Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

86 11 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:41

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - TRẦN THỊ MỸ TRINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - TRẦN THỊ MỸ TRINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Thu TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm / nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Trần Thị Mỹ Trinh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý thực đề tài: Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước liên quan đến chất lượng lợi nhuận 1.2 Các nghiên cứu nước liên quan đến chất lượng lợi nhuận 11 1.3 Các nhân tố tác động đến chất lượng lợi nhuận 14 1.4 Tóm lược kết nghiên cứu liên quan 18 1.5 Khoảng trống nghiên cứu 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 22 2.1 Các khái niệm 22 2.1.1 Chất lượng báo cáo tài 22 2.1.2 Quản trị lợi nhuận 23 2.1.3 Chất lượng lợi nhuận 24 2.2 Các lý thuyết 27 2.2.1 Lý thuyết đại diện 27 2.2.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2 Mô hình nghiên cứu 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 38 4.1 Dữ liệu nghiên cứu thống kê mô tả 38 4.2 Kết nghiên cứu 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề xuất, gợi ý từ kết nghiên cứu 51 5.2.1 Đối với quan quản lý nhà nước 51 5.2.2 Đối với công ty niêm yết 52 5.2.3 Đối với công ty kiểm toán 52 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài Big4 Nhóm cơng ty Kiểm tốn, gồm: Ernst & Young, Deloitte Touche, KPMG PriceWaterhouseCoopers FEM Fixed Effects Model (Fixed Effects Model) POLS Mơ hình hồi quy gộp (Pooled Ordinary Least Squared) REM Random Effects Model (Random Effects Model) DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng tổng hợp tác động nhân tố tác động đến chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp từ nghiên cứu liên quan 18 Bảng 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 39 Bảng 4.2 Ma trận hệ số tương quan 40 Bảng 4.3 Kết ước lượng yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận khía cạnh tính bền vững (Persistence) 42 Bảng 4.4 Kết ước lượng yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận khía cạnh khả dự cáo (Predictability) 44 Bảng 4.5 Kết ước lượng yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận khía cạnh tính biến động (Variability) 46 Bảng 4.6 Kết ước lượng yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận khả lợi nhuận doanh nghiệp có dấu hiệu điều chỉnh (Smoothing) 47 TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kỹ thuật ước lượng cho liệu bảng bao gồm: mơ hình hồi quy gộp, mơ hình tác động cố định, mơ hình tác động ngẫu nhiên để nhận diện nhân tố tác động đến chất lượng lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Kết cho thấy yếu tố đưa vào nghiên cứu thể tác động có ý nghĩa mặt thống kê đến khía cạnh tất bốn khía cạnh chất lượng lợi nhuận gồm: tính bền vững lợi nhuận, khả dự báo lợi nhuận, tính biến động lợi nhuận cuối khả cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp bị can thiệp báo cáo tài Các phương pháp ước lượng cho liệu bảng tĩnh (Static Panel Data Techniques) sử dụng tương ứng với giả định khác mặt kinh tế lượng Mơ hình hồi quy gộp khơng xem xét đặc điểm riêng đối tượng (characteristics) Mặt khác, mơ hình tác động cố định lại xem xét đến đặc điểm riêng với giả định đặc điểm riêng phải cố định Mơ hình tác động ngẫu nhiên lại giả định đặc điểm riêng ngẫu nhiên Mặc dù giả định kỹ thuật ước lượng khác kết ước lượng thể tính ổn định bền vững dấu hệ số tác động có ý nghĩa thống kê không đổi tác giả kỹ thuật ước lượng khác cho thấy mức độ tin cậy kết nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt Kết nghiên cứu cho thấy trung bình chất lượng lợi nhuận bền vững cơng ty kiểm tốn thơng tin báo cáo tài có dấu hiệu bị can thiệp cơng ty khơng kiểm tốn Mặt khác, quy mơ doanh nghiệp thể tác động khơng tốt đến tính bền vững ổn định chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp Ngồi ra, việc sử dụng nợ tìm thấy làm giảm khả dự báo lợi nhuận doanh nghiệp Hơn nữa, số năm doanh nghiệp có lợi nhuận âm có tác động tiêu cực đến bền vững lợi nhuận lại dấu hiệu tích cực cho thất doanh nghiệp có dấu hiệu cho thấy báo cáo tài bị can thiệp PHẦN MỞ ĐẦU Lý thực đề tài: Trong năm gần đây, chất lượng lợi nhuận lên vấn đề quan tâm nhà phân tích, nhà đầu tư, nhà quản lý đối tượng khác tham gia thị trường (Lipe, 1990) Bellovary cộng (2005) cho chất lượng lợi nhuận yếu tố quan trọng để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, chất lượng lợi nhuận phụ thuộc vào mức độ lợi nhuận thực báo cáo dùng số lợi nhuận để dự báo lợi nhuận tương lai Chất lượng lợi nhuận thu hút ý nhà nghiên cứu doanh nhân kết hợp nhiều thơng tin hoạt động cơng ty báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến hiệu công ty (Minnis Shroff, 2017) Chất lượng lợi nhuận mức độ mà số lợi nhuận phản ánh thực tế tài cơng ty (Dechow cộng sự, 2010) Chất lượng lợi nhuận phản ánh khả lợi nhuận doanh nghiệp tồn tại, trì tương lai (Richardson cộng sự, 2001) Khi chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp không ổn định dấu hiệu cho thấy không chắn lợi nhuận, hàm ý rủi ro cho hoạt động công ty tương lai (Minnis Shroff, 2017) Chất lượng lợi nhuận tốt cung cấp số lợi nhuận đáng tin cậy cho việc dự đoán lợi nhuận tương lai; từ đó, hỗ trợ nhà quản trị doanh nghiệp đưa định quản lý đắn, hỗ trợ nhà đầu tư định đầu tư Cải thiện chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp giúp cải thiện tính minh bạch thị trường; đồng thời, giúp làm giảm vấn đề liên quan đến chi phí đại diện vấn đề bất cân xứng thông tin thị trường (Penman, 2003) Báo cáo tài nguồn cung cấp thơng tin bên ngồi tình hình tài hiệu hoạt động cơng ty Trong đó, số lợi nhuận số quan trọng công ty để cung cấp thông tin hữu ích giá trị cơng tyảnh hưởng lớn việc định (Schipper Vincent, 2003, Francis cộng sự, 2004) Vì vậy, chất lượng lợi nhuận phần quan trọng báo cáo tài thể lợi nhuận đạt cơng ty Lợi nhuận kế tốn giúp đánh giá lợi nhuận công ty, nhà đầu tư không cân nhắc số lợi nhuận mà quan tâm đến chất lượng lợi nhuận Do lợi nhuận tiêu quan trọng, sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động, định đến giá cổ phiếu công ty, thời gian qua có nhiều lo ngại, sai phạm trọng yếu dẫn đến chênh lệch lợi nhuận trước sau kiểm tốn báo cáo tài Thực tế năm qua thị trường chứng khoán cho thấy tỷ lệ sai lệch sau kiểm toán cao, nhiên có xu hướng giảm dần qua năm Xét riêng cho tiêu lợi nhuận, số liệu thống kê Vietstock từ năm 2012 đến tháng năm 2015 cho thấy năm tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết có điều chỉnh sau kiểm tốn mức 70%, tháng đầu năm 2015 chiếm bán 52% Đây cảnh báo lớn chất lượng báo cáo tài độ minh bạch số liệu kế toán doanh nghiệp tự lập Đa số nghiên cứu vấn đề chất lượng lợi nhuận thực nước có kinh tế phát triển Anh, Mỹ, Trung Quốc …Ở Việt Nam, có nghiên cứu vấn đề chất lượng lợi nhuận Chủ yếu nhiều nghiên cứu Việt Nam tập trung vào chất lượng báo cáo tài quản trị lợi nhuận Hơn nữa, gần nhà đầu tư nước đầu tư trực tiếp Việt Nam tăng lên lớn, cần thiết phải cải thiện chất lượng lợi nhuận để cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngồi khơng thể tránh khỏi Chính tất lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát: YULE, G U 1927 VII On a method of investigating periodicities disturbed series, with special reference to Wolfer's sunspot numbers Phil Trans R Soc Lond A, 226, 267-298 PHỤ LỤC PL 1: Kết ước lượng mơ hình hồi quy gộp (POLS) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính bền vững lợi nhuận Linear regression Number of obs F(7, 627) Prob > F R-squared Root MSE Persistance Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons 12996 -.0126814 0447152 -.2527457 0128197 -.1733647 -.0091105 3768416 Robust Std Err .0475207 0051167 0331523 0464749 0322421 0968679 0149236 1371201 t 2.73 -2.48 1.35 -5.44 0.40 -1.79 -0.61 2.75 P>|t| 0.006 0.013 0.178 0.000 0.691 0.074 0.542 0.006 = = = = = 635 5.61 0.0000 0.0344 17879 [95% Conf Interval] 036641 -.0227293 -.0203879 -.3440111 -.0504959 -.3635895 -.0384168 1075714 223279 -.0026336 1098182 -.1614803 0761353 0168601 0201959 6461119 PL 2: Kết ước lượng mơ hình tác động cố định (FEM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính bền vững lợi nhuận Fixed-effects (within) regression Number of obs = 635 R-sq: within = 0.0340 between = 0.0316 overall = 0.0338 Obs per group: = avg = max = 40 57.7 75 corr(u_i, Xb) F(6,10) Prob > F = -0.0138 = = 240.02 0.0000 (Std Err adjusted for 11 clusters in year) Robust Std Err Persistance Coef t P>|t| [95% Conf Interval] audit size levtdta loss d_sales d_cfo 1387958 -.0129772 0443785 -.2518845 0105947 -.1687008 0519414 0039552 0325763 025772 0324445 100031 2.67 -3.28 1.36 -9.77 0.33 -1.69 0.023 0.008 0.203 0.000 0.751 0.123 0230631 -.02179 -.0282059 -.309308 -.0616962 -.3915838 2545285 -.0041645 1169629 -.1944609 0828856 0541821 crisis1 0059139 034169 0.17 0.863 -.0611875 0730154 _cons 3731123 0884406 4.22 0.002 1760544 5701703 sigma_u sigma_e rho 00851213 17996896 00223209 (fraction of variance due to u_i) PL 3: Kết ước lượng mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính bền vững lợi nhuận Random-effects GLS regression Number of obs = 635 R-sq: within = 0.0340 between = 0.2215 overall = 0.0344 Obs per group: = avg = max = 40 57.7 75 = = 1240.58 0.0000 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) (Std Err adjusted for 11 clusters in year) Robust Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] Persistance Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons 12996 -.0126814 0447152 -.2527457 0128197 -.1733647 -.0091105 3768416 0510118 0039671 0326323 0258738 0310379 0996036 0034153 0883132 sigma_u sigma_e rho 17996896 (fraction of variance due to u_i) 2.55 -3.20 1.37 -9.77 0.41 -1.74 -2.67 4.27 0.011 0.001 0.171 0.000 0.680 0.082 0.008 0.000 0299788 -.0204567 -.0192429 -.3034574 -.0480134 -.3685842 -.0158043 203751 2299412 -.0049062 1086733 -.2020339 0736528 0218548 -.0024167 5499322 PL 4: Kết ước lượng mơ hình hồi quy gộp (POLS) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính khả dự báo lợi nhuận Linear regression Number of obs F(7, 3836) Prob > F R-squared Root MSE Predictabi~y Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons -.0198433 0043804 -.0594452 0089004 00395 0253565 -.0744774 4447116 Robust Std Err .035694 0032938 0215074 048347 0044496 0501978 0099327 0948198 t -0.56 1.33 -2.76 0.18 0.89 0.51 -7.50 4.69 P>|t| 0.578 0.184 0.006 0.854 0.375 0.613 0.000 0.000 = = = = = 3,844 9.48 0.0000 0.0165 28538 [95% Conf Interval] -.0898243 -.0020773 -.1016122 -.0858879 -.0047739 -.0730604 -.0939513 2588097 0501378 0108382 -.0172783 1036888 0126739 1237734 -.0550034 6306136 PL 5: Kết ước lượng mơ hình tác động cố định (FEM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính khả dự báo lợi nhuận Fixed-effects (within) regression Number of obs = 3,844 R-sq: within = 0.0254 between = 0.0002 overall = 0.0093 Obs per group: = avg = max = 6.4 10 corr(u_i, Xb) F(7,600) Prob > F = -0.0863 = = 8.00 0.0000 (Std Err adjusted for 601 clusters in id) Robust Std Err Predictabi~y Coef t audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons -.0545127 -.0095341 -.0465862 1985736 -.011315 -.0821835 -.0719591 8458456 0481957 0089388 0473505 21061 0067721 0761769 011275 2411885 sigma_u sigma_e rho 20223757 2307754 43437976 (fraction of variance due to u_i) -1.13 -1.07 -0.98 0.94 -1.67 -1.08 -6.38 3.51 P>|t| 0.258 0.287 0.326 0.346 0.095 0.281 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.1491656 -.0270892 -.1395791 -.2150487 -.0246149 -.2317892 -.0941022 3721694 0401401 0080211 0464067 612196 0019848 0674222 -.0498159 1.319522 PL 6: Kết ước lượng mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính khả dự báo lợi nhuận Random-effects GLS regression Number of obs = 3,844 R-sq: within = 0.0238 between = 0.0061 overall = 0.0154 Obs per group: = avg = max = 6.4 10 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) = = 49.58 0.0000 (Std Err adjusted for 601 clusters in id) Robust Std Err Predictabi~y Coef z audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons -.0465141 -.0001074 -.0535449 0184462 -.0036208 -.0321715 -.0724824 5936759 0420459 0054224 0339699 0935441 0051902 0657415 0110938 1487539 sigma_u sigma_e rho 17290233 2307754 35952274 (fraction of variance due to u_i) -1.11 -0.02 -1.58 0.20 -0.70 -0.49 -6.53 3.99 P>|z| 0.269 0.984 0.115 0.844 0.485 0.625 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.1289225 -.0107351 -.1201246 -.1648969 -.0137933 -.1610225 -.0942258 3021237 0358943 0105202 0130348 2017893 0065518 0966796 -.0507391 8852282 PL 7: Kết ước lượng mơ hình hồi quy gộp (POLS) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính biến động lợi nhuận Linear regression Number of obs F(7, 4228) Prob > F R-squared Root MSE Variability Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons 0069953 0015274 -.0417031 0153505 0019538 -.0306289 -.0940082 5015388 Robust Std Err .0355348 0031737 0202864 0453621 0051501 0461811 0091082 091173 t 0.20 0.48 -2.06 0.34 0.38 -0.66 -10.32 5.50 P>|t| 0.844 0.630 0.040 0.735 0.704 0.507 0.000 0.000 = = = = = 4,236 16.15 0.0000 0.0253 2831 [95% Conf Interval] -.0626714 -.0046947 -.0814752 -.0735831 -.0081432 -.1211682 -.1118652 3227918 0766621 0077494 -.001931 1042841 0120507 0599104 -.0761513 6802858 PL 8: Kết ước lượng mơ hình tác động cố định (FEM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính biến động lợi nhuận Fixed-effects (within) regression Number of obs = 4,236 R-sq: within = 0.0346 between = 0.0003 overall = 0.0172 Obs per group: = avg = max = 7.0 11 corr(u_i, Xb) F(7,600) Prob > F = -0.0738 = = 12.01 0.0000 (Std Err adjusted for 601 clusters in id) Robust Std Err Variability Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons -.0256809 -.0154471 -.0154031 13386 -.0157297 -.1224165 -.0875383 9773533 0396957 0084628 0469554 1881228 0070244 0700279 0105742 2284558 sigma_u sigma_e rho 18434122 24021718 3706312 (fraction of variance due to u_i) t -0.65 -1.83 -0.33 0.71 -2.24 -1.75 -8.28 4.28 P>|t| 0.518 0.068 0.743 0.477 0.026 0.081 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.1036403 -.0320675 -.1076199 -.2355992 -.0295251 -.2599462 -.1083052 528683 0522785 0011733 0768138 5033193 -.0019344 0151131 -.0667715 1.426024 PL 9: Kết ước lượng mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính biến động lợi nhuận Random-effects GLS regression Number of obs = 4,236 R-sq: within = 0.0329 between = 0.0165 overall = 0.0243 Obs per group: = avg = max = 7.0 11 = = 80.17 0.0000 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) (Std Err adjusted for 601 clusters in id) Robust Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] Variability Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons -.0175978 -.003237 -.0311317 0058614 -.005147 -.0730936 -.0893146 6519985 0355873 0050222 032246 0777113 0049088 0610082 0103688 1357669 sigma_u sigma_e rho 15163971 24021718 2849432 (fraction of variance due to u_i) -0.49 -0.64 -0.97 0.08 -1.05 -1.20 -8.61 4.80 0.621 0.519 0.334 0.940 0.294 0.231 0.000 0.000 -.0873477 -.0130803 -.0943327 -.14645 -.014768 -.1926675 -.1096371 3859003 052152 0066062 0320694 1581728 004474 0464802 -.0689922 9180968 PL 10: Kết ước lượng mơ hình hồi quy gộp (POLS) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính khả lợi nhuận báo cáo tài có dấu hiệu bị can thiệp Linear regression Number of obs F(7, 4064) Prob > F R-squared Root MSE Smoothing Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons 0652604 -.0037564 -.0035749 0943941 0155493 0512804 -.0096998 5238337 Robust Std Err .0343308 0032458 0208027 0455167 0054227 0530272 0094764 0924988 t 1.90 -1.16 -0.17 2.07 2.87 0.97 -1.02 5.66 P>|t| 0.057 0.247 0.864 0.038 0.004 0.334 0.306 0.000 = = = = = 4,072 3.22 0.0021 0.0039 28571 [95% Conf Interval] -.0020469 -.01012 -.0443597 0051565 0049178 -.0526819 -.0282789 3424855 1325676 0026073 0372098 1836317 0261807 1552427 0088792 7051819 PL 11: Kết ước lượng mơ hình tác động cố định (FEM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính khả lợi nhuận báo cáo tài có dấu hiệu bị can thiệp Fixed-effects (within) regression Number of obs = 4,072 R-sq: within = 0.0042 between = 0.0052 overall = 0.0000 Obs per group: = avg = max = 6.8 11 corr(u_i, Xb) F(7,600) Prob > F = -0.1748 = = 2.17 0.0355 (Std Err adjusted for 601 clusters in id) Robust Std Err Smoothing Coef t audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons 0225196 0174269 -.0437517 -.0827047 0192029 1151803 -.009035 0225665 0429517 0091785 0491291 2024258 0067052 0774084 0116373 2431661 sigma_u sigma_e rho 17889552 24734696 34344483 (fraction of variance due to u_i) 0.52 1.90 -0.89 -0.41 2.86 1.49 -0.78 0.09 P>|t| 0.600 0.058 0.374 0.683 0.004 0.137 0.438 0.926 [95% Conf Interval] -.0618342 -.000599 -.1402376 -.480254 0060343 -.0368442 -.0318898 -.4549937 1068735 0354528 0527342 3148446 0323715 2672047 0138197 5001266 PL 12: Kết ước lượng mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) yếu tố tác động đến chất lượng lợi nhuận phương diện tính khả lợi nhuận báo cáo tài có dấu hiệu bị can thiệp Random-effects GLS regression Number of obs = 4,072 R-sq: within = 0.0020 between = 0.0070 overall = 0.0030 Obs per group: = avg = max = 6.8 11 = = 14.07 0.0499 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) (Std Err adjusted for 601 clusters in id) Robust Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] Smoothing Coef audit size levtdta loss d_sales d_cfo crisis1 _cons 0442805 0015487 -.0159376 069121 0169471 0793415 -.0105077 4071781 0383318 0051461 0325615 0716813 0056938 0701519 0113457 1375631 sigma_u sigma_e rho 14189513 24734696 24760856 (fraction of variance due to u_i) 1.16 0.30 -0.49 0.96 2.98 1.13 -0.93 2.96 0.248 0.763 0.625 0.335 0.003 0.258 0.354 0.003 -.0308484 -.0085374 -.079757 -.0713717 0057875 -.0581537 -.0327448 1375594 1194095 0116349 0478819 2096137 0281067 2168366 0117294 6767968 PL 13: Danh mục mã chứng khoán sử dụng nghiên cứu STT MCK STT MCK STT MCK STT MCK STT MCK AAA 124 DNM 247 KSB 370 PVC 493 THB AAM 125 DNP 248 KSD 371 PVD 494 THG ABT 126 DNY 249 KSH 372 PVE 495 THS ACC 127 DP3 250 KSK 373 PVG 496 THT ACL 128 DPC 251 KSS 374 PVI 497 TIC ADC 129 DPM 252 KST 375 PVL 498 TIE AGF 130 DPR 253 KTS 376 PVR 499 TIG AGM 131 DQC 254 KTT 377 PVS 500 TIX AGR 132 DRC 255 L10 378 PVT 501 TJC 10 ALT 133 DRH 256 L14 379 PVV 502 TKC 11 ALV 134 DRL 257 L18 380 PVX 503 TKU 12 AMC 135 DSN 258 L35 381 PXA 504 TLG 13 AME 136 DST 259 L43 382 PXI 505 TLH 14 AMV 137 DTA 260 L44 383 PXS 506 TMC 15 ANV 138 DTL 261 L61 384 PXT 507 TMP 16 APC 139 DTT 262 L62 385 QBS 508 TMS 17 APG 140 DVP 263 LAF 386 QCG 509 TMT 18 API 141 DXG 264 LAS 387 QHD 510 TMX 19 APP 142 DXP 265 LBE 388 QNC 511 TNA 20 APS 143 DXV 266 LBM 389 QST 512 TNC 21 ARM 144 DZM 267 LCD 390 QTC 513 TNG 22 ASA 145 EBS 268 LCG 391 RAL 514 TNT 23 ASM 146 ECI 269 LCM 392 RCL 515 TPC 24 ASP 147 EFI 270 LCS 393 RDP 516 TPH 25 ATA 148 EID 271 LDP 394 REE 517 TPP 26 B82 149 ELC 272 LGC 395 RIC 518 TRA 27 BBC 150 EMC 273 LGL 396 S12 519 TRC 28 BBS 151 EVE 274 LHC 397 S55 520 TS4 29 BCC 152 FCN 275 LHG 398 S74 521 TSB 30 BCE 153 FDC 276 LIG 399 S99 522 TSC PL 13: Danh mục mã chứng khoán sử dụng nghiên cứu 31 BCI 154 FDT 277 LIX 400 SAF 523 TST 32 BDB 155 FLC 278 LM7 401 SAM 524 TTC 33 BED 156 FMC 279 LM8 402 SAP 525 TTF 34 BGM 157 FPT 280 LO5 403 SAV 526 TTZ 35 BHS 158 GAS 281 LSS 404 SBA 527 TV1 36 BHT 159 GDT 282 LTC 405 SBT 528 TV2 37 BIC 160 GIL 283 LUT 406 SC5 529 TV3 38 BKC 161 GLT 284 MAC 407 SCD 530 TV4 39 BLF 162 GMC 285 MAS 408 SCJ 531 TVD 40 BMC 163 GMD 286 MCC 409 SCL 532 TVS 41 BMI 164 GMX 287 MCF 410 SCR 533 TXM 42 BMP 165 GSP 288 MCG 411 SD2 534 TYA 43 BPC 166 GTA 289 MCO 412 SD4 535 UDC 44 BRC 167 GTT 290 MCP 413 SD5 536 UIC 45 BSC 168 HAD 291 MDC 414 SD6 537 UNI 46 BSI 169 HAG 292 MDG 415 SD7 538 V12 47 BST 170 HAI 293 MEC 416 SD9 539 V21 48 BTP 171 HAP 294 MHC 417 SDA 540 VAT 49 BTS 172 HAR 295 MHL 418 SDC 541 VBC 50 BTT 173 HAS 296 MIM 419 SDD 542 VBH 51 BVH 174 HAT 297 MKV 420 SDE 543 VC1 52 BVS 175 HAX 298 MNC 421 SDG 544 VC2 53 BXH 176 HBC 299 MSN 422 SDH 545 VC3 54 C32 177 HBE 300 NAG 423 SDN 546 VC5 55 C47 178 HBS 301 NAV 424 SDP 547 VC6 56 C92 179 HCC 302 NBB 425 SDT 548 VC7 57 CAN 180 HCM 303 NBC 426 SDU 549 VC9 58 CAP 181 HCT 304 NBP 427 SDY 550 VCC 59 CAV 182 HDA 305 NCT 428 SEB 551 VCF 60 CCI 183 HDC 306 NET 429 SED 552 VCG 61 CCL 184 HDG 307 NFC 430 SFC 553 VCM PL 13: Danh mục mã chứng khoán sử dụng nghiên cứu 62 CCM 185 HDO 308 NGC 431 SFI 554 VCR 63 CDC 186 HEV 309 NHA 432 SFN 555 VCS 64 CHP 187 HGM 310 NHC 433 SGC 556 VDL 65 CIG 188 HHC 311 NKG 434 SGD 557 VDS 66 CII 189 HHG 312 NLG 435 SGH 558 VE1 67 CJC 190 HHS 313 NNC 436 SGT 559 VE2 68 CKV 191 HJS 314 NPS 437 SHA 560 VE3 69 CLC 192 HLC 315 NSC 438 SHI 561 VE4 70 CLG 193 HLD 316 NST 439 SHN 562 VE8 71 CLL 194 HLG 317 NT2 440 SHP 563 VE9 72 CLW 195 HLY 318 NTL 441 SHS 564 VFG 73 CMC 196 HMC 319 NTP 442 SIC 565 VFR 74 CMG 197 HMH 320 NVT 443 SII 566 VGP 75 CMI 198 HNM 321 OCH 444 SJ1 567 VGS 76 CMS 199 HOM 322 OGC 445 SJC 568 VHC 77 CMT 200 HOT 323 ONE 446 SJD 569 VHG 78 CMV 201 HPG 324 OPC 447 SJE 570 VHL 79 CMX 202 HPS 325 ORS 448 SJS 571 VIC 80 CNG 203 HQC 326 PAC 449 SLS 572 VID 81 COM 204 HRC 327 PAN 450 SMA 573 VIE 82 CPC 205 HSG 328 PCG 451 SMC 574 VIG 83 CSC 206 HST 329 PCT 452 SMT 575 VIP 84 CSM 207 HT1 330 PDC 453 SPI 576 VIS 85 CT6 208 HTC 331 PDN 454 SPM 577 VIT 86 CTA 209 HTI 332 PDR 455 SPP 578 VIX 87 CTB 210 HTL 333 PEN 456 SQC 579 VKC 88 CTC 211 HTP 334 PET 457 SRA 580 VLA 89 CTD 212 HTV 335 PGC 458 SRB 581 VMC 90 CTI 213 HU1 336 PGD 459 SRC 582 VMD 91 CTN 214 HU3 337 PGI 460 SRF 583 VMS 92 CTS 215 HUT 338 PGS 461 SSC 584 VNA PL 13: Danh mục mã chứng khoán sử dụng nghiên cứu 93 CTX 216 HVG 339 PGT 462 SSI 585 VNC 94 CVT 217 HVT 340 PHC 463 SSM 586 VND 95 CX8 218 HVX 341 PHR 464 ST8 587 VNE 96 CYC 219 ICF 342 PIT 465 STC 588 VNF 97 D11 220 ICG 343 PIV 466 STG 589 VNG 98 D2D 221 IDI 344 PJC 467 STK 590 VNH 99 DAD 222 IDJ 345 PJT 468 STP 591 VNL 100 DAE 223 IDV 346 PLC 469 STT 592 VNM 101 DAG 224 IJC 347 PMC 470 SVC 593 VNR 102 DBC 225 IMP 348 PMS 471 SVI 594 VNS 103 DBT 226 INC 349 PNC 472 SVN 595 VNT 104 DC2 227 INN 350 PNJ 473 SVT 596 VOS 105 DC4 228 ITA 351 POM 474 SZL 597 VPH 106 DCL 229 ITC 352 POT 475 TA9 598 VPK 107 DCS 230 ITD 353 PPC 476 TAC 599 VPS 108 DGC 231 ITQ 354 PPE 477 TAG 600 VRC 109 DHA 232 IVS 355 PPI 478 TBC 601 VSA 110 DHC 233 JVC 356 PPP 479 TBX 602 VSC 111 DHG 234 KAC 357 PPS 480 TC6 603 VSH 112 DHM 235 KBC 358 PRC 481 TCL 604 VSI 113 DHP 236 KDC 359 PSC 482 TCM 605 VTB 114 DHT 237 KDH 360 PSE 483 TCO 606 VTC 115 DIC 238 KHA 361 PSI 484 TCR 607 VTH 116 DID 239 KHB 362 PTB 485 TCS 608 VTL 117 DIG 240 KHL 363 PTC 486 TCT 609 VTO 118 DIH 241 KHP 364 PTD 487 TDC 610 VTS 119 DL1 242 KKC 365 PTI 488 TDH 611 VTV 120 DLG 243 KLS 366 PTL 489 TDN 612 VXB 121 DLR 244 KMR 367 PTS 490 TDW 613 WCS 122 DMC 245 KMT 368 PV2 491 TET 614 WSS 123 DNC 246 KSA 369 PVB 492 TH1 ... độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam  Mục tiêu cụ thể: Thứ nhất: nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận cơng ty. .. cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Thứ hai: đo lường, đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến khía cạnh chất lượng lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2.2... định nhân tố tác động đến chất lượng lợi nhuận Nghiên cứu định lượng giúp đo lường chất lượng lợi nhuận nhân tố tác động đến chất lượng lợi nhuận, kiểm định tác động nhân tố đến chất lượng lợi nhuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay