Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

109 1 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:41

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI LÊ THỊ DIỆU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢNĐẤT ĐAI Nội – Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI LÊ THỊ DIỆU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠCQUẢNĐẤT ĐAI Chuyên ngành: Quảnđất đai Mã số: 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÁ LONG Nội - Năm 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hƣớng dẫn chính: TS Nguyễn Bá Long Cán chấm phản biện 1: TS Vũ Sỹ Kiên Cán chấm phản biện 2: TS Nguyễn Thị Khuy Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn trung thực, khách quan chƣa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Thị Diệu iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Bá Long - Giảng viên Khoa Quảnđất đai - Trƣờng Đại học Lâm nghiệp tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào tạo, Bộ môn Quảnđất đai, Khoa Quảnđất đai - Đại học Tài nguyên Mơi trƣờng Nội tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài nguyên Môi trƣờng quận Cầu Giấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy, UBND phƣờng Yên Hòa giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Học viên thực Lê Thị Diệu iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv THÔNG TIN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Cơ sở khoa học .3 1.1.1 Các khái niệm bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất 1.1.2 Đặc điểm bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất .4 1.1.3 Các yếu tố tác động đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất .5 1.2 Cơ sở pháp lý .7 1.2.1 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ Việt Nam qua giai đoạn 1.2.2 Các văn pháp luật quan Nhà nƣớc Trung ƣơng ban hành 15 1.2.3 Các văn pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành .15 1.3 Cơ sở thực tiễn 17 1.3.1 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số nƣớc giới: Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan .17 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam bồi thƣờng, hỗ trợ .22 1.4 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam 23 1.4.1 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất phạm vi nƣớc 23 v 1.4.2 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Nội 24 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy 27 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy 27 2.2.3 Đánh giá công tác bồi thƣờng, hỗ trợ dự án nghiên cứu 27 2.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn quận Cầu Giấy 28 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 28 2.3.2 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu .28 2.3.3 Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu cấp 29 2.3.4 Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, xử lý, so sánh phân tích số liệu 29 2.3.5 Phƣơng pháp kế thừa .30 2.3.6 Phƣơng pháp chuyên gia 30 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 31 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy 34 3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất địa bàn phƣờng n Hòa 35 3.2.1 Tình hình quảnđất đai phƣờng n Hòa giai đoạn 2014-2017 35 vi 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất phƣờng Yên Hòa năm 2017 44 3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng đất địa bàn phƣờng Yên Hòa 50 3.3 Khái quát công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn phƣờng Yên Hòa .50 3.3.1 Quy trình bồi thƣờng, hỗ trợ phƣờng Yên Hòa 50 3.3.2 Kết công tác bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn phƣờng Yên Hòa giai đoạn 2014-2017 52 3.4 Kết công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất dự án nghiên cứu .57 3.4.1 Giới thiệu dự án nghiên cứu văn hƣớng dẫn thi hành 57 3.4.2 Kết bồi thƣờng 03 dự án nghiên cứu 64 3.4.3 Kết hỗ trợ 03 dự án nghiên cứu 73 3.5 Đánh giá công tác bồi thƣờng, hỗ trợ 03 dự án nghiên cứu .75 3.5.1 Đánh giá ngƣời dân công tác bồi thƣờng, hỗ trợ 75 3.5.2 Đánh giá cán công chức, viên chức công tác bồi thƣờng, hỗ trợ dự án nghiên cứu .81 3.5.3 Đánh giá chung công tác bồi thƣờng, hỗ trợ dự án nghiên cứu 84 3.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy 86 3.6.1 Giải pháp hồn thiện sách pháp luật .86 3.6.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực 87 3.6.3 Giải pháp tăng cƣờng số lƣợng chất lƣợng nguồn nhân lực 88 3.6.4 Giải pháp hoàn thiện sở liệu hồ địa 88 3.6.5 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật 89 3.6.6 Các giải pháp khác 89 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 92 I KẾT LUẬN 92 II KIẾN NGHỊ 93 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined viii THÔNG TIN LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Thị Diệu Lớp: CH3A.QĐ Khóa: Cán hƣớng dẫn: TS Nguyễn Bá Long Chuyên ngành: Quảnđất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Nội” Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá việc thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Nội - Đánh giá ƣu, nhƣợc điểm, tồn việc thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Nội Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng đề tài gồm: phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp; phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu; phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu cấp; phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, xử lý, so sánh phân tích số liệu; phƣơng pháp kế thừa; phƣơng pháp chuyên gia Kết kết luận 82 trợ 2.1 Rất ủng hộ 15 100 2.2 Ủng hộ 0 2.3 Không ủng hộ 0 2.4 Ít quủng hộ 0 2.5 Hồn tồn khơng ủng hộ 0 3.1 Có 15 100 3.2 Không 0 4.1 Họp dân 15 100 4.2 Niêm yết trụ sở UBND phƣờng tổ dân phố 15 100 4.3 Sử dụng phƣơng tiện truyền 15 100 4.4 Ngƣời dân tự tìm hiểu 0 4.5 Khác 26,7 11 73,3 26,7 6.1 Tiến độ thực dự án gấp 26,7 6.2 Sức ép từ ngƣời dân 53,3 6.3 Vấn đề giải ngân dự án 20 Việc phổ biến sách pháp luật bồi thƣờng, hỗ trợ Hình thức phổ biến sách pháp luật công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Sự áp lực thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ 5.1 Rất áp lực 5.2 Áp lực 5.3 Không bị áp lực 5.4 Hồn tồn khơng bị áp lực 5.5 Khơng ý kiến Lý bị áp lực 3.5.2.2 Đánh giá cán mức độ bồi thường, hỗ trợ Kết điều tra cho thấy, phần lớn cán cho đơn giá bồi thƣờng đất Nhà nƣớc thu hồi đất dự án nghiên cứu chƣa phù hợp, thấp giá thị 83 trƣờng với 08 phiếu (chiếm 53,3%) Nguyên nhân chủ yếu việc xác định giá đất mang tính chủ quan, chủ yếu tham khảo vào giá đất ghi hồ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất chƣa thuê đơn vị tƣ vấn độc lập định giá cụ thể Điều gây khó khăn lớn cho cơng tác giải phóng mặt ngƣời dân thƣờng khơng nhận tiền bồi thƣờng có định chi trả tiền bồi thƣờng Đối với sách hỗ trợ, nhìn chung đáp ứng đƣợc nhu cầu ổn định đời sống ngƣời dân, 11 phiếu điều tra cán đánh giá phù hợp (chiếm 73,3%); tỷ lệ nhỏ cán (chiếm 26,7%) cho sách hỗ trợ chƣa phù hợp Nguyên nhân kinh phí hỗ trợ chậm gây khó khăn cho đời sống ngƣời bị thu hồi sách hỗ trợ chƣa đồng (chiếm 20%), cụ thể bảng 3.16 Bảng 3.16 Đánh giá cán mức bồi thường, hỗ trợ 03 dự án Tiêu chí đánh giá TT Số phiếu Tỷ lệ (%) Đơn giá bồi thƣờng đất 1.1 Phù hợp 46.7 1.2 Chƣa phù hợp 53,3 Lý đơn giá bồi thƣờng đất chƣa phù hợp 2.1 Việc xác định giá đất mang tính chủ quan 53,3 2.2 Chƣa thuê quanvấn độc lập định giá đất 53,3 2.3 Ngân sách hạn chế 20 Chính sách hỗ trợ 3.1 Phù hợp 11 73,3 3.2 Chƣa phù hợp 26,7 26,7 4.1 Lý sách hỗ trợ chƣa hợp lý Kinh phí hỗ trợ chậm, gây khó khăn việc ổn định đời sống 4.2 Chính sách hỗ trợ khơng đồng 20 4.3 Giá hỗ trợ thấp khơng đảm bảo ổn định đời sống cho 0 84 ngƣời bị thu hồi đất 3.5.2.3 Đánh giá cán phối hợp, trình độ người dân bị thu hồi đất Kết điều tra 15 cán liên quan đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ 03 dự án cho thấy, 11 cán (chiếm 73,3%) cho ngƣời dân có ý thức phối hợp với cán thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, có cán (chiếm 6,6%) đánh giá mức độ phối hợp ngƣời dân mức bình thƣờng có cán (chiếm 20%) cho ngƣời dân không phối hợp với cán giải công việc liên quan đến bồi thƣờng, hỗ trợ Nguyên nhân ngƣời dân không phối hợp phần lớn họhiểu biết sách pháp luật (chiếm 80%) 20% lại ngƣời dân chậm bàn giao mặt (Bảng 3.17) Bảng 3.17 Đánh giá cán phối hợp người dân công tác bồi thường, hỗ trợ TT Tiêu chí đánh giá Sự phối hợp ngƣời dân cán thực công Số phiếu Tỷ lệ (%) tác bồi thƣờng, hỗ trợ 1.1 Rất tốt 11 73,3 1.2 Bình thƣờng 6,7 1.3 Không tốt 20 Lý ngƣời dân không phối hợp 2.1 Hiểu biết sách pháp luật hạn chế 12 80 2.2 Khơng ủng hộ dự án 0 2.3 Chậm bàn giao mặt 20 3.5.3 Đánh giá chung công tác bồi thường, hỗ trợ dự án nghiên cứu 3.5.3.1 Thuận lợi - Việc triển khai dự án đƣợc nhân dân đồng tình ủng hộ đƣợc cấp, ngành quan tâm kịp thời Hệ thống văn liên quan đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ đƣợc ban hành kịp thời, đầy đủ, góp phần xây dựng chặt chẽ phƣơng án BTHT nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB dự án; 85 - Hội đồng BTHT áp dụng đầy đủ, công khai, minh bạch chặt chẽ chế độ sách BTHT theo quy định Nhà nƣớc trình tổ chức thực dự án; - Công tác vận động, tuyên truyền dự án đƣợc trọng, đặc biệt trƣờng hợp có vƣớng mắc, thiếu hợp tác ngƣời dân; - Công tác kiểm tra đƣợc thực tƣơng đối tốt, bên cạnh kịp thời phát sai sót q trình kiểm kê, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nƣớc mà đảm bảo công cho ngƣời dân; - Việc xác định đối tƣợng, điều kiện đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ đƣợc xem xét cách rõ ràng theo quy định, không để xảy tƣợng xác định sai đối tƣợng điều kiện đƣợc bồi thƣờng; - Công tác đo đạc ranh giới trạng GPMB, kiểm đếm cơng trình kiến trúc, xác định nguồn gốc đất, thẩm định phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng đƣợc thực nhanh chóng quy định; - Có chế độ thƣởng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân bàn giao mặt sớm, tiến độ 3.5.3.2 Khó khăn - Về khách quan: + Một số vị trí đất khó khăn việc xác định nguồn gốc với việc số cán thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ khiến cho công tác điều tra, lập thẩm định phƣơng án BTHT bị chậm trễ; + Các văn pháp lý có nhiều thay đổi dự án kéo dài nên trình xây dựng phƣơng án BTHT phải thay đổi theo làm ảnh hƣởng đến tiến độ dự án; + Mặc có điều chỉnh giá đất cho phƣơng án phê duyệt Tuy nhiên, chênh lệch giá BTHT trƣớc thực điều chỉnh diễn thời gian dài làm ảnh hƣởng đến tâm lý ngƣời dân chênh lệch quyền lợi qua lần điều chỉnh giá đất, nguyên nhân mà phận ngƣời dân thiếu hợp tác trình xây dựng phƣơng án BT GPMB 86 - Về chủ quan: + Một số cán cơng chức thiếu kinh nghiệm chun mơn, lực lãnh đạo, chƣa cƣơng quyết, đùn đẩy lẩn tránh trách nhiệm công việc; + Một phận ngƣời dân có tâm lý ngại thay đổi yêu cầu phát triển xã hội nên thiếu hợp tác việc bàn giao mặt bằng; + Ý thức số hộ gia đình, cá nhân chƣa tốt cơng tác BTHT có tƣ tƣởng chống đối không chịu hợp tác với cán GPMB đặc biệt việc cung cấp hồ có liên quan đến cơng tác BTHT gặp khó khăn nhiều; + Việc vận dụng chế độ sách BTHT đất đai chƣa đƣợc linh hoạt, đơi cứng nhắc làm ảnh hƣởng đến quyền lợi ngƣời bị thu hồi đất, nên không nhận đƣợc ủng hộ phận ngƣời dân bị thu hồi đất; + Tuy có phối hợp ngành, cấp nhƣng chƣa đƣợc chặt chẽ nên xảy tình trạng ngƣời dân hợp tác, ủng hộ muốn thực bàn giao nhanh mặt nhƣng phải chờ đợi việc xây dựng, thẩm định, thay đổi phƣơng án thời gian dài 3.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy 3.6.1 Giải pháp hồn thiện sách pháp luật - Về giá đất bồi thƣờng chƣa phù hợp với thực tế nên nhiều đơn thƣ, kiến nghị liên quan tới nội dung Kiến nghị với Hội đồng thẩm định giá đất xem xét báo cáo kết thẩm định giá đơn vị tƣ vấn xác định giá đất bồi thƣờng sở sát với giá trị thực tế hơn, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mức độ thị hóa; đảm bảo giá đất, khung giá đất Nhà nƣớc thu hồi đất phù hợp với giá đất, khung giá đất thị trƣờng (có thể xem xét bổ sung nguyên tắc xác định giá đất nhƣ tham khảo giá trị giao dịch thực tế thị trƣờng đất địa bàn, thời điểm, mục đích sử dụng ) - Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm: Khi thu hồi đất nông nghiệp, địa bàn phƣờng n hòa, quận Cầu Giấy dơ thị hóa, ngƣời dân khơng thể sản xuất nơng nghiệp nên hầu hết đƣợc ngƣời dân tự chuyển đổi mục 87 đích sử dụng thuê tự kinh doanh Khi bị thu hồi đất, ngƣời dân không muốn học nghề mà muốn giới thiệu việc làm phù hợp muốn nhận hỗ trợ tiền Bên cạnh đó, xã viên Hợp táccao tuổi (hết tuổi lao động) nên học nghề Con em xã viên phải ly, khơng sản xuất nơng nghiệp nên khơng có nhu cầu học nghề Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 UBND Thành phố việc hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất địa bàn thành phố Nội cho phù hợp với nhu cầu ngƣời bị thu hồi đất (có sách nhận hỗ trợ tiền tự chuyển đổi nghề) - Hình thức phƣơng thức bố trí tái định cƣ: Do quỹ tái định cƣ cho dự án Thành phố chƣa có sẵn có nhƣng khơng đủ để bố trí cho hộ dân phải di chuyển để GPMB dự án Do vậy, để khắc phục khó khăn này, cần nghiên cứu, xem xét sách để khuyến khích kêu gọi nhà đầu tƣ xây dựng quỹ nhà tái định cƣ nguồn vốn tự có xã hội hóa… - Xây dựng hồn chỉnh hệ thống sách liên quan đến thu hồi, bồi thƣờng giải phóng mặt tái định cƣ mang tính chất ổn định lâu dài Tránh tình trạng dự án nhƣng có nhiều văn chồng chéo, điều ảnh hƣởng lớn đến tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tâm lý nhà đầu tƣ ngƣời bị thu hồi đất 3.6.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực - Kiện toàn máy làm việc chuyên trách tổ chức tham gia thực công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ đảm bảo đội ngũ cán có kinh nghiệm, lực cơng tác GPMB - Q trình giải phải đảm bảo trình tự quy định pháp luật đƣợc quy định cụ thể văn pháp lý hành từ bƣớc lập quy hoạch, thu hồi đất thực bồi thƣờng, hỗ trợ niêm yết công khai phải đảm bảo minh bạch 88 - Công tác điều tra, xác minh phải chặt chẽ đảm bảo đối tƣợng để áp dụng sách cho phù hợp khơng làm ảnh hƣởng quyền lợi ngƣời bị thu hồi đất - Các hộ dân cố tình khơng chấp hành định thu hồi đất sau thực đầy đủ bƣớc theo trình tự phải có biện pháp kiên xử lý phù hợp với quy định pháp luật thể tính cơng minh bạch pháp luật - Nghiêm khắc xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm việc làm sai lệch hồ sơ, thiếu trách nhiệm việc điều tra, xác minh làm ảnh hƣởng đến quyền lợi Nhân dân Nhà nƣớc 3.6.3 Giải pháp tăng cường số lượng chất lượng nguồn nhân lực - Về cấu tổ chức: Đề nghị giữ nguyên cấu Tổ chức phát triển quỹ đất nhƣ hai cấp (cấp Thành phố cấp quận) - Số lƣợng cán Tổ chức phát triển quỹ đất (cấp huyện): Đề xuất khoảng 40 cán để nhằm đáp ứng đƣợc nhiệm vụ, chức đƣợc giao - Về chức năng, nhiệm vụ Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện: Do đơn vị kiện toàn vào hoạt động, nguồn thu chủ yếu chi nguồn thu từ kinh phí thực cơng tác GPMB nên khó khăn cơng tác tài Đề nghị Thành phố xem xét chế tài Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện cho phép thực chế tự chủ phần - Tăng cƣờng việc tập huấn, đào tạo để nâng cao lực, kinh nghiệm đội ngũ cán thực công tác chun mơn 3.6.4 Giải pháp hồn thiện sở liệu hồ địa Cơng tác kê khai, đo đạc trạng kiểm đếm đất dự án gặp nhiều khó khăn nhiều kiến nghị, thắc mắc ngƣời dân sở liệu hồ địa quan quản lý chƣa có cập nhật thƣờng xun, cơng tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận Cầu Giấy chƣa hoàn thành, cần thực số giải pháp sau: 89 - Quy định bắt buộc việc đăng ký đất đai, nhà tài sản gắn liền với đất, quy định cụ thể việc giám sát công tác quản lý, sử dụng đất quan, công dân; - Hồn thiện đồ địa chính, hồ địa chính, hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân; - Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân nhằm rút ngắn thời gian xác minh loại đất, diện tích, đất để cơng tác bồi thƣờng đƣợc thuận lợi, nhanh chóng tránh tình trạng tranh chấp đất đai; - Chỉnh lý biến động hồ địa chính, đồ địa sau ngƣời dân làm thủ tục cho tặng, thừa kế, chuyển nhƣợng, chuyển mục đích, quyền ngƣời sử dụng đất 3.6.5 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật - Tăng cƣờng cơng tác đối thoại, tun truyền, vận động, giải thích, giải triệt để đơn thƣ, kiến nghị có văn trả lời nhằm hạn chế đơn thƣ vƣợt cấp; đảm bảo ổn định trị địa bàn Đồng thời, tổng hợp vƣớng mắc q trình thực cơng tác GPMB dự án, tham mƣu UBND quậnVăn báo cáo kịp thời UBND Thành phố xem xét giải sách đặc thù để đảm bảo quyền lợi đáng, hợp pháp ngƣời có đất bị thu hồi nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; - Kiến nghị với Quận Ủy tiếp tục quan tâm, đạo, hỗ trợ giúp UBND quận, Hội đồng BTHT quận công tác tuyên truyền, vận động sâu trƣờng hợp khó, phức tạp để đảm bảo tiến độ hồn thành cơng tác giải phóng mặt dự án địa bàn quận, đặc biệt dự án trọng điểm Thành phố Quận theo kế hoạch đề 3.6.6 Các giải pháp khác * Ứng dụng công nghệ thông tin - Xây dựng phần mềm lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Hiện nay, việc lập dự thảo phƣơng án BTHT nhiều thời gian, hay phải chỉnh sửa số liệu, cơng thức tính; đơi lúc chƣa thống biểu mẫu 90 Do vậy, để nhằm đẩy nhanh tiến độ lập phƣơng án BTHT, nâng cao chất lƣợng thống nội dung, trình bày trang biểu mẫu phƣơng án BTHT, đồng hóa Quyết định phê duyệt phƣơng án Quyết định thu hồi đất, UBND quận nên xem xét, cho thuê đơn vị xây dựng phần mềm lập phƣơng án BTHT (Nội dung: Trình bày bảng biểu phƣơng án chi tiết theo quy định; Kết nối số liệu nhằm tham mƣu UBND quận ban hành Quyết định phê duyệt phƣơng án BTHT&TĐC; Kết nối thông tin phƣơng án tới phòng Tài ngun Mơi trƣờng để phục vụ việc tham mƣu UBND quận ban hành Quyết định thu hồi đất) Đối tƣợng áp dụng: Đơn vị trực tiếp thực công tác GPMB (Chủ đầu tƣ) - Nâng cao hiệu sử dụng mạng nội bộ, kết hợp xây dựng sở liệu GPMB phục vụ công tác đạo tổng hợp, báo cáo Thực trạng nay, công tác tổng hợp báo cáo chậm, nhiều mâu thuẫn số liệu, chƣa kịp thời phục vụ công tác đạo Để phục vụ công tác tổng hợp trao đổi thông tin GPMB, phục vụ Lãnh đạo đạo công tác GPMB nhƣ Quảnđất đai, Quản lý đô thị, … địa bàn Quận, UBND quận xem xét thuê đơn vị xây dựng phần mềm sử dụng hệ thống mạng nội kết hợp xây dựng sở liệu GPMB phục vụ công tác đạo tổng hợp, báo cáo (Nội dung: Theo dõi, quản lý khối lƣợng công việc theo chức năng, nhiệm vụ; Cập nhật tiến độ thực dự án) Đối tƣợng áp dụng: Lãnh đạo UBND quận; Bộ phận Thƣờng trực Hội đồng BTHT * Về xử lý, giải đơn thƣ khiếu nại, tố cáo ngƣời có đất thu hồi: Tổng hợp khó khăn, vƣớng mắc q trình thực cơng tác giải phóng mặt dự án, báo cáo Hội đồng Bồi thƣờng GPMB, UBND quậnvăn báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải sách đặc thù để đảm bảo quyền lợi đáng, hợp pháp ngƣời có đất bị thu hồi nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án Từ đó, giảm thiểu đơn thƣ, khiếu nại, tránh sai phạm liên quan đến cơng tác BTHT Muốn đƣợc vậy, phải có quy trình giải khó khăn, vƣớng mắc GPMB địa bàn thành phố, quy định thời gian 91 giải vƣớng mắc, khó khăn từ họp Liên ngành Thành phố đến Liên ngành trình UBND Thành phố xem xét, giải 92 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy nằm phía Tây, cửa ngõ quan trọng thủ đô Nội Nơi “Tứ danh hƣơng: Mỗ-LaCanh-Cót” đất kinh kỳ Thăng Long xƣa Trong năm qua, kinh tế - xã hội quận có bƣớc phát triển mạnh mẽ ảnh hƣởng nhiều tới tình hình sử dụng đất quận, nhu cầu đất cho phát triển sở hạ tầng ngày tăng mạnh kéo theo diện tích đất cần thu hồi, bồi thƣờng giải phóng mặt có xu hƣớng tăng lên Vì vậy, sách thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ có vai trò quan trọng việc đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phƣơng Kết thực công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ qua số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy: Công tác thu hồi đất đƣợc thực theo trình tự, quy trình đảm bảo tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch Kết thu hồi đất Dự án Cầu 361 qua sông Tô Lịch 1.980 m2; Dự án Xây dựng đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất E2 - Khu ĐTM Cầu Giấy 6.462m2 ; Dự án Chung cƣ Home City – Trung Kính 17.312 m2 Việc thực áp dụng giá bồi thƣờng, hỗ trợ đất tài sản đất đƣợc thực nghiêm túc, áp dụng tính giá chặt chẽ theo loại đất, khu vực, vị trí cụ thể theo Quyết định UBND Thành phố Giá bồi thƣờng hỗ trợ cối, hoa màu đất đƣợc thực thống 03 dự án theo quy định Tuy nhiên, so với mức giá thị trƣờng mức giá bồi thƣờng thấp, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tái tạo lại tƣ liệu sản xuất ngƣời nông dân phải chuyển sang lĩnh vực sản xuất khác hộ phải chuyển đổi mơ hình, địa điểm kinh doanh Nhà nƣớc thu hồi đất Về sách hỗ trợ: Trong q trình triển khai thực thi dự án nhình chung sách hỗ trợ cho ngƣời dân bị ảnh hƣởng dự án nhìn chung tốt, thực thi nghiêm túc, giảm bớt khó khăn góp phần giúp cho ngƣời 93 dân khắc ổn định lại đời sống, kinh tế Tuy nhiên số hộ dân cho khoản hỗ trợ thấp so với thị trƣờng hành, qua phần gây khơng thiệt thòi cho ngƣời dân Bên cạnh đó, sách tái định cƣ lại chƣa đề cập đến quyền lợi trách nhiệm ngƣời bị thu hồi đất cho nhu cầu vào khu tái định cƣ, dự án triển khai thƣờng không khảo sát hết nhu cầu tái định cƣ ngƣời dân diện phải di dời bị thu hồi đất, cơng tác gặp nhiều khó khăn II KIẾN NGHỊ Để sách bồi thƣờng, giải phóng mặt phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho địa phƣơng trình thực hiện, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nƣớc ngƣời bị thu hồi đất, xin kiến nghị: UBND phƣờng, UBND quận phối hợp với ngành chức giải dứt điểm kiến nghị, khiếu nại phát sinh công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ kinh phí mở lớp dạy nghề tạo việc làm tăng thu nhập cho ngƣời dân Ban hành sách khuyến khích mở rộng sản xuất mặt hàng thủ công, truyền thống, chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp; UBND quận đạo cấp, ngành khai thác nguồn vốn cho hộ dân vay vốn phát triển kinh tế; Để thực tốt công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt cần có tổ chức chuyên trách cán chuyên nhiệm, hƣởng lƣơng chuyên nhiệm dự án Nâng cao công tác tuyên truyền sách pháp luật Nhà nƣớc, cập nhật kịp thời thay đổi, điều chỉnh pháp luật để công tác bồi thƣờng, GPMB sở diễn thuận lợi Cần tổ chức hoạt động: + Tổ chức mở lớp dạy nghề cho phụ nữ diện thu hồi đất + Nhân rộng mơ hình sinh kế hiệu + Mở buổi tọa đàm với ngƣời dân để tuyên truyền pháp luật, lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng ngƣời dân 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Thơng tƣ số 116/2004/TT-BTC Bộ Tài việc hƣớng dẫn thực Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất; Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2007) Thông tƣ số 06/2007/TT-BTMT việc hƣớng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009) Thông tƣ số 14/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định chi tiết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Chính phủ (1998) Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ việc đền bù thiệt hại Nhà nƣớc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Chính phủ (2004) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất; Chính phủ (2006) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; Chính phủ (2007) Nghị định số 123/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phƣơng pháp xác định giá khung giá loại đất; Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ; 10 Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất; 11 Hội đồng nhân dân thành phố Nội (2018) Nghị số 03/NQ- 95 HĐND ngày 03/7/2017 HĐND Thành phố Nội việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục cơng trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ địa bàn thành phố Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền HĐND thành phố Nội.Quốc hội (1993) Luật Đất đai 1993 số 24-L/CTN ngày 14/07/1993; 12 Quốc hội (2003) Luật Đất đai 2003 số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 13 Quốc hội (2013) Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 14 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 UBND thành phố Nội việc ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn Thành phố Nội; 15 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 UBND thành phố Nội quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Nội bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất; 16 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 UBND thành phố Nội việc ban hành quy định số nội dung thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tƣ địa bàn thành phố Nội; 17 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 UBND Thành phố Nội việc ban hành quy định giá đất địa bàn thành phố Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019; 18 UBND thành phố Nội (2009) Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 UBND Thành phố Nội quy định bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Nội; 19 UBND thành phố Nội (2014) Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Nội quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Nội Luật đất đai 2013 Nghị định bình thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Nội; 96 20 TS Nguyễn Thị Dung (Đại học Luật Nội) (10/6/2009), “Chính sách đền bù thu hồi đất số nước khu vực Việt Nam”, Tạp chí cộng sản; 21 Bản tin Thơng tin Khoa học Lập pháp số 01 (2013), Viện nghiên cứu lập pháp; 22 Báo cáo: Kết thực kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017 quận Cầu Giấy; ... trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số. .. Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu - Đánh. .. có đất bị thu hồi Xuất phát từ vấn đề nêu trên, lựa chọn đề tài luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay