Xây dựng chiến lược phát triển ban quản lý các dự án đường thủy (PMU w) giai đoạn 2018 2023

145 1 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN QUỐC BẢO XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN BAN QUẢN CÁC DỰ ÁN ĐƢỜNG THỦY (PMU-W) GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HCM, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN QUỐC BẢO XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN BAN QUẢN CÁC DỰ ÁN ĐƢỜNG THỦY (PMU-W) GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hệ điều hành cao cấp) Mã ngành: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS-TS: NGUYỄN TRỌNG HOÀI TP HCM, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung cơng trình nghiên cứu chƣa đƣợc công bố công trình Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Ngƣời thực luận văn Trần Quốc Bảo MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Các phƣơng pháp nghiên cứu 4.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu BỐ CỤC LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: CƠ SỞ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC CHO PMU-W .8 1.1 KHÁI NIỆM CHIẾN LƢỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc .8 1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lƣợc 1.1.3 Quá trình quản trị chiến lƣợc 1.2 VAI TRÕ CHIẾN LƢỢC 11 1.3 PHÂN LOẠI CHIẾN LƢỢC 11 1.3.1 Các cấp chiến lƣợc 12 1.3.2 Các nhóm chiến lƣợc 12 1.3.2.1 Nhóm chiến lược chuyên sâu 12 1.3.2.2 Nhóm chiến lược mở rộng hoạt động 13 1.3.2.3 Nhóm chiến lược kết hợp 13 1.3.2.4 Nhóm chiến lược khác 14 1.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 16 1.4.1 Xác định tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu tổ chức 16 1.4.2 Phân tích yếu tố mơi trƣờng 16 1.4.2.1 Phân tích mơi trƣờng bên ngồi 18 1.4.2.2 Phân tích mơi trƣờng bên 22 1.4.3 Xây dựng lựa chọn chiến lƣợc 24 1.4.3 Các công cụ xây dựng chiến lƣợc 24 1.4.3.2 Lựa chọn chiến lƣợc 31 TÓM TẮT CHƢƠNG 32 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA PMU-W 34 2.1 GIỚI THIỆU BAN QUẢN CÁC DỰ ÁN ĐƢỜNG THỦY (PMU-W) 34 2.1.1 Đặc điểm chức nhiệm vụ 34 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.1.2 Chức nhiệm vụ 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN NGOÀI 37 2.2.1 Môi trƣờng vĩ mô 37 2.2.1.1 Yếu tố kinh tế 37 2.2.1.2 Yếu tố trị luật pháp 40 2.2.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội 42 2.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 43 2.2.1.5 Yếu tố dân số - lao động 44 2.2.1.6 Yếu tố khoa học công nghệ 45 2.2.1.7 Tồn cầu hóa 47 2.2.2 Môi trƣờng vi mô 50 2.2.2.1 Khách hàng 50 2.2.2.2 Nhà cung cấp 50 2.2.2.3 Sản phẩm thay 51 2.2.2.4 Ảnh hƣởng cạnh tranh rào cản xâm nhập ngành 52 2.2.2.5 Đối thủ cạnh tranh ngành 52 2.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG 58 2.3.1 Nguồn nhân lực 58 2.3.2 Cơ cấu tổ chức 59 2.3.3 Khả tài sở vật chất 60 2.3.4 Nghiên cứu phát triển 61 2.3.5 Quy trình quản chất lƣợng 62 2.3.6 Hoạt động marketing 63 2.3.7 Uy tín thƣơng hiệu PMU-W 64 2.3.8 Kỹ kinh nghiệm làm việc 64 2.3.9 Hệ thống thông tin 65 2.3.10 Hoạt động quản trị 66 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN PMU-W GIAI ĐOẠN 2018-2023.70 3.1 DỰ BÁO 70 3.2 SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU 70 3.2.1 Sứ mạng 70 3.2.2 Các mục tiêu đến năm 2023 71 3.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC 72 3.3.1 Ma trận SWOT 72 3.3.2 Lựa chọn chiến lƣợc thông qua ma trận QSPM 75 3.4 CÁC GIẢI PHÁP .79 3.4.1 Giải pháp 1: Nâng cao lực quản trị 79 3.4.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện cấu tổ chức 80 3.4.3 Giải pháp 3: Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao 82 3.4.4 Giải pháp 4: Xây dựng sách lao động 82 3.4.5 Giải pháp 5: Đẩy mạnh công tác Nghiên cứu phát triển 83 3.4.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh hoạt động marketing 83 3.4.7 Giải pháp 7: Xây dựng quy trình quản chất lƣợng 84 3.4.8 Giải pháp 8: Tăng cƣờng hiệu hệ thống thông tin 85 3.4.9 Lộ trình thực giải pháp 86 3.5 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO PMU-W VÀ LƢU Ý TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC 86 3.5.1 Các kiến nghị 86 3.5.2 Các lƣu ý trình triển khai chiến lƣợc 87 3.6 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU .89 3.6.1 Hạn chế phạm vi nghiên cứu 89 3.6.2 Hạn chế số lƣợng chuyên gia vấn sâu 89 3.6.3 Hạn chế đề xuất chiến lƣợc 89 3.6.4 Hạn chế liệu thứ cấp, sơ cấp 90 3.6.5 Hạn chế khác 90 3.6.6 Đề xuất nghiên cứu 90 TÓM TẮT CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Mẫu ma trận EFE 25 Bảng 2: Mẫu ma trận hình ảnh cạnh tranh 27 Bảng 3: Mẫu ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 28 Bảng 4: Mẫu ma trận SWOT 28 Bảng 5: Mẫu ma trận QSPM 31 Bảng 1: Tốc độ tăng trƣởng GDP Việt Nam giai đoạn 2008-2017 37 Bảng 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008-2017 38 Bảng 3: Xếp hạng môi trƣờng kinh doanh Việt Nam qua năm 40 Bảng 4: Xếp hạng ổn định môi trƣờng trị Việt Nam qua năm 40 Bảng 5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 54 Bảng 6: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 57 Bảng 7: Tình hình nhân lực PMU-W năm 2017 58 Bảng 8: Tính kinh phí quản dự án 60 Bảng 9: Ma trân đánh giá yếu tố bên (IFE) 67 Bảng 1: Các phƣơng án chiến lƣợc 73 Bảng 2: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lƣợc S-O 75 Bảng 3: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lƣợc S-T 76 Bảng 4: Ma trận QSPM cho nhóm chiến lƣợc W-O 78 Bảng 5: Các chiến lƣợc đƣợc chọn giải pháp tƣơng ứng 79 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1: Mơ hình quản chiến lƣợc toàn diện 10 Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức PMU-W 36 Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 2: Khung phân tích 17 Sơ đồ 3: Sơ đồ tác lực 20 Sơ đồ 1: Sơ đồ đánh giá lực cạnh tranh PMU 56 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt Giải nghĩa CP Chính phủ GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTVT Giao thông vận tải MOT Bộ Giao thông Vận tải MPI Bộ Kế hoạch Đầu tƣ PMU Ban quản PMU-W Ban quản dự án đƣờng thủy VIWA Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam WB Ngân Hàng Thế Giới IMF Quỹ tiền tệ quốc tế ADB Ngân hàng phát triển Châu Á WTO Tổ chức thƣơng mại Thế giới UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản EU Châu Âu ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á EVFTA Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam – Châu Âu BẢNG TÍNH TỐN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (NHÓM CHIẾN LƢỢC S-O) Điểm chuyên gia đánh giá STT 10 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lƣợng đội ngũ quản trị cán nhân viên Cơ cấu tổ chức Khả tài sở vật chất Nghiên cứu phát triển thị trƣờng (R&D) Quy trình quản chất lƣợng Cơng tác marketing Uy tín thƣơng hiệu PMU-W Kỹ kinh nghiệm Hệ thống thông tin Năng lực quản trị Điểm trung bình Điểm làm tròn Điểm hấp dẫn (AS) 4.00 4.00 4 3.07 3.00 3 3.00 3.00 3 3.13 3.00 2 2 2.07 2.00 4 4 3.93 4.00 4 3 3.27 3.00 3 3 3 3.00 3.00 3 4 3.00 3.00 3 4 3.13 3.00 Nguyễn Ngọc Hải Trần Văn Dung Trần Văn Tƣ Trần Văn Hòa Nguyễn Ngọc Thạch Lê Huy Thăng Dƣơng Thanh Hƣng Vƣơng Quốc Tuấn Lê Vĩnh Viễn Hoàng Nam Hà Lê Đình Vũ Lê Minh Hóa Phan Nguyễn Hòa Nguyễn Văn Thƣởng Phạm Đình Hạnh 10 11 12 13 14 15 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 10 Các yếu tố bên Nền kinh tế Việt Nam phục hồi chuyển biến tích cực có xu hƣớng tăng trƣởng tốt Cơ hội huy động vốn đầu tƣ lãi suất giảm Nguy lạm phát tăng cao Cam kết hỗ trợ vốn ODA cho đầu tƣ phát triển tốt Tình hình trị, xã hội đất nƣớc ổn định Chuyển đổi mơ hình PMU Chính sách phát triển sở hạ tầng Nhà nƣớc Thị trƣờng lao động chất lƣợng tốt Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ Ƣu đãi thiên nhiên phát triển hạ - 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 3 3 3 3 3 2.93 3.00 3 3 4 2.80 3.00 3 2 2 2 2 2.07 2.00 3 3 3 3 3 2.93 3.00 3 2 2 2 2 2 2.00 2.00 3 4 3 3.00 3.00 3 3 3 1 2.07 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 tầng giao thông 11 12 13 14 15 Cơ hội mở rộng thị trƣờng nƣớc Cơ hội thâm nhập thị trƣờng nhà đầu tƣ đa quốc gia Nguy nhập ngành đối thủ cạnh tranh cao Cạnh tranh nội ngành cao Mở rộng nhiều khách hàng Tổng 2 2 2 2.00 2.00 3 4 3 3.00 3.00 3 3 3 1 2.07 2.00 2 2 2 2 2.00 2.00 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 41 41 37 35 36 37 41 41 36 37 38 35 36 36 41 37.87 38.00 38 BẢNG TÍNH TỐN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC KẾT HỢP THEO CHIỀU NGANG (NHÓM CHIẾN LƢỢC S-T) Điểm chuyên gia đánh giá STT 10 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lƣợng đội ngũ quản trị cán nhân viên Cơ cấu tổ chức Khả tài sở vật chất Nghiên cứu phát triển thị trƣờng (R&D) Quy trình quản chất lƣợng Cơng tác marketing Uy tín thƣơng hiệu PMU-W Kỹ kinh nghiệm Hệ thống thông tin Năng lực quản trị Điểm trung bình Điểm làm tròn Điểm hấp dẫn (AS) 3.07 3.00 1.93 2.00 2 1.93 2.00 3 3.07 3.00 4 4 3.87 4.00 4 4 4 4.00 4.00 2 2 2 2.07 2.00 2 2.07 2.00 2 2 2 2.00 2.00 4 3 3.00 3.00 Nguyễn Ngọc Hải Trần Văn Dung Trần Văn Tƣ Trần Văn Hòa Nguyễn Ngọc Thạch Lê Huy Thăng Dƣơng Thanh Hƣng Vƣơng Quốc Tuấn Lê Vĩnh Viễn Hồng Nam Hà Lê Đình Vũ Lê Minh Hóa Phan Nguyễn Hòa Nguyễn Văn Thƣởng Phạm Đình Hạnh 10 11 12 13 14 15 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 10 Các yếu tố bên Nền kinh tế Việt Nam phục hồi chuyển biến tích cực có xu hƣớng tăng trƣởng tốt Cơ hội huy động vốn đầu tƣ lãi suất giảm Nguy lạm phát tăng cao Cam kết hỗ trợ vốn ODA cho đầu tƣ phát triển tốt Tình hình trị, xã hội đất nƣớc ổn định Chuyển đổi mơ hình PMU Chính sách phát triển sở hạ tầng Nhà nƣớc Thị trƣờng lao động chất lƣợng tốt Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ Ƣu đãi thiên nhiên phát triển hạ 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 2 2 3 2.00 2.00 3 3 3 3 3.00 3.00 3 3 3 2.93 3.00 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 3 2 3 2 2.00 2.00 3 3 3 3 3 3.00 3.00 2 2 2 2 2 1.93 2.00 2 2 2 2 2.00 2.00 tầng giao thông 11 12 13 14 15 Cơ hội mở rộng thị trƣờng nƣớc Cơ hội thâm nhập thị trƣờng nhà đầu tƣ đa quốc gia Nguy nhập ngành đối thủ cạnh tranh cao Cạnh tranh nội ngành cao Mở rộng nhiều khách hàng Tổng 2 2 3 2 2 3 2.13 2.00 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 2 2 3 2.00 2.00 3 3 3 3 3.00 3.00 4 3 3 3 3 3.00 3.00 47 43 40 37 42 44 41 43 40 37 43 42 44 41 42 41.73 42.00 42 BẢNG TÍNH TỐN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC KẾT HỢP VỀ PHÍA SAU (NHĨM CHIẾN LƢỢC S-T) Điểm chuyên gia đánh giá STT 10 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lƣợng đội ngũ quản trị cán nhân viên Cơ cấu tổ chức Khả tài sở vật chất Nghiên cứu phát triển thị trƣờng (R&D) Quy trình quản chất lƣợng Cơng tác marketing Uy tín thƣơng hiệu PMU-W Kỹ kinh nghiệm Hệ thống thông tin Năng lực quản trị Các yếu tố bên Điểm trung bình Điểm làm tròn Điểm hấp dẫn (AS) 3.87 4.00 4 4.00 4.00 4 3.13 3.00 3 2 2.07 2.00 2 2.00 2.00 3 3 3.00 3.00 4 4 4 4.00 4.00 2 2 1.93 2.00 2 2 2 2.07 2.00 2 2 2 2 2.07 2.00 Nguyễn Ngọc Hải Trần Văn Dung Trần Văn Tƣ Trần Văn Hòa Nguyễn Ngọc Thạch Lê Huy Thăng Dƣơng Thanh Hƣng Vƣơng Quốc Tuấn Lê Vĩnh Viễn Hồng Nam Hà Lê Đình Vũ Lê Minh Hóa Phan Nguyễn Hòa Nguyễn Văn Thƣởng Phạm Đình Hạnh 10 11 12 13 14 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 2 2 - 10 Nền kinh tế Việt Nam phục hồi chuyển biến tích cực có xu hƣớng tăng trƣởng tốt Cơ hội huy động vốn đầu tƣ lãi suất giảm Nguy lạm phát tăng cao Cam kết hỗ trợ vốn ODA cho đầu tƣ phát triển tốt Tình hình trị, xã hội đất nƣớc ổn định Chuyển đổi mơ hình PMU Chính sách phát triển sở hạ tầng Nhà nƣớc Thị trƣờng lao động chất lƣợng tốt Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ Ƣu đãi thiên nhiên phát triển hạ tầng giao thông 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 3 3 3 1 2.13 2.00 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 3 3 3 4 2.93 3.00 3 3 3 3 3.00 3.00 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 2 3 2 2 2.13 2.00 2 2 2 2 2 3 2.00 2.00 2 2 2 3 1.93 2.00 11 12 13 14 15 Cơ hội mở rộng thị trƣờng nƣớc Cơ hội thâm nhập thị trƣờng nhà đầu tƣ đa quốc gia Nguy nhập ngành đối thủ cạnh tranh cao Cạnh tranh nội ngành cao Mở rộng nhiều khách hàng Tổng 3 3 3 2.93 3.00 1 1 1 1 1 1 1.13 1.00 2 2 2 1.93 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 3 3 3 2.93 3.00 36 36 37 34 34 42 37 37 37 34 34 40 39 36 41 36.93 37.00 37 BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC ĐA DẠNG HÓA ĐỒNG TÂM (NHÓM CHIẾN LƢỢC W-O) Điểm chuyên gia đánh giá STT 10 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lƣợng đội ngũ quản trị cán nhân viên Cơ cấu tổ chức Khả tài sở vật chất Nghiên cứu phát triển thị trƣờng (R&D) Quy trình quản chất lƣợng Cơng tác marketing Uy tín thƣơng hiệu PMU-W Kỹ kinh nghiệm Hệ thống thông tin Năng lực quản trị Các yếu tố bên ngồi Điểm trung bình Điểm làm tròn Điểm hấp dẫn (AS) 4.00 4.00 4 4.00 4.00 3.20 3.00 2 1.87 2.00 2 2.00 2.00 3 3.20 3.00 3 3 2.93 3.00 3 2 1.87 2.00 2 2 2 2.00 2.00 2 2 2 2.00 2.00 Nguyễn Ngọc Hải Trần Văn Dung Trần Văn Tƣ Trần Văn Hòa Nguyễn Ngọc Thạch Lê Huy Thăng Dƣơng Thanh Hƣng Vƣơng Quốc Tuấn Lê Vĩnh Viễn Hồng Nam Hà Lê Đình Vũ Lê Minh Hóa Phan Nguyễn Hòa Nguyễn Văn Thƣởng Phạm Đình Hạnh 10 11 12 13 14 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 - 10 Nền kinh tế Việt Nam phục hồi chuyển biến tích cực có xu hƣớng tăng trƣởng tốt Cơ hội huy động vốn đầu tƣ lãi suất giảm Nguy lạm phát tăng cao Cam kết hỗ trợ vốn ODA cho đầu tƣ phát triển tốt Tình hình trị, xã hội đất nƣớc ổn định Chuyển đổi mơ hình PMU Chính sách phát triển sở hạ tầng Nhà nƣớc Thị trƣờng lao động chất lƣợng tốt Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ Ƣu đãi thiên nhiên phát triển hạ tầng giao thông 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 2 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 3 3 3 4 3 3.00 3.00 3 3 3 3 3 3 2.93 3.00 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00 3 2 2 2.07 2.00 2 3 2 2 2 2.13 2.00 2 3 2 2 2 2.00 2.00 11 12 13 14 15 Cơ hội mở rộng thị trƣờng nƣớc Cơ hội thâm nhập thị trƣờng nhà đầu tƣ đa quốc gia Nguy nhập ngành đối thủ cạnh tranh cao Cạnh tranh nội ngành cao Mở rộng nhiều khách hàng Tổng 3 3 3 4 3 3.00 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 3 2 2 2 2.13 2.00 1 1 1 1 1 1 1.07 1.00 3 4 3 2 3 3.07 3.00 36 36 37 38 39 40 36 36 36 37 39 40 36 38 33 37.13 37.00 37 BẢNG TÍNH TỐN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG (NHÓM CHIẾN LƢỢC W-O) Điểm chuyên gia đánh giá STT 10 Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lƣợng đội ngũ quản trị cán nhân viên Cơ cấu tổ chức Khả tài sở vật chất Nghiên cứu phát triển thị trƣờng (R&D) Quy trình quản chất lƣợng Cơng tác marketing Uy tín thƣơng hiệu PMU-W Kỹ kinh nghiệm Hệ thống thông tin Năng lực quản trị Các yếu tố bên Điểm trung bình Điểm làm tròn Điểm hấp dẫn (AS) 3.93 4.00 2.87 3.00 3.13 3.00 2 2.00 2.00 3 3 2.93 3.00 3 3 2.93 3.00 2 3 2.13 2.00 2 2 2.00 2.00 2 2 2 2.07 2.00 2 3 2.93 3.00 Nguyễn Ngọc Hải Trần Văn Dung Trần Văn Tƣ Trần Văn Hòa Nguyễn Ngọc Thạch Lê Huy Thăng Dƣơng Thanh Hƣng Vƣơng Quốc Tuấn Lê Vĩnh Viễn Hoàng Nam Hà Lê Đình Vũ Lê Minh Hóa Phan Nguyễn Hòa Nguyễn Văn Thƣởng Phạm Đình Hạnh 10 11 12 13 14 15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 4 10 Nền kinh tế Việt Nam phục hồi chuyển biến tích cực có xu hƣớng tăng trƣởng tốt Cơ hội huy động vốn đầu tƣ lãi suất giảm Nguy lạm phát tăng cao Cam kết hỗ trợ vốn ODA cho đầu tƣ phát triển tốt Tình hình trị, xã hội đất nƣớc ổn định Chuyển đổi mô hình PMU Chính sách phát triển sở hạ tầng Nhà nƣớc Thị trƣờng lao động chất lƣợng tốt Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ Ƣu đãi thiên nhiên phát triển hạ tầng giao thông 4 4 4 4 4 4 4 3.93 4.00 2 3 2 1.93 2.00 3 4 3 4 2.93 3.00 3 3 4 3 3.07 3.00 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 4 3 3 3 3.00 3.00 4 4 4 4 4 4 3.87 4.00 3 3 2 4 3 2.93 3.00 2 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 2 2 3 2 1.93 2.00 11 12 13 14 15 Cơ hội mở rộng thị trƣờng nƣớc Cơ hội thâm nhập thị trƣờng nhà đầu tƣ đa quốc gia Nguy nhập ngành đối thủ cạnh tranh cao Cạnh tranh nội ngành cao Mở rộng nhiều khách hàng Tổng 2 3 2 2 3 2.13 2.00 3 3 4 3 3.07 3.00 1 1 1 1 1 1.13 1.00 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 3 2 3 2 2 2.07 2.00 43 42 40 42 41 39 42 42 40 37 41 42 41 39 42 40.87 41.00 41 ... tài: Xây dựng chiến lược phát triển Ban quản lý dự án đường thủy giai đoạn 201 8- 2023 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Phân tích, đánh giá yếu tố mơi trƣờng bên ngồi yếu tố môi trƣờng bên PMU-W Xây dựng chiến. .. đầu tƣ - quản lý dự án Đối với Luật hành (Luật Xây dựng) có hai hình thức quản lý dự án: chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án chủ đầu tƣ thuê tổ chức tu vấn quản lý dự án (Điều 45 Luật xây dựng Điều... KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN QUỐC BẢO XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐƢỜNG THỦY (PMU-W) GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hệ điều hành cao cấp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược phát triển ban quản lý các dự án đường thủy (PMU w) giai đoạn 2018 2023 , Xây dựng chiến lược phát triển ban quản lý các dự án đường thủy (PMU w) giai đoạn 2018 2023

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay