Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

168 2 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:36

Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt NamQuản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt Nam VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH NGUYỆT QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH NGUYỆT QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VIỆT NAM Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 9380102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Khánh Vinh HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực chưa công bố công trình khoa học TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Minh Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề đặt nghiên cứu luận án 1.3 Cơ sở thuyết nghiên cứu đề tài luận án Trang 7 17 20 Chương LUẬN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 2.2 Chủ thể quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 2.3 Nội dung quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 3.1 Những yếu tố tác động đến quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 3.2 Thực trạng chủ thể, nội dung quản nhà nước biên giới quốc gia biển 3.3 Đánh giá thực trạng quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 23 23 42 49 57 57 68 99 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 4.1 Phương hướng tăng cường quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 4.2 Giải pháp tăng cường quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 110 110 113 143 145 146 161 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATXH An toàn xã hội CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CKCB Cửa cảng biển BĐBP Bộ đội Biên phòng BGQG Biên giới quốc gia BGQGTB Biên giới quốc gia biển ĐBP Đồn Biên phòng KVBG Khu vực biên giới KVBGB Khu vực biên giới biển PBGDPL Phổ biến, giáo dục pháp luật QLNN Quản nhà nước VPHC Vi phạm hành VPPL Vi phạm pháp luật VBQPPL Văn quy phạm pháp luật MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản nhà nước biên giới quốc gia biển phận quản nhà nước biên giới quốc gia, lĩnh vực trọng yếu quản nhà nước quốc phòng, an ninh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định: Chính phủ thống quản nhà nước biên giới quốc gia; Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Cơng an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản nhà nước biên giới quốc gia Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng "lực lượng nòng cốt, chuyên trách phối hợp với lực lượng Công an, ngành hữu quan quyền địa phương hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an tồn xã hội khu vực biên giới theo quy định pháp luật" [94] Kể từ năm 2004 đến nay, Chính phủ thức giao cho Bộ đội Biên phòng trách nhiệm quản nhà nước biên giới quốc gia Trong đó, trách nhiệm quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng ghi nhận nhiều văn quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp khác nhau, nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành Các quy định pháp luật tạo sở pháp hữu hiệu cho việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ đội Biên phòng địa bàn khu vực biên giới biển Những năm qua, việc thực trách nhiệm Bộ đội Biên phòng quản nhà nước biên giới quốc gia biển góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển ổn định; mặt công tác khác (tham mưu, đối ngoại, qn sự, xây dựng biên phòng tồn dân, trận biên phòng tồn dân, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh mặt, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn…) ngày tăng cường Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, khách quan chủ quan, đặc biệt nguy chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm thiếu hoàn thiện pháp luật quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia khiến cho việc thực trách nhiệm Bộ đội Biên phòng quản nhà nước biên giới quốc gia biển có khó khăn, vướng mắc hạn chế định, như: hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật biên giới quốc gia chưa tiến hành thường xun; cơng tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử tình vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia biển có lúc, có nơi, có vụ việc chưa kịp thời, chủ động chưa sát với thực tế; việc thực thẩm quyền Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử vi phạm pháp luật khu vực biên giới biển có việc lúng túng, hiệu chưa cao; cơng tác phối hợp Bộ đội Biên phòng với quan, lực lượng chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia biển, giữ gìn an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội khu vực biên giới biển chưa thực thường xuyên, thông suốt hiệu quả… Những hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thành công Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 công bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc tình hình Tuy nhiên, thời gian qua, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện vấn đề Bởi vậy, việc nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài Quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm luận án tiến sĩ có ý nghĩa luận thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao hiệu xây dựng tổ chức thực thi pháp luật biển, đảo, biên giới quốc gia biển Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng tình hình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án làm sáng tỏ vấn đề luận quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng; phân tích, đánh giá thực trạng quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng nước ta nay; sở đó, đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu, đánh giá kết cơng trình khoa học ngồi nước liên quan đến đề tài luận án để từ xác định vấn đề luận, thực tiễn giải pháp cần nghiên cứu luận án - Phân tích, làm rõ vấn đề luận quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng, như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, chủ thể, nội dung quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng - Khảo sát thực tế, nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác Bộ đội Biên phòng, phân tích, đánh giá kết quả, rút ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân ưu điểm hạn chế quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng - Đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hoạt động quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án hoạt động thực thi trách nhiệm Bộ đội Biên phòng quản nhà nước biên giới quốc gia biển từ năm 2008 (thời điểm Chính phủ Việt Nam trình Uỷ ban Ranh giới thềm lục địa báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa nằm phạm vi 200 hải tính từ đường sở Việt Nam) đến năm 2018 khn khổ khoa học Luật Hành Việt Nam, quy định pháp luật hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ đội Biên phòng Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu luận án phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm Đảng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia 4.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận án bao gồm: phân tích tổng hợp, hệ thống, so sánh, lịch sử cụ thể, chuyên gia, thống kê, lựa chọn điển hình Ngồi ra, luận án sử dụng cách tiếp cận đa ngành liên ngành luật học nghiên cứu luận thực trạng quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Bằng phương pháp thống kê, hệ thống, phân tích tổng hợp, luận án nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết cơng trình khoa học liên quan đến đề tài luận án để rút vấn đề cần nghiên cứu, giải luận án Để nghiên cứu, làm rõ luận quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng, luận án sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp với cách tiếp cận liên ngành, đa ngành luật học Bằng phương pháp thống kê, lựa chọn điển hình, luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2018 Các phương pháp hệ thống, phân tích tổng hợp luận án sử dụng để xác định phương hướng đề giải pháp tăng cường trách nhiệm Bộ đội Biên phòng quản nhà nước biên giới quốc gia biển Đóng góp khoa học luận án - Bổ sung, hoàn thiện luận quản nhà nước biên giới quốc gia biển lực lượng Bộ đội Biên phòng - Bổ sung luận khoa học cho lực lượng Bộ đội Biên phòng nâng cao hiệu quản nhà nước biên giới quốc gia biển - Góp phần hồn thiện sở pháp cho việc thực thi quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Ý nghĩa luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa luận Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung, phát triển hồn thiện luận quản nhà nước biên giới quốc gia nói chung, quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy quản nhà nước; biên giới lãnh thổ; quản nhà nước biên giới quốc gia quản nhà nước biển, đảo Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức hiệu thực quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Cơ cấu luận án Ngồi phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, Luận án kết cấu thành chương sau: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương luận quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Chương Thực trạng quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Chương Phương hướng giải pháp tăng cường quản nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng [65] Học viện Hành Quốc gia (2009), Giáo trình Quản nhà nước an ninh, quốc phòng, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội; [66] Học viện Hành Quốc gia (2016), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên - Quyển Phần thuyết, Nxb Bách khoa Hà Nội, Hà Nội; [67] Hà Minh Hồng (chủ biên, 2012), Dọc đường sở biển Tở quốc tơi, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Hà Nội; [68] Phạm Sóng Hồng (2010), Nâng cao nhận thức nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh BGQG thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Khoa học Biên phòng, số 21; [69] Tăng Huệ (2007), Một số vấn đề cơng tác biên phòng Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội [70] Trần Mạnh Hùng (2016), Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đởi hoạt động giám sát biên phòng đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành kiểm soát xuất, nhập cảnh cửa cảng biển, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng số 50 (tháng 5/2016); [71] Trần Mạnh Hùng (2018), Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thực tốt cơng tác kiểm sốt xuất, nhập cảnh cửa khẩu, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng số 60 (tháng 01/2018); [72] http://canhsatbien.vn/portal/quoc-phong-an-ninh/btl-canh-sat-bien-btlbo-doi-bien-phong-so-ket-3-nam-cong-tac-phoi-hop, truy cập 18/5/2018; [73] http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-va-Bien-phong-The-tranlien-hoan-trong-cong-tac-phoi-hop.aspx, truy cập 18/5/2018; [74] Raoul Marc Jennar (1998), Các đường biên giới nước Campuchia cận đại, Luận án tiến sĩ ngành ngôn ngữ, văn học văn minh, Ban Biên giới Chính phủ dịch giới thiệu, Hà Nội; [75] Nguyễn Văn Khanh (2015), Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; 149 [76] Vũ Hồng Khanh (2016), Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia biển khu vực miền Trung, Luận án tiếnquân sự, Học viện Biên phòng, Hà Nội; [77] Vũ Hồng Khanh (2016), Giải pháp nâng cao hiệu Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Tạp chí Khoa học giáo dục Biên phòng số 49 (tháng 3/2016); [78] Mai Hữu Khuê (2003), luận quản nhà nước, Hà Nội; [79] Mai Hữu Khuê, Bùi Văn Nhơn (chủ biên, 2002), Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính, Nxb Lao động, Hà Nội; [80] Nguyễn Đức Mạnh (2018), Đẩy mạnh thực công tác bảo đảm hậu cần Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nay, Tạp chí Khoa học Biên phòng số 72 (7&8 -2018); [81] Nguyễn Ngọc Minh (1997), Luật biển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; [82] Masahiro Miyoshi (2012), Yêu sách Đường chữ U Trung Quốc có phù hợp với luật quốc tế hay không?, nghiencuuquocte.net; [83] Katherine Morton (2016), Tham vọng Trung Quốc vấn đề Biển Đông: trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?, www.nghiencuubiendong.vn; [84] Lê Minh Nghĩa (1996), Cơ sở khoa học việc hoạch định quản vùng biển, thềm lục địa Việt Nam, Đề tài Ban Biên giới Chính phủ chủ trì, Mã số: KT-03-19; [85] Tạ Minh Ngọc (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Thanh niên; [86] Yvơ Lacơxtơ (1988), Những vấn đề địa - trị: Hồi giáo, Biển, Châu Phi, cơng trình xuất với tài trợ Bộ Văn hoá thông tin Pháp, in Viện Thông tin tư liệu địa chất; [87] G.M.Lokshin (2016), Biển Đơng: tìm kiếm đồng thuận nan giải, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; [88] Martine Lombard & Gilles Dumont (2007), Pháp luật hành Cộng hồ Pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội; 150 [89] Trần Thị Diệu Oanh (2003), Tăng cường quản nhà nước pháp luật biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; [90] Raul C.Pangalangan, Những phát triển gần Luật đường sở Philippines, www.nghiencuubiendong.vn, truy cập ngày 27/8/2017; [91] Mao Chấn Phát (1995), Bàn Biên phòng (Biên phòng luận), Nxb Khoa học Quân Trung Quốc, Tài liệu tham khảo Uỷ ban Biên giới quốc gia dịch giới thiệu; [92] Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thơng đồng chủ biên (2016), Tìm hiểu số thuật ngữ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; [93] Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn (2014), Quản nhà nước tổng hợp thống biển, hải đảo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; [94] Quốc hội (2003), Luật biên giới quốc gia, số 06, ngày 17.6; [95] Quốc hội (2004), Luật an ninh quốc gia, số 31/2004/QH11, ngày 03.12; [96] Quốc hội (2005), Luật Công an nhân dân, số 54, ngày 29.11; [97] Quốc hội (2012), Luật xử VPHC, số 15/2012/QH13, ngày 20.6; [98] Quốc hội (2012), Luật Biển Việt Nam, số 18, ngày 21.6; [99] Quốc hội (2015), Luật tài nguyên, môi trường biển hải đảo, số 82, ngày 25.6; [100] Nguyễn Bá Quỳ (2002), Quản vùng bờ, Trường Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội; [101] Đặng Đình Q, Nguyễn Minh Ngọc (2012), Biển Đơng - địa trị, lợi ích, sách hành động bên liên quan, Nxb Thế giới; [102] Lê Quý Quỳnh, Nguyễn Trường Giang (chủ biên, 2014), Các hiệp dịnh phân định biển Việt Nam nước láng giềng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 151 [103] Đỗ Văn Sen (2015), Pháp luật khai thác tài nguyên biển VIệt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội; [104] Nguyễn Trung Thanh (2017), Một số kinh nghiệm tiến hành cơng tác đảng, cơng tác trị nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Bộ đội Biên phòng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng số 54 (tháng 1/2017); [105] Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu (1996), Luật Hành Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh; [106] Nguyễn Hồng Thao (1997), Những điều cần biết Luật biển, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; [107] Nguyễn Văn Thắng (2016), Bộ đội Biên phòng tham gia tiến trình hội nhập chế cửa quốc gia, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng số 50 (tháng 5/2016); [108] Thái Vĩnh Thắng (2008), Từ điển thuật ngữ luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; [109] Nguyễn Vĩnh Thắng (2014), Một số vấn đề bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; [110] Thủ tướng Chính phủ (2015), Chỉ thị việc tở chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tình hình mới, số 01, ngày 09.01; [111] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định thực thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, số 22, ngày 15.4; [112] Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định thực thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, số 10, ngày 03.3; [113] Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định quy định thủ tục điện tử tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngồi khơi thơng qua Cơ chế cửa quốc gia, số 34, ngày 23.8; [114] Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định việc phê duyệt danh sách 152 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, số 131, ngày 25.01; [115] Trần Thị Lâm Thi (2015), Cưỡng chế hành chính: luận thực tiễn, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội; [116] Tổng cục Chính trị (2012), Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ đội Biên phòng cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới nay, Sách chuyên khảo, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; [117] Tổng cục Chính trị (2015), Phát huy vai trò Bộ đội Biên phòng phở biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biển, đảo nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; [118] Phí Đức Tuấn (2010), Những vấn đề định hướng giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nước an ninh trật tự, sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Tiến sỹ, Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội; [119] Trần Cơng Trục (1994), Hồn thiện pháp luật quản nhà nước vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; [120] Trần Cơng Trục (2014), Dấu ấn Việt Nam Biển Đông, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội; [121] Trung tâm Từ điển Bách khoa Quân (2004), Từ điển Bách khoa Quân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; [122] Trường Đại học Biên phòng (2003), Quy chế pháp biên giới quốc gia đất liền quy chế pháp vùng biển Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; [123] Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình tra giải khiếu nại, tố cáo, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; [124] Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật quốc tế, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; 153 [125] Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Luật biển quốc tế đại, Nxb Lao động Hà Nội, Hà Nội; [126] Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; [127] Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội; [128] Jean - Jacques Rousseau (2004), Bàn khế ước xã hội, Nxb luận trị, Hà Nội; [129] Donald R.Rothwell (2013), Công ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 khả áp dụng vào giải tranh chấp Biển Đông, http://nghiencuubiendong.net; [130] Clive Schofield (2013), Những vùng biển ngày nhiều tranh chấp? Các yêu sách biển mâu thuẫn Biển Đông, http://nghiencuubiendong.net; [131] Ian Storey (2013), Lợi ích an ninh hàng hải Nhật Đông Nam Á tranh chấp biển đông, nghiencuuquocte.net; [132] Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1997), Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, số 02, ngày 28.3; [133] Viện Nghiên cứu hành (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội; [134] Jon M.Vandyke, Dale L.Bennett (1993), Các đảo việc hoạch định không gian biển Biển Đông, (đăng Niên giám biển, 10, Nxb Trường Đại học Chicago, tr.54-89), Tài liệu tham khảo Ban Biên giới Chính phủ dịch giới thiệu; [135] Viện Lịch sử Quân Việt Nam (2006), Lược sử quân đội nước Đông Nam Á, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; [136] Prosper Weil (1995), Luật hành chính, Nxb Thế giới, Hà Nội; [137] Khim Y (1978), Nước Campuchia vấn đề mở rộng vùng biển vịnh Thái Lan, Luận văn tiếnquốc gia luật, Tài liệu tham khảo Ban Biên giới Chính phủ dịch giới thiệu; 154 [138] Nguyễn Như Ý - chủ biên (1999), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội; [139] webside: http://tapchiqptd.vn/vi/bao-ve-to-quoc/kiem-ngu-viet-nam- dong-hanh-cung-ngu-dan-tren-bien/11367.html [140] webside: http://www.congannamdinh.gov.vn/tin-hoat-dong/trong- nganh/canh-sat-duong-thuy-50-nam-xay-dung-va-truong-thanh.118.html [141] webside: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai- chinh/2017-10-26/5-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-bo-doi-bienphong-hai-quan-viec-phoi-hop-ngay-cang-thuc-chat-49594.aspx [142] webside: https://baomoi.com/tu-the-vang-cua-ec-nhin-lai-chinh- minh/c/24947857.epi [143] webside: http://www.bienphong.com.vn/bdbp-xa-c-la-p-va-da-u- tranh-tha-nh-cong-1-199-chuyen-a-n-ve-ma-tuy/ [144] webside: http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/201702/bo-doibien-phong-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-301943/ 155 PHỤ LỤC 156 Phụ lục Các văn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham mưu soạn thảo, ban hành (2008 - 2018) STT ` 10 TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ I Tham mưu soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật A Tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự cửa cảng biển Hết hiệu lực Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ hoạt động đối ngoại biên phòng Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 huy động nhân lực, tàu thuyền phương tiện dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 quy định cấp hép phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước Việt Nam Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13/12/2011 Chính phủ mẫu biểu xử phạt vi phạm hành BĐBP, Cảnh sát Biển Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử Bộ Tư lệnh phạt vi phạm hành vùng biển, đảo thềm lục Cảnh sát địa nước CHXHCN Việt Nam biển chủ trì tham mưu Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 quản hoạt động người, phương tiện KVBGB nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 Chính phủ huy động nhân lực, tàu thuyền phương tiện dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển nước CHXHCN Việt Nam 157 11 Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 sửa đổi, bổ Bộ Tư lệnh sung số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày Cảnh sát 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành biển chủ trì vùng biển, đảo thềm lục địa nước tham mưu CHXHCN Việt Nam 12 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn 13 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 quy định quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự cửa cảng 14 Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 15 B Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 việc thực thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 16 Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn biển vùng nước cảng biển 17 Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 thực thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 18 Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 quy định thủ tục điện tử tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngồi khơi thơng qua chế cửa quốc gia 19 C Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thơng tư số 101/2008/TT-BQP ngày 09/7/2008 hướng dẫn thực xử phạt vi phạm hành quản bảo vệ biên giới quốc gia 20 Quyết định số 158/2008/QĐ-BQP ngày 04/12/2008 việc ban hành Quy định nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia Quân đội nhân dân Việt Nam 21 Quyết định số 182/2008/QĐ-BQP ngày 27/12/2008 thực chế độ sối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc BĐBP làm nhiệm vụ tăng cường xã biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn Thơng tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 hướng dẫn thực Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 21/4/2009 Chính phủ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự cửa cảng biển 22 23 Hết hiệu lực Thông tư số 145/2010/TT-BQP ngày 29/10/2010 hướng dẫn biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành BĐBP 158 Hết hiệu lực Cảnh sát biển 24 Thông tư số 90/2011/TT-BQP ngày 30/6/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT ngày 17/11/2005 BQP hướng dẫn thực Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 Chính phủ Quy chế cửa biên giới đất liền Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 BQP hướng dẫn thực Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 Chính phủ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự cửa cảng biển 25 Thông tư số 188/2011/TT-BQP ngày 07/11/2011 hướng dẫn thực thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cửa cảng biển 26 Thông tư số 240/2011/TT-BQP ngày 29/12/2011 quy định công tác trinh sát kỹ thuật Bộ đội Biên phòng phòng, chống tội phạm ma tuý tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội Thông tư số 02/2012/TT-BQP ngày 13/01/2012 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ hoạt động đối ngoại biên phòng Thông tư số 47/2012/TT-BQP ngày 31/5/2012 quy định xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật Quân đội 27 28 Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì tham mưu 29 Thơng tư số 78/2013/TT-BQP ngày 25/6/2013 quy định biện pháp BĐBP Cảnh sát biển phòng, chống mua bán người 30 Thơng tư số 97/2014/TT-BQP ngày 16/7/2014 quy định ban hành, quản sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành Bộ Quốc phòng 31 Thơng tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 hướng dẫn Bộ Tư lệnh thực số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày Cảnh sát 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành biển chủ trì vùng biển, đảo thềm lục địa nước tham mưu CHXHCN Việt Nam Thông tư số 47/2015/TT-BQP ngày 18/6/2015 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 quy định công 32 33 159 tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng 34 Thơng tư số 78/2016/TT-BQP ngày 08/6/2016 quy định quy trình xử vi phạm hành BĐBP 35 Thơng tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 quy định thực số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 Chính phủ quản hoạt động người, phương tiện KVBGB nước CHXHCN Việt Nam 36 Thông tư số 49/2017/TT-BQP ngày 08/3/2017 hướng dẫn thực Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ thực thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 37 D Tham mưu ban hành văn liên tịch Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTTTT-BQP ngày 04/3/2008 hướng dẫn việc thiết lập trì điểm truy cập dịch vụ viễn thông công cộng đơn vị Quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới 38 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP ngày 17/02/2014 hướng dẫn thực việc bắt, tạm giữ hình kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình Đồn Biên phòng 39 Thơng tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCABNG ngày 06/5/2015 quy định cấp phép cho phương tiện, lực lượng kèm theo phương tiện nước vào tìm kiếm, cứu nạn Việt Nam ` II Tham mưu soạn thảo, ban hành văn hành A Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư xã biên giới Việt NamCampuchia đến năm 2015 Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo 40 41 42 43 44 45 Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ phát triển bền vững biển hải đảo Việt Nam Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam bị nước bắt giữ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân hoạt động kinh tế biển, đảo”; Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 phê duyệt chương trình bố trí dân cư vùng: thiên tai, đặc biệt khó 160 khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 46 47 Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 Thủ tướng Chính phủ việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản thời gian tới 48 Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin truyền thông vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 49 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tình hình 50 Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Triển lãm đồ trưng bày tư liệu chủ quyền Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ơ cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” 51 52 53 54 55 B Tham mưu cho Bộ Quốc phòng Quyết định số 2984/QĐ-BQP ngày 16/8/2010 cơng bố, bãi bỏ thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản Bộ Quốc phòng Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19/10/2013 thực Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 thực Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021” Kế hoạch số 920/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 thực Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, năm 2017 III Tham gia xây dựng văn quy phạm pháp luật 56 57 58 Luật xử vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012 Luật tài nguyên, môi trường biển hải đảo số 161 59 60 61 62 63 64 65 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Luật tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015 Luật tố tụng hình số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Luật thuỷ sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 Thông tư số 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấp phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước giấy phép cho người Việt Nam người nước thực hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngồi Thơng tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 việc hướng dẫn thực Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 Thủ tướng Chính phủ số sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, ni trồng hải sản dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa Nguồn: Phòng Pháp chế - Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng 162 Phụ lục Thống kê số lượng văn Phòng Quản biển tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành (2008-2017) Năm Điện đạo Văn hành 2008 132 121 2009 91 127 2010 95 87 2011 105 96 2012 74 108 2013 109 101 2014 89 92 2015 98 103 2016 102 94 2017 81 112 Tổng 976 1.041 Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình kết cơng tác Biên phòng tuyến biển Phòng Quản biển thuộc Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng từ năm 2008 đến năm 2017 163 ... lý nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 3.1 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước biên. .. biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 3.2 Thực trạng chủ thể, nội dung quản lý nhà nước biên giới quốc gia biển 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng. .. CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 4.1 Phương hướng tăng cường quản lý nhà nước biên giới quốc gia biển Bộ đội Biên phòng 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay