Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

137 10 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:36

Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯƠNG LÊ THÚY TRANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ỌC TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – IH CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ĐẠ MÊ SỐ : 8340410 ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TR PGS.TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Trương Lê Thúy Trang i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Cho phép bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy giúp đỡ tơi suốt khóa học Đặc biệt thầy PGS.TS Hồng Hữu Hòa – người hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian quý báu để dẫn định hướng phương pháp nghiên cứu thời gian tiến hành thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triểnChi nhánh Quảng Bình, quan ban ngành, doanh nghiệp xây lắp địa bàn tỉnh, đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian đóng góp ý kiến giúp đỡ tơi việc thu thập số liệu Để thực luận văn, thân tơi cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu ỌC với tinh thần chịu khó, nghị lực ý chí vươn lên Tuy nhiên, khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót định Kính mong Quý Thầy, Cô bạn bè đồng IH nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài ngày hoàn thiện Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn ! Huế, ngày … tháng … năm 2018 NG ĐẠ Tác giả luận văn TR ƯỜ Trương Lê Thúy Trang ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : Trương Lê Thúy Trang Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Niên khóa : Mã số: 8340410 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình” Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại Nhà nước có bề dày lâu đời hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Qua chặng đường 53 năm xây dựng trưởng thành, từ ngân hàng chuyên ngành có nhiệm vụ chủ yếu cấp phát, cho vay quản lý vốn đầu xây dựng tất ỌC lĩnh vực kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước DN xây lắp (DNXL) từ lâu khách hàng truyền thống Ngân hàng IH Đầu Phát triển Việt Nam, dư nợ loại hình doanh nghiệp (DN) chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ Ngân hàng Tuy nhiên, thực tế cho thấy ĐẠ hoạt động cho vay DNXL tồn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng thu nhập ngân hàng Một biểu tình trạng tỷ lệ nợ hạn cao, nợ xấu mức cao,… NG Phương pháp nghiên cứu Để đưa giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng Chi nhánh, luận văn kết hợp phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thu thập số liệu thông ƯỜ tin; phương pháp tổng hợp xử lý số liệu; phương pháp phân tích số liệu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng cho vay TR DNXL; - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cho vay DNXL Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình; - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNXL Ngân hàng iii TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình iv KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam CBTD: Cán tín dụng DN: Doanh nghiệp DNXL: Doanh nghiệp xây lắp SXKD: Sản xuất kinh doanh NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng TW: Trung Ương TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC BIDV: v KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ xii LỜI MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .1 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu ỌC 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG IH DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1 Lý luận chất lượng tín dụng cho vay DNXL ngân hàng thương ĐẠ mại .7 1.1.1 Tín dụng cho vay DNXL ngân hàng thương mại .7 1.1.2 Nét đặc thù hoạt động hình thức cho vay doanh nghiệp xây lắp 11 NG 1.1.3 Quy trình cho vay doanh nghiệp xây lắp 15 1.1.4 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại .19 1.1.5 Hệ thống tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp ƯỜ ngân hàng thương mại 22 1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng doanh nghiệp xây lắp .28 1.2.1.Các nhân tố chủ quan .28 TR 1.2.2.Các nhân tố khách quan 30 1.3 Tổng quan số nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại đề xuất mơ hình nghiên cứu 33 vi 1.3.1 Tổng quan số nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương KIN HT ẾH UẾ mại .33 1.3.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 34 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp xây lắp số 1.4.1 Ngân hàng nước 36 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Đầu Phát triểnChi nhánh Quảng Bình .39 TÓM TẮT CHƯƠNG 1: 40 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU 41 PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 41 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình .41 ỌC 2.1.1 Lịch sử hình thành chi nhánh 41 2.1.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh 42 IH 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy chi nhánh 43 2.1.4 Hoạt động kinh doanh chi nhánh 45 ĐẠ 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình .53 2.2.1 Tình hình cho vay tín dụng doanh nghiệp xây lắp 53 NG 2.2.2 Tình hình thu nợ DNXL .55 2.2.3 Tình trạng nợ hạn DNXL BIDV Quảng Bình 57 2.2.4 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 58 ƯỜ 2.2.5 Tổng dư nợ tổng nguồn vốn huy động 59 2.2.6 Vòng quay vốn tín dụng 60 2.2.7 Lợi nhuận cho vay doanh nghiệp xây lắp .60 TR 2.3 Đánh giá Doanh nghiệp xây lắp chất lượng tín dụng ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình 61 2.3.1 Thông tin chung đối tượng khảo sát 61 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 62 vii 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 65 KIN HT ẾH UẾ 2.3.4 Phân tích hồi quy 68 2.3.5 Đánh giá doanh nghiệp xây lắp cơng tác tín dụng cho vay ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình 73 2.4 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình 79 2.4.1 Kết đạt .79 2.4.2 Hạn chế 80 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 81 TÓM TẮT CHƯƠNG 85 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 86 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CN QUẢNG BÌNH 86 ỌC 3.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình .86 IH 3.1.1 Định hướng chung hoạt động tín dụng BIDV Quảng Bình .86 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng doanh nghiệp xây lắp 87 ĐẠ 3.1.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng 89 3.2 Giái pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình 89 NG 3.2.1 Giải pháp cơng tác tiếp cận vốn tín dụng cho vay ngân hàng .89 3.2.2 Giải pháp khả đáp ứng ngân hàng .94 3.2.3 Giải pháp quan tâm ngân hàng 96 ƯỜ 3.2.4 Giải pháp phương tiện hữu hình ngân hàng 98 3.2.5 Các giải pháp khác 98 TÓM TẮT CHƯƠNG 3: 99 TR PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .100 KẾT LUẬN 100 KIẾN NGHỊ 101 2.1 Đối với ngân hàng BIDV Việt Nam 101 viii 2.2 Đối với ngân hàng nhà nước 102 KIN HT ẾH UẾ 2.3 Đối với Chính phủ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO .104 PHỤ LỤC 106 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN ix Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng không 10 11 KIN HT ẾH UẾ chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ q doanh nghiệp Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp ỌC Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ 15 16 17 18 hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Địa điểm giao dịch thuận lợi Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Ngân hàng quan tâm quý doanh nghiệp trình vay vốn TR 19 ĐẠ 14 Quý doanh nghiệp ln nhận NG 13 nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp ƯỜ 12 IH Cán tín dụng có đạo đức nghề Nhìn chung, q doanh nghiệp cảm thấy 20 hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng 109 KIN HT ẾH UẾ III Ý KIẾN KHÁC (Xin Quý khách vui lòng cho biết Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình cần điều chỉnh, khắc phục nhược điểm gì, nên làm để nâng cao chất lượng tín dụng) TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Quý khách ! 110 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ KIN HT ẾH UẾ Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng chấp nhận Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn toàn đồng ý Frequency 12 42 54 27 Percent 8.9 31.1 40.0 20.0 Valid Percent 8.9 31.1 40.0 20.0 Cumulative Percent 8.9 40.0 80.0 100.0 Quy định lãi suất, phí cho vay Ngân hàng rõ ràng hợp lý Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 24 57 45 Percent 6.7 17.8 42.2 33.3 Valid Percent 6.7 17.8 42.2 33.3 Cumulative Percent 6.7 24.4 66.7 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 ỌC Ngân hàng thay đổi lãi suất, phí cho vay thời hạn cho vay Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn toàn đồng ý Frequency 12 42 60 21 Percent 8.9 31.1 44.4 15.6 Valid Percent 8.9 31.1 44.4 15.6 Cumulative Percent 8.9 40.0 84.4 100.0 Total 135 100.0 100.0 ĐẠ IH Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng khơng q chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequency 12 30 72 21 135 Percent 8.9 22.2 53.3 15.6 100.0 Valid Percent 8.9 22.2 53.3 15.6 100.0 Cumulative Percent 8.9 31.1 84.4 100.0 ƯỜ NG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 15 21 54 45 11.1 15.6 40.0 33.3 11.1 15.6 40.0 33.3 11.1 26.7 66.7 100.0 TR Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 30 75 24 Percent 4.4 22.2 55.6 17.8 Valid Percent 4.4 22.2 55.6 17.8 Cumulative Percent 4.4 26.7 82.2 100.0 111 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 KIN HT ẾH UẾ Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn toàn đồng ý Total Frequency 12 27 42 54 135 Percent 8.9 20.0 31.1 40.0 100.0 Valid Percent 8.9 20.0 31.1 40.0 100.0 Cumulative Percent 8.9 28.9 60.0 100.0 Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ q doanh nghiệp Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 33 48 48 Percent 4.4 24.4 35.6 35.6 Valid Percent 4.4 24.4 35.6 35.6 Cumulative Percent 4.4 28.9 64.4 100.0 ỌC Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn tồn đồng ý Frequency 39 51 39 Percent 4.4 28.9 37.8 28.9 Valid Percent 4.4 28.9 37.8 28.9 Cumulative Percent 4.4 33.3 71.1 100.0 ĐẠ IH Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 33 45 51 Percent 4.4 24.4 33.3 37.8 Valid Percent 4.4 24.4 33.3 37.8 Cumulative Percent 4.4 28.9 62.2 100.0 NG Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn tồn đồng ý 30 57 42 4.4 22.2 42.2 31.1 4.4 22.2 42.2 31.1 4.4 26.7 68.9 100.0 ƯỜ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 TR Cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp Valid Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total Frequency 24 57 48 135 Percent 4.4 17.8 42.2 35.6 100.0 Valid Percent 4.4 17.8 42.2 35.6 100.0 Cumulative Percent 4.4 22.2 64.4 100.0 112 Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 30 63 33 Percent 6.7 22.2 46.7 24.4 Valid Percent 6.7 22.2 46.7 24.4 Cumulative Percent 6.7 28.9 75.6 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 30 69 33 2.2 22.2 51.1 24.4 2.2 22.2 51.1 24.4 2.2 24.4 75.6 100.0 IH ỌC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Valid Không đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn tồn đồng ý 33 72 27 2.2 24.4 53.3 20.0 2.2 24.4 53.3 20.0 2.2 26.7 80.0 100.0 NG ĐẠ Ngân hàng ln quan tâm q doanh nghiệp q trình vay vốn Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 24 63 42 Percent 4.4 17.8 46.7 31.1 Valid Percent 4.4 17.8 46.7 31.1 Cumulative Percent 4.4 22.2 68.9 100.0 ƯỜ Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Valid Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 42 51 42 Percent 31.1 37.8 31.1 Valid Percent 31.1 37.8 31.1 Cumulative Percent 31.1 68.9 100.0 TR Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Total 135 100.0 100.0 KIN HT ẾH UẾ Quý doanh nghiệp nhận hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Valid Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Frequency 15 78 39 Percent 2.2 11.1 57.8 28.9 Valid Percent 2.2 11.1 57.8 28.9 Cumulative Percent 2.2 13.3 71.1 100.0 Địa điểm giao dịch thuận lợi Valid Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 36 69 30 26.7 51.1 22.2 26.7 51.1 22.2 26.7 77.8 100.0 113 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Total 135 100.0 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 926 19 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 71.27 NG ƯỜ TR 96.645 616 922 96.580 623 922 96.843 639 922 97.428 621 922 95.216 637 922 71.11 98.697 599 922 70.96 95.998 585 923 70.96 96.311 639 922 71.07 95.167 725 920 70.93 96.869 597 923 70.98 96.649 651 921 70.89 97.622 593 923 70.84 100.207 545 924 70.98 99.604 504 924 71.02 100.679 500 924 71.09 97.470 595 923 71.07 98.436 640 922 71.00 99.806 524 924 70.93 96.466 688 920 70.96 71.31 71.22 IH ỌC 71.02 ĐẠ Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng chấp nhận Quy định lãi suất, phí cho vay Ngân hàng rõ ràng hợp lý Ngân hàng thay đổi lãi suất, phí cho vay thời hạn cho vay Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng khơng q chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ quý doanh nghiệp Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ Cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp Quý doanh nghiệp nhận hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Địa điểm giao dịch thuận lợi Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Ngân hàng quan tâm quý doanh nghiệp trình vay vốn 114 KIN HT ẾH UẾ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 918 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng chấp nhận Quy định lãi suất, phí cho vay Ngân hàng rõ ràng hợp lý Ngân hàng thay đổi lãi suất, phí cho vay thời hạn cho vay Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng khơng q chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác 19.27 18.96 19.31 19.22 19.02 896 13.028 813 896 13.201 827 895 14.234 659 917 12.649 787 901 14.383 713 911 IH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 814 ỌC 19.11 13.003 ĐẠ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 20.07 13.137 661 892 20.07 13.809 640 893 20.18 13.267 756 876 20.04 13.073 759 875 20.09 13.246 785 871 20.00 13.388 763 875 TR ƯỜ NG Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ quý doanh nghiệp Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ Cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 855 115 Quý doanh nghiệp nhận hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Ngân hàng quan tâm quý doanh nghiệp trình vay vốn 15.82 16.07 16.04 15.98 15.91 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 751 KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 6.550 661 828 5.839 678 823 6.625 588 844 6.246 683 821 5.768 742 804 3.96 491 606 4.00 627 606 TR ƯỜ NG ĐẠ IH Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Địa điểm giao dịch thuận lợi ỌC Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 116 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KIN HT ẾH UẾ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .738 2028.919 171 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % Variance % 8.220 43.264 43.264 8.220 43.264 43.264 4.527 23.828 23.828 2.592 13.643 56.907 2.592 13.643 56.907 3.978 20.939 44.768 1.484 7.813 64.720 1.484 7.813 64.720 2.897 15.245 60.013 1.391 7.319 72.039 1.391 7.319 72.039 2.285 12.026 72.039 817 4.299 76.338 672 3.537 79.875 627 3.302 83.177 487 2.561 85.737 471 2.479 88.216 10 408 2.147 90.363 11 404 2.126 92.489 12 361 1.900 94.389 13 274 1.443 95.832 14 218 1.149 96.981 15 203 1.070 98.052 16 159 835 17 109 571 18 058 304 19 045 237 IH ỌC 98.887 99.458 99.763 ĐẠ 100.000 TR ƯỜ NG Extraction Method: Principal Component Analysis 117 Rotated Component Matrix a KIN HT ẾH UẾ Component TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng chấp nhận Quy định lãi suất, phí cho vay Ngân hàng rõ ràng hợp lý Ngân hàng thay đổi lãi suất, phí cho vay thời hạn cho vay Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng khơng q chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ quý doanh nghiệp Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ Cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp Quý doanh nghiệp nhận hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Ngân hàng quan tâm quý doanh nghiệp trình vay vốn Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Địa điểm giao dịch thuận lợi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 118 862 849 866 670 823 757 704 573 705 817 821 834 779 679 505 813 686 817 802 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY Nhìn chung, q doanh nghiệp cảm thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng Cơng tác tiếp cận vốn tín dụng Khả đáp ứng Sự quan tâm Phương tiên hữu hình Nhìn chung, quý doanh nghiệp cảm thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng Cơng tác tiếp cận vốn tín dụng Khả đáp ứng Sự quan tâm Phương tiên hữu hình Nhìn chung, quý doanh nghiệp cảm thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng Cơng tác tiếp cận vốn tín dụng Khả đáp ứng Sự quan tâm Phương tiên hữu hình Pearson Correlation IH NG ĐẠ N R 747 a 837 b Sự quan tâm Phương tiên hữu hình 700 743 747 640 700 1.000 436 510 357 743 747 640 436 510 357 1.000 584 495 584 1.000 459 495 459 1.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 e R Square ƯỜ Model Khả đáp ứng 1.000 ỌC Sig (1-tailed) KIN HT ẾH UẾ Correlations Nhìn chung, Cơng tác tiếp q doanh cận vốn tín nghiệp cảm dụng thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng Model Summary Adjusted R Square Std Error of the Estimate 557 554 482 700 696 398 c Durbin-Watson TR 890 792 787 333 d 911 830 825 302 2.549 a Predictors: (Constant), Sự quan tâm b Predictors: (Constant), Sự quan tâm, Khả đáp ứng c Predictors: (Constant), Sự quan tâm, Khả đáp ứng, Cơng tác tiếp cận vốn tín dụng d Predictors: (Constant), Sự quan tâm, Khả đáp ứng, Công tác tiếp cận vốn tín dụng, Phương tiên hữu hình e Dependent Variable: Nhìn chung, quý doanh nghiệp cảm thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng 119 a Regression Sum of Squares 38.862 Residual 30.871 Total Regression Residual 69.733 48.847 20.886 Total Regression Residual 69.733 55.201 14.532 Total Regression 69.733 57.886 Residual 11.847 Total 69.733 Mean Square 38.862 F 167.430 Sig b 000 KIN HT ẾH UẾ Model ANOVA df 133 232 134 132 24.423 158 154.353 000 134 131 18.400 111 165.867 000 d 134 14.471 158.793 000 e 130 091 c 134 a Dependent Variable: Nhìn chung, quý doanh nghiệp cảm thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng b Predictors: (Constant), Sự quan tâm c Predictors: (Constant), Sự quan tâm, Khả đáp ứng d Predictors: (Constant), Sự quan tâm, Khả đáp ứng, Cơng tác tiếp cận vốn tín dụng e Predictors: (Constant), Sự quan tâm, Khả đáp ứng, Công tác tiếp cận vốn tín dụng, Phương tiên hữu hình a (Constant) Sự quan tâm (Constant) Sự quan tâm Khả đáp ứng (Constant) Sự quan tâm Khả đáp ứng Cơng tác tiếp cận vốn tín dụng (Constant) 775 275 880 189 559 466 -.218 395 391 068 238 069 059 207 062 050 747 355 047 -.587 199 ĐẠ IH Model ỌC Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 2.823 005 000 429 000 000 293 000 000 1.000 1.000 658 658 1.519 1.519 335 391 12.939 793 8.075 7.944 -1.055 6.386 7.806 578 633 1.730 1.580 358 7.568 000 711 1.407 -2.944 004 474 466 TR ƯỜ NG Sự quan tâm 335 057 284 5.865 000 556 1.798 Khả đáp ứng 316 047 316 6.653 000 579 1.728 Công tác tiếp cận vốn 331 043 333 7.729 000 703 1.423 tín dụng Phương tiên hữu hình 252 046 234 5.428 000 703 1.422 a Dependent Variable: Nhìn chung, q doanh nghiệp cảm thấy hài lòng chất lượng tín dụng Ngân hàng 120 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng chấp nhận Quy định lãi suất, phí cho vay Ngân hàng rõ ràng hợp lý Ngân hàng thay đổi lãi suất, phí cho vay thời hạn cho vay Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng khơng q chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác 135 135 135 135 135 135 3.71 888 076 4.02 885 076 3.67 846 073 3.76 824 071 3.96 969 083 3.87 751 065 One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference ỌC -3.779 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 134 000 -.289 -.44 -.14 134 771 022 -.13 17 134 000 -.333 -.48 -.19 -3.448 134 001 -.244 -.38 -.10 -.533 134 595 -.044 -.21 12 -2.063 134 041 -.133 -.26 -.01 IH 292 -4.576 TR ƯỜ NG Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng chấp nhận Quy định lãi suất, phí cho vay Ngân hàng rõ ràng hợp lý Ngân hàng thay đổi lãi suất, phí cho vay thời hạn cho vay Lãi suất, phí cho vay Ngân hàng không chênh lệch so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hồ sơ thủ tục Ngân hàng hợp lý, dễ đáp ứng Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, xác df Std Error Mean ĐẠ t KIN HT ẾH UẾ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 121 One-Sample Test Mean Std Deviation Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ q doanh nghiệp Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ Cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp 135 135 135 135 135 135 t 292 ƯỜ 084 4.02 885 076 3.91 868 075 4.04 897 077 4.00 846 073 4.09 842 072 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 793 022 -.14 19 134 771 022 -.13 17 134 236 -.089 -.24 06 576 134 566 044 -.11 20 000 134 1.000 000 -.14 14 1.227 134 222 089 -.05 23 ĐẠ Quý doanh nghiệp nhận hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Ngân hàng ln quan tâm q doanh nghiệp q trình vay vốn TR 134 IH -1.190 981 ỌC 263 4.02 One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference df NG Các quy định, quy trình làm việc phận tín dụng cơng khai, rõ ràng Cán tín dụng ln sẵn sàng giúp đỡ q doanh nghiệp Cán tín dụng tạo tin tưởng doanh nghiệp Cán tín dụng lịch sự, nhã nhặn doanh nghiệp Cán tín dụng ln tỏ xác nghiệp vụ Cán tín dụng có đạo đức nghề nghiệp, khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp Std Error Mean KIN HT ẾH UẾ N One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 135 4.13 689 059 135 3.89 852 073 135 3.91 728 063 135 3.98 748 064 135 4.04 818 070 122 Quý doanh nghiệp nhận hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch Các chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm hấp dẫn thu hút Khuyến mại quà tặng hấp dẫn Hội nghị khách hàng để lại ấn tượng tốt Ngân hàng ln quan tâm q doanh nghiệp q trình vay vốn df 2.249 134 -1.515 134 -1.420 134 -.345 134 631 134 026 133 02 25 132 -.111 -.26 03 158 -.089 -.21 03 730 -.022 -.15 11 529 044 -.09 18 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Địa điểm giao dịch thuận lợi 135 4.00 792 068 3.96 700 060 df One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference IH t 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 134 1.000 000 -.13 13 -.737 134 462 -.044 -.16 07 ĐẠ 000 TR ƯỜ NG Cơ sở vật chất thiết bị Ngân hàng đại Địa điểm giao dịch thuận lợi Std Error Mean ỌC 135 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper KIN HT ẾH UẾ t One-Sample Test Test Value = Sig (2-tailed) Mean Difference 123 ... Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng. .. LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ 41 PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 41 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh. .. DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay