Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) (Luận văn thạc sĩ)

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:47

Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NGUYỄN MAI PHƯƠNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT, DỰ TOÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN (THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN N BÌNH, TỈNH YÊN BÁI) Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ LUẬN VĂN THẠCKỸ THUẬT Hà Nội – Năm 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NGUYỄN MAI PHƯƠNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT, DỰ TOÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN (THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI) Chuyên ngành : Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ Mã số : 8520503 LUẬN VĂN THẠCKỸ THUẬT Hà Nội – Năm 2018 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Dũng Cán chấm phản biện 1: PGS TS Trần Viết Tuấn Cán chấm phản biện 2: TS Lê Văn Hùng Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày tháng năm i LỜI CAM ĐOAN Những kết nghiên cứu trình bày luận văn tơi hồn tồn trung thực, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài hồn thành luận văn, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo Khoa Trắc địa, Bản đồ Thông tin địa lý - trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội; giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp Văn phòng Đăng kí đất đai Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, đặc biệt TS Nguyễn Bá Dũng Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể cá nhân giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận văn Tác giả xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn năm iii THÔNG TIN LUẬN VĂN + Họ tên học viên: Nguyễn Mai Phương + Lớp: CH2B.TĐ Khoá: 2B + Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Dũng + Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ địa cấp huyện (thí điểm huyện n Bình, tỉnh n Bái) + Tóm tắt: Ban đầu luận văn giới thiệu tổng quan hệ thống hồ địa cấp huyện (thí điểm huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thực trạng sở tư liệu trắc địa, đồ huyện năm vừa qua Tiếp theo, tác giả nghiên cứu, rà soát thay đổi, biến động nội dung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt năm 2010 so với thời điểm Và cuối tác giả đưa phương án dự toán điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán cho phù hợp với thay đổi Từ đề xuất quy trình điều chỉnh, bổ sung Thiết kế - kỹ thuật Dự toán xây dựng hệ thống hồ địa cấp huyện iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỒ ĐỊA CHÍNH HUYỆN N BÌNH, TỈNH YÊN BÁI 1.1 Khái quát hệ thống hồ địa 1.2 Cơ sở tư liệu trắc địa, đồ (huyện Yên Bình) 1.2.1 Tài liệu trắc địa .9 1.2.2 Tư liệu đồ .12 1.2.3 Thực trạng hệ thống hồ địa huyện n Bình, tỉnh n Bái .12 CHUƠNG 2: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT – DỰ TOÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN 19 2.1 Những thay đổi sở phápso với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt 19 2.2 Đánh giá tiến khoa học công nghệ đo đạc đồ địa .21 2.3 Đánh giá biến động khối lượng đo đạc đồ địa .26 CHUƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT – DỰ TỐN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ ĐỊA CHÍNH HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI 31 3.1 Phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật đo đạc, lập đồ địa 31 3.1.1 đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 33 3.1.2 Cơ sở toán học 32 v 3.1.3 Xác định phạm vi đo vẽ, tỷ lệ đo vẽ, khối lượng phương pháp đo vẽ 33 3.1.4 Thành lập lưới địa lưới khống chế đo vẽ .39 3.1.5 Độ xác đồ địa .52 3.1.6 Các yếu tố nội dung thể đồ địa 52 3.1.7 Tiếp biên xử lý tiếp biên đồ địa 53 3.1.8 Biên tập đồ địa 54 3.1.9 Tính diện tích, tổng hợp diện tích, lập sổ mục in đồ 56 3.1.10 Đo chỉnh lý đồ địa tỷ lệ 1:500, 1:10.000 57 3.1.11 Đăng kí đất đai, lập hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liên với đất 58 3.2 Dự toán điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ địa huyện n Bình, tỉnh n Bái 64 3.2.1 Khối lượng công việc 64 3.2.2 Cấu thành đơn giá sản phẩm .67 3.2.3 Tổng dự tốn kinh phí 69 3.2.4 So sánh kinh phí điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán UBND tỉnh phê duyệt 71 3.3 Đề xuất quy trình điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 PHỤ LỤC 79 vi DANH MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt ĐCCS TT Yên Bình Thị trấn Yên Bình GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 GPS - Global Positioning System GNSS - Global Navigation Satellite System DGPS - Differential GPS Nội dung viết tắt Địa sở Hệ thống định vị toàn cầu Tiếng Anh Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Tiếng Anh Phương pháp phân sai GPS Tiếng Anh Post Processing Kinematic Phương pháp GPS động xử lý sau - GPS GPS - RTK Real Time Kinematic PDOP - Position Dilution of Precision Elevation mask Nguồn GPS - PPK Phương pháp GPS động thời gian thực Tiếng Anh Tiếng Anh Độ suy giảm vị trí khơng gian Tiếng Anh Góc ngưỡng cao Tiếng Anh vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Hiện trạng cấu sử dụng loại đất huyện Yên Bình đến 01/01/2016 Bảng 1.2 Thống điểm Địa sở theo xã, thị trấn Bảng 1.3 Thống đồ địahuyện n Bình .13 Bảng 1.4 Thống đồ địa đất lâm nghiệp tỷ lệ 1:10.000 .15 Bảng 1.5 Thống vẽ trích đo địa cho tổ chức huyện Yên Bình 16 Bảng 2.1 Những thay đổi mặt pháp lí từ năm 2010 đến năm 2018 19 Bảng 2.2 Ưu, nhược điểm công nghệ kỹ thuật đo đạc đồ địa 21 Bảng 2.3 Sự tiến khoa học công nghệ TKKT – DT phê duyệt điều chỉnh TKKT – DT 24 Bảng 2.4 Sự biến động khối lượng đo đạc đồ địa .27 Bảng 3.1 Tổng hợp số lượng mảnh đồ tỷ lệ huyện Yên Bình 35 Bảng 3.2 Khối lượng phân loại khó khăn lưới địa huyện n Bình 40 Bảng 3.3 Thống khối lượng đo đạc lưới địa huyện n Bình 46 Bảng 3.4 Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới khống chế đo vẽ 49 Bảng 3.5 Khối lượng công việc mức khó khăn hạng mục cơng việc điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán .64 Bảng 3.6 So sánh kinh phí TKKT-DT phê duyệt năm 2010 điều chỉnh, bổ sung TKKT-DT năm 2018 72 67 3.2.2 Cấu thành đơn giá sản phẩm Cấu thành giá trị dự tốn bao gồm: - Chi phí trực tiếp - Chi phí chung - Thu nhập chịu thuế tính trước - Kinh phí kiểm tra nghiệm thu - Kinh phí khảo sát thiết kế a Chi phí trực tiếp Bao gồm: - Chi phí nhân cơng (kỹ thuật phổ thơng) - Chi phí vật liệu - Chi phí dụng cụ, cơng cụ - Chi phí khấu hao máy thiết bị - Chi phí lượng Về đơn giá tiền lương: Tính theo chế độ tiền lương với mức lương tối thiểu 1.390.000 đồng/tháng, tháng làm việc 26 ngày; Lương lao động phổ thông 120.000 đ/công theo quy định tỉnh Đối với khu vực huyện Yên Bình, hệ số phụ cấp khu vực quy định thông tư 11/TTLT-LĐTBXH-BTC-UBDTMN là: 0,3 cho xã Mỹ Gia, Phúc An, Xuân Long, Cảm Nhân, Tích Cốc, Yên Thành, Ngọc Chấn, Phúc Ninh Xuân Lai; xã lại áp hệ số 0,2, phần dự tốn riêng xã tính phụ cấp khu vực theo quy định tương ứng cho xã Phần dự toán tổng huyện tổng hợp từ dự tốn xã [5] b Chi phí chung Chi phí chung quy định Thơng tư liên tịch số 04/2007/TTLTBTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 Bộ Tài ngun Mơi trường - Bộ Tài Chính việc hướng dẫn lập dự tốn kinh phí đo đạc đồ quản lý đất đai (phần đo đạc đồ địa áp dụng cơng việc nhóm II, phần đăng đât đai lập hồ địa chính, xây dựng sở liệu áp dụng cơng việc nhóm III) [6], cụ thể: 68 Phần đo đạc đồ địa chính: - Chi phí chung tính 25% chi phí trực tiếp cho cơng tác ngoại nghiệp - Chi phí chung tính 20% chi phí trực tiếp cho cơng tác nội nghiệp Phần đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng sở liệu: - Chi phí chung tính 20% chi phí trực tiếp cho cơng tác ngoại nghiệp - Chi phí chung tính 15% chi phí trực tiếp cho cơng tác nội nghiệp c Chi phí khác * Thu nhập chịu thuế tính trước - Tính 5,5% dự tốn chi phí đơn giá (chi phí chung + chi phí trực tiếp + phụ cấp khu vực) * Chi phí kiểm tra nghiệm thu + Tính 4% chi phí trực tiếp phần ngoại nghiệp phần đăng cấp giấy CNQSDĐ, lập hồ địa + Tính 3% chi phí trực tiếp phần nội nghiệp * Chi phí khảo sát thiết kế - Chi phí lập Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn: Lấy theo chi phí Thiết kế kỹ thuật - Dự toán UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt - Chi phí Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn tính 50% chi phí lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán theo mục phần III thôngsố 04/TTLTBTNMT-BTC ngày 27/02/2007 liên Bộ Tài ngun Mơi trường Bộ Tài [6] * Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng [13] * Lệ phí thẩm định Dự án tính theo Thơngsố 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng [7] * Chi phí thẩm tra, phê duyệt, toán kiểm toán Dự án tính theo Thơngsố 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định Quyết tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước [12] 69 3.2.3 Tổng dự tốn kinh phí Tổng dự tốn trước thuế: 94.911.519.372 đồng VAT(10%): 9.491.151.937 đồng Tổng dự toán sau thuế: 104.402.671.309 đồng Làm tròn: 104.402.671.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) Trong đó: Chi phí đơn giá: Chi phí kiểm tra nghiệm thu: Chi phí lập Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn: Chi phí lập điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật Dự toán 82.125.806.677 3.188.357.954 406.368.250 197.624.446 5.Thu nhập chịu thuế trích trước (5,5%): 4.516.919.367 Chi phí nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc: 3.500.000.000 Chi phí thẩm tra dự tốn: 47.035.164 Lệ phí thẩm định dự án: 6.348.994 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn: 362.948.788 10 Chi phí kiểm toán: 560.109.731 11 Thuế giá trị gia tăng (10%): 9.491.151.937 Giá trị dự toán xây dựng định mức, đơn giá theo mức lương tối thiểu 1.390.000 đồng/tháng, tháng làm việc 26 ngày; Lương lao động phổ thông 120.000 đ/công theo quy định tỉnh 70 Dự tốn kinh phí đo đạc, chỉnh lí đồ địa chính, cấp GCNQSDĐ, lập hồ địa thể đầy đủ Phụ lục đến Phụ lục 12 luận văn a) Phần theo hạng mục công việc: Xây dựng lưới địa chính: 1.423.650.488 đồng Đo đạc lập đồ địa chính, chỉnh lý đổ địa chính: 55.797.577.225 đồng khai đăng lập hồ cấp giấy chứng nhận: 32.609.856.285 đồng Chi phí lập Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn: 406.368.250 đồng Chi phí lập điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn: 197.624.446 đồng Chi phí nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc: 3.500.000.000 đồng Chi phí thẩm tra dự tốn: 47.035.164 đồng Lệ phí thẩm định dự án: 6.348.994 đồng Chi phí phê duyệt thẩm tra tốn: 362.948.788 đồng 10 Chi phí kiểm toán: 560.109.731 đồng 11 Thuế VAT (10%) : 9.491.151.937 đồng Tổng cộng 104.402.671.309 đồng b) Phân theo khoản mục chi phí: - Chi phí trực tiếp: 64.401.130.435 đồng - Chi phí chung: 13.263.883.844 đồng - Phụ cấp khu vực: 4.460.792.398 đồng - Chi phí lập TKKT-DT: 406.368.250 đồng - Chi phí lập điểu chỉnh, bổ sung TKKT-DT: 197.624.446 đồng - Chi phí KTNT: 3.188.357.954 đồng - Thu nhập chịu thuế tính trước: 4.516.919.367 đồng 71 - Chi phí nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc: 3.500.000.000 đồng - Chi phí thẩm tra dự tốn: 47.035.164 đồng - Lệ phí thẩm định dự án: 6.348.994 đồng - Chi phí phê duyệt thẩm tra tốn: 362.948.788 đồng - Chi phí kiểm toán: 560.109.731 đồng - Thuế VAT (10%): 9.491.151.937 đồng 3.2.4 So sánh kinh phí điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán UBND tỉnh phê duyệt Tổng kinh phí Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán tăng gần 46,1 tỷ đồng so với kinh phí Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn phê duyệt, tăng so với kinh phí Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt xấp xỉ 46 tỷ đồng, chi tiết thể Bảng 3.6 luận văn này: Lý tăng so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt nguyên nhân sau: - Tăng đơn giá: + Mức lương tối thiểu tăng từ 650.000 đồng lên đến 1.390.000 đồng; + Áp dụng Định mức Kinh tế - Kỹ thuật theo Thông tư 50/2013/TTBTNMT, ngày 27/12/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường; + Các hạng mục Chi phí lập Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kĩ thuật – dự tốn, Chi phí kiểm tra nghiệm thu, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, Thuế VAT (10%) tăng tương ứng theo quy định; - Bổ sung số chi phí khác như: Chi phí thẩm tra dự tốn; lệ phí thẩm định dự tốn; chi phí thẩm tra phê duyệt tốn; chi phí kiểm tốn b) Tăng khối lượng so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt - Khối lượng hạng mục công việc Điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán tăng so với khối lượng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt thuyết minh chi tiết mục 2.3 72 Bảng 3.6: So sánh kinh phí TKKT-DT phê duyệt năm 2010 điều chỉnh, bổ sung TKKT-DT năm 2018 STT Nội dung TKKT-DT điều công việc chỉnh, bổ sung TKKT-DT phê So sánh duyệt Chi phí đơn giá 85.625.806.677 48.307.760.267 37.318.046.410 - Lưới địa - Bản đồ địa - Cấp GCN 9.497.765.651 - Cấp đổi GCN 20.282.925.020 - - 1.300.564.293 Chi phí lập TKKT- DT Chi phí lập Điều chỉnh, bổ sung TKKT- DT 5.625.773.073 3.500.000.000 406.368.250 3.871.992.578 7.888.535.867 12.394.389.153 1.256.614.586 sở làm việc 650.086.634 51.044.551.713 32.886.359.081 18.158.192.632 Xây dựng sở liệu địa Chi phí nâng cấp sửa chữa trụ 650.477.659 -1.256.614.586 3.500.000.000 406.368.250 197.624.446 197.624.446 Chi phí kiểm tra nghiệm thu 3.188.357.954 1.610.098.118 1.578.259.836 Thu nhập chịu thuế tính trước 4.516.919.367 2.656.926.815 1.859.992.552 Chi phí thẩm tra dự tốn 47.035.164 47.035.164 Lệ phí thẩm định dự tốn 6.348.994 6.348.994 73 STT Nội dung TKKT-DT điều công việc chỉnh, bổ sung Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn TKKT-DT phê So sánh duyệt 362.948.788 362.948.788 Chi phí kiểm tốn 560.109.731 560.109.731 10 Thuế VAT (10%) 9.491.151.937 5.298.115.345 4.193.036.592 TỔNG CHI PHÍ 104.402.671.309 58.279.268.795 46.123.402.514 3.3 Đề xuất quy trình điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Sau thực điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hồ địa thí điểm huyện Yên Bình, học viên để xuất quy trình điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán áp dụng cho cấp huyện thể bốn bước đây: Bước 1: Rà soát văn pháp luật hành áp dụng Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn xây dựng hồ địa cấp huyện Bước 2: Cập nhật công nghệ đo đạc đo đạc đồ địa Bước 3: Xác định biến động khối lượng đơn giá so với Thiết kế kỹ thuật Dự toán phê duyệt Bước 4: Điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật cho phù hợp với thời điểm Bước 5: Dự tốn kinh phí thực theo định mức đơn giá hành 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ địa cấp huyện (thí điểm huyện n Bình, tỉnh n Bái)”, tơi rút số kết luận sau: - Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ địa thí điểm huyện n Bình bổ sung, cập nhật để phù hợp với văn pháp lí hành, điều chỉnh cơng nghệ đo đạc từ phương pháp toàn đạc sang ứng dụng phương pháp GNSS-RTK đo vẽ đồ địa huyện, từ tiết kiệm chi phí, nhân lực thời gian thi cơng Nhờ giúp khai thác sử dụng đất đai hiệu quả, góp phần nâng cao kinh tế, xã hội môi trường phục vụ cho yêu cầu phát triển toàn huyện - Phương pháp điều chỉnh, bổ sung TKKT - DT xây dựng hệ thống hồ địa bao gồm có bước là: + Rà sốt văn pháp luật hành áp dụng thiết kế kỹ thuật - Dự tốn xây dựng hồ địa cấp huyện + Cập nhật công nghệ đo đạc đo đạc đồ địa + Xác định biến động khối lượng đơn giá so với thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt + Điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật cho phù hợp với thời điểm + Dự tốn kinh phí thực theo định mức đơn giá hành - Phương pháp điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ địa cấp huyện áp dụng thí điểm huyện n Bình, tỉnh n Bái hồn tồn áp dụng cho huyện khác có điều kiện tương tự Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu hạn chế, nên Luận văn nghiên cứu phần xây dựng hệ thống hồ địa Trong điều kiện cho phép cần tiếp tục nghiên cứu thêm phương pháp điều chỉnh, bổ sung sở liệu quản lí đất đai để xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn hồn thiện 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/ 04/2009 quy định mức lương tối thiểu chung; [2] Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; [3] Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2015 Thủ tướng phủ quy định mức lương tối thiểu vùng; [4] Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; [5] Nghị định số 72 /2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Thủ tướng phủ việc quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; [6] Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Tài - Ủy ban Dân tộc (quy định Phụ cấp khu vực); [7] Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Tài Chính việc hướng dẫn lập dự tốn kinh phí đo đạc đồ quản lý đất đai; [8] Thôngsố 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; [9] Thông tư số: 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định thống kê, kiểm đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; [10] Thôngsố 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thực lồng ghép việc đo đạc lập lý đồ địa đăng đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ địa chính, sở liệu địa chính; 76 [11] Thơngsố 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; [12] Thôngsố 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; [13] Thôngsố 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Hồ địa chính; [14] Thơngsố 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đồ địa chính; [15] Thơngsố 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng sở liệu tài nguyên môi trường; [16] Thôngsố 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Bộ Tài quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; [17] Thơngsố 26/2015/TT-BLTBXH ngày 14/7/2015 Bộ LĐTB XH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương giá sản phẩm, dịch vụ cơng ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; [18] Thôngsố 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; [19] Thơngsố 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định Quyết tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; [20] Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng; [21] Quyết định số 12941/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc phê duyệt đơn giá th khốn cơng lao động phổ thông phục vụ cho công tác nghiệp Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái; 77 [22] Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc phê duyệt “Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ địa sở liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái”; [23] Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 UBND tỉnh Yên Bái việc ban hành đơn giá thành lập đồ địa chính, đăng kí quyền sử dụng đất lập hồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất địa bàn tỉnh Yên Bái; [24] Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 19 tháng năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ địa sở liệu quản lý đất đai huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; [25] Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc phê duyệt “Điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ địa sở liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái”; [26] Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc phê duyệt đơn giá th khốn cơng lao động phổ thông phục vụ cho công tác nghiệp Tài nguyên Môi trường địa bàn tỉnh Yên Bái 96.000 đồng/công; [27] Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 UBND tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết thi hành số điều, khoản Luật Đất đai Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; [28] Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng sở liệu địa địa bàn tỉnh Yên Bái; [29] Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc phê duyệt đơn giá thuê khốn cơng lao động phổ thơng phục vụ cho cơng tác nghiệp Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái; 78 [30] Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập đồ địa chính, đăng quyền sử dụng đất, lập hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường; [31] Dự án Thiết kế kỹ thuật - dự tốn “Thành lập đồ địa tỷ lệ 1:10000 hồ địa cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp từ tư liệu đồ địa sở tỷ lệ 1:10000 tỉnh Yên Bái (Dự án 672) Xí nghiệp Trắc địa Bản đồ 205 thuộc Cơng ty Đo đạc Ảnh địa hình - Bộ Tài nguyên Môi trường; [32] Thiết kế kỹ thuật - Dự tốn xây dựng hệ thống hồ địa sở liệu quản lý đất đai huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 19 tháng năm 2010 79 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biến động khối lượng đo đạc đồ địa điều chỉnh TKKTDT so với TKKT-DT phê duyệt Phụ lục 2: So sánh khối lượng cấp Giấy chứng nhận Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán phê duyệt Điều chỉnh Dự án tổng thể Phụ lục 3: Dự kiến số mảnh đồ đất xã huyện Yên Bình Phụ lục 4: Khối lượng đo đạc đồ địa phân loại khó khăn Phụ lục 5: Khối lượng chỉnh lý đồ địa phân loại khó khăn Phụ lục 6: Thống kết cấp GCNQSD đất đến năm 2016 huyện Yên Bình Phụ lục 7: Dự kiến khối lượng cấp GCNQSD đất huyện Yên Bình điều chỉnh TKKT-DT Phụ lục 8: Tổng dự tốn kinh phí đo đạc, chỉnh lý đồ địa chính; cấp GCN quyền sử dụng đất, lập hồ địa huyện n Bình Phụ lục 9: Tổng dự tốn kinh phí đo đạc, chỉnh lý đồ địa chính; cấp GCN quyền sử dụng đất, lập hồ địa theo hạng mục cơng việc huyện n Bình Phụ lục 10: Dự tốn kinh phí đo đạc, chỉnh lý đồ địa huyện n Bình Phụ lục 11: Dự tốn kinh phí cấp GCN quyền sử dụng đất, lập hồ địa huyện n Bình Phụ lục 12: Dự tốn kinh phí điều tra, khảo sát lập điều chỉnh, bổ sung TKKT-DT Phụ lục 13: đồ phân mảnh đồ địa huyện Yên Bình LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Nguyễn Mai Phương Ngày tháng năm sinh: 05/06/1994 Nơi sinh: thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Địa liên lạc: Số nhà 280, đường Quang Trung, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Quá trình đào tạo: Từ năm 2012 đến năm 2016: Học đại học trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Từ năm 2016 đến năm 2018: Học thạc sĩ trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Q trình cơng tác: Từ tháng năm 2016 đến nay: Cơng tác Văn phòng Đăng kí đất đai Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHUYỂN CHỦ NHIỆM KHOA (BỘ MÔN) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... hành, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa cấp huyện (thí điểm huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) 2 Mục tiêu,... vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa cấp huyện Đối tượng nghiên cứu luận văn Thiết kế kỹ. .. kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa cấp huyện (thí điểm huyện Yên Bình, tỉnh n Bái) + Tóm tắt: Ban đầu luận văn giới thiệu tổng quan hệ thống hồ sơ địa cấp huyện (thí điểm huyện n Bình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính cấp huyện (thí điểm tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) (Luận văn thạc sĩ), Cấu trúc của luận văn, Hình 1.1: Bản đồ địa giới hành chính huyện Yên Bình, Bảng 1.3: Thống kê bản đồ địa chính hiện có huyện Yên Bình, Bảng 1.5 : Thống kê bản vẽ trích đo địa chính cho các tổ chức huyện Yên Bình, Bảng 2.2: Ưu, nhược điểm của các công nghệ kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính, Bảng 2.4: Sự biến động về khối lượng đo đạc bản đồ địa chính, Bản đồ địa chính trong toàn huyện được đo vẽ ở các tỷ lệ 1:1.000, 1:2000, 1:5000 cho toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện, trừ diện tích đất lâm nghiệp đã được đo đạc theo Dự án 672/CP, diện tích đất của các cơ quan, tổ chức đã được trích đo theo chỉ ..., Bảng 3.1: Tổng hợp số lượng mảnh bản đồ các tỷ lệ huyện Yên Bình, Bảng 3.2: Khối lượng và phân loại khó khăn lưới địa chính huyện Yên Bình, Bảng 3.3: Thống kê khối lượng đo đạc lưới địa chính huyện Yên Bình, Bảng 3.4: Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới khống chế đo vẽ, Bảng 3.5: Khối lượng công việc và mức khó khăn của các hạng mục, Bảng 3.6: So sánh kinh phí giữa TKKT-DT đã được phê duyệt năm 2010 và điều chỉnh, bổ sung TKKT-DT năm 2018

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay