Đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ)

93 6 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:44

Đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhĐánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI TRẦN VĂN ĐÌNH LUẬN VĂN THẠCĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành Mã số : Quản Đất đai : 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM ANH TUẤN Hà Nội – Năm 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Phạm Anh Tuấn Cán chấm phản biện 1: TS Nguyễn Tiến Sỹ Cán chấm phản biện 2: TS Nguyễn Tiến Cường Luận văn thạc sĩ bảo vệ : HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 20 tháng năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực đồ án cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Trần Văn Đình ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, học tập khoa Quản Đất đai trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, giúp đỡ quý báu thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cho phép em bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo khoa Quản Đất đai trường Đại học Tài nguyên Mơi trường Hà Nội giúp đỡ em hồn thành luận văn Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt hướng dẫn tận tình chu đáo thầy TS Phạm Anh Tuấn tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình hồn thành luận văn Cùng giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện cán bộ, nhân viên Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Đã tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình hồn thành luận văn Mặc dù, có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Vì vậy, em mong nhận đạo, đóng góp ý kiến thầy tồn thể bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Trần Văn Đình iii THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên: Trần Văn Đình Lớp: CH3A.QĐ Khóa : 3A Cán hướng dẫn: TS Phạm Anh Tuấn Tên đề tài : Đánh giá tình hình thực số nội dung quản nhà nước đất đai địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Những nội dung nghiên cứu luận văn kết đạt được: - Nội dung nghiên cứu: Đánh giá tình hình thực số nội dung quản nhà nước đất đai địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện - Kết đạt được: Đã đánh giá tình hình thực số nội dung quản nhà nước đất đai địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện - Kết luận văn tài liệu có giá trị tham khảo đào tạo, nghiên cứu khoa học trường đại học nhà quản đất đai iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii THÔNG TIN LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu: .2 Yêu cầu đề tài: CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở luận quản Nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản Nhà nước đất đai 1.1.2 Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc quản nhà nước đất đai 1.1.3 Các phương pháp quản Nhà nước đất đai 1.1.4 Các công cụ quản nhà nước đất đai .9 1.2 Cơ sở thực tiễn quản Nhà nước đất đai sử dụng đất 13 1.2.1 Công tác quản đất đai số nước giới 13 1.2.2 Công tác quản Nhà nước đất đai Việt Nam 17 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 23 1.3.1 Các công trình nghiên cứu QLNN đất đai giới 23 1.3.2 Các cơng trình nghiên cứu QLNN đất đai Việt Nam 24 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu .27 2.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 28 2.4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 28 v 2.4.3 Phương pháp so sánh 29 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, nguồn tài nguyên 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội .34 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến công tác quản đất đai 44 3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất huyện Kim Sơn 46 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Kim Sơn năm 2017 46 3.2.2 Đánh giá chung 49 3.3 Đánh giá tình hình quản nhà nước đất đai 51 3.3.1 Quản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 51 3.3.2 Quản việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 57 3.3.3 Quản việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất 61 3.3.4 Đăng ký đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất .66 3.3.5 Đánh giá chung công tác quản Nhà nước đất đai 71 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Kim Sơn 73 3.4.1 Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 74 3.4.2 Giải pháp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 74 3.4.3 Giải pháp đăng ký đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác găn liền với đất 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa chữ viết tắt CN Công nghiệp DV Dịch vụ GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất KTXH Kinh tế xã hội MTTQ Mặt trận tổ quốc 10 N - L - TS Nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản 11 NXB Nhà xuất 12 QĐ Quyết định 13 QH Quy hoạch 14 QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất 15 QLNN Quản nhà nước 16 QSDĐ Quyền sử dụng đất 17 SDĐ Sử dụng đất 18 TM Thương mại 19 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 20 TTTM Trung tâm thương mại 21 UBND Ủy ban nhân dân 22 VLXD Vật liệu xây dựng 23 VPĐK Văn phòng đăng ký 24 XD Xây dựng 25 XHCN Xã hội chủ nghĩa STT vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu GTSX năm 2014 - 2017 (%) 35 Bảng 3.2: Cơ sở sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013 – 2017 36 Bảng 3.3 : Dân số trung bình năm huyện Kim Sơn (2013 - 20107) phân theo giới tính địa bàn cư trú 43 Bảng 3.4 : Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2017 47 Bảng 3.5 : Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm kỳ đầu 53 Bảng 3.6: Tình hình lập tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 54 Bảng 3.7 Kết giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2014 – 2017 58 Bảng 3.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2014 – 2017 59 Bảng 3.9 Kết thu hồi đất địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2014 – 2017 60 Bảng 3.10 Tỷ lệ người lao động trợ giúp sau thu hồi đất 62 Bảng 3.11 Tình hình thực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 64 Bảng 3.12 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 70 viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Kim Sơn giai đoạn 2014 - 2017 34 Hình 3.2 : Cơ cấu sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Sơn 48 69 Trong thời gian từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2017, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực cụ thể sau: - Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (cấp mới) là: 415 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là: 286 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, chia tách, tặng cho quyền sử dụng đất là: 4.284 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Với hệ thống văn quy phạm pháp luật đất đai ban hành đầy đủ, Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành có nhiều quy định mới; Do cơng tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đất nhân dân địa bàn huyện việc thực quyền người sử dụng đất, UBND huyện giải thủ tục hành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đảm bảo thời gian, chất lượng hiệu theo quy định pháp luật; Việc ứng dụng phần mềm theo dõi quản hồ việc tiếp nhận trả kết cho hộ gia đình, cá nhân qua Trung tâm cửa liên thông huyện tạo thuận lợi, dễ dàng cho người dân việc thực thủ tục hành Bên cạnh số kết đạt được, tồn số hạn chế, vướng mắc như: - Nhận thức ý thức chấp hành quy định đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số đối tượng sử dụng đất hạn chế, chậm trễ, chưa thực kê khai đăng ký đất đai theo quy định - Hồ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu phức tạp, cán chuyên môn hướng dẫn chưa đủ kinh nghiệm, nghiệp vụ nên xảy tình trạng hướng dẫn nhiều lần gây thời gian làm hồ 70 - Tình trạng sử dụng lấn, chiếm, tranh chấp, đơn thư khiếu kiện liên quan đất đai số địa bàn tồn tại, ảnh hưởng nhiều đến việc xem xét lập hồ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 3.3.4.4 Kết điều tra công tác cấp GGNQSDĐ Kết điều tra công tác cấp GGNQSDĐ bảng 3.12 Bảng 3.12 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ý kiến ngƣời dân Về thủ tục hành cấp GCNQSDĐ? Thuận tiện Bình thường Không thuận tiện Số hộ chưa cấp GCNQSDĐ? Nhiều hộ Ít hộ Khơng biết Thái độ phục vụ cán Nhiệt tình Bình thường Khơng nhiệt tình Ý kiến khác Số ngƣời 70 12 20 38 70 21 42 70 40 19 Tỷ lệ (%) 100 17,1 28,6 54,3 100 30,0 60,0 10,0 100 57,1 27,1 8,6 7,1 Số liệu bảng 3.12 cho thấy: - Về thủ tục hành cấp GCNQSDĐ: đa số người dân cho biết thủ tục hành cấp GCNQSDĐ khơng thuận tiện, rườm rà, phức tạp Số người đánh giá TTHC thuận tiện 12 người (chiếm 17,1%), số người đánh giá mức độ thuận tiện bình thường 20 người (chiếm 28,6%), có tới 38 người cho TTHC không thuận tiện (chiếm 54,3%) - Về số hộ chưa cấp GCNQSDĐ: Số người có thơng tin 63 người (chiếm 90,0% số người vấn), đó: số người dân cho biết nhiều hộ chưa cấp GCN 21 người (chiếm 33,3% số người biết thông tin, chiếm 30,0% số người vấn), số người dân cho biết hộ chưa cấp GCN 42 người (chiếm 66,7% số người biết thông tin, chiếm 60,0% số người vấn), lại người khơng biết thơng tin (chiếm 10,0% số người vấn) 71 - Về thái độ phục vụ cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ, cấp GCNQSD đất: Đa số người dân vấn cho biết họ hài lòng với thái độ phục vụ cán làm công tác Số ý kiến đánh giá nhiệt tình 40 ý kiến (chiếm 57,1%); số ý kiến đánh giá bình thường 19 ý kiến (chiếm 27,1%); số ý kiến đánh giá khơng nhiệt tình ý kiến (chiếm 8,6%); số ý kiến đánh giá khác ý kiến (chiếm 7,1%) Qua số liệu điều tra cho thấy công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Kim Sơn đáp ứng nhu cầu nhân dân, tỷ lệ cấp GCN đạt khá, khắc phục tình trạng cán hách dịch, gây khó khăn, sách nhiễu nhân dân Tuy nhiên, thủ tục hành lĩnh vực phức tạp, quy trình chưa rõ ràng gây khó khăn cho người dân thực (54,3% số người dân hỏi cho TTHC không thuận tiện) 3.3.5 Đánh giá chung công tác quản Nhà nước đất đai 3.3.5.1 Kết đạt - Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực kịp thời, giúp cho công tác quản Nhà nước đất đai cụ thể hóa hiệu Việc quản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau phê duyệt trọng, đảm báo quy định pháp luật; công tác giao đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất dự án, cơng trình địa bàn thực sở tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, qua hạn chế việc giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư không đủ lực, tránh lãng phí việc sử dụng đất - Cơng tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quan tâm, đạo sát Rất nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn trị, kinh tế - xã hội Trung ương, Thành phố huyện thực dần hoàn thiện Trong năm qua, huyện Kim Sơn bố trí quỹ đất 72 xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư thu hồi đất để thực dự án, góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư địa bàn huyện - Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất triển khai tích cực Hàng năm, cơng tác cấp GCN hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu đề ra, đáp ứng tốt nhu cầu công dân, góp phần ổn định trị địa phương Cơng tác củng cố hồ địa đầu tư mức, dần hoàn thiện hệ thống hồ địa dạng số, tiến tới xây dựng thành cơng hệ thống CSDL đất đai quận, đáp ứng nhu cầu quản nhà nước đất đai tình hình 3.3.5.2 Những mặt tồn tại, hạn chế Bên cạnh kết đạt được, công tác quản Nhà nước đất đai theo Luật Đất đai 2013 tồn số hạn chế sau: - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm phê duyệt chậm so với thời gian quy định, dẫn việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch bị ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, gặp khó khăn q trình giải số cơng trình, dự án có nhu cầu cấp thiết để thực chưa nằm kế hoạch sử dụng đất UBND tỉnh phê duyệt - Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số cơng trình, dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện; nguyên nhân chủ yếu đơn thư, khiếu nại hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng liên quan đến dự án; quy trình xin phê duyệt giá đất cụ thể để làm sở trình quan chun mơn thẩm định phương án giải phóng mặt chưa đảm bảo thời gian quy định - Hệ thống hồ địa chính, sở liệu địa chưa cập nhật, chỉnh biến động thường xuyên, kịp thời theo quy định, trường hợp xã thực chương trình “Dồn điền đổi thửa” 73 - Công tác quản hồ đất đai số sở chưa thật chặt chẽ, thiếu đồng dẫn đến giải số vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp gặp nhiều khó khăn 3.3.5.3 Nguyên nhân tồn - Việc dự báo nhu cầu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp chưa sát với thực tiễn, chưa có biện pháp để gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cách chặt chẽ; Quy hoạch khu chức đô thị chưa đảm bảo chất lượng, thiếu đồng Tốc độ thị hóa địa bàn huyện diễn nhanh vài năm, giá trị đất tăng nhanh, dân số học tăng nhanh, nhiều diện tích đất nơng nghiệp bị xen kẹt dự án khơng khả canh tác, công tác quản đất đai địa bàn trở lên phức tạp - Cơ chế, sách pháp luật đất đai, đặc biệt chế độ sách lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nhiều bất cập Nhiều lĩnh vực quản đất đai thiếu chế tài xử có hiệu quả: trường hợp sử dụng đất nơng nghiệp thừa so với phương án giao giao đất theo Nghị định 64/CP không chịu trả - Hệ thống hồ địa nhiều tồn tại, chưa đáp ứng nhu cầu quản - Đội ngũ cán trực tiếp thực nhiệm vụ quản nhà nước đất đai từ huyện đến sở thiếu, chưa hồn tồn đáp ứng u cầu cơng việc 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện Kim Sơn Qua kết đánh giá tình hình quản Nhà nước đất đai q trình thị hố địa bàn huyện Kim Sơn thấy biến đổi to lớn mặt kinh tế, xã hội, văn hố Trong đó, công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn quận đạt kết to lớn: dần khắc phục hậu lịch sử để lại, đưa công tác quản Nhà nước đất đai vào nề nếp, nâng cao hiệu sử dụng đất góp phần thức đẩy phát triển 74 kinh tế - xã hội huyện Kim Sơn nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung, tạo mặt đô thị quy mô, khang trang, đại Bên cạnh kết đạt yếu tố thuận lợi trên, công tác quản Nhà nước đất đai, việc sử dụng đất đai địa bàn huyện Kim Sơn nhiều khó khăn, bất cập Để nâng hiệu cơng tác quản Nhà nước đất đai địa bàn huyện Kim Sơn thời gian tới cần áp dụng tổng hợp nhiều giải pháp có số giải pháp sau: 3.4.1 Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Với đặc thù huyện q trình thị hóa nhanh, huyện Kim Sơn cần tập trung thực tốt nhiệm vụ quy hoạch, xác định quy hoạch phải trước bước Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thực tốt việc quản đất đai theo quy hoạch, kiên không để xảy tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị, coi nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng huyện thời gian tới… Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội để dự báo nhu cầu sử dụng đất lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cân đối nhu cầu sử dụng đất cho phù hợp, sát với thực tiễn; tổ chức lấy ý kiến nhân dân cách rộng rãi, thiết thực Sau Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt cần tổ chức cơng bố, công khai cho nhân dân biết thực hiện; Đồng thời thực tốt công tác kiểm tra, theo dõi việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát kiến nghị điều chỉnh kịp thời bất cập quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch "treo" phổ biến 3.4.2 Giải pháp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Huyện Kim Sơn cần làm tốt công tác thu hồi đất thực dự án, đặc biệt dự án phát triển, khớp nối đồng hạ tầng, gắn với chỉnh trang, nâng cấp khu vực dân cư… 75 Tiếp tục kiến nghị Tỉnh nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh đồng văn quy định sách đền bù GPMB để cấp, ngành thống thực theo nguyên tắc, pháp luật, phù hợp với đặc thù Tỉnh, đảm bảo lợi ích Nhà nước, quyền lợi đáng người sử dụng đất, chủ đầu tư; Kịp thời xin ý kiến đạo Tỉnh để xử trường hợp khó khăn, vướng mắc áp dụng chế, sách Tăng cường cơng tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sách pháp luật đất đai, GPMB từ sở Đảng, quyền đến người dân thông qua phối hợp cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTQ đoàn thể, phương để nhân dân hiểu tự giác chấp hành Tạo quỹ nhà, đất tái định cư với chất lượng tốt, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với xu chung đô thị văn minh, đại nhằm tạo nơi tốt mặt so với nơi cũ bị thu hồi Việc tạo quỹ đất quỹ nhà, đất tái định cư phải thực trước thu hồi đất nhằm chủ động quỹ đất, quỹ nhà tái định cư cho dự án 3.4.3 Giải pháp đăng ký đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác găn liền với đất Nâng cao lực, đạo đức, phẩm chất hiệu làm việc cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác cấp GCNQSDĐ, giải thủ tục hành liên quan đên việc thực quyền người sử dụng đất Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành cơng tác xét duyệt, cấp giấy chứng nhận theo hướng giảm tối đa thời gian giải quyết, nâng cao hiệu công việc, giảm thủ tục, giảm chi phí cho nhân dân Phân rõ trách nhiệm quan phải cập nhật, chỉnh biến động hoàn thiện hệ thống hồ địa chính; phải có phối hợp chặt chẽ quan quản đất đai cấp huyện cấp xã, với Văn phòng Đăng ký đất đai, tránh tình trạng thiếu liệu, thông tin Kiến nghị với Tỉnh để có kinh phí thực việc đo đạc, lập đồ địa chính quy 76 Để đẩy nhanh sớm hồn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tăng cường công cụ quản Nhà nước đất đai để nắm biến động nhà, đất địa bàn trước hết phải tập trung giải dứt điểm hồ tồn tại, vướng mắc để cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành vào năm 2018; Hướng giải cụ thể sau: - Các hồ tranh chấp: quyền sở ban, ngành, đồn thể tích cực tổ chức hòa giải tuyên truyền phổ biến pháp luật để trường hợp nhận thức pháp luật, tự thương lượng, thống Trường hợp hòa giải không thành, khẩn trương chuyển hồ UBND huyện để giải dứt điểm - Các hồ thuộc diện quy hoạch mở đường giao thông, xây dựng cơng trình cơng cộng… mà phải cắt xén phần cần đẩy nhanh việc cắm mốc giới ngồi thực địa tiến hành đo đạc phần diện tích lại, thiết lập hồ để xét cấp giấy chứng nhận - Các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật đất đai: tiến hành xem xét trường hợp cụ thể, phù hợp với quy hoạch đất ở, hộ sử dụng ổn định hợp thức việc sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận thu tiền sử dụng đất để bảo đảm công chống thất thu cho Nhà nước - Các hồ vướng mắc thủ tục pháp khác cần sớm kiến nghị với quan chức giải quyết, tháo gỡ cụ thể khu vực 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong giai đoạn 2014-2017, việc khai thác sử dụng quỹ đất địa bàn huyện Kim Sơn tương đối hợp hiệu quả; Quỹ đất đai Huyện ngày khai thác, sử dụng triệt để, tỷ lệ đất đưa vào khai thác sử dụng cho mục đích dân sinh kinh tế ngày tăng (chiếm 91,41% diện tích tự nhiên) Trong năm qua, với chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố, tăng tỷ trọng ngành cơng nghiệp xây dựng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; cấu sử dụng loại đất địa bàn có thay đổi đáng kể so với tổng diện tích đất tự nhiên Tỷ lệ đất nơng nghiệp có xu hướng giảm từ 66,46% năm 2014 xuống 64,84% vào năm 2017; tỷ lệ loại đất phi nông nghiệp có xu hướng giảm (đất ở, đất hạ tầng…) từ 28,78% năm 2014 xuống 26,57% vào năm 2017 Công tác lập, thẩm định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kim Sơn UBND Tỉnh phê duyệt Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 Tuy nhiên, số nội dung quy hoạch chưa phù hợp, chưa sát thực tiễn; công tác quản lý, giám sát thực quy hoạch chưa thực hiệu quả, tình trạng lấn chiếm đất cơng, tự chuyển mục đích đất nơng nghiệp, sử dụng đất sai quy hoạch xảy nhiều phức tạp Công tác thu hồi đất thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt; dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa thực nghiêm ngặt theo quy định quản lý, sử dụng đất trồng lúa Cơng tác bồi thường, giải phóng mặt địa bàn huyện năm qua nhìn chung thực qui trình, trình tự, đáp ứng yêu cầu tiến độ để triển khai thực dự án, công trình, đặc biệt cơng trình trọng điểm, cơng trình lớn Tỉnh đầu tư 78 địa bàn huyện, đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất theo quy định pháp luật; Tuy nhiên số dự án chậm tiến độ, mức bồi thường, hỗ trợ chưa hợp nên có nhiều đơn thư, khiếu nại liên quan đến nội dung Công tác đo đạc lập đồ, lập hồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất: Tồn huyện có 25 xã thị trấn, tồn xã thị trấn hồn thành cơng tác đo đạc, lập đồ địa từ năm trước tỷ lệ 1/500, 1/1000 với 2.560 tờ đồ; Huyện tích cực đạo, thực việc số hóa đồ, hồn thiện quản hồ địa phục vụ cấp GCNQSD đất, chỉnh biến động ; Tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đạt cao so với huyện địa bàn Tỉnh Tuy nhiên, khối lượng lớn trường hợp khó khăn, vướng mắc chưa cấp GCN Từ kết nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Kim Sơn liên quan đến vấn đề nghiên cứu, là: - Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất + Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch thực tốt việc quản đất đai theo quy hoạch; + Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội để cân đối nhu cầu sử dụng đất cho phù hợp, sát với thực tiễn; tổ chức lấy ý kiến nhân dân cách rộng rãi, thiết thực; + Thực tốt công tác kiểm tra, theo dõi việc thực quy hoạch, phát kiến nghị điều chỉnh kịp thời bất cập quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch "treo" phổ biến nay; - Giải pháp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; + Cần làm tốt công tác thu hồi đất thực dự án phát triển, khớp nối đồng hạ tầng, gắn với chỉnh trang, nâng cấp khu vực dân cư… + Hồn chỉnh đồng quy định sách đền bù GPMB đảm bảo lợi ích Nhà nước, quyền lợi đáng người sử dụng đất, chủ đầu tư; 79 + Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sách pháp luật thu hồi đất, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Giải pháp đăng ký đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất + Nâng cao lực, đạo đức, phẩm chất hiệu làm việc cán bộ; + Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành cơng tác này; + Phân rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ quan quản đất đai cấp huyện cấp xã, với Văn phòng Đăng ký đất đai; + Thực việc đo đạc, lập đồ địa chính quy; Kiến nghị - Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để hoàn thiện đánh giá sâu tiêu công tác quản Nhà nước đất đai huyện Kim Sơn - Để đánh giá cách hệ thống tồn diện cơng tác quản Nhà nước đất đai, có tính ứng dụng cao thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu với phạm vi đối tượng mở rộng hơn, cụ thể là: Triển khai nghiên cứu tỉnh Ninh Bình; Mở rộng điều tra, đánh giá việc thực công tác quản đất đai xã, phường, thị trấn 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bồi thường giải phóng mặt huyện Kim Sơn (2017) Báo cáo kết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (phục vụ ban hành Nghị lãnh đạo Ban chấp hành Đảng huyện Kim Sơn) Đồn Cơng Quỳ cộng (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nơng nghiệp Hà Nội Lê Đình Thắng (2000) Giáo trình quản hành nhà nước đất đai nhà ở, NXB trị quốc gia Nguyễn Đình Bồng (2012) Quản đất đai Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Ngơ Đức Cát (2005) Giáo trình quản Nhà nước đất đai, NXB Hà Nội Nguyễn Đức Khả (2003) Giáo trình lịch sử quản đất đai, NXB Đại học Quốc giaNội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007) Giáo trình Quản Nhà nước đất đai, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Quang Tuyến (2003) Địa vị pháp người sử dụng đất giao dịch dân sự, thương mại đất đai, Luận án tiến sỹ luật học Nguyễn Thế Vinh (2010) Hoàn thiện quản nhà nước đất đai quyền quận Tây Hồ, Luận án tiến sỹ kinh tế 10 Trần Quang Huy (2008) Giáo trình Luật Đất đai, NXB Công an nhân dân 11 Trần Thế Ngọc (1997) Chiến lược QLĐĐ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, Luận án Tiến sỹ kinh tế 12 Phạm Hữu Nghị (2000) Những quy định chuyển quyền sử dụng đất, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Viện nghiên cứu địa chínhTổng cục Địa 13 Phòng Nội vụ huyện Kim Sơn (2017) Báo cáo kết thực việc lập hồ địa giới hành chính, đồ hành huyện Kim Sơn theo Nghị 132/NQ-CP Chính phủ 81 14 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Kim Sơn (2017) Báo cáo kết xử vi phạm đất đai, kết giải đơn thư (phục vụ ban hành Nghị lãnh đạo Ban chấp hành Đảng huyện Kim Sơn) 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật Đất đai 1993, NXB Chính trị Quốc gia 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật đất đai 2003, NXB Chính trị Quốc gia 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013, NXB Chính trị Quốc gia 18 Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn (2017) Kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn (2014-2017) huyện Kim Sơn 19 Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn (2017) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2013-2017) huyện Kim Sơn 20 Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn (2017) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kim Sơn 21 Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn(2017) Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Sơn 22 Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn(2017), Báo cáo thi hành Luật đất đai 2013 đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung văn quy định chi tiết thi hành Luật 23 Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn (2017) Báo cáo kết kiểm kê đất đai trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Sơn 24 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kim Sơn (2017) Báo cáo kết công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (phục vụ ban hành Nghị lãnh đạo Ban chấp hành Đảng huyện Kim Sơn) 25 Ngân hàng phát triển châu Á (2005) Tác động quy trình giao dịch đất đai người nghèo áp dụng phương pháp DE SOTO 26 Ngân hàng Thế giới (2003) Land policy (Chính sách đất đai) 82 27 Ngân hàng Thế giới (2004a) Local land use policy and investment incentives (Chính sách SDĐ địa phương khuyến khích đầu tư) 28 Ngân hàng giới (2004b) Land policies for growth and poperty reduction (Những sách đất đai cho phát triển xố giảm đói nghèo) 29 Tổ chức tư vấn Strengthening environmental Management and Land Administration Viet Nam - Sweden comporation Program (2006) Các báo cáo đánh giá hệ thống luật đất đai 83 ... Đánh giá tình hình thực số nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Những nội dung nghiên cứu luận văn kết đạt được: - Nội dung nghiên cứu: Đánh giá tình hình thực. .. thực số nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện - Kết đạt được: Đã đánh giá tình. .. giá tình hình thực số nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện - Kết luận văn tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay