Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Luận án tiến sĩ)

227 9 0
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:24

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậuNghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI VINVILAY SAYAPHONE NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SEDON, LÀO TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI VINVILAY SAYAPHONE NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SEDON, LÀO TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC MÃ SỐ: - 58 - 02 - 12 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS LÊ VĂN CHÍN GS.TS TRẦN VIẾT ỔN HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận án VinVilay Sayaphone i LỜI CÁM ƠN Sau thời gian miệt mài nghiên cứu, luận án hoàn thành hướng dẫn tận tình PGS.TS Lê Văn Chín GS.TS Trần Viết Ổn Tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới thầy trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình nghiên cứu để tác giả hồn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn đơn vị, cá nhân tạo điều kiện cung cấp tài liệu tham gia góp ý cho tác giả suốt trình nghiên cứu Xin cảm ơn tác giả cơng trình nghiên cứu cung cấp nguồn tư liệu kiến thức liên quan quý báu để tác giả sử dụng trình nghiên cứu trích dẫn luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn môn Kỹ thuật Quản lý tưới; Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước; Phòng Đào tạo đại học sau đại học; Trường Đại học Thủy lợi; Cục Thủy lợi Lào; Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Salavan; Champasak Sekong; Viện Nghiên cứu Nơng Lâm nghiệp Quốc gia Lào; Cục khí tượng thủy văn Lào tồn thể thầy, giáo; bạn bè; đồng nghiệp; quan gia đình tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn, tham gia ý kiến giúp tác giả suốt trình học tập hoàn thành luận án Tác giả luận án Vinvilay Sayaphone ii MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan sử dụng tổng hợp tài nguyên nước 1.1.1 Cơ sở lý thuyết sử dụng tổng hợp tài nguyên nước 1.1.2 Các nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước .8 1.2 Tổng quan biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tài nguyên nước 10 1.2.1 Biến đổi khí hậu 10 1.2.2 Tác động BĐKH đến tài nguyên nước .15 1.2.3 Tác động BĐKH đến cân nước 18 1.2.4 Các nghiên cứu tác động BĐKH Lào 23 1.3 Tổng quan lưu vực nghiên cứu .24 1.3.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 24 1.3.2 Khí tượng, thủy văn 29 1.3.3 Xu biến động tài nguyên nước 34 1.3.4 Hiện trạng thủy lợi tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước vùng nghiên cứu 46 1.3.5 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội ngành sử dụng nước 49 1.4 Định hướng nghiên cứu luận án 52 1.4.1 Các tồn 52 1.4.2 Định hướng nghiên cứu .53 CHƯƠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .56 2.1 Xây dựng sở khoa học 56 2.1.1 Cơ sở lý thuyết tính tốn xác định dòng chảy lưu vực .56 2.1.2 Cơ sở lý thuyết tính toán nhu cầu nước lưu vực 58 2.1.3 Cơ sở lý thuyết tính tốn cân nước lưu vực 63 2.2 Cơ sở liệu .66 2.2.1 Giai đoạn (số liệu thực đo) 66 2.2.2 Giai đoạn tương lai (Kịch BĐKH) .66 2.3 Phương pháp tính tốn nhu cầu nước cho đối tượng dùng nước lưu vực 75 2.3.1 Nhu cầu sử dụng nước cho trồng trọt 75 iii 2.3.2 Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi .77 2.3.3 Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt 77 2.3.4 Nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp 77 2.3.5 Nhu cầu nước sử dụng cho thủy sản 77 2.3.6 Nhu cầu sử dụng nước cho du lịch 78 2.3.7 Tổng nhu cầu nước ngành lưu vực 78 2.4 Phương pháp tính tốn dòng chảy cho lưu vực 78 2.4.1 Xây dựng sơ đồ mạng sơng mơ hình SWAT 79 2.4.2 Thu thập liệu .80 2.4.3 Xây dựng mơ hình tính tốn mơ dòng chảy 85 2.5 Phương pháp tính toán cân nước lưu vực 88 2.5.1 Phân chia tiểu lưu vực để tính lượng nước đến mơ hình WEAP .88 2.5.2 Tài liệu tính tốn cân nước .91 2.6 Tính tốn cần nước cho lưu vực giai đoạn 91 2.6.1 Tính tốn xác định dòng chảy lưu vực giai đoạn .91 2.6.2 Tính tốn nhu cầu nước đối tượng dùng nước lưu vực .92 2.6.3 Kết tính tốn cân nước mơ hình WEAP 93 2.6.4 Phân tích đánh giá kết cân nước giai đoạn 94 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA BĐKH ĐẾN SỬ DỤNG NƯỚC LƯU VỰC SƠNG SEDON VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHĨ .97 3.1 Ảnh hưởng BĐKH đến mưa nhiệt độ 97 3.1.1 Lượng mưa 97 3.1.2 Nhiệt độ 101 3.2 Ảnh hưởng BĐKH đến nhu cầu nước đối tượng dùng nước lưu vực 106 3.2.1 Các xác định nhu cầu nước cho tương lai 107 3.2.2 Tính tốn nhiệt độ, lượng mưa theo kịch BĐKH .107 3.2.3 Tính tốn nhu cầu nước đối tượng dùng nước lưu vực giai đoạn 2030s 108 3.2.4 Tính tốn nhu cầu nước đối tượng dùng nước lưu vực giai đoạn 2050s 110 3.3 Ảnh hưởng BĐKH đến dòng chảy .112 iv 3.4 Ảnh hưởng BĐKH đến cân nước 116 3.4.1 Giai đoạn 2021-2040 (2030s) 116 3.4.2 Giai đoạn 2041-2060 (2050s) 120 3.5 Đề xuất giải pháp sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon 125 3.5.1 Các sở đề xuất giải pháp .125 3.5.2 Đề xuất giải pháp .126 Kết luận .144 Kiến nghị .145 Những hạn chế Luận án 146 Đóng góp luận án 146 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Quan hệ quan trắc (a,b,c) phát thải (d)[2] 12 Hình 1.2 Xu nhiệt độ trung bình hàng năm số tỉnh, 1970-2010, Lào.[5] 13 Hình 1.3 Thay đổi phân bố mưa tháng Lào 1901 – 1953 1954 - 2006 14 Hình 1.4 Cưỡng bức xạ theo đường nồng độ khí nhà kính đại diện (Van Vuuren nnk, 2011)[7] 15 Hình 1.5 Sơ đồ vị trí lưu vực sơng Sedon .25 Hình 1.6 Bản đồ vị trí trạm KTTV lưu vực lân cận 30 Hình 1.7 Biểu đồ tổng lượng mưa tháng trung bình nhiều năm trạm quan trắc 39 Hình 1.8 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm KongSedon thời kỳ 1990 – 2015 .40 Hình 1.9 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Saravan thời kỳ 1990 – 2015 40 Hình 1.10 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Selabam thời kỳ 1990 – 2015 .41 Hình 1.11 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Pakse thời kỳ 1990 – 2015 41 Hình 1.12 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm LaoNgarm thời kỳ 1990 – 2015 .41 Hình 1.13 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Nikom 3-4 thời kỳ 1990 – 2015 .42 Hình 1.14 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Batieng thời kỳ 1990 – 2015 .42 Hình 1.15 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Paksong thời kỳ 1990 – 2015 .42 Hình 1.16 Biến trình lượng mưa năm, mưa mùa trạm Sekong thời kỳ 1990 – 2015 .43 Hình 1.17 Xu biến động lượng mưa trung bình năm 44 Hình 1.18 Xu biến động lượng mưa trung bình mùa khơ .45 Hình 1.19 Xu biến động lượng mưa trung bình mùa mưa 46 Hình 1.20 Sơ đồ cơng trình thủy lợi lưu vực sơng Sedon .49 Hình 1.21 Sơ đồ nghiên cứu luận án .54 Hình 2.1 Bản đồ toạ độ điểm lưới mơ hình CCLM5-0-2 (EC-EARTH) vùng nghiên cứu 68 vi Hình 2.2 Bản đồ toạ độ điểm lưới mơ hình REMO2009 (MPI-ESM-LR) 69 Hình 2.3 Bản đồ toạ độ điểm lưới mơ hình CCLM5-0-2 (MPI-ESM-LR) 70 Hình 2.4 Bản đồ toạ độ điểm lưới mơ hình HadGEM3-RA (HadGEM2AO) 71 Hình 2.5 Sơ đồ mạng lưới sông xây dựng mô hình .79 Hình 2.6 Sơ đồ hệ thống sơng trạm khí tượng, thủy văn lưu vực sơng Sedon 81 Hình 2.7 Bản đồ sử dụng đất lưu vực sông Sedon 83 Hình 2.8 Bản đồ loại đất 84 Hình 2.9 Bản đồ số độ cao sử dụng SWAT 85 Hình 2.10 Bản đồ phân chia lưu vực SWAT .85 Hình 2.11 Đường q trình dòng chảy (hiệu chỉnh) trạm Kongsedone 87 Hình 2.12 Đường trình dòng chảy (hiệu chỉnh) trạm Sounvannakhily .87 Hình 2.13 Đường q trình dòng chảy (kiểm định) trạm Kongsedone 88 Hình 2.14 Đường q trình dòng chảy (kiểm định) trạm Sounvannakhily 88 Hình 2.15 Phân chia lưu vực sông Sedon thành 20 tiểu lưu vực 89 Hình 2.16 Sơ đồ mô cân nước lưu vực sông Sedon 90 Hình 2.17 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng trạng 94 Hình 3.1 Sự gia tăng lượng mưa năm (mm) tính trung bình mơ hình kịch giai đoạn 2030s so với giai đoạn 98 Hình 3.2 Sự gia tăng lượng mưa năm (mm) tính trung bình mơ hình kịch giai đoạn 2050s so với giai đoạn 99 Hình 3.3 Bản đồ phân bố thay đổi lượng mưa mùa mưa lưu vực sông Sedon giai đoạn 2030s (trái) 2050s (phải) 101 Hình 3.4 Bản đồ phân bố thay đổi lượng mưa mùa khô lưu vực sông Sedon giai đoạn 2030s (trái) 2050s (phải) 101 Hình 3.5 Sự gia tăng nhiệt độ tối thấp (oC) tính trung bình mơ hình kịch giai đoạn 2030s so với giai đoạn 103 Hình 3.6 Sự gia tăng nhiệt độ tối thấp (oC) tính trung bình mơ hình kịch giai đoạn 2050s so với giai đoạn 104 Hình 3.7 Sự gia tăng nhiệt độ tối cao (oC) tính trung bình mơ hình kịch giai đoạn 2030s so với giai đoạn 105 Hình 3.8 Sự gia tăng nhiệt độ tối cao (oC) tính trung bình mơ hình kịch giai vii đoạn 2050s so với giai đoạn 106 Hình 3.9 Đường q trình dòng chảy mơ Konsedon giai đoạn 2030s 114 Hình 3.10 Đường q trình dòng chảy mơ Konsedon giai đoạn 2050s 115 Hình 3.11 Đường q trình dòng chảy mơ Sovannakhili giai đoạn 2030s 115 Hình 3.12 Đường q trình dòng chảy mơ Sovannakhili giai đoạn 2050s 116 Hình 3.13 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (ECEARTH) giai đoạn 2030s 117 Hình 3.14 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (MPI-ESMLR) giai đoạn 2030s 118 Hình 3.15 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo REMO2009 (MPI-ESMLR) giai đoạn 2030s 119 Hình 3.16 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo HadGEM3-RA giai đoạn 2030s .120 Hình 3.17 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (ECEARTH) giai đoạn 2050s 121 Hình 3.18 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (MPI-ESMLR) giai đoạn 2050s 122 Hình 3.19 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo REMO2009 (MPI-ESMLR) giai đoạn 2050s 123 Hình 3.20 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo HadGEM3-RA giai đoạn 2050s .124 Hình 3.21 Tưới phun mưa 134 Hình 3.22 Bố trí cơng trình dự kiến giai đoạn 2030s 139 Hình 3.23 Bố trí cơng trình dự kiến giai đoạn 2050s 140 viii Tiể u lưu vực 19 Tiểu lưu vực 18 Tiểu lưu vực 17 Tiểu lưu vực 16 Tiểu lưu vực 15 Tiểu lưu vực 14 Tiểu lưu vực 12 Tổng cộng 814 8429 316 1614 1321 1144 8819 0 2305 3294 1313 11098 0 0 4816 0 66 1046 5070 28 0 1116 0 206 1347 5468 1124 1342 1028 358 17 264 97 784 748 1270 8090 1058 1177 1572 1268 472 24 278 105 655 539 1058 8206 Cà phê 1058 1124 1342 1033 365 20 272 103 793 774 1316 8200 Lúa Chiêm 1537 1527 1410 2320 4271 1388 12453 Lúa Mùa Ngô Chiêm 1693 Ngô Mùa Màu 1687 1602 782 Cây ăn 1139 Mía Loại trồng Mía 976 956 1149 1202 374 56 0 318 1478 1106 Cà phê 1098 1018 998 991 267 52 0 Lúa Chiêm 1427 1437 1322 0 Lúa Mùa Ngô Chiêm 1571 Ngô Mùa Màu 1627 1549 739 Cây ăn 1058 Mía 0 1520 2615 137 544 1513 874 0 0 0 424 168 487 0 11 0 0 1504 3615 0 0 0 5119 0 0 144 1026 5231 1111 142 106 71 26 0 1456 0 0 391 1330 5792 1195 1420 1044 1176 41 0 34 379 1202 1306 8936 1007 1115 1517 1210 1271 47 0 44 292 1028 8525 1551 817 0 0 10 0 994 Cà phê 1007 1061 1280 969 1160 44 0 39 392 1211 1308 8471 Lúa Chiêm 1453 1445 1322 0 0 2309 4322 1320 12171 Lúa Mùa 0 0 4607 Ngô Chiêm 1604 0 275 1053 5225 Ngô Mùa 0 0 0 980 Màu 1595 1515 734 0 580 1325 5749 Cây ăn 1072 1126 1335 1033 423 15 171 117 732 1528 1286 8838 Mía 1072 1178 1564 1269 534 20 183 124 602 1301 1064 8911 Cà phê 1072 1126 1336 1036 430 18 178 122 740 1534 1287 8879 Lúa Chiêm 1581 1329 1319 2320 4267 1388 12204 Lúa Mùa Ngô Chiêm 1739 Ngô Mùa Màu 1797 1448 741 Cây ăn 1184 Mía 0 1518 2606 88 392 1487 806 0 0 0 0 466 130 384 0 0 0 1504 3615 0 0 0 5119 0 0 200 1103 5383 23 0 0 1116 0 0 470 1421 5877 1000 1329 1321 1176 39 0 32 372 1198 1306 8957 1051 918 1427 1488 1271 45 0 41 285 1023 995 8544 Cà phê 1051 864 1191 1246 1161 43 0 37 384 1207 1308 8492 Lúa Chiêm 1581 1329 1319 0 0 2320 4267 1388 12204 Lúa Mùa 0 1504 3615 0 0 0 5119 Ngô Chiêm 1739 0 0 200 1103 5326 Ngô Mùa 0 1089 140 105 70 25 0 1429 Màu 1797 1448 741 0 0 0 470 1421 5877 Cây ăn 1184 1000 1329 1321 1176 39 0 32 372 1198 1306 8957 Mía 1051 918 1427 1488 1271 45 0 41 285 1023 995 8544 Cà phê 1051 864 1191 1246 1161 43 0 37 384 1207 1308 8492 Lúa Chiêm 1581 1540 1343 0 0 2320 4270 1309 12363 1430 911 0 1411 873 0 0 0 0 0 898 95 100 0 0 199 0 Tiểu lưu vực 20 Tiểu lưu vực Loại trồng 10 11 12 Tổng cộng Lúa Mùa 0 1504 3614 0 0 0 5118 Ngô Chiêm 1607 0 0 194 973 5195 1010 118 101 1526 895 0 0 Ngô Mùa 39 0 1274 Màu 1731 1617 770 0 0 385 1250 5753 Cây ăn 1118 1142 1289 1103 1219 60 0 75 446 1254 1241 8947 Mía 1052 1130 1450 1277 1271 45 0 41 285 1022 915 8488 Cà phê 1052 1076 1214 1034 1160 43 0 37 384 1206 1229 8435 Lúa Chiêm 1494 1460 1138 0 0 2309 3710 1313 11424 Lúa Mùa 0 1495 3425 0 0 0 4920 Ngô Chiêm 1644 0 0 153 1046 5155 996 108 65 0 1538 774 0 0 0 0 Ngô Mùa 53 17 0 1239 Màu 1759 1610 673 0 0 368 1380 5790 Cây ăn 1114 1140 1152 1098 1176 57 83 415 1068 1279 8588 Mía 990 1078 1303 1311 1289 61 10 90 286 841 937 8196 Cà phê 1114 1140 1152 1101 1183 59 89 424 1073 1280 8623 0 Phụ lục 55 Nhu cầu sử dụng nước cho trồng trọt giai đoạn 2050s ứng với tần suất 85% theo mơ hình HadGEM3-RA TT Tiểu lưu vực Tháng (106 m3) 10 11 12 Năm TLV1 56.61 58.79 40.21 15.37 18.00 0.68 0.02 0.00 0.56 29.54 64.54 52.63 336.97 TLV2 28.15 27.55 18.73 7.70 7.21 1.34 0.00 0.00 0.53 22.94 40.25 24.78 179.18 TLV3 45.50 49.47 34.63 13.99 6.00 1.78 0.00 0.00 1.10 14.19 35.42 44.51 246.59 TLV4 40.29 39.50 32.55 10.28 12.11 3.23 0.57 0.00 0.22 43.54 77.70 35.51 295.48 TLV5 73.12 68.63 46.53 20.65 11.82 0.91 0.82 0.00 1.19 33.51 59.57 62.70 379.44 TLV6 82.78 82.13 48.24 24.55 27.15 1.83 0.00 0.00 6.38 16.61 34.64 80.25 404.54 TLV7 28.93 28.47 24.18 3.40 5.92 0.57 0.31 0.01 0.10 38.32 78.56 25.48 234.25 TLV8 18.15 17.41 14.88 4.47 5.88 0.46 0.43 0.00 0.19 19.46 40.11 16.24 137.69 TLV9 25.77 23.94 17.41 7.07 3.04 0.22 0.16 0.00 3.17 16.72 28.31 23.99 149.80 10 TLV10 11.51 11.43 11 TLV11 47.88 45.63 38.70 14.39 5.29 0.43 0.14 0.00 8.29 35.82 47.11 45.10 288.80 12 TLV12 13 TLV13 104.26 92.28 63.53 43.81 13.10 2.35 0.08 0.00 13.67 77.92 84.55 90.16 585.70 14 TLV14 12.81 12.69 10.02 2.30 3.47 0.21 0.88 0.01 0.04 13.46 19.61 11.51 87.01 15 TLV15 19.63 19.24 15.13 3.16 7.19 0.08 0.04 0.03 0.03 18.47 35.89 17.11 136.01 16 TLV16 7.19 7.06 5.51 1.29 1.92 0.08 0.36 0.00 0.03 7.20 14.42 6.41 51.48 17 TLV17 4.43 3.69 3.37 0.42 0.89 0.01 0.01 0.00 0.00 5.15 3.83 31.52 18 TLV18 12.94 10.77 9.57 0.95 1.88 0.06 0.03 0.02 0.02 13.74 26.30 11.17 87.46 19 TLV19 11.29 10.82 7.69 1.01 2.32 0.08 0.05 0.02 0.03 8.69 17.28 20 6.81 5.34 9.45 1.19 2.86 4.06 0.43 0.39 0.00 0.18 13.20 27.21 10.82 91.56 1.24 2.00 0.23 0.55 0.00 0.01 6.82 13.36 9.73 5.71 8.94 43.25 68.22 TLV20 31.72 30.22 19.34 5.26 10.98 0.16 0.05 0.05 0.13 25.79 44.86 26.88 195.44 Tổng cộng 669.77 645.05 460.85 184.19150.2415.12 4.90 0.14 35.87 461.10 799.42 603.74 4030.38 200 Phụ lục 56 Số lượng gia súc/gia cầm phân theo tiểu lưu vực giai đoạn 2050s TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 10 Tiểu lưu vực 11 Tiểu lưu vực 12 Tiểu lưu vực 13 Tiểu lưu vực 14 Tiểu lưu vực 15 Tiểu lưu vực 16 Tiểu lưu vực 17 Tiểu lưu vực 18 Tiểu lưu vực 19 Tiểu lưu vực 20 Tổng lưu vực Trâu Bò Dê Lơn Gia cầm 18766 18424 5442 71039 1153150 9833 8054 1155 33202 748039 3710 9663 2633 12205 153875 15597 23286 5044 84731 543400 14192 16501 3626 79504 984034 2807 16333 1769 11524 111776 27187 39440 5010 69343 616787 7157 10898 2230 53461 278377 2937 6240 1912 57248 137671 5130 7530 1447 39621 220549 4037 12171 2563 67512 147939 3165 3942 1136 25461 101967 5368 25338 3399 81666 192836 7095 7454 3298 63867 148406 11412 13140 5405 90137 237866 3900 4243 1856 34327 83085 4312 4288 1368 22334 94333 14063 14820 4392 58408 319986 13219 18704 5970 48147 271244 16846 20844 8514 128298 372052 190731 281315 68169 1132036 6917373 Phụ lục 57 Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi giai đoạn 2050s TT Tiểu lưu vực Tháng (106 m3) 10 11 12 Năm TLV1 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.16 TLV2 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 1.14 TLV3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.53 TLV4 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1.82 TLV5 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 1.91 TLV6 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.60 TLV7 0.20 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 2.40 TLV8 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.94 TLV9 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.66 10 TLV10 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.69 11 TLV11 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.89 12 TLV12 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.39 13 TLV13 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.33 14 TLV14 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.85 201 TT Tiểu lưu vực Tháng (106 m3) 10 11 12 Năm 15 TLV15 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.32 16 TLV16 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.47 17 TLV17 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.41 18 TLV18 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.28 19 TLV19 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.29 20 TLV20 0.17 0.15 0.17 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 0.17 1.99 Tổng cộng 1.96 1.77 1.96 1.90 1.96 1.90 1.96 1.96 1.90 1.96 1.90 1.96 23.08 Phụ lục 58 Thống kê dân số phân theo tiểu lưu vực giai đoạn 2050s TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 10 Tiểu lưu vực 11 Tiểu lưu vực 12 Tiểu lưu vực 13 Tiểu lưu vực 14 Tiểu lưu vực 15 Tiểu lưu vực 16 Tiểu lưu vực 17 Tiểu lưu vực 18 Tiểu lưu vực 19 Tiểu lưu vực 20 Tổng lưu vực Thành thị 10905 1310 1932 5837 3619 2434 5408 1779 1882 895 2828 624 4687 1750 2628 952 611 1674 2035 3831 57620 Nông thôn 156922 31612 39165 79277 70324 54639 75979 33522 29087 21789 48351 12385 89833 27515 42464 15308 12015 37773 38350 66017 982328 Phụ lục 59.Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt giai đoạn 2050s TT Tiểu lưu vực TLV1 TLV2 TLV3 TLV4 TLV5 0,42 0,08 0,10 0,21 0,19 0,38 0,07 0,09 0,19 0,17 0,42 0,08 0,10 0,21 0,19 0,41 0,08 0,10 0,21 0,18 Tháng (106 m3) 0,42 0,41 0,42 0,42 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,19 0,19 202 0,41 0,08 0,10 0,21 0,18 10 0,42 0,08 0,10 0,21 0,19 11 0,41 0,08 0,10 0,21 0,18 12 0,42 0,08 0,10 0,21 0,19 Năm 4,98 0,97 1,21 2,53 2,19 TT Tiểu lưu vực 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TLV6 TLV7 TLV8 TLV9 TLV10 TLV11 TLV12 TLV13 TLV14 TLV15 TLV16 TLV17 TLV18 TLV19 TLV20 Tổng cộng 0,14 0,21 0,09 0,08 0,06 0,13 0,03 0,24 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10 0,10 0,18 2,61 0,13 0,19 0,08 0,07 0,05 0,12 0,03 0,21 0,07 0,10 0,04 0,03 0,09 0,09 0,16 2,36 0,14 0,21 0,09 0,08 0,06 0,13 0,03 0,24 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10 0,10 0,18 2,61 0,14 0,20 0,09 0,08 0,05 0,12 0,03 0,23 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10 0,10 0,17 2,53 Tháng (106 m3) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,21 0,20 0,21 0,21 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,05 0,06 0,06 0,13 0,12 0,13 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,24 0,23 0,24 0,24 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,18 0,17 0,18 0,18 2,61 2,53 2,61 2,61 0,14 0,20 0,09 0,08 0,05 0,12 0,03 0,23 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10 0,10 0,17 2,53 10 0,14 0,21 0,09 0,08 0,06 0,13 0,03 0,24 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10 0,10 0,18 2,61 11 0,14 0,20 0,09 0,08 0,05 0,12 0,03 0,23 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10 0,10 0,17 2,53 Năm 12 0,14 1,68 0,21 2,42 0,09 1,04 0,08 0,92 0,06 0,67 0,13 1,52 0,03 0,38 0,24 2,79 0,07 0,87 0,11 1,34 0,04 0,48 0,03 0,37 0,10 1,16 0,10 1,19 0,18 2,07 2,61 30,79 Phụ lục 60 Diện tích đất khu cơng nghiệp phân theo tiểu lưu vực giai đoạn 2050s TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 10 Tiểu lưu vực 11 Tiểu lưu vực 12 Tiểu lưu vực 13 Tiểu lưu vực 14 Tiểu lưu vực 15 Tiểu lưu vực 16 Tiểu lưu vực 17 Tiểu lưu vực 18 Tiểu lưu vực 19 Tiểu lưu vực 20 Tổng lưu vực Diện tích (ha) 458,94 218,96 430,19 161,12 430,19 473,32 32,78 6,56 7,13 6,56 58,40 2,46 460,18 69,73 67,12 19,05 26,72 45,22 37,00 41,58 3053,19 203 Phụ lục 61.Nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp giai đoạn 2050s Tiểu lưu vực TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TLV1 TLV2 TLV3 TLV4 TLV5 TLV6 TLV7 TLV8 TLV9 TLV10 TLV11 TLV12 TLV13 TLV14 TLV15 TLV16 TLV17 TLV18 TLV19 TLV20 Tổng cộng 0,92 0,44 0,87 0,32 0,87 0,95 0,07 0,01 0,01 0,01 0,12 0,00 0,93 0,14 0,14 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 6,15 0,84 0,40 0,78 0,29 0,78 0,86 0,06 0,01 0,01 0,01 0,11 0,00 0,84 0,13 0,12 0,03 0,05 0,08 0,07 0,08 5,56 0,92 0,44 0,87 0,32 0,87 0,95 0,07 0,01 0,01 0,01 0,12 0,00 0,93 0,14 0,14 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 6,15 0,89 0,43 0,84 0,31 0,84 0,92 0,06 0,01 0,01 0,01 0,11 0,00 0,90 0,14 0,13 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 5,95 Tháng (106 m3) 0,92 0,89 0,92 0,92 0,44 0,43 0,44 0,44 0,87 0,84 0,87 0,87 0,32 0,31 0,32 0,32 0,87 0,84 0,87 0,87 0,95 0,92 0,95 0,95 0,07 0,06 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12 0,11 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,90 0,93 0,93 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 6,15 5,95 6,15 6,15 0,89 0,43 0,84 0,31 0,84 0,92 0,06 0,01 0,01 0,01 0,11 0,00 0,90 0,14 0,13 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 5,95 10 0,92 0,44 0,87 0,32 0,87 0,95 0,07 0,01 0,01 0,01 0,12 0,00 0,93 0,14 0,14 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 6,15 11 0,89 0,43 0,84 0,31 0,84 0,92 0,06 0,01 0,01 0,01 0,11 0,00 0,90 0,14 0,13 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 5,95 12 0,92 0,44 0,87 0,32 0,87 0,95 0,07 0,01 0,01 0,01 0,12 0,00 0,93 0,14 0,14 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 6,15 Năm 10,89 5,19 10,21 3,82 10,21 11,23 0,78 0,16 0,17 0,16 1,39 0,06 10,92 1,65 1,59 0,45 0,63 1,07 0,88 0,99 72,44 Phụ lục 62.Diện tích ni trồng thủy sản phân theo tiểu lưu vực giai đoạn 2050s TT 10 11 12 13 Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 10 Tiểu lưu vực 11 Tiểu lưu vực 12 Tiểu lưu vực 13 Diện tích (ha) 337,90 209,19 113,35 176,93 337,29 183,17 163,92 120,12 96,12 97,25 157,13 45,37 306,34 204 TT 14 15 16 17 18 19 20 Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 14 Tiểu lưu vực 15 Tiểu lưu vực 16 Tiểu lưu vực 17 Tiểu lưu vực 18 Tiểu lưu vực 19 Tiểu lưu vực 20 Tổng lưu vực Diện tích (ha) 72,82 116,40 42,57 40,31 146,23 121,23 206,85 3090,49 Phụ lục 63.Nhu cầu sử dụng nước cho thủy sản giai đoạn 2050s TT Tiểu lưu vực 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TLV1 TLV2 TLV3 TLV4 TLV5 TLV6 TLV7 TLV8 TLV9 TLV10 TLV11 TLV12 TLV13 TLV14 TLV15 TLV16 TLV17 TLV18 TLV19 TLV20 Tổng cộng 0,43 0,27 0,14 0,23 0,43 0,23 0,21 0,15 0,12 0,12 0,20 0,06 0,39 0,09 0,15 0,05 0,05 0,19 0,15 0,26 3,94 0,39 0,24 0,13 0,20 0,39 0,21 0,19 0,14 0,11 0,11 0,18 0,05 0,35 0,08 0,13 0,05 0,05 0,17 0,14 0,24 3,56 0,43 0,27 0,14 0,23 0,43 0,23 0,21 0,15 0,12 0,12 0,20 0,06 0,39 0,09 0,15 0,05 0,05 0,19 0,15 0,26 3,94 0,42 0,26 0,14 0,22 0,42 0,23 0,20 0,15 0,12 0,12 0,19 0,06 0,38 0,09 0,14 0,05 0,05 0,18 0,15 0,26 3,81 Tháng (106 m3) 0,43 0,42 0,43 0,43 0,27 0,26 0,27 0,27 0,14 0,14 0,14 0,14 0,23 0,22 0,23 0,23 0,43 0,42 0,43 0,43 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,20 0,21 0,21 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20 0,19 0,20 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,39 0,38 0,39 0,39 0,09 0,09 0,09 0,09 0,15 0,14 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,19 0,18 0,19 0,19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,26 0,26 0,26 0,26 3,94 3,81 3,94 3,94 0,42 0,26 0,14 0,22 0,42 0,23 0,20 0,15 0,12 0,12 0,19 0,06 0,38 0,09 0,14 0,05 0,05 0,18 0,15 0,26 3,81 10 0,43 0,27 0,14 0,23 0,43 0,23 0,21 0,15 0,12 0,12 0,20 0,06 0,39 0,09 0,15 0,05 0,05 0,19 0,15 0,26 3,94 11 0,42 0,26 0,14 0,22 0,42 0,23 0,20 0,15 0,12 0,12 0,19 0,06 0,38 0,09 0,14 0,05 0,05 0,18 0,15 0,26 3,81 Năm 12 0,43 5,07 0,27 3,14 0,14 1,70 0,23 2,65 0,43 5,06 0,23 2,75 0,21 2,46 0,15 1,80 0,12 1,44 0,12 1,46 0,20 2,36 0,06 0,68 0,39 4,60 0,09 1,09 0,15 1,75 0,05 0,64 0,05 0,60 0,19 2,19 0,15 1,82 0,26 3,10 3,94 46,36 Phụ lục 64.Thống kê số lượng khách du lịch phân theo tiểu lưu vực giai đoạn 2050s TT Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 205 Số lượng khách du lịch (người/năm) 2554039 324516 435064 675164 TT Tiểu lưu vực 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực Tiểu lưu vực 10 Tiểu lưu vực 11 Tiểu lưu vực 12 Tiểu lưu vực 13 Tiểu lưu vực 14 Tiểu lưu vực 15 Tiểu lưu vực 16 Tiểu lưu vực 17 Tiểu lưu vực 18 Tiểu lưu vực 19 Tiểu lưu vực 20 Tổng lưu vực Số lượng khách du lịch (người/năm) 600010 613431 659770 237893 103621 147084 312588 89253 741502 198728 279955 108259 57680 146249 133329 418389 8836524 Phụ lục 65.Nhu cầu sử dụng nước cho du lịch giai đoạn 2050s TT Tiểu lưu vực 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TLV1 TLV2 TLV3 TLV4 TLV5 TLV6 TLV7 TLV8 TLV9 TLV10 TLV11 TLV12 TLV13 TLV14 TLV15 TLV16 TLV17 TLV18 TLV19 TLV20 Tổng cộng 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,23 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,20 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,23 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 Tháng (106 m3) 0,07 0,06 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,23 0,22 0,23 0,23 206 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 10 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,23 11 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 12 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,23 Năm 0,77 0,10 0,13 0,20 0,18 0,18 0,20 0,07 0,03 0,04 0,09 0,03 0,22 0,06 0,08 0,03 0,02 0,04 0,04 0,13 2,65 Phụ lục 66 Kết tính tốn nhu cầu sử dụng nước giai đoạn 2050s TT Tiểu lưu vực Tháng (106 m3) Năm 10 11 12 TLV1 58,64 60,63 42,24 17,33 20,03 2,64 2,05 2,03 2,52 31,57 66,50 54,66 360,83 TLV2 29,05 28,36 19,62 8,57 8,11 2,20 0,90 0,90 1,40 23,84 41,12 25,67 189,73 TLV3 46,67 50,53 35,80 15,12 7,17 2,91 1,17 1,17 2,23 15,37 36,55 45,68 260,37 TLV4 41,23 40,34 33,48 11,18 13,04 4,14 1,51 0,94 1,12 44,47 78,61 36,45 306,51 TLV5 74,78 70,12 48,19 22,26 13,47 2,51 2,48 1,66 2,80 35,17 61,17 64,36 398,98 TLV6 84,17 83,39 49,64 25,90 28,54 3,18 1,40 1,40 7,73 18,00 35,99 81,64 420,99 TLV7 29,63 29,10 24,88 4,08 6,62 1,25 1,01 0,71 0,77 39,02 79,24 26,18 242,50 TLV8 18,49 17,72 15,22 4,80 6,22 0,79 0,77 0,34 0,52 19,80 40,44 16,58 141,70 TLV9 26,04 24,19 17,68 7,34 3,32 0,48 0,43 0,27 3,44 16,99 28,57 24,26 153,02 10 TLV10 11,77 11,66 9,71 3,11 4,32 0,68 0,65 0,26 0,43 13,46 27,46 11,07 94,57 11 TLV11 48,41 46,11 39,23 14,91 5,82 0,94 0,67 0,53 8,80 36,35 47,62 45,63 295,04 12 TLV12 6,94 0,36 0,69 0,13 0,13 13 TLV13 105,95 93,80 65,22 45,44 14,79 3,98 1,76 1,69 15,30 79,61 86,19 91,84 605,56 14 TLV14 13,19 13,04 10,41 2,68 3,85 0,58 1,26 0,39 0,41 13,84 19,98 11,89 91,53 15 TLV15 20,15 19,71 15,65 3,66 7,71 0,58 0,55 0,54 0,53 18,99 36,39 17,63 142,09 16 TLV16 7,37 7,22 5,69 1,46 2,10 0,25 0,53 0,18 0,20 7,38 14,59 6,58 53,55 17 TLV17 4,60 3,85 3,54 0,58 1,06 0,18 0,18 0,17 0,17 5,32 9,90 4,01 33,56 18 TLV18 13,43 11,21 10,06 1,43 2,37 0,53 0,52 0,51 0,49 14,23 26,78 11,66 93,21 19 TLV19 11,74 11,22 8,13 1,44 2,77 0,51 0,49 0,46 0,46 20 TLV20 32,42 30,85 20,04 5,94 11,69 0,84 5,46 1,32 1,36 2,13 6,95 9,13 13,48 17,71 5,84 9,38 44,80 73,44 0,75 0,75 0,81 26,50 45,53 27,59 203,71 Tổng cộng 684,66 658,50475,74198,60165,13 29,53 19,79 15,03 50,28 475,98 813,82 618,63 4205,69 Phụ lục 67.Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (ECEARTH) giai đoạn 2030s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 47,00 47,36 37,40 13,10 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 22,21 32,23 202,31 TLV2 25,70 25,85 20,33 7,14 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 12,26 17,58 110,48 TLV3 32,20 31,37 24,74 8,98 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 29,84 26,70 164,78 TLV4 39,33 39,61 31,11 10,82 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 18,67 26,81 168,77 TLV5 52,05 50,55 39,75 14,72 3,41 0,18 0,00 0,00 0,00 13,62 48,07 42,91 265,25 TLV6 49,44 48,42 38,10 14,24 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 10,47 47,16 40,40 251,05 TLV7 34,65 34,45 27,03 9,78 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 26,43 26,99 164,12 TLV8 19,89 20,04 15,70 5,39 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 9,40 13,52 85,16 TLV9 20,11 19,82 15,52 5,60 1,14 0,06 0,00 0,00 0,00 1,85 14,15 15,43 93,69 TLV10 13,14 13,23 10,37 3,56 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 6,21 8,93 56,24 TLV11 37,28 37,53 29,41 10,12 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 17,65 25,37 159,63 TLV12 6,16 6,21 4,87 1,67 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,91 4,19 26,38 TLV13 74,53 74,97 58,89 20,53 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 35,46 50,89 319,95 TLV14 12,32 12,37 9,72 3,55 0,73 0,04 0,00 0,00 0,00 0,17 5,83 8,44 53,18 TLV15 18,98 19,11 15,01 5,58 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 9,29 12,97 82,12 TLV16 7,24 5,68 2,11 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,51 4,91 31,07 7,19 207 LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV17 4,39 4,43 3,49 1,31 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2,15 3,00 19,05 TLV18 12,21 12,31 9,68 3,61 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 5,96 8,33 52,86 TLV19 9,63 9,72 7,65 2,86 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 4,74 6,58 41,79 TLV20 27,62 27,80 21,82 8,07 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 13,84 18,95 119,99 543,81 542,39 426,27 152,75 28,38 0,28 0,00 0,00 0,00 43,14 335,74 395,11 2467,88 SUM Phụ lục 68.Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (MPIESM-LR) giai đoạn 2030s LV TLV1 I II III IV V VI VII 39,27 45,53 36,77 7,06 0,52 0,00 0,00 TLV2 21,01 24,37 19,58 3,80 0,27 0,00 TLV3 30,14 31,16 24,86 5,89 0,56 0,00 TLV4 33,51 38,94 31,25 5,98 0,42 TLV5 49,50 50,56 40,52 8,27 TLV6 43,54 46,51 37,83 TLV7 32,33 33,62 TLV8 16,56 TLV9 TLV10 TLV11 VIII IX X XI XII SUM 0,00 0,00 0,00 5,15 15,66 149,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 8,34 80,12 0,00 0,00 0,00 0,70 20,00 20,38 133,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 13,17 127,60 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 31,53 34,08 221,11 7,57 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 26,27 27,57 190,18 26,62 7,40 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24 21,57 139,74 19,27 15,43 2,91 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 6,45 62,92 17,27 19,11 15,46 2,89 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 9,08 70,83 10,93 12,72 10,23 1,92 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 4,26 41,60 31,01 36,07 29,00 5,47 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 12,12 118,02 TLV12 5,12 5,96 4,80 0,90 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 2,00 19,49 TLV13 62,08 72,08 58,09 11,15 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 24,51 236,78 TLV14 33,51 38,94 31,25 5,98 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 13,17 127,60 TLV15 15,93 18,50 14,91 3,32 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 6,24 61,15 TLV16 6,03 7,00 5,64 1,25 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 2,36 23,13 TLV17 3,69 4,28 3,46 0,78 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 1,45 14,19 TLV18 10,25 11,90 9,61 2,16 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 4,02 39,38 TLV19 8,10 9,38 7,59 1,69 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 3,17 31,08 TLV20 23,25 26,91 21,79 4,79 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 9,29 89,37 SUM 493,02 552,82 444,71 91,18 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86 142,21 238,89 1977,95 Phụ lục 69 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo REMO2009 (MPIESM-LR) giai đoạn 2030s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 20,36 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 27,79 42,95 24,35 123,10 TLV2 11,46 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 15,27 24,61 13,49 69,89 TLV3 16,60 7,53 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,92 21,09 32,12 17,89 96,35 TLV4 18,79 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 24,96 40,47 22,12 114,69 TLV5 30,41 14,43 4,22 0,85 0,17 0,07 0,23 0,47 1,87 34,16 54,16 29,86 170,89 TLV6 22,99 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,08 32,88 48,94 27,25 141,90 TLV7 18,29 8,63 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 19,98 33,36 19,37 99,89 TLV8 8,75 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 11,60 18,88 10,30 53,40 TLV9 10,92 4,65 0,49 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 12,29 20,31 11,01 59,69 208 LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV10 5,78 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 12,47 6,83 35,36 TLV11 17,14 7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 22,73 36,93 20,23 104,77 TLV12 2,84 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76 6,12 3,35 17,34 TLV13 34,33 15,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 45,64 73,81 40,51 209,83 TLV14 6,43 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 7,52 12,28 6,79 35,62 TLV15 8,68 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 11,49 18,68 10,23 53,04 TLV16 3,28 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,39 7,07 3,87 20,17 TLV17 2,02 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 4,33 2,38 12,31 TLV18 5,60 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 7,40 12,04 6,60 34,20 TLV19 4,42 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 5,92 9,51 5,22 27,17 TLV20 13,83 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 16,73 27,19 14,94 79,73 SUM 262,91 116,32 4,71 1,24 0,17 0,07 0,24 0,60 4,34 335,94 536,22 296,56 1337,32 Phụ lục 70.Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo HadGEM3-RA giai đoạn 2030s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 37,37 43,18 31,22 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 13,41 136,83 TLV2 20,07 23,20 17,44 5,46 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 7,16 75,91 TLV3 26,16 28,67 20,89 5,21 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 8,65 14,26 104,71 TLV4 31,19 36,14 27,10 8,52 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 11,05 118,51 TLV5 49,01 48,83 36,90 12,84 3,35 0,02 0,07 0,00 0,00 4,24 28,64 32,29 216,19 TLV6 41,67 44,40 33,22 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 14,46 23,98 165,55 TLV7 31,51 32,94 25,77 9,25 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 12,42 17,66 133,40 TLV8 15,80 18,33 13,71 4,25 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 5,55 59,88 TLV9 17,36 18,53 13,84 4,78 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 8,65 70,13 TLV10 10,45 12,13 9,13 2,94 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 4,16 40,74 TLV11 29,64 34,38 25,89 8,36 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 11,83 115,62 TLV12 4,90 5,68 4,28 1,38 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,95 19,09 TLV13 59,37 68,73 51,94 17,10 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 23,86 232,22 TLV14 9,77 11,34 8,57 2,93 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 3,92 38,51 TLV15 15,12 17,53 13,23 4,42 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 6,05 59,51 TLV16 5,72 6,64 5,01 1,67 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 2,29 22,51 TLV17 3,50 4,06 3,07 1,04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 1,41 13,83 TLV18 9,72 11,28 8,52 2,86 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 3,89 38,34 TLV19 7,74 8,91 6,73 2,26 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 3,07 30,33 TLV20 22,60 25,73 21,29 6,78 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 9,22 90,43 SUM 448,66 500,63 377,74 116,97 16,96 0,02 0,07 0,00 0,00 5,41 110,13 205,66 1782,25 Phụ lục 71 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (ECEARTH) giai đoạn 2050s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 48,02 48,26 38,20 12,62 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,84 35,04 208,52 TLV2 26,09 26,13 20,58 6,79 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,16 18,98 112,99 209 LV I II III IV V VI VII VIII TLV3 32,70 31,78 25,13 8,75 0,74 0,00 0,00 0,00 TLV4 39,82 39,98 31,43 10,21 0,40 0,00 0,00 TLV5 52,52 51,10 40,25 14,08 0,72 0,00 TLV6 50,29 49,16 38,75 13,65 0,59 TLV7 34,87 34,52 27,08 9,29 1,14 TLV8 19,99 20,07 15,72 5,02 TLV9 20,18 19,98 15,64 TLV10 13,20 13,25 TLV11 37,72 TLV12 IX X XII SUM 0,00 11,11 32,31 27,54 170,06 0,00 0,00 21,48 28,87 172,20 0,00 0,00 0,00 11,45 46,74 43,47 260,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 47,16 41,08 249,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 30,26 28,03 168,58 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72 14,45 86,15 5,10 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 13,84 15,76 91,78 10,38 3,42 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08 9,54 57,02 37,83 29,65 9,82 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,27 27,29 162,99 6,23 6,26 4,91 1,62 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 4,50 26,93 TLV13 75,59 75,74 59,55 20,13 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,89 54,89 327,66 TLV14 12,49 12,50 9,84 3,34 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 9,17 54,21 TLV15 19,20 19,29 15,16 5,41 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 13,91 83,52 TLV16 7,26 7,30 5,73 2,04 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 5,26 31,58 TLV17 4,45 4,48 3,53 1,27 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 3,23 19,42 TLV18 12,35 12,42 9,78 3,50 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 8,95 53,81 TLV19 9,74 9,82 7,74 2,78 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 7,06 42,60 TLV20 27,98 28,03 22,00 7,82 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,65 20,18 121,98 SUM 550,69 547,90 431,04 146,65 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 365,12 417,22 2502,04 0,00 XI Phụ lục 72 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo CCLM5-0-2 (MPIESM-LR) giai đoạn 2050s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 42,16 47,03 36,68 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 19,24 160,82 TLV2 22,45 25,04 19,42 3,87 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 10,19 86,02 TLV3 30,51 31,24 25,09 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 21,86 21,66 138,21 TLV4 34,93 39,05 30,23 5,90 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,53 15,71 133,55 TLV5 50,47 50,52 38,76 8,32 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 42,59 36,47 240,26 TLV6 45,75 48,03 38,47 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 33,66 32,08 208,22 TLV7 33,20 34,26 27,31 7,47 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,10 22,43 144,34 TLV8 17,62 19,74 15,22 2,92 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 7,86 67,20 TLV9 18,63 19,77 15,17 3,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 11,06 10,95 79,26 TLV10 11,64 13,03 10,05 1,93 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 5,27 44,46 TLV11 33,32 37,28 28,76 5,54 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 15,13 127,35 TLV12 5,50 6,16 4,76 0,91 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 2,49 21,02 TLV13 66,86 74,66 57,79 11,42 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,51 30,64 256,35 TLV14 11,01 12,34 9,54 1,89 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 5,04 42,27 TLV15 16,92 18,92 15,23 3,78 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 7,71 66,35 TLV16 6,40 7,16 5,76 1,42 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 2,91 25,08 TLV17 3,92 4,39 3,54 0,89 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1,80 15,44 TLV18 10,88 12,17 9,83 2,44 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 4,96 42,77 TLV19 8,58 9,61 7,76 1,93 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 3,91 33,76 TLV20 24,71 27,52 22,10 5,45 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 11,19 96,42 SUM 495,45 537,92 421,47 89,21 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 17,72 195,57 267,66 2029,15 210 Phụ lục 73 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo REMO2009 (MPIESM-LR) giai đoạn 2050s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 41,25 45,99 30,64 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 20,21 149,83 TLV2 22,02 24,61 16,58 5,77 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 10,74 84,85 TLV3 28,67 30,51 20,85 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 12,17 17,45 112,46 TLV4 34,22 38,35 26,74 8,79 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02 16,58 132,50 TLV5 50,99 50,25 38,28 13,02 2,57 0,06 0,07 0,00 0,00 4,45 36,06 38,75 234,50 TLV6 44,91 47,40 32,87 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 27,96 175,65 TLV7 32,08 34,15 26,06 10,22 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 13,81 21,36 141,40 TLV8 17,34 19,47 13,52 4,37 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 8,35 66,94 TLV9 19,00 19,65 14,69 4,57 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 8,39 11,70 79,08 TLV10 11,67 12,88 9,20 2,88 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 5,56 44,87 TLV11 33,39 36,83 26,34 8,29 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 15,93 128,49 TLV12 5,51 6,09 4,35 1,36 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 2,62 21,20 TLV13 67,08 73,77 53,04 17,24 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,18 32,19 259,09 TLV14 11,05 12,17 9,13 2,86 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 5,29 43,20 TLV15 18,35 20,21 14,80 4,87 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 8,76 71,31 TLV16 6,94 7,65 5,60 1,84 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 3,31 26,99 TLV17 4,25 4,68 3,43 1,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 2,04 16,60 TLV18 11,79 12,99 9,49 3,17 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 5,63 45,97 TLV19 9,30 10,25 7,52 2,52 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 4,53 36,47 TLV20 27,00 29,75 23,13 7,50 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,01 13,81 108,91 SUM 496,79 537,64 386,24 109,54 13,72 0,06 0,07 0,00 0,00 5,77 157,68 272,79 1980,30 Phụ lục 74 Lượng thiếu hụt nước trung bình tháng theo HadGEM3-RA giai đoạn 2050s LV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUM TLV1 0,00 1,74 5,61 3,55 4,19 1,90 1,49 0,92 1,29 6,57 1,14 1,26 29,65 TLV2 0,00 0,94 3,04 1,92 2,21 0,96 0,68 0,35 0,65 4,78 0,94 0,77 17,24 TLV3 2,83 9,77 10,58 4,49 4,18 1,77 1,50 0,86 1,08 6,47 1,03 0,90 45,46 TLV4 0,00 1,48 4,89 3,03 3,47 1,42 0,91 0,40 0,89 7,79 1,52 1,26 27,05 TLV5 9,50 20,68 22,31 9,84 8,65 3,36 2,22 1,01 1,36 15,13 8,37 3,38 105,82 TLV6 3,26 12,19 14,68 6,07 5,81 2,32 1,87 0,99 1,24 7,32 1,28 1,40 58,42 TLV7 0,29 4,64 7,14 3,09 2,97 1,06 0,64 0,23 0,71 8,85 4,93 1,69 36,25 TLV8 0,00 0,67 2,24 1,37 1,56 0,59 0,33 0,10 0,34 3,61 0,70 0,58 12,10 TLV9 1,05 4,22 5,29 2,36 2,05 0,79 0,43 0,12 0,35 4,27 1,40 0,75 23,09 TLV10 0,00 0,44 1,48 0,91 1,03 0,39 0,22 0,07 0,23 2,39 0,46 0,39 8,01 TLV11 0,00 1,34 4,44 2,73 3,10 1,18 0,68 0,23 0,70 7,12 1,38 1,15 24,06 TLV12 0,00 0,22 0,73 0,45 0,51 0,19 0,11 0,04 0,11 1,18 0,23 0,19 3,95 TLV13 0,00 2,78 9,10 5,69 6,52 2,70 1,80 0,84 1,75 14,42 2,82 2,32 50,74 TLV14 0,00 0,46 1,55 1,01 1,09 0,46 0,31 0,15 0,30 2,38 0,60 0,38 8,68 TLV15 0,00 0,68 2,23 1,38 1,59 0,65 0,42 0,18 0,41 3,62 0,69 0,58 12,43 211 LV II III IV V VI VII TLV16 0,00 0,25 0,84 0,52 0,59 0,24 0,15 TLV17 0,00 0,16 0,52 0,33 0,38 0,16 TLV18 0,00 0,44 1,44 0,89 1,03 TLV19 0,00 0,34 1,14 0,71 TLV20 0,00 0,97 3,22 1,98 SUM I VIII IX X XI XII 0,08 0,15 1,38 0,26 0,22 4,69 0,11 0,06 0,11 0,86 0,16 0,13 2,99 0,43 0,29 0,13 0,27 2,38 0,45 0,37 8,12 0,82 0,35 0,25 0,14 0,23 1,88 0,35 0,29 6,50 2,26 0,89 0,54 0,21 0,54 5,23 1,00 0,83 17,68 16,93 64,41 102,47 52,31 54,01 21,81 14,95 7,12 SUM 12,71 107,63 29,71 18,84 502,91 Phụ lục 75 So sánh kết cân nước trước sau bổ sung xây dựng cơng trình giai đoạn 2030s Tiểu lưu vực Khi chưa có cơng trình TLV1 TLV2 TLV3 TLV4 TLV5 TLV6 TLV7 TLV8 TLV9 TLV10 TLV11 TLV12 TLV13 TLV14 TLV15 TLV16 TLV17 TLV18 TLV19 TLV20 SUM 149,96 80,12 133,69 127,60 221,11 190,18 139,74 62,92 70,83 41,60 118,02 19,49 236,78 127,60 61,15 23,13 14,19 39,38 31,08 89,37 1977,94 Tổng lượng nước thiếu (106m3) Sau Tổng lượng nước thiếu xây dựng hụt giảm sau cơng trình có cơng trình 45,59 104,37 22,91 57,21 35,27 98,42 36,70 90,90 55,10 166,01 55,55 134,63 42,72 97,02 62,92 70,83 41,60 33,88 84,14 19,49 69,54 167,24 127,60 61,15 23,13 14,19 39,38 31,08 89,37 978,00 999,94 212 % giảm 69,60 71,40 73,62 71,24 75,08 70,79 69,43 71,29 70,63 51% Phụ lục 76 So sánh kết cân nước trước sau bổ sung xây dựng cơng trình giai đoạn 2050s Tiểu lưu vực Khi chưa có cơng trình Sau xây dựng cơng trình TLV1 TLV2 TLV3 TLV4 TLV5 TLV6 TLV7 TLV8 TLV9 TLV10 TLV11 TLV12 TLV13 TLV14 TLV15 TLV16 TLV17 TLV18 TLV19 TLV20 SUM 160,82 86,02 138,21 133,55 240,26 208,22 144,34 67,2 79,26 44,46 127,35 21,02 256,35 42,27 66,35 25,08 15,44 42,77 33,76 96,42 2029,15 56,45 28,81 39,79 42,65 74,25 73,59 47,32 67,20 79,26 44,46 43,21 21,02 89,11 2,27 6,35 0,08 0,44 42,77 33,76 6,42 799,21 213 Tổng lượng nước thiếu giảm sau có cơng trình - trước có cơng trình 104,37 57,21 98,42 90,90 166,01 134,63 97,02 % giảm 64,90 66,50 71,21 68,07 69,10 64,66 67,22 84,14 66,07 167,24 40,00 60,00 25,00 15,00 65,24 94,63 90,43 99,68 97,15 90,00 1229,94 93,34 61% ... trên, đề tài: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào bối cảnh biến đổi khí hậu đề xuất để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích đánh giá tiềm tài nguyên nước nhu... VINVILAY SAYAPHONE NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SEDON, LÀO TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC MÃ SỐ: - 58 - 02 - 12 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:... Các nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước .8 1.2 Tổng quan biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tài nguyên nước 10 1.2.1 Biến đổi khí hậu 10 1.2.2 Tác động BĐKH đến tài nguyên nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sedon, Lào trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay