Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã (Luận án tiến sĩ)

191 10 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:21

Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông MãNghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN THỊ MÙI NGHIÊN CỨU AN NINH NGUỒN NƢỚC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LƢU VỰC SÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN THỊ MÙI NGHIÊN CỨU AN NINH NGUỒN NƢỚC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LƢU VỰC SÔNG Chuyên ngành: Môi trƣờng đất nƣớc số: 9.44.03.03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS Lê Đình Thành HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép từ nguồn dƣới hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) đƣợc thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận án Nguyễn Thị Mùi i LỜI CẢM ƠN Trải qua trình học tập nghiên cứu, luận án nghiên cứu tác giả hoàn thành Trƣớc thành đạt đƣợc nỗ lực thân, tác giả nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy, giáo; gia đình; bạn bè đồng nghiệp Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới GS.TS.Lê Đình Thành, ngƣời hƣớng dẫn tác giả suốt trình tìm hiểu, nghiên cứu hồn thiện luận án Tác giả xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Văn Thắng; PGS.TS Nguyễn Mai Đăng thầy giáo, cô giáo Khoa Môi trƣờng môn Quản lý môi trƣờng, Khoa sau Đại học trƣờng Đại học Thủy Lợi hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập thực luận án Trân trọng cảm ơn trƣờng Đại học Hồng Đức khoa Kỹ Thuật Công nghệ tạo điều kiện thời gian cho tác giả tập trung học tập nghiên cứu Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU………… 1.Tính cấp thiết đề tài luận án Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .4 Hƣớng tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu .4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 6 Cấu trúc luận án CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ AN NINH NGUỒN NƢỚC VÀ GIỚI THIỆU LƢU VỰC SÔNG 1.1 Khái niệm an ninh nguồn nƣớc .8 1.2 Nghiên cứu an ninh nguồn nƣớc giới .9 1.2.1 Những nghiên cứu phƣơng pháp luận an ninh nguồn nƣớc 1.2.2 Nghiên cứu khung an ninh nguồn nƣớc .11 1.2.3 Nghiên cứu số an ninh nguồn nƣớc 13 1.3 Các nghiên cứu ANNN Việt Nam 20 1.4 Nghiên cứu liên quan đến ANNN lƣu vực sông .22 1.5 Giới thiệu lƣu vực sông .24 1.5.1 Lƣu vực sông nhánh sơng 24 1.5.2 Điều kiện kinh tế xã hội lƣu vực .26 1.5.3 Nguồn nƣớc lƣu vực sông liên quan đến ANNN bảo vệ môi trƣờng… 28 1.5.4 Môi trƣờng, chất lƣợng nƣớc thiên tai 32 1.5.5 Khai thác sử dụng nƣớc quy hoạch quản lý TNN lƣu vực sông 37 1.6 Những hạn chế, tồn nghiên cứu ANNN trƣớc định hƣớng nghiên cứu luận án 39 1.6.1 Những hạn chế tồn 39 1.6.2 Định hƣớng nghiên cứu luận án 39 Kết luận chƣơng 1: 41 iii CHƢƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ AN NINH NGUỒN NƢỚC LƢU VỰC SÔNG VIỆT NAM 42 2.1 Phƣơng pháp nguyên tắc xây dựng số ANNN 42 2.1.1 Phƣơng pháp xây dựng số ANNN 42 2.1.2 Nguyên tắc xây dựng lựa chọn số ANNN .43 2.2 Nghiên cứu xây dựng số ANNN lƣu vực sông Việt Nam 44 2.2.1 Các nhóm số ANNN lƣu vực sơng Việt Nam .44 2.2.2 Tổng hợp số ANNN lƣu vực sông Việt Nam .61 2.2.3 Xác định số tổng hợp an ninh nguồn nƣớc lƣu vực sông Việt Nam 64 2.3 Đề xuất số ANNN lƣu vực sông 65 2.3.1 Cơ sở lựa chọn số ANNN cho lƣu vực sông 65 2.3.2 Phân cấp mức độ đảm bảo ANNN số lƣu vực sông 67 Kết luận chƣơng 69 CHƢƠNG XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ANNN LƢU VỰC SÔNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ANNN CỦA LƢU VỰC 70 3.1 Giới thiệu chung .70 3.1.1 Hiện trạng phƣơng hƣớng phát triển KTXH đến năm 2030 lƣu vực sông 71 3.1.2 Tính tốn cân nƣớc lƣu vực sông .72 3.1.3 Môi trƣờng nƣớc xâm nhập mặn 86 3.1.4 Mâu thuẫn sử dụng nƣớc mức độ căng thẳng nguồn nƣớc lƣu vực………………………………………………………………………… 88 3.1.5 3.2 Lựa chọn vùng điển hình cho đánh giá ANNN lƣu vực sông 90 Xác định số ANNN vùng điển hình lƣu vực sơng năm 2015 91 3.2.1 Các nhóm số ANNN lƣu vực 91 3.2.2 Tổng hợp điểm đánh giá số ANNN vùng điển hình LV năm 2015………… 105 3.2.3 Xác định số ANNN vùng điển hình lƣu vực năm 2015 106 3.2.4 Đánh giá ANNN vùng điển hình lƣu vực sông năm 2015 .108 3.3 Xác định số ANNN vùng điển hình lƣu vực sơng năm 2030 108 3.3.1 Các nhóm số ANNN lƣu vực 108 3.3.2 Tổng hợp điểm đánh giá số ANNN vùng điển hình LV sơng năm 2030 .119 iv 3.3.3 Đánh giá chung ANNN vùng điển hình lƣu vực sơng năm 2030 .121 3.3.4 Tổng hợp đánh giá ANNN vùng điển hình LV sơng năm 2015 năm 2030……… 121 3.4 Đề xuất định hƣớng giải pháp đảm bảo ANNN cho vùng điển hình lƣu vực sơng đến năm 2030 .123 3.4.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề xuất giải pháp .123 3.4.2 Đề xuất định hƣớng giải pháp đảm bảo ANNN 124 Kết luận chƣơng 3: 132 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .134 Những kết đạt đƣợc luận án .134 Những đóng góp luận án 135 Những tồn hƣớng nghiên cứu tiếp 135 Kiến nghị 136 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 138 PHỤ LỤC………… v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1.Bản đồ lƣu vực sơng vùng phụ cận .26 Hình 1.2: Phân phối dòng chảy năm trung bình nhiều năm lƣu vực sơng 30 Hình 1.3 Sơ đồ hệ thống cơng trình khai thác, sử dụng nƣớc dòng sơng .38 Hình 1.4 Sơ đồ nghiên cứu số ANNN lƣu vực sông 40 Hình 3.1 Phân vùng cân nƣớc lƣu vực sông vùng phụ cận 73 Hình 3.2 Sơ đồ cân nƣớc lƣu vực sơng vùng phụ cận 79 Hình 3.3 Lƣợng nƣớc thiếu lƣu vực sông Mã, KB HT 2015 .82 Hình 3.4 Lƣợng nƣớc thiếu lƣu vực sông Mã, KBPT 2030 83 Hình 3.5 Lƣợng nƣớc thiếu lƣu vực sơng Mã, KBPT 2030+BĐKH 84 Hình 3.6 Tổng lƣợng nƣớc thiếu vùng LV sông theo kịch 85 Hình 3.7 Biểu đồ số ANNN vùng điển hình LV sơng năm 2015 107 Hình 3.8 Biểu đồ số ANNN vùng điển hình lƣu vực sơng năm 2030 120 Hình 3.9 Biểu đồ số ANNN vùng điển hình LV sơng năm 2015, 2030 122 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Nhóm số ANNN C J Vorosmarty cộng sự, 2010 14 Bảng 1.2.Tính tốn số ANNN J Lautze H Mathrithilake 15 Bảng 1.3.Chỉ số an ninh nguồn nƣớc lƣu vực sông S.Xiao cộng 16 Bảng 1.4.Sự đánh giá số ANNN lƣu vực sông Haile 17 Bảng 1.5.Các số cho đánh giá ANNN Tây Bắc Trung Quốc .18 Bảng 1.6.Các số khung đánh giá ANNN S.Mehr .19 Bảng 1.7 Phân bố dân cƣ lƣu vực sông đến năm 2015 27 Bảng 1.8: Mƣa năm theo tần suất số trạm lƣu vực 28 Bảng 1.9 Dòng chảy năm bình qn nhiều năm lƣu vực sơng 29 Bảng 1.10.Tổng lƣợng dòng chảy năm bình quân nhiều năm lƣu vực sông 30 Bảng 1.11 Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) sông .32 Bảng 1.12 Mức đánh giá chất lƣợng nƣớc theo WQI 33 Bảng 1.13 Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) sông Chu .33 Bảng 1.14 Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) sông Cầu Chày 34 Bảng 1.15 Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) dọc sông Lèn .34 Bảng 1.16 Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) sông Lạch Trƣờng 35 Bảng 1.17 Chỉ số chất lƣợng nƣớc (WQI) hệ thống sông Yên 35 Bảng 1.18 Diễn biến độ mặn dọc sông (1990-2010) .36 Bảng 1.19 Các cơng trình thủy điện, thủy lợi đã, xây dựng dòng sơng sơng nhánh lƣu vực sông .37 Bảng 2.1 Thang điểm đánh giá số WSI (1,1) 45 Bảng 2.2 Thang điểm đánh giá số WSI (1,2) 46 Bảng 2.3 Thang điểm đánh giá số WSI(2,1) 47 Bảng 2.4 Thang điểm đánh giá số WSI (2,2) 48 Bảng 2.5 Thang điểm đánh giá số WSI(2,3) 49 Bảng 2.6 Thang điểm đánh giá số WSI (2,4) 49 Bảng 2.7: Thang điểm đánh giá số WSI(3,1) 51 Bảng 2.8 Thang điểm đánh giá số WSI (3,2) 51 Bảng 2.9 Thang điểm đánh giá số WSI(3,3) 52 Bảng 2.10 Phần trăm (%) Q0 cho tính tốn DCMT theo phƣơng pháp Tennant 54 Bảng 2.11 Thang điểm đánh giá số WSI(4,1) 54 Bảng 2.12 Mức đánh giá chất lƣợng nƣớc theo WQI 55 Bảng 2.13 Thang điểm đánh giá số WSI (4,2) .55 Bảng 2.14 Thang điểm đánh giá số WSI (4,3) .56 Bảng 2.15 Thang điểm đánh giá số WSI (5,1) .57 Bảng 2.16 Thang điểm đánh giá số WSI (5,2) .58 Bảng 2.17 Thang điểm đánh giá số WSI (5,3) .58 Bảng 2.18 Thang điểm đánh giá số WSI(5,4) 59 vii Bảng 2.19 Thang điểm đánh giá số WSI (6,1) .60 Bảng 2.20 Thang điểm đánh giá số WSI (6,2) .61 Bảng 2.21 Bảng tổng hợp nhóm số, số ANNN lƣu vực sông Việt Nam 62 Bảng 2.22 Bảng tổng hợp nhóm số, số ANNN lƣu vực sông 65 Bảng 2.23 Bảng tổng hợp thang đánh giá mức độ đảm bảo ANNN lƣu vực sông 68 Bảng 3.1 Kết hiệu chỉnh kiểm định thơng số mơ hình MIKE-NAM trạm .74 Bảng 3.2 Lƣu lƣợng dòng chảy đến bình qn tháng nút tính tốn mạng lƣới sơng LV sơng ứng với tần suất 85% giai đoạn (1986-2005) (m3/s) 75 Bảng 3.3 Lƣu lƣợng dòng chảy đến bình qn tháng nút tính tốn mạng lƣới sông LV sông ứng với tần suất 85% giai đoạn (2016-2030) (m3/s) 75 Bảng 3.4 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc đầu mối ngành năm 2015 lƣu vực sông (Đơn vị: 106 m3) 77 Bảng 3.5 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc đầu mối ngành năm 2030 lƣu vực sông (Đơn vị: 106 m3) 77 Bảng 3.6 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc đầu mối LV sông năm 2030+BĐKH (Đơn vị: 106 m3) 77 Bảng 3.7 Dòng chảy mơi trƣờng giai đoạn (1986-2005) LV sông (Đơn vị: 106 m3) .78 Bảng 3.8 Dòng chảy mơi trƣờng giai đoạn (2016-2030) LV sơng (Đơn vị: 106 m3) .78 Bảng 3.9 Lƣợng nƣớc thiếu cân nƣớc LV sông Mã, KBHT 2015 (106m3)81 Bảng 3.10 Lƣợng nƣớc thiếu cân nƣớc lƣu vực sông Mã, KBPT 2030 (Đơn vị: 106m3) 83 Bảng 3.11 Lƣợng nƣớc thiếu cân nƣớc LV sông Mã, KBPT 2030+BĐKH (Đơn vị: 106m3) 84 Bảng 3.12 Bảng tổng hợp lƣợng nƣớc thiếu vùng LV sông theo kịch (Đơn vị: 106 m3) .85 Bảng 3.13.Thống kê diễn biến mặn lớn trạm sông từ năm 1990–2012 (Đơn vị: ‰) 87 Bảng 3.14 Đánh giá mức độ căng thẳng sử dụng nƣớc vùng LV sơng 90 Bảng 3.15 Diện tích vùng điển hình đƣợc lựa chọn cho đánh giá ANNN 90 Bảng 3.16 Điểm đánh giá số WSI(1,1) năm 2015 91 Bảng 3.17 Điểm đánh giá số WSI(1,2) năm 2015 91 Bảng 3.18 Điểm đánh giá số WSI(2,1) năm 2015 92 Bảng 3.19 Điểm đánh giá số WSI(2,2) năm 2015 93 Bảng 3.20 Điểm đánh giá số WSI(2,3) năm 2015 94 Bảng 3.21 Điểm đánh giá số WSI(3,1) năm 2015 94 Bảng 3.22 Điểm đánh giá số WSI(3,2) năm 2015 95 viii Hình PL4 Bản đồ phân chia tiểu vùng tính tốn MIKE- NAM nút PL23 Các tiêu kỹ thuật hồ chứa dòng sơng Mã, sông Chu tham gia điều tiết cấp nƣớc cho hạ du Các thông số kỹ thuật Trung Sơn Sông (Dự kiến 2018) Mực Hủa Na Cửa Đạt 242,89 119,05 161,68 37,07 +21,9 240,4 110 160 33,0 +20,36 215 73,00 150 13 2,9 Dung tích tồn (10 m ) 569,35 1450,0 348,50 1200 84,4 Dung tích hữu ích (106m3) 390,99 793,70 112 187 81,5 Mực nƣớc dâng gia cƣờng (m) Mực nƣớc dâng bình thƣờng (m) Mực nƣớc chết (m) Yên Mỹ Nguồn: Thủ tƣớng Chính Phủ, Quyết định số 1911/QĐ-TTg, Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lƣu vực sông Mã, ngày 05/11/2015 [55] 21 PL24 Các tiêu kỹ thuật cơng trình hồ chứa vừa nhỏ đƣa vào tính tốn CBN lƣu vực sơng 2015 Vùng Wtb 2030 Whi Wc (triệu m ) (triệu m ) Wtb Whi (triệu m ) Wc (triệu m ) (triệu m ) (triệu m3) I 6,28 4,17 2,11 - 7,1 - II 41,01 35,07 5,94 - 54,0 - III 43,09 37,60 5,49 - 48,3 - IV 6,89 6,89 0,00 - 10,0 - V 12,54 10,61 1,93 - 13,7 - VI 3,90 3,90 0,00 - 7,4 - VII 3,65 3,65 0,00 - 5,3 - VIII 66,80 61,38 5,42 - 66,8 - Tổng 184,15 163,26 20,89 - 212,61 - Ghi chú: (-) giá trị giả định Nguồn: Viện Quy hoạch thủy lợi, Rà soát quy hoạch lƣu vực sông Mã, năm 2015 [1] PL25 Các tiêu cơng trình cống, trạm bơm lấy nƣớc trực tiếp từ dòng LV sơng Vùng Từ sơng Chu Từ sông Qtk (m3/h) Qtk (m3/h) I - - II - - III - 5.570 IV - 30.250 V 12.430 23.510 VI - - VII - - VIII 182.240 3.000 Tổng 194.670 62.330 Ghi chú: (-) khơng có giá trị, không xét đến Nguồn:Viện Quy hoạch thủy lợi, Tổng quan quy hoạch khai thác bậc thang sông Mã, năm 2012 [32] 22 PL26 Lƣu lƣợng TB nhiều năm vùng điển hình LV sơng giai đoạn (1986-2005) giai đoạn (2016-2030) 1986-2005 Năm Vùng III Vùng IV 2016-2030 Vùng VIII Vùng III Vùng IV Vùng VIII 1986 46,29 14,44 64,68 42,92 12,55 61,41 1987 28,56 11,56 42,64 26,82 11,55 45,58 1988 21,90 7,51 42,62 19,91 8,59 40,78 1989 52,73 26,08 108,80 55,54 27,73 118,18 1990 56,51 29,86 97,36 58,04 28,92 101,68 1991 25,06 8,76 40,38 23,90 6,39 39,43 1992 35,20 23,82 66,10 37,21 27,02 70,89 1993 35,92 15,05 47,06 35,13 14,33 46,29 1994 95,34 51,49 107,29 104,08 58,57 115,24 1995 48,27 23,89 62,94 52,47 25,36 67,44 1996 61,43 25,78 103,08 64,66 27,54 112,68 1997 59,73 32,38 81,88 63,14 35,60 84,35 1998 23,01 13,01 21,00 20,76 12,25 16,78 1999 32,31 19,23 61,91 29,62 18,49 60,12 2000 35,54 14,21 62,58 34,29 14,20 61,09 2001 49,03 22,39 73,63 49,67 24,63 74,06 2002 43,30 20,12 48,15 45,54 20,73 48,00 2003 42,30 11,67 51,08 42,79 11,72 53,23 2004 40,04 9,39 46,48 39,95 7,89 45,20 2005 60,86 18,02 88,62 68,86 21,41 101,96 44,7 19,9 66,0 45,8 20,8 68,2 Qo (m /s) 23 PL27.Bảng tính hệ số biến động nguồn nƣớc đến vùng điển hình LV sơng (Cv) năm 2015 Năm 2015 Vùng III Vùng IV TT Năm Qi(m /s) Ki (Ki-1) 1986 46,29 1,0363 1987 28,56 1988 Vùng VIII Qi(m /s) Ki (Ki-1)2 0,0759 64,68 0,9813 0,0004 0,5799 0,1764 42,64 0,6469 0,1247 7,51 0,3768 0,3884 42,62 0,6466 0,1249 0,0326 26,08 1,3084 0,0951 108,8 1,6506 0,4233 1,2652 0,0703 29,86 1,4980 0,2480 97,36 1,4771 0,2276 25,06 0,5610 0,1927 8,76 0,4395 0,3142 40,38 0,6126 0,1501 1992 35,2 0,7881 0,0449 23,82 1,1950 0,0380 66,1 1,0028 0,0000 1993 35,92 0,8042 0,0383 15,05 0,7550 0,0600 47,06 0,7140 0,0818 1994 95,34 2,1345 1,2871 51,49 2,5832 2,5064 107,29 1,6277 0,3940 10 1995 48,27 1,0807 0,0065 23,89 1,1985 0,0394 62,94 0,9549 0,0020 11 1996 61,43 1,3753 0,1409 25,78 1,2933 0,0860 103,08 1,5639 0,3179 12 1997 59,73 1,3372 0,1137 32,38 1,6244 0,3899 81,88 1,2422 0,0587 13 1998 23,01 0,5152 0,2351 13,01 0,6527 0,1206 21 0,3186 0,4643 14 1999 32,31 0,7234 0,0765 19,23 0,9647 0,0012 61,91 0,9393 0,0037 15 2000 35,54 0,7957 0,0417 14,21 0,7129 0,0824 62,58 0,9494 0,0026 16 2001 49,03 1,0977 0,0095 22,39 1,1233 0,0152 73,63 1,1171 0,0137 17 2002 43,3 0,9694 0,0009 20,12 1,0094 0,0001 48,15 0,7305 0,0726 18 2003 42,3 0,9470 0,0028 11,67 0,5855 0,1718 51,08 0,7749 0,0506 19 2004 40,04 0,8964 0,0107 9,39 0,4711 0,2798 46,48 0,7052 0,0869 20 2005 60,86 1,3625 0,1314 18,02 0,9040 0,0092 88,62 1,3445 0,1187 Qi(m /s) Ki (Ki-1) 0,0013 14,44 0,7244 0,6394 0,1300 11,56 21,9 0,4903 0,2598 1989 52,73 1,1805 1990 56,51 1991 Qtb ∑(Ki-1) Cv 44,67 19,93 65,91 2,8269 5,0983 0,39 0,52 24 2,7186 0,38 PL28 Bảng tính Hệ số biến động nguồn nƣớc đến vùng điển hình LV sơng (Cv) năm 2030 Năm 2030 TT Vùng III Vùng IV Ki (Ki-1)2 0,1567 61,41 0,9002 0,0100 0,5560 0,1971 45,58 0,6681 0,1101 8,59 0,4135 0,3440 40,78 0,5978 0,1618 0,0593 27,73 1,3349 0,1121 118,18 1,7323 0,5363 1,2994 0,0896 28,92 1,3922 0,1538 101,68 1,4905 0,2406 23,9 0,5351 0,2162 6,39 0,3076 0,4794 39,43 0,5780 0,1781 1992 37,21 0,8331 0,0279 27,02 1,3007 0,0904 70,89 1,0391 0,0015 1993 35,13 0,7865 0,0456 14,33 0,6898 0,0962 46,29 0,6785 0,1033 1994 104,08 2,3302 1,7693 58,57 2,8195 3,3104 115,24 1,6893 0,4751 10 1995 52,47 1,1747 0,0305 25,36 1,2208 0,0487 67,44 0,9886 0,0001 11 1996 64,66 1,4476 0,2004 27,54 1,3257 0,1061 112,68 1,6517 0,4247 12 1997 63,14 1,4136 0,1711 35,6 1,7137 0,5094 84,35 1,2364 0,0559 13 1998 20,76 0,4648 0,2865 12,25 0,5897 0,1684 16,78 0,2460 0,5686 14 1999 29,62 0,6631 0,1135 18,49 0,8901 0,0121 60,12 0,8813 0,0141 15 2000 34,29 0,7677 0,0540 14,2 0,6836 0,1001 61,09 0,8955 0,0109 16 2001 49,67 1,1120 0,0125 24,63 1,1856 0,0345 74,06 1,0856 0,0073 17 2002 45,54 1,0196 0,0004 20,73 0,9979 0,0000 48 0,7036 0,0878 18 2003 42,79 0,9580 0,0018 11,72 0,5642 0,1899 53,23 0,7803 0,0483 19 2004 39,95 0,8944 0,0112 7,89 0,3798 0,3846 45,2 0,6626 0,1139 20 2005 68,86 1,5416 0,2934 21,41 1,0306 0,0009 101,96 1,4946 0,2446 Qi(m /s) Ki (Ki-1) 1986 42,92 0,9609 1987 26,82 1988 Vùng VIII Qi(m /s) Năm Qi(m /s) Ki (Ki-1) 0,0015 12,55 0,6041 0,6005 0,1596 11,55 19,91 0,4457 0,3072 1989 55,54 1,2434 1990 58,04 1991 Qtb ∑(Ki-1) Cv 45,77 20,77 68,22 3,8513 6,4950 0,45 0,58 25 3,3931 0,42 PL29 Bảng tính giá trị sản xuất nơng nghiệp vùng điển hình LV sơng năm 2030 Tổng GDP Vùng GDP (triệu (triệu đồng) USD) Năm 2010 III đồng) GDP (triệu USD) năm 2011 GDP (triệu đồng) Tổng GDP (triệu USD) năm 2012 GDP (triệu đồng) Tổng GDP (triệu USD) năm 2013 Tổng GDP (triệu đồng) Tổng GDP GDP GDP (triệu (triệu đồng) (triệu USD) năm 2014 USD) năm 2015 861947 881747 861786,0 931827 967501 300102 Tân Lạc 510047,8 535047,83 559493,9 565436,5 586809,6 181578,3 Yên Thủy 91275,231 140,36 91275,231 138,348 95445,54 141,357 96459,38 140,699 100105,5 144,466 49758 870219 891539 908030 941330 969831 976612 Vĩnh Lộc 403526,1 406366,1 413548,4 439329,0 445079,3 445100,7 Vĩnh Lộc 183420,9 184711,9 187976,6 199695,0 202308,8 202318,4 Hà Trung 655099 666809 678857 693607 706378 651065 Nga Sơn 792728 819621 838335 857716 869980 980551 Hoằng Hóa Hậu Lộc TP Thanh Hóa TX Bỉm Sơn VIII (triệu Tổng Lạc Sơn Thạch Thành IV GDP 1324802 194,055 1353948 190,954 1242127 193,173 1253533 185,929 1278980 187,587 1166170 657673 674960 711007 721177 728991 714352 28230,54 28786,757 77484,32 65028,65 63767,43 64866,5 142124 144082 142928 139772 135075 120985 Triệu Sơn 1212222 1229355 1258365 1278159 1337147 1281405 Nông Cống 1091066 1102721 1041029 1189484 1204225 1163683 Đông Sơn 623818 648908 574902 598349 570339 461556 TP Thanh Hóa 512095,5 447935 495899,7 416183,4 408111,6 415145,6 Quảng Xƣơng 1261802 T.P Sầm Sơn 51652 1368675 387,789 92424 1203832 382,92 52426 1228865 370,769 63983 1158231 365,931 46314 (triệu USD) Năm 2030 91,0 84,9 181,8 149,5 359,9 332,3 1190044 366,45 22642 Thiệu Hóa 587625,14 600729 554893,1 565550,3 589162,9 549112 Thọ Xuân 715553,05 737578 757637,8 777579,9 798239,6 803562,5 Nhƣ Thanh 451308,24 461969 475667,8 486280,5 503068,2 539145,4 Nhƣ Xuân 269328,67 274451 282080,7 287591,3 297772,7 374998 785409 801623 747945 843761 872981 920468 Tĩnh Gia Tổng GDP Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, năm 2015 [36]- [40] 26 Triệu USD 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 ,0 2009 Triệu USD Vùng III Vùng IV 196,0 194,0 192,0 y = -2,2513x + 4719,6 190,0 188,0 y = -3,1158x + 6410 186,0 184,0 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 182,0 180,0 2009 Năm 2010 2011 2012 2013 Vùng VIII Triệu USD 390,0 385,0 380,0 y = -5,5412x + 11524 375,0 370,0 365,0 360,0 355,0 2009 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hình PL5 Phƣơng trình tƣơng quan giá trị sản xuất nông nghiệp thời gian 27 2014 2015 2016 PL30 Bảng tính giá trị sản xuất cơng nghiệp vùng điển hình LV sơng năm 2030 GDP Vùng (triệu đồng) Tổng GDP (triệu USD) Năm 2010 III IV (triệu đồng) Tổng Tổng Tổng GDP GDP GDP GDP GDP (triệu (triệu đồng) (triệu (triệu đồng) (triệu USD) Năm 2011 USD) Năm 2012 USD) năm 2013 GDP (triệu đồng) Tổng Tổng GDP GDP GDP GDP (triệu (triệu đồng) (triệu (triệu USD) USD) Năm 2014 USD) Năm 2015 Lạc Sơn 564879 1346889 1497850 1728561 1416328 1567340 Tân Lạc 389571 928889 1033000 1192111 976778 1075250 38957 92889 103300 119211 97678 115620 879100 1103300 Yên Thủy Thạch Thành 818100 Vĩnh Lộc 143138 836000 49,29 152969 929700 48,76 211131 1072900 56,82 563200 77,39 564163 67,93 65063 69531 95969 256000 256438 304031 Hà Trung 1394000 1356000 1623700 1923100 1616100 1880600 Nga Sơn 460400 439300 652500 1142200 1693500 1831700 Hoằng Hóa 800100 826800 985400 1118000 1124100 1229400 Hậu Lộc 371000 369200 525700 689000 758400 904300 TP T.Hóa 1183230 1746135,1 1979122 2290689 2801986 3051716 TX Bỉm Sơn 5087400 480,06 5453100 505,87 5581200 569,93 5587900 615,27 6217500 680,98 813700 1189300 1272200 1383100 1509600 Nông Cống 852200 824000 957500 1004000 1057200 1145400 Đông Sơn 1931600 804500 806900 935900 1140800 1309200 TP T Hóa 7572670 11175265 12666378 14660411 17932714 19530983,8 Quảng Xƣơng 601400 515700 546600 661200 821600 886700 T.P Sầm Sơn 163900 155100 214800 231600 312900 345300 Thiệu Hóa 255942,86 213542,86 236343 287257 373143 406743 Thọ Xuân 1284817 1222195,1 1499451 1474695 1436341 1550976 Nhƣ Thanh 194824 167435 203294 277647 386824 417506 545400 Tĩnh Gia 4902600 557333 970,84 4747800 619800 1045,09 5345400 715266,667 1209,51 5703500 586067 1287,78 7913600 211,13 501,01 743,26 1542,1 1696,84 3928,7 6747100 626000 Nhƣ Xuân Năm 2030 668870 Vĩnh Lộc Triệu Sơn II GDP 735533 1569,44 8572800 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, năm 2015 [36]- [40] 28 Triệu USD Triệu USD Vùng III 250 Vùng IV 800 700 200 600 150 500 y = 18,467x - 36987 y = 53,90x - 107883,23 400 100 300 50 2009 200 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 100 2016 Năm 2009 Triệu USD 2010 2011 2012 2013 2014 Vùng VIII 1800 1600 1400 1200 1000 y = 150,89x - 302378 800 600 400 200 Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hình PL6 Phƣơng trình tƣơng quan giá trị sản xuất công nghiệp thời gian 29 2015 2016 PL31 Bảng tính thiệt hại bão lũ vùng điển hình LV sơng năm 2030 Vùng III IV VIII Lạc Sơn Tân Lạc Thạch Thành Vĩnh Lộc Tổng Vĩnh Lộc Hà Trung Nga Sơn Hoằng Hóa Hậu Lộc TP Thanh Hóa TX Bỉm Sơn Tổng Triệu Sơn Nơng Cống Đơng Sơn TP Thanh Hóa Quảng Xƣơng TP Sầm Sơn T.P Thanh Hóa Thọ Xuân Nhƣ Thanh Nhƣ Xuân Tĩnh Gia Tổng năm 2010 (tỷ đồng) 12,6 23,2 22,6 0,2 62,1 2,8 0,0 0,0 28,9 39,6 0,0 0,0 71,3 31,6 87,9 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 11,5 43,7 4,3 113,4 311,7 năm 2010 (triệu USD) 0,6 1,2 1,2 0,0 3,2 0,1 0,0 0,0 1,5 2,0 0,0 0,0 3,7 1,6 4,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 2,2 0,2 5,8 16,0 năm 2011 (tỷ đồng) 6,8 4,7 6,6 56,0 74,2 11,8 0,4 27,2 18,5 34,1 1,3 0,0 113,3 84,6 46,1 25,8 8,2 16,4 0,3 26,5 32,1 32,0 2,7 22,9 297,6 năm 2011 (106 USD) 0,3 0,2 0,3 2,8 3,7 0,6 0,0 1,3 0,9 1,7 0,1 0,0 4,6 4,2 2,3 1,3 0,4 0,8 0,0 1,3 1,6 1,6 0,1 1,1 14,7 năm 2012 (tỷ đồng) 2,1 3,2 41,1 25,4 72,1 10,7 24,4 0,0 5,7 7,8 0,9 19,9 69,4 33,1 73,5 2,7 5,9 22,8 0,0 12,3 65,5 7,5 15,1 43,7 282,1 năm 2012 (triệu USD) 0,1 0,2 2,0 1,3 3,6 0,5 1,2 0,0 0,3 0,4 0,0 1,0 3,5 1,6 3,7 0,1 0,3 1,1 0,0 0,6 3,3 0,4 0,8 2,2 14,0 năm 2013 (tỷ đồng) 6,5 2,1 75,7 5,6 90,6 2,6 7,8 0,8 17,4 57,1 0,4 0,0 86,1 3,7 2,3 0,0 2,8 3,7 0,0 1,3 6,8 20,3 7,0 320,4 368,3 năm 2013 (triệu USD) 0,3 0,1 3,6 0,3 4,3 0,1 0,4 0,0 0,8 2,7 0,0 0,0 4,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 1,0 0,3 15,2 17,4 năm 2014 (tỷ đồng) 22,10 21,60 20 36,6 100,3 6,4 16,3 5,2 15,3 27,8 22,3 93,3 26,1 22,7 55,6 31,8 13,80 15,10 27,70 125,7 318,5 năm 2014 (triệu USD) 1,0 1,0 0,9 1,7 4,7 0,3 0,8 0,2 0,7 1,3 0,0 1,0 4,4 1,2 1,1 0,0 0,0 2,6 0,0 1,5 0,6 0,7 1,3 5,9 15,0 năm 2015 (tỷ đồng) năm 2015 (triệu USD) 4,30 3,20 157,00 15,13 180,23 6,88 122,80 9,50 3,90 91,90 0,00 0,00 234,98 0,20 0,15 7,31 0,70 8,39 0,32 5,72 0,44 0,18 4,28 0,00 0,00 10,94 7,80 10,20 0,00 1,50 10,70 8,20 2,80 9,11 5,16 4,87 25,70 86,04 0,36 0,47 0,00 0,07 0,50 0,38 0,13 0,42 0,24 0,23 1,20 4,00 năm 2016 (tỷ đồng) năm 2016 (triệu USD) 21,40 6,50 80,10 15,10 123,25 6,50 27,80 25,80 17,40 41,10 0,00 0,00 118,60 23,70 21,30 8,30 3,70 10,30 19,80 42,34 65,40 117,60 312,44 0,94 0,28 3,51 0,66 5,40 0,28 1,22 1,13 0,76 1,80 0,00 0,00 5,20 1,04 0,93 0,00 0,36 0,16 0,00 0,45 0,87 1,86 2,87 5,16 13,70 năm 2030 (triệu USD) 15,31 16,26 8,8 Nguồn: Ban huy phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Báo cáo tình hình thiệt hại bão lũ tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, năm 2010-2016 [81] [82] [83] [84] [85] 30 Vùng III Vùng IV 09 08 12 07 10 06 y = 0,6486x - 1300,4 08 05 06 04 y = 0,6169x - 1237 03 04 02 02 01 00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 00 2009 2017 2010 2011 2012 2013 Vùng VIII 25 20 15 y = -0,3302x + 679,08 10 05 00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hình PL7 Phƣơng trình tƣơng quan thiệt hại lũ lụt thời gian 31 2014 2015 2016 2017 PL32 Bảng tính rủi ro, thiệt hại hạn hán vùng điển hình LV sơng năm 2030 Vùng III IV VIII Lạc Sơn Tân Lạc Yên Thủy Thạch Thành Vĩnh Lộc Tổng Vĩnh Lộc Hà Trung Nga Sơn Hoằng Hóa Hậu Lộc TP Thanh Hóa TX Bỉm Sơn Tổng Triệu Sơn Nơng Cống Đơng Sơn TP Thanh Hóa Quảng Xƣơng TP Sầm Sơn Thiệu Hóa Thọ Xuân Nhƣ Thanh Nhƣ Xuân Tĩnh Gia Tổng 2008 475,0 2000,0 2200,0 5000,0 2400,0 0,0 0,0 12075,0 600 1000 600 412 345,7 150,3 1413 5100 9621 2009 1228,4 3470,0 2363,0 4800,0 3921,0 0,0 2852,0 18634,4 4111 350 0 2350,1 7255 14066,1 2010 2580 870 630 928 732,2 5740,2 332,8 1150 2700 1317 2300 520 8321,8 2585 3880 700 13 1944 120 764 768,1 689,3 8530 19993,4 2011 1230 565 279 630 684,3 3388,3 218,8 800,0 1000,0 1200,0 780,0 4,1 150,0 4152,8 450 1600 550 25,9 2200 80 256,1 658,8 113,3 1350 7284,1 Diện tích hạn (ha) 2012 2013 855 370 375 300 434 67 350 267 336 426,2 2350 1430,2 0,0 243,7 1000,0 500,0 450,0 872,6 2050,0 1135,0 715,0 650,0 47,3 2,7 350,0 150,0 4612,3 3554,1 300 280 3229 1668 600 480 302,7 17,3 2000 786,9 130,5 0 365,9 248,6 470,6 596,2 113,3 676 1291,4 7944,2 5612,2 2014 820,5 542 87 165,2 794,2 0,0 0,0 953,3 0,0 1306,0 0,0 41,0 2300,3 913 71,2 0 493,3 253,6 1267,3 2998,4 2015 370,0 330,0 57,0 338,0 252,9 1347,9 115,0 550,0 1445,7 0,0 1418,0 0,0 41,0 3569,7 384,6 854,6 232,2 0,0 101,0 113,2 0,0 0,0 1402,7 856,5 4250,3 8195,0 2030 221,5 252,8 394,7 Nguồn: Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hào Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Báo cáo tình hình thiệt hạn hạn tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hào Bình, Nghệ An, Thanh Hóa năm 2008-2015 [86] [87] [88] [89] [90] 32 Diện tích 7000 (ha) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2009 Diện tích (ha) Vùng III Vùng IV 20000,0 y = -876,1x + 2E+06 15000,0 y = -1845,9x + 4E+06 10000,0 5000,0 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Diện tích (ha) ,0 2006 2016 Năm 2008 2010 Vùng VIII 25000,0 20000,0 15000,0 y = -1283,4x + 3E+06 10000,0 5000,0 ,0 2006 Năm 2008 2010 2012 2014 2016 Hình PL8 Phƣơng trình tƣơng quan diện tích hạn thời gian 33 2012 2014 2016 Hình PL9 Bản đồ xâm nhập mặn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 Theo kịch BĐKH A1F1 Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Thủy văn tài nguyên nƣớc, „‟Xây dựng mơ hình dự báo xâm nhập mặn vùng hạ lƣu sơng Mã, sơng n tỉnh Thanh Hóa‟‟, năm 2014 [4] 34 35 ... “chỉ số an ninh nguồn nƣớc” lƣu vực nhƣ công vụ cho phát triển bền vững lƣu vực Với lý nêu trên, đề tài luận án Nghiên cứu an ninh nguồn nƣớc cho phát triển bền vững lƣu vực sông Mã cần thiết,... nghiên cứu giải toán khai thác sử dụng nƣớc nhƣ đề xuất giải pháp đảm bảo ANNN lƣu vực sông nghiên cứu luận án (3) Tiếp cận theo quan điểm phát triển bền vững Phát triển bền vững đƣợc nhiều nghiên. .. 1.2.1 Những nghiên cứu phƣơng pháp luận an ninh nguồn nƣớc 1.2.2 Nghiên cứu khung an ninh nguồn nƣớc .11 1.2.3 Nghiên cứu số an ninh nguồn nƣớc 13 1.3 Các nghiên cứu ANNN Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Mã (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay