Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

91 6 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:48

Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí MinhGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT GIÁO DỤC LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠCCHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT GIÁO DỤC LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Chính trị học Mã số: 8310201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN VĂN TÀI HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thơng Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi chưa công bố công trình khoa học khác thời điểm TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ GIÁO DỤC LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Giáo dục luận trị giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trung học phổ thông 1.1.1 Khái niệm giáo dục luận trị 1.1.2 Giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trung học phổ thông 12 1.1.3 Vai trò giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trung học phổ thông 14 1.2 Các yếu tố tác động tới q trình giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trung học phổ thông 19 1.2.1 Chủ thể đối tượng giáo dục luận trị 19 1.2.2 Chương trình, nội dung, phương thức giáo dục luận trị 21 1.2.3 Điều kiện, mơi trường giáo dục luận trị 26 Tiểu kết Chƣơng 28 Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Đặc điểm tình hình tác động đến giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thơng thành phố Hồ Chí Minh 30 2.1.1 Tình hình kinh tế - trị - văn hóa - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 30 2.1.2 Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thơng thành phố Hồ Chí Minh 32 2.2 Thực trạng giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh 35 2.2.1 Các kết đạt nguyên nhân kết đạt 36 2.2.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế, tồn 44 Tiểu kết Chƣơng 49 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 51 3.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể đối tượng giáo dục luận trị 51 3.1.1 Nâng cao vai trò lãnh đạo, quản công tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thơng Thành phố Hồ Chí Minh 51 3.1.2 Nâng cao vai trò nhân tố chủ quan cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh 57 3.2 Đổi cơng tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thơng thành phố Hồ Chí Minh 62 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán giảng dạy, báo cáo viên luận trị 62 3.2.2 Đổi nội dung giáo dục luận trị 66 3.2.3 Đổi phương thức giáo dục luận trị: 67 3.2.4 Tăng cường điều kiện vật chất – kỹ thuật đảm bảo cho công tác giáo dục luận trị 70 3.3 Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật xây dựng mơi trường thuận lợi cho công tác giáo dục luận trị 71 3.3.1 Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật cho cơng tác giáo dục luận trị 71 3.3.2 Xây dựng môi trường thuận lợi cho công tác giáo dục luận trị 73 Tiểu kết Chƣơng 74 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội LLCT : luận trị THPT : Trung học phổ thơng TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ thành lập Đảng, công tác giáo dục LLCT xác định phận quan trọng cơng tác tư tưởng Đảng Sớm nhìn thấy vai trò cơng tác giáo dục LLCT, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khơng có luận cách mệnh, khơng có cách mệnh vận động… Chỉ có theo luận cách mệnh tiền phong, đảng làm cách mệnh tiên phong” [42, tr 259] Vì nay, Đảng ta ln quan tâm đến công tác giáo dục LLCT, nghiêm túc thực Nghị Trung ương khoá XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, mà trước hết cán bộ, đảng viên cấp, ngành Với vai trò người thực cơng tác giáo dục toàn diện cho hệ trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên THPT cần phải đầu việc học tập nâng cao trình độ luận trị, thầy cô giáo phải gương sáng Việc học tập luận trị giúp cán bộ, giáo viên hình thành giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng, từ vận dụng vào thực tiễn công tác, thực thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng Đảng đề Hiện nay, TPHCM nơi đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trung tâm kinh tế - trị hàng đầu nước Với diễn biến phức tạp xu tồn cầu hố, hội nhập quốc tế, đòi hỏi cơng tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên THPT TPHCM cần đẩy mạnh Mặc dù đa số cán bộ, giáo viên có lập trường tư tưởng trị vững vàng, tin tưởng vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng Nhà nước nhiều biểu tiêu cực Tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu quan liêu, tham những, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm… tồn Một phận cán bộ, giáo viên có biểu coi thường học tập luận trị, cho cần có chun mơn đủ, việc tham gia học tập hình thức, chiếu lệ Mặt khác, tình trạng luận xa rời thực tiễn diễn phổ biến, nhiều cán bộ, giáo viên am hiểu luận khơng có khả vận dụng vào thực tiễn cơng tác Điều cho thấy công tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên THPT nhiều hạn chế cần khắc phục Trên thực tế, chất lượng hiệu công tác giáo dục chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ địa phương, đơn vị; Các chương trình mang tính hình thức, nội dung nặng luận chung, phần bồi dưỡng nghiệp vụ cơng tác hạn chế; Phương pháp giảng dạy, truyền đạt chậm đổi mới; Chế độ sách người dạy, người học chưa phù hợp Do đó, để hạn chế biểu tiêu cực, cơng tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường THPT TPHCM cần phải đổi cho phù hợp với thực tiễn Điều đặt yêu cầu cần phải làm rõ sở luận thực trạng vấn đề Trên sở đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên THPT TPHCM Vì trên, tơi lựa chọn vấn đề: “Giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thơng thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề giáo dục LLCT nhiều nhà khoa học tham gia nghiên cứu tìm hiểu, góc độ, nhà khoa học lại có cách nhìn tiếp cận vấn đề khác Với số cơng trình tiêu biểu sau: - “Đổi nội dung, chương trình đào tạo giảng viên LLCT trường đại học cao đẳng” Tô Huy Rứa [48] phân tích thực trạng có đánh giá khái quát lực đào tạo luận Mác - Lênin số trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm xây dựng khung chương trình mang tính hệ thống để đào tạo giảng viên môn luận Mác - Lênin - “Đổi quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán giảng dạy nghiên cứu khoa học Mác - Lênin - Kiến nghị giải pháp” Phạm Tất Dong [12] đánh giá thực trạng đào tạo giảng dạy cán giảng dạy nghiên cứu khoa học Mác – Lênin từ đưa giải pháp nhằm phát triển đội ngũ - “Đổi phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin Việt Nam- Những vấn đề chung” Nguyễn Hữu Vui [49] phân tích thực trạng sử dụng phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin Từ để đổi phương pháp giảng dạy môn khoa học tác giả đưa giải pháp có ý nghĩa thực tiễn cao - “Đổi cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sở Đảng giai đoạn nay” Vũ Ngọc Am [2] làm rõ mối quan hệ công tác giáo dục trị tư tưởng với việc nâng cao tính tự giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên phân tích q trình đổi mới, nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm chống lại âm mưu "diễn biến hồ bình" lực thù địch - “Hồ Chí Minh với cơng tác giáo dục luận trị” Nhà xuất Chính trị quốc gia [26] giới thiệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác - Lênin với đường cách mạng Việt Nam, đó, Người nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức, đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức người đảng viên - “Phương pháp giảng dạy luận trị (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho giảng viên giảng dạy chương trình luận trị đối tượng nội dung giảng, cán giảng dạy cần phải có phương pháp thích hợp có kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp 3.2.4 Tăng cường điều kiện vật chất – kỹ thuật đảm bảo cho cơng tác giáo dục luận trị Điều kiện vật chất – kỹ thuật yếu tố góp phần tạo nên hiệu cơng tác giáo dục luận trị Điều kiện vật chất – kỹ thuật bao gồm lớp học, phương tiện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, sinh hoạt Đây yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng học tập, nghiên cứu cán bộ, giáo viên trường THPT, thời đại tri thức Vì vậy, cần phải tăng cường điều kiện vật chất – kỹ thuật đảm bảo cho công tác giáo dục luận trị Các cấp uỷ Đảng, quyền xây dựng kế hoạch rà soát nhu cầu sở vật chất, trang thiết bị dạy học để có sở bố trí nguồn ngân sách đầu tư phù hợp, hiệu Thực tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục Các Trung tâm Bồi dưỡng trị Quận, lãnh đạo trường THPT TPHCM chủ động công tác tham mưu cho Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân Thành phố việc bố trí, phân bổ nguồn ngân sách đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường THPT Quan tâm xây dựng gắn với đầu tư trang thiết bị đại, giữ gìn sở vật chất, phát huy tối đa hiệu trang thiết bị dạy học Bên cạnh đó, trường THPT, có hệ thống mạng nội mạng internet, nhà trường cần nhanh chóng xây dựng hệ thống thư viện điện tử, rà sốt, tính tốn số đầu sách, tài liệu tương ứng với số lượng 70 cán bộ, giáo viên năm để bảo đảm đầy đủ; bổ sung kịp thời tài liệu tham khảo có liên quan số lượng chủng loại tài liệu như: Sách tham khảo, sách chuyên khảo, chuyên đề khoa học nghiệm thu, cơng bố; báo, tạp chí chun ngành Bên cạnh đó, mở rộng giao lưu liên kết mạng với trường đại học, cao đẳng để khai thác tối đa nguồn tài liệu khác Hằng năm tăng cường hội thảo khoa học cấp tổ, trường, ngành tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tích cực tham gia nghiên cứu, thơng qua nắm thơng tin tri thức khoa học 3.3 Tiếp tục hoàn thiện sách, pháp luật xây dựng mơi trƣờng thuận lợi cho cơng tác giáo dục luận trị 3.3.1 Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật cho cơng tác giáo dục luận trị Hồn thiện sách, pháp luật giải pháp quan trọng, thể quan tâm Đảng Nhà nước công tác giáo dục luận trị nói chung cán bộ, giáo viên THPT nói riêng Để thực giải pháp này, tổ chức Đảng, quyền cần thực công việc: Một là, thực việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác xây dựng sách, pháp luật; đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, cơng trình, tác phẩm có giá trị chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết thực tiễn nghiên cứu luận Đồng thời, thực nghiêm túc Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 Ban Bí thư khoá XI việc tiếp tục đổi việc học tập luận trị hệ thống quốc dân Hai là, tổ chức Đảng phối hợp với quan liên quan nghiên cứu, đề xuất để trình Ban Bí thư ban hành Quy định chế độ học tập luận trị bắt buộc đội ngũ cán lãnh đạo, quản tình hình 71 Hướng dẫn cơng tác đào tạo, bồi dưỡng luận trị phù hợp với đối tượng cán bộ, giáo viên trường THPT Hoàn thiện quy định liên quan tới chức năng, nhiệm vụ chế độ, sách đào tạo, bồi dưỡng luận trị Ba là, tham mưu xây dựng sách đãi ngộ cho đội ngũ cán giảng dạy, báo cáo viên, tuyên truyền viên môn luận trị Có chế thu hút học sinh giỏi học chuyên ngành luận trị bậc đại học, thu hút chuyên gia luận trị giỏi công tác quan luận Thành phố Bốn là, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đạo hệ thống truyền thơng, báo chí, xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền miệng tích cực chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước cơng tác giáo dục luận trị Đồng thời, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ðấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội Phối hợp thống đấu tranh ba lĩnh vực luận trị, tư tưởng - văn hóa văn học - nghệ thuật với luận điểm sai trái, xuyên tạc Các quan thơng tấn, báo chí địa bàn Thành phố mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sách, pháp luật cơng tác giáo dục luận trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Năm là, Hội đồng luận quan nghiên cứu Thành phố nước bám sát Nghị số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 Bộ Chính trị khóa XI cơng tác luận định hướng nghiên cứu đến năm 2030 để triển khai nghiên cứu luận Nghiêm túc thực Quy định số 72 285-QÐ/TW, ngày 25/4/2015 Bộ Chính trị khóa XI dân chủ nghiên cứu luận trị quan đảng, nhà nước, tạo mơi trường khuyến khích sáng tạo hoạt động nghiên cứu luận trị; tơn trọng, tiếp thu sử dụng kết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu luận; đấu tranh, phản bác có sức thuyết phục, có hiệu quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thù địch 3.3.2 Xây dựng môi trường thuận lợi cho công tác giáo dục luận trị Mơi trường nơi diễn hoạt động lực lượng lãnh đạo, quản giáo dục hoạt động học tập đối tượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THPT Do đó, cơng tác giáo dục luận trị ln chịu tác động mơi trường biến đổi theo yêu cầu, xu phát triển để thích ứng với mơi trường Điều đặt giải pháp xây dựng môi trường thuận lợi nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục luận cho cán bộ, giáo viên trường THPT TPHCM, cụ thể: Một là, tiếp tục thực có hiệu Nghị số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 Bộ Chính trị khóa XI cơng tác luận định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Quy định số 285-QÐ/TW, ngày 25/4/2015 Bộ Chính trị khóa XI dân chủ nghiên cứu luận trị quan đảng, nhà nước, tạo môi trường khuyến khích sáng tạo hoạt động nghiên cứu luận trị; Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu đội ngũ cán bộ, giảng viên THPT; ngăn chặn bước đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, giảng viên Hai là, thực có hiệu chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; Tăng cường giám sát phản biện xã hội 73 Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội việc xây dựng thực sách, pháp luật liên quan Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật Hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách liên quan đến cơng tác giáo dục luận trị Ba là, xây dựng phát huy lối sống "Mỗi người người, người người", có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với thân, gia đình xã hội, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, phù hợp phong mỹ tục, truyền thống người Việt Nam cán bộ, giáo viên Bốn là, tăng cường quản văn hóa, thơng tin, kịp thời ngăn chặn sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm cán bộ, giáo viên Năm là, tập trung giải vấn đề xã hội xúc, tạo chuyển biến phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, an tồn giao thơng, bảo vệ môi trường sống nhằm tạo niềm tin cho cán bộ, giáo viên trường THPT TPHCM lãnh đạo Đảng Sáu là, xây dựng trường học thực trở thành mơi trường học tập tích cực, dân chủ Tạo điều kiện để tổ chức Đảng, đồn thể trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực tham gia cơng tác giáo dục luận trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Bảy là, nâng cao chất lượng, hiệu vận động, phong trào thi đua học tập, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động thực tiễn Qua rèn luyện, cống hiến, nâng cao trình độ luận trị giúp đồng nghiệp, bạn bè học tập Tiểu kết Chƣơng Trên sở đánh giá thực trạng tìm hiểu nguyên nhân, tác giả đề xuất ba nhóm giải pháp để nâng cao hiệu giáo dục luận trị cho 74 cán bộ, giáo viên THPT TPHCM nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tiêu chuẩn cán bộ, giáo viên, cụ thể: Thứ nhất, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể đối tượng giáo dục luận trị; Thứ hai, Đổi cơng tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường THPT TPHCM; Thứ ba, Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật xây dựng mơi trường thuận lợi cho công tác giáo dục luận trị Trong đó, để phát huy tối đa hiệu giải pháp, tổ chức, lực lượng lãnh đạo, quản cần tiến hành kịp thời đồng theo yêu cầu thực tiễn Đồng thời, thân đối tượng giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THPT TPHCM phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chủ động, tích cực tham gia vào khâu trình giáo dục, tận dụng điều kiện thuận lợi để khắc phục yếu thân, tự nâng cao trình độ luận trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 75 KẾT LUẬN Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo đến cơng tác giáo dục trị tư tưởng, theo Người “Tư tưởng khơng đắn cơng tác sai lầm” Cho nên Người coi trọng công tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên cán giáo viên THPT Đảng, Nhà nước, cấp quyền, đồn thể quan tâm, thực cách nghiêm túc, kịp thời, định hướng Cụ thể thị số 05 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực Nghị Trung ương khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên cấp, ngành Mới thị số 23-CT/TW ban hành 9-2-2018 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ý quan tâm đến tính phù hợp, tính thực tiễn, tính khoa học nội dung giảng Đồng thời, phương thức giáo dục sử dụng đa dạng hiệu Điều kiện môi trường ngày cải thiện, tạo thuận lợi cơng tác giáo dục luận trị Chính vậy, trình độ luận đội ngũ cán bộ, giáo viên THPT TPHCM ngày nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm công tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường THPT tồn hạn chế Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ, kỹ kinh nghiệm thiếu Một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng mang tính hình thức, thiên số lượng chất lượng Nội dung giáo dục chưa cân đối luận thực tiễn Một số phương thức giáo dục chưa đem lại hiệu cao, gây lãng phí, chưa kết hợp hài hoà để tận dụng ưu điểm phương 76 pháp, hình thức phương tiện giáo dục Ngoài ra, số địa phương, sở giáo dục chưa đảm bảo điều kiện, môi trường thuận lợi, lành mạnh cho cán bộ, giáo viên học tập rèn luyện Trước thực trạng đặt yêu cầu cần phải có phương hướng giải pháp nhằm phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế tồn tại, nắm vững đặc điểm tình hình địa phương trình độ cán bộ, giáo viên THPT để xây dựng chương trình, nội dung phương thức phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục luận trị, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp phát triển thời đại Các giải pháp cụ thể sau: cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể đối tượng giáo dục luận trị; Đổi cơng tác giáo dục luận trị cho cán bộ, giáo viên trường THPT TPHCM; Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật xây dựng môi trường thuận lợi cho cơng tác giáo dục luận trị Trong đó, để phát huy tối đa hiệu giải pháp, tổ chức, lực lượng lãnh đạo, quản cần tiến hành kịp thời đồng theo yêu cầu thực tiễn Đồng thời, thân đối tượng giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THPT thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, chủ động, tích cực tham gia vào khâu trình giáo dục, tận dụng điều kiện thuận lợi để khắc phục yếu thân, tự nâng cao trình độ LLCT, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Ngọc Am (2011) Hiệu tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác giáo dục luận trị, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội Vũ Ngọc Am (2003) Đổi cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sở giai đoạn nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lương Gia Ban (2004) “Tư tưởng Hồ Chí Minh luận học tập luận”, Tạp chí Triết học, số 1, tr 87 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2018) Chỉ thị số 23-CT/TW tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình mới, ban hành ngày 09/02/2018, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2014) Nghị Bộ Chính trị cơng tác luận định hướng nghiên cứu đến năm 2030, ban hành ngày 09/12/2014, Hà Nội Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2015) Cơ sở luận thực tiễn chương trình quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản hệ thống trị, Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước, Hà Nội Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh (2017) Hướng dẫn số 21HD/BTGTW cơng tác tuyên truyền, ban hành ngày 20/01/2017, Thành phố Hồ Chí Minh Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2017) Hướng dẫn thực chương trình chuyên đề giáo dục luận trị, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1992) Về công tác luận giai đoạn nay, Nxb Sự thật, Hà Nội 10 Lê Bình (2004) “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục luận trị”, Tạp chí luận trị, số 3, tr 73 – 76 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2015) Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập mơn luận trị trường đại học, cao đẳng - Kỷ yếu hội thảo khoa học, ban hành ngày 10/08/2015, Thành phố Hồ Chí Minh 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2015) Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập mơn luận trị trường đại học, cao đẳng - Kỷ yếu hội thảo khoa học, ban hành ngày 09/11/2015, Thành phố Hồ Chí Minh 13 Bộ Giáo dục Đào tạo (2000) Đổi giảng dạy, học tập môn Triết học Mác - Lênin trường đại học toàn quốc - Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ban hành ngày 20/07/2015, Hà Nội 14 Phạm Tất Dong (1996) Đổi quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán giảng dạy nghiên cứu khoa học Mác - Lênin - Kiến nghị giải pháp, Đề tài cấp Nhà nước, Ban Khoa giáo Trung ương, Hà Nội 15 Lê Ngọc Dính (2006) Đơi điều nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện, Tạp chí Thơng tin Cơng tác Tư tưởng - luận, số 7, tr.22 - 16 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1995) Nghị Bộ trị số định hướng lớn công tác tư tưởng nay, ban hành ngày 09/12/1995, Hà Nội 17 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2017) Nghị Trung ương khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ”, ban hành ngày 30/10/2016, Hà Nội 18 Hoàng Quốc Đạt (2009) “Vài vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục luận trị tình hình nay”, Tạp chí Tun giáo số 12, tr 29-31 19 Đại từ điển tiếng Việt (1999), Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội 20 Nguyễn Hương Giang (2014) “Cơng tác giáo dục luận trị cho đội ngũ giáo viên huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh”, Tạp chí Tuyên giáo số 5, tr 42 - 44 21 Cao Duy Hạ (1999) Những điều phải có người thầy giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị, Thơng tin cơng tác trường trị, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Vũ Thị Hoa (2006) “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi phương pháp giảng dạy luận trị học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, Tạp chí giáo dục luận, số 11, tr 18 23 Nguyễn Xuân Hòa (1999) “Đổi giảng dạy mơn khoa học Mác - Lênin Trường Chính trị Tỉnh, thành phố", Thơng tin cơng tác trường trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 3, tr.25-28 24 Nguyễn Hữu Hảo (2016) Giáo dục luận trị lực lượng cơng an nhân dân từ thực tiễn học viện trị cơng an nhân dân, Luận văn ThạcChính trị học, Học viện khoa học xã hội 25 Nguyễn Tiến Hoàng (2009) “Vài nét thực trạng giải pháp tiếp tục đổi cơng tác nghiên cứu luận trị”, Tạp chí Tuyên giáo, số 9, tr 24 26 Nguyễn Thị Huyền (2017) Giáo dục luận trị cho cán công chức, viên chức từ thực tiễn tỉnh Lai Châu, Luận văn ThạcChính trị học, Học viện khoa học xã hội 27 Nhà xuất Chính trị quốc gia (2007) Hồ Chí Minh với cơng tác giáo dục luận trị, ban hành ngày 15/07/2007, Hà Nội 28 V.I Lênin (1974) Toàn tập, tập 1, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 29 V.I Lênin (1974) Toàn tập, tập 2, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 30 V.I Lênin (1974) Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 31 V.I Lênin (1975) Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 32 V.I Lênin (1978) Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 33 Nguyễn Văn Linh (1985) Công tác tư tưởng văn hố thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 34 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995) Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995) Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995) Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 C.Mác - Ph.Ăngghen (1994) Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 C.Mác - Ph.Ăngghen (1999) Tồn tập, tập 36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 C.Mác - Ph.Ăngghen (1997) Toàn tập, tập 37, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Hồ Chí Minh (2000) Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Phạm Quang Nghị (2015) Một số vấn đề luận nghiệp vụ cơng tác tư tưởng, Nxb Chính trị Quốc gia 46 Phan Thành Nghiêm (2000) Công tác nâng cao chất lượng giảng giảng viên trường trị, Nxb Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 47 Hoàng Phê (1988) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 48 Đào Duy Quát (2006) “Đổi toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu cơng tác giáo dục luận trị tình hình mới”, Tạp chí Tư tưởng văn hố, số 6, tr 16 49 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII (2010) Luật cán bộ, công chức, ban hành ngày 13/11/2008, Hà Nội 50 Tô Huy Rứa (1994) Đổi nội dung, chương trình đào tạo giảng viên luận trị trường đại học cao đẳng, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 51 Nguyễn Văn Sáu (2006) “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cơng tác giáo dục luận trị”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6, tr 21-22 52 Trần Xuân Sầm (1998) Xác định cấu tiêu chuẩn cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Trần Thị Tâm (2006) “Xác định tính đặc thù Trung tâm bồi dưỡng trị huyện để nâng cao chất lượng giảng dạy”, Tạp chí Thơng tin công tác tư tưởng, luận, số 4, tr 20 54 Lê Hanh Thông (2003) Đổi giáo dục luận trị cho cán chủ chốt hệ thống trị cấp xã tỉnh khu vực Nam Bộ, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 55 Tơrốtchencơ, I.Đ (1984) Giáo dục quản phối hợp công tác tư tưởng, Nxb Thông tin luận, Hà Nội 56 Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (2017) Hướng dẫn 21 – HD/BTGTU công tác tuyên truyền, ban hành ngày 12/06/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 57 Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (2017) Hướng dẫn 22 – HD/BTGTU Công tác Tuyên truyền quý I năm 2017, ban hành ngày 12/01/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 58 Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (2017) Hướng dẫn 35 – HD/BTGTU Công tác Tuyên truyền quý III năm 2017, ban hành ngày 02/07/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 59 Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (2017) Hướng dẫn 38 – HD/BTGTU Công tác Tuyên truyền quý IV năm 2017, ban hành ngày 04/10/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 60 Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (2018) Hướng dẫn 42 – HD/BTGTU Công tác Tuyên truyền quý I năm 2018, ban hành ngày 05/01/2018, Thành phố Hồ Chí Minh 61 Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (2018) Hướng dẫn 42 – HD/BTGTU Công tác Tuyên truyền quý II năm 2018, ban hành ngày 03/4/2018, Thành phố Hồ Chí Minh 62 Ngơ Văn Thạo (2008) Phương pháp giảng dạy luận trị Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho giảng viên giảng dạy chương trình luận trị Trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội 63 Phan Văn Tích (1996) Tính hệ thống đổi phương pháp giảng dạy luận trị tỉnh, thành phố, Thơng tin trường trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 3, tr 30-32 64 Bùi Thị Hồng Tiến (1998) Nâng cao chất lượng giảng dạy Trường Chính trị Tỉnh, Thơng tin trường trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 2, tr.21-23 65 Trần Đức Tiến (1998) Một số ưu điểm phương pháp dạy theo tình huống, Thơng tin trường trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 7, tr.13-14 66 Nguyễn Phú Trọng - Trần Xuân Sầm (2001) Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Đào Duy Tùng (2015) Công tác tư tưởng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia 68 Nguyễn Hữu Vui (2002) Đổi phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin Việt Nam- Những vấn đề chung, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Đại học quốc gia Hà Nội ... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Giáo dục lý luận trị giáo dục lý luận trị cho cán bộ, giáo viên trung học phổ thông 1.1.1 Khái niệm giáo dục lý luận trị. .. chủ quan cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh 57 3.2 Đổi cơng tác giáo dục lý luận trị cho cán bộ, giáo viên trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh ... CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Giáo dục lý luận trị giáo dục lý luận trị cho cán bộ, giáo viên trung học phổ thông 1.1.1 Khái niệm giáo dục lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay