Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên (Luận văn thạc sĩ)

116 5 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:06

Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc YênĐẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM VĂN ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM VĂN ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PSG.TS NGUYỄN NGỌC SƠN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đƣợc đăng tải c ác tác phẩm, tạp chí báo cáo đƣợc thích đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Đàm Văn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chƣơng trình cao học viết luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn đến q thầy trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trƣờng Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PSG.TS Nguyễn Ngọc Sơn dành nhiều thời gian tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, tơi xin cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên bạn đồng nghiệp tạo điều kiện cho tơi điều tra khảo sát để có liệu viết luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp q báu q thầy bạn Học viên Đàm Văn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận ngân hàng thƣơng mại 1.2 Huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm huy động vốn 13 1.2.2 Nguồn vốn ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.3 Các hình thức huy động vốn 17 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 21 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 23 1.3.1 Những nhân tố thuộc ngân hàng 23 1.3.2 Những nhân tố bên ngân hàng 27 1.4 Cơ sở thực tiễn học thực tế vận dụng cho BIDV Phúc Yên 28 1.4.1 Kinh nghiệm huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 28 1.4.2 Kinh nghiệm huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 30 1.4.3 Kinh nghiệm huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Vĩnh Phúc 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.4.4 Bài học kinh nghiệm BIDV Phúc Yên 31 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 33 2.2.2 Phƣơng pháp tổng hợp thông tin 35 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Chƣơng THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN 38 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 38 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 3.1.2 Mô hình tổ chức mạng lƣới hoạt động 39 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm gần BIDV Phúc Yên 42 3.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 48 3.2.1 Quy mô tốc độ tăng trƣởng vốn huy động 48 3.2.2 Thực trạng hình thức huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 51 3.2.3 Đánh giá khách hàng vấn đề liên quan đến công tác huy động vốn BIDV Phúc Yên 62 3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động huy động vốn BIDV Phúc Yên 68 3.3.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng 68 3.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 74 3.4 Đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 76 3.4.1 Những kết đạt đƣợc 76 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 77 Chƣơng GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN 82 4.1 Các để đề xuất định hƣớng giải pháp huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 82 4.1.1 Bối cảnh nƣớc quốc tế 82 4.1.2 Định hƣớng phát triển BIDV Việt Nam giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020 83 4.1.3 Định hƣớng phát triển nguồn vốn huy động vốn BIDV 86 4.2 Định hƣớng huy động vốn BIDV Phúc Yên 87 4.2.1 Định hƣớng huy động vốn 87 4.2.2 Mục tiêu huy động vốn giai đoạn 2014 - 2015 giai đoạn 2016 - 2020 88 4.3 Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên 89 4.3.1 Hoàn thiện sách lãi suất hợp lý với diễn biến lãi suất thị trƣờng 89 4.3.2 Nâng cao hiệu cho vay 90 4.3.3 Mở rộng mạng lƣới kinh doanh 90 4.3.4 Tăng cƣờng hoạt động Marketing ngân hàng 92 4.3.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 94 4.3.6 Đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng 97 4.4 Một số kiến nghị 98 4.4.1 Kiến nghị với BIDV 98 4.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 100 4.4.3 Kiến nghị với Nhà nƣớc 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc NH : Ngân hàng NH TMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NH NN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại PGD : Phòng giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần VND : Việt Nam đồng NHTW : Ngân hàng Trung ƣơng BIDV : Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển USD : Đôla Mỹ EUR : Euro Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số tiêu kết kinh doanh BIDV Phúc Yên giai đoạn 2009-2013 43 Bảng 3.2: Quy mô tốc độ tăng trƣởng vốn BIDV Phúc Yên giai đoạn 2009- 2013 48 Bảng 3.3: Kết huy động vốn BIDV Phúc Yên theo đối tƣợng khách hàng giai đoạn 2009 - 2013 53 Bảng 3.4: Kết huy động vốn BIDV Phúc Yên theo loại tiền tệ giai đoạn 2009 - 2013 57 Bảng 3.5: Kết huy động vốn BIDV Phúc Yên theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2013 59 Bảng 3.6: Thị phần huy động vốn BIDV Phúc Yên địa bàn (2012-2013) 61 Bảng 3.7: Kết điều tra khách hàng 64 Bảng 3.8: Đánh giá ngƣời hỏi mức độ tin cậy ngân hàng 65 Bảng 3.9: Đánh giá ngƣời hỏi mức độ đáp ứng ngân hàng 66 Bảng 3.10: Đánh giá ngƣời hỏi lực phục vụ ngân hàng 66 Bảng 3.11: Đánh giá ngƣời hỏi sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị phục vụ ngân hàng 67 Bảng 3.12: Lãi suất ngân hàng ngày 31/12/2013 69 Bảng 3.13: Chất lƣợng tín dụng BIDV Phúc Yên (2011 - 2013) 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhƣ điều tất yếu, muốn phát triển kinh tế cần phải có đầu tƣ, muốn có đầu tƣ cần phải có vốn Vốn đƣợc huy động thơng qua nhiều kênh khác có ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thƣơng mại trung gian thực huy động vốn vay vốn kinh tế Thực tế nƣớc ta có 70% lƣợng vốn kinh tế hệ thống ngân hàng cung cấp Nhƣ vậy, nguồn vốn huy động ngân hàng thƣơng mại định đến lƣợng vốn đầu tƣ kinh tế Bên cạnh việc ổn định tiền tệ kiềm chế lạm phát thời gian vấn đề đƣợc Chính phủ đặt lên hàng đầu Để làm đƣợc điều Nhà nƣớc cần phải sử dụng đồng giải pháp kinh tế, tài chính, tiền tệ khơng ngừng tăng cƣờng huy động vốn, huy động vốn qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại giải pháp hữu hiệu Điều cho thấy việc tăng cƣờng công tác huy động vốn, đảm bảo chất lƣợng số lƣợng vốn vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu trình hoạt động ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên NHTM, bƣớc khẳng định “con chim đầu đàn’ hệ thống NHTM Việt Nam Bởi vậy, nhƣ Ngân hàng thƣơng mại khác, Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên quan tâm đặc biệt tới huy động vốn, nhờ đó, Ngân hàng huy động đƣợc lƣợng vốn không nhỏ đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tƣ Tuy nhiên, kết huy động vốn Chi nhánh đƣợc đánh giá chƣa xứng với tiềm nhƣ mạnh Chi nhánh Trong năm gần đây, chịu ảnh hƣởng từ khủng khoảng kinh tế toàn cầu nhƣ diễn biến phức tạp tình hình kinh tế nƣớc, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, ngân hàng thận trọng việc lựa chọn khách hàng cho vay nên nguồn vốn đầu tƣ dƣ thừa nhiều Bên cạnh đáp ứng yêu cầu kiềm chế lạm phát Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 phát địa bàn dân cƣ… Với nội dung quảng cáo thống toàn quốc BIDV cung cấp để tạo ấn tƣợng mạnh mẽ công chúng Thực ký hợp đồng quảng cáo với Công ty cổ phần BOT quốc lộ tuyến Nội Bài - Vĩnh Yên bục quảng cáo đƣợc thiết kế sẵn bắt mắt dễ quan sát cho dòng sản phẩm dịch vụ mà BIDV Phúc Yên triển khai, giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quảng bá sản phẩm đến khách hàng địa bàn Quảng cáo phƣơng tiện vận chuyển in hình ảnh quảng cáo sản phẩm thƣơng hiệu BIDV lên thành xe, xe bus, xe taxi để có diện tích thân xe phù hợp lƣợng khách xe nhƣ mức độ hoạt động nhiều ngày, có tác dụng hiệu Tập trung phƣơng tiện di chuyển chủ yếu khu vực có đơng dân cƣ nội tỉnh Ngồi ra, sử dụng tờ rơi để chuyển tải thông tin đến khách hàng, phân phối tờ rơi nhiều hình thức khác nhƣ: Phát trực tiếp tận tay khách hàng đến giao dịch quầy, kiện, địa điểm công cộng hay nhà b) Quan hệ công chúng (PR) PR hoạt động nhằm xây dựng trì hiểu biết lẫn ngân hàng với giới có liên quan nhƣ quan truyền thông, quan chức năng, bạn hàng… PR hiệu quảng cáo chỗ hiệu rộng đến tất giới tính chân thực thơng tin cao với chi phí Tuy nhiên, ngân hàng khơng có đƣợc chủ động nhƣ quảng cáo BIDV Phúc Yên thơng qua báo giới để đƣa thơng tin hoạt động ngân hàng, sản phẩm cung cấp Tổ chức buổi họp báo, hội nghị khách hàng đƣa sản phẩm thị trƣờng Phối hợp quan truyền thông làm tiểu phẩm ngắn để giới thiệu sản phẩm huy động vốn dân cƣ… c) Xúc tiến hỗn hợp, khuyến mại Thơng qua cơng cụ cổ động kích thích khách hàng nhằm tăng nhanh nhu cầu sản phẩm chỗ tức Nhân dịp ngày lễ lớn dân tộc, ngày lễ để có đợt khuyến mại nhằm kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm 94 ngân hàng Các hình thức khuyến mại sử dụng nhƣ thƣởng lãi suất, quà tặng, miễn phí dịch vụ khác cho khách hàng gửi tiền… Tuy nhiên, phƣơng thức có nhƣợc điểm chi phí lớn, cần tiến hành có trọng tâm, trọng điểm d) Truyền thơng nội Truyền thơng nội đóng vai trò quan trọng toàn hoạt động tổ chức, hoạt động truyền thông đa chiều cấp độ nhân viên cao cấp, nhân viên tầm trung cấp dƣới giúp họ hiểu biết việc diễn nội bộ, làm họ tin tƣởng vào lãnh đạo tự tin làm việc Truyền thông nội vừa động lực vừa công cụ triển khai chiến lƣợc kinh doanh Truyền thông nội hiệu giúp gia tăng giá trị tổ chức thúc đẩy tăng trƣởng Các kênh truyền thông nội bao gồm: Tạp chí nội bộ, Mạng nội bộ, Bản tin điện tử, Giao tiếp trực tiếp, Bảng tin Từ hoạt động truyền thông nội giúp nhân viên BIDV Phúc Yên nắm vững nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh nhƣ có am hiểm sản phẩm ngân hàng để giới thiệu cho bạn bè, ngƣời thân Hoạt động truyền thông, tiếp thị quảng bá phát huy hiệu giúp BIDV Phúc Yên mở rộng khách hàng, mở rộng thị trƣờng Đồng thời, củng cố vị thế, uy tín thƣơng hiệu BIDV tới tầng lớp dân cƣ địa bàn thị xã Phúc Yên, nâng cao lực cạnh tranh gia tăng thị phần huy động vốn 4.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Mặc dù thời gian vừa qua công tác nhân Chi nhánh đƣợc quan tâm, nguồn tuyển dụng đầu vào chiếm 95% tốt nghiệp Đại học hệ quy trƣờng kinh tế có uy tín với u cầu đầu vào đạt từ loại trở lên Tuy nhiên, qua trình khảo sát cho thấy chất lƣợng phục vụ số phân chi nhánh thiếu chuyên nghiệp, phong cách giao dịch lúng túng, thiếu khoa học, tinh thần trách nhiệm với công việc thấp hiệu nhƣ chất lƣợng phục vụ chƣa cao Nguyên nhân phần môi trƣờng làm việc song nguyên nhân yếu ý thức chấp hành cố gắng rèn luyện cá nhân chƣa cao 95 Để chất lƣợng phục vụ ngày tốt hơn, phong cách không gian giao dịch ln mang đến hài lòng với khách hàng, tinh thần thái độ phục vụ thể thân thiện, gần gũi, văn minh lịch sự, chuyên nghiệp khoa học nhằm hƣớng đến mục tiêu đƣa BIDV Phúc Yên trở thành NHTM có chất lƣợng nguồn nhân lực tốt NHTM hoạt động địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn đƣa số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhƣ sau; a) Về tuyển dụng nguồn nhân lực Thống phƣơng án tuyển dụng nguồn nhân lực dựa sở phân tích đánh giá nhu cầu lao động mảng phận nghiệp vụ phù hợp với định mức lao động BIDV Lựa chọn phƣơng pháp tuyển dụng phù hợp với thực tế nay, tập trung nâng cao chất lƣợng tuyển dụng thông qua hình thức nhƣ trắc nghiệm vấn, ngồi việc kiểm tra kiến thức, hiểu biết, cần tăng cƣờng kiểm tra kỹ năng, tƣ số thích hợp, nhƣ IQ, EQ , tránh bị phụ thuộc vào yếu tố chủ quan tác động yếu tố bên ngồi Xây dựng chế, sách ƣu đãi để thu hút nhân tài Tập trung tuyển dụng cán độ tuổi từ dƣới 27 Ƣu tiên tuyển dụng không qua thi viết cán trẻ có thành tích cao học tập b) Đào tạo nguồn nhân lực Thực tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích tinh thần học tập đến cán nhân viên Chi nhánh, ý thức trách nhiệm công tác bồi dƣỡng đào tạo nâng cao lực chuyên môn, kiến thức xã hội,… Thực nghiên cứu vận dụng tối chế độ đào tạo BIDV để áp dụng cấp cán Chi nhánh, xác định chƣơng trình đào tạo dài hạn cán theo định hƣớng phát triển nghề nghiệp, từ cán đƣợc tuyển dụng đến cán lãnh đạo cấp cao Có chế hỗ trợ thích hợp để tạo điều kiện, khuyến khích cán trẻ tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo phận nghiệp, không thực đại trà làm ảnh hƣởng đến kết hoạt động nhƣ chất lƣợng đào tạo Thực đào tạo chuyên sâu cấp Lãnh đạo từ Trƣởng/phó phòng trở 96 lên nhóm cán nằm đối tƣợng quy hoạch để xây dựng lớp kế cận nguồn có chất lƣợng cao Đổi cơng tác đào tạo cán bộ, tổ chức khảo sát thực trạng chất lƣợng cán để xác định mục tiêu, nhu cầu, nội dung đào tạo đào tạo gắn với tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, phù hợp với đối tƣợng đào tạo, yêu cầu sử dụng cán bộ: tăng lực chuyên môn cho cán tác nghiệp, tăng lực quản lý điều hành cho cán quản lý, đào tạo chuyên sâu cho chuyên gia đầu ngành, hoàn thiện tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch bậc, chức danh cán Tập trung đào tạo kỹ làm việc cán cán quản lý sở; cá nhân thực tự đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn hồn thiện trình độ theo tiêu chuẩn vị trí, chức danh Đa dạng hóa hình thức phƣơng pháp đào tạo, bao gồm: tự đào tạo qua thực tế công việc, đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc (về kiến thức, kỹ năng, khả năng), đào tạo để phát triển (đào tạo cho mục tiêu trung dài hạn), trọng ứng dụng cơng nghệ tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo Gắn trách nhiệm cá nhân thực thi sát hạch sau kỳ đào tạo nhằm tăng ý thức trách nhiệm học tập cán đƣợc tham gia khóa đào tạo c) Đánh giá kết công việc đánh giá cán nhân viên Xây dựng quy định, quy trình đánh giá kết thực công việc với tiêu chí, định lƣợng cụ thể theo vị trí công tác (căn vào bảng mô tả công việc) Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp theo thông lệ phƣơng pháp để đánh giá kết công việc cán Việc đánh giá kết thực công việc phải công khai, minh bạch trực tiếp cán đƣợc đánh giá Quản lý chặt chẽ, tồn diện q trình đánh giá nhằm giúp cho cán thấy rõ kết công việc hạn chế thấp vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp Kết hợp chặt chẽ đánh giá cán với phân tích, đánh giá chất lƣợng đảng viên tất đơn vị thuộc BIDV Đồng thời xây dựng triển khai đánh giá kết thực cơng việc Phòng gắn với đánh giá kết công việc cán để kích thích cán làm việc theo tinh thần đồng đội quan tâm đến kết làm việc cuối đơn vị thay quan tâm đến kết công việc cá nhân 97 d) Thực công tác luân chuyển cán thường xuyên theo quy định Rà soát đánh giá thực điều động luân chuyển thƣờng xuyên phận nghiệp vụ nhằm xếp công việc phù hợp với lực trình độ chun mơn cán u cầu phận có lịch cơng tác tuần đƣợc theo giõi tổng hợp đánh giá hàng tháng/quý/năm đồng thời xây dựng mô tả công việc/tiêu chuẩn/yêu cầu công việc đến cán nhân viên phận nghiệp vụ, giao cho lãnh đạo Phòng theo dõi Phòng tổ chức hành có trách nhiệm tổng hợp đánh giá báo cáo lãnh đạo theo định kỳ, sở đƣa tham mƣu đề xuất điều động luân chuyển cán phù hợp với lực trình độ chun mơn đảm bảo hiệu công việc cao e) Xây dựng hệ thống chế sách phù hợp với điều kiện kinh doanh, đảm bảo yêu cầu hội nhập cạnh tranh cao Xây dựng thực Quy chế chi trả thu nhập mới, đáp ứng đƣợc yêu cầu: thu hút, trì đội ngũ cán giỏi; kích thích tinh thần làm việc ngƣời lao động; phù hợp với yêu cầu luật pháp khả tài Ngân hàng Quy chế đƣợc xây dựng sở định giá giá trị công việc, đánh giá kết hoàn thành nhiệm vụ cán kết kinh doanh đơn vị Thực tốt công tác thi đua khen thƣởng tồn hệ thống: khen thƣởng kịp thời, khơng đại trà để công tác thi đua khen thƣởng thực tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao động hăng say với cơng việc 4.3.6 Đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng Với việc Việt Nam gia nhập WTO thị trƣờng tài chín Việt Nam ngày hấp dẫn ngân hàng lớn khu vực giới đặt không BIDV Phúc Yên mà nhiều NHTM Việt Nam dƣới áp lực cạnh tranh lớn từ ngân hàng nƣớc ngồi Vì thế, đổi cơng nghệ đƣợc ngân hàng Việt Nam quan tâm Công nghệ ngân hàng đại tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch, giúp ngân hàng xử lý tình nhanh, xác, kịp thời, thơng qua giữ chân đƣợc khách hàng lại ngân hàng bối cảnh cạnh tranh gay gắt 98 Hơn nữa, sử dụng công nghệ tiên tiến, đại giúp cho ngân hàng giảm bớt đƣợc nhiều chi phí q trình hoạt động, qua tăng lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, lựa chọn công nghệ cần ý đến khả tƣơng thích mức độ đại cơng nghệ, trình độ chun mơn cán nhan viên ngân hàng nhƣ thực trạng thị trƣờng tài Việt Nam Nhƣ tránh đƣợc tình trạng lãng phí khơng sử dụng cơng dụng thiết bị Việc phát triển ứng dụng công nghệ đại hoạt động ngân hàng tạo điều kiện cho không hoạt động huy đơng vốn mà hoạt động khác ngân hàng phát triển Công nghệ yếu tố giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh, thu hút đƣợc nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Qua đó, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận cho ngân hàng Vì vậy, BIDV Phúc Yên cần phải: - Xây dựng cho đƣợc chiến lƣợc phát triển công nghệ ngân hàng với mục tiêu đón đầu, trƣớc với hệ thống mở, có khả phát triển sản phẩm, tiện ích phong phú đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng - Khai thác tối đa thành tựu chƣơng trình đại hố để tăng khả sử dụng sản phẩm huy động vốn có tiện ích cao, phù hợp với nhu cầu đa dạng khách hàng - Khẩn trƣơng áp dụng các dịch vụ, tiện ích hỗ trợ với giao dịch tiền gửi nhƣ: tiện ích ATM (vấn tin, gửi tiền, toán ), kết nối toán qua thẻ, tốn tự động, đƣa cơng nghệ Phone -banking e-banking vào hoạt động ngân hàng diện rộng 4.4 Một số kiến nghị 4.4.1 Kiến nghị với BIDV Thứ nhất: Trong thời gian qua yếu tố làm ảnh hƣởng phần đến kết huy động vốn việc triển khai nhiều dòng sản phẩm tiền gửi, chồng chéo tính ƣu việt sản phẩm không cao, lợi cạnh tranh thấp, chế vận hành tƣơng đối cứng nhắc chịu sức ép chế lãi suất FTP thiếu linh hoạt khơng hấp dẫn Do u cầu đặt BIDV cần thiết phải nghiên cứu xây dựng triển khai đƣợc dòng sản phẩm tiền gửi đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hởi thị trƣờng nhƣ; 99 - Nhạy bén với diễn biến lãi suất thị trƣờng đảm bảo tính cạnh tranh, hài hòa lợi ích Ngân hàng khách hàng - Phát triển sản phẩm tiền gửi phù hợp với phân đoạn khách hàng (quan trọng, thất thiết, tiềm năng, ) sở có chế sách lãi suất phù hợp với nhóm khách hàng nhằm trì ổn định khách hàng thu hút gia tăng nhóm khách hàng - Thiết kế xây dựng dòng sản phẩm tiết kiệm có tinh linh hoạt cao kỳ hạn, cho phép rút trƣớc hạn mà đảm bảo lãi suất cho phép gửi tích lũy với lãi suất cao theo kỳ hạn tích lũy,… triển khai sản phẩm tiết kiệm tiền gửi với kỳ hạn ngày với loại hình khuyến khích Tổ chức kinh tế đặc biệt Tập đồn kinh tế lơn/Định chế tài chính/các doanh nghiệp sản xuất có nguồn tiền tốn với doanh số cao đƣợc gia tăng lợi ích từ lãi suất tiền gửi mức lãi suất kỳ hạn ngày cao lãi suất không kỳ hạn - Đồng bộ, dễ triển khai, không chồng chéo tránh nhầm lẫn sản phẩm tiền gửi với - Có chế khuyến khích rõ ràng đảm bảo thu nhập cho Chi nhánh Thứ hai: Thực tốt công tác truyền thông, quảng bá, tiếp thị triển khai sản phẩm tiền gửi kênh thông tin đại chúng Thứ ba: Hoàn thiện chế giá điều chuyển vốn FTP phân cấp uỷ quyền định lãi suất huy động vốn Trong điều kiện lãi suất thị trƣờng tăng cao, tiệm cận chí vƣợt lãi suất cho vay nhƣ nay, đề nghị BIDV thực chế cấp bù để hỗ trợ chi nhánh thực khoản tiền gửi lớn Đồng thời triển khai chế giá vốn FTP riêng cho nhóm khách hàng quan trọng theo hƣớng giá cao giá vốn FTP thơng thƣờng để từ Chi nhánh có điều kiện thuận lợi việc cạnh tranh giữ khách hàng Thứ tư: Thực phân cấp uỷ quyền điều hành hoạt động huy động vốn dân cƣ nhằm tăng tính chủ động chi nhánh việc định lãi suất nhận tiền gửi, thẩm quyền Chi nhánh việc nhận khoản tiền gửi khách hàng cá nhân Khi có quy định cụ thể số dƣ huy động, biên độ lãi suất để cấp Chi nhánh chủ động thực 100 Thứ năm: Tiếp tục thực triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến mở rộng kênh phân phối cho sản phẩm tiền gửi (qua Internet Banking/Mobile Banking) Tập trung cải tiến công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi ứng dụng chƣơng trình phần mềm hỗ trợ công tác phát triển sản phẩm huy động vốn mới, khai thác số liệu đánh giá hiệu sản phẩm tiền gửi Nghiên cứu nâng cấp hệ thống SIBS mở rộng, gia tăng tiện ích sản phẩm tiền gửi Thứ sáu: Tăng cƣờng hỗ trợ Chi nhánh công tác đào tạo Đào tạo kiến thức, chuyên sâu phân hệ tiền gửi, làm chủ việc quản lý, nâng cấp phân hệ kỹ thiết kế, phát triển, quản lý sản phẩm tiền gửi, kỹ triển khai thông qua mạng lƣới chi nhánh kênh phân phối (IB/MB) Đào tạo sản phẩm huy động vốn, quy trình tác nghiệp cho cán quan hệ khách hàng; Định kỳ, tổ chức đào tạo kỹ bán hàng theo cấp độ: cán Quan hệ khách hàng CRM, cán đón tiếp khách hàng CSR, cán dịch vụ khách hàng Teller, bao gồm: kỹ giao tiếp với khách hàng, giới thiệu, bán sản phẩm, phát triển trì quan hệ với khách hàng, thu thập thông tin khách hàng… Thứ bảy: Xây dựng cẩm nang sản phẩm tiền gửi cá nhân dành cho cán QHKH thƣờng xuyên cập nhật nội dung cẩm nang này, có đánh giá, so sánh sản phẩm BIDV với đối thủ cạnh tranh để cán QHKH dễ dàng nắm đƣợc đặc tính, vị trí sản phẩm BIDV để giới thiệu cho khách hàng 4.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện văn hƣớng dẫn dƣới Luật phù hợp với sách phát triển kinh tế xã hội Rà soát lại văn liên quan đến hoạt động huy động vốn để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế cam kết quốc tế Việt Nam (sau gia nhập WTO tổ chức quốc tế) Ngân hàng Nhà Nƣớc cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện văn bản, quy định hoạt động huy động vốn, triển khai hƣớng dẫn thực cách rõ ràng đến Ngân hàng thƣơng mại Xây dựng chế độ quản lý khai thác thơng tin đảm bảo nhanh, an tồn xác 101 Ngân hàng Nhà nƣớc cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy định pháp lý theo hƣớng khuyến khích NHTM tăng cƣờng huy động vốn nói chung huy động vốn dân cƣ nói riêng để góp phần phát triển kinh tế xã hội Luật Tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực từ đầu 2011, cần hoàn thiện văn hƣớng dẫn dƣới luật nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, ứng dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, qui định rõ phạm vi hoạt động nhƣ loại hình sản phẩm huy động vốn ngân hàng mà TCTD đƣợc phép thực cung ứng cho kinh tế Ngân hàng Nhà nƣớc cần có chế tài mạnh mẽ liệt trƣờng hợp vi phạm vƣợt trần lãi suất huy động cam kết huy động vốn theo quy định Ngân hàng Ngân hàng Nhà Nƣớc tiếp tục nghiên cứu sớm triển khai áp dụng lãi suất thoả thuận huy động vốn từ dân cƣ Vốn hàng hoá đặc biệt, giá hàng hố lãi suất Sự biến động lãi suất phụ thuộc vào cung cầu thị trƣờng Vì vậy, kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc nên để lãi suất huy động đƣợc vận động theo chế thị trƣờng, can thiệp Ngân hàng Nhà nƣớc thực công cụ gián tiếp nhƣ nghiệp vụ thị trƣờng mở, tái chiết khấu… Điều chỉnh mức dự trữ bắt buộc phù hợp tổ chức tín dụng: TCTD Ngân hàng Nhà n Hiện tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi đồng Việt Nam áp dụng cho ngân hàng Agribank Quỹ tín dụng nhân dân Trung ƣơng 1% NH (LienVietPostBank) đƣợc 102 giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi đồng Việt Nam Độ chênh lệch lớn khiến ảnh hƣởng đến NHTM phải dự trữ mức 3% khiến giảm sức cạnh tranh so NHTM dự trữ 1% Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức phù hợp, khơng q chênh lệch nhóm NHTM 4.4.3 Kiến nghị với Nhà nước - Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn NHTM Hiện nay, hệ thống pháp luật nƣớc ta q trình xây dựng để hồn chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế Do để đảm bảo quyền lợi đáng cho nhà đầu tƣ ngƣời sử dụng vốn Nhà nƣớc cần phải tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, ban hành luật, văn dƣới luật có liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng nhƣng phải đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp NHTM giới hạn, phù hợp với xu hội nhập Tạo môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát tốt tỷ lệ lạm phát, ổn định thị trƣởng tiền tệ, vàng, tỷ giá trì đà tăng trƣởng kinh tế Thực giải tốt sách nguồn lực cho phát triển nhƣ sách đất đai; tạo việc làm; an sinh xã hội; bảo vệ mơi trƣờng biến đổi khí hậu Cần có thể chế kinh tế hành đại, có hiệu lực cao… Sự ổn định môi trƣờng vĩ mô nhân tố quan trọng cho việc thu hút nguồn vốn huy động NHTM dựa hai góc độ: giá trị đồng tiền ổn định gia tăng thu nhập ngƣời dân, từ khơi tăng nguồn vốn huy động cho ngân hàng Thúc đẩy việc tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế Ngày 29/12/2006, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hƣớng đến năm 2020, đến thực năm Tuy nhiên, nhìn chung, tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam chƣa phát triển mạnh, tiền mặt phƣơng thức toán chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn khu vực cơng, doanh nghiệp dân cƣ Vì vậy, tiếp tục triển khai thực Đề án tốn khơng dùng tiền mặt theo Quyết định 291, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ hệ thống tốn Từ đó, làm hạn chế tiền mặt dân gia tăng lƣợng tiền tài khoản ngân hàng 103 KẾT LUẬN Thời gian vừa qua, nghiệp vụ huy động vốn đƣợc ngân hàng quan tâm nhiều định đến tồn phát triển ngân hàng truớc tình hình nguồn vốn khan hội nhập ngày tiến gần Qua trình nghiên cứu “Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên”, nội dung luận văn hoàn thành đƣợc số nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại Phân tích, đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên giai đoạn 2009 - 2013 Qua đó, đƣa đƣợc kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên Trên sở nhìn nhận mặt hạn chế, luận văn đƣa đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nƣớc giải pháp Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Trong khn khổ có hạn luận văn, phạm vi thời gian nghiên cứu nhƣ hạn chế thân, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong đƣợc đóng góp thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, chuyên gia đồng nghiệp, để vấn đề nêu luận văn đƣợc hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu lý luận nhƣ thực tiễn hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Phúc Yên 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2013), Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2012, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Chính phủ (1999), Nghị định 89/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 Chính phủ bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Học viện Ngân hàng (2005), Giáo trình Kế tốn ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Học viện Ngân hàng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội ISO (2005), ISO9000:2005 Quality management systems, Fundamentals and vocabulary 3rd TS Lƣu Văn Nghiêm (2008), Giáo trình Marketing dịch vụ, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2009-2013), Báo cáo thường niên - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Hà Nội Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2008), Quyết định số 4589/QĐ-TCCB2 việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng/Tổ nghiệp vụ thuộc Chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng ĐầuPhát triển, Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, Chi nhánh Phúc Yên (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010 2011, 2012, 2013, Phúc Yên 11 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Vĩnh Phúc 105 12 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại - Commercial bank management (Xuất lần thứ tƣ), Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 13 Quốc hội Nƣớc Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội 14 Quốc hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội Websites http://www.sbv.gov.vn/vn/home/htTCTC/.jsp http://www.bidv.com.vn/report bidv.asp http://www icb.com.vn/annual reports http://www.vietcombank.com.vn/annual reports/ http://www.google.com.vn http://www.vinhphuc.gov.com 106 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên” học viên Đàm Văn thuộc lớp Cao học Quản lý kinh tế - Trƣờng Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thơng tin ngƣời đƣợc xin ý kiến đánh giá đƣợc giữ kín đƣợc cơng bố có đồng ý ngƣời PHẦN 1: THƠNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Họ tên  Ông/  Bà: Địa chỉ: Phƣờng (Xã): Huyện (Thị xã): Tỉnh (TP thuộc TW): Độ tuổi: Nghề nghiệp:  Dƣới 25 tuổi  Công chức, viên chức NN  Từ 25 đến  Từ 40 đến dƣới 40 60 tuổi  Cán bộ,  Hộ gia nhân viên DN đình, hƣu trí  Trên 60 tuổi  Khác ……… 107 PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ Ông/Bà chọn điểm số cách đánh dấu [x] vào số từ đến theo quy ƣớc sau: Điểm      Ý nghĩa Kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chỉ tiêu Nhóm tiêu chí mức độ tin cậy Ngân hàng tạo đƣợc cảm giác an tồn giao dịch Hình thức cách thức tính lãi xác minh bạch Thơng tin cá nhân khoản tiền gửi đƣợc bảo mật Kiểm soát đƣợc giao dịch tài khoản tiền gửi Ngân hàng thực tốt cam kết thời gian Nhóm tiêu chí mức độ đáp ứng Lãi suất tiền gửi đƣợc điều chỉnh kịp thời có sức cạnh tranh Quy trình thủ tục liên quan đến việc gửi tiền đơn giản, thuận tiện Việc đáp ứng nhu cầu vốn trƣớc hạn nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng (Rút tiền trƣớc hạn, vay cầm cố chiết khấu) Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Thời gian giao dịch ngày thuận tiện Nhóm tiêu chí lực phục vụ Bảng thơng báo lãi suất đƣợc thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin Không nhiều thời gian cho giao dịch tiền gửi Nhân viên ngân hàng sẵn sàng phục vụ Nhân viên giao dịch có kiến thức, kỹ khả truyền đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt Nhân viên giao dịch có phong cách giao dịch văn minh, lịch Nhóm tiêu chí sở vật chất, phƣơng tiện hữu hình Ngân hàng có trang thiết bị, công nghệ đại Cơ sở vật chất đầy đủ, bố trí chỗ ngồi tốt, đầy đủ cho khách hàng Tờ rơi, tài liệu, ấn tiền gửi đẹp, đầy đủ thơng tin sẵn có Trang phục nhân viên đồng bộ, gọn gàng, lịch Mạng lƣới, địa điểm giao dịch rộng khắp thuận tiện Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! Điểm                     ... Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên Chƣơng 4: Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên Số... ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN 82 4.1 Các để đề xuất định hƣớng giải pháp huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi. .. Chƣơng THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN 38 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên (Luận văn thạc sĩ), Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay