Tiếp cận tài chính, quản trị vốn luân chuyển và giá trị công ty

115 1 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN TIẾP CẬN TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN GIÁ TRỊ CÔNG TY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN TIẾP CẬN TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN GIÁ TRỊ CÔNG TY Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “TIẾP CẬN TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ VỐN LN CHUYỂN GIÁ TRỊ CƠNG TY” cơng trình nghiên cứu tác giả, nội dung đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn, số liệu sử dụng trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Luận văn thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Duyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ TỰ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÓM LƯỢC Giới thiệu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Kết cấu nghiên cứu Tổng quan lý thuyết 2.1 Mối quan hệ ngược chiều vốn luân chuyển giá trị công ty 2.2 Mối quan hệ chiều vốn luân chuyển giá trị công ty 14 2.3 Mối quan hệ phi tuyến vốn luân chuyển giá trị công ty 16 2.4 Đầu tư vào vốn luân chuyển hạn chế tài 19 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Dữ liệu 24 3.2 Mô tả biến 24 3.2.1 Biến phụ thuộc 24 3.2.2 Biến độc lập 27 3.3 Mơ hình phương pháp nghiên cứu 28 3.4 Giả thuyết nghiên cứu 32 3.5 Các bước kiểm định thực nghiệm 33 Kết nghiên cứu 34 4.1 Thống kê mô tả 34 4.2 Phân tích đa cộng tuyến: ma trận tương quan nhân tố VIF 35 4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình FEM khắc phục tượng phương sai thay đổi 38 4.3.1 Kiểm định phù hợp mô hình FEM 38 4.3.2 Phát khắc phục tượng phương sai thay đổi 39 4.4 Ảnh hưởng vốn luân chuyển đến giá trị công ty 40 4.4.1 Tiền mặt giá trị công ty 41 4.4.2 Ảnh hưởng vốn luân chuyển đến giá trị công ty 43 4.5 Ảnh hưởng đòn bẩy tài đến mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty 46 4.6 Ảnh hưởng hạn chế tài đến mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty 48 4.7 Kiểm định bổ sung với nhóm mẫu phụ 55 4.7.1 Ảnh hưởng vốn luân chuyển đến giá trị công ty thương mại phi thương mại 55 4.7.2 Ảnh hưởng vốn luân chuyển đến giá trị cơng ty có cổ phiếu khoản cao cơng ty có cổ phiếu khoản thấp 60 Kết luận, hạn chế hàm ý đề tài 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Hạn chế hàm ý đề tài 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ TỰ CHỮ VIẾT TẮT FEM : Fixed Effect Model - Mô hình tác động cố định GMM : General Method of Moments - Phương pháp mô-men tổng quát HOSE : Sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội REM : Random Effect Model - Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA : Return on Assets - Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Return on Equity - Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu CCC : Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt CR : Hệ số toán ngắn hạn QR : Hệ số tốn nhanh OLS : Ordinary least square- Phương pháp bình phương tối thiểu RD : Số ngày khoản phải thu ITR : Vòng quay hàng tồn kho PD : Số ngày khoản phải trả ROS : Tỷ suất sinh lợi doanh thu LSDV : Mơ hình tác động cố định VIF : Nhân tố biến đổi phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 : Thống kê mô tả Bảng 4.2 : Ma trận tương quan biến độc lập Bảng 4.3 : Các nhân tố VIF Bảng 4.4 : Kết kiểm định Hausman test Bảng 4.5 : Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi Bảng 4.6 : Kết hồi quy mơ hình (1) với tổng mẫu Bảng 4.7 : Kết hồi quy mơ hình (2) với tổng mẫu Bảng 4.8 : Kết hồi quy mơ hình (3) với tổng mẫu Bảng 4.9 : Kết hồi quy mơ hình (4) với tổng mẫu Bảng 4.10 : Kết hồi quy mơ hình (4) cho nhóm mẫu phân loại theo hệ số chi trả cổ tức Bảng 4.11 : Kết hồi quy mơ hình (4) cho nhóm mẫu phân loại theo quy mô Bảng 4.12 : Kết hồi quy mơ hình (4) cho nhóm mẫu phân loại theo phát hành trái phiếu Bảng 4.13 : Kết hồi quy mơ hình (1) cho nhóm mẫu công ty thương mại phi thương mại Bảng 4.14 : Kết hồi quy mơ hình (2) cho nhóm mẫu công ty thương mại phi thương mại Bảng 4.15 : Kết hồi quy mơ hình (3) cho nhóm mẫu cơng ty thương mại phi thương mại Bảng 4.16 : Kết hồi quy mô hình (1) cho nhóm mẫu cơng ty có chứng khoán khoản cao chứng khoán khoản thấp Bảng 4.17 : Kết hồi quy mơ hình (2) cho nhóm mẫu cơng ty có chứng khốn khoản cao chứng khoán khoản thấp Bảng 4.18 : Kết hồi quy mơ hình (3) cho nhóm mẫu cơng ty có chứng khốn khoản cao chứng khốn khoản thấp TĨM LƯỢC Trong nghiên cứu này, tác giả xem xét mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty tác động hạn chế tài đến mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty Việt Nam Bài nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 3,024 quan sát thu thập từ cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn 2007 – 2014, kết hợp phương pháp phân tích liệu bảng, mơ hình hồi quy với hiệu ứng cố định (FEM) khắc phục tượng phương sai thay đổi (robustness test) Kết nghiên cứu tìm thấy chứng cho kết luận sau đây: (i) giá trị công ty bị giảm đầu tư vào tiền mặt đầu tư vào vốn luân chuyển, vốn luân chuyển có mối quan hệ ngược chiều với giá trị cơng ty; (ii) gia tăng đòn bẩy tài để tài trợ cho vốn luân chuyển làm giảm giá trị công ty; (iii) công ty không bị hạn chế tài bị giảm giá trị cơng ty bị hạn chế tài đầu tư vào vốn luân chuyển trường hợp phân loại công ty hạn chế tài theo hệ số chi trả cổ tức quy mô công ty; (iv) ba cách phân loại cơng ty hạn chế tài chính, có cách phân loại phát hành trái phiếu cung cấp chứng chứng minh cơng ty bị hạn chế tài có sụt giảm giá trị cơng ty khơng bị hạn chế tài tăng đòn bẩy tài để tài trợ cho vốn lân chuyển; (v) công ty phi thương mại bị giảm giá trị cơng ty thương mại, cơng ty có chứng khốn khoản thấp bị giảm giá trị cơng ty có chứng khốn khoản cao đầu tư vào vốn luân; (vi) vốn luân chuyển chưa đạt mức tối ưu Từ khóa: quản trị vốn ln chuyển, giá trị cơng ty, hạn chế tài 1 Giới thiệu 1.1 Lý chọn đề tài Các lý thuyết tài doanh nghiệp truyền thống thường tập trung vào nghiên cứu định tài dài hạn, đặc biệt định có liên quan đến đầu tư, cấu trúc vốn, cổ tức định định giá công ty Tuy nhiên, tài sản ngắn hạn nợ phải trả ngắn hạn thành phần quan trọng tổng tài sản cơng ty cần phải phân tích cách thận trọng Vốn luân chuyển (tài sản ngắn hạn trừ nợ ngắn hạn) thành phần quan trọng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phần việc ước tính dòng tiền tự do, nên dễ dàng kết luận quảnvốn luân chuyển hiệu có liên quan đến giá trị cơng ty Tiếp cận tài khả cơng ty tiếp cận (huy động) nguồn vốn tài trợ dài hạn từ bên ngồi, cơng ty cho bị hạn chế tài họ gặp khó khăn tìm kiếm nguồn tài trợ dài hạn Tại Việt Nam, phần lớn cơng ty chủ yếu vừa nhỏ, gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn tài dài hạn, nên vốn luân chuyển có tầm quan trọng cơng cụ cho việc tạo giá trị cho cổ đông Bên cạnh đó, cơng ty đối mặt với tình trạng bị hạn chế tài (financial constraints) dự kiến phải tốn chi phí tài cao huy động vốn bên Ngoài ra, cơng ty có hội đầu tư tốt, chi phí huy động từ bên ngồi cao xác suất bỏ qua dự án lớn quỹ nội khơng đủ tài trợ Vì vậy, công ty bị hạn chế tài chính, việc nắm giữ tiền mặt vốn luân chuyển cao làm tăng khả chấp nhận dự án có NPV dương Bằng cách quảnvốn luân chuyển hiệu quả, cơng ty giảm phụ thuộc vào nguồn vốn tài trợ bên sử dụng tiền mặt cho đầu tư tiếp theo, cải thiện linh hoạt tài cơng ty Hơn nữa, cách quảnvốn luân chuyển hiệu quả, cơng ty giảm chi phí tài hạn chế tài trợ vốn bên ngồi Vì vậy, mối quan hệ đầu tư vào vốn luân chuyển tài trợ đặt vấn đề làm mà tài trợ ảnh hưởng đến việc đầu tư vào vốn luân chuyển hạn chế tàicơng ty phải đối mặt ảnh hưởng đến tác động tài trợ lên mối quan hệ đầu tư vào vốn luân chuyển giá trị công ty Để giải vấn đề trên, tác giả thực luận văn với đề tài “Tiếp cận tài chính, quản trị vốn luân chuyển giá trị công ty” Bài nghiên cứu tác giả góp phần bổ sung phương pháp tiếp cận nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển giá trị công ty tác động hạn chế tài tài trợ đến mối quan hệ Việt Nam Việc làm sáng tỏ vấn đề phân tích kết nghiên cứu tác giả cung cấp chứng thực nghiệm hỗ trợ bổ sung cho công tác quản trị vốn luân chuyển trường hợp có giới hạn tiếp cận nguồn tài dài hạn Việt Nam 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung phân tích hai mục tiêu chính, mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty hạn chế tài ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty  Đầu tiên, cách sử dụng tổng mẫu cơng ty phi tài niêm yết HOSE HNX để phân tích mối quan hệ vốn luân chuyển giá trị công ty Bên cạnh đó, để kiểm định tính vững kết quả, tác giả tập trung phân tích hai nhóm mẫu phụ có khác biệt giá trị cổ đông đầu tư vào vốn luân chuyển công ty Để thực điều đó, tác giả chia tổng mẫu thành hai nhóm mẫu phụ: nhóm cơng ty thương mại phi thương mại, nhóm cơng ty có khoản chứng khoán cao khoản chứng khoán thấp để kiểm tra khác biệt giá trị cổ đông đầu tư thêm vào vốn luân chuyển mẫu phụ Phụ lục 9: Hồi quy mẫu cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo phát hành trái phiếu xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc inlev, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 2826 570 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.0 within = 0.2696 between = 0.0690 overall = 0.1389 corr(u_i, Xb) F(11,569) Prob > F = -0.6069 = = 27.15 0.0000 (Std Err adjusted for 570 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc inlev _cons 2974977 443656 0839489 0161073 -.2033922 -.1562152 -.0398228 -.0180751 0841622 0944046 -.0043854 -.0868965 0344055 0417986 0236944 0049749 0445863 0422926 0094269 0228222 012205 0141292 0026007 007861 sigma_u sigma_e rho 12819689 18756427 31840566 (fraction of variance due to u_i) 8.65 10.61 3.54 3.24 -4.56 -3.69 -4.22 -0.79 6.90 6.68 -1.69 -11.05 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.429 0.000 0.000 0.092 0.000 [95% Conf Interval] 2299204 3615575 0374098 006336 -.2909661 -.2392839 -.0583385 -.0629011 0601898 0666529 -.0094936 -.1023366 3650751 5257544 130488 0258787 -.1158183 -.0731464 -.021307 0267509 1081346 1221564 0007229 -.0714564 Phụ lục 10: Hồi quy mẫu công ty không bị hạn chế tài phân loại theo phát hành trái phiếu xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc inlev, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 86 40 R-sq: Obs per group: = avg = max = 2.1 within = 0.7327 between = 0.1849 overall = 0.2374 corr(u_i, Xb) F(11,39) Prob > F = -0.8416 = = 326.83 0.0000 (Std Err adjusted for 40 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc inlev _cons 3858247 7955528 -.0154338 -.0421465 -.0455049 -.4712933 -.1333583 -.1292817 1584973 0967689 -.0365447 -.0171832 3262009 3487502 0813071 0386265 1538247 3408489 0215237 0501765 0225232 0663943 0207474 0404009 sigma_u sigma_e rho 36324648 10943593 91678801 (fraction of variance due to u_i) 1.18 2.28 -0.19 -1.09 -0.30 -1.38 -6.20 -2.58 7.04 1.46 -1.76 -0.43 P>|t| 0.244 0.028 0.850 0.282 0.769 0.175 0.000 0.014 0.000 0.153 0.086 0.673 [95% Conf Interval] -.2739789 0901391 -.179893 -.120276 -.3566447 -1.160725 -.1768941 -.2307733 1129398 -.0375262 -.0785103 -.0989018 1.045628 1.500967 1490255 0359829 2656349 2181386 -.0898225 -.0277901 2040548 231064 005421 0645354 Phụ lục 11: Hồi quy mẫu công ty phi thương mại  Mơ hình (1) xtreg r dc lc debit dna dinter ddivid lever nft, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1076 192 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.6 within = 0.2149 between = 0.0520 overall = 0.1531 corr(u_i, Xb) F(8,191) Prob > F = -0.4265 = = 13.58 0.0000 (Std Err adjusted for 192 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dna dinter ddivid lever nft _cons 2275878 3964043 1578568 0171332 -.2279842 -.2337478 -.048616 -.0187272 -.0341003 0493632 0843319 0457857 0084656 0709226 0666006 0102773 0401391 0127183 sigma_u sigma_e rho 08277172 19348975 15469052 (fraction of variance due to u_i) 4.61 4.70 3.45 2.02 -3.21 -3.51 -4.73 -0.47 -2.68 P>|t| 0.000 0.000 0.001 0.044 0.002 0.001 0.000 0.641 0.008 [95% Conf Interval] 1302208 2300629 0675463 0004352 -.3678763 -.3651149 -.0688875 -.0978999 -.0591867 3249548 5627457 2481673 0338313 -.0880921 -.1023807 -.0283444 0604456 -.0090139  Mơ hình (2) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1076 192 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.6 within = 0.2544 between = 0.0408 overall = 0.1557 corr(u_i, Xb) F(10,191) Prob > F = -0.5290 = = 13.24 0.0000 (Std Err adjusted for 192 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc _cons 2913501 426975 1263418 0183454 -.2066255 -.2255166 -.0453333 -.0481459 0758325 1105341 -.0619964 0551161 0856641 0445909 0083103 0667485 0639813 0123212 0440784 027586 0274423 0137151 sigma_u sigma_e rho 0961405 18877104 20596056 (fraction of variance due to u_i) 5.29 4.98 2.83 2.21 -3.10 -3.52 -3.68 -1.09 2.75 4.03 -4.52 P>|t| 0.000 0.000 0.005 0.028 0.002 0.001 0.000 0.276 0.007 0.000 0.000 [95% Conf Interval] 1826358 2580059 0383879 0019536 -.3382843 -.3517172 -.0696363 -.1350889 0214203 0564052 -.0890489 4000645 5959441 2142957 0347371 -.0749667 -.099316 -.0210303 0387972 1302448 164663 -.0349439  Mơ hình (3) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1076 192 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.6 within = 0.2568 between = 0.0429 overall = 0.1581 corr(u_i, Xb) F(11,191) Prob > F = -0.5274 = = 13.14 0.0000 (Std Err adjusted for 192 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc _cons 2927196 4371776 1260707 0179203 -.2142254 -.2227515 -.0443085 -.0491907 0758072 1049067 0244299 -.0627627 0572624 0860108 0427688 0080591 0664214 0651156 0120148 0459413 0267841 0288758 0207805 0134111 sigma_u sigma_e rho 09609876 1885753 20615795 (fraction of variance due to u_i) 5.11 5.08 2.95 2.22 -3.23 -3.42 -3.69 -1.07 2.83 3.63 1.18 -4.68 P>|t| 0.000 0.000 0.004 0.027 0.001 0.001 0.000 0.286 0.005 0.000 0.241 0.000 [95% Conf Interval] 1797716 2675245 0417109 0020241 -.345239 -.3511895 -.0680073 -.1398082 0229766 0479502 -.016559 -.0892156 4056676 6068306 2104305 0338166 -.0832117 -.0943135 -.0206097 0414269 1286378 1618632 0654187 -.0363097 Phụ lục 12: Hồi quy mẫu công ty thương mại  Mơ hình (1) xtreg r dc lc debit dna dinter ddivid lever nft, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1948 392 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.0 within = 0.2242 between = 0.0710 overall = 0.1309 corr(u_i, Xb) F(8,391) Prob > F = -0.5652 = = 28.88 0.0000 (Std Err adjusted for 392 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dna dinter ddivid lever nft _cons 2843906 4602348 0920793 0083925 -.2185491 -.081539 -.0395595 0099969 -.0580136 0320597 0432027 0284298 0068358 0456586 0546628 008693 0209527 0086464 sigma_u sigma_e rho 11656055 19296439 26733431 (fraction of variance due to u_i) 8.87 10.65 3.24 1.23 -4.79 -1.49 -4.55 0.48 -6.71 P>|t| 0.000 0.000 0.001 0.220 0.000 0.137 0.000 0.634 0.000 [95% Conf Interval] 2213596 3752961 0361848 -.0050471 -.3083162 -.1890089 -.0566504 -.0311971 -.0750128 3474217 5451735 1479737 0218321 -.1287821 0259308 -.0224687 0511909 -.0410144  Mơ hình (2) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1948 392 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.0 within = 0.2994 between = 0.0373 overall = 0.1394 corr(u_i, Xb) F(10,391) Prob > F = -0.6482 = = 30.54 0.0000 (Std Err adjusted for 392 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc _cons 3028515 4596356 0729762 0103693 -.1847002 -.0920216 -.0419757 -.007727 0912915 0781605 -.1001319 0327132 0411678 0243991 0062918 0498969 0515408 0113791 0226741 011107 013172 0089467 sigma_u sigma_e rho 14301605 18349427 37790425 (fraction of variance due to u_i) 9.26 11.16 2.99 1.65 -3.70 -1.79 -3.69 -0.34 8.22 5.93 -11.19 P>|t| 0.000 0.000 0.003 0.100 0.000 0.075 0.000 0.733 0.000 0.000 0.000 [95% Conf Interval] 2385357 3786977 0250064 -.0020007 -.2828 -.1933533 -.0643475 -.0523055 0694545 0522637 -.1177217 3671673 5405735 1209459 0227393 -.0866004 0093101 -.0196039 0368514 1131285 1040573 -.0825422  Mơ hình (3) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1948 392 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.0 within = 0.2995 between = 0.0366 overall = 0.1394 corr(u_i, Xb) F(11,391) Prob > F = -0.6473 = = 27.55 0.0000 (Std Err adjusted for 392 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc _cons 3030722 457651 0729624 0108704 -.1854833 -.093011 -.0415626 -.0084623 091902 0790417 -.0015667 -.1006545 0330721 0411419 0244499 0063368 0493968 0514728 0113096 0226477 0111619 0135593 0034555 0089974 sigma_u sigma_e rho 1428673 18353837 37730217 (fraction of variance due to u_i) 9.16 11.12 2.98 1.72 -3.75 -1.81 -3.67 -0.37 8.23 5.83 -0.45 -11.19 P>|t| 0.000 0.000 0.003 0.087 0.000 0.072 0.000 0.709 0.000 0.000 0.651 0.000 [95% Conf Interval] 2380507 3767639 0248928 -.0015881 -.2826 -.1942091 -.0637978 -.0529888 0699572 0523835 -.0083603 -.1183437 3680937 5385381 121032 0233289 -.0883667 0081871 -.0193273 0360642 1138468 1056999 005227 -.0829652 Phụ lục 13: Hồi quy mẫu công ty khoản cao  Mơ hình (1) xtreg r dc lc debit dna dinter ddivid lever nft, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1913 452 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.2 within = 0.2363 between = 0.0733 overall = 0.1602 corr(u_i, Xb) F(8,451) Prob > F = -0.4251 = = 24.58 0.0000 (Std Err adjusted for 452 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dna dinter ddivid lever nft _cons 270971 4555131 1292693 0084753 -.2229922 -.0431245 -.038012 0101086 -.0554849 0517121 0614381 0233066 0064081 0447221 0590825 0075862 0227448 0109815 sigma_u sigma_e rho 11617012 19731337 25740979 (fraction of variance due to u_i) 5.24 7.41 5.55 1.32 -4.99 -0.73 -5.01 0.44 -5.05 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.187 0.000 0.466 0.000 0.657 0.000 [95% Conf Interval] 1693444 3347726 0834664 -.0041181 -.3108817 -.1592357 -.0529207 -.0345903 -.0770661 3725977 5762537 1750723 0210686 -.1351027 0729866 -.0231034 0548075 -.0339036  Mơ hình (2) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1913 452 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.2 within = 0.2936 between = 0.0348 overall = 0.1579 corr(u_i, Xb) F(10,451) Prob > F = -0.5367 = = 22.72 0.0000 (Std Err adjusted for 452 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc _cons 3032371 4768005 1173627 0082067 -.1949154 -.0461463 -.035436 -.0077879 0862161 0710369 -.0955314 051797 0598467 0226864 0063692 0485517 0577183 009385 0253277 0140194 015174 0105705 sigma_u sigma_e rho 13629796 18989244 34001465 (fraction of variance due to u_i) 5.85 7.97 5.17 1.29 -4.01 -0.80 -3.78 -0.31 6.15 4.68 -9.04 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.198 0.000 0.424 0.000 0.759 0.000 0.000 0.000 [95% Conf Interval] 2014438 3591875 0727786 -.0043103 -.290331 -.1595764 -.0538797 -.0575628 0586647 0412164 -.1163048 4050305 5944135 1619469 0207237 -.0994998 0672839 -.0169923 041987 1137675 1008575 -.0747579  Mơ hình (3) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 1913 452 R-sq: Obs per group: = avg = max = 4.2 within = 0.2937 between = 0.0348 overall = 0.1579 corr(u_i, Xb) F(11,451) Prob > F = -0.5366 = = 20.98 0.0000 (Std Err adjusted for 452 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc _cons 3032215 4765183 1173446 0083087 -.1951299 -.0461816 -.0353817 -.0078873 0862528 0711321 -.000324 -.0956017 0518486 0601822 0226987 0065699 0479774 0577159 0093493 0253134 0140405 0154215 0049744 0105392 sigma_u sigma_e rho 13629263 18995745 33984353 (fraction of variance due to u_i) 5.85 7.92 5.17 1.26 -4.07 -0.80 -3.78 -0.31 6.14 4.61 -0.07 -9.07 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.207 0.000 0.424 0.000 0.755 0.000 0.000 0.948 0.000 [95% Conf Interval] 2013267 358246 0727362 -.0046027 -.2894169 -.1596072 -.0537554 -.0576342 0586599 0408251 -.0101 -.1163136 4051163 5947907 161953 0212201 -.1008429 0672439 -.0170081 0418596 1138457 1014391 0094519 -.0748897 Phụ lục 14: Hồi quy mẫu cơng ty khoản thấp  Mơ hình (1) xtreg r dc lc debit dna dinter ddivid lever nft, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 682 214 R-sq: Obs per group: = avg = max = 3.2 within = 0.1682 between = 0.0631 overall = 0.0661 corr(u_i, Xb) F(8,213) Prob > F = -0.6226 = = 9.04 0.0000 (Std Err adjusted for 214 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dna dinter ddivid lever nft _cons 264129 4558237 0428026 0148856 -.093249 -.2584038 -.0892223 -.1267033 -.0221143 0484248 0749065 0430641 0102964 115619 1003014 0333466 0344586 0149163 sigma_u sigma_e rho 17121653 17530386 48820629 (fraction of variance due to u_i) 5.45 6.09 0.99 1.45 -0.81 -2.58 -2.68 -3.68 -1.48 P>|t| 0.000 0.000 0.321 0.150 0.421 0.011 0.008 0.000 0.140 [95% Conf Interval] 1686759 3081707 -.0420838 -.0054104 -.3211529 -.4561143 -.1549539 -.1946268 -.0515168 3595821 6034768 1276889 0351816 134655 -.0606933 -.0234907 -.0587798 0072882  Mơ hình (2) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 682 214 R-sq: Obs per group: = avg = max = 3.2 within = 0.2730 between = 0.0586 overall = 0.0770 corr(u_i, Xb) F(10,213) Prob > F = -0.7435 = = 14.44 0.0000 (Std Err adjusted for 214 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc _cons 2543909 4112357 0414299 0156321 -.0380051 -.2037553 -.1349494 -.1289039 1369725 0997202 -.0536843 0498924 0636051 0375971 01001 1035158 0831266 027864 0326775 025475 0386937 0130769 sigma_u sigma_e rho 20761934 16424551 61507317 (fraction of variance due to u_i) 5.10 6.47 1.10 1.56 -0.37 -2.45 -4.84 -3.94 5.38 2.58 -4.11 P>|t| 0.000 0.000 0.272 0.120 0.714 0.015 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 [95% Conf Interval] 1560449 2858597 -.0326801 -.0040993 -.2420516 -.3676115 -.189874 -.1933167 0867571 0234485 -.079461 3527369 5366118 11554 0353635 1660415 -.0398991 -.0800248 -.0644912 187188 1759918 -.0279076  Mơ hình (3) xtreg r dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc, fe robust Fixed-effects (within) regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 682 214 R-sq: Obs per group: = avg = max = 3.2 within = 0.2761 between = 0.0555 overall = 0.0752 corr(u_i, Xb) F(11,213) Prob > F = -0.7528 = = 14.51 0.0000 (Std Err adjusted for 214 clusters in macp) Robust Std Err r Coef t dc lc debit dnna dinter ddivid lever nft lnwc dnwc innwc _cons 2439456 4298607 0449635 01474 -.0365114 -.1908536 -.1439349 -.126134 1295602 0815621 0105908 -.0494086 0519501 0745566 0401208 0100352 1059391 0843486 0256141 0327852 0296767 0509467 0111608 0140222 sigma_u sigma_e rho 21366556 16407727 62905132 (fraction of variance due to u_i) 4.70 5.77 1.12 1.47 -0.34 -2.26 -5.62 -3.85 4.37 1.60 0.95 -3.52 P>|t| 0.000 0.000 0.264 0.143 0.731 0.025 0.000 0.000 0.000 0.111 0.344 0.001 [95% Conf Interval] 1415435 2828974 -.0341212 -.0050411 -.2453347 -.3571186 -.1944246 -.190759 0710626 -.0188623 -.011409 -.0770486 3463477 5768241 1240483 0345211 1723118 -.0245886 -.0934452 -.0615089 1880578 1819864 0325907 -.0217686 Phụ lục 15: Hồi quy mơ hình Fama – French nhân tố xtreg rirf rmrf smb hml, robust Random-effects GLS regression Group variable: macp Number of obs Number of groups = = 839795 606 R-sq: Obs per group: = avg = max = 18 1385.8 1989 within = 0.1613 between = 0.0612 overall = 0.1613 corr(u_i, X) Wald chi2(3) Prob > chi2 = (assumed) = = 4705.78 0.0000 (Std Err adjusted for 606 clusters in macp) rirf Coef rmrf smb hml _cons 8526715 0072834 0044947 0011416 sigma_u sigma_e rho 00098983 0299003 0010947 Robust Std Err .0125711 0005108 000338 0000358 z 67.83 14.26 13.30 31.90 P>|z| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 0.000 0.000 8280326 0062823 0038323 0010714 (fraction of variance due to u_i) 8773105 0082846 0051571 0012117 ... chiều vốn luân chuyển giá trị công ty 2.2 Mối quan hệ chiều vốn luân chuyển giá trị công ty 14 2.3 Mối quan hệ phi tuyến vốn luân chuyển giá trị công ty 16 2.4 Đầu tư vào vốn luân chuyển. .. mối quan hệ đầu tư vào vốn luân chuyển giá trị công ty Để giải vấn đề trên, tác giả thực luận văn với đề tài Tiếp cận tài chính, quản trị vốn luân chuyển giá trị công ty Bài nghiên cứu tác... đầu tư vào vốn ln chuyển có giá trị thấp la nắm giữ tiền mặt, đô la đầu tư vào vốn luân chuyển định giá vào khoảng 0,52 đô la làm giảm giá trị công ty Giá trị đô la đầu tư vào vốn luân chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận tài chính, quản trị vốn luân chuyển và giá trị công ty , Tiếp cận tài chính, quản trị vốn luân chuyển và giá trị công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay