Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

Tuần: 12 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM DẤU PHẨY I – MỤC TIÊU Mở rộng vốn từ tình cảm gia đình Biết đặt dấu phảy ngăn cách phận giống câu II - ĐỒ DÙNG Tranh vẽ Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi Hs nêu từ ngữ đồ vật gia đình tác dụng đồ vật Hs tìm từ ngữ việc làm em( người thân gia đình) để giúp đỡ ơng bà B, Bài 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn làm tập - Bài 1: HS nêu yêu cầu Gọi HS lên bảng làm Cả lớp làm vào nháp Giáo viên hướng dẫn Hs chữa bài, gọi hs đọc kết - Bài 2: HS đọc yêu cầu Nhắc Hs nên chọn từ gia đình veừag tìm để điền vào chỗ trống câu a,b,c Cả lớp làm vào nháp; gọi hs lên bảng làm vào bảng phụ- giáo viên hướng dẫn học sinh chữa - Bài 3: gọi HS đọc yêu cầu Cả lớp quan sát tranh- gợi ý Hs kể ND tranh có dùng từ hoạt động Gọi nhiều HS nối tiếp nói theo tranh Cả lớp nhận xét - Bài 4(V) Giáo viên đọc yêu cầu bài, viết bảng câu a, gọi HS làm mẫu câu a Cả lớp nhận xét làm bạn Giáo viên nói; từ: chăn màn, quần áo phận giống câu Giữa phận cần đặt dấu phảy Câu b,c gọi học sinh lên bảng làm Cả lớp giáo viên chữa Gọi HS đọc câu văn 3, Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn tìm thêm từ tình cảm gia đình ... phận giống câu Giữa phận cần đặt dấu phảy Câu b,c gọi học sinh lên bảng làm Cả lớp giáo viên chữa Gọi HS đọc câu văn 3, Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn tìm thêm từ tình cảm.. . dùng từ hoạt động Gọi nhiều HS nối tiếp nói theo tranh Cả lớp nhận xét - Bài 4(V) Giáo viên đọc yêu cầu bài, viết bảng câu a, gọi HS làm mẫu câu a Cả lớp nhận xét làm bạn Giáo viên nói; từ: chăn...Nhắc Hs nên chọn từ gia đình veừag tìm để điền vào chỗ trống câu a,b,c Cả lớp làm vào nháp; gọi hs lên bảng làm vào bảng phụ- giáo viên hướng dẫn học sinh chữa - Bài 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay