Ôn tập THPT 2019 Phương Trình Mặt Phẳng chưa học PTĐT

28 7 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

Đề cương ôn tập THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 là tài liệu vô cùng hữu ích, sẽ giúp các em tự hệ thống kiến thức, kiểm tra trình độ bản thân, giúp các bạn, đặc biệt các bạn đang ôn thi khối A. Mời các bạn cùng tham khảo Câu 1: [2H3-3-1] (THPT TRẦN PHÚ ĐÀ NẴNG – 2018)Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến A n   2;  1;1 B n   2;1;  1 C n  1;2;0  D n   2;1;0  Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  : x  y   có vectơ pháp tuyến n   2;1;0  Câu 2: [2H3-3-1] (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN - 2018) Trong không gian Oxyz , điểm M  3; 4; 2  thuộc mặt phẳng mặt phẳng sau? A  R  : x  y   B  S  : x  y  z   C  Q  : x   D  P  : z   Lời giải Chọn A Xét đáp án A ta thấy    M thuộc  R  Xét đáp án B ta thấy     10  M không thuộc  S  Xét đáp án C ta thấy 1   M không thuộc  Q  Xét đáp án D ta thấy 2   4  M không thuộc  P  Câu 3: [2H3-3-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Phương trình mặt phẳng  P qua điểm M  1;2;0  có vectơ pháp tuyến n   4;0; 5  A x  y   B 4x  5z   C x  y   D x  5z   Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  qua điểm M  1;2;0  có vectơ pháp tuyến n   4;0;   có phương trình là:  x  1   y     z     x  z   Câu 4: [2H3-3-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Mặt phẳng qua ba điểm A  0;0;2  , B 1;0;0  C  0;3;0  có phương trình là: x y z    1 x y z    1 A B x y z    1 C x y z    D Lời giải Chọn A Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng x y z    1 Câu 5: [2H3-3-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Mặt phẳng   : x  y  z   có vectơ pháp tuyến A n   2;5; 1 B m   2;5;1 C a   2;5; 1 D b   4;10;2  Lời giải Chọn D Mặt phẳng   có vec tơ pháp tuyến n   2;  5;  1  b  2a   4;10;2  vectơ pháp tuyến mặt phẳng   (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  qua điểm A  0; 1;  có véctơ pháp tuyến Câu 6: [2H3-3-1] n   2; 2; 1 Phương trình  P  A x  y  z   2x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D Lời giải Chọn C  P có dạng x   y  1   z     x  y  z   (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng  P  : x  y  3z   Trong véctơ sau véc tơ Câu 7: [2H3-3-1] véctơ pháp tuyến  P  ? A n  1; 2;3 B n  1; 2; 3 n   1; 2;3 Lời giải Chọn B C n  1; 2;3 D (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  2;3;  Gọi A, B, C hình chiếu M trục tọa độ Câu 8: [2H3-3-1] Phương trình mặt phẳng ( ABC ) A x  y  z   C x  y  z  12  B x  y  z   D x  y  z  12  Lời giải Chọn C Theo ta có A(2;0;0), B (0;3;0), C (0;0;4) nên mặt phẳng ( ABC ) có phương trình x y z     x  y  z  12  Câu 9: [2H3-3-1] (SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA-2018) Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng  P  : z  2x   Một vectơ pháp tuyến  P  là: A u   0;1;  B v  1; 2;3 C n   2;0; 1 D w  1; 2;0  Lời giải Chọn C Ta có: z  2x    2x  z   Do mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến n   2;0; 1 Câu 10: [2H3-3-1] (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần – 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua A 1; 2;  1 có vectơ pháp tuyến n  2;0;0  có phương trình A y  z  B y  z   C x 1  D x 1  Lời giải Chọn C Phương trình mặt phẳng:  x  1   x   Câu 11: [2H3-3-1] (THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng – 2018) Cho hai điểm M 1;2; 4  M   5;4;2  biết M  hình chiếu vng góc M lên mặt phẳng    Khi mặt phẳng    có véctơ pháp tuyến A n   3;3; 1 B n   2; 1;3 n   2;3;3 Lời giải Chọn C C n   2;1;3  D Do M  hình chiếu vng góc M lên mặt phẳng    nên mặt phẳng    vng góc với véctơ MM    4;2;6    2;1;3 Chọn véctơ pháp tuyến mặt phẳng    n   2;1;3  PB: chỉnh lại dấu vectơ n   3;3; 1 thay n   3;3; 1 Câu 12: [2H3-3-1] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  3z   điểm sau thuộc mặt phẳng  P ? A N 1;1;1 C P  3; 2;0  B Q 1; 2;1 D M 1; 2;3 Lời giải Chọn A Thay tọa độ điểm vào phương trình mặt phẳng, ta thấy chi có tọa độ điểm N thỏa mãn Câu 13: [2H3-3-1] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  3z   điểm sau thuộc mặt phẳng  P  ? A N 1;1;1 C P  3; 2;0  B Q 1; 2;1 D M 1; 2;3 Lời giải Chọn A Thay tọa độ điểm vào phương trình mặt phẳng, ta thấy chi có tọa độ điểm N thỏa mãn (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình cho phương trình mặt phẳng Câu 14: [2H3-3-1]  Oyz  ? A x  y  z B y  z  C y  z  D x  Lời giải Chọn D Mặt phẳng  Oyz  qua O  0;0;0  nhận n  1; 0;  làm vec tơ pháp tuyến (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2;  , B  3; 2;0  Viết phương trình mặt Câu 15: [2H3-3-1] phẳng trung trực đọan AB A x  y  z  x  2y  z   B x  y  z   C x  y  z  D Lời giải Chọn D Chọn M  2;0;1 trung điểm đoạn AB Mặt phẳng trung trực đoạn AB qua M nhận AB   2; 4; 2  làm vec tơ pháp tuyến  x     y     z  1   x  y  z   (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng  Oyz  Câu 16: [2H3-3-1] A y  z  B z  C x  D y  Lời giải Chọn C Mặt phẳng  Oyz  qua gốc tọa độ O nhận vectơ i  1;0;0  làm VTPT Vậy phương trình mặt phẳng  Oyz  x  Câu 17: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : x  y  z   Vectơ sau không vectơ pháp tuyến mặt phẳng  ? A n4  4; 2; 2  B n2  2; 1;1 C n3  2;1;1 D n1  2;1; 1 Lời giải Chọn C Mặt phẳng ( ) : x  y  z   có vectơ pháp tuyến n1  2;1; 1 , mà n2  2; 1;1   n1 , n4  4; 2; 2   2n1 nên n2 n2 vectơ pháp tuyến mặt phẳng  Câu 18: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1; 2;  1 B  3;0;  1 Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A x  y  z   B x  y   2x  y 1  C x  y  z   D Lời giải Chọn B Trung điểm đoạn AB M  1;1;  1 Ta có AB   4;  2;0  vecto pháp tuyến mặt phẳng trung trực AB Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình  x  1  1 y  1   2x  y 1  (THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai-2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua điểm A  2;  3;   có vectơ pháp tuyến Câu 19: [2H3-3-1] n   2; 5;1 có phương trình A x  y  z  17  B x  y  z  17  C x  y  z  12  D x  y  z  18  Lời giải Chọn A Phương trình mặt phẳng  x     y  3  1 z     x  y  z  17  Câu 20: [2H3-3-1] [THPT Lê Hồng Phong-HCM-HK2-2018] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1;0;0  , B  0; 2;0  C  0;0;3 Phương trình phương trình mặt phẳng  ABC  x y z   1 2 x y z    2 A B x y z   1 2 C x y z    2 D Lời giải Chọn B Mặt phẳng qua ba điểm A, B, C mặt phẳng chắn có phương trình: x y z   1 2 Câu 21: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần -2018) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  3; 2; 1 , B  1; 4;5  Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB A x  y  z  11  B x  y  z   C x  y  z   D 2 x  y  z   Lời giải Chọn C Tọa độ trung điểm AB I 1;3;  , AB   4; 2;  , ta chọn VTPT n   2;1;3 Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB 2  x  1  y    z     x  y  z   Câu 22: [2H3-3-1] (Chuyên Long An - Lần - Năm 2018) Trong không gian Oxyz , mặt phẳng sau nhận n  1; 2;3 làm vectơ pháp tuyến? A x  y  z   B x  y  z   C 2z  4z   D x  y  3z   Lời giải Chọn B Mặt phẳng x  y  z   nhận vectơ n   2; 4;6  hay vectơ n1  1; 2;3  làm vectơ pháp tuyến Câu 23: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Mặt phẳng sau qua điểm A 1; 3;5 A  P  : x  y  3z  20  B  P  : x  y  3z  10  C  P  : 3x  y  z   D  P  : 3x  y  z   Lời giải Chọn A Vì 2.1   3  3.5  20  Câu 24: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Tìm véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  : x  y  z  A n   2; 3;1 B n   2; 3;1 C n   2; 3;0  D n   2; 3; 1 Lời giải Chọn B Phương trình mặt phẳng  P  : Ax  By  Cz  D  với A2  B  C  Có véc tơ pháp tuyến n   A; B; C  Do mặt phẳng  P  : x  y  z  có véc tơ pháp tuyến n   2; 3;1 Câu 25: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần -2018 - BTN) Mặt phẳngphương trình sau song song với trục Ox ? A y  z   B y  z  C x  y   D 3x 1  Lời giải Chọn A Trục Ox có véc tơ phương i  1;0;0  qua điểm O  0;0;0  Mặt phẳng y  z   có vectơ pháp tuyến n   0;1; 2  Do n.i  1.0  0.1   2   điểm O  0;0;0  không thuộc mặt phẳng y  z   nên mặt phẳng y  z   song song với trục Ox Câu 26: [2H3-3-1](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần -2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng  P  qua điểm A  a;0;0  , B  0; b;0  C  0;0; c  với abc  Viết phương trình mặt phẳng  P  x y z   0 a b c ax  by  cz   A B x y z   1  a b c C x y z   1  a b c D Lời giải Chọn B Áp dụng phương trình mặt chắn ta phương trình mặt phẳng  P  là: x y z x y z       1  a b c a b c Câu 27: [2H3-3-1](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần -2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  2z 1  Vectơ n sau vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  A n   3; 2; 1 n   3; 0;  B n   3; 2; 1 C n   3; 0;  D Lời giải Chọn C Câu 28: [2H3-3-1] (THPT Trần Nhân Tông - Quảng Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A   4;0;1 B   2; 2;3 Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB ? A x  y  z  B x  y  z   D x  y  z   C x  y  z   Lời giải Chọn A Gọi  P  mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB Véc tơ pháp tuyến  P  n P  AB   6;2;2   P qua trung điểm M AB Tọa độ trung điểm M 1;1;  Vậy phương trình trung trực đoạn thẳng AB là:  P  : 3x  y  z  Câu 29: [2H3-3-1] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho mặt phẳng   : x  y  z   Khi đó, véctơ pháp tuyến   ? A n   2;3;1 B n   2;3; 4  C n   2; 3;  D n   2;3;  Lời giải Chọn D Mặt phẳng   : x  y  z   có vec tơ pháp tuyến n   2; 3; 4     2;3;  nên chọn đáp án D Câu 30: [2H3-3-1] (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2H3-1] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A  0;1;  , B  2;  2;1 , C  2;0;1 Phương trình mặt phẳng qua A vng góc với BC A x  y   y  2z   B  y  z   C x  y   D Lời giải Chọn C Ta có: n  BC   2;1;0  Vậy phương trình mặt phẳng qua A vng góc với BC có dạng: 2  x    1 y  1   2 x  y    x  y   Câu 31: [2H3-3-1] (THPT Lê Quý Đơn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A 1;1;  , B  2;7;9  , C  0;9;13 A x  y  z   2x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D Lời giải Chọn B Ta có AB  1; 6;5  , AC   1;8;9  ,  ABC  qua A 1;1;  có vtpt n   AB, AC   14; 14;14   14 1; 1;1 có dạng x y z4  Câu 32: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Tiền Giang - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 3x  z   Véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  có tọa độ A  3;0; 1 C  3; 1;0  B  3; 1;1 D  3;1;1 Lời giải Chọn A Mặt phẳng  P  có véctơ pháp tuyến n   3; 0; 1 Câu 33: [2H3-3-1] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Chọn khẳng định sai khẳng định sau? A Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến n  1; 2;1 B Mặt phẳng  P  qua điểm A  3; 4;   C Mặt phẳng  P  song song với mặt phẳng  Q  : x  y  z   D Mặt phẳng  P  tiếp xúc với mặt cầu tâm I 1;7;3 bán kính Ta có: AB   2; 3;  nên phương trình đường thẳng AB Câu 44: [2H3-3-1] x 1 y  z    3 (THPT CHU VĂN AN) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng  P  : x  y   Véctơ sau véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P ? A a   3;  3;  B a  1;  1;3 C a  1;  1;  D a   1;1;0  Lời giải Chọn B Ta có mặt phẳng  P  : x  y   có véctơ pháp tuyến n  1;  1;  Trong đáp án A, C, D có a  3n; a  n; a  n nên véctơ véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  Đáp án: B ( a  1;  1;  véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ) Câu 45: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Vectơ vectơ pháp tuyến  P  ? A n   2; 1; 1 B n   2; 1; 1 C n   2; 1; 1 D n   1; 1; 1 Lời giải Chọn B  P  : x  y  z 1  Vec tơ pháp tuyến  P  n   2; 1;1 Câu 46: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Vectơ vectơ pháp tuyến  P  ? A n   2; 1; 1 B n   2; 1; 1 C n   2; 1; 1 n   1; 1; 1 Lời giải Chọn B  P  : x  y  z 1  Vec tơ pháp tuyến  P  n   2; 1;1 D Câu 47: [2H3-3-1] (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng  P  có phương trình x  y   Phát biểu sau đúng? A n   6; 4;  vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  B n   6; 4; 6  vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  C n   3; 2; 3 vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  D n   3; 2; 3 vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  Lời giải Chọn A Có: nP   3; 2;  vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  Vậy: n   6; 4;0   2n P , nên n   6; 4;  vectơ pháp tuyến mp  P  Câu 48: [2H3-3-1] (THPT AN LÃO) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P có phương trình x  y  3z   Tìm véc tơ pháp tuyến n  P  A n   4; 2;  B n   2;1;3 C n   6; 3;9  D n   6; 3; 9  Lời giải: Chọn C Ta có: n   6; 3;9  véc tơ pháp tuyến  P  Câu 49: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  y  z   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến A n   1;3;  B n   3; 1;  C n   2;3; 1 D n   3; 2; 1 Lời giải Chọn D Nếu  P  : ax  by  cz  d   P  có VTPT n   a; b; c  (hoặc vectơ phương với n ) Câu 50: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐƠN)Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  z   Vectơ vectơ pháp tuyến  P  ? A n1  1; 2;3 n4   0;1;0  B n2  1;0; 2  C n3  1; 1;0  D Lời giải Chọn B Nếu mặt phẳng ( ) có phương trình Ax  By  Cz  D  ( ) có VTPT n  ( A; B; C) Do đó, mặt phẳng  P  : x  z   có vectơ pháp tuyến n2  1;0; 2  Câu 51: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  3; 1;  , B 1; 5;  Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB ? A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Lời giải Chọn A Mặt phẳng trung trực  P  qua trung điểm I  2;3;3 đoạn thẳng AB vng góc với AB nên  P  nhận véctơ AB   2; 4;  làm véctơ pháp tuyến Vậy phương trình tổng quát  P là: 2  x     y  3   z  3   2 x  y  z  14  hay x  y  z   Câu 52: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  3; 1;  , B 1; 5;  Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB ? A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Lời giải Chọn A Mặt phẳng trung trực  P  qua trung điểm I  2;3;3 đoạn thẳng AB vng góc với AB nên  P  nhận véctơ AB   2; 4;  làm véctơ pháp tuyến Vậy phương trình tổng quát  P là: 2  x     y  3   z  3   2 x  y  z  14  hay x  y  z   Câu 53: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  2; 1;3 , B  2;0;5 , C  0; 3; 1 Phương trình phương trình mặt phẳng qua A vng góc với BC ? A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  19  D x  y  z  19  Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  qua điểm A  2; 1;3 vng góc với đường thẳng BC nên nhận véctơ CB   2;3;6  làm véctơ pháp tuyến Khi phương trình tổng qt mặt phẳng  P  là:  x     y  1   z  3   x  y  z  19  Câu 54: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  2; 1;3 , B  2;0;5 , C  0; 3; 1 Phương trình phương trình mặt phẳng qua A vng góc với BC ? A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  19  D x  y  z  19  Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  qua điểm A  2; 1;3 vng góc với đường thẳng BC nên nhận véctơ CB   2;3;6  làm véctơ pháp tuyến Khi phương trình tổng quát mặt phẳng  P  là:  x     y  1   z  3   x  y  z  19  Câu 55: [2H3-3-1] (THI THỬ CỤM TP HỒ CHÍ MINH) Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua điểm M  2; 3;  nhận n   2; 4;1 làm vectơ pháp tuyến A 2 x  y  z  12  B x  y  z  12  C x  y  z  10  D 2 x  y  z  11  Lời giải Chọn B Mặt phẳngphương trình là:  P  : 2  x  2   y  3   z     2 x  y  z  12  Câu 56: [2H3-3-1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1;0;0  ; B  0; 2;0  ; C  0;0;3 Phương trình dây phương trình mặt phẳng  ABC  ? x y z   1 2 x y z    2 A B x y z    2 Lời giải C x y z   1 2 D Chọn C x y z   1 2 Câu 57: [2H3-3-1] (THPT SỐ AN NHƠN) Trong không gian với hệ trục Oxyz , mặt phẳng Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn qua điểm A , B , C là:  P qua ba điểm A  a;0;0  , B  0; b;0  , c  0;0; c  (với a, b, c khác ) có phương trình x y z    a b c x y z    bc ac ab A B x y z   1 a b c C ax  by  cz  D Lời giải Chọn B Mặt phẳng  P  qua điểm A  a;0;0  , B  0; b;0  , c  0;0; c  có phương trình x y z   1 a b c Câu 58: [2H3-3-1] Cho điểm A 1;6;2  , B  5;1;3 , C  4;0;6  phương trình mặt phẳng  ABC  là: A 14 x  13 y  z  110  B 14 x  13 y  z  110  C 14 x -13 y  z  110  D 14 x  13 y  z  110  Lời giải Chọn D AB 4; 5;1 AC 3; 6; VTPT mặt phẳng  ABC  n    AB, AC   14;13;9 Phương trình mặt phẳng  ABC  14 x  13 y  z  110  Câu 59: [2H3-3-1] (THPT CHUYÊN BẾN TRE )Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1;0;0  , B  0; 2;0  Phương trình phương trình mặt phẳng  OAB  ? A x y  1 2 C z  B x y   z 0 2 D  x  1   y    Lời giải Chọn C Nhận thấy điểm A 1;0;0  , B  0; 2;0  O  0;0;0  thuộc mặt phẳng  Oxy  , nên mặt phẳng  OAB  trùng với mặt phẳng  Oxy  : z  Câu 60: [2H3-3-1] (CHUYÊN ĐH VINH – L4 - 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua điểm A  a;0;0  , B  0; b;0  , C  0;0; c  với abc  có phương trình x y z   1  a b c A x y z   0 a b c B C x y z   1  a b c D ax  by  cz   Lời giải Chọn B x y z x y z Phương trình mặt phẳng  ABC  :         a b c a b c Câu 61: [2H3-3-1] (CỤM TP.HCM) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng  P  qua ba điểm A  2;0;0  , B  0;1;0  , C  0;0; 3 A  P  : 3x  y  z   B  P  : 3x  y  z   C  P  : 3x  y  z   D  P  : 3x  y  z   Lời giải Chọn D Ta có phương trình mặt phẳng  P theo đoạn chắn x y z     x  y  z   2 3 Câu 62: [2H3-3-1] (THPT QUANG TRUNG) Trong không gian Oxyz , gọi (P) mặt phẳng cắt ba trục tọa độ ba điểm A(8, 0, 0); B(0, 2, 0); C (0, 0, 4) Phương trình mặt phẳng (P) là: A x y z    1 B D x  y  z   C x  y  z  Lời giải Chọn D x y z    2 Câu 63: [2H3-3-1] (CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN HỒNG PHONG) Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;1 , B  2; 1;0  , C 1;1;3 Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A , B , C A x  y  z   B x  y  z  12  C x  y  z  10  D x  y  z   Lời giải Chọn B Ta có AB  1; 3; 1 , AC   0; 1;  suy  AB, AC    7; 2; 1  1 7;2;1 Mặt phẳng ABC qua điểm A 1; 2;1 có véc tơ pháp tuyến n   7; 2;1 có phương trình x  y  z  12  Câu 64: [2H3-3-1] (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ) Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm A  2;0;0  , B  0; 3;0  , C  0;0;5 Viết phương trình mặt phẳng  ABC  x y z    3 2x  y  5z  A B x y z   1 C x  y  z  D Lời giải Chọn B Sử dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn, ta có phương trình mp  ABC  là: x y z   1 Câu 65: [2H3-3-1] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A  0;0; a  ; B  b;0;0  ; C  0; c;0  với a, b, c  abc  Khi phương trình mặt phẳng  ABC  x y z   1 b c a x y z   1 a b c A B x y z   1 c b a Lời giải Chọn A C x y z    b a c D Áp dụng lập PT mặt phẳng theo đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng  ABC  x y z   1 b c a Câu 66: [2H3-3-1] (THPT LÝ THÁI TỔ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng  P  qua ba điểm A 1;0;0  , B  0; 2;0  , C  0;0; 1 A  P  : x  y  z   B  P  : x  y  z   C  P  : x  y  z   D  P  : x  y  z   Lời giải Chọn B Phương trình mặt phẳng qua A, B, C x y z     2x  y  2z   1 Câu 67: [2H3-3-1] (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng  P  có phương trình x  y  z   Phát biểu sau sai? A Phương trình mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  x  y  3z   B Phương trình mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  x  y  z   C Phương trình mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  3 x  y  z   D Phương trình mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  3 x  y  z   Lời giải Chọn D Vì ta dễ thấy: 3x  y  3z    x  y  z     Q    P   mệnh đề D sai Câu 68: [2H3-3-1] (CỤM TP HỒ CHÍ MINH) Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz , cho phương trình mặt phẳng  P  :2 x  y  z   Vectơ sau véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  A n   4;3;  n   2;3; 4  B n   2;3;  C n   2;3;5  D Lời giải: Chọn D Từ phương trình  P  :2 x  y  z   ta có VTPT n   2;3; 4  Câu 69: [2H3-3-1] (THPT HAI BÀ TRƯNG) Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3;2;1 mặt phẳng P : x y 2z Phương trình mặt phẳng Q qua A song song mặt phẳng P là: A  Q  : x  y  z   B  Q  : x  y  z   C  Q  : 3x  y  z   D  Q  : x  y  z   Lời giải Chọn D Vì mặt phẳng  Q  song song  P  : x  y  z   nên phương trình  Q  có dạng  Q  : x  y  z  m   m  2  Q  qua A  3;2;1 nên thay tọa độ vào ta có m  Vậy phương trình  Q  : x  y  z   Câu 70: [2H3-3-1] (SGD Đà Nẵng - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A  3; 4;   n   2; 3;   Phương trình mặt phẳng  P  qua điểm A nhận n làm vectơ pháp tuyến A 3 x  y  z  26  B 2 x  y  z  29  C x  y  z  29  D x  y  z  26  Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  qua điểm A  3; 4;   nhận n   2; 3;   làm vectơ pháp tuyến có phương trình là: 2  x  3   y     z     2 x  y  y  26   x  y  z  26  Câu 71: [2H3-3-1] (SGD Đà Nẵng - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 2 x  y  z   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến A n   2;  3;5  B n   2;3;5  C n   2; 3;5  D n   2;3;5  Lời giải Chọn C Ta có: mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến n   2;3;   hay n1   2;  3;5  Câu 72: [2H3-3-1] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian  Oxyz  , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  có tọa độ A 1; 2; 1 B 1; 2; 1 C 1; 1; 1 D 1; 2; 1 Lời giải Chọn C  P  : x  y  z   Véc tơ pháp tuyến  P  có tọa độ là: 1; 1; 1 Câu 73: [2H3-3-1] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;0;2  Mệnh đề sau đúng? A M   Oxz  B M   Oyz  C M  Oy D M   Oxy  Lời giải Chọn A Do yM  nên M   Oxz  Câu 74: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - QB - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng   : x  y  3z  2018  có véctơ pháp tuyến A n   1; 2;3  B n  1; 2;3 C n  1; 2;3 D n   1; 2;3 Lời giải Chọn B Mặt phẳng   có phương trình tổng quát x  y  3z  2018  Suy véctơ pháp tuyến mặt phẳng n  1; 2;3 Câu 75: [2H3-3-1] (SGD Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : x  y  z   Véc tơ sau véctơ pháp tuyến mặt phẳng   A n   4; 2; 6  B n   2;1; 3 C n   2;1;3 D n   2;1;3 Lời giải Chọn A   có vectơ pháp tuyến n   2; 1;3 nên   nhận k   4; 2; 6  vectơ pháp tuyến Câu 76: [2H3-3-1] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH – 5/2018] Trong không gian với hệ trục tọa dộ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Vectơ véc tơ pháp tuyến mặt phẳng  P ? A n  1; 2; 1 B n  1; 2; 1 C n  1;0;1 D n  1; 2;1 Lời giải Chọn B Câu 77: [2H3-3-1] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  :2 x  y  z  15  điểm M 1; 2;  3 Viết phương trình mặt phẳng  Q  qua M song song với  P  A  Q  : x  y  z  10  B  Q  : x  y  3z  10  C  Q  : x  y  z  10  D  Q  : x  y  3z  10  Lời giải Chọn C Phương trình mặt phẳng  Q  qua M song song với  P  là:  x  1   y     z  3  hay x  y  z  10  Câu 78: [2H3-3-1] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  y  z   Vectơ vectơ pháp tuyến  P  ? A n   3; 2;1 n   2;  1;  B n   3;1;   C n   3; 2;  1 D Lời giải Chọn C Từ phương trình  P  : 3x  y  z   suy vectơ pháp tuyến  P  n   3; 2;  1 Câu 79: [2H3-3-1] (THPT Ninh Giang - Hải Dương - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;  2;  , B  2;1;  Viết phương trình mặt phẳng  P  vng góc với đường thẳng AB điểm A A  P  : x  y  z   B  P  : x  y  z   C  P  : x  y  z  13  D  P  : x  y  z  13  Lời giải Chọn D Ta có AB  1;3;   Phương trình mặt phẳng  P   x  1   y     z     x  y  z  13  Câu 80: [2H3-3-1] (THPT CHuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , điểm sau không thuộc mặt phẳng  P  : x  y  z 1  A K  0;0;1 O  0;0;0  B J  0;1;0  C I 1;0;0  D Lời giải Chọn D Với O  0;0;0  , thay vào  P  ta được: 1  Câu 81: [2H3-3-1] (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A 1; 2;  3 , B  3; 2;9  Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình là: A x  3z 10  B 4x  12z 10  C D x  3z 10  Lời giải Chọn D Trung điểm đoạn thẳng AB I  1; 2;3 D Ngoài AB   4; 0;12  Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB qua I  1; 2;3 , nhận n 1;0;  3 làm vecto pháp tuyến nên có phương trình 1 x  1   z  3   x  3z 10  Câu 82: [2H3-3-1] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  3z   Mặt phẳng  P có vectơ pháp tuyến A n   2;1;3 B n  1;3; 2  C n  1; 2;1 D n  1; 2;3 Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến n  1; 2;3 Câu 83: [2H3-3-1] (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P : 3x  y  2z   Vectơ sau vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P ? A n1   3;1; 2 B n2  1; 2;1 C n3   2;1;3 D n4   3; 2;1 Lời giải Chọn A Từ phương trình mặt phẳng  P ta có vectơ pháp tuyến  P n1   3;1; 2 Câu 84: [2H3-3-1] (SGD - Quảng Nam - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  3z   Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P ? A n1   0;  4;3 B n2  1; 4;3  C n3   1; 4;  3 D n4   4;3;   Lời giải Chọn C  P có vectơ pháp tuyến n  1;  4;3 nên n3   1; 4;  3   n vectơ pháp tuyến Câu 85: [2H3-3-1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M  3;0;0  , N  0; 2;0  P  0;0;1 Mặt phẳng  MNP  có phương trình x y z    1 2 x y z    1 A B x y z    C x y z   1 2 D Lời giải Chọn C Phương trình theo đoạn chắn mặt phẳng  MNP  : x y z   1 2 Câu 86: [2H3-3-1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  z   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến là: A n3   2;0; 1 B n4   2;1;0  C n1   2; 1;1 D n2   2; 1;0  Lời giải Chọn A (SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian Oxyz , x y z    vectơ pháp tuyến mặt phẳng  1 A n   3;6;   B n   2;  1;3 C n   3;  6;   D Câu 87: [2H3-3-1] n   2;  1;3 Lời giải Chọn A x y z     x  y  z  6  1 Do vectơ pháp tuyến mặt phẳng n   3;6;   Câu 88: [2H3-3-1] (THPT Phan Chu Trinh - ĐăkLăk - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian Oxyz , cho ba điểm M  2;0;0  , N  0;1;0  P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phương trình x y z A    1 x y z    1 B x y z    1 1 Lời giải C x y z   1 2 D Chọn C Ta có phương trình đoạn chắn mặt phẳng  MNP  là: x y z   1 2 ... sau sai? A Phương trình mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  x  y  3z   B Phương trình mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  x  y  z   C Phương trình mặt phẳng  Q ... dụng lập PT mặt phẳng theo đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng  ABC  x y z   1 b c a Câu 66: [2H3-3-1] (THPT LÝ THÁI TỔ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng  P... không phương với n P nên vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  Câu 37: [2H3-3-1] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2018 - BTN) Trong không gian hệ tọa độ Oxyz , phương trình sau phương trình mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 Phương Trình Mặt Phẳng chưa học PTĐT, Ôn tập THPT 2019 Phương Trình Mặt Phẳng chưa học PTĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay