Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Luận văn thạc sĩ)

144 16 1
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị HuếHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TRẦN HỮU NHÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ỌC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG IH CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ HUẾ (HEPCO) NG ĐẠ Chun ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TR ƯỜ TS HOÀNG TRIỆU HUY HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu hướng dẫn khoa học giáo viên Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC TÁC GIẢ LUẬN VĂN i TRẦN HỮU NHÂN KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Huế, đến tơi hồn thành Luận văn Thạc sĩ khoa học Kinh tế Lời đầu tiên, cho phép gửi lời cảm ơn thành kính sâu sắc đến thầy giáo TS Hồng Triệu Huy – người ln quan tâm, tận tình hướng dẫn tạo cho tơi điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập triển khai thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy trang bị kiến thức để thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Mơi trường Cơng trình thị Huế giúp đỡ tạo điều kiện tốt để ỌC tham gia học tập hoàn thành luận văn Xin cảm ơn cán bộ, công nhân viên Công ty giúp đỡ thu thập số liệu để thực luận văn IH Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, ủng hộ, tạo điều kiện cho tơi để hồn thành Chương trình đào tạo Thạc sĩ ĐẠ Mặc dù nhiều cố gắng, tránh khỏi hạn chế thiếu sót định thực luận văn Kính mong q Thầy, giáo, bạn bè NG đồng nghiệp góp ý để luận văn hồn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! TR ƯỜ TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN HỮU NHÂN ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : TRẦN HỮU NHÂN Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa : 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học : TS HOÀNG TRIỆU HUY Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ HUẾ (HEPCO)” Tính cấp thiết đề tài ỌC Công ty Cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Huế (HEPCO) đơn vị hoạt động nhiều lĩnh vực độc lập Trong năm qua, quan tâm đạo sâu sát ban giám đốc công ty công tác quản trị nhân lực nói chung việc IH tạo động lực làm việc cho nhân viên cơng ty bước tiến đáng khích lệ, song gặp nhiều khó khăn, bất cập Đây nguyên nhân khiến ĐẠ số nhân viên lực công ty chuyển sang doanh nghiệp tổ chức khác khiến cho việc điều hành công ty ban giám đốc gặp nhiều khó khăn việc bố trí người cho cơng việc Vì vậy, việc tìm hiểu phân tích nhân tố NG ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên quan trọng công ty Điều không khuyến khích, động viên nhân viên làm việctạo ƯỜ gắn bó trung thành với công ty Với lý trên, chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty Cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị TR Huế (HEPCO)” làm luận văn tốt nghiệp iii Phương pháp nghiên cứu KIN HT ẾH UẾ Trong phạm vi nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp: phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh; phương pháp điều tra vấn, thu thập số liệu; phương pháp xử lý phân tích số liệu phần mềm SPSS Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Các giải pháp nêu dựa kết điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng tình hình, mức độ tạo nâng cao động lực thời điểm Công ty, kế thừa giải pháp áp dụng hiệu Kết đạt thể số giải pháp tác động đến CBCNV nâng cao động lực làm việc việc sử dụng tốt yếu tố vật chất thu nhập tăng thêm, khoản tiền phụ cấp, khen thưởng, phúc lợi; tạo điều kiện hội thăng tiến, đào tạo, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; phát huy văn hố cơng sở; đề cao vai trò, vị trí, chức ỌC CBCNV; tăng cường quan tâm, động viên lãnh đạo Công ty, tổ TR ƯỜ NG ĐẠ IH chức đồn thể để CBCNV tích cực làm việc, hăng say, sáng tạo iv KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : An toàn – vệ sinh lao động BHLĐ : Bảo hộ lao động CBCNV : Cán công nhân viên HEPCO : Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Huế PCCC : Phòng cháy chữa cháy PTBV : Phương tiện bảo vệ QTNL : Quản trị nhân lực SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC AT-VSLĐ v KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 14 Bảng 1.2: Ảnh hưởng nhân tố trì động viên .14 Bảng 1.3: Vị trí đánh giá yếu tố thỏa mãn nhân viên 28 Bảng 1.4: Tỷ trọng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên 31 Bảng 1.5: Các thành phần biến quan sát mơ hình 37 Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 HEPCO 46 Bảng 2.2: cấu lao động HEPCO giai đoạn 2015 - 2017 .48 Bảng 2.3: Phân cơng, bố trí lao động làm việc Phòng, Ban, Xí nghiệp trực thuộc giai đoạn 2015 - 2017 46 Bảng 2.4 Kết đào tạo HEPCO giai đoạn 2015 – 2017 47 ỌC Bảng 2.5: Lương theo hệ số quy định HEPCO 49 Bảng 2.6: Tổng hợp danh hiệu thi đua, khen thưởng Công ty giai đoạn 2015 – IH 2017 52 Bảng 2.7: Nguồn chi cho hoạt động “An toàn vệ sinh lao động” giai đoạn 2015 - ĐẠ 2017 53 Bảng 2.8: cấu mẫu điều tra 54 Bảng 2.9 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 56 NG Bảng 2.10: Tóm tắt mơ hình .63 Bảng 2.11: Kiểm định độ phù hợp mơ hình .64 Bảng 2.12: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 65 ƯỜ Bảng 2.13: Kết phân tích hồi quy đa biến 66 Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá CBCNV điều kiện làm việc 67 Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá CBCNV ổn định công việc .68 TR Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá CBCNV sách đào tạo phát triển .69 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá CBCNV quan hệ đồng nghiệp 70 Bảng 2.18: Ý kiến đánh giá CBCNV lương chế độ phúc lợi 71 vi Bảng 2.19: Ý kiến đánh giá CBCNV tự chủ công việc 72 KIN HT ẾH UẾ Bảng 2.20: Ý kiến đánh giá CBCNV phong cách lãnh đạo 73 Bảng 2.21: Kiểm định Independent sample t-test khác biệt đánh giá nhân viên Nam nhân viên Nữ .75 Bảng 2.22 Kiểm định Independent sample t-test khác biệt đánh giá cán công nhân 77 Bảng 2.23 Kiểm định One way Anova khác biệt đánh giá nhóm tuổi 80 Bảng 3.1: Những vấn đề tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến động lực làm việc TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC nhân viên HEPCO 87 vii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC SƠ ĐỒđồ 1: Quy trình phân tích số liệu Sơ đồ 1.1: Tháp phân cấp nhu cầu A Maslow 10 Sơ đồ 1.2: Mơ hình thỏa mãn nhân viên Samuel 26 Sơ đồ 1.3: Mơ hình dự kiến để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Hepco 36 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy HEPCO 45 Sơ đồ 2.2: Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Hepco 61 viii KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp 4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .3 4.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .4 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích xử lý số liệu Kết cấu đề tài ỌC PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý luận tạo động lực làm việc cho nhân viên IH 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty ĐẠ 1.2 Các học thuyết tạo động lực lao động 1.2.1 Thuyết cổ điển Taylor .9 1.2.2 Thuyết nhu cầu Maslow 10 NG 1.2.3 Lý thuyết chất người Mc Gregor 12 1.2.4 Lý thuyết hai yếu tố Herzberg (1959) 13 1.2.5 Thuyết ERG Alderfer (1969) 15 ƯỜ 1.2.6 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 15 1.2.7 Thuyết công Stacy Adam (1963) 17 1.2.8 Thuyết nhu cầu thúc đẩy McClelland (1988) 18 TR 1.3 Các công cụ tạo động lực cho người lao động 19 1.3.1 Cơng tác phân cơng, bố trí lao động 19 1.3.2 Công tác đào tạo phát triển 20 ix KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test LPL N Mean Normal a,b Parameters Most Extreme Differences Std Deviation QHDN 202 202 0E-7 0E-7 1.0000 1.00000 0000 000 Absolute 162 169 Positive 111 117 Negative -.162 -.169 1.302 1.300 067 068 Kolmogorov-Smirnov Z Asymp Sig (2-tailed) LD DKLV TC DTPT OD 202 202 202 202 202 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 107 095 128 121 091 074 056 061 073 065 -.107 -.095 -.128 -.121 -.091 1.323 1.348 1.318 1.316 1.288 058 050 059 061 072 a Test distribution is Normal TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC b Calculated from data 109 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THẾ KIN HT ẾH UẾ - ONE SAMPLE T-TEST One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 202 3.8317 93648 06589 DKLV2 202 3.3168 1.03116 07255 DKLV3 202 3.4109 1.05777 07442 DKLV4 202 3.5446 1.11100 07817 OD1 202 3.6139 86927 06116 OD2 202 3.9208 1.08066 07603 OD3 202 3.6139 96166 06766 DTPT1 202 3.7228 98868 06956 DTPT2 202 3.6584 1.02562 07216 DTPT3 202 3.7376 1.01994 07176 QHDN1 202 3.9109 92612 06516 QHDN2 202 3.8020 1.00268 07055 QHDN3 202 3.9059 93897 06607 QHDN4 202 4.0743 98214 06910 QHDN5 202 3.9010 94637 06659 LPL1 202 3.9257 86354 06076 LPL2 202 3.7921 97038 06828 LPL3 202 3.8069 92900 06536 202 4.0050 98999 06966 202 4.0297 92994 06543 202 3.7277 95684 06732 202 3.8267 98480 06929 202 3.6386 98904 06959 202 3.8119 1.05767 07442 LD2 202 3.7178 1.16950 08229 LD3 202 3.6386 1.12992 07950 LD4 202 3.7079 1.07843 07588 LD5 202 3.8267 1.18644 08348 IH LPL4 TC2 TC3 TR ƯỜ NG LD1 ĐẠ LPL5 TC1 ỌC DKLV1 110 KIN HT ẾH UẾ One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -2.554 201 011 -.16832 -.2982 -.0384 DKLV2 -9.416 201 000 -.68317 -.8262 -.5401 DKLV3 -7.916 201 000 -.58911 -.7359 -.4424 DKLV4 -5.826 201 000 -.45545 -.6096 -.3013 OD1 -6.313 201 000 -.38614 -.5067 -.2655 OD2 -1.042 201 299 -.07921 -.2291 0707 OD3 -5.707 201 000 -.38614 -.5196 -.2527 DTPT1 -3.985 201 000 -.27723 -.4144 -.1401 DTPT2 -4.734 201 000 -.34158 -.4839 -.1993 DTPT3 -3.656 201 000 -.26238 -.4039 -.1209 QHDN1 -1.368 201 173 -.08911 -.2176 0394 QHDN2 -2.807 201 005 -.19802 -.3371 -.0589 QHDN3 -1.424 201 156 -.09406 -.2243 0362 QHDN4 1.075 201 284 07426 -.0620 2105 QHDN5 -1.487 201 139 -.09901 -.2303 0323 LPL1 -1.222 201 223 -.07426 -.1941 0455 LPL2 -3.045 201 003 -.20792 -.3425 -.0733 LPL3 -2.954 201 004 -.19307 -.3220 -.0642 LPL4 071 201 943 00495 -.1324 1423 LPL5 454 201 650 02970 -.0993 1587 201 000 -.27228 -.4050 -.1395 -4.044 TC2 -2.501 201 013 -.17327 -.3099 -.0366 TC3 -5.193 201 000 -.36139 -.4986 -.2242 -2.528 201 012 -.18812 -.3349 -.0414 -3.429 201 001 -.28218 -.4444 -.1199 -4.546 201 000 -.36139 -.5181 -.2046 -3.849 201 000 -.29208 -.4417 -.1425 -2.076 201 039 -.17327 -.3379 -.0087 NG TC1 ĐẠ IH ỌC DKLV1 LD1 LD2 LD4 TR LD5 ƯỜ LD3 111 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA NHĨM NGƯỜI LAO 6.1 Khác biệt giới tính KIN HT ẾH UẾ ĐỘNG – INDEPENDENT SAMPLE T-TEST Group Statistics tt1 gioi tinh N nam TC1 nu nam TC2 nu nam TC3 nu Mean Std Deviation Std Error Mean 139 3.8633 76330 06474 63 3.4286 1.24063 15631 139 3.9353 81835 06941 63 3.5873 1.25254 15781 139 3.8058 81541 06916 63 3.2698 1.22087 15382 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances Equal variances Equal variances not Equal variances 18.886 variances assumed variances df 270 3.677 200 83.98 200 86.85 200 Sig (2- Mean Std Error 95% Confidence tailed) Differenc Differenc Interval of the e e Difference Lower Upper 003 43474 14241 15393 71555 012 43474 16918 09830 77118 020 34795 14791 05628 63962 047 34795 17240 00528 69062 000 53591 14574 24852 82331 002 53591 16865 20076 87107 assumed Equal variances TR TC3 12.818 2.352 2.018 not ƯỜ Equal 110 NG assumed Equal 3.053 2.570 assumed TC2 083 ĐẠ TC1 23.058 assumed t ỌC Sig IH F assumed not 3.178 87.98 112 6.2 Khác biệt vị trí cơng tác tt5 vi tri cong tac TC1 TC2 TC3 N can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep KIN HT ẾH UẾ Group Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 40 3.9500 67748 10712 162 3.6728 1.00823 07921 40 4.1000 70892 11209 162 3.7593 1.03243 08112 40 3.9000 77790 12300 162 3.5741 1.02639 08064 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std 95% Confidence tailed) Differenc Error Interval of the e Differenc Difference TC assumed Equal variances 9.338 2.080 not assumed assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances 008 1.974 2.463 029 1.878 2.216 200 87.01 200 84.90 200 76.31 Lower Upper 101 27716 16822 -.05456 60888 040 27716 13323 01236 54196 050 34074 17264 00032 68116 016 34074 13836 06564 61584 062 32593 17354 -.01627 66812 030 32593 14708 03302 61883 TR ƯỜ not assumed 4.839 NG TC 7.147 ĐẠ Equal variances TC 003 1.648 IH Equal variances ỌC e 113 tt5 vi tri cong tac DKL V1 DKL V2 DKL V3 DKL V4 KIN HT ẾH UẾ Group Statistics N can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep 40 162 can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep 40 162 can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep 40 162 can bo quan ly nghiep vu cong nhan truc tiep 40 162 Mean 3.975 3.796 3.350 3.308 3.375 3.419 3.650 3.518 Std Deviatio n Std Error Mean 69752 11029 98523 07741 1.07537 17003 1.02323 08039 1.10215 17427 1.04986 08249 1.05125 16622 1.12687 08854 Levene's Test for Equality of Variances t Sig (2tailed) Std Mean Error Differenc Differenc e e 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 200 281 17870 16527 -.14720 50461 1.326 82.063 188 17870 13474 -.08934 44674 227 200 821 04136 18249 -.31850 40121 220 57.688 827 04136 18808 -.33516 41788 -.239 200 811 -.04475 18720 -.41389 32438 -.232 57.731 817 -.04475 19280 -.43073 34122 669 200 504 13148 19643 -.25585 51881 698 63.040 488 13148 18833 -.24485 50782 293 297 840 TR ƯỜ NG df t-test for Equality of Means 029 1.081 ĐẠ Equal variances 4.812 DKL assumed V1 Equal variances not assumed Equal variances 1.112 DKL assumed V2 Equal variances not assumed Equal variances 1.092 DKL assumed V3 Equal variances not assumed Equal variances 041 DKL assumed V4 Equal variances not assumed Sig IH F ỌC Independent Samples Test 114 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA 7.1 Khác biệt độ tuổi KIN HT ẾH UẾ CÁC NHÓM NGƯỜI LAO ĐỘNG – ONE WAY ANOVA Descriptives N 49 3.1633 1.23063 30 - 39 68 3.7941 68150 40 - 49 62 3.7419 65124 tren 50 23 3.6957 63495 202 3.6139 86927 duoi 30 49 3.4898 1.52919 30 - 39 68 4.0441 85403 40 - 49 62 4.1129 83184 tren 50 23 3.9565 92826 202 3.9208 1.08066 duoi 30 49 3.2449 30 - 39 68 3.6618 40 - 49 62 3.8871 tren 50 23 3.5217 202 duoi 30 08264 3.6292 3.9591 3.00 5.00 08271 3.5766 3.9073 2.00 5.00 13240 3.4211 3.9702 3.00 5.00 06116 3.4933 3.7345 1.00 5.00 21846 3.0506 3.9290 1.00 5.00 10357 3.8374 4.2508 2.00 5.00 10564 3.9017 4.3242 2.00 5.00 19355 3.5551 4.3579 3.00 5.00 07603 3.7709 4.0707 1.00 5.00 5.00 78437 09512 3.4719 3.8516 2.00 5.00 83184 10564 3.6758 4.0983 3.00 5.00 66535 13873 3.2340 3.8095 3.00 5.00 3.6139 96166 06766 3.4804 3.7473 1.00 5.00 49 3.4694 1.29264 18466 3.0981 3.8407 1.00 5.00 30 - 39 68 4.1324 57053 06919 3.9943 4.2705 3.00 5.00 40 - 49 62 3.9516 63832 08107 3.7895 4.1137 2.00 5.00 tren 50 23 4.2174 59974 12505 3.9580 4.4767 3.00 5.00 3.9257 86354 06076 3.8059 4.0455 1.00 5.00 49 3.3878 1.30410 18630 3.0132 3.7623 1.00 5.00 68 4.0294 77210 09363 3.8425 4.2163 2.00 5.00 62 3.7258 81320 10328 3.5193 3.9323 2.00 5.00 23 4.1304 75705 15786 3.8031 4.4578 3.00 5.00 202 3.7921 97038 06828 3.6575 3.9267 1.00 5.00 duoi 30 49 3.5510 1.37024 19575 3.1574 3.9446 1.00 5.00 30 - 39 68 3.9706 71175 08631 3.7983 4.1429 2.00 5.00 40 - 49 62 3.7903 74958 09520 3.6000 3.9807 2.00 5.00 tren 50 23 3.9130 66831 13935 3.6240 4.2020 3.00 5.00 202 3.8069 92900 06536 3.6780 3.9358 1.00 5.00 49 3.4898 1.34044 19149 3.1048 3.8748 1.00 5.00 40 - 49 tren 50 Total TR Total duoi 30 202 IH 1.00 30 - 39 LPL4 5.00 3.6182 duoi 30 LPL3 1.00 2.8716 Total LPL2 3.5167 18565 Total LPL1 2.8098 1.29953 ĐẠ OD3 Maximum ƯỜ Total Minimu m 17580 ỌC duoi 30 Total OD2 Std Deviation Std Error NG OD1 Mean 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 115 68 4.2206 78883 09566 4.0297 4.4115 2.00 5.00 40 - 49 62 4.0484 83818 10645 3.8355 4.2612 2.00 5.00 tren 50 23 4.3478 57277 11943 4.1001 4.5955 3.00 5.00 202 4.0050 98999 06966 3.8676 4.1423 1.00 5.00 duoi 30 49 3.4694 1.32448 18921 3.0890 3.8498 1.00 5.00 30 - 39 68 4.3235 65657 07962 4.1646 4.4825 3.00 5.00 40 - 49 62 4.0806 73101 09284 3.8950 4.2663 2.00 5.00 tren 50 23 4.2174 51843 10810 3.9932 4.4416 3.00 5.00 202 4.0297 92994 06543 3.9007 4.1587 1.00 5.00 Total Total OD1 OD2 ỌC OD1 OD2 OD3 LPL1 LPL2 LPL3 LPL4 LPL5 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig 10.744 198 053 15.705 198 570 8.075 198 352 21.247 198 018 10.064 198 677 15.295 198 178 10.755 198 053 15.543 198 570 ANOVA Sum of Squares df Mean Square Between Groups 13.329 4.443 Within Groups 138.552 198 700 Total Between Groups Within Groups 151.881 12.454 222.279 IH LPL5 KIN HT ẾH UẾ 30 - 39 Total 201 198 F 6.349 Sig .000 4.151 1.123 3.698 013 234.733 201 11.651 174.231 198 3.884 880 4.413 005 185.881 15.105 134.781 201 198 5.035 681 7.397 000 149.886 14.746 174.521 201 198 4.915 881 5.577 001 LPL1 Total Between Groups Within Groups LPL2 Total Between Groups Within Groups 189.267 5.306 168.164 201 198 1.769 849 2.083 104 LPL3 Total Between Groups Within Groups 173.470 18.987 178.008 201 198 6.329 899 7.040 000 LPL4 Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups 196.995 22.226 151.596 201 198 7.409 766 9.676 000 173.822 201 NG ƯỜ TR LPL5 ĐẠ OD3 Between Groups Within Groups Total 116 Tukey HSD Dependent Variable (I) tt2 (J) tt2 tuoi tuoi Mean Difference (I-J) -1.0370 -.2247 -.57867 15990 002 -.9930 -.1644 -.53239 21144 060 -1.0802 0154 * 15675 000 2247 1.0370 05218 14689 985 -.3284 4328 09847 20178 962 -.4243 6213 * 15990 002 1644 9930 -.05218 14689 985 -.4328 3284 04628 20423 996 -.4829 5754 53239 21144 060 -.0154 1.0802 -.09847 20178 962 -.6213 4243 -.04628 20423 996 -.5754 4829 -.55432 * 19854 029 -1.0687 -.0399 -.62311 * 20253 013 -1.1479 -.0984 -.46673 26781 304 -1.1606 2272 duoi 30 55432 * 19854 029 0399 1.0687 40 - 49 -.06879 18605 983 -.5508 4133 tren 50 08760 25558 986 -.5746 7498 duoi 30 62311 * 20253 013 0984 1.1479 30 - 39 06879 18605 983 -.4133 5508 tren 50 15638 25868 931 -.5139 8266 duoi 30 46673 26781 304 -.2272 1.1606 30 - 39 -.08760 25558 986 -.7498 5746 40 - 49 -.15638 25868 931 -.8266 5139 30 - 39 -.41687 17578 086 -.8723 0386 40 - 49 -.64220 * 17931 002 -1.1068 -.1776 tren 50 -.27684 23710 648 -.8912 3375 duoi 30 41687 17578 086 -.0386 8723 40 - 49 -.22533 16472 521 -.6521 2015 tren 50 14003 22627 926 -.4462 7263 duoi 30 64220 * 17931 002 1776 1.1068 30 - 39 22533 16472 521 -.2015 6521 tren 50 36536 22902 384 -.2280 9588 40 - 49 63085 40 - 49 57867 30 - 39 tren 50 duoi 30 30 - 39 40 - 49 30 - 39 ĐẠ OD2 IH tren 50 ỌC 30 - 39 40 - 49 duoi 30 NG 40 - 49 tren 50 OD3 ƯỜ duoi 30 TR 30 - 39 40 - 49 Upper Bound 000 duoi 30 tren 50 Lower Bound 15675 tren 50 40 - 49 95% Confidence Interval * duoi 30 OD1 Sig * tren 50 30 - 39 Std Error -.63085 30 - 39 duoi 30 KIN HT ẾH UẾ Multiple Comparisons 117 .27684 23710 648 -.3375 8912 30 - 39 -.14003 22627 926 -.7263 4462 40 - 49 -.36536 22902 384 -.9588 2280 -.66297 * 15460 000 -1.0635 -.2624 -.48223 * 15771 013 -.8908 -.0736 -.74800 * 20854 002 -1.2883 -.2077 66297 * 15460 000 2624 1.0635 18074 14488 597 -.1946 5561 -.08504 19901 974 -.6007 4306 * 15771 013 0736 8908 -.18074 14488 597 -.5561 1946 -.26578 20143 552 -.7877 2561 * 20854 002 2077 1.2883 08504 19901 974 -.4306 6007 26578 20143 552 -.2561 7877 * 17593 002 -1.0975 -.1858 -.33805 17946 238 -.8030 1269 -.74268 * 23730 011 -1.3575 -.1278 64166 * 17593 002 1858 1.0975 30361 16486 257 -.1235 7308 -.10102 22646 970 -.6878 4857 33805 17946 238 -.1269 8030 30 - 39 -.30361 16486 257 -.7308 1235 tren 50 -.40463 22921 293 -.9985 1893 duoi 30 * 23730 011 1278 1.3575 30 - 39 10102 22646 970 -.4857 6878 40 - 49 40463 22921 293 -.1893 9985 30 - 39 -.41957 17269 075 -.8670 0279 40 - 49 -.23930 17616 527 -.6957 2171 tren 50 -.36202 23294 407 -.9656 2415 duoi 30 41957 17269 075 -.0279 8670 40 - 49 18027 16183 681 -.2390 5996 tren 50 05754 22230 994 -.5184 6335 duoi 30 23930 17616 527 -.2171 6957 30 - 39 -.18027 16183 681 -.5996 2390 tren 50 -.12272 22500 948 -.7057 4603 duoi 30 36202 23294 407 -.2415 9656 30 - 39 -.05754 22230 994 -.6335 5184 40 - 49 12272 22500 948 -.4603 7057 30 - 39 * 17768 000 -1.1911 -.2704 KIN HT ẾH UẾ tren 50 duoi 30 30 - 39 duoi 30 40 - 49 tren 50 duoi 30 30 - 39 40 - 49 tren 50 LPL1 duoi 30 40 - 49 48223 30 - 39 tren 50 duoi 30 tren 50 74800 30 - 39 40 - 49 30 - 39 duoi 30 -.64166 40 - 49 duoi 30 30 - 39 40 - 49 tren 50 LPL2 ĐẠ 40 - 49 IH duoi 30 ỌC tren 50 tren 50 NG duoi 30 LPL3 ƯỜ 30 - 39 TR 40 - 49 LPL4 tren 50 duoi 30 74268 -.73079 118 40 - 49 tren 50 30 - 39 40 - 49 tren 50 duoi 30 40 - 49 30 - 39 duoi 30 30 - 39 30 - 39 40 - 49 tren 50 duoi 30 30 - 39 40 - 49 tren 50 LPL5 30 - 39 tren 50 duoi 30 30 - 39 -.0890 -.85803 23966 002 -1.4790 -.2371 73079 * 17768 000 2704 1.1911 17220 16650 730 -.2592 6036 -.12724 22871 945 -.7198 4654 * 18124 012 0890 1.0282 -.17220 16650 730 -.6036 2592 -.29944 23149 568 -.8992 3004 * 23966 002 2371 1.4790 12724 22871 945 -.4654 7198 29944 23149 568 -.3004 8992 -.85414 * 16397 000 -1.2790 -.4293 -.61126 * 16726 002 -1.0446 -.1779 -.74800 * 22116 005 -1.3210 -.1750 85414 * 16397 000 4293 1.2790 24288 15365 392 -.1552 6410 10614 21106 958 -.4407 6530 * 16726 002 1779 1.0446 -.24288 15365 392 -.6410 1552 -.13675 21363 919 -.6903 4168 * 22116 005 1750 1.3210 -.10614 21106 958 -.6530 4407 13675 21363 919 -.4168 6903 61126 IH tren 50 -1.0282 ỌC duoi 30 40 - 49 012 85803 40 - 49 duoi 30 18124 * 55859 tren 50 tren 50 * KIN HT ẾH UẾ duoi 30 -.55859 40 - 49 74800 TR ƯỜ NG ĐẠ * The mean difference is significant at the 0.05 level 119 PHỤ LỤC HỒI QUY TƯƠNG QUAN KIN HT ẾH UẾ 8.1 Phân tích tương quan Correlations DGC Pearson Correlation LPL 411 DGC Sig (2-tailed) N 202 Pearson Correlation N Sig (2-tailed) 000 N 202 V 145 272 ** 025 000 003 000 040 000 202 202 202 202 202 202 202 000 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 202 202 202 Pearson Correlation 158 000 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 025 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 202 202 202 202 202 202 202 202 ** 000 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 202 202 202 202 202 202 202 202 000 000 000 1.000 1.000 1.000 446 ** 000 000 000 003 1.000 1.000 1.000 202 202 202 202 202 202 202 202 ** 000 000 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 202 202 202 202 202 202 202 202 Pearson Correlation 145 * 000 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 040 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 202 202 202 202 202 202 202 202 ** 000 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 202 202 202 202 202 202 202 Sig (2-tailed) N 209 291 ĐẠ N NG Pearson Correlation OD 291 OD * 202 Sig (2-tailed) T DTPT ** 202 Pearson Correlation DTP 209 TC 202 N TC 446 ** 202 Pearson Correlation DKL DKLV ** * Pearson Correlation LD 158 LD * 000 ỌC QHD ** IH LPL 411 QHDN ** 272 1.000 202 ƯỜ ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) TR * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 120 8.2 Phân tích hồi quy đa biến h Model R R Square 446 a 199 607 b 368 673 c 453 726 d 527 755 e 570 772 f 595 g 616 785 KIN HT ẾH UẾ Model Summary Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson a Predictors: (Constant), LD b Predictors: (Constant), LD, LPL c Predictors: (Constant), LD, LPL, TC d Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD e Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD, DKLV 195 89727720 362 79883426 444 74538402 517 69496033 559 66377423 583 64590139 602 63062959 1.688 ỌC f Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD, DKLV, QHDN g Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD, DKLV, QHDN, DTPT h Dependent Variable: DGC a ANOVA Sum of Squares IH Model Regression Residual Total 200 805 37.005 126.989 199 638 201.000 201 90.992 30.331 Residual 110.008 198 556 Total 201.000 201 105.855 26.464 95.145 197 483 201.000 201 114.643 22.929 86.357 196 441 NG Residual ƯỜ Regression Residual TR Total 161.021 74.011 Regression 39.979 201 Total 201.000 Regression Mean Square 39.979 ĐẠ df Regression Residual F Sig b 49.656 000 57.990 000 54.591 000 d 54.794 000 e 52.040 000 c f 121 201.000 201 Regression 119.648 Residual 81.352 Total 201.000 Regression 123.847 Residual 195 47.799 000 g 417 201 77.153 Total 19.941 KIN HT ẾH UẾ Total 201.000 17.692 194 398 44.488 000 h 201 a Dependent Variable: DGC b Predictors: (Constant), LD c Predictors: (Constant), LD, LPL d Predictors: (Constant), LD, LPL, TC e Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD f Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD, DKLV g Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD, DKLV, QHDN h Predictors: (Constant), LD, LPL, TC, OD, DKLV, QHDN, DTPT Coefficients Unstandardized Coefficients Standardize t Sig ỌC Model a d 95.0% Confidence Collinearity Interval for B Statistics Coefficients (Constan -7.584E- t) 017 LD 446 (Constan -1.536E- t) Tolera Bound Bound nce 000 1.000 -.124 124 063 446 7.047 000 321 571 056 000 1.000 -.111 111 VIF 1.000 1.000 056 446 7.915 000 335 557 1.000 1.000 LPL 411 056 411 7.303 000 300 523 1.000 1.000 052 000 1.000 -.103 103 446 053 446 8.483 000 342 550 1.000 1.000 LPL 411 053 411 7.826 000 308 515 1.000 1.000 TC 291 053 291 5.528 000 187 394 1.000 1.000 049 000 1.000 -.096 096 t) -1.367E016 ƯỜ LD (Constan t) TR Upper 446 (Constan Lower LD NG 016 Beta 063 ĐẠ Std Error IH B -1.229E016 LD 446 049 446 9.098 000 349 543 1.000 1.000 LPL 411 049 411 8.394 000 315 508 1.000 1.000 TC 291 049 291 5.930 000 194 387 1.000 1.000 122 .272 (Constan 175 369 047 000 1.000 -.092 092 016 LD 446 047 LPL 411 047 TC 291 047 OD 272 047 DKLV 209 047 -1.905E- 045 t) 016 LD 446 046 LPL 411 046 TC 291 046 OD 272 046 DKLV 209 046 QHDN 158 046 -1.462E- 1.000 1.000 446 9.526 000 354 538 1.000 1.000 411 8.789 000 319 504 1.000 1.000 291 6.208 000 198 383 1.000 1.000 272 5.808 000 180 364 1.000 1.000 209 4.466 000 117 301 1.000 1.000 000 1.000 -.090 090 446 9.789 000 356 536 1.000 1.000 411 9.032 000 322 501 1.000 1.000 291 6.380 000 201 381 1.000 1.000 272 5.969 000 182 362 1.000 1.000 209 4.590 000 119 299 1.000 1.000 158 3.464 001 068 248 1.000 1.000 000 1.000 -.088 088 000 358 534 1.000 1.000 044 016 LD 446 044 446 LPL 411 044 411 9.251 000 324 499 1.000 1.000 TC 291 044 291 6.534 000 203 378 1.000 1.000 OD 272 044 272 6.113 000 184 360 1.000 1.000 DKLV 209 044 209 4.701 000 121 297 1.000 1.000 QHDN 158 044 158 3.548 000 070 246 1.000 1.000 DTPT 145 044 145 3.249 001 057 232 1.000 1.000 ỌC t) ĐẠ (Constan 000 t) (Constan 272 5.547 IH -1.597E- 049 KIN HT ẾH UẾ OD 10.02 TR ƯỜ NG a Dependent Variable: DGC 123 ... VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IH MÔI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ HUẾ 85 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ĐẠ ty cổ phần Mơi trường Cơng trình. .. việc nhân viên Công ty cổ phần Môi trường Công trình Đơ thị Huế 62 2.3.5 Đánh giá nhân viên yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên cơng ty Cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Huế ... nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty Cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Huế ƯỜ - Đối tượng điều tra: Những nhân viên làm việc công ty Cổ phần Môi trường Công trình Đơ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay