Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Tập chép): BÔNG HOA NIỀM VUI I MỤC TIÊU: Chép lại xác, trình bày đoạn bài: Bơng hoa niềm vui Làm tập phân biệt iê/yê (BT2), r/d (BT3a) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết tập chép - Viết sẵn tập 3a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Kiểm tra cũ: - Đọc cho HS viết: Lặng yên đêm - HS viết bảng khuya B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu Hướng dẫn tập chép: 2.1 Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc đoạn chép - HS nghe - HS đọc lại đoạn chép - Cô giáo cho Chi hái hai bơng hoa - Cho mẹ mẹ dạy dỗ Chi thành cho ? ? bé hiếu thảo, bơng hoa - Bài tả có câu ? - Có câu - Những chữ tả - Chữ đầu câu tên riêng nhân vật, tên viết hoa riêng bơng hoa *Viết từ khó - GV đọc cho HS viết bảng - HS viết bảng Trái tim, nửa, hiếu thảo - Chỉnh sửa lỗi cho HS 2.2 HS chép vào vở: - GV đọc cho HS viết - HS viết - Đọc cho HS soát lỗi - HS tự soát lỗi ghi lề 2.3 Chấm chữa bài: - Chấm 5-7 nhận xét Hướng dần làm tập: Bài 2: Tìm từ chứa tiếng có iê - HS đọc yêu cầu yê nghĩa a, b, c cho - Cả lớp làm bảng Các từ: yếu, kiến, khuyên - Nhận xét HS Bài 3: a (Lựa chọn) - Đặt câu để phân biệt từ a Cuộn bị rối/bố ghét nói rối cặp - Mẹ lấy rạ đum bếp/Bé Lan tiếng rõ to - Nhận xét, chữa C Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Viết lại lỗi viết sai ... lỗi cho HS 2. 2 HS chép vào vở: - GV đọc cho HS viết - HS viết - Đọc cho HS soát lỗi - HS tự soát lỗi ghi lề 2. 3 Chấm chữa bài: - Chấm 5-7 nhận xét Hướng dần làm tập: Bài 2: Tìm từ chứa tiếng có... kiến, khuyên - Nhận xét HS Bài 3: a (Lựa chọn) - Đặt câu để phân biệt từ a Cuộn bị rối/bố ghét nói rối cặp - Mẹ lấy rạ đum bếp/Bé Lan tiếng rõ to - Nhận xét, chữa C Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay