Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang (Luận án tiến sĩ)

236 1 0
  • Loading ...
1/236 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:37

Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN ÁN TIẾNQUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Tất Dong Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chƣa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Lan Anh LỜI CẢM ƠN Để có đƣợc kết nhƣ ngày hơm nay, tơi xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến GS.TS Phạm Tất Dong, ngƣời thầy tận tình hƣớng dẫn, bảo cho tơi q trình thực luận án Tôi xin cám ơn sâu sắc Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, thầy cô giáo Khoa Tâm - Giáo dục, phòng ban Học viện giúp đỡ tạo điều kiện để thực luận án Tôi xin cám ơn chân thành thầy cô cấp hội đồng đánh giá luận án bảo cho điều q báu đề tơi hồn thiện luận án Tơi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tận tình giúp đỡ tơi trình thực luận án Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Thị Lan Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 1.1.Tổng quan tinh hình nghiên cứu hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 20 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 29 2.1 Trung tâm học tập cộng đồng 29 2.2 Nhu cầu bồi dƣỡng ngƣời dân cộng đồng hoạt động bồi dƣỡng cho ngƣời dân trung tâm học tập cộng đồng 36 2.3.Quản hoạt động bồi dƣỡng cho ngƣời dân trung tâm học tập cộng đồng 47 2.4.Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản hoạt động bồi dƣỡng cho ngƣời dân trung tâm học tập cộng đồng 60 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG 66 3.1 Địa bàn,khách thể, tổ chức phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn .66 3.2.Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang 73 3.3 Thực trạng quản hoạt động bồi dƣỡng cho ngƣời dân trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang 91 3.4 Một số yếu tố ảnh hƣởng tới quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng .105 3.5 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang 109 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP QUẢNHOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG 115 4.1 Những yêu cầu hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 115 4.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang .117 4.3 Giải pháp quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang 119 4.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất 134 4.5 Thử nghiệm giải pháp quản hoạt động bồi dƣỡng tung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang 139 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 150 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CBQL Cán quản ĐLC Độ lệch chuẩn ĐTB Điểm trung bình GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GĐ Giám đốc KHCN Khoa học cơng nghệ PGĐ Phó giám đốc TTHTCĐ Trung tâm học tập cộng đồng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng TB Trung bình UBND Ủy ban nhân dân XHHT Xã hội học tập XMC Xóa mù chữ DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 3.1: Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu thức (cán quản lý) 66 Bảng 3.2: Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu thức (giáo viên, cộng tác viên) 67 Bảng 3.3:Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu thức (Học viên) 67 Bảng 3.4: Cách tính điểm thang đo 71 Bảng 3.5: Cách tính điểm thang đo 71 Bảng 3.6 Tổng số trung tâm học tập cộng đồng đội ngũ cán quản lý, giáo viên trung tâm học tập cộng đồng 73 Bảng 3.7: Các lớp bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 74 Bảng 3.8: Mức độ thực chức năng, nhiệm vụ trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2017 75 Bảng 3.9: Cơ sở vật chất trung tâm học tập cộng đồng 76 Bảng 3.10: Nhu cầu bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 77 Bảng 3.11: Mức độ thƣờng xuyên thực chƣơng trình, nội dung bồi dƣỡng 78 Bảng 3.12: So sánh đánh giá cán quản lý, giáo viên học viên mức độ thƣờng xuyên tổ chức nội dung bồi dƣỡng 79 Bảng 3.13: Mức độ phù hợp chƣơng trình, nội dung bồi dƣỡng 80 Bảng 3.14: So sánh đánh giá cán quản với giáo viên mức độ phù hợp nội dung bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 81 Bảng 3.15: Mức độ thƣờng xuyên thực hình thức bồi dƣỡng 83 Bảng 3.16: So sánh đánh giá cán quản với giáo viên mức độ phù hợp hình thức bồi dƣỡng 84 Bảng 3.17: Mức độ phù hợp hình thức bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 84 Bảng 3.18: So sánh đánh giá cán quản với giáo viên, học viên mức độ phù hợp hình thức bồi dƣỡng 85 Bảng 3.19: Mức độ thƣờng xuyên thực khung thời gian bồi dƣỡng Giáo viên 86 Bảng 3.20: So sánh đánh giá cán quản với giáo viên, học viên mức độ thƣờng xuyên thực khung bồi dƣỡng 86 Bảng 3.21: Mức độ phù hợp thời gian bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 87 Bảng 3.22: Mức độ thực phƣơng pháp bồi dƣỡng 88 Bảng 3.23: So sánh đánh giá cán quản với giáo viên, học viên mức độ thƣờng xuyên thực phƣơng pháp bồi dƣỡng 89 Bảng 3.24: Mức độ phù hợp phƣơng pháp bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 90 Bảng 3.25: Quản mục tiêu bồi dƣỡng 91 Bảng 3.26 : Mức độ thực quản nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng 93 Bảng 3.27: Mức độ quản hình thức bồi dƣỡng 94 Bảng 3.28: Mức độ thực nội dung quản việc xây dựng thực kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên cộng tác viên 95 Bảng 3.29: Mức độ thực nội dung quản việc phân công giảng dạy cho giáo viên Nội dung 96 Bảng 3.30: Mức độ thực quản giáo viên thực kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập học viên 97 Bảng 3.31: Quản giáo viên thực hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập học viên 99 Bảng 3.32: Mức độ thực nội dung quản tài liệu bồi dƣỡng 100 Bảng 3.33: Mức độ thực quản nội dung đánh giá 101 Bảng 3.34: Mức độ quản sở vật chất, kĩ thuật phục vụ bồi dƣỡng 102 Bảng 3.35: Tƣơng quan nội dung quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 104 Bảng 3.36: Hệ số hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến thực trạng quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 105 Bảng 3.37: Hệ số hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến thực trạng quản giáo viên, tài liệu bồi dƣỡng đánh giá kết bồi dƣỡng 107 Bảng 3.38 Mức độ thực quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 109 Bảng 3.39 Mức độ thực nội dung quản hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 110 Bảng 4.1: Mức độ cần thiết giải pháp (%) 137 Bảng 4.2: Mức độ khả thi giải pháp (%) 138 Bảng 4.3: Mức độ thực tổ chức hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu bồi dƣỡng ngƣời dân 145 Bảng 4.4:Mức độ thực tổ chức hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu bồi dƣỡng ngƣời dân 147 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình 4.1: Mơ hình trung tâm học tập cộng đồng thể theo logo UNESCO 120 Câu 20 Frequency Table toi da tot nghiep dai hoc va cac lop boi duong ve quan ly Frequency Valid Valid Percent hoan toan khong dong 23 10.9 10.9 y khong dong y mot 61 28.9 28.9 phan binh thuong 60 28.4 28.4 dong y mot phan 48 22.7 22.7 hoan toan dong y 19 9.0 9.0 Total 211 100.0 100.0 toi nam rat chac muc tieu, noi dung, chuong trinh, phuong phap Frequency Valid Percent hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 10.9 39.8 68.2 91.0 100.0 Cumulative Percent 13 6.2 6.2 6.2 63 29.9 29.9 36.0 76 41 18 211 36.0 19.4 8.5 100.0 36.0 19.4 8.5 100.0 72.0 91.5 100.0 toi luon duoc dong nghiep danh gia thuc hien tot nhiem vu Frequency Valid Valid Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 16 7.6 7.6 7.6 62 29.4 29.4 37.0 77 34 22 211 36.5 16.1 10.4 100.0 36.5 16.1 10.4 100.0 73.5 89.6 100.0 toi nam rat vung cac quy trinh tuyen dung,su dung, phan cong giao vien Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong 13 6.2 6.2 6.2 y khong dong y mot 62 29.4 29.4 35.5 phan binh thuong 76 36.0 36.0 71.6 dong y mot phan 43 20.4 20.4 91.9 hoan toan dong y 17 8.1 8.1 100.0 Total 211 100.0 100.0 toi nam rat chac cac van ban quy dinh Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong 23 10.9 10.9 10.9 y khong dong y mot 53 25.1 25.1 36.0 phan binh thuong 72 34.1 34.1 70.1 dong y mot phan 47 22.3 22.3 92.4 hoan toan dong y 16 7.6 7.6 100.0 Total 211 100.0 100.0 toi co nhieu kien thuc, ki nang ve cac noi dung boi duong cho nguoi dan Pl.51 Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 6.6 6.6 6.6 65 30.8 30.8 37.4 65 50 17 211 30.8 23.7 8.1 100.0 30.8 23.7 8.1 100.0 68.2 91.9 100.0 Câu 21 N Valid Missing Mean Std Deviation Statistics kien thuc chuyen su am hieu va su dung phuong co ki nang danh mon sau quyet ki nang su pham kinh nghiem thuc phap day hoc phu gia hoat dong hoc dinh chat luong tot tien hop tap 211 211 211 211 211 0 0 2.8246 2.8673 2.9100 2.9194 2.9147 1.07462 1.15116 1.09824 1.08151 1.09645 Frequency Table kien thuc chuyen mon sau quyet dinh chat luong Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 11.4 11.4 11.4 59 28.0 28.0 39.3 70 46 12 211 33.2 21.8 5.7 100.0 33.2 21.8 5.7 100.0 72.5 94.3 100.0 ki nang su pham tot Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 32 15.2 15.2 15.2 43 20.4 20.4 35.5 73 47 16 211 34.6 22.3 7.6 100.0 34.6 22.3 7.6 100.0 70.1 92.4 100.0 su am hieu va kinh nghiem thuc tien Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 19 9.0 9.0 9.0 61 28.9 28.9 37.9 70 42 19 211 33.2 19.9 9.0 100.0 33.2 19.9 9.0 100.0 71.1 91.0 100.0 Pl.52 su dung phuong phap day hoc phu hop Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 7.1 7.1 7.1 66 31.3 31.3 38.4 72 37 21 211 34.1 17.5 10.0 100.0 34.1 17.5 10.0 100.0 72.5 90.0 100.0 co ki nang danh gia hoat dong hoc tap Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 8.5 8.5 8.5 63 29.9 29.9 38.4 68 43 19 211 32.2 20.4 9.0 100.0 32.2 20.4 9.0 100.0 70.6 91.0 100.0 Câu 22 N Valid Missing Mean Std Deviation co nang luc huy dong tai chinh tu nguon nha nuoc 211 2.9005 1.01162 Statistics co nang luc huy dong tu cac nguon khac 211 2.8815 1.02362 co nang luc chi co nang luc chi dao viec dau tu dao viec su dung 211 211 0 2.8483 2.8057 1.05367 1.10202 Frequency Table Co nang luc huy dong tai chinh tu nguon nha nuoc Frequency Valid Valid Percent hoan toan khong dong 3.8 y khong dong y mot 79 37.4 phan binh thuong 66 31.3 dong y mot phan 42 19.9 hoan toan dong y 16 7.6 Total 211 100.0 Co nang luc huy dong tu cac nguon khac Frequency Valid Percent hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Cumulative Percent 3.8 3.8 37.4 41.2 31.3 19.9 7.6 100.0 72.5 92.4 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 14 6.6 6.6 6.6 69 32.7 32.7 39.3 32.7 21.8 6.2 100.0 72.0 93.8 100.0 69 32.7 46 21.8 13 6.2 211 100.0 Co nang luc chi dao viec dau tu Pl.53 Frequency Valid hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 22 10.4 10.4 10.4 54 25.6 25.6 36.0 39.8 17.1 7.1 100.0 75.8 92.9 100.0 84 39.8 36 17.1 15 7.1 211 100.0 Co nang luc chi dao viec su dung Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent 29 13.7 13.7 13.7 50 23.7 23.7 37.4 80 37 15 211 37.9 17.5 7.1 100.0 37.9 17.5 7.1 100.0 75.4 92.9 100.0 Câu 23 Statistics N Valid Missing Mean Std Deviation Frequency Table phoi hop tot voi cac co quan to cac co quan, to chuc de xuat cac chuc mong muon 211 211 0 2.9147 2.8389 1.09210 1.07021 cac co quan to chuc phoi hop cac co quan to chat che voi trung chuc phoi hop tam de trien khai chat che voi trung hoat dong tam de danh gia 211 210 2.8768 2.9000 1.09283 1.09566 Phoi hop tot voi cac co quan, to chuc Frequency Valid Valid Valid Percent hoan toan khong dong 22 10.4 10.4 y khong dong y mot 54 25.6 25.6 phan binh thuong 70 33.2 33.2 dong y mot phan 50 23.7 23.7 hoan toan dong y 15 7.1 7.1 Total 211 100.0 100.0 Cac co quan to chuc de xuat cac mong muon Frequency Valid Percent hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 10.4 36.0 69.2 92.9 100.0 Cumulative Percent 20 9.5 9.5 9.5 66 31.3 31.3 40.8 67 44 14 211 31.8 20.9 6.6 100.0 31.8 20.9 6.6 100.0 72.5 93.4 100.0 Cac co quan to chuc phoi hop chat che voi trung tam de trien khai hoat dong Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 21 10.0 10.0 10.0 khong dong y mot phan 63 29.9 29.9 39.8 Pl.54 binh thuong 62 29.4 29.4 dong y mot phan 51 24.2 24.2 hoan toan dong y 14 6.6 6.6 Total 211 100.0 100.0 cac co quan to chuc phoi hop chat che voi trung tam de danh gia Frequency Valid Missing Total hoan toan khong dong y khong dong y mot phan binh thuong dong y mot phan hoan toan dong y Total System Percent 69.2 93.4 100.0 Cumulative Percent Valid Percent 21 10.0 10.0 10.0 56 26.5 26.7 36.7 74 41 18 210 211 35.1 19.4 8.5 99.5 100.0 35.2 19.5 8.6 100.0 71.9 91.4 100.0 Output phép phân tích tƣơng quan, so sánh, hồi quy mẫu cán quản giáo viên tƣơng quan yếu tố quản quan ly muc tieu Correlations quan ly quan ly noi dung hinh thuc chuong boi trinh duong quan ly muc Pearson 176* tieu Correlation Sig (2-tailed) 010 N 211 211 quan ly noi Pearson 176* dung chuong Correlation trinh Sig (2-tailed) 010 N 211 211 quan ly hinh Pearson -.653** -.032 thuc boi Correlation duong Sig (2-tailed) 000 641 N 211 211 qlgv1 Pearson -.026 111 Correlation Sig (2-tailed) 707 107 N 211 211 quan ly tài Pearson -.076 055 liệu Correlation Sig (2-tailed) 272 430 N 211 211 quan ly danh Pearson -.019 103 giá Correlation Sig (2-tailed) 785 136 N 211 211 quan ly Pearson -.741** -.254** sở vật chất Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 211 211 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Pl.55 quan ly quan ly quan ly sở vật tài liệu danh giá chất qlgv1 -.653** -.026 -.076 -.019 -.741** 000 211 707 211 272 211 785 211 000 211 -.032 111 055 103 -.254** 641 211 107 211 430 211 136 211 000 211 127 039 038 940** 211 066 211 578 211 582 211 000 211 127 719** 633** 071 066 211 211 000 211 000 211 306 211 039 719** 648** 004 578 211 000 211 211 000 211 953 211 038 633** 648** -.015 582 211 000 211 000 211 211 824 211 940** 071 004 -.015 000 211 306 211 953 211 824 211 211 Câu Group Statistics gioi tinh tao dieu kien hoc nam tap nu duoc bien kien nam thuc va sang kien nu nang cao chat luong nam cuoc song nu la noi thuc hien viec nam bien nu N 105 106 105 106 105 106 105 106 Mean Std Deviation 2.2857 79317 2.7075 45705 2.6095 49020 2.5189 50202 2.3524 48000 2.2264 42050 2.7619 42796 2.6321 48453 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 tao dieu kien hoc tap 171.368 208 duoc bien kien 9.170 208 thuc va sang kien nang cao chat luong 11.366 208 cuoc song la noi thuc hien viec 29.516 208 bien Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 tao dieu kien hoc tap 7.807 207 duoc bien kien 22.721 207 thuc va sang kien nang cao chat luong 11.321 207 cuoc song la noi thuc hien viec 1.888 207 bien Std Error Mean 07741 04439 04784 04876 04684 04084 04176 04706 Sig .000 000 000 000 Sig .000 000 000 133 Câu Group Statistics gioi tinh muc phu hop xoa nam mu chu nu muc phu hop lop nam tinh thuong nu muc phu hop nam chuong trinh sau nu xoa mu chu muc phu hop nam chuong trinh tuong nu duong muc phu hop nam chuong trinh tao thu nu nhap muc phu hop ct nam nang cao chat luong nu cuoc song N 105 106 105 106 105 Mean Std Deviation 3.0000 00000a 3.0000 00000a 2.2381 42796 2.3302 47252 1.8000 80144 Std Error Mean 00000 00000 04176 04589 07821 106 2.0094 93090 09042 105 1.8000 80144 07821 106 1.8019 78582 07633 105 3.0000 00000 a 00000 106 3.0000 00000a 00000 105 3.0000 00000a 00000 106 3.0000 00000a 00000 Pl.56 muc phu hop nam 105 2.2381 42796 chuong trinh dap nu ung so thich ca 106 2.4340 49797 nhan muc phu hop nam 105 2.2381 42796 chuong trinh chuan nu 106 2.4340 49797 bi cho tuong lai a t cannot be computed because the standard deviations of both groups are .04176 04837 04176 04837 Câu Group Statistics gioi tinh nam nu N Mean Std Deviation 3.0000 00000a muc phu hop to 105 chuc boi duong tai 106 3.0000 00000a trung tam muc phu hop dua nam 105 1.4762 85592 di tham quan nu 106 1.8679 99595 muc phu hop dua nam 105 2.0095 68634 di tham gia cac buoi nu 106 2.2075 78942 hoi thao a t cannot be computed because the standard deviations of both groups are Std Error Mean 00000 00000 08353 09674 06698 07668 Câu Group Statistics gioi tinh N Mean Std Deviation muc phu hop 1-2 nam 105 3.0000 00000a tu?n nu 106 3.0000 00000a muc phu hop 1-4 nam 105 2.2286 42193 tu?n nu 106 2.4434 49915 muc phu hop nam 105 1.4571 84385 tháng ??n tháng nu 106 1.8868 99829 muc phu hop nam 105 1.4571 84385 ??n tháng nu 106 1.8868 99829 muc phu hop nam 105 2.3714 93291 tháng tr? lên nu 106 2.6981 71939 a t cannot be computed because the standard deviations of both groups are Std Error Mean 00000 00000 04118 04848 08235 09696 08235 09696 09104 06987 Câu Group Statistics gioi tinh N muc phu hop V?n ?áp nam 105 nu 106 muc phu hop Trình bày tr?c quan nam 105 nu 106 muc phu hop Làm vi?c nhóm nam 105 nu 106 muc phu hop Nêu gi?i quy?t nam 105 v?n ?? - ?rixtic nu 106 muc phu hop Trình di?n thao tác nam 105 m?u nu 106 Pl.57 Std Std Error Mean Deviation Mean 2.2000 40192 03922 2.4340 49797 04837 2.9714 16740 01634 2.9906 09713 00943 2.9714 16740 01634 2.9151 28007 02720 2.2000 40192 03922 2.4340 49797 04837 2.9714 16740 01634 2.9906 09713 00943 muc phu hop Trình di?n thí nghi?m muc phu hop S? d?ng giáo trình mơn h?c/mơ ?un, tài li?u muc phu hop Quan sát nam 105 1.4571 84385 nu 106 1.8868 99829 nam 105 3.0000 00000a nu 106 3.0000 00000a nam 105 2.2381 42796 nu 106 2.4340 49797 muc phu hop Bài t?p nam 105 1.9333 1.00256 nu 106 2.3208 95166 muc phu hop Trò ch?i nam 105 2.2381 42796 nu 106 2.4340 49797 muc phu hop Ki?m tra, ?ánh giá nam 105 2.2381 42796 nu 106 2.4340 49797 muc phu hop Minh h?a nam 105 1.7048 83117 nu 106 2.0943 87862 muc phu hop ??ng não nam 105 1.4762 85592 nu 106 1.8679 99595 muc phu hop ?óng vai nam 105 1.4762 85592 nu 106 1.8679 99595 muc phu hop Tình hu?ng nam 105 2.2381 42796 nu 106 2.4340 49797 muc phu hop D? án nam 105 3.0000 00000a nu 106 3.0000 00000a muc phu hop Khám phá nam 105 1.6000 85034 nu 106 2.0094 93090 muc phu hop Thông qua nghiên nam 105 2.3619 48286 c?u khoa h?c nu 106 2.4245 49662 a t cannot be computed because the standard deviations of both groups are Câu .08235 09696 00000 00000 04176 04837 09784 09243 04176 04837 04176 04837 08111 08534 08353 09674 08353 09674 04176 04837 00000 00000 08298 09042 04712 04824 Group Statistics gioi tinh muc phu hop xoa nam mu chu nu muc phu hop lop nam tinh thuong nu muc phu hop nam chuong trinh sau nu xoa mu chu muc phu hop nam chuong trinh tuong nu duong muc phu hop nam chuong trinh tao thu nu nhap muc phu hop ct nam nang cao chat luong nu cuoc song muc phu hop nam chuong trinh dap nu ung so thich ca nhan muc phu hop nam chuong trinh chuan nu bi cho tuong lai N 105 106 105 106 105 Mean Std Deviation 2.2476 43370 2.4057 49335 2.7714 42193 2.7736 42050 2.2476 43370 Std Error Mean 04232 04792 04118 04084 04232 106 2.4057 49335 04792 105 2.7333 44434 04336 106 2.5943 49335 04792 105 2.2476 43370 04232 106 2.4057 49335 04792 105 1.9333 62429 06092 106 2.1698 77425 07520 105 1.3619 68112 06647 106 1.7264 92100 08946 105 1.4857 85613 08355 106 1.7170 91292 08867 Pl.58 So sánh mức độ thực hoạt động quản Group Statistics c8 c9 c10 quan ly giao vien c11 c12 c13 c14 c15 quan ly danh giá c16 c17 c18 gioi tinh nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu nam nu N 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 Mean Std Deviation 2.8041 16605 2.8693 22142 3.1032 22454 3.2013 38676 3.7429 53401 3.5321 51335 3.0390 57069 2.9789 60638 2.8590 95270 2.7981 1.01999 3.3238 22977 3.2516 23932 3.0000 77509 2.9491 78075 2.9162 83931 2.8623 86558 2.7159 63588 2.5865 60825 2.6176 59754 2.5454 60907 2.6019 64540 2.5075 67959 2.6333 61603 2.5833 64004 3.8333 57874 3.6116 61452 Std Error Mean 01621 02151 02191 03757 05211 04986 05569 05890 09297 09907 02242 02324 07564 07583 08191 08407 06206 05908 05831 05916 06298 06601 06012 06217 05648 05969 Hồi quy yếu tố ảnh hƣởng Variables Variables Model Entered Removed Method ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, Enter ytnanglucql, ytnanglucgvb a Dependent Variable: thangdoquanly b All requested variables entered Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 823a 677 669 20026 617 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: thangdoquanly ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 17.199 3.440 85.777 000b Residual 8.221 205 040 Pl.59 Total 25.420 210 a Dependent Variable: thangdoquanly b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation Predicted Value 2.5836 3.6365 3.0129 28618 Residual -.59428 49441 00000 19786 Std Predicted Value -1.500 2.179 000 1.000 Std Residual -2.968 2.469 000 988 a Dependent Variable: thangdoquanly N 211 211 211 211 Regression Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 160a 026 002 19821 1.386 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly muc tieu ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 210 042 1.070 378b Residual 8.014 204 039 Total 8.224 209 a Dependent Variable: quan ly muc tieu b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 2.7608 2.9177 2.8373 03168 211 Residual -.20340 50208 -.00046 19547 211 Std Predicted Value -2.416 2.532 -.004 999 211 Std Residual -1.026 2.533 -.002 986 211 a Dependent Variable: quan ly muc tieu Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 176a 031 007 31148 1.555 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly noi dung chuong trinh ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 632 126 1.303 264b Residual 19.792 204 097 Total 20.424 209 a Dependent Variable: quan ly noi dung chuong trinh b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 3.0423 3.2860 3.1474 05500 211 Pl.60 Residual -.41916 1.08163 00509 Std Predicted Value -1.914 2.516 -.005 Std Residual -1.346 3.473 016 a Dependent Variable: quan ly noi dung chuong trinh 31577 1.000 1.014 211 211 211 Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 106a 011 -.013 53635 1.135 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly hinh thuc boi duong ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 669 134 465 802b Residual 58.684 204 288 Total 59.353 209 a Dependent Variable: quan ly hinh thuc boi duong b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 3.4775 3.7709 3.6344 05645 211 Residual -.73160 72249 00258 52996 211 Std Predicted Value -2.772 2.414 002 998 211 Std Residual -1.364 1.347 005 988 211 a Dependent Variable: quan ly hinh thuc boi duong Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 851a 725 718 31310 983 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly giao vien ANOVAa df 204 209 Model Sum of Squares Mean Square F Sig Regression 52.670 10.534 107.458 000b Residual 19.998 098 Total 72.668 a Dependent Variable: quan ly giao vien b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation Predicted Value 2.2914 4.0962 3.0073 50150 Residual -.83015 92786 00155 30941 Std Predicted Value -1.430 2.166 -.004 999 Std Residual -2.651 2.964 005 988 a Dependent Variable: quan ly giao vien Dependent Variable: quan ly tài liệu Model Summaryb Pl.61 N 211 211 211 211 Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson a 707 500 487 44758 888 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly tài liệu ANOVAa df 204 209 Model Sum of Squares Mean Square F Sig Regression 40.792 8.158 40.725 000b Residual 40.867 200 Total 81.658 a Dependent Variable: quan ly tài liệu b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.9765 3.6047 2.6492 44179 210 Residual -1.27090 90919 00000 44219 210 Std Predicted Value -1.523 2.163 000 1.000 210 Std Residual -2.840 2.031 000 988 210 a Dependent Variable: quan ly tài liệu Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 677a 458 445 44893 897 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly danh giá ANOVAa df 204 209 Model Sum of Squares Mean Square F Sig Regression 34.723 6.945 34.458 000b Residual 41.115 202 Total 75.838 a Dependent Variable: quan ly danh giá b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.9141 3.4728 2.5804 40719 211 Residual -1.06191 88847 00344 44529 211 Std Predicted Value -1.638 2.186 -.004 999 211 Std Residual -2.365 1.979 008 992 211 a Dependent Variable: quan ly danh giá Dependent Variable: quan ly sở vật chất Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 111a 012 -.012 61010 1.224 a Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv b Dependent Variable: quan ly sở vật chất ANOVAa Pl.62 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 945 189 508 770b Residual 75.933 204 372 Total 76.878 209 a Dependent Variable: quan ly sở vật chất b Predictors: (Constant), ytthamgia, ytnhanthuc, ythuydongcsvc, ytnanglucql, ytnanglucgv Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 3.5620 3.8859 3.7201 06723 211 Residual -.85872 93801 00183 60191 211 Std Predicted Value -2.347 2.468 004 1.000 211 Std Residual -1.408 1.537 a Dependent Variable: quan ly sở vật chất 003 987 211 Thống kê mô tả mẫu học viên Câu tatistics duoc bien tao dieu kien kien thuc va nang cao chat la noi thuc hien hoc tap sang kien luong cuoc song viec bien N Valid 150 150 150 150 Missing 0 0 Mean 2.2733 1.8733 1.9733 2.0467 Std Deviation 66450 71697 71369 58317 c1 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid 1.25 16 10.7 10.7 10.7 1.50 20 13.3 13.3 24.0 1.75 10 6.7 6.7 30.7 2.00 43 28.7 28.7 59.3 2.25 18 12.0 12.0 71.3 2.50 27 18.0 18.0 89.3 2.75 13 8.7 8.7 98.0 3.00 2.0 2.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Câu 3: mức độ thực c1 150 2.0417 46741 Statistics N Valid Missing Mean Std Deviation muc thuc hien xoa mu chu 150 1.9733 56695 muc thuc hien lop tinh thuong 150 2.0733 54461 muc thuc hien chuong trinh sau xoa mu chu 150 2.1533 75739 muc thuc hien chuong trinh tuong duong muc thuc hien chuong trinh tao thu nhap muc thuc hien ct nang cao chat luong cuoc song muc thuc hien chuong trinh dap ung so thich ca nhan muc thuc hien chuong trinh chuan bi cho tuong lai c3th Câu mức độ phù hợp 150 150 150 150 150 150 0 0 0 2.0333 1.9800 1.9533 1.9533 2.1267 2.0308 58409 52418 53516 64856 70755 33589 Statistics muc phu hop xoa mu chu N Valid Missing 150 Pl.63 Mean 1.8933 Std Deviation 60364 muc phu hop lop tinh thuong muc phu hop chuong trinh sau xoa mu chu muc phu hop chuong trinh tuong duong muc phu hop chuong trinh tao thu nhap muc phu hop ct nang cao chat luong cuoc song muc phu hop chuong trinh dap ung so thich ca nhan muc phu hop chuong trinh chuan bi cho tuong lai c3ph 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 1.9067 1.9267 1.8800 2.0533 2.0200 1.9800 1.9467 1.9508 59468 70565 64423 67343 72787 64994 59963 41138 c3ph Valid 1.00 1.25 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13 2.25 2.38 2.50 2.63 3.00 Total Frequency 10 8 11 25 21 38 2 150 Percent 6.7 5.3 5.3 5.3 6.0 7.3 16.7 14.0 25.3 1.3 1.3 4.7 100.0 Valid Percent 6.7 5.3 5.3 5.3 6.0 7.3 16.7 14.0 25.3 1.3 1.3 4.7 100.0 Cumulative Percent 6.7 12.0 17.3 22.7 28.7 36.0 52.7 66.7 92.0 93.3 94.7 99.3 100.0 Câu mức độ thực Statistics muc thuc muc thuc hien to chuc boi muc thuc hien dua di tham duong tai trung hien dua di tham gia cac buoi hoi tam quan thao N Valid 150 150 150 Missing 0 Mean 1.8400 1.8333 1.8800 Std Deviation 65620 60664 69437 Câu mức độ phù hợp N Valid Missing Mean Std Deviation Statistics muc phu hop muc phu hop to chuc boi muc phu hop dua di tham gia duong tai trung dua di tham cac buoi hoi tam quan thao 150 150 150 0 1.8467 2.1133 1.9800 44476 55001 39238 c4th 150 1.8511 51166 c4ph 150 1.9800 32594 Câu mức độ thực N Valid Missing Mean Std Deviation muc thuc hien 1-2 tu?n 150 2.0333 62837 muc thuc hien 1-4 tu?n 150 1.9333 57541 Statistics muc thuc hien tháng ??n tháng 150 2.1600 68620 Câu mức độ phù hợp Pl.64 muc thuc muc thuc hien ??n hien tháng tr? tháng lên 150 150 0 1.9667 1.9067 54854 67899 c5th 150 2.0000 34757 N Valid Missing Mean Std Deviation muc phu hop muc phu hop 1-2 tu?n 1-4 tu?n 150 150 0 1.8667 2.1933 57541 56398 Statistics muc phu hop tháng ??n muc phu hop muc phu hop tháng ??n tháng tháng tr? lên 150 150 150 0 2.0733 1.9933 1.8933 58040 58501 53277 c6th Valid 1.00 1.61 1.67 1.72 1.83 1.89 1.94 2.00 2.06 2.11 2.17 2.22 2.39 2.50 2.67 Total Frequency 10 15 12 13 12 20 15 11 150 Percent 6.7 5.3 6.0 4.0 2.0 10.0 8.0 8.7 8.0 13.3 10.0 5.3 7.3 1.3 4.0 100.0 Valid Percent 6.7 5.3 6.0 4.0 2.0 10.0 8.0 8.7 8.0 13.3 10.0 5.3 7.3 1.3 4.0 100.0 Cumulative Percent 6.7 12.0 18.0 22.0 24.0 34.0 42.0 50.7 58.7 72.0 82.0 87.3 94.7 96.0 100.0 c6ph Frequency Valid 1.17 1.28 1.44 1.78 1.83 1.89 1.94 2.00 2.06 2.11 2.17 2.22 2.28 2.39 2.44 2.56 2.78 2.94 Total 10 6 28 13 12 10 10 150 Percent 4.0 6.7 4.0 4.0 5.3 2.7 18.7 5.3 4.7 8.7 4.7 8.0 6.7 1.3 4.0 6.7 4.0 100.0 Valid Percent 4.0 6.7 4.0 4.0 5.3 2.7 18.7 5.3 4.7 8.7 4.7 8.0 6.7 1.3 4.0 6.7 4.0 100.0 Pl.65 Cumulative Percent 4.0 10.7 14.7 18.7 24.0 24.7 27.3 46.0 51.3 56.0 64.7 69.3 77.3 84.0 85.3 89.3 96.0 100.0 c5ph 150 2.0040 35101 ... quản lý hoạt động bồi dƣỡng trung tập học tập cộng đồng Xây dựng sở lý luận quản lý hoạt động bồi dƣỡng trung tập học tập cộng đồng Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng trung. .. cứu hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng; 2) Quản lý hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng 1.1.Tổng quan tinh hình nghiên cứu hoạt động bồi dƣỡng trung tâm học tập cộng đồng. .. 3.2.Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang 73 3.3 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng cho ngƣời dân trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang (Luận án tiến sĩ), Quản lý hoạt động bồi dưỡng tại các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Tuyên Quang (Luận án tiến sĩ)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay