách kịp thời nên tạo nguồn thu đặn cho nhà nước bối cảnh tình hình ngân sách Việt Nam cân đối thu chi kéo dài khả cải thiện thấp Theo số liệu thống kê, Việt Nam thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 1/3 tổng số thu thuế 25% tổng số thu ngân sách nhà nước Qua đó, thấy thuế giá trị gia tăng có mức độ ảnh hưởng lớn ngân sách nhà nước Điều chứng tỏ thuế giá trị gia tăng đóng vai trò to lớn phát triển kinh tế Bên cạnh đó, dự thảo Bộ Tài sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng đưa thảo luận đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 11% từ ngày 01/01/2019, từ ngày 01/01/2020 tăng từ 11% lên mức 12% nhằm cấu nguồn thu ngân sách theo hướng tăng cường nguồn thu từ thuế gián thu để bù đắp nguồn thu giảm thuế thu nhập, chuyển sang tăng thuế tiêu dùng, đồng thời giảm thâm hụt ngân sách, giúp tăng nguồn vốn phục vụ cho mục tiêu an sinh xã hội đầu tư phủ Điều dẫn đến tỷ trọng thuế giá trị gia tăng tổng thu ngân sách tăng lên Vậy vấn đề đặt việc tăng thuế giá trị gia tăng có tác động đến cấu chi ngân sách, việc tăng thuế ảnh hưởng đến quy chi thường xun quy chí đầu tư phát triển phủ Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ thuế giá trị gia tăng đến quy phủ vơ cần thiết Hiện nay, việc xác định ảnh hưởng nguồn thu, cụ thể thuế giá trị gia tăng đến quy phủ thơng qua đo lường tỷ lệ chi thường xuyên chi đầu tư phát triển GDP nhà nghiên cứu quan tâm đến Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu mối quan hệ Dựa phương pháp nghiên cứu Mohammad Alizadeh & Masoume Motallabi (2016), muốn tiến hành nghiên cứu kiểm nghiệm kết hình dựa số liệu thực nghiệm Việt Nam để bổ sung thêm khoảng trống nghiên cứu Trên sở nghiên cứu hy vọng cung cấp thêm cho học giả mối tương quan thuế giá trị gia tăng quy phủ Từ đó, giúp nhà hoạch định sách phù hợp để phát triển kinh tế Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tác động thuế giá trị gia tăng đến quy phủ Việt Nam giai đoạn từ quý năm 2005 đến quý năm 2016 Trên sở đó, nghiên cứu hướng đến giải câu hỏi nghiên cứu sau: Thứ nhất, có mối quan hệ dài hạn thuế giá trị gia tăng quy phủ hay khơng? Thứ hai, thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng đến quy chi thường xun phủ? Thứ ba, thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng đến quy chi đầu tư phát triển phủ? Đối tượng/phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nguồn thu thuế giá trị gia tăng quy phủ Cụ thể xem xét ảnh hưởng thuế giá trị gia tăng đến quy phủ qua chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Phạm vi nghiên cứu đề tài liệu theo quý Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2016, liệu lấy từ Bộ Tài Việt Nam Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.1.1 Dữ liệu Các liệu thu thập từ thực tế theo quý (từ quý năm 2005 đến quý năm 2016) Việt Nam cho biến: thuế giá trị gia tăng, quy phủ tính tỷ số chi thường xuyên chi chi đầu tư phát triển cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP), quy chi thường xuyên tính tỷ số chi thường xuyên chi cho GDP, quy chi đầu tư phát triển tính tỷ số chi chi đầu tư phát triển cho GDP Tất biến sử dụng logarit 1.1.2 Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu tác động thuế giá trị gia tăng đến quy phủ, tác giả sử dụng phương pháp phân tích định lượng tiếp cận hình tự hồi quy phân phối trễ 49 dài hạn Tác giả kiến nghị, cần tăng cường việc sử dụng nguồn vốn huy động từ kinh tế cách hiệu quả, tránh sử dụng lãng phí để bước giảm số nợ công tại, giảm khoản thu ngân sách vào việc trả nợ công, bước nâng cao tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển để làm tiền đề cho phát triển bền vững quốc gia Bên cạnh đó, việc tăng thuế giá trị gia tăng có tác động tích cực đến tăng quy chi thường xuyên Tuy nhiên điều quan trọng hiệu việc sử dụng cho chi thường xuyên lĩnh vực Việc chi thường xuyên tốt Chính phủ tập trung chi cho nghiệp xã hội an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo… nhằm nâng cao đời sống người dân Nếu chi thường xuyên tăng tăng chi quản lý hành chính, chi nghiệp kinh tế máy Nhà nước cồng kềnh, hoạt động không hiệu quả, cần xem xét tinh giản biên chế, xếp lại máy hành chính, hạn chế chi tiêu cho tổ chức đồn thể, thối vốn khỏi DNNN để nâng cao chất lượng hoạt động sử dụng hiệu nguồn lực đất nước Dưới góc độ vĩ mơ, với đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tăng Chính phủ có thêm nguồn ngân sách để sử dùng cho hoạt động chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Tuy nhiên, theo phân tích số liệu Việt Nam, gia tăng thuế giá trị gia tăng không làm tăng cho chi đầu tư phát triển.Thậm chí, tiền thuế tăng thêm lại Chính phủ đưa vào chi thường xun mà khơng chi đầu tư phát triển làm cho sản lượng thực kinh tế giảm.” Do đó, nghiên cứu khơng đồng tình với đề xuất tăng thuế Bộ Tài đưa Để tăng thêm nguồn thu, bù đắp cho thâm hụt giảm nợ cơng, Chính phủ nghĩ đến giải pháp cải thiện thu thuế nhằm giảm gian lận thuế để làm tăng nguồn thu tập trung vào loại thuế tài sản Vì nay, tỷ lệ đóng góp thuế tài sản tổng nguồn thu thuế đất nước chưa đáng kể Thêm vào đó, tỷ trọng thuế tiêu dùng tổng số thu thuế mức 60%, tăng thêm suất loại thuế tiêu dùng làm tăng gánh nặng thuế nhóm 50 người có thu nhập thấp Mặc dù biết rằng, loại thuế tiêu dùng loại thuế hiệu mặt hành gây cảm giác “đau đớn” cho người nộp thuế Một điểm đáng lưu tâm hơn, đề xuất tăng thuế gần gây hiệu ứng tiêu cực dư luận Do đó, trước đưa sách “nhạy cảm” tăng thuế, Chính phủ cần đưa lý thuyết phục cơng chúng tính hợp lý khoản chi tiêu phủ Bên cạnh đó, Chính phủ cần nâng cao tính minh bạch, đồng thời xây dựng chế giải trình rõ ràng thu chi ngân sách, bước hoàn thiện, đổi mới, theo kịp với chuẩn mực quốc tế 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Bên cạnh đóng góp định, nghiên cứu tồn vài điểm hạn chế cần phải khắc phục Do số liệu thuế giá trị gia tăng Việt Nam chưa thống kê đầy đủ, tác giả thu thập số liệu để nghiên cứu khoảng thời gian ngắn nên ảnh hưởng tới kết nghiên cứu thực nghiệm Thứ hai biến hình Quy phủ phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác mà hình chưa thể xem xét hết Từ hạn chế đề tài nêu trên, nên nghiên cứu dừng mức độ gợi mở hướng nghiên cứu Các nghiên cứu nên mở rộng yếu tố ảnh hưởng tới quy phủ thu thập liệu khoảng thời gian dài để có kết bao quát chuẩn xác Kết luận chương 5: Xác định vai trò thuế gia trị gia tăng đến quy phủ có ý nghĩa vơ quan trọng việc thực hoạch định sách bối cảnh Chính phủ có áp lực tìm kiếm nguồn thu ngân sách phục vụ cho chi tiêu giảm nợ cơng Bên cạnh đó, đời bối cảnh Bộ tài đề xuất tăng loại thuế gây nhiều kiến trái chiều dư luận, nghiên cứu đóng góp quan điểm vấn đề góc độ kinh tế học Các kiến nghị nêu sở cho hoạch định sách chi tiêu cơng nhằm nâng cao hiệu khai thác sử dụng nguồn thu chi ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Cành, 2008 Tài cơng Nhà xuất Đại học quốc gia TP.HCM Nguyễn Đức Thành cộng sự, 2018 Báo cáo“Đánh giá tác động tăng thuế giá trị gia tăng lên tổng thể kinh tế phúc lợi hộ gia đình” Hội thảo khoa học, Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) Hà Nội, ngày 28/6/2018 Trương Hoàng Phúc, 2017 Ảnh hưởng thuế giá trị gia tăng đến quy chi thường xuyên quy chi đầu tư phát triển Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh Alizadeh, M, 2016 “Studying the effect of value added tax on the size of current government and construction government” Procedia Economics and Finance, 336344 Auerbach, Alan J., and Laurence J Kotlikoff Dynamic fiscal policy Vol 11 Cambridge: Cambridge University Press, 1987 Breusch, T S, 1978 Testing for Autocorrelation in Dynamic LinearModels.Australian Economic Papers, 17, 334–355 Breusch, T S.; Pagan, A R., 1979 A Simple Test for Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation Econometrica, 47 (5), 1287–1294 Buchanan J, 1967 Public Finance in Democratic Processes Bye, Brita, Birger Strøm, and Turid Åvitsland "Welfare effects of VAT reforms: a general equilibrium analysis." International Tax and Public Finance 19.3 (2012): 368-392 Dadgar, 2013 Public sector economy Dadgar, Y Nazari, R ,2013 Government and optimized tax in public sector economy and function of government and tax in Iran Journal of Applied economic studies, 1-29 Wagner R E 1991 Charging for Government London Routledge PHỤ LỤC Bảng kết kiểm định tính dừng Kết kiểm định đường bao hình hình 2: hình 3 Kết hồi quy ARDL dài hạn hình hình 2: hình 3: Kết hồi quy ARDL ngắn hạn hình 1: hình hình 3: Kết kiểm định 5.1 Kiểm định tự tương quan bậc - hình hình hình 5.2 Kiểm định tự tương quan bậc cao - hình - hình hình 5.3 Kiểm định phương sai thay đổi hình hình hình 5.4 Kiểm định đa cộng tuyến hình hình 2: hình Tóm tắt Đề xuất tăng thuế GTGT Bộ Tài dẫn đến tỷ trọng thuế GTGT tổng thu ngân sách tăng lên Vấn đề đặt việc tăng thuế GTGT có tác động đến cấu chi ngân sách quy chi thường xuyên quy chi đầu tư phát triển phủ Mục tiêu nghiên cứu xem xét tác động thuế GTGT đến quy phủ Việt Nam giai đoạn từ quý năm 2005 đến quý năm 2016, sử dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) đề xuất Pesaran et al.(1998, 2001) Kết phân tích cho thấy thuế GTGT có ảnh hưởng tích cực đến quy phủ ngắn hạn Xét theo thành phần quy phủ, thuế GTGT có ảnh hưởng tích cực đến quy chi thường xun ngắn dài hạn Đối với quy chi đầu tư phát triển, thuế GTGT có tác động nghịch chiều ngắn hạn khơng tìm thấy mối quan hệ hai yếu tố dài hạn Xác định ảnh hưởng thuế GTGT đến quy phủ có ý nghĩa quan trọng bối cảnh Chính phủ có áp lực tìm kiếm nguồn thu phục vụ cho chi tiêu giảm nợ cơng Bài nghiên cứu đóng góp quan điểm việc đề xuất tăng thuế Bộ Tài góc độ kinh tế học Các kiến nghị nghiên cứu sở cho hoạch định sách chi tiêu cơng nhằm nâng cao hiệu khai thác sử dụng nguồn thu chi ngân sách The proposal to increase VAT from The Ministry of Finance will lead to an increase of VAT proportion in total revenue The problem is how the VAT increase will affect the budget expenditure structure on the scale of the size of current government and the size of investment and development government The objective of the paper is to review the impact of VAT on the the size of Vietnamese government In this regard, seasonal time-series statistic within the period of 2005-2016, using the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) which is proposed by Pesaran et al (1998, 2001) Research results show that VAT has a positive effect on the the size of government in short term Considering each component of the government scale, VAT has a positive effect on the scale of current government in both short and long terms For the scale of investment and development government, VAT only has adverse effects in the short term and it’s not able to find any relationship between these two factors in the long term Determining the impact of VAT on the size of government is important in the context that the Government is under pressure to find more revenues to support the spending and reduce public debts The paper contributed a view on the Ministry of Finance's proposed tax increase in terms of economics The recommendations in the research are the basis for the planning of public spending policy to improve the efficiency of exploitation and usage of budget revenues and expenditures ... giá trị gia tăng quy mơ phủ hay không? Thứ hai, thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng đến quy mô chi thường xuyên phủ? Thứ ba, thuế giá trị gia tăng ảnh hưởng đến quy mô chi đầu tư phát triển phủ? ... cấu trúc thuế quốc gia Đồng thời kết cho thấy việc tăng thuế giá trị gia tăng kỷ 20 nên lựa chọn để đáp ứng nhu cầu ngày tăng chi tiêu phủ Nhưng ảnh hưởng thuế giá trị gia tăng đến quy mô phủ lại... thu thuế giá trị gia tăng quy mơ phủ Cụ thể xem xét ảnh hưởng thuế giá trị gia tăng đến quy mơ phủ qua chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Phạm vi nghiên cứu đề tài liệu theo quý Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng đến quy mô chính phủ tại việt nam , Ảnh hưởng của thuế giá trị gia tăng đến quy mô chính phủ tại việt nam , Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, Chương 2: Cơ sở lý thuyết và khung phân tích, 1 Tổng quan về lý thuyết:, 2 Các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài, Kết luận chương 2, Hình 3. 5 Tỷ trọng (%) thuế VAT trong tổng thu ngân sách, 2005-2016, Chương 4 Dữ liệu, Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu, Bảng 4. 3 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị, Bảng 4. 8 Kết quả tác động ngắn hạn mô hình 3, Chương 5: Kết luận và khuyến nghị., 3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo, Danh mục tài liệu tiếng Anh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay