Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng

174 3 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ HỒNG NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ HỒNG NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội đơn vị hành nghiệp địa bàn Tỉnh Lâm Đồng” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tất tài liệu tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tác giả Vũ Thị Hồng Ngọc MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu: .3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Dữ liệu nghiên cứu: .5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Tổng quan nghiên cứu trước 1.2 Xác định khe hổng nghiên cứu 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ .23 2.1 Tổng quan kiểm soát nội 23 2.1.1 Khái niệm chất chung kiểm soát nội .23 2.1.2 Các báo cáo KSNB quốc gia giới 25 2.1.3 Giới thiệu báo cáo INTOSAI 26 2.2 Những hạn chế tiềm tàng hệ thống KSNB 34 2.3 Tính hữu hiệu hệ thống KSNB .35 2.4 Mối quan hệ thành phần hệ thống KSNB bên quan liên quan .37 2.4.1 Mối quan hệ thành phần với hệ thống KSNB 37 2.4.2 Mối quan hệ bên liên quan .37 2.5 Đặc điểm đơn vị hành nghiệp .38 2.5.1 Khái niệm 38 2.5.2 Đặc điểm đơn vị hành nghiệp 39 2.6 Lý thuyết tảng .39 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 3.1 Phương pháp nghiên cứu .42 3.2 Quy trình khung nghiên cứu luận văn 43 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 44 3.2.2 Nguồn liệu .45 3.3 Xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu .46 3.3.1 3.4 Xây dựng mơ hình nghiên cứu .46 Xây dựng thang đo 50 3.4.1 Tổng hợp nghiên cứu trước thang đo nhân tố .50 3.4.2 Xây dựng thang đo 54 3.4.3 Thiết kế bảng câu hỏi 60 3.4.4 Thực nghiên cứu 61 3.4.5 Mô tả liệu phương pháp thu thập liệu 61 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 4.1 Giới thiệu đơn vị hành nghiệp UBND Tỉnh Lâm Đồng .63 4.1.1 Đặc điểm cấu máy đơn vị hành nghiệp thuộc UBND Tỉnh Lâm Đồng 63 4.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội đơn vị HCSN địa bàn Tỉnh Lâm Đồng 65 4.2.1 Mơi trường kiểm sốt 66 4.2.2 Đánh giá rủi ro 69 4.2.3 Hoạt động kiểm soát .71 4.2.4 Thông tin truyền thông 73 4.2.5 Giám sát 74 4.2.6 Công nghệ thông tin 75 4.2.7 Cơ sở pháp lý .79 4.3 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB .79 4.3.1 Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 79 4.3.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo mơi trường kiểm sốt .81 4.3.1.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo đánh giá rủi ro 82 4.3.1.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo hoạt động kiểm soát .84 4.3.1.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông tin truyền thông .86 4.3.1.5 Đánh giá độ tin cậy thang đo hoạt động giám sát 88 4.3.1.6 Đánh giá độ tin cậy thang đo công nghệ thông tin .88 4.3.1.7 Đánh giá độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc hữu hiệu 90 4.3.2 EFA Kiểm định giá trị thang đo – phương pháp phân tích nhân tố khám phá 90 4.3.2.1 Phân tích nhân tố EFA cho nhóm biến độc lập 91 4.3.2.2 Phân tích nhân tố EFA cho nhóm biến phụ thuộc 95 4.3.3 Tương quan hồi quy 97 4.3.3.1 Kiểm định tương quan 97 4.3.3.2 Phân tích hồi quy 99 4.3.3.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 100 4.3.3.4 Kết kiểm định giải thuyết mô hình nghiên cứu: .104 5.1 Kết luận 106 5.2 Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống KSNB đơn vị HCSN thuộc UBND Tỉnh Lâm Đồng 110 5.2.1 Giải pháp hoàn thiện yếu tố thông tin truyền thông 112 5.2.2 Giải pháp hoàn thiện yếu tố đánh giá rủi ro 113 5.2.3 Giải pháp hoàn thiện yếu tố hoạt động giám sát .114 5.2.4 Giải pháp hoàn thiện yếu tố mơi trường kiểm sốt 114 5.2.5 Giải pháp hồn thiện yếu tố cơng nghệ thơng tin 115 5.2.6 Giải pháp hoàn thiện yếu tố hoạt động kiểm soát 116 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng việt AICPA Hiệp hội kế toán viên cơng chứng Hoa Kỳ BTC Bộ Tài Chính COSO Ủy ban thuộc hội đồng quốc gia Hoa Kỳ chống gian lận lập BCTC ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) CNTT Công nghệ thông tin INTOSAI Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao ( International Organization of Supreme Audit Institutions) KBNN Kho bạc nhà nước KSNB Kiểm soát nội HCSN Hành nghiệp HTKSNB Hệ thống kiểm sốt nội HĐND Hội đồng nhân dân LĐ Tỉnh Lâm Đồng NSNN Ngân sách nhà nước DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Số hiệu Nội dung Trang Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu Fadzil, Haron Janta 10 Hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu Mawanda 11 Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu Angella Eno 12 Hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu Sultana Haque 13 Hình 1.5 Mơ hình nghiên cứu Joseph, Albert, & Byaruhanga 14 Hình 2.1 Mơ hình kiểm sốt nội theo INTOSAI 23 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 43 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 45 Hình 4.1 Sơ đồ máy hành UBND Tỉnh Lâm Đồng 63 Hình 4.2 Đồ thị phân phối phần dư mơ hình hồi quy 101 Hình 4.3 Biểu đồ P-P lot phần dư mơ hình hồi quy 102 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tổng hợp thang đo hệ thống KSNB 51 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp thang đo nhân tố môi trường kiểm soát 54 Bảng 3.3 Bảng tổng hợp thang đo nhân tố đánh giá rủi ro 56 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp thang đo nhân tố hoạt động kiểm soát 57 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp thang đo nhân tố thông tin truyền thông 58 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp thang đo nhân tố giám sát 59 Bảng 3.7 Bảng tổng hợp thang đo nhân tố công nghệ thông tin 60 Bảng 4.1 Bảng tổng hợp thực trạng môi trường kiểm soát quan 66 HCSN Lâm Đồng Bảng 4.2 Bảng tổng hợp thực trạng đánh giá rủi ro đơn vị HCSN 70 Lâm Đồng Bảng 4.3 Bảng tổng hợp thực trạng hoạt động kiểm soát đơn vị 71 HCSN Lâm Đồng Bảng 4.4 Bảng tổng hợp thực trạng thông tin truyền thông đơn vị 73 HCSN Lâm Đồng Bảng 4.5 Bảng tổng hợp thực trạng hoạt động giám sát đơn vị HCSN 74 Lâm Đồng Bảng 4.6 Bảng tổng hợp thực trạng công nghệ thông tin đơn vị HCSN 75 Lâm Đồng Bảng 4.7 Bảng thống kê độ tin cậy thang đo mơi trường kiểm sốt 81 Bảng 4.8 Thống kê tương quan biến tổng thang đo mơi trường kiểm sốt 81 Bảng 4.9 Thống kê độ tin cậy thang đo mơi trường kiểm sốt (Lần 2) 82 Bảng 4.10 Thống kê tương quan biến tổng môi trường kiểm soát (Lần 2) 82 Sở Tài nguyên – Phòng tài ngun mơi trường 19 10.22 Sở khoa học cơng nghệ - phòng khoa học cơng nghệ 10 5.38 Sở Tư pháp – phòng tư pháp 3.32 Sở ngoại vụ - phòng ngoại vụ 1.61 Sở nội vụ - phòng nội vụ 1.08 Thanh tra 0.54 Chi cục Thuế 10 5.38 Công an Tỉnh – công an Thành phố, huyện 13 6.99 Bộ huy quân tỉnh, thành phố 17 9.14 Các đơn vị nghiệp công lập khác 35 18.82 186 100 Tổng cộng PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG KSNB VÀ TÍNH HỮU HIỆU N MTKS DGRR HDKS TTTT HDGS CNTT THH Valid N (listwise) 186 186 186 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 1.43 4.71 1.50 5.00 1.20 4.80 1.20 5.00 1.75 5.00 1.25 5.00 2.00 5.00 Mean Std Deviation 3.8318 63673 3.9247 67512 3.9226 47332 4.0000 64061 4.0108 62969 3.7997 57763 3.6573 46039 186 BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT N MTKS1 MTKS2 MTKS3 MTKS5 MTKS7 MTKS8 Valid N (listwise) 186 186 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 5 Mean Std Deviation 3.92 807 3.85 918 3.87 784 3.86 937 3.82 816 3.72 884 186 BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO N DGRR1 DGRR2 DGRR3 DGRR4 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 Mean Std Deviation 3.87 795 3.99 838 3.80 749 3.82 756 Valid N (listwise) 186 BẢNG THỐNG KÊ MƠ TẢ YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT N HDKS1 HDKS2 HDKS3 HDKS5 HDKS6 Valid N (listwise) 186 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 Mean Std Deviation 3.92 593 3.92 724 3.85 536 3.99 602 3.91 609 186 BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ YẾU TỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG N TTTT1 TTTT2 TTTT4 TTTT5 TTTT6 Valid N (listwise) 186 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 Mean Std Deviation 3.97 685 4.01 825 3.99 782 4.05 837 3.97 697 186 BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ YẾU TỐ GIÁM SÁT N HDGS1 HDGS2 HDGS3 HDGS4 Valid N (listwise) 186 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 Mean Std Deviation 3.96 770 4.03 760 3.82 722 4.10 713 BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN N CNTT1 CNTT2 CNTT3 CNTT4 Valid N (listwise) 186 186 186 186 186 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 Mean Std Deviation 3.97 676 3.72 684 3.74 807 3.80 743 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA PHỎNG VẤN STT Họ tên người Chức vụ tham gia vấn Vũ Ngọc Bảo Trưởng ban quản lý rừng Tà Nung – Trung tá Địa công tác Phan Thanh Hiền Mai Văn Y Trưởng phòng tài – Thượng tá Tỉnh đội phó – Thượng tá Cao Nguyên Tiến Nguyễn Văn Khánh Thành đội trưởng Trung tá phòng hậu cần Nguyễn Minh Khánh Phòng tham mưu Nhâm Ngọc Luận Lưu Văn Lâm Thành đội phó Trưởng ban hậu cần Trương Văn Dũng Phòng hậu cần Hồng Văn Hải Phòng tài chính- kế tốn 10 Lê Minh Nhật Phòng tài 11 Nguyễn Đình Thơ Phòng tài 12 Nguyễn Thành Đơ Phòng tài 13 Đỗ Bình Minh Phòng tài 14 Hồng Thanh Hải Phòng hậu cần 15 Nguyễn Thanh Quảng Trường Đình Đáng Phòng hậu cần Cao Hồng Hà Đỗ Diệu Linh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Kim Vui Phan Văn Dũng Trần Văn Sơn Đội trưởng đội thuế Phòng tổ chức cán Phòng tổ chức cán Phòng hành tài vụ Ban quản lý rừng Tà Nung – Thuộc Sở Tài Chính Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Thành đội Đà Lạt Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Thành đội Đà Lạt Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Bộ huy quân Tỉnh Lâm Đồng Chi cục Thuế TP.Đà Lạt Chi cục Thuế TP Đà Lạt Chi cục Thuế TP.Đà Lạt Chi cục Thuế TP.Đà Lạt Phòng hành tài vụ Phòng kiểm tra nội Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng 16 17 18 19 20 21 22 Chủ nhiệm kỹ thuật 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Đỗ Hồng Phương Trần Văn Điệp Thái Mạnh Phước Nguyễn Đức Hải Lâm Lưu Tử Long Nguyễn Thị Nghi Khanh Nguyễn Minh Khánh Ngơ Hồng Vũ Phòng kiểm tra nội Phòng kiểm tra nội Phòng tổ chức cán Phòng tổ chức cán Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng Công An Tỉnh Lâm Đồng Cơng An Tỉnh Lâm Đồng Phòng tổ chức cán Phòng tài Cơng An Tỉnh Lâm Đồng Cơng An Tỉnh Lâm Đồng Phòng tài Phòng quản lý xuất nhập cảnh Phòng quản lý xuất nhập cảnh Phòng kế tốn - tài Phòng kế tốn – tài Phòng kế tốn – tài Cơng An Tỉnh Lâm Đồng An Ninh tỉnh Lâm Đồng Phòng kế tốn – tài Phòng tổ chức cán Phòng tổ chức cán Công an TP Đà Lạt Công an TP Đà Lạt Cơng an TP Đà Lạt Phòng kế hoạch tài Phòng lao đơng & TBXH Bảo Lâm Phòng lao động & TBXH Bảo Lâm Kho bạc Nhà nước Tỉnh Lâm Đồng Trường THCS Lý Tự Trọng Huyện Di Linh Phòng nội vụ huyện Bảo Lâm Phòng nội vụ Huyện Bảo Lâm Phòng nội vụ Huyện Bảo Lâm Ủy ban phường Đà Lạt Nhà khách Tỉnh Ủy Phòng nội vụ TP.Bảo Lộc 38 Nguyễn Hoàng Quang Bảo Trần Thanh Vũ Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Thị Hoài Thương Trần Cơng Minh Trí Phạm Ngọc Khánh Phạm Nguyễn Tâm Long Phan Thanh Hiền 39 Lê Quang Huy Phòng kế hoạch tài 40 Trần Thi Bích Thành Kế tốn 41 Phó Hiệu trưởng 42 43 Trần Thị Bích Huyền Nguyễn Đình Thi Thân Đức Hòa 44 Hồng Minh Q Chun viên 45 Trần Văn Việt Chuyên viên 46 47 48 Nguyễn Thị Xuân Lê Thị Anh Đào Cao Lê Hoàng 49 50 Nguyễn Trường Giang Nguyễn Quý Chuyên viên Kế tốn trưởng Chun viên phòng nội vụ Phòng tổng hợp kế hoạch 51 Trần Thị Tài 32 33 34 35 36 37 Thanh tra phòng xây dung Chuyên viên Phòng hành tổng hợp Phòng hành tổng hợp An Ninh tỉnh Lâm Đồng Công an TP Đà Lạt Công an TP Đà Lạt Công an TP Đà Lạt Chi cục Thủy Lợi Chi cục phát triển nông thôn Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật 52 53 Nguyễn Thế Thạch Nguyễn Thi Hương Phòng hành Kế toán viên 54 Phạm Thu Hương Kế toán viên 55 Lê Minh Nhật Chuyên viên 56 Kế toán viên 58 Nguyễn Thị Thanh Hoa Đặng Thị Huyền Thương Đỗ Minh Luân 59 Lê Hải Chuyên viên văn phòng 60 Mai Nhật Phương Chuyên viên văn phòng 61 62 63 64 65 Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế tốn 66 Nguyễn Hồng Vũ Đào Thị Thu Hằng Nguyễn Quang Đại Lê Hải Ninh Huỳnh Minh Dạ Thảo Đỗ Xuân Kiên 67 Phan Nhật Minh Chuyên viên 68 69 Nguyễn Thị Quỳnh Như Vũ Quyết Thắng 70 Võ Văn Hậu 71 Triệu Thanh Nguyên 72 Bùi Thị Ngọc Quỳnh 73 Vũ Thị Ánh Tuyết 74 75 76 77 78 79 80 Hồ Trung Hiếu Nguyễn Thiện Trung Nguyễn Minh Trí Bùi Thiện Sơn Hồng Minh Trung Vũ Quốc Lộc Phạm Thị Bích Thủy Chun viên phòng quản lý dự án ODA Chuyên viên phòng quản lý dự án ODA Chuyên viên phòng quản lý dự án ODA Chuyên viên phòng quản lý dự án ODA Kế tốn viên phòng tài Kế tốn viên phòng tài Chun viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Phòng kiểm sốt chi Phòng kiểm sốt chi 57 Kế tốn viên Kế toán viên Chuyên viên Chi cục kiểm lâm Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản Lâm Đồng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản Lâm Đồng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản Lâm Đồng Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng Quỹ bảo vệ môi trường Quỹ bảo vệ môi trường Quỹ bảo vệ môi trường Quỹ bảo vệ môi trường Trung tâm phát triển quỹ đất Trung tâm phát triển quỹ đất Trung tâm phát triển quỹ đất Ban quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án ODA Chi cục Thống kê Chi cục Thống kê Chi cục Thống kê Chi cục Thống kê Chi cục Thống kê Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước Bùi Khắc Duy Lê Minh Đạt Phạm Thanh Thảo Lê Minh Hùng Phan Trần Khuất Nguyên Trương Thị Minh Nguyệt Vũ Thị Nụ Phòng kiểm sốt chi Phòng tổ chức cán Phòng tổ chức cán Phòng tin học Phòng tin học Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước Phòng tổ chức hành Kế tóan trưởng 89 90 91 92 Phạm Thị Phương Dung Đỗ Thị Sơn Ngô Trọng Nghĩa Nguyễn Duy Phong Vũ Thị Hiền 93 94 95 96 Phạm Đăng Hoàng Nguyễn Văn Triêm Đỗ Đức Trung Nguyễn Việt Nam Phó phòng đầu tư Phòng ngân sách Phòng ngân sách Phòng tài doanh nghiệp Phòng tin học thống kê Phòng tài kế hoạch Phòng tài kế hoạch Phòng tài kế hoạch Sở Nơng nghiệp phát triển nơng thôn Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Ban quản lý rừng- Sở tài Sở tài Sở tài Sở tài Sở tài 97 Trinh Văn Chí Kế tốn 98 Hồ Xn Tiến Phòng Tài kế hoạch 99 Đặng Hồng Ngọc Quỳnh Lê Văn Anh Kế toán Chuyên viên 102 Nguyễn Quang Thanh An Điền Huy Tuyên 103 Đỗ Đức Trung Chuyên viên 104 Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên 105 Đặng Hoàng Nhã Chuyên viên 106 Trần Đặng Danh Chuyên viên 107 Phạm Xuân Thái Chuyên viên 108 Tôn Hùng Cường Chuyên viên 81 82 83 84 85 86 87 88 100 101 Kế tốn viên Chun viên Chun viên Sở tài Sở tài Sở tài Phòng tài TP Bảo Lộc Phòng tài TP Bảo Lộc Phòng tài kế hoạch huyện Đức Trọng Phòng tài huyện Đức Trọng Phòng tài huyện Lâm Hà Phòng tài huyện Lâm Hà Phòng tài huyện Lâm Hà Phòng tài TP Đà Lạt Phòng tài TP Đà Lạt Phòng tài TP Đà Lạt Phòng tài TP Đà Lạt Phòng tài TP Đà Lạt Phòng tài TP Đà Lạt Chuyên viên 110 Đặng Hồng Ngọc Quỳnh Nguyễn Xuân Vinh 111 Nguyễn Thái Sơn Chuyên viên 112 Trần Công Hùng Chuyên viên 113 Nguyễn Thanh Danh Chuyên viên 114 Lưu Trùng Dương Phòng kinh tế đối ngoại 115 116 117 118 119 Lê Bình Minh Hoàng Việt Lâm Huỳnh Lợi Đỗ Hoàng Hải Trịnh Thúy 120 121 122 Huỳnh Thanh Tính Hồng Lợi Nguyễn Minh Thuần 123 124 Nguyễn Thị Thu Thủy Đỗ Minh Tùng 125 Hoàng Thị Biên 126 Hoàng Anh Phương 127 128 Nguyễn Hữu Phi Hùng Hoàng Bá Thịnh 129 Nguyễn Duy Khánh Phòng kế tốn – tài Phòng tài – kế tốn Phòng tài kế tốn Phòng tổ chức cán Thanh báo cáo liên tốn Phòng tài kế tốn Thanh tra Chun viên phòng tài kế hoạch Chun viên phòng tài kế hoạch Chun viên phòng tài kế hoạch Chun viên phòng tài kế hoạch Chun viên phòng tra Chuyên viên phòng tra Chuyên viên phòng tra Chuyên viên 130 Đậu Quang Hải Chuyên viên 131 Phạm Quang Trường Chuyên viên 132 Phan Anh Tuấn Chuyên viên 133 Đào Huy Việt Chuyên viên 134 Trần Văn Chiến Chun viên 109 Chun viên Phòng tài kế hoạch huyện Đức Trọng Phòng tài kế hoạch huyện Đức Trọng Phòng tài kế hoạch huyện Đức Trọng Phòng tài kế hoạch huyện Di Linh Phòng tài kế hoạch huyện Di Linh Sở kế hoạch đầu tư Lâm Đồng Sở kế hoạch đầu tư Sở kế hoạch đầu tư Sở Y tế Lâm Đồng Sở Y tế Lâm Đồng Sở kế hoạch đầu tư Sở tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường Sở tài nguyên môi trường Sở tài ngun mơi trường Phòng tài ngun mơi trường Phòng tài ngun mơi trường Phòng tài ngun mơi trường Phòng tài ngun mơi trường Phòng tài ngun mơi trường Phòng tài ngun mơi trường 135 Nguyễn Việt Hùng 136 Lưu Đình Châu 137 Hồng Cơng Chiếu 138 Lê Thị Thanh Vân 139 Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Tường Vi 140 141 142 143 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Hồ Hải Anh Trương Quốc Khánh 144 Nguyễn Văn Phụng 145 Nguyễn Xuân Thiện 146 Hà Xuân thức 147 Lê Thị Liên 148 Lưu Đức Nam 149 Hoàng Minh Đức 150 Phan Nhật Minh 151 Ngô Nhã Uyên 152 Nguyễn Minh Ân 153 Đỗ Quốc Tuấn 154 Nguyễn Đình Hồn 155 Nguyễn Thị Phương 156 Nguyễn Thị Huyền Hương Nguyễn Văn Vinh 157 Chun viên Phòng tài ngun mơi trường Chun viên Phòng tài ngun mơi trường Chun viên Phòng tài ngun mơi trường Chun viên Phòng tài ngun mơi trường Kế toán Bộ huy quân tỉnh Lâm Đồng Chun viên phòng kinh tế Phòng tài kế hoạch ngành TP Bảo Lộc Chuyên viên hành Ủy ban nhân dân phường Đà Lạt Chuyên viên Phòng kinh tế TP.Bảo Lộc Chun viên Phòng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Lâm Hà Chun viên Phòng tư pháp UBND Lâm Hà Chuyên viên Phòng giáo dục đào tạo Lâm Hà Kế tốn – tài Phòng tài kế hoạch Lâm Hà Kế tốn Phòng tài kế hoạch Lâm Hà Chun viên Phòng tài ngun mơi trường Lâm Hà Chun viên Phòng tài ngun mơi trường Kế tốn – tài Phòng tài kế hoạch lâm Hà Kế tốn Phòng tài kế hoach Lâm Hà Chuyên viên Văn phòng HĐNDUBND Lâm Đồng Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND Lâm Đồng Phó phòng Phòng văn hóa thơng tin – Bảo Lộc Chun viên Phòng văn hóa thơng tin – Bảo Lộc Chun viên Phòng văn hóa thơng tin – Bảo Lộc Chun viên Phòng văn hóa thơng tin – Đơn Dương 158 Phùng Minh Quốc Chuyên viên 159 Vũ Anh Tuấn Chuyên viên 160 Nguyễn Ngọc Tú Chuyên viên 161 Phạm Thị Phương Chuyên viên 162 163 164 165 Phan Hồng Trường Nguyễn Đức Hiếu Hoàng Duy Hưng Nguyễn Như Quỳnh 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chun viên phòng khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn An Quốc Chuyên viên phòng khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục Lê Văn Minh Chun viên phòng kế hoạch tài Nguyễn Thị Trang Chun viên phòng kế hoạch tài Huỳnh Quốc Khánh Chun viên phòng kế hoạch tài Nguyễn Xn Hồng Chun viên phòng kế hoạch tài Lê Thị Phương Thảo Chun viên phòng kế hoạch tài Nguyễn Thành Phi Chun viên phòng kế hoạch tài Nguyễn Thị Tường Chuyên viên Vy Trần Đức Hân Chuyên viên Đinh Thị Bình Chuyên viên Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Nguyễn Trung Chuyên viên Thắng Hoàng Minh Tuấn Chuyên viên Bùi Điền Sơn Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Kế tốn Hòa Dương Chí Việt Chun viên phòng tra Phạm Thị Thanh Chuyên viên phòng kiểm Trang tra xây dựng văn Trần Thị Hằng Chuyên viên phòng kiểm tra xây dựng văn Phòng văn hóa thơng tinĐơn Dương Phòng văn hóa thơng tin – Lâm Hà Phòng văn hóa thơng tin – Lâm Hà Phòng văn hóa thông tin – Lâm Hà Sở xây dựng Sở xây dựng Sở xây dựng Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Sở giáo dục – đào tạo Phòng giáo dục – đào tạo Phòng giáo dục – đào tạo Phòng giáo dục – đào tạo Phòng giáo dục – đào tạo Phòng giao thơng vận tải Phòng giao thơng vận tải Phòng giao thơng vận tải Phòng tư pháp Phòng tư pháp Phòng tư pháp Phòng tư pháp 184 Trịnh Thị Lan 185 Phạm Thị Thanh Thủy Hà Hồng Hải Tú 186 Chun viên phòng kiểm tra xây dựng văn Kế tốn - Phòng cơng chứng số Kế tốn - Phòng cơng chứng số Phòng tư pháp Phòng tư pháp Phòng tư pháp PHỤ LỤC THẢO LUẬN GÓP Ý CỦA CHUYÊN GIA PHẦN 1: GIỚI THIỆU DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA GÓP Ý CHO NGHIÊN CỨU STT HỌ VÀ TÊN Vũ Ngọc Bảo CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Trưởng ban quản lý Ban quản lý rừng Tà Nung – Sở tài Phạm Thị Phương Kế tốn trưởng Phòng nơng nghiệp phát Dung triển nơng thôn Cao Hồng Hà Đội trưởng đội thuế Phan Thanh Hiền Trưởng Cao Nguyên Tiến phòng Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng tài Bộ huy quân TP.Đà Lạt Thành đội trưởng Bộ huy quân TP Đà Lạt PHẦN 2: NỘI DUNG GÓP Ý Đơn vị anh/chị có xây dựng hệ thống kiểm sốt nội khơng? Hệ thống KSNB đơn vị có cơng bố rộng rãi cho tồn thể nhân viên có ban hành rõ ràng văn khơng? Nếu có, định kỳ đơn vị có giám sát, đánh giá hiệu hoạt động hệ thống KSNB khơng? Anh/chị đưa vài ý kiến thực trạng hệ thống KSNB đơn vị nay?Có thuận lợi khó khăn quy trình hoạt động hệ thống KSNB đơn vị khơng? Mơ hình đề xuất : Những nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bao gồm :  Mơi trường kiểm sốt nội  Hoạt động đánh giá rủi ro  Hoạt động kiểm soátThông tin truyền thông  Giám sát Anh chị có góp ý yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hiệu hệ thống KSNB PHẦN 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN Sau khảo sát lấy ý kiến chuyên gia, tác giả nhận số phản hồi góp ý sau: Hệ thống KSNB tồn tại quan hành nghiệp vận hành đạo Nhà nước, cấp lãnh đạo giám sát hội đồng nhân dân, nhân dân Tuy nhiên, quan HCSN Lâm Đồng hệ thống KSNB chưa ban hành cụ thể văn pháp lý tồn số thực trạng CBCC đơn vị không hiểuhiểu không hoạt động KSNB đơn vị dẫn đến KSNB nhiều hạn chế hoạt động chưa hiệu số đơn vị Thực trạng nay: Những xã vùng sâu vùng xa địa bàn tỉnh hạn chế với việc tiếp cận hệ thống công nghệ thơng tin, hệ thống máy tínhnhân chưa trang bị đầy đủ cho CBCC Hạn chế công tác đánh giá, nhận diện phát ngừa rủi ro Một số đơn vị nhỏ vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ nhiên hạn chế huyện vùng sâu vùng xa : Đam Rông, Đạ Tẻ,… Đồng ý yếu tố mơ hình ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB Bổ sung thêm nhân tố công nghệ thông tin Lý do: Sự phát triển công nghệ thông tin ngày tác động mạnh mẽ đến công tác hoạt động, quản lý hành nhà nước Hiện tại, UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản, tạo điều kiện, mơi trường tiện ích ứng dụng cơng nghệ thông tin làm giảm công việc cán bộ, rút ngắn thời gian cung cấp thông tin, cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác Mang lai nhiều lợi ích để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp cho CBCC Chính phủ điện tử xu hướng tất yếu, nâng cao tính minh bạch hoạt động quan phủ, yếu tố giúp đẩy lùi nạn tham nhũng, nâng cao lực canh trạnh, hướng đến hành đại, vững mạnh.Nhà nước UBND Tỉnh ban hành văn nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng phủ định hướng đến năm 2025 hướng đến kinh tế số, xã hội số cách mạng công nghiệp 4.0 Do đó, cần bổ sung thêm yếu tố “cơng nghệ thông tin” nhận tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB vào mơ hình nghiên cứu để tiến hành kiểm định ... tính hữu hiệu hệ thống KSNB đơn vị HCSN địa bàn Lâm Đồng Câu hỏi nghiên cứu: Câu 1: Những nhân tố ảnh hưởng tới hữu hiệu hệ thống KSNB đơn vị HCSN Lâm Đồng? Câu 2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hữu. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ HỒNG NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... phá nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB đơn vị HCSN Lâm Đồng Thứ hai, đo lường đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB đơn vị HCSN Lâm Đồng Thứ ba,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay