Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:06

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ (NV) CÂY XỒI CỦA ƠNG EM A-Mục đích u cầu: -Nghe, viết xác đoạn văn đầu “Cây xồi ơng em” -Làm tập phân biệt g/gh, ươn/ương -HS yếu: Có thể tập chép B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: kiểm tra cũ: Yêu cầu HS viết tiếng G: gà, gỗ bắt đầu bằng: g/gh; s/x Gh: ghế, ghe S: sung, Nhận xét – Ghi điểm X: xe, xinh II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu  Ghi 2-Hướng dẫn tập chép: HS đọc -GV đọc tồn tả Hoa nở theo gió Cây xồi cát có đẹp? Bảng -Hướng dẫn HS viết từ khó: xồi, trồng, lẫm chẫm, cát, Viết vào -Gv đọc câu đến hết -GV đọc lại Dò lỗi Đổi dò lỗi -Chấm bài: 5-7 Hướng dẫn HS làm bảng Cá nhân Bảng HS yếu làm bảng lớp Nhận xét Tự chấm Ghềnh, gà, gạo, ghi nhóm -BT 2/50: ĐD làm Nhận xét Làm 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 1/50: Gọi HS đọc yêu cầu b Hướng dẫn HS làm theo nhóm Thưởng, thương, ươn, đường III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết: xanh, gà -Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét Bảng Nhận xét ...-Chấm bài: 5-7 Hướng dẫn HS làm bảng Cá nhân Bảng HS yếu làm bảng lớp Nhận xét Tự chấm Ghềnh, gà, gạo, ghi nhóm -BT 2/ 50: ĐD làm Nhận xét Làm 3-Hướng dẫn làm... Hướng dẫn HS làm theo nhóm Thưởng, thương, ươn, đường III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết: xanh, gà -Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét Bảng Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 11 bài: Chính tả Nghe viết: Cây xoài của ông em. Phân biệt GGH, SX, ƯƠNƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay