Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú khi du lịch

124 8 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - TRẦN THỊ HỌA MI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN HOMESTAY LÀM NƠI LƯU TRÚ KHI DU LỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - TRẦN THỊ HỌA MI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN HOMESTAY LÀM NƠI LƯU TRÚ KHI DU LỊCH Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 8340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI THANH TRÁNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch” kết nghiên cứu cách độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu, thông tin sơ cấp thu thập từ thực tế xử lý, trình bày luận văn cách trung thực đáng tin cậy Nội dung luận văn hoàn toàn thực nghiên cứu hướng dẫn tận tình PGS.TS Bùi Thanh Tráng hồn tồn khơng có chép sai trái từ nghiên cứu tác giả khác Tôi xin cam đoan điều thật hoàn toàn chịu trách nhiệm gian dối! TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018 TÁC GIẢ Trần Thị Họa Mi MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Thu thập liệu 1.4.2 Xử lý liệu 1.4.3 Thiết kế nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm ý định hành vi 2.1.2 Khái niệm homestay 2.1.3 Ý định hành vi homestay 2.2 Các lý thuyết liên quan 2.2.1 Mơ hình thuyết hành động hợp lý (TRA) 2.2.2 Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) 2.2.3 Lý thuyết hành vi cá nhân (TIB) 2.2.4 Mơ hình hành vi hướng đến mục tiêu (MGD) 11 2.2.5 Mơ hình thái độ tiến trình định Moutinho .12 2.2.6 Lý thuyết hai nhân tố “đẩy kéo” Dann 13 2.2.7 Kiểm sốt nhận thức tài 13 2.3 Các công trình nghiên cứu 14 2.3.1 Nghiên cứu Gunashekharan, Anandkumar (2012) 14 2.3.2 Nghiên cứu Elizabeth Agyeiwaah (2013) 14 2.3.3 Nghiên cứu Cathy H.C Hsu1, Songshan (2010) 15 2.3.4 Nghiên cứu Mohd Noor Ismawi Ismail cộng (2016) 16 2.3.5 Nghiên cứu Shree bavani cộng (2015) 16 2.3.6 Nghiên cứu Seonghee Cho (2009) 17 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .19 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Thiết kế nghiên cứu định tính 25 3.2.1 Thực nghiên cứu định tính 25 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 26 3.3 Nghiên cứu định lượng .37 3.3.1 Thiết kế mẫu 37 3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 38 3.3.3 Phương pháp phân tích 38 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Thống kê mẫu 42 4.1.1 Giới tính 42 4.1.2 Độ tuổi 42 4.1.3 Hôn nhân 43 4.1.4 Nghề nghiệp .44 4.1.5 Thu nhập 45 4.1.6 Tần suất 46 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .47 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .50 4.3.1 Biến độc lập .50 4.3.2 Biến phụ thuộc 53 4.3.3 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 54 4.4 Phân tích hồi quy 55 4.4.1 Phân tích tương quan .55 4.4.2 Phân tích hồi quy .56 4.5 Kiểm định khác biệt nhóm nhân học 60 4.5.1 Kiểm định ANOVA 60 4.5.2 Kiểm định T-Test 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ, CHÍNH SÁCH 64 5.1 Kết luận .64 5.1.1 Về thang đo 64 5.1.2 Về biến nhân học 65 5.1.3 Về giả thuyết nghiên cứu 65 5.2 Một số hàm ý quản trị hàm ý sách 66 5.2.1 Hàm ý quản trị 66 5.2.2 Hàm ý sách 69 5.3 Những đóng góp hạn chế đề tài .71 5.3.1 Những đóng góp 71 5.3.2 Hạn chế đề tài 72 5.3.3 Hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp kết yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay18 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Bảng 3.1: Bảng kết tóm tắt thảo luận nhóm tập trung .31 Bảng 3.2: Thang đo gốc tác giả 32 Bảng 3.3: Kết thang đo sau nghiên cứu định tính .34 Bảng 3.4: Bảng mã hóa thang đo .35 Bảng 4.1: Thống kê mẫu theo giới tính 42 Bảng 4.2: Thống kê mẫu theo độ tuổi 43 Bảng 4.3: Thống kê mẫu theo hôn nhân 43 Bảng 4.4: Thống kê mẫu theo nghề nghiệp .44 Bảng 4.5: Thống kê mẫu theo thu nhập 45 Bảng 4.6: Thống kê mẫu theo tần suất 46 Bảng 4.7: Bảng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha thang đo 47 Bảng 4.8: Giá trị KMO kiểm định Bartlett’s test biến độc lập 50 Bảng 4.9: Tổng phương sai giải thích .51 Bảng 4.10: Ma trận xoay thành phần nhân tố 52 Bảng 4.11: Giá trị KMO kiểm định Bartlett’s test biến phụ thuộc 53 Bảng 4.12: Tổng phương sai giải thích 53 Bảng 4.13: Ma trận xoay thành phần 54 Bảng 4.14: Kết phân tích hệ số tương quan Pearson - Correlations 56 Bảng 4.15: Tóm tắt mơ hình - Model Summary .57 Bảng 4.16: ANOVA 57 Bảng 4.17: Bảng hệ số hồi quy mơ hình - Coefficients 58 Bảng 4.18: Bảng tổng hợp kiểm định phương sai đồng 60 Bảng 4.19: Bảng tổng hợp kết kiểm định ANOVA 61 Bảng 4.20: Sự khác biệt nhóm độ tuổi nhân tố quảng cáo 61 Bảng 4.21: Bảng tổng hợp kiểm định phương sai đồng 62 Bảng 4.22: Bảng tổng hợp kết kiểm định T-Test .63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Thuyết hành động hợp lý TRA Hình 2.2: Thuyết hành vi dự định TPB Hình 2.3: Thuyết hành vi cá nhân TIB .10 Hình 2.4: Mơ hình hành vi hướng đến mục tiêu MGD 11 Hình 2.5: Mơ hình thái độ q trình định du lịch 12 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 25 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 31 Hình 4.1: Thống kê mẫu theo giới tính 42 Hình 4.2: Thống kê mẫu theo độ tuổi 43 Hình 4.3: Thống kê mẫu theo hôn nhân 44 Hình 4.4: Thống kê mẫu theo nghề nghiệp 44 Hình 4.5: Thống kê mẫu theo thu nhập 45 Hình 4.6: Thống kê mẫu theo tần suất 46 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Cuộc sống ngày phát triển, du lịch trở thành nhu cầu thiết yếu sống Việc du lịch giúp du khách giải tỏa căng thẳng, thư giản, giải trí, giúp cải thiện phát triển thể chất lẫn tinh thần Nhưng ngày nay, du lịch đòi hỏi nhiều thế, du khách muốn trải nghiệm lối sống lạ, đến vùng đất mới, hiểu văn hóa sống nơi họ đặt chân đến, không du lịch đơn mà điều họ muốn mở mang thêm kiến thức, hiểu biết hòa nhập vào mơi trường cộng đồng Chính nhu cầu ngày đa dạng mà loại hình du lịch theo đời phát triển khơng ngừng Trong có homestay, loại hình bắt đầu lan rộng nhiều người ưa chuộng tính độc đáo, truyền thống, gần gũi gắn với sắc dân tộc Homestay ngày phát triển nhiều người biết đến cung cấp điều mà loại hình lưu trú du lịch khác chưa làm Việc du khách lại nhà người dân địa phương, ăn uống sinh hoạt vui chơi, thân trải nghiệm lại sống người dân xứ, lúc du khách tự nhiên giống hòa sống sống người dân vùng đất đặt chân đến Bên cạnh du khách chủ nhà hướng dẫn, giới thiệu cảnh đẹp đặc sắc, ăn truyền thống đặc trưng, độc đáo mà biết ngoại trừ người dân nơi Như ta biết nước ta có văn hóa lâu đời, địa danh tiếng đẹp mang đậm giá trị truyền thống, thiên nhiên phong phú, dạng, phong cảnh hữu tình người dân thân thiện hiếu khách nơi Sa Pa, Hà Giang, Đà Lạt, Cần Thơ, Tiền Giang, Hạ Long, Hội An,…Vậy ta khơng tận dụng lợi để phát triển loại hình homestay Cũng theo ơng Elton See Tan, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Grace Christian, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Makati, Philippines: “Trong năm 2018, Lĩnh vực du lịch xu hướng du lịch homestay – khách du lịch nhà dân địa để tìm hiểu văn hố, khám phá tìm trải nghiệm mới.” Để đón đầu xu hướng phát triển từ chủ homestay phải hành động để hướng du khách lựa chọn homestay nơi khác Tuy nhiên homestay chủ yếu người dân địa phương kinh doanh vốn tự có họ nên khó để phát triển lâu dài chủ hộ homestay đủ kiến thức cần thiết để quảng bá, giới thiệu thu hút du khách Cũng có nhiều hộ kinh doanh homestay thất bại số lượng khách hàng khơng đủ để trì chi phí trang trải, chí khơng có khách Vậy để thu hút du khách lựa chọn homestay làm nơi lưu trú định phải tác động vào ý định họ, phải hiểu mong muốn nhu cầu khách hàng từ đáp ứng điều họ cần Cuộc sống phát triển, nhu cầu ngày đa dạng phức tạp, để khách hàng nhớ đến lựa chọn dễ dàng Có nhiều yếu tố tác động đến ý định chọn homestay du khách, sở vật chất sao, có khơng, phòng ốc nào, chủ nhà có thân thiệt hiếu khách, ăn uống sinh hoạt chủ nhà có thoải mái khơng, phong cảnh có đẹp khơng, giá rẻ hay cách thức đặt phòng tốn dễ dàng khơng, vân vân vân vân, có nhiều lý mà khơng thể liệt kê hết Ngồi việc nhà nước chưa có biện pháp quản lý homestay chặt chẽ để xảy tình trạng phát triển xây dựng homestay ạt không đạt chất lượng, khơng đảm bảo an tồn vệ sinh, an ninh trật tự, tạo nhìn xấu mắt du khách Vậy để homestay ngày phát triển phải phát triển bền vững, để du khách lựa chọn homestay làm nơi lưu trú họ mà nơi lưu trú khác Hiện nghiên cứu vấn đề chủ yếu nước ngồi, nước ta chưa có nhiều Chính nghiên cứu “các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch” cung cấp thông tin ý định chọn homestay du khách để từ đưa đề xuất giúp chủ homestay hiểu rõ hành vi, mong đợi, nhu cầu biết cách làm để thu hút du khách, thúc đẩy ý định hành vi chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch họ 6.2.5 Thang đo “Tính kinh tế”  Lần Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 324 100.0 0 324 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 656 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KT1 12.46 7.679 531 569 KT2 12.31 7.585 460 586 KT3 12.27 6.641 201 787 KT4 12.32 6.912 624 516 KT5 12.40 7.443 485 575  Lần Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 787 % 324 100.0 0 324 100.0 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KT1 9.28 4.099 657 707 KT2 9.14 4.095 537 763 KT4 9.15 3.895 601 731 KT5 9.23 3.917 590 736 6.2.6 Thang đo “Quảng cáo” Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 324 100.0 0 324 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted QC1 10.55 10.298 631 860 QC2 10.10 9.984 775 798 QC3 10.12 10.537 760 807 QC4 10.46 10.274 688 833 6.2.7 Thang đo “Ý định” Case Processing Summary N Cases Valid % 324 100.0 0 324 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 818 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted YD1 6.34 2.398 677 743 YD2 6.65 2.242 715 703 YD3 6.59 2.757 628 793 6.3 Phân tích nhân tố EFA  Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 773 3420.801 df 276 Sig .000 Communalities Initial Extraction TD1 1.000 669 TD3 1.000 685 TD4 1.000 703 TD5 1.000 688 CQ2 1.000 740 CQ3 1.000 698 CQ4 1.000 692 DL1 1.000 562 DL2 1.000 683 DL4 1.000 519 DL5 1.000 777 HH1 1.000 633 HH2 1.000 544 HH3 1.000 634 HH4 1.000 643 HH5 1.000 723 KT1 1.000 696 KT2 1.000 572 KT4 1.000 616 KT5 1.000 621 QC1 1.000 634 QC2 1.000 819 QC3 1.000 777 QC4 1.000 698 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative Variance % Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Cumulative Variance % Component Total 5.436 22.649 22.649 5.436 22.649 22.649 3.120 13.002 13.002 2.594 10.808 33.457 2.594 10.808 33.457 2.905 12.102 25.104 2.417 10.071 43.528 2.417 10.071 43.528 2.676 11.148 36.252 2.175 9.064 52.593 2.175 9.064 52.593 2.562 10.676 46.928 1.759 7.330 59.922 1.759 7.330 59.922 2.560 10.667 57.595 1.647 6.861 66.784 1.647 6.861 66.784 2.205 9.189 66.784 825 3.438 70.222 675 2.813 73.035 658 2.744 75.778 10 633 2.636 78.414 11 579 2.413 80.827 12 574 2.390 83.217 13 473 1.969 85.186 14 451 1.879 87.066 15 427 1.778 88.844 16 415 1.729 90.573 17 399 1.664 92.237 18 358 1.490 93.728 19 314 1.309 95.036 20 292 1.216 96.252 21 285 1.186 97.437 22 260 1.082 98.519 23 204 850 99.369 24 152 631 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Rotated Component Matrixa Component HH5 801 HH4 780 HH1 776 HH3 757 HH2 707 QC2 879 QC3 849 QC4 811 QC1 777 TD1 807 TD5 790 TD4 771 TD3 736 DL5 866 DL2 782 DL1 740 DL4 662 KT1 820 KT5 777 KT4 754 KT2 720 CQ4 820 CQ2 812 CQ3 798 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .707 344.236 000 Communalities Initial Extraction YD1 1.000 737 YD2 1.000 777 YD3 1.000 687 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.201 73.361 73.361 464 15.453 88.814 336 11.186 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD2 882 YD1 859 YD3 829 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted TÍNH GIÁ TRỊ CÁC NHÂN TỐ COMPUTE HH=MEAN(HH1,HH2,HH3,HH4,HH5) EXECUTE COMPUTE QC=MEAN(QC1,QC2,QC3,QC4) EXECUTE COMPUTE TD=MEAN(TD1,TD3,TD4,TD5) EXECUTE COMPUTE DL=MEAN(DL1,DL2,DL4,DL5) EXECUTE COMPUTE KT=MEAN(KT1,KT2,KT4,KT5) EXECUTE COMPUTE CQ=MEAN(CQ2,CQ3,CQ4) EXECUTE COMPUTE YD=MEAN(YD1,YD2,YD3) EXECUTE Total 2.201 % of Variance 73.361 Cumulative % 73.361 6.4 Phân tích hồi quy 6.4.1 Phân tích hệ số tương quan Correlations Phương tiện hữu Quảng hình cáo Phương tiện Pearson Correlation hữu hình Ý định Sig (2-tailed) N Quảng cáo 324 Pearson Correlation Thái độ N 324 Động lực chủ quan homestay 176** 239** 393** 000 000 002 001 000 000 324 324 324 324 324 324 324 291 tế Động lực 173** ** 230 093 000 095 324 324 230 ** chọn 291** 211 000 Chuẩn 211** ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation Thái độ Tính kinh ** Sig (2-tailed) 000 000 N 324 324 173** Sig (2-tailed) N 303 ** ** 198 419** 000 006 000 324 324 324 202 287 ** ** 534** 000 000 000 000 324 324 324 324 324 093 303** 205** 233** 451** 002 095 000 000 000 000 324 324 324 324 324 324 324 176** 198** 202** 205** 061 426** Sig (2-tailed) 001 000 000 000 272 000 N 324 324 324 324 Pearson Correlation Tính kinh tế Pearson Correlation 154 324 061 406** quan Sig (2-tailed) 000 006 000 000 272 N 324 324 324 324 324 ** ** 393 419 ** ** 287 324 Pearson Correlation Ý định chọn Pearson Correlation 239 324 ** Chuẩn chủ homestay 154 ** ** 534 ** 233 451 ** 000 324 426 324 406 ** ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 324 324 324 324 324 324 324 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 6.4.2 Phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Std Error Adjusted Model R 761a R Square R Square 579 571 of the R Square F Estimate Change Change 49236873 579 72.619 Sig F df1 df2 317 Change Durbin-Watson 000 a Predictors: (Constant), Chuẩn chủ quan, Tính kinh tế, Quảng cáo, Động lực, Phương tiện hữu hình, Thái độ b Dependent Variable: Ý định chọn homestay 1.930 ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 105.629 17.605 76.849 317 242 182.478 323 F Sig 72.619 000b a Dependent Variable: Ý định chọn homestay b Predictors: (Constant), Chuẩn chủ quan, Tính kinh tế, Quảng cáo, Động lực, Phương tiện hữu hình, Thái độ Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Collinearity Correlations Statistics ZeroModel (Constant) B Std Error Beta t Sig -3.709 000 order Partial Part Tolerance VIF -.791 213 160 045 138 3.519 000 393 194 128 859 1.164 Quảng cáo 165 028 229 5.959 000 419 317 217 900 1.111 Thái độ 214 033 267 6.516 000 534 344 238 790 1.265 Động lực 229 039 230 5.858 000 451 313 214 861 1.161 Tính kinh tế 284 045 244 6.350 000 426 336 231 903 1.107 Chuẩn chủ quan 199 041 192 4.911 000 406 266 179 866 1.155 Phương tiện hữu hình a Dependent Variable: Ý định chọn homestay 6.5 Kiểm định khác biệt 6.5.1 Kiểm định ANOVA  TUẦN SUẤT Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Phương tiện hữu hình df1 df2 Sig 1.811 320 145 Quảng cáo 176 320 912 Thái độ 595 320 619 Động lực 758 320 518 Tính kinh tế 877 320 453 863 320 460 2.877 320 036 Chuẩn chủ quan Ý định chọn homestay ANOVA Sum of Squares Phương tiện Between Groups hữu hình Quảng cáo Thái độ Động lực df Mean Square 1.155 385 Within Groups 136.005 320 425 Total 137.160 323 1.065 355 Within Groups 351.449 320 1.098 Total 352.514 323 1.928 643 Within Groups 281.768 320 881 Total 283.696 323 1.362 454 Within Groups 182.904 320 572 Total 184.266 323 170 057 Within Groups 133.904 320 418 Total 134.073 323 1.934 645 527 Between Groups Between Groups Between Groups Tính kinh tế Between Groups Chuẩn chủ Between Groups quan Within Groups 168.547 320 Total 170.481 323 879 293 Within Groups 181.599 320 567 Total 182.478 323 Ý định chọn Between Groups homestay  ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Phương tiện hữu hình df1 df2 Sig .126 321 881 1.869 321 156 Thái độ 041 321 960 Động lực 029 321 971 Tính kinh tế 582 321 559 Chuẩn chủ quan 599 321 550 Ý định chọn homestay 635 321 531 Quảng cáo F Sig .906 439 323 809 730 535 795 498 135 939 1.224 301 516 671 ANOVA Sum of Squares Phương tiện Between Groups hữu hình Quảng cáo Thái độ Động lực Tính kinh tế df Mean Square 075 037 Within Groups 137.085 321 427 Total 137.160 323 12.635 6.318 Within Groups 339.879 321 1.059 Total 352.514 323 725 363 Within Groups 282.971 321 882 Total 283.696 323 201 101 Within Groups 184.065 321 573 Total 184.266 323 1.858 929 Within Groups 132.216 321 412 Total 134.073 323 656 328 529 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Chuẩn chủ Between Groups quan Within Groups 169.825 321 Total 170.481 323 2.635 1.318 560 Ý định chọn Between Groups homestay Within Groups 179.843 321 Total 182.478 323  NGHỀ NGHIỆP Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Phương tiện hữu hình 3.861 320 010 Quảng cáo 2.019 320 111 770 320 511 1.173 320 320 Tính kinh tế 925 320 429 Chuẩn chủ quan 497 320 685 4.261 320 006 Thái độ Động lực Ý định chọn homestay F Sig .088 916 5.967 003 411 663 175 839 2.255 107 620 538 2.352 097 ANOVA Sum of Squares Phương tiện hữu Between Groups hình Quảng cáo Thái độ Động lực Tính kinh tế Chuẩn chủ quan df Mean Square 2.253 751 Within Groups 134.906 320 422 Total 137.160 323 2.457 819 Within Groups 350.056 320 1.094 Total 352.514 323 4.274 1.425 Within Groups 279.422 320 873 Total 283.696 323 663 221 Within Groups 183.603 320 574 Total 184.266 323 2.311 770 Within Groups 131.762 320 412 Total 134.073 323 1.876 625 Within Groups 168.605 320 527 Total 170.481 323 3.206 1.069 560 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Ý định chọn Between Groups homestay Within Groups 179.273 320 Total 182.478 323  THU NHẬP Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Phương tiện hữu hình df1 df2 Sig .583 319 675 Quảng cáo 2.433 319 047 Thái độ 1.560 319 185 Động lực 2.615 319 035 Tính kinh tế 950 319 435 Chuẩn chủ quan 279 319 891 Ý định chọn homestay 875 319 479 F Sig 1.782 150 749 524 1.632 182 385 764 1.871 134 1.187 315 1.907 128 ANOVA Sum of Squares Phương tiện Between Groups hữu hình Quảng cáo Thái độ Động lực Tính kinh tế df Mean Square 3.031 758 Within Groups 134.129 319 420 Total 137.160 323 9.791 2.448 Within Groups 342.723 319 1.074 Total 352.514 323 1.178 294 Within Groups 282.518 319 886 Total 283.696 323 2.625 656 Within Groups 181.641 319 569 Total 184.266 323 3.001 750 Within Groups 131.073 319 411 Total 134.073 323 1.545 386 530 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Chuẩn chủ Between Groups quan Within Groups 168.936 319 Total 170.481 323 1.300 325 568 Ý định chọn Between Groups homestay Within Groups 181.178 319 Total 182.478 323 F Sig 1.802 128 2.278 061 332 856 1.152 332 1.826 124 729 573 572 683 6.5.2 Kiểm định T-Test  GIỚI TÍNH Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval F Phương Equal variances assumed tiện hữu Equal variances not hình assumed Quảng Equal variances assumed cáo Equal variances not 034 2.734 Sig .853 099 assumed Thái độ Equal variances assumed 171 680 Equal variances not assumed Động Equal variances assumed lực Equal variances not 004 951 assumed Tính Equal variances assumed kinh tế Equal variances not 399 528 assumed Chuẩn Equal variances assumed 102 750 chủ quan Equal variances not assumed Ý định Equal variances assumed chọn Equal variances not homesta assumed y 113 737 t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper -.204 322 838 -.01498107 07339203 -.15936952 12940738 -.204 290.610 839 -.01498107 07356802 -.15977474 12981260 -.902 322 368 -.10597603 11751786 -.33717581 12522374 -.916 308.589 360 -.10597603 11563243 -.33350378 12155172 488 322 626 05148523 10551874 -.15610797 25907842 487 291.597 626 05148523 10567606 -.15649928 25946973 593 322 554 05042156 08502548 -.11685404 21769716 593 293.828 553 05042156 08497546 -.11681613 21765926 -.988 322 324 -.07156798 07245656 -.21411601 07098005 -.991 296.894 322 -.07156798 07220130 -.21365915 07052319 588 322 557 04810232 08178403 -.11279619 20900083 585 287.148 559 04810232 08223599 -.11375947 20996411 -.308 322 759 -.02603536 08464580 -.19256401 14049328 -.305 284.760 760 -.02603536 08529263 -.19391938 14184865  HÔN NHÂN Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval F Phương Equal variances assumed tiện hữu Equal variances not hình assumed Quảng cáo Equal variances assumed 602 594 Sig .438 488 144 tế Equal variances not 325 quan 2.255 966 202.932 335 07453323 07717290 -.07763033 22669680 950 322 343 11848175 12465496 -.12675926 36372275 968 208.752 334 11848175 12234002 -.12269852 35966202 485 -1.924 322 055 -.21425120 11134579 -.43330828 00480589 -1.948 205.495 053 -.21425120 10996148 -.43104854 00254615 -.286 322 775 -.02577648 09023965 -.20331024 15175728 -.281 191.640 779 -.02577648 09166899 -.20658622 15503326 524 322 600 04035057 07695124 -.11104012 19174125 528 202.631 598 04035057 07642118 -.11033216 19103330 1.142 322 254 09891783 08663445 -.07152319 26935886 1.086 176.604 279 09891783 09110193 -.08087070 27870636 426 322 670 03826385 08978693 -.13837923 21490693 419 191.576 675 03826385 09122156 -.14166375 21819145 442 705 569 134 Equal variances not assumed Ý định Equal variances assumed chọn Equal variances not homestay assumed 322 Upper 22750389 assumed Chuẩn chủ Equal variances assumed Lower -.07843742 assumed Equal variances assumed Difference 07775433 Equal variances not Tính kinh Difference 07453323 assumed Equal variances assumed tailed) 338 Equal variances not Động lực Std Error 322 assumed Equal variances assumed df Mean 959 Equal variances not Thái độ t of the Difference Sig (2- 571 ... homestay làm nơi lưu trú du lịch" ; "Những người sống bạn mà ý kiến họ bạn coi trọng đồng ý chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch; "Hầu hết người quan trọng bạn chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch. "... ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch mục tiêu nghiên cứu là: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay du khách - Xây dựng mơ hình nghiên cứu, kiểm định mơ hình... homestay làm nơi lưu trú họ mà nơi lưu trú khác Hiện nghiên cứu vấn đề chủ yếu nước ngồi, nước ta chưa có nhiều Chính nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú khi du lịch , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú khi du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay