Quản lí bán hàng trung tâm tin học hàng hải

80 5 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:39

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 1.1.1 Khái niệm định nghĩa 1.1.2 Hệ thống thông tin quản lý 1.1.3 Phân loại hệ thống thông tin 1.1.4 Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống 1.2 Tổng quan SQL Server sở liệu quan hệ 1.2.1 Khái quát trình phát triển MS SQL Server 1.2.2 Vài nét sở liệu mơ hình quan hệ 1.2.3 Thiết kế sở liệu quan hệ 11 1.2.4 SQL Server mơ hình Client/ Server 12 1.2.5 Tạo cài đặt sở liệu 13 1.3 Microsoft visual basic 6.0 21 1.3.1 Khái quát phát triển cơng cụ lập trình Visual Basic 6.0 21 1.3.2 Kiến thức lập trình VB6.0 22 1.3.3 Mơ hình đối tượng ODBC truy cập MS SQL Server 33 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 42 2.1 Mô tả hoạt động công ty 42 2.1.1 Bán lẻ 42 2.1.2 Bán buôn 42 2.1.3 Báo cáo 43 2.2 Bảng nội dung công việc 44 2.3 Mơ hình nghiệp vụ 45 2.3.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ 45 2.3.2 Biểu đồ ngữ cảnh 46 2.3.3 Nhóm chức 48 2.3.4 Sơ đồ phân rã chức 49 2.3.5 Mô tả chi tiết chức 50 2.3.6 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng 52 2.3.7 Ma trận thực thể chức 53 2.3.8 Biểu đồ hoạt động 54 2.3.9 Biểu đồ luồng liệu 58 2.1 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Bán lẻ 59 2.2 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Bán buôn 60 2.3 Biểu đồ luồng liệu mức 1: Báo cáo 61 2.4 Thiết kế sở liệu 61 2.4.1 Xác định thực thể thuộc tính 61 2.4.2 Xác định mối quan hệ 62 2.4.3 Mơ hình E-R 63 2.4.4 Mơ hình liệu quan hệ 64 2.4.5 Các quan hệ 65 2.4.6 Mơ hình quan hệ 67 CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 68 3.1 Giao diện “Đăng nhập hệ thống” 68 3.2 Giao diện “Kết nối sở liệu” 69 3.3 Giao diện”Cập nhật thông tin người dùng” 70 3.4 Giao diện “Cập nhật thông tin khách hàng” 71 3.5 Giao diện “Cập nhật danh sách mặt hàng” 72 3.6 Giao diện “Cập nhật danh sách nhân viên” 73 3.7 Giao diện “Cập nhật phiếu bán hàng” 74 3.8 Giao diện “Phiếu bảo hành” 75 3.9 Giao diện “Hóa đơn bán hàng” 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng nói chung thầy khoa Công Nghệ Thông Tin, người thầy, người tận tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức , kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Và đặc biệt em xin dành tình cảm sâu sắc tới thầy Phùng Anh Tuấn người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để em hồn thiện đồ án tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô, anh chị công tác trung tâm Tin Học Hàng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện cho em triển khai đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, người ln sát cánh bên em, tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2010 Sinh viên Đỗ Thị Hà Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải sâu vào đời sống người trọng gian nhỏ so với trung tâm bán hàng mà biết ?V doan Trung Tâm Tin Học Hàng Hải nơi áp dụng thành công tin học vào phận quản lý Cùng với hệ thống trang thiết bị đại trung tâm lắp đặt hồn chỉnh hệ thống máy tính tới tất phòng ban Hệ thống giúp ích nhiều cho việc lý Đặc biệt “Quản lý bán hàng” Ngoài với hệ thống mạng internet giúp ích nhiều cho trung tâm việc mua bán trao đổi hàng hóa Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG THƠNG TIN 1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin 1.1.1 Khái niệm định nghĩa Có nhiều định nghĩa hệ thống thông tin khác khái niệm liên quan Về mặt kĩ thuật, hệ thống thông tin (HTTT) xác định tập hợp thành phần tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối biểu diễn thông tin, trợ giúp việc định kiểm soát hoạt động tổ chức Ngoài chức kể trên, giúp người quản lý phân tích vấn đề, cho phép nhìn thấy cách trực quan đối tượng phức tạp, tạo sản phẩm Liên quan đến HTTT khái niệm đề cập tới liệu, thông tin, hoạt động thông tin, xử lý liệu, giao diện… Dữ liệu (Data) mô tả vật, người kiện giới mà gặp nhiều cách thể khác nhau, ký tự, chữ viết, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói,… Thơng tin (Information) liệu, có nhiều định nghĩa khác Một định nghĩa bao trùm cả, xem thông tin liệu đặt vào ngữ cảnh với hình thức thích hợp có lợi cho người sử dụng cuối Các hoạt động thông tin (Information Activities) hoạt động xảy HTTT, bao gồm việc nắm bắt, xử lý, phân phối, lưu trữ, trình diễn liệu kiểm tra hoạt động HTTT Xử lý (Processing) liệu hiểu hoạt động lên liệu tính tốn, so sánh, xếp, phân loại, tổng hợp…làm cho thay đổi nội dung, vị trí hay cách thể Giao diện (Interface) chỗ mà hệ thống trao đổi liệu với hệ thống khác hay môi trường Ví dụ: giao diện HTTT thường hình, bàn phím, chuột, micro, loa hay card mạng… Mơi trƣờng (Enviroment) phần giới không thuộc hệ thống mà có tương tác với hệ thống thơng qua giao diện 1.1.2 Hệ thống thơng tin quản lý Trong HTTT, HTTT quản lý (Management Information System - MIS) biết đến sớm phổ biến Đối tượng phục vụ HTTT quản lý thục rộng nhiều so với ý nghĩa than tên gọi HTTT quản lý phát triển sử Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải dụng HTTT có hiệu tổ chức (Keen, Peter G.W.- người đứng đầu lĩnh vực này) Công cụ Phần cứng Cầu nối Phần mềm Nhân tố có sẵn Dữ liệu Nguồn lực Thủ tục Con ngƣời Nhân tố thiết lập Hình 1.1 Các yểu tố cấu thành HTTT Năm yếu tố cấu thành HTTT quản lý xét trạng thái tĩnh là: Thiết bị tin học (máy tính, thiết bị, đường truyền,…(phần cứng), chương trình (phần mềm), liệu, thủ tục - quy trình người (hình 1.1) Các định nghĩa HTTT giúp cho việc định hướng q trình phân tích, thiết kế hệ thống Tuy vậy, mô tả chưa đủ, cần sâu phân tích cụ thể có hiểu biết đầy đủ hệ thống thực cho pháp ta xây dựng sở liệu chương trình việc bố trí thành phần bên 1.1.3 Phân loại hệ thống thông tin Hệ thống tự động văn phòng Hệ thống tự động văn phòng (Office Automation System - OAS) HTTT gồm máy tính với hệ phần mềm hệ xử lý văn bản, hệ thư tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc, bảng tính, chương trình trình diễn báo cáo…cùng thiết bị khác máy fax, máy in, điện thoại tự ghi…chúng thiết lập nhằm tự động hóa công việc ghi chép, tạo văn giao dịch lời, văn làm tăng suất cho người làm cơng việc văn phòng Hệ thống truyền thông Hệ thống truyền thông (Communication System - CS) giúp cho việc thực Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải trao đổi thông tin, liệu thiết bị hình thức khác với khoảng cách xa cách dễ dàng, nhanh chóng chất lượng Hệ thống đóng vai trò phục vụ cho HTTT quản lý, hệ trợ giúp điều hành hệ khác hoạt động hiệu Ngày nay, điều kiện phát triển Internet, truyền thông xem phận HTTT Hệ thống xử lý giao dịch Hệ thống xử lý giao dịch (Transaction Processing System - TPS) HTTT nghiệp vụ Nó phục vụ cho hoạt động tổ chức mức vận hành Nó thực việc ghi nhận giao dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ tổ chức để giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp, người cho vay vốn…như hệ thống lập hóa đơn bán hàng, hệ thống giao dịch ngân hàng, hệ thống bán vé hãng hàng khơng,…Nó HTTT cung cấp nhiều liệu cho hệ thống khác tổ chức Hệ thống cung cấp thông tin thực Hệ thống cung cấp thơng tin thực (Executive Iformation System - EIS) có từ sớm, cung cấp thơng tin thực tổ chức Nó hệ máy tính nhằm tổng hợp làm báo cáo khoảng thời gian định Các tổng hợp, báo cáo thực theo mẫu với nội dung, quy trình tổng hợp đơn giản, rõ ràng có định hạn thời gian Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý (Managemant Information System - MES) trợ giúp hoạt động quản lý tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp làm báo cáo, làm định quản lý sở quy trình thủ tục cho trước Nhìn chung, sử dụng liệu từ hệ xử lý giao dịch tạo báo cáo định kỳ hay theo yêu cầu Hệ không mềm dẻo có khả phân tích Hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp định (Decision Support System - DSS) hệ máy tính sử dụng mức quản lý tổ chức Nó có nhiệm vụ tổng hợp liệu tiến hành phân tích mơ hình để trợ giúp cho nhà quản lý định có quy trình (bán cấu trúc) hay hồn tồn khơng có quy trình biết trước (khơng có cấu trúc) Nó phải sử dụng nhiều loại liệu khác nên sở liệu phải tổ chức liên kết tốt Hệ có nhiều phương pháp xử lý (các mơ hình khác nhau) tổ chức để sử dụng linh hoạt Các hệ thường xây dựng chuyên dụng cho Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải tổ chức cụ thể đạt hiệu cao Hệ chuyên gia Hệ chuyên gia (Expert System - ES) hệ trợ giúp định mức chuyên sâu Ngoài kiến thức, kinh nghiệm chuyên gia luật suy diễn, trang bị thiết bị cảm nhận để thu thông tin từ nguồn khác Hệ xử lý, dựa vào luật suy diễn để đưa định chỗ: hệ chuyên gia yêu cầu thông tin xác định đưa vào để đưa định có chất lượng cao lĩnh vực hẹp, dùng Hệ trợ giúp điều hành Hệ trợ giúp điều hành (Execution Support System - ESS) sử dụng mức quản lý chiến lược tổ chức Nó thiết kế hướng trợ giúp cho định không cấu trúc việc làm đồ thị phân tích trực quan giao dịch thuận tiện với môi trường Hệ thiết kế để cung cấp hay chắt lọc thông tin đa dạng lấy từ môi trường hay từ hệ thống thông tin quản lý, hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm Trong điều kiện nhiều người tham gia thực nhiệm vụ Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm (Groupware System - GS) cung cấp phương tiện trợ giúp trao đổi trực tuyến thơng tin thành viên nhóm, làm rút ngắn ngăn cách họ không gian thời gian 10 Hệ thống thơng tin tích hợp Một HTTT tổ chức thường gồm vài loại HTTT khai thác Có đáp ứng mục tiêu tổ chức Điều cho thấy, cần phải tích hợp nhiều HTTT khác loại để đảm bảo hoạt động hiệu tổ chức Việc tích hợp HTTT tổ chức tiến hành theo hai cách: xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp (Integrated Information System - IIS) tổng thể tích hợp hệ có việc ghép nối chúng nhờ “cầu nối” Việc sử dụng hệ tích hợp tổng thể thường đưa tổ chức đến hệ thống tập trung, phối hợp kiểm soát chặt chẽ Nhưng chúng tạo sức ỳ quản lý, quan liêu hoạt động khó thay đổi Khi tập trung HTTT đạt đến điểm bão hòa, nhiều tổ chức bắt đầu cho phận tiếp tục phát triển hệ với đặc thù riêng Ngày môi trường web, nhiều hệ thống phát triển môi trường tích hợp cách ghép nối với cách dễ dàng nhờ công cụ portal Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 1.1.4 Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống Khảo sát trạng xác định yêu cầu hệ thống Xác định yêu cầu bước quan trọng hệ thống thơng tin, định đến chất lượng hệ thống thông tin xây dựng bước sau Việc thu thập thông tin hệ thống việc tiến hành khảo sát hệ thống, việc khảo sát hệ thống chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn khảo sát sơ bộ: nhằm hình thành dự án phát triển hệ thống thông tin Giai đoạn khảo sát chi tiết: nhằm thu thập thông tin chi tiết hệ thống phục vụ phân tích yêu cầu thông tin làm sở cho bước sau Phân tích hệ thống a) Phân tích hệ thống chức Phân tích hệ thơng chức hiểu cách đơn giản xác định chức nghiệp vụ cần tiến hành hệ thống sau khảo sát thực tế sâu vào thành phần hệ thống Các bước tiến hành: Diễn tả chức từ mức vật lý mức logic, từ mức đại thể mức chi tiết Xây dựng sơ đồ phân cấp chức Xây dựng dòng liệu b) Phân tích hệ thống liệu Phân tích hệ thống liệu việc phân tích cấu trúc thơng tin dùng tổ chức bên hệ thống khảo sát, xác định mối quan hệ tự nhiên thành phần thơng tin, hay nói cách khác, trình lập lược đồ khái niệm liệu, làm cho việc thiết kế sở liệu sau Việc phân tích liệu thường thực qua hai giai đoạn: Đầu tiên lập lược đồ liệu theo mơ hình thực thể/ liên kết, nhằm phát huy mạnh tính trực quan dễ vận dụng mơ hình này, bao gồm: Xác định kiểu thực thể với kiểu thuộc tính Xác định mối quan hệ kiểu thực thể Tiếp hồn thiện lược đồ liệu theo mơ hình quan hệ nhằm lợi dụng sở lý luận chặt chẽ mơ hình việc chuẩn hóa lược đồ, bao gồm: Xác định kiểu thuộc tính kiểu thực thể Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải Chuẩn hóa danh sách thuộc tính, từ xác định kiểu thực thể chuẩn hóa Xác định mối quan hệ Thiết kế hệ thống Trong giai đoạn phân tích nghiệp vụ túy xử lý cho quan điểm logic hệ thống, giai đoạn thiết kế hệ thống bao gồm việc xem xét cá khả cài đặt yêu cầu nghiệp vụ cách sử dụng máy tính Tùy theo quy mơ hệ thống mà giai đoạn thiết kế áp dụng khác Sau tiến trình đơn giản thiết kế hệ thống: Thiết kế xem xét hình tương tác, liệu vào (các báo cáo) đến sở liệu tiến trình xử lý chi tiết bên Thiết kế vật lý: trình chuyển mơ hình logic trừu tượng thành thiết kế vật lý hay đặc tả kỹ thuật Trong thiết kế vật lý cần phải định chọn ngôn ngữ lập trình, hệ sở liệu, cấu trúc file tổ chức liệu, phần cứng, hệ điều hành mơi trường mạng cần xây dựng Hồn thiện chương trình 1.2 Tổng quan SQL Server sở liệu quan hệ 1.2.1 Khái quát trình phát triển MS SQL Server SQL sản phẩm Database Engine hãng Microsoft, gây sốc thị trường Microsoft có ý định đầu tư hỗ trợ cho sản phẩm đặc biệt việc đưa MS SQL Server trở thành hệ thống sở liệu cơng nghiệp máy tính với hệ điều hành Windows NT Trong năm 1970, hãng IBM phát minh ngơn ngữ máy tính thiết kế đặc trưng dùng việc truy vấn sở liệu gọi SEQEL (Strucured English Query Language) Theo thời gian , ngôn ngữ bổ sung đến mức khơng ngơn ngữ dùng cho truy vấn mà tạo sở liệu quản lý tính bảo mật hệ thống sở liệu IBM công bố rộng rãi, biết đến với tên gọi SQL Do gọi sequel hay đánh vần thành “S-Q-L” Có nhiều phiên khác SQL dùng cho hệ thống sở liệu SQL Server Microsoft dùng phiên Transact-SQL, hay T- SQL, thay cho Transact SQL Microsoft bắt đầu xây dựng SQL Server (một sản phẩm sở liệu sử dụng Sinh viên: Đỗ Thị Hà Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 2.4.4 Mơ hình liệu quan hệ Bƣớc Áp dụng thuật tốn chuyển mơ hình quan hệ ER thành quan hệ sau: - Biểu diễn thực thể KHACHHANG => KHACHHANG ( MaKHM, HotenM, DiachiM, SoDTM, MasothueM) NHANVIEN => NHANVIEN (MaNV, TenNV, Chucdanh, Diachi, SoDT) MATHANG => MATHANG (MaMH, TenMH, Donvitinh, ThoigianBH, NoiSX, Dacdiem, MaLH) LOAIHANG => LOAIHANG (MaLH, TenLH) - Biểu diễn mối quan hệ NHANVIENn Bán m MATHANG p KHACHHANG => HOADONBANHANG (SoPB, Ngayban, MaMH, SoluongB,Tisuatthue, DongiaB, MaKHM, MaNV) NHANVIEN n Thu tiền m KHACHHANG => PHIEUTHU (Sophieuthu, Ngaylap,Lydo, Sotien, Sono, Sotra, MaNV, MaKHM) NHANVIEN Sinh viên: Đỗ Thị Hà n Lập phiếu nợ 64 m KHACHHANG Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải => PHIEUNO (Sophieuno, Ngaylap, Lydo, Sono, Hantra, MaNV, MaKHM) NHANVIEN n Lập phiếu BH m MATHANG p KHACHHANG => PHIEUBAOHANH (MaPBH, MaNV, MaKHM, MaMH ) Bƣớc Trong quan hệ HOADONBANHANG có dư thừa liệu: dư thừa liệu Bởi ta tách thành quan hệ sau: HOADONBANHANG (SoPB, Ngayban, Tisuathue, MaKHM, MaNV) DONGHOADON (SoPB, SoluongB, DongiaB, MaMH) Trong quan hệ PHIEUBAOHANH có dư thừa liệu: dư thừa liệu Bởi ta tách thành quan hệ sau: PHIEUBAOHANH (MaPBH, MaNV, MaKHM) DONGPHIEUBAOHANH (MaPBH, MaMH) 2.4.5 Các quan hệ KHACHHANG MaKHM HotenM DiachiM SoDTM MasothueM NHANVIEN MaNV TenNV Chucdanh Diachi SoDT MATHANG MaMH TenMH Donvitinh ThoigianBH NoiSX Dacdiem MaLH LOAIHANG MaLH TenLH HOADONBANHANG Sinh viên: Đỗ Thị Hà 65 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải SoPB Ngayban MaKHM MaNV Tisuatthue DONGHOADON SoPB SoluongB DongiaB MaMH PHIEUTHU Sophieuthu Ngaylap Lydo Sotien Sono Sotra MaNV MaKHM PHIEUNO Sophieuno Ngaylap Lydo Sono Hantra MaNV MaKHM PHIEUBAOHANH MaPBH MaNV MaKHM DONGPHIEUBAOHANH MaPBH MaMH Sinh viên: Đỗ Thị Hà 66 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 2.4.6 Mơ hình quan hệ Sinh viên: Đỗ Thị Hà 67 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 3.1 Giao diện “Đăng nhập hệ thống” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 68 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.2 Giao diện “Kết nối sở liệu” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 69 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.3 Giao diện”Cập nhật thông tin ngƣời dùng” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 70 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.4 Giao diện “Cập nhật thông tin khách hàng” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 71 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.5 Giao diện “Cập nhật danh sách mặt hàng” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 72 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.6 Giao diện “Cập nhật danh sách nhân viên” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 73 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.7 Giao diện “Cập nhật phiếu bán hàng” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 74 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.8 Giao diện “Phiếu bảo hành” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 75 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải 3.9 Giao diện “Hóa đơn bán hàng” Sinh viên: Đỗ Thị Hà 76 Khóa 10-Ngành Công Nghệ Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải KẾT LUẬN Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất đem lại lợi nhuận vô to lớn cho doanh nghiệp Nó giúp cho việc quản lý hồ sơ liệu tra cứu thơng tin nhanh chóng, thuận tiện.Giúp doanh nghiệp trao đổi thơng tin, quảng bá rộng lớn thương hiệu sản phẩm cơng ty Qua trình khảo sát hoạt động kinh doanh trung tâm tin học Hàng Hải em nhận thấy cần phải xây dựng chương trình quản lý phục vụ cho quản lý bán hàng Với đề tài tốt nghiệp giao kết hợp với kiến thức học trường em xây dựng thành cơng chương trình quản lý bán hàng cho trung tâm Chương trình có giao diện thân thiện, dễ sử dụng đáp ứng chức cần thiết Trong thời gian có hạn khả hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu xót, điểm chưa phù hợp, em mong nhận giúp đỡ, dẫn thầy cô giáo, ý kiến đóng góp bạn để đồ án hoàn thiện Sinh viên: Đỗ Thị Hà 77 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin đại- PGS: Nguyễn Văn Vỵ, nhà xuất thống kê Hà Nội- 2004 [2] Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin- PGS.TS: Nguyễn Văn Ba, nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội [3] Lập trình SQL SERVER 2000 bản- Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải, nhà xuất lao động xã hội [4].Website thức trung tâm: http://michp.com.vn/ Sinh viên: Đỗ Thị Hà 78 Khóa 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin ... trọng gian nhỏ so với trung tâm bán hàng mà biết ?V doan Trung Tâm Tin Học Hàng Hải nơi áp dụng thành công tin học vào phận quản lý Cùng với hệ thống trang thiết bị đại trung tâm lắp đặt hoàn chỉnh... 10-Ngành Cơng Nghệ Thơng Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải Tên bảng phải phải tuân thủ theo quy định đặt tên SQL Các cột column_list bắt buộc phải có tiêu đề đặt tên... Thông Tin Đồ án tốt nghiệp Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải - Các khoảng trắng, định dạng gióng hàng chương trình Quy định đặt tên - Tên khai báo: Khi đặt tên ta phải tuân thủ: + Tên phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí bán hàng trung tâm tin học hàng hải , Quản lí bán hàng trung tâm tin học hàng hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay