Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

109 1 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:43

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI KIỀU NGỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Nội - 2019 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI KIỀU NGỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 85 01 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO ĐỨC MẪN Nội - 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Đào Đức Mẫn Cán chấm phản biện 1: TS Vũ Sỹ Kiên Cán chấm phản biện 2: PGS.TS Cao Việt Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN Kiều Ngọc iii LỜI CÁM ƠN Được trí trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội, Khoa Quản lý đất đai, em tiến hành làm luận văn “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Nội” Trong q trình học tập hồn thành luận văn cố gắng nỗ lực thân em nhận giúp đỡ thầy cô giáo, cán nơi thực tập gia đình bạn bè Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu; Ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai trường Đại học Tài nguyên Mơi trường Nội tồn thể thầy cô giáo dạy dỗ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – TS Đào Đức Mẫn - Thầy tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phúc Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, UBND xã Thọ Lộc quan ban ngành có liên quan giúp đỡ em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế hạn chế nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đóng góp, gợi ý nhiệt tình thầy cô giáo để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Kiều Ngọc iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii THÔNG TIN LUẬN VĂN vii DANH MỤC VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ẢNH ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học .3 1.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 1.1.2 Đặc điểm bồi thường, hỗ trợ 1.1.3 Các yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ 1.1.4 Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 1.2 Cơ sở pháp lý .7 1.2.1 Chính sách bồi thường, hỗ trợ Việt Nam qua giai đoạn 1.2.2 Các văn pháp luật quan Nhà nước Trung ương ban hành 14 1.3 Cơ sở thực tiễn 16 1.3.1 Một số học từ sách số nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 16 1.3.2 Kinh nghiệm bồi thường, hỗ trợ số nước giới 18 1.3.3 Khái quát tình hình thực công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 24 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin, tài liệu: 28 v 2.3.2 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: 29 2.3.3 Phương pháp kế thừa: 29 2.3.4 Phương pháp chuyên gia: 29 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .30 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phúc Thọ 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên: 30 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 32 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phúc Thọ 38 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Phúc Thọ .40 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 40 3.2.2 Hiện trạng biến động sử dụng đất huyện Phúc Thọ 44 3.2.3 Đánh giá tồn tại, hạn chế nguyên nhân 50 3.3 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Nội 51 3.3.1 Căn pháp lý .51 3.3.2 Tổ chức máy quan 53 3.3.3 Tình hình tổ chức thực phối hợp ban ngành thuộc UBND huyện Phúc Thọ .54 3.3.4 Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án 55 3.4 Đánh giá kết thực công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án điều tra địa bàn huyện Phúc Thọ 58 3.4.1 Giới thiệu dự án nghiên cứu văn hướng dẫn thi hành 58 3.4.2 Kết bồi thường đất 03 dự án 67 3.4.3 Kết hỗ trợ 03 dự án nghiên cứu 75 3.5 Đánh giá người dân bị thu hồi đất công tác bồi thường, hỗ trợ dự án .78 3.5.1 Về công tác xác định điều kiện, đối tượng bồi thường, hỗ trợ 78 3.5.2 Về giá bồi thường, hỗ trợ đất tài sản đất 79 3.5.3 Về sách hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất .81 vi 3.5.4 Đánh giá ảnh hưởng công tác bồi thường, hỗ trợ đến đời sống người dân mặt kinh tế 81 3.6 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn, vướng mắc q trình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Phúc Thọ .86 3.6.1 Thuận lợi 86 3.6.2 Khó khăn, vướng mắc .87 3.7 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Phúc Thọ .88 3.7.1 Giải pháp hồn thiện sách, pháp luật 88 3.7.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực 89 3.7.3 Giải pháp tăng cường chất lượng nguồn nhân lực .89 3.7.4 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật 90 3.7.5 Các giải pháp khác .91 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC .Error! Bookmark not defined vii THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên: Kiều Ngọc Lớp: CH3A.QĐ Khóa: Cán hướng dẫn: TS Đào Đức Mẫn Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Nội” Những nội dung nghiên cứu luận văn kết đạt được: - Tiến hành tìm hiểu tổng quan công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Để từ đó, tơi có thêm hiểu biết nhìn khách quan, đắn cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu - Tiến hành điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng đất địa bàn huyện Phúc Thọ - Điều tra khái quát ba dự án nghiên cứu + Dự án 1: Dự án xây dựng trường THCS Thọ Lộc + Dự án 2: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Phươm xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ + Dự án 3: Dự án đường giao thông liên xã từ QL32 qua Thọ Lộc – Võng Xuyên – Phương Độ lên đê Hữu Hồng - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu - Tiến hành lấy ý kiến người dân nơiđất bị thu hồi lấy đánh giá trực tiếp việc thực sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất dự án nghiên cứu - Đưa giải pháp nhằm góp phần hồn thiện việc thực sách bồi thường, hỗ trợ nâng cao đời sống, việc làm người dân có đất bị thu hồi viii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt QSDĐ Giải thích Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác liên quan đến đất HĐND Hội đồng nhân dân LĐĐ Luật đất đai QLNN Quản lý Nhà nước TĐC Tái định cư TNMT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân GPMB Giải phóng mặt HĐBT Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư TCT Tổ công tác BTHT&TĐC Bồi thường, hỗ trợ tái định cư TTPTQĐ Trung tâm phát triển quỹ đất QHKHSDĐ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TTCN Tiểu thủ công nghiệp KHKT Khoa học kỹ thuật KH Kế hoạch MTTQVN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình 82 Chỉ tiêu đánh giá STT Số hộ (hộ) Tỷ lệ(%) - Giảm 6.67 Sự hỗ trợ việc làm sau thu hồi 90 100 - Có 30 33.33 - Khơng 60 66.67 Tình trạng việc làm 90 100 - Việc làm tốt 26 28.89 - Không thay đổi 58 64.44 - Việc làm giảm 6.67 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra) *Đánh giá người dân kinh tế gia đình sau bị thu hồi đất: Qua kết điều tra, sau bị thu hồi đất, có 50/90 hộ (55.55%) kinh tế gia đình có cải thiện sau bị thu hồi phần/tồn diện tích đất sản xuất nông nghiệp, hộ tập trung vốn vào kinh doanh, buôn bán, nguồn tiền lưu động tạo lợi nhuận cho hộ gia đình Có 34/90 hộ (37.78%) kinh tế gia đình thay đổi hay khơng có thay đổi đáng kể từ trước bị thu hồi đất, sản xuất nơng nghiệp nghề phụ có đất nơng nghiệp khơng gia đình khơng làm nơng, gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ nghề khác Có 06/90 hộ (6.67%) kinh tế gia đình giảm trước có nguồn thu nhập từ sản xuất nơng nghiệp, bị thu hồi đất sản xuất, lại khơng có nghề nghiệp nên kinh tế gia đình giảm *Đánh giá người dân hỗ trợ việc làm tình trạng việc làm sau bị thu hồi đất: Có 30 hộ nhận hỗ trợ việc làm sau thu hồi đất chiếm 33.33% (làm công nhân may, bảo vệ ) Có 60 hộ khơng nhận hỗ trợ việc làm sau thu hồi đất chiếm 66.67% 83 theo kết điều tra, sau bị thu hồi đất, 26 hộ có việc làm tốt chiếm 28.89%, 58 hộ tình trạng việc làm khơng thay đổi chiếm 64.44%, hộ tình trạng việc làm giảm chiếm 6.67% Đây nguyên nhân ảnh hưởng đến ổn định đời sống người dân bị thu hồi đất Nhiều hộ gia đình dự án bị thu hồi toàn toàn 70% diện tích đất nơng nghiệp sản xuất, diện tích đất sản xuất nhân không thay đổi nên ảnh hưởng đến thu nhập người dân, số lao động gia đình phải tìm việc làm khác để cải thiện thu nhập gia đình Tuy nhiên, việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn họ khơng đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt độ tuổi 40 Hoặc họ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp chủ yếu hỗ trợ tiền mà khơng có hướng phát triển để quay vòng vốn, tiền hỗ trợ dùng hết mà không tạo hiệu Chính cần phải có thêm sách hỗ trợ việc làm mở lớp đào tạo nghề nghiệp, định hướng việc làm cho người dân * Đánh giá tình hình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ người dân bị thu hồi đất thực dự án Việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giúp cho điều kiện sở vật chất hộ có thay đổi theo hướng tích cực (họ có tiền để mua sắm đồ đạc phục vụ cho sống hàng ngày) Theo điều tra cho thấy phần lớn hộ dùng tiền bồi thường, hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa mua sắm tài sản cho gia đình Hoặc họ sử dụng phần tiền để mua sắm, phần lại đầu tư sản xuất, mở rộng thêm diện tích trang trại gia đình mơ hình kinh tế trang trại người dân xã Thọ Lộc quan tâm, đầu tư phát triển có quy mơ Một số gia đình gửi tiết kiệm tìm kiếm việc làm phần diện tích đất nơng nghiệp để sản xuất Hoặc số gia đình sử dụng số tiền bồi thường, hỗ trợ để chi trả số nợ tồn gia đình… 84 Bảng 3.18: Thực tế sử dụng tiền bồi thƣờng ngƣời dân bị thu hồi đất thực dự án Mục đích sử dụng tiền bồi thƣờng, hỗ trợ Số hộ Tỷ lệ (%) Đầu tư vào SXKD 30 33,34 Gửi tiết kiệm 20 22,22 Mua sắm đồ dùng, xây sửa nhà 20 22,22 Học nghề 10 11,11 Trả nợ cũ 10 11,11 Tổng 90 100 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra) Sau thu hồi đất, hộ sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hợp lý, tỷ lệ hộ quan tâm đến đầu tư cho học nghề thấp, có 10/90 hộ sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ để học nghề, chiếm 11,11%, hộ quan tâm đầu tư vào sản xuất kinh doanh lại cao, có 30/90 hộ, chiếm 33,34% Trong tỷ lệ hộ gửi tiết kiệm 20/90 hộ (22,22%) sử dụng tiền mua sắm đồ dùng 20/90 hộ (22,22%) không tạo việc làm sau đất bị thu hồi, sau vài năm lại lâm vào hồn cảnh khó khăn làm cho hiệu sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hiệu * Đánh giá ảnh hưởng việc bồi thường, hỗ trợ đến đời sống người dân mặt xã hội Bảng 3.19: Tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ đến sống hộ gia đình mặt xã hội sau bị thu hồi đất Chỉ tiêu đánh giá STT Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) Tình trạng an ninh trật tự xã hội 90 100 - Tốt 18 20 - Khơng có thay đổi 72 80 - Kém 0 85 Số hộ Chỉ tiêu đánh giá STT (hộ) Tỷ lệ (%) Sự tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi XH 90 100 - Tốt 68 75,56 - Khơng có thay đổi 22 24,44 - Kém 0 Tình trạng mơi trường 90 100 - Tốt lên 20 22.22 - Không thay đổi 20 22.22 - Ô nhiễm 50 55.56 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra) * Đánh giá người dân tình trạng trật tự an ninh xã hội Qua kết tổng hợp bảng 3.19, số hộ dân đánh giá tình trạng an ninh trật tự xã hội tốt chiếm 20%, số hộ cho an ninh trật tự xã hội không đổi so với trước thu hồi đất 80% Nhìn chung tất hộ điều tra, tình trạng an ninh xã hội địa bàn toàn xã Thọ Lộc giữ vững ổn định * Đánh giá người dân việc tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau bị thu hồi đất Qua kết điều tra, đánh giá hộ gia đình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau thu hồi đất theo hướng tốt lên Có 75.56% số hộ cho tiếp cận tốt hơn, 24.44% số hộ cho khơng có thay đổi Sau dự án nghiên cứu hoàn thành, người dân xã lại di chuyển thuận tiện hơn, đường khang trang, sẽ; em học trường khang trang, đại nhiều… * Đánh giá người dân tình trạng mơi trường sau bị thu hồi đất Theo đánh giá hộ gia đình, có 22.22% ý kiến cho tình trạng mơi trường tốt lên, có 22.22% ý kiến cho tình trạng mơi trường khơng có thay đổi có tới 55.56% ý kiến cho môi trường bị ô nhiễm Thực tế 86 thấy được, sau giao mặt khu Đồng Phươm cho chủ đầu tư, họ bắt tay vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hàng ngày có hàng chục chuyến xe tải hạng nặng di chuyển chở đất, đá vào khu vực xây dựng dẫn tới tình trạng chất lượng đường liên xã từ QL32 vào Thọ Lộc xuống cấp nghiêm trọng, đường bị sụt lún, nhiều ổ gà khiến việc lại giao thông người dân bị hạn chế (dù trước đường chất lượng không tốt), thêm vào tình trạng nhiễm mơi trường xảy Khu vực xung quanh cơng trường khói, bụi dầy đặc, khơng khí bị nhiễm nghiêm trọng gây xúc cho người dân 3.6 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn, vƣớng mắc q trình thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Phúc Thọ 3.6.1 Thuận lợi - Sự vào ban ngành đồn thể địa phương nơiđất thu hồi làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định bổi thường, GPMB, hợp tác với UBND xã, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất bước triển khai thuận lợi, công khai giảm thiểu thắc mắc, kiến nghị nhân dân - Việc xác định đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ xem xét cách rõ ràng theo quy định, không để xảy tượng xác định sai đối tượng điều kiện bồi thường; - Công tác đo đạc ranh giới trạng GPMB, kiểm đếm cơng trình kiến trúc, xác định nguồn gốc đất, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường thực nhanh chóng quy định; - Có chế độ thưởng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân bàn giao mặt sớm, tiến độ - Việc thu hồi đất đề xây dựng trường THCS Thọ Lộc, dự án xây dựng đường giao thông liên xã từ QL32 qua xã Thọ Lộc – Võng Xuyên – Phương Độ lên đê Hữu Hồng (trên địa bàn xã Thọ Lộc), xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá khu đồng Phươm, xã Thọ Lộc tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội theo hướng CNH- 87 HĐH nông nghiệp nông thôn, mở tiềm lực phát triển kinh tế cho địa phương, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhân dân, diện mạo địa phương cải biến - Đối với người dân sau có tiền đền bù số hộ gia đình có tiền mua sắm thiết bị sinh hoạt gia đình, đầu tư vốn để phát triển sản xuất Người có đất mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao suất, tăng thu nhập; người khơng đất đất canh tác khai hoang, tìm cách tận dụng triệt để khoảng đất trống, phát triển nghề phụ phù hợp Có mơ hình hộ gia đình, có mơ hình tập thể, nhóm phụ nữ; xuất phát điểm ban đầu khác với quy mô lớn nhỏ khác mơ hình chứng minh hiệu sau thời gian triển khai 3.6.2 Khó khăn, vướng mắc - Hiện nay, huyện Phúc Thọ có hàng chục dự án tình trạng chậm triển khai Trong đó, có dự án “khởi động” từ năm 2006-2008, đến chưa kết thúc công tác giải phóng mặt Thậm chí, có dự án hồn thành cơng tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư nhận bàn giao, tiến độ thực chậm, như: Vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (trên địa bàn xã: Cẩm Đình Hiệp Thuận), Trung tâm Dịch vụ giao thông tổng hợp (thị trấn Phúc Thọ) Ngồi ra, có dự án mang ý nghĩa quan trọng, hoàn thành hỗ trợ địa phương giao thương, phát triển kinh tế - xã hội dự án đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam, huyện thu hồi đất hộ nông dân từ năm 2010, nhiều năm bỏ hoang, gây lãng phí xúc nhân dân Trong đó, quyền sở phải xây dựng phương án bảo vệ, trực theo dõi chống tái lấn chiếm diện tích đất đền bù, giải phóng mặt - Tỷ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp gia tăng: Người dân tư liệu sản xuất, khơng có nghề thay thiếu trình độ, khơng có tay nghề - Ơ nhiễm môi trường: Việc xe trọng tải lớn di chuyển chở vật liệu xây dựng lại khu dự án dẫn đến tình trạng nhiễm tiếng ồn, nhiễm khơng 88 khí, gây cản trở giao thông lại người dân công trình giao thơng thay thực chậm gây xúc không nhỏ người dân - Yếu tố tâm linh: Do tâm lý, phong tục tập quán địa phương số nơi xảy việc người dân chôn cất mộ ruộng gia đình mình, họ khơng muốn di dời phần mộ nơi khác làm cản trở q trình giải phóng mặt chủ đầu tư - Cơ chế, sách Nhà nước đền bù, hỗ trợ có bất cập thay đổi qua năm, đối tượng dẫn tới tượng người dân thắc mắc, khiếu nại giá đất đền bù, số nhân dân lòng tin vào quyền 3.7 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Phúc Thọ 3.7.1 Giải pháp hồn thiện sách, pháp luật - Việc hồn thiện hệ thống pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng, yếu tố tiên hàng đầu cần phải bảo đảm tính thống nhất, đồng nội dung quy định, tránh chồng chéo, mâu thuẫn có nhiều cách hiểu khác từ quy định Các quy định pháp luật cần trình bày cụ thể, rõ ràng nhằm hạn chế tình trạng nhiều văn cấp ban hành phát sinh điểm không tương đồng nội dung với văn cấp - Xây dựng khung giá đất cho phù hợp với thực tế, sát giá thị trường Về chế linh hoạt xác định giá đất: Cần sửa đổi pháp luật đất đai theo hướng tách giá tính thuế giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành hai giá riêng biệt Theo đó, giá đất Nhà nước quy định áp dụng làm tính loại thuế, thu tiền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tính giá trị quyền sử dụng đất giao đất khơng thu tiền sử dụng đất Còn Nhà nước giao đất, cho thuê đất mới, bồi thường, giải phóng mặt áp dụng theo giá thị trường, sở đấu giá quyền sử dụng đất tính tương đương 89 Bổ sung, hoàn thiện quy định chế xây dựng giá đất theo hướng ngày phù hợp với giá thị trường; chuyển giao chức xác định giá đất từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sang cho tổ chức tư vấn, định giá đất chuyên nghiệp thực Nhà nước giữ vai trò người quản lý cơng tác định giá đất Tiếp tục hồn thiện khung giá đất nơng nghiệp, làm sở cho việc định giá đất Mức giá Nhà nước thu hồi bồi thường đất cho người sử dụng bị thu hồi, loại đất tốt bị thu hồi để xây dựng sở kinh doanh Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động định giá đất Cần bổ sung quy định liên quan đến nguyên tắc hoạt động dịch vụ định giá đất, giá trị pháp lý chứng thư định giá, phương thức quản lý hoạt động định giá đất 3.7.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực - Các cấp uỷ Đảng, quyền, ngành đoàn thể cần phải thống đạo sát công tác bồi thường GPMB, đặc biệt đạo việc tổ chức triển khai thực cấp xã vấn đề bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất thường xảy đây; Các địa phương cần phải xác định công tác BTHT&TĐC trách nhiệm hệ thống trị nhân dân Do đó, vai trò cán bộ, Đảng viên chi Đảng, tổ chức quần chúng chiếm vị trí quan trọng đến hiệu cơng tác bồi thường GPMB Thực tế cho thấy nơi cán bộ, Đảng viên đồn kết, thống nhất, có trách nhiệm nhiệt tình, lực tốt nơi việc bồi thường GPMB đạt kết cao - Các địa phương cấp tỉnh cần phải quán đạo xây dựng chế độ sách BTHT&TĐC để áp dụng chung, khơng nên quy định mang tính đặc thù cho dự án - Các tổ chức giao nhiệm vụ thực bồi thường GPMB phải nghiêm túc thực quy trình, kế hoạch đặt ra, phải thực công khai, minh bạch, rõ ràng, kịp thời, áp dụng đúng, đầy đủ sách cho đối tượng bị ảnh hưởng Không bàn giao mặt thi cơng chưa giải phóng hết phạm vi dự án 3.7.3 Giải pháp tăng cường chất lượng nguồn nhân lực 90 - Tạo đầy đủ điều kiện phương tiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức máy chuyên trách có khả nắm bắt được, tổng hợp nhanh nhạy kịp thời tình hình địa bàn; tăng cường khả nghiên cứu hoạch định sách phân tích tình hình thực thi sách thực tiễn; làm tốt việc kiểm tra, đôn đốc tham mưu cho lãnh đạo, đạo huyện Thành phố - Tổ chức máy phải kiện tồn đểđủ đội ngũ cán bộ, cơng chức có kiến thức lực cơng tác phù hợp; làm việc mang tính nghề nghiệp chuyên trách ổn định Chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác GPMB - Đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác GPMB phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiện tồn thường xun Đó cơng chức thay mặt Nhà nước để giải vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền nghĩa vụ tổ chức cơng dân q trình thực nhiệm vụ GPMB Đồng thời người thực thi cơng vụ với tính chun nghiệp cao lĩnh vực công tác - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước đất đai chế độ sách liên quan đến GPMB cho đội ngũ cán chuyên trách làm công tác GPMB 3.7.4 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật - Để sách, pháp luật vào thực tiễn tạo đồng thuận người dân vấn đề bồi thường Nhà nước thu hồi đất, cấp quyền địa phương phải có phương án tổ chức tốt cơng tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật bồi thường cho người có đất bị thu hồi để họ hiểu mà phối hợp cho tốt Việc phổ biến pháp luật phải thực cách thường xuyên với nội dung hình thức phù hợp với đơng đảo quần chúng nhân dân Đó phối kết hợp cấp, ngành từ cấp huyện đến cấp xã, đến cụm dân cư nhiều hình thức khác như: tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân phương tiện đài truyền địa phương tiếp xúc trực tiếp với nhân dân Làm điều này, mặt giúp người dân nâng cao hiểu biết sách, pháp luật Đảng Nhà nước, mặt khác góp phần nâng cao nhận thức người dân mục đích, ý nghĩa hiệu to lớn nhiều mặt 91 việc thu hồi đất; đồng thời giúp họ biết cách sử dụng tiền bồi thường có hiệu quả, đem lại sống thực ổn định sau khơng đất sản xuất - Tăng cường tổ chức buổi tập huấn, phổ biến văn quy phạm pháp luật mới, chế, sách mới; giai đoạn nay, văn quy phạm pháp luật đất đai nói chung, bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng, có thay đổi liên tục Từ góp phần nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất kinh nghiệm giải thực tiễn cho đội ngũ cán làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa phương 3.7.5 Các giải pháp khác * Tăng cường công tác tra, kiểm tra qua báo cáo giám sát trực tiếp sở, ngành, quận, huyện, tổng hợp tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; tổng hợp danh sách dự án chậm triển khai, dự án vi phạm Luật Đất đai xử lý chưa xử lý; đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hy vọng, với đạo sát thành phố giúp huyện Phúc Thọ giải tình trạng đất dự án bị bỏ hoang; đồng thời, bước khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương * Ứng dụng công nghệ thông tin thời đại công nghệ 4.0 cách xây dựng phần mềm lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Do phương pháp tính tốn thủ cơng nên phương án đền bù thường khơng xác, nhiều thời gian, khơng hợp lòng dân, dẫn đến nhiều khiến kiện kéo dài Nhằm đẩy nhanh tiến độ lập phương án BTHT, UBND huyện nên xem xét việc thuê đơn vị xây dựng phần mềm lập phương án BTHT lợi ích tốt như: cho phép quản lý thống bảng giá đền bù theo dự án, danh mục loại đất, nhà, cơng trình theo quy định ngành địa xây dựng Phần mềm lên phương án đền bù chi tiết tới hộ dân tổng hợp dự án Công cụ giúp nhà quản lý theo dõi nguồn vốn đền bù chi trả tiến độ thực Phần mềm lập sở liệu, thống kê xác đáp ứng yêu cầu báo cáo phức tạp Số liệu xử lý nhanh chóng, tiện cho cơng tác quản lý 92 kịp thời báo cáo Đặc biệt, trình sử dụng chưa sai sót dẫn đến khiếu nại người dân 93 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Phúc Thọ gồm 22 xã 01 thị trấn, diện tích tự nhiên huyện 11.719,27 với 39.790 hộ 166 tổ chức, quan, đơn vị sử dụng đất huyện Huyện Phúc Thọ có diện tích đất nơng nghiệp đất chun dùng chiếm tỷ lệ lớn tổng diện tích tự nhiên Nằm vị trí phát triển kinh tế Nội có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, vừa phù hợp với chế thị trường, vừa phải giải vấn đềhội Kết công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất thực 03 dự án sau: Dự án xây dựng trường THCS Thọ Lộc thu hồi tổng diện tích 10.581,5m2, 37 hộ dân bị thu hồi đất, tổng kinh phí bồi thường 8.112.727.070 đồng Dự án triển khai từ quý năm 2016 hoàn thiện vào tháng năm 2007, dự án hoàn thiện thời hạn đề Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá QSDĐ khu đồng Phươm thu hồi tổng diện tích 39.033,6 m2, 87 hộ dân bị thu hồi đất, tổng kinh phí bồi thường 30.629.363.951 đồng Dự án đường giao thông liên xã từ QL32 qua Thọ Lộc – Võng Xuyên – Phương Độ lên đê Hữu Hồng thu hồi tổng diện tích 13.480,9m2, 65 hộ dân bị thu hồi đất, tổng kinh phí bồi thường 2.698.628.215 đồng Đối tượng, điều kiện bồi thường: tiến hành thực phương án bồi thường, hỗ trợ 03 dự án, Hội đồng bồi thường GPMB huyện xem xét kỹ hồ pháp lý, xác định cụ thể nguồn gốc sử dụng đất đối tượng sử dụng đất để thực bồi thường, hỗ trợ Giá bồi thường đất sách hỗ trợ dự án vận dụng sách pháp luật Về sách bồi thường, hỗ trợ: đơn giá UBND thành phố Nội ban hành để tính bồi thường, hỗ trợ dự án mức tối đa cho phép theo khung giá loại đất Chính phủ quy định Các sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dự án nhìn chung tốt, thực thi nghiêm túc, giảm bớt khó khan cho người dân Tuy nhiên số hộ dân cho khoản hỗ trợ thấp so với giá thị trường hàn, qua phần gây khơng thiệt thòi cho người dân 94 Kiến nghị Để sách bồi thường, giải phóng mặt phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho địa phương trình thực hiện, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước người bị thu hồi đất, xin kiến nghị: UBND huyện phối hợp với ngành chức giải dứt điểm kiến nghị, khiếu nại phát sinh công tác bồi thường giải phóng mặt Hỗ trợ kinh phí mở lớp dạy nghề tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân Ban hành sách khuyến khích mở rộng sản xuất mặt hàng thủ công, truyền thống, chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp UBND huyện đạo cấp, ngành khai thác nguồn vốn cho hộ dân vay vốn phát triển kinh tế Để thực tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt cần có tổ chức chuyên trách cán chuyên nhiệm, hưởng lương chuyên nhiệm dự án Nâng cao cơng tác tun truyền sách pháp luật nhà nước, cập nhật kịp thời thay đổi, điều chỉnh pháp luật để công tác bồi thường, GPMB sở diễn thuận lợi Cần tổ chức hoạt động: + Tổ chức mở lớp dạy nghề cho phụ nữ diện thu hồi đất + Nhân rộng mơ hình sinh kế hiệu + Mở buổi tọa đàm với người dân để tuyên truyền pháp luật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Quốc Hội; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Nội quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Nội Luật Đất đai 2013 Nghị định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Nội; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 UBND Thành phố Nội việc ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Nội; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 UBND Thành phố Nội quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Nội bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 UBND Thành phố Nội việc ban hành quy định số nội dungvề thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư địa bàn thành phố Nội; Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 UBND Thành phố Nội việc ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019; Nghị số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 HĐND Thành phố Nội việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục cơng trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh muc dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ địa bàn thành phố Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố Nội; Quyết định số 7214/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 UBND Thành phố 96 Nội việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phúc Thọ; 10 Các Quyết định UBND huyện Phúc Thọ việc phê duyệt dự án đầu tư địa bàn; 11 Đỗ Thị Lan Đỗ Anh Tài (2006), Giáo trình kinh tế tài nguyên đất, nhà xuất Nông nghiệp, Nội 12 Phan Thành Phi (2011), “Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác giải phóng mặt bằng” 13 PGS TS Nguyễn Quang Tuyến, “Kinh nghiệm số nước bồi thường nhà nước thu hồi đất” 14 TS Nguyễn Thị Dung (Đại học Luật Nội) (10/6/2009), “Chính sách đền bù thu hồi đất số nước khu vực Việt Nam”, Tạp chí cộng sản 15 Bản tin Thông tin Khoa học Lập pháp số 01 (2013), Viện nghiên cứu lập pháp 16 Báo cáo: Kết thực kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017 huyện Phúc Thọ; ... trường Hà Nội, Khoa Quản lý đất đai, em tiến hành làm luận văn Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Phúc. .. thực công tác bồi thường, hỗ trợ số dự án địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội + Đánh giá thu n lợi, khó khăn, vướng mắc việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ số dự án địa huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. .. thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội cần thiết 2 - Mục tiêu nghiên cứu + Đánh giá việc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay