Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:40

Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN TRỌNG THẮNG LUẬN VĂN THẠCĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐĂNG ĐẤT ĐAI, LẬP QUẢN HỒ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI Nội, 2018 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN TRỌNG THẮNG LUẬN VĂN THẠCĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐĂNG ĐẤT ĐAI, LẬP QUẢN HỒ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành : Quản Đất đai Mã số : 60850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN AN THỊNH Nội, 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân VPĐKĐĐ Văn phòng đăng đất đai VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUANSỞ LUẬN PHÁP CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1.1 Cơ sở luận việc đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.1.1 Những khái niệm 1.1.2 Yêu cầu vai trò đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 11 1.2 Nội dung pháp việc đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 1.2.1 Nội dung pháp việc đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Trung ƣơng 14 1.2.2 Hƣớng dẫn việc đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thành phố Nội quận Nam Từ Liêm 24 1.2.3 Nguyên tắc lập quản hồ địa .25 1.3 Thực trạng đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn thành phố Nội 36 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 43 2.2 Nội dung nghiên cứu 43 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.3.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập tài liệu số liệu: 43 2.3.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp: 44 2.3.3 Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu cấp 44 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 45 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 48 3.1.3 Tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 52 3.2 Khái quát tình hình quản đất đai trạng sử dụng đất quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội 53 3.2.1 Khái quát tình hình quản đất đai quận Nam Từ Liêm 53 3.2.2 Thực trạng biến động sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 58 3.3 Thực trạng công tác đăng đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quận Nam Từ Liêm 66 3.3.1 Thực trạng sở vật chất nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 66 3.3.2 Kết đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 71 3.3.3 Tình hình lập quản hồ địa địa bàn quận Nam Từ Liêm 74 3.3.4 Đánh giá công tác đăng đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 75 3.4 Các nhóm giải pháp chung 84 3.4.1 Giải pháp sách, pháp luật 84 3.4.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ địa 86 3.4.3 Giải pháp tổ chức, cải cách thủ tục hành 87 3.4.4 Giải pháp tài .88 3.5 Giải pháp cụ thể quận Nam Từ Liêm 89 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 94 KẾT LUẬN 94 KIẾN NGHỊ 95 PHỤ LỤC TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Trọng Thắng Tên luận văn: Đánh giá thực trạng đăng đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội Ngành: Quản đất đai Mã số: 8.85.01.03 Tên sở đào tạo: Đại học Tài Nguyên Mơi Trƣờng Nội Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá tình hình đăng đất đai, cấp GCN bƣớc quan trọng phục vụ cho việc quản nhà nƣớc đất đai, cách đề giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng đất đai, cấp GCN nói riêng cải cách thủ tục hành nói chung Kết kết luận: Kết nghiên cứu: Với kết đề tài nghiên cứu bƣớc đầu cho việc đẩy nhanh tiến độ giải hồ hẹn, phục vụ tốt cho ngƣời dân nâng cao vai trò nhà nƣớc cơng tác quản đất đai Đề kế hoạch cấp GCN hàng năm, giải số vấn đề vƣớng mắc công tác cấp GCN địa bàn nghiên cứu Luận văn đƣa giải pháp thiết thực việc hồn thiện chế, sách: tăng hạn mức cơng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng phƣơng án xử để đảm bảo đất sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch đƣợc cấp GCN DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2017 .59 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp đến 31/12/2017 61 Bảng 3.3 Danh sách cán phòng Tài ngun Mơi trƣờng quận Nam Từ Liêm .70 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp kết cấp GCN lần đầu 72 UBND quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2014 - 2017 72 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp kết cấp GCN lần đầu Tháng 5/2016 – Tháng 5/2017 theo thị số 09-CT/TU thị số 11/CT-UBND 73 Bảng 3.6: Bảng tổng hợp kết cấp GCN lần đầu 74 UBND quận Nam Từ Liêm năm 2018 (tính đến ngày 05/12/2018) 74 Bảng 3.7: Tình hình lập quản hồ địa địa bàn quận Nam Từ Liêm 74 Bảng 3.8 Tình hình đất chƣa đƣợc cấp GCN địa bàn quận Nam Từ Liêm 77 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp kết đánh giá công dân .82 Bảng 3.10 Bảng tổng hợp kết đánh giá cán địa 83 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ ranh giới hành quận Nam Từ Liêm .45 Hình 3.2: Cơ cấu sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 2017 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để kiểm sốt đƣợc tình hình quản sử dụng đất tạo sở pháp lý, Nhà nƣớc tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt giấy chứng nhận - GCN) Hiện nay, tình hình cấp GCN gặp nhiều khó khăn tiến độ thực cơng tác chậm Việc đánh giá thực trạng cơng tác tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vấn đề cấp thiết cơng tác quản Nhà nƣớc đất đai Quận Nam Từ Liêm đƣợc thành lập theo Nghị số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 Chính phủ điều chỉnh địa giới hành huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận 23 phƣờng thuộc Thành phố Nội Theo quy hoạch chung Thủ Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, quận Nam Từ Liêm đô thị lõi, trung tâm hành chính, dịch vụ, thƣơng mại Thủ đô Nội Quận Nam Từ Liêm có nhiều cơng trình kiến trúc đại quan trọng Quốc gia Thủ đô Nội Quận địa phƣơng có tốc độ thị hóa nhanh mạnh mẽ quận, huyện thuộc Thành phố Trong năm gần ảnh hƣởng gia tăng dân số, chế thị trƣờng tốc độ thị hóa, nhu cầu đất đai địa bàn quận liên tục tăng, quỹ đất có nhiều biến động, số hộ chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận tƣơng đối nhiều Trong cơng tác quản Nhà nƣớc đất đai quận Nam Từ Liêm nhiều hạn chế Tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai địa bàn quận diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng đến tiến độ triển khai công tác đăng đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn quận Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài luận văn thạc sỹ "Đánh giá thực trạng đăng đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội” lựa chọn nghiên cứu hoàn thành 2 Ý nghĩa khoa học thực tiến - Ý nghĩa khoa học: Công tác điều tra, đánh giá tình hình đăng đất đai, cấp GCN bƣớc quan trọng phục vụ cho việc quản nhà nƣớc đất đai, cách đề giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng đất đai, cấp GCN nói riêng cải cách thủ tục hành nói chung - Ý nghĩa thực tiễn: Với kết đề tài nghiên cứu bƣớc đầu cho việc đẩy nhanh tiến độ giải hồ hẹn, phục vụ tốt cho ngƣời dân nâng cao vai trò nhà nƣớc công tác quản đất đai Đề kế hoạch cấp GCN hàng năm, giải số vấn đề vƣớng mắc công tác cấp GCN địa bàn nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận - kiến nghị, tài liệu tham khảo, cấu trúc luận văn gồm 03 chƣơng: - Chƣơng 1: Tổng quan sở luận pháp công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Chƣơng 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội - Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội CHƢƠNG TỔNG QUANSỞ LUẬN PHÁP CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1.1 Cơ sở luận việc đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.1.1 Những khái niệm 1.1.1.1 Đăng đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu thống quản Nhà nƣớc trao quyền sử dụng đất cho ngƣời sử dụng đất theo quy định Luật đất đai 2013 Quyền sử dụng đất quyền tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích định theo quy định pháp luật Ngƣời sử dụng đất đƣợc thực quyền chuyển đổi, chuyển nhƣợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Trong việc thực quyền chuyển nhƣợng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất đƣợc thựcGiấy chứng nhận, việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhậnquan trọng, điều kiện cần để ngƣời sử dụng đất thực quyền Điều Luật đất đai 2013 quy định: “Ngƣời sử dụng đất đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật này, bao gồm: Tổ chức nƣớc gồm quan nhà nƣớc, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghiệp công lập tổ chức khác theo quy định pháp luật dân (sau gọi chung tổ chức); Hộ gia đình, cá nhân nƣớc (sau gọi chung hộ gia đình, cá nhân); Cộng đồng dân cƣ gồm cộng đồng ngƣời Việt Nam sinh sống địa bàn thôn, làng, ấp, bản, bn, phum, sóc, tổ dân phố điểm dân cƣ tƣơng tự có phong tục, tập quánchung dòng họ; 91 - Tăng cƣờng giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai tài sản gắn liền với đất Trên địa bàn huyện việc tranh chấp đất đai tồn đọng tƣơng đối nhiều lịch sử để lại nhận thức hạn chế ngƣời dân sử dụng đất, phòng Tài ngun mơi trƣờng cần có phối hợp với quan liên quan giải triệt để, tránh để vụ việc kéo dài gây khó khăn cơng tác xét duyệt, cấp GCN - Nâng cao chất lƣợng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét cấp GCN chuyển mục đích sử dụng đất, phòng Tài ngun mơi trƣờng cần phối hợp chặt chẽ với UBND phƣờng để công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày chất lƣợng hiệu - Hoàn thiện đồ địa hồ địa chính, phòng Tài ngun mơi trƣờng phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng đất đai tham mƣu UBND quận đạo cơng tác lập đồ địa chính, hồn thiện hệ thống hồ địa chính, đƣa hệ thống hồ địa quản từ dạng giấy sang dạng số phục vụ tốt cho công tác quản giai đoạn sau - Đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức thuộc phòng Tài ngun mơi trƣờng, Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai cần thƣờng xuyên nâng cao lực chuyên mơn nghiệp vụ cách tích cực nghiên cứu văn bản, hệ thống pháp luật, kịp thời nắm bắt quy định mới, trao đổi kinh nghiệm với quận, huyện khác địa bàn; gữi tác phong nghề nghiệp ngƣời cán bộ, công chức, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm gốc, thay đổi cách nhìn ngƣời dân với cán bộ, cơng chức Học hỏi, áp dụng công nghệ thông tin đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận, khẩn trƣơng triển khai đƣa công nghệ thông tin trở thành yếu tố quan trọng công tác cấp GCN, giảm thiểu thời gian phục vụ công tác Cần chủ động nghiên cứu kiến nghị đề xuất với quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho ý kiến đạo giải trƣờng hợp vƣớng mắc phát sinh trình thực nhiệm vụ mà chƣa đƣợc quy định cụ thể văn quy định pháp luật, có quy định nhƣng chƣa rõ ràng bất hợp 92 c, Đối với UBND quận Nam Từ Liêm - Chỉ đạo quan liên quan xử dứt điểm trƣờng hợp tranh chấp đất đai làm cấp GCN - Kiến nghị lên quan nhà nƣớc có thẩm quyền tăng hạn mức công nhận đất quận Nam Từ Liêm, đặc thù huyện thành, chủ yếu khu vực nơng thơn nên diện tích đất hộ gia đình lớn, đề xuất lấy phiếu ý kiến khu dân cƣ thời điểm sử dụng đất để xác định hạn mức công nhận đất Ví dụ, đất khu dân cƣ nơng thôn, phiếu ý kiến khu dân cƣ xác định đất đƣợc sử dụng vào mục đích đất trƣớc năm 1980 đƣợc cấp đất cho tồn diện tích đất - Đối với đất có nguồn gốc đƣợc nhà nƣớc giao mà chƣa đƣợc cấp GCN, hƣớng dẫn có quan chun mơn phối hợp với ngƣời sử dụng đất tiến hành đo đạc theo trạng sử dụng đất, diện tích giảm cấp theo diện tích trạng, diện tích tăng thêm phần diện tích tăng thêm phải thực nghĩa vụ tài đất đai (nộp tiền sử dụng đất) theo quy định hành Đối với trƣờng hợp nộp tiền sử dụng đất mà chủ sử dụng đất làm thất lạc biên lai, hóa đơn nộp tiền quan thu tiền sử dụng đất khơng lƣu trữ quan thu nộp có trách nhiệm xác định ngƣời đƣợc giao đất nộp đủ tiền hay chƣa để hoàn thiện hồ cấp GCN chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật việc thực nghĩa vụ tài ngƣời sử dụng đất - Đối với trƣờng hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, UBND quận đề xuất UBND thành phố Nội hƣớng giải quyết: không truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy vi phạm, sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, vào thời điểm vi phạm để xác định nghĩa vụ tài đất đai để đƣợc cấp GCN - Đối với hồ đăng biến động: + Trƣờng hợp tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa vào GCN cấp, UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo đề xuất Sở Tài nguyên Môi trƣờng thu hồi GCN cấp đồng thời hoàn thiện hồ sơ, cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân theo trạng sử dụng sử dụng đất Đối với trƣờng hợp chuyển quyền sử dụng 93 đất không thực quan có thẩm quyềntự ý viết thêm vào GCN ngƣời sử dụng đất phải thực thủ tục chuyển quyền nghĩa vụ tài đất đai thời điểm hành + Với trƣờng hợp đất nông nghiệp cấp chung cho hộ gia đình, UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị Sở Tài nguyên môi trƣờng bổ sung thêm thủ tục tách trả quyền sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình cho cá nhân đƣợc giao đất nông nghiệp + Đối với trƣờng hợp án Tòa án việc giải tranh chấp đất đai không đề cập đến GCN cấp, UBND quận đề xuất Sở Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng giải quyết: ban hành định hủy GCN cấp đồng thời cấp lại GCN cho ngƣời sử dụng đất theo nội dung đƣợc phân chia án + Thực chế cửa liên thông lĩnh vực đất đai, UBND quận cần đạo Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm bố trí cán tiếp nhận hồ nghĩa vụ tài lĩnh vực đất đai Bộ phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành thuộc UBND quận với Chi nhánh văn phòng đăng đất đai phòng Tài ngun Mơi trƣờng + Cần thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền cho ngƣời dân thấy đƣợc vai trò cơng tác đăng biến động đất đai, thấy đƣợc lợi ích nhƣ hậu giao dịch ngầm, tranh chấp phát sinh không thực đăng biến động cách hợp pháp Cần thƣờng xuyên tổ chức hội nghị tập huấn, nắm bắt khó khăn, vƣớng mắc cơng tác đăng đất đai, cấp GCN địa bàn, phạm vi thẩm quyền cần có văn hƣớng dẫn tháo gỡ vƣớng mắc, không đủ thẩm quyền giải có văn kiến nghị xin ý kiến đạo quan cấp 94 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quận Nam Từ Liêm 30 quận, huyện thành phố Nội với dân số 232.894ngƣời, với tổng diện tích tự nhiên 3.227,36 ha, có vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hơi, văn hóa với quận, huyện khác Là cửa ngõ của thủ đô với hệ thống giao thơng thuận lợi, Nam Từ Liêm q trình thị hóa mạnh, biến động sử dụng đất lớn, gây áp lực cho công tác quản đất đai nói chung cơng tác cấp GCN nói riêng Tính đến ngày 31/10/2016, toàn quận cấp đƣợc 1025 GCN, 900 đất có nguồn gốc đất thổ cƣ cũ, 186 đất có nguồn gốc giao đất, 325 đất có nguồn gốc giao trái thẩm quyền, 252 đất có nguồn gốc lấn chiếm, 1.248 đất có nguồn gốc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chƣa đƣợc cấp GCN, điều gây áp lực lớn công tác quản đất đai Mặt khác số lƣợng hồ đăng biến động đất đai địa bàn quận cao, trung bình hàng năm giao động từ 2.500 đến 3.500 hồ sơ, điều gây sức ép lớn việc giải hồ hẹn UBND quận cấp quyền địa phƣơng tích cực cơng tác đạo, hƣớng dẫn quan chuyên môn công tác đăng đất đai cấp GCN, đội ngũ cán trực tiếp thực cơng việc có trình độ chun mơn tốt, động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, hệ thống văn pháp luật ngày hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi qua trình thực cơng việc Tuy nhiên, đặc thù địa phƣơng hạn chế lịch sử để lại mà đến số dạng hồ vƣớng mắc chƣa đƣợc giải quyết: đất thổ cƣ cũ bị vƣớng mắc hạn mức công nhận quyền sử dụng; đất đƣợc nhà nƣớc giao bị thất lạc biên lai thu tiền sử dụng đất, diện tích sử dụng thay đổi so với diện tích đƣợc giao; đất giao trái thẩm quyền khơng hồ giao đất, tổ chức giao đất khơng có quy định; đất lấn chiếm không xác định đƣợc thời điểm lấn chiếm; đất tự ý chuyển mục đích khó khăn việc hồn thiện hồ xin chuyển mục đích; hồ đăng biến động với số lƣợng lớn gây áp lực lớn 95 việc giải hồ hạn đặc biệt số dạng hồ chƣa có hƣớng dẫn cụ thể để giải Để giải khó khăn trên, luận văn đƣa giải pháp thiết thực việc hoàn thiện chế, sách: tăng hạn mức cơng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng phƣơng án xử để đảm bảo đất sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch đƣợc cấp GCN KIẾN NGHỊ Từ khó khăn, tồn tại, nguyên nhân vƣớng mắc q trình thực cơng tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận đƣợc nghiên cứu, đề tài có kiến nghị sau: - Đề nghị ban hành mẫu Phiếu chuyển thơng tin địa chính, Quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngƣời sử dụng đất để áp dụng thống phạm vi nƣớc + Tăng cƣờng nhân lực, tuyển chọn thêm cán có chun mơn, có sách thu hút ngƣời giỏi vào phục vụ cho công tác quản nhà nƣớc đất đai nói riêng cơng tác đăng cấp giấy chứng nhận nói riêng + Tăng cƣờng đầu tƣ kinh phí cho hạ tầng cơng nghệ thơng tin, đầu tƣ thay máy móc trang thiết bị cũ nhằm phục vụ tốt cho công tác quản đất đai công tăng đăng cấp giấy chứng nhận + Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán địa cấp phƣờng nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ mặt để đáp ứng cho yêu cầu công việc thời đại đổi mới, để áp dụng đƣợc thành tựu khoa học vào công việc + Tăng cƣờng đạo, kiểm tra, giám sát việc đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận kịp thời xem xét đạo tháo gỡ trƣờng hợp vƣớng mắc + Chỉ đạo ngành chức quận UBND cấp phƣờng phối hợp thực nhiệm vụ đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận + Thƣờng xuyên tuyên truyền, vận động chủ sử dụng đất sách đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận hệ thống, truyền phƣờng 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 01 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2014), Thông tƣ số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Nội 02 Bộ Tài nguyên môi trƣờng (2014), Thông tƣ số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Mơi trƣờng quy định hồ địa chính, Nội 03 Báo cáo số 72/BC-TK ngày 31/12/2015 Phòng Thống kê quận Nam Từ Liêm giá trị sản xuất tốc độ tặng trƣởng quận giai đoạn 2011-2015, Nội 04 Báo cáo số 91/BC-TNMT ngày 26/12/2015 Phòng Tài ngun Mơi trƣờng quận Nam Từ Liêm tình hình kiểm kê đất đai quận năm 2015, Nội 05 Báo cáo số 42/BC-CNNTL ngày 31/5/2015 Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai quận Nam Từ Liêm tình hình sở vật chất nguồn nhân lực Chi nhánh, Nội 06 Báo cáo số 95/BC-TNMT ngày 31/10/2016 Phòng Tài ngun Mơi trƣờng quận Nam Từ Liêm tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu địa bàn quận, Nội 07 Báo cáo số 87/BC-CNNTL ngày 31/10/2016 Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai quận Nam Từ Liêm tình hình đăng biến động đất đai địa bàn quận 08 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai năm 2013, Nội 09 Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất, Nội 97 10 Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất, Nội 11 Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật đất đai năm 2003 Nhà xuất trị quốc gia, Nội 12 Quốc hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2013), Luật đất đai năm 2013 Nhà xuất trị quốc gia, Nội 13 PGS.TS Trần Văn Tuấn (2010), Bài giảng Hệ thống quản nhà nƣớc đất đai, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Nội, Nội 14 PGS.TS Nguyễn An Thịnh (chủ biên-2016), Giáo trình Quản tài nguyên đất tổng hợp – Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội, Nội 15 UBND thành phố Nội, Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND thành phố Nội ban hành quy định nội dụng thuộc thẩm quyền UBND thành phố đƣợc Luật đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao hạn mức giao đất; hạn mức cơng nhận quyền sử dụng đất; kích thƣớc, diện tích đất tối thiểu đƣợc phép tách cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Nội, Nội 16 UBND thành phố Nội, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 UBND thành phố Nội ban hành quy định đăng đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ, ngƣời Việt Nam định cƣ ngồi, cá nhân nƣớc ngồi; chuyển mục đích sử dụng đất vƣờn, ao liền kề đất nông nghiệp xen kẹt khu dân cƣ sang đất địa bàn thành phố Nội, Nội PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu điều tra thực trạng đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (GCN) cho hộ gia đình, cá nhân quận Nam Từ Liêm PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG ĐĂNG ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (GCN) CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM Ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Họ tên: ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Thửa đất đăng ký: 2.1.Thửa đất số:………………………… ; Tờ đồ số: …………… 2.2 Địa đất: ………………………………………………………… 2.3 Diện tích: ……….m2; Hình thức sử dụng: + Sử dụng chung:……… m2 + Sử dụng riêng: …………m2 2.4 Mục đích sử dụng đất:…………………………………………………… 2.5 Thời hạn sử dụng đất:…………………………………………………… 2.6 Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………… Tài sản gắn liền với đất (Nếu có) 3.1 Loại nhà ở, cơng trình: ………………………………………………… 3.2 Diện tích xây dựng: ……………………m2; Diện tích sàn: ………… m2 3.3 Sở hữu chung: …………………………m2; Sở hữu riêng: ………… m2 3.4 Kết cấu: ……………………………… ; Số tầng: ……………………… 3.5 Thời hạn sở hữu: ………………………………………………………… Thực trạng đăng ký, cấp GCN:  Đã đƣợc cấp GCN;  Chƣa đƣợc cấp GCN;  Đang làm thủ tục đăng ký, cấp GCN; (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Nhu cầu đăng ký, cấp GCN:  Khơng có nhu cầu;  Có nhu cầu;  Có nhu cầu nhƣng nộp thuế cao; Nộp hồ đăng cấp GCN:  Hồ nộp đăng cấp GCN đầy đủ;  Hồ nộp đăng cấp GCN chƣa đầy đủ không bổ sung đƣợc;  Hồ nộp đăng cấp GCN chƣa đầy đủ, cần bổ sung;  khác Những ý kiến đăng cấp GCN UBND phƣờng:  UBND phƣờng tạo điều  UBND phƣờng tạo  UBND phƣờng không kiện tốt điều kiện tạo điều kiện  Thủ tục đơn giản  Thủ tục bình thƣờng  Thủ tục phức tạp  Cán có trình độ  Cán có trình độ  Cán có trình độ chun mơn chun mơn trung bình chun môn  Cung cấp thông tin, tài  Cung cấp thông tin, tài  Không cung cấp thông liệu có liên quan đầy đủ liệu liên quan khơng đầy tin, tài liệu liên quan đủ  Thời gian giải hồ  Thời gian giải hồ  Thời gian giải hồ nhanh thời gian quy thời gian quy chậm thời gian định định quy định  Thái độ phục vụ nhiệt  Thái độ phục vụ bình  Thái độ phục vụ gây tình thƣờng khó khăn  Chất lƣợng chung tốt  Chất lƣợng chung  Chất lƣợng chung bình thƣờng chƣa tốt Những ý kiến đăng ký, cấp GCN Bộ phận tiếp nhận trả kết Văn phòng đăng đất đai – Chi nhánh quận Nam Từ Liêm  Thủ tục đơn giản  Thủ tục bình thƣờng  Thủ tục phức tạp  Cán tiếp nhận trả  Cán tiếp nhận trả  Cán tiếp nhận trả kết có trình độ chun kết có trình độ chun kết có trình độ mơn cao mơn trung bình chun mơn  Cán tiếp nhận trả  Cán tiếp nhận trả  Cán tiếp nhận trả kết cung cấp thông tin, kết cung cấp thơng tin, kết khơng cung cấp tài liệu có liên quan đầy đủ tài liệu có liên quan chƣa thơng tin, tài liệu có liên đầy đủ quan  Cán tiếp nhận trả  Cán tiếp nhận trả  Cán tiếp nhận trả kết có thái độ phục vụ kết có thái độ phục vụ kết có thái độ phục vụ nhiệt tình bình thƣờng chƣa mực, gây khó khăn  Cán thụ có trình  Cán thụ có trình  Cán thụ có trình độ, chun mơn cao độ, chun mơn trung bình độ, chun mơn  Giải thủ tục nhanh  Giải thủ tục  Giải thủ tục thời gian quy định thời gian quy định thời gian quy định  Cán thụ có thái độ  Cán thụ có thái độ  Cán thụ có thái phục vụ nhiệt tình phục vụ bình thƣờng độ phục vụ chƣa mực, gây khó khăn  Chất lƣợng chung tốt  Chất lƣợng chung  Chất lƣợng chung bình thƣờng chƣa tốt Các ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày….tháng….năm 2018 Ngƣời tham gia đánh giá Phụ lục Phiếu điều tra thực trang đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (GCN) cho cán địa phƣờng quận Nam Từ Liêm PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC HIỆN THỰC TRẠNG ĐĂNG ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (GCN) CHO CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH PHƢỜNG I Ngƣời đƣợc điều tra: Họ tên: ……………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………… II Thực trạng công tác đăng ký, cấp GCN: Xác định nguồn gốc sử dụng đất:  Nguồn gốc xác định rõ ràng;  Nguồn gốc xác định chƣa cụ thể, cần xin  Không xác định đƣợc nguồn gốc; phiếu ý kiến khu dân cƣ; Tình trạng tranh chấp đất đai:  Đất khơng có tranh chấp;  Đất có tranh chấp nhƣng đƣợc giải quyết,  Đất có tranh chấp nhiều; tình trạng tranh chấp ít; Hồ lƣu trữ đất đai:  Hồ rõ ràng, cụ thể;  Hồ thiếu;  Khơng có hồ lƣu trữ; Bản đồ địa chính:  Bản đồ địa rõ ràng; xác khơng cao;  Bản đồ địa chƣa hồn thiện, độ  Khơng có đồ địa chính; Quy hoạch sử dụng đất:  Quy hoạch rõ ràng, đƣợc nghiệm thu;  Quy hoạch chƣa đồng bộ, chƣa đƣợc nghiệm thu; Quy định pháp luật đăng ký, cấp GCN:  Quy định rõ ràng, cụ thể; chéo, khó thực hiện;  Quy định chƣa hiệu quả, mang tính chồng  Quy định khơng thực đƣợc; Văn hƣớng dẫn UBND thành phố địa phƣơng:  Văn hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể, khả thi; ràng, chồng chéo, thiếu tính khả thi;  Văn hƣớng dẫn chƣa rõ  Văn hƣớng dẫn khó thực đƣợc; Trình độ chun mơn:  Trình độ chun mơn cao;  Trình độ chun mơn trung bình;  Trình độ chun mơn cao; Kiến nghị với quan có thẩm quyền:…………………………………………… Ngày….tháng….năm 2018 Ngƣời tham gia đánh giá LỊCH KHOA HỌC (Dùng cho học viên cao học) I lƣợc lịch: Họ tên:Nguyễn Trọng Thắng Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 24 ảnh 4x6 /8/1994 Nơi sinh (Tỉnh mới): Nội Quê quán: Văn Trì 2, phƣờng Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Nội Dân tộc: Kinh Chức vụ: nhân viên Địa – xây dựng Đơn vị công tác: UBND phƣờng Phƣơng Canh, Nam Từ Liêm, Nội Chỗ riêng địa liên lạc: Văn Trì 2, phƣờng Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Nội Điện thoại CQ: Điện thoại NR: Điện thoại di động: 0982069933 Fax: E-mail: Timlouis5556@gmail.com II Quá trình đào tạo: Trung học chuyên nghiệp (hoặc cao đẳng): - Hệ đào tạo(Chính quy, chức, chuyên tu) : Thời gian đào tạo: từ / đến - Trƣờng đào tạo - Ngành học: Bằng tốt nghiệp đạt loại: Đại học: - Hệ đào tạo(Chính quy,tại chức, chuyên tu) : quy Thời gian đào tạo: từ 9/2012 đến 7/2016 - Trƣờng đào tạo: Đại học tài nguyên môi trƣờng Nội - Ngành học: Kỹ thuật trắc địa đồ Bằng tốt nghiệp đạt loại: TB-khá Thạc sĩ: - Hệ đào tạo: quy Thời gian đào tạo: từ 12/2016 đến 8/2018 - Chuyên ngành học: quản đất đai - Tên luận văn: Đánh giá thực trạng đăng đất đai, lập quản hồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội - Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: PGS.TS Nguyễn An Thịnh Trình độ ngoại ngữ (Biết ngoại ngữ gì, mức độ nào): tiếng anh B1( theo khung tiêu chuẩn châu Âu) III Q trình cơng tác chun mơn kể từ tốt nghiệp đại học: Thời gian Từ tháng 11/2016 đến Nơi công tác Công việc đảm nhận UBND phƣờng Phƣơng nhân viên Canh IV Các cơng trình khoa học công bố: Tôi cam đoan nội dung viết thật Ngày tháng năm 2018 NGƢỜI KHAI TÊN Nguyễn Trọng Thắng XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỆU KIỆN NỘP LƢU CHIỂU CHỦ NHIỆM KHOA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS Nguyễn An Thịnh ... đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Tài sản gắn liền với đất đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, ... NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ... tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất: “1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đƣợc cấp theo đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay