Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc người (Luận án tiến sĩ)

218 7 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:32

Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc ngườiVăn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc người VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN BA VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ VĂN HĨA TỘC NGƢỜI LUẬN ÁN TIẾNVĂN HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN BA VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ VĂN HĨA TỘC NGƢỜI Chuyên ngành: Văn học dân gian Mã số: 9.22.01.25 LUẬN ÁN TIẾNVĂN HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đỗ Lai Thúy TS Bùi Thị Thiên Thai HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận án trung thực, đảm bảo độ chuẩn xác cao Các tài liệu tham khảo, trích dẫn có xuất xứ rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hà Nội, tháng 12 năm 2018 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Ba MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Quy ước cách viết luận án Danh mục sơ đồ, thống kê luận án MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Đóng góp khoa học luận án 10 Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án 10 Kết cấu luận án 11 NỘI DUNG Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 12 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 12 1.1.1 Về nguồn gốc lịch sử tộc người Cao Lan Việt Nam 12 1.1.2 Về thành phần tộc người tộc danh Cao Lan 18 1.1.3 Về văn hóa Cao Lan 28 1.1.4 Về văn học dân gian Cao Lan 33 1.1.5 Nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa 35 1.1.6 Văn học dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa 36 1.2 Cơ sở lí thuyết 39 1.2.1 Không gian xã hội mối tương quan với văn hóa tộc người 39 1.2.2 Văn học dân gian mối quan hệ với không gian xã hội 42 1.2.3 Những phương diện không gian xã hội 43 Chƣơng 2: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN 47 2.1 Truyện cổ Cao Lan 47 2.1.1 Về diện mạo truyện cổ Cao Lan 47 2.1.2 Về phân loại truyện cổ Cao Lan 49 2.1.3 Nội dung truyện cổ Cao Lan 49 2.2 Dân ca Cao Lan 59 2.2.1 Cội nguồn tiếng hát 59 2.2.2 Phân loại dân ca Cao Lan 61 2.2.3 Giới thiệu số loại dân ca Cao Lan 63 2.3 Tục ngữ, câu đố, truyện thơ Cao Lan 74 2.3.1 Tục ngữ 74 2.3.2 Câu đố 75 2.3.3 Truyện thơ 75 Chƣơng 3: VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ KHƠNG GIAN 77 SINH TỒN 3.1 Một nhận thức không gian sinh tồn 77 3.2 Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ mối quan hệ không gian sinh tồn 78 3.2.1 Các mối quan hệ [của người] với không gian thời gian 78 3.2.2 Các mối quan hệ [của người] với môi trường tự nhiên 84 3.2.3 Các mối quan hệ [của người] thông qua trao đổi 93 3.2.4 Các mối quan hệ gia đình, họ hàng xóm giềng 97 3.3 Khơng gian sinh tồn ý thức tộc ngƣời [ở ngƣời] Cao Lan 106 Chƣơng 4: VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ KHƠNG 112 GIAN THIÊNG 4.1 Mối quan hệ không gian sinh tồn không gian thiêng 112 4.2 Khơng gian thiêng đời sống gia đình ngƣời Cao Lan 115 4.2.1 Ngôi nhà sàn: ca sống 115 4.2.2 Nghi lễ nhà xe: ca đưa tiễn linh hồn 123 4.3 Không gian thiêng đời sống cộng đồng, làng 128 4.3.1 Lễ hội Đám tăng: ca vị thần 128 4.3.2 Lễ hội đình làng: ca cộng đồng 131 4.4 Không gian thiêng cảm quan vũ trụ ngƣời Cao Lan 132 4.4.1 Về hình thành vũ trụ 132 4.4.2 Con đường tâm linh hay kết nối tầng vũ trụ 135 4.4.3 Vị linh hồn 141 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 169 QUY ƢỚC VIẾT TẮT ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Groupes ethniques de L’indochine Ethnic groups ò Northern Southeast Asie Southeast Asian Studies GEL EGNSA SAS Tạp chí Nghiên cứu văn học NCVH Tạp chí Văn hóa nghệ thuật VHNT Tạp chí Dân tộc học Nguyễn Văn Ba sưu tầm DTH NVB ts Nguyễn Văn Ba NVB Nhà xuất Nxb Phụ lục PL Trang Tr QUY ƢỚC CÁCH VIẾT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN - Dân tộc (nation): Ở Việt Nam, nhiều có nhầm lẫn ý nghĩa dân tộc (nation) tộc người (ethnic) Vì vậy, luận án, quy ước: viết “dân tộc” cộng đồng quốc gia dân tộc, bao gồm nhiều tộc người lãnh thổ Việt Nam - Tộc ngƣời (ethnic): Chỉ tộc người cụ thể cộng đồng dân tộc Việt Nam (như tộc người Kinh, tộc người Dao, tộc người Thái…) Những phần trích dẫn, chúng tơi để nguyên văn theo cách viết tác giả - Sịnh ca: Dân ca Cao Lan có nhiều cách viết khác “sình ca”, “xình ca”, “xịnh ca”, “slịnh ca” “sịnh ca” Trong luận án, sử dụng thống cách viết “sịnh ca” Đây cách nói viết phổ biến người Cao Lan sử dụng nói dân ca tộc người Những phần trích dẫn, chúng tơi để ngun văn theo cách viết tác giả - Làu Slam: Là tên truyện cổ người Cao Lan Trong tài liệu chúng tơi có được, tồn nhiều cách viết Làu Slam [143], Kó Làu Slam [147], Kó Lau Slam [144] Để thống luận án, sử dụng cách viết Làu Slam để văn tác phẩm, đồng thời tên nhân vật trung tâm truyện cổ Trong trích dẫn cụ thể, giữ nguyên cách viết tác giả - In đậm: Nội dung luận án muốn nhấn mạnh - In nghiêng (đậm): Tên tác phẩm - In nghiêng (không đậm): Tên sách, tài liệu - In nghiêng ngoặc kép (khơng đậm): Trích dẫn văn dân ca, truyện… Trong giới hạn dung lượng luận án, phần trích dẫn dân ca, chúng tơi dùng dấu gạch chéo (/) để phân tách câu ca DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG THỐNG KÊ TRONG LUẬN ÁN Bảng 1: Thống kê nguồn ngữ liệu khảo sát luận án Bảng 2: Thống kê số người Cao Lan số địa phương Bảng 3: Thống kê số tộc người Tuyên Quang Hình 1: Mơ hình khơng gian sinh tồn người Cao Lan Hình 2: Mơ hình khơng gian thiêng người Cao Lan MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tính chất đa tộc người trở thành điểm nhấn hấp dẫn văn hóa Việt Nam nói riêng khu vực Đơng Nam Á nói chung Ở Việt Nam, bên cạnh dân tộc Kinh, chiếm số lượng lớn nhất, giữ vai trò trung tâm, tộc người thiểu số khác mang sắc thái văn hóa đặc trưng đặc trưng tạo nên văn hóa đa dạng phong phú tính cấu trúc thống chặt chẽ văn hóa Việt Nam Các tộc người có truyền thống văn hóa lâu đời đặc biệt kho tàng văn hóa - văn chương truyền miệng đa dạng, phong phú Những sáng tạo nghệ thuật chắt chiu qua bao biến cố thời gian cần bảo tồn phát huy giá trị, thời kì hội nhập quốc tế Lâu nước ta, vấn đề “bản sắc dân tộc”, vấn đề “thống đa dạng” văn hóa ln trọng Tuy nhiên, để thực có đa dạng thống đó, trước hết cần nhận thức cách sáng rõ tộc người Bởi tộc người sáng tạo văn hoá của/cho mình, chứa đựng văn hóa sức sống, tiềm năng, lĩnh, sức sáng tạo sắc Bằng văn hóa thơng qua văn hóa, tộc người đó, qua hệ, xây dựng cho chuẩn mực sống, quan hệ cộng đồng, hình thức lao động đấu tranh xã hội Chính thế, tộc người có vị riêng nó, vị ln ln cần tôn trọng Tộc người Cao Lan (thường bị gộp với Sán Chí để gọi tên chung Sán Chay Cao Lan – Sán Chí) sinh sống khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam, tập trung đơng Tun Quang Cũng giống tộc người thiểu số khác, Cao Lan có truyền thống văn hóa lâu đời, mang sắc riêng, phải kể đến kho tàng văn học dân gian Loại hình văn hóa này, từ nửa cuối kỉ XX số học giả sưu tầm, giới thiệu với cơng trình như: Dân ca Cao Lan (Phương Bằng, 1981), Truyện cổ Cao Lan (Lâm Quý Phương Bằng, 1983), Xịnh ca Cao Lan (Lâm Quý, 2004), Dân ca Cao Lan (Ngô Văn Trụ, 2006)… Đây công sức quý báu nhà nghiên cứu việc giữ gìn, phục dựng kho liệu văn 10 Phụ lục SƠ KIỂM DỊCH VÀI LỜI SÌNH CA* Người dịch: Nghệ nhân Sầm Văn Dừn (Thơn Mãn Hóa, xã Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang) ĐÊM HÁT THỨ Tiếng Cao Lan Su dắt hấy chai tạo … ngu Căm dì hắm phồng sềnh … cấy Đến gặp bạn mười mười Mài hắm hai sênh vừn sằn Cất giọng bồi hồi nghề chiêu đăm Cái giải để ca Vằn lênh người nhằn vừn sằn Chúng hai đứa giải sầu mà Làng di vừn nình vừn Anh giải em giải Sày sày vừn kít phơng làu Hai người giải ca Con quạ gáy đầu cầu Péc sích lài sìu phây sưng chau Con chim lơng trắng bay rủ châu Phây … pụm chau mà va sái Bay cao bay xa không nơi đâu Phéc sính phan quay nháu dàu Quay chốn cũ đậu nơi ban đầu Sời- Ca- Lài: Mồng ăn chay đến hơm rằm Trong lòng bụng chẳng mỡ tăm Ú a sinh tá sời tàu Tu lưi di mù dắt tím dằu Cái – Vừn- Sình Tiếng Việt Anh từ nhà Mù lài mù tắc lù tằn hai Không không đường đá thông Lâu hú hènh sin tưi hènh hù Con hổ trước anh theo sau Pụn tìu sấy mềnh vừi phồng làu Nghĩ bụng mệnh tham tài sắc không * Đến nay, đêm hát thứ người Cao Lan Lâm Quý, Phương Bằng dịch tiếng phổ thông (tiếng Việt) Các đêm hát lại giới thiệu sơ lược mặt nội dung Trong q trình thực địa, chúng tơi sưu tầm thêm đêm hát tương ứng với sách hát người Cao Lan (từ đến – sách viết chữ Hán) Để có nhìn cụ thể đêm hát, đồng thời có nhìn hệ thống sịnh ca ban đêm người Cao Lan, đề xuất việc tuyển dịch đêm hát nghệ nhân Sầm Văn Dừn đồng ý Do giới hạn thời gian, kinh phí, nên chúng tơi chọn dịch, giới thiệu đoạn tiêu biểu Hi vọng thời gian tới, có đủ kinh phí, chúng tơi tổ chức dịch trọn vẹn đêm hát người Cao Lan 204 10 Sời- Ca- lài Anh- từ- nhà Sằm san làu hú kậu ai Núi cao tiếng hổ thật ghớm ghê Lâu hú hènh sin tưi hènh hù Lối mòn hổ vừa trước Tun liu dắt tìu mục mùng lài Nếu mà đoản mệnh chẳng mong Lài – Pin- Lài Anh- về- bên Mù lài mù tắc lù tằn lài Không không dây nối dây Nháu sời tàng săm nhằn co Thấy đầm sen nở hoa nhà Síu tưi lù dưn di nàn lài Chi cách xa sum vầy Pêc sích mục kịu phăn phăn Mn lồi chim hót cao Chị cu di kiuj di mù dằn Chim cu muốn hót sánh Làng săn hợp sính mằn sồng chí Anh lồi cánh mỏng khơng chung Lò mung chị chao nàn thút săn Lo gặp tơ nhện bùng nhùng thêm lo Chịu chao qua sời vù cán píu Con nhện vương tơ qua lúa Sỉnh sịch phơng làu tạng mờn căm Nghĩ hẳn phong vui Cháo sênh cắn ngò nhệt Sao mai sánh vầng trăng nguyệt Mấy tắc sềnh xung sấy cắn sằm Nếu chẳng thành đôi hồi sau truyền tìm Mu chư nhập dừn thau héc chị Con lợn vào vườn ăn chộm mía Héc lùi chị cam săm cắm sây Ăn mía chẳng muốn thây Hồng vú tá sáu sắc Lửa đỏ em làm vòng tay bạc Sính sịch tạo sáu di nàn lầy Tay đeo vòng bạc nhớ xây Lìn- Pin- Lìn 10 Ý muốn yêu yêu Xa pằng hấy ốc sời sa pin Bên bờ cát trắng làm nhà phiêu Tam nháu hậy sằm tàng săm chộng Gánh sen đến trồng đầm bờ suối Tun liu dắt tìu mục mùng lìn Nếu đứt đoạn đừng kêu ĐÊM HÁT THỨ Tiếng Cao Lan Làng tơc sư quăn chí nhì Tiếng Việt Anh người học gieo quân tử Em người làm vải chẳng 205 Mòi mà mù vừi chi Đừng nói em cho hỏi Mục sứt síu nình Pun mờn tưi Người sinh tháng Giêng trực Chinh nhêt nhằn senh sục mớt Chènh nhènh nhằn senh nhằn sạc héc Tháng Giêng Dần sinh trực hổ Hú nhi say síu sời san tàu Con hổ bé nhỏ chúa Sơn lâm Nhớt tàu sờm vơc hú sờm sắt Mặt trời khuất hổ xuất Héc nhi sờm sờm lài dầu Hổ nhe hổ báo xuất rầm rầm Ngừi nhên mâu senh nhằn sục thục Tháng Hai trực Mão sinh thỏ (mèo) Nhằn sứt thục mào to táy sìn Truyền thuyết thỏ lơng tiền Nhằn sứt thục mào héo phục pắt Lông thỏ làm bút viết vẽ đẹp Phục pắt tày su cậy dư nình Viết thư để gửi nhắn em liền Sam nhựt nhằn Senh nhằn Sục Lồng Tháng Ba trực Thìn sinh rồng Lồng sời thin lềnh cạn Hư Phông Rồng mây khiển bão giông Dặt Sừn lùi mềnh Sam Sừn hư Một tiếng vang ba lần mưa bão Tếc tếc lowc lài lò chẹnh chơng Giọt mưa rơi xuống giấc đương nồng Sậy nhệt nhằn Senh nhằn Sục Sì Tháng Tỵ trực rắn Háu hòm Péc dich mòi mù chi Miệng rắn nọc độc biết hay Hènh cụ San tằu Phạ Sì nhâu Qua núi qua đồi anh sợ rắn Hai háu mờn nhình Sú dich y Hỏi em thuốc để trị Ngu nhit ngo sanh nhằn sục mơ Tháng Năm trực Ngọ sinh ngựa Mơ nhè say síu cun nhằn Con ngựa to nhỏ đến phục nhà quan tắc cun nhằn cai …su Đưa quan dạo cảnh đến đô thị Phụng mơ sùi cai héc sáo Thả bãi sảnh cỏ non nhàn Sắt nhêt săn senh nhằn sục hằn Tháng Bảy trực Thân sinh khỉ Sùi san sùi lênh cụ săn săn Trên núi suốt bốn mùa Nhớt lưi sùi san héc cáp chí Ngày leo tìm ăn Dì sốc sời mục ngàn tàu Tối đến lại cành cao Lộc nhêt mừi senh nhằn sục dình 206 Tháng Sáu trực Mùi sinh dê 10 11 12 13 Hàm táy sư sai ngu sụn sình Hàm râu dài lê thê Nhợt lực sùi cai héc mùn sáo Ngày lên bãi tìm cỏ Dì lài tam nhơp sàng mìn Tối sừng gác nằm kề chuồng Phát nhet dâu senh nhằn sục cay Tháng Tám trực Dậu sinh gà Tằn cun kích tơp Đầu mang màu đỏ chân đạp đất Nhớt lức sùi cai sơp cốc mơi Ban ngày quanh cửa ăn chơi Dì lài sốc thệnh ngu keng tày Canh năm báo sáng cho người thôn quê Các nhêp sắt senh nhằn sục cáu 10 Tháng trực Tuất sinh chó Cùng nình săt hợi nình quay Cùng em em Tu cày sày héc nhằn sàn phờn Bụng đói tìm đến cơm nhà chủ Dì lài cắn sốc mòi mùn thay Tối đến trực phục cửa nằm kề Nhêp hời senh nhần sục chư 11 Tháng Mười Hợi sinh lợn Táu cốc bốc hang lài dưng chư Giã gạo lấy cám dành để ni San péc cụn sìn mù mơi Ba trăm quan tiền anh không bán Tài cụ nhằn mùn lưi chư Chỉ để làm lễ cho đôi nên trồng Nhêt chí senh nhằn sục sứ 12 Tháng Mười Tý trực chuột Sứ nhi sạy síu héc mào tằn Con chuột bé xíu ăn lúa non Tu sầy héc cun lình mơi Bụng đói luồn lách tìm lúa gạo Di phạ mèo nhì tún lù tằn Chỉ sợ mèo đón đường mòn Nhêt sáu senh nhằn sục nhằn 13 Tháng Mười hai Sửu trực trâu Nhằn chim chim hè tằn Sừng ngoắc nghênh ngoang vướng San sui nhằn nhi chang chi tời éc đường Sính sịch săn lài xung lùi lằn Ba tuổi trâu non cày tốt Mùa lại lo kéo bừa cày ĐÊM HÁT THỨ 5: CA HỢP HƠN Tiếng Cao Lan Hợp hun tím cụ căm căm Tiếng Việt Hợp hôn điểm qua hỏi anh kim cộng kim Khả kham để hỏi anh học tài Căm sam pụn mời cao sài 207 Lơc mềnh dừn lài sếch Có sáu mệnh để lại em khơng biết Chắt phạ hợp hun mềnh mù pài Chỉ sợ hợp vào mệnh lại sai Hợp hun tếch pạo căm căm Phu say mù chí Tan Săn Vợ chồng khơng tốt, hay cô đơn Nhợt lưi công trác sây chục Ngày làm lao động khơng muốn Nìn tang tắu mòi lun phằn phằn Năm tháng ẩu đả chẳng Hợp hun tếch pạo kăm kăm Vợ chồng hào hợp đẹp thay Lộc mềnh dừu lài Senh tắc háo Lộc mệnh để lại Senh tốt Hợp hun pạo căm mục Sinh cháu hay muôn phần Hợp hôn đếch bảo kim cộng mộc Phu say ếnh lềnh sời cao tài Vợ chồng sáng chiếu vào nhà Lôc mềnh dừa vài săn chếch pêc Lác mềnh tơ lụa Nìn nìn chếch pếc hậy dàu cai Năm tháng mặc đẹp du phương xa Hợp hân bảo đính kăm hỏa vú Hợp đích bảo kim cộng hỏa Phúc say nhợt dì pừi nhẵn hây Vợ chồng bất hợp bị người chê Lộc mềnh dều lài tơc- cọ Lộc hợp lại hay độc Mềnh chông mù háo phăn lầy Nói chung chẳng đẹp dễ phân li Hợp hun tích pạo căm thúc Hợp bảo đích kim cộng hỏa Phu say hợp sính sừng dừu nhằn Vợ chồng hợp ý duyên Phu say hù hợp to vây quay Vợ chồng hợp mệnh phúc quý Thành đôi chung thủy thọ vạn niên Sềnh xung két tụi sù sin sằn Hợp đích bảo kim cộng thủy Phu say hù hợp háo dừn nhằn Thác sắt nhì sơn lềnh lừi nhằn Hợp đích bảo kim cộng kim Hợp hun tếch pạo mục mục Hợp đích bảo mộc với Phu say nhợt dì chại sằn sằn Vợ chồng ngày tháng xát Phu say nhợt dì to kích sứt Vợ chồng ngày tháng đa cực khổ Tam dau kinh sứt lài lằm săn Ám chịu cực khổ cá chạm vày Hợp hưn tếch pạo mục Vùng căm khắc mục sời san lằm Hợp đích bảo mộc cộng kim Vốn kim khắc mộc sơn lâm 208 10 11 12 13 14 15 Phu say nhợt dì to sinh tá Phu thê nhợt đa tượng khắc Chiu chiu sinh tá mầu sằm sằm Chiều chiều ẩu đả dinh rầm Hợp hun tếch pạo mục súi Hợp đích bảo với nước Phu say mừi minh cưu tìn chang Phu thê nhị mệnh cai quản canh lương Phu say ngừi hù hợp háo Phu thê nhị mệnh hòa hợp tốt Nìn nìn phúc quạy sời ca tàng Niên niên hạnh phúc hưởng cao lương Hợp hun tếch pạo mục vú 10 Hợp đích bảo với lửa Vú siu mục tí tạo sằm Lửa theo mục khó lường Pu say ngừi mềnh pạn sị háo Phu thê nhị mệnh đẹp trắc trở Nìn tằng lốc sốc nầu sằm sằm Gia tài đường nhiên khó dày dương Hợp hun tếch pạo mục thú 11 Hợp đích bảo mộc cộng thổ Phu say mệc héc nìn cù nìn Vợ chồng khơng khéo bị ăn xin Ca lưi mù sìn to ám dứt Nhà thiếu vật chất ln tâm ám Mình trơng mà háo di mù dừn Ám ảnh mệnh lòng tin Hợp hun tếch pạo súi súi 12 Hợp đích bảo thủy với nước Phu say ngừi tắc pềnh an Vợ chồng nhị mệnh đắc bình an Ca lưi mù pừi sau chếnh hấy Gia hữu nơ tì ln tu tác Nìn nìn sau chếnh sời ca tàng Tháng ngày tu tác hưởng nhàn Hợp hun tếch pạo súi căm 13 Hợp đích bảo thủy cộng kim Phu say ngừi dịu sằm Vợ chồng hai nước trơi tìm Phu say ngừi mềnh hù hợp háo Vợ chồng hòa hợp hai tốt Nìn nìn vù cốc mun ca tàng Tháng ngày thóc gạo ổn trái tim Hợp hun tếch pạo súi mục 14 Hợp đích bảo thủy cộng Phu say hợp ây sời ca tàng Vợ chồng hợp ý muôn xây Phu say ngừi mềnh to săn Vợ chồng hợp mệnh tu phúc Nìn nìn ca sich tắc pềnh an Gia đình hạnh phúc sum vầy Hợp hun tếch pạo súi vú 15 Hợp đích bảo nước với lửa Phu say sinh hắc pừi u vằn Vợ chồng tương khăc lửa tàn nhanh Phu say mù chí ca mù phục Số mệnh khơng đâu giàu có 209 Lâu lài mù chí tan săn 16 17 18 19 20 21 22 Hợp hun tếch pạo súi thú Đến lúc già tuổi anh 16 Hợp đích bảo thủy thổ Nìn nìn cun chặn lài sằn Năm tháng việc chẳng lâu Phu say ngừi mềnh hợp mù háo Vợ chồng hai mệnh thật không tốt Mưi nhứt tam pao sinh sằn săm Tháng ngày gánh chịu bao âu sầu Hợp hun tếch pạo vú vú 17 Hợp đích bảo hỏa với hỏa Phu say ngừi sềnh công Phu thê nhị mệnh chửa thành công Phu say ngừi mềnh phăn lầy líu Vợ chồng hai phân tán … Phăn mù sấy di sằn cồng Mười phần chết sống bất công Hợp hôn tếch pạo vú căm 18 Hợp đích bảo hỏa cộng kim Phu say hàn háo hợp mù sằn Vợ chồng sinh đẹp chẳng phân Phu say ngừi to săn hú Vợ chồng hai mệnh đa khổ sở … lênh bao sằn nhằn Ba đói hai no khổ bất thân Hợp hun tếch pạo vú mục 19 Hợp đích bảo hỏa Say thậy phu cán – từu săn Vợ nghe chồng nói rớt đầy Mềnh háo xanh nằm to tún chệnh Sinh nam đắc nam nữ đắc nữ Nìn nìn căm páo chặn lài sằm Năm tháng cải vun đắp xây Hợp hun tếch pạo vú súi 20 Hợp đích bảo hỏa với thủy Kết phát phu say mừi tạo tằn Kết duyên vợ chồng chẳng lâu Phu say ngừi mềnh to hắc am Vợ chồng hai mệnh đa sầu muộn Chiều thiên mồng cháo di nàm cằn Chiều hướng tây thiên khó phải cầu Hợp hun tếch pạo vú thú 21 Hợp đích bảo hỏa thổ Phu say cun chếch chạn lài sằn Phu thê quan chức độ tài Phu say … mềnh tan cun chếch Phu thê nhị mệnh tiếp quan chức Mềnh … phúc quạy sư xin săn Số mệnh giàu có nghê tiếp lai Hợp hun tếch pạo thú thú 22 Hợp đích bảo thổ thổ Vợ chồng sinh dựng đồ Phu say sinh chí háo sinh hù 210 23 24 25 26 Cốc mơi sìn sài mun sang hủ Tiền tài lúa gạo đầy dương ắp Nhằn dình sắt hợi mun sau Trâu bò dê lợn sáng chiều rơ Hợp hun tếch pạo thú căm 23 Hợp đích bảo thổ kim Nìn nìn nhằu mơ nầu sằm sằm Niên niên ngựa mã động Nìn nìn nhàu mơ sằn quần tùi Chăn nuôi gia súc thành đội Nìn tăng… phát siệu nìn nhằn Sống mười tám sức niên Hợp hun tếch pại thú mục 25 Hợp đích bảo đất với Phu say senh chí mềnh mù dằn Vợ chồng sinh khơng Phu say senh chí mềnh mù háo Vợ chồng sinh mong khỏe Dừ tồng mềnh nhít u vằn thăn Lại trăng sáng bị che mây Hợp hun tếch pạo thú súi 25 Hợp đích bảo đất nước Phu say tam chắm pừi nhằn sui Phu thê đơn gối bị rủ rê Phu say ngừi mềnh siết mềnh sấy Phu thê nhị mệnh nhẹ Sìu chin mồng cháo phao tìu mùi Chiều thiên đoản mệnh khó xong bề Hợp hun tếch pạo thúc vui 26 Hợp bảo đích thổ với hỏa Phu say sinh chí vợt dằn Vợ chồng sinh đẹp hoa Cằu cun … nhùm tắc phúc quạy Số mệnh làm quan lại giàu có Nìn nìn phồng sinh pêc va tằu Tháng ngày gặp số đào hoa ĐÊM HÁT THỨ Tiếng Cao Lan Hai nhừn chíp hấy Làu Slam sềnh Tiếng Việt Mở đầu ca hát tiếp giọng Lưu Tam Vọng đến hạ giới lo nhời phàm Ếnh tạo hờ phàm sắm lưi kênh Các cụ thôn hớn hở Chộn xun lâu tời bay hun hấy Một lòng thích nghe chuyện Lưu Tam Sày sày hun hấy thệnh co sênh 211 Má cọ tộc sư nìm hống chí Ná cọ khằn cơng di mù cồng Mà cần cù khó Ná cọ dưng cạy nìn kìn cồng Biết khéo chăn ni Lo khằn cơng (?) Ná cọ chộng sịch nìm sằn nồng Những trồng nhờ tới thần nông Ná cọ chi cun nìm lưi quai Người hiểu làm quan tìm lí luận Ná cọ sin senh nìm sạu sài Muốn làm thầy độ tài Ná cọ chăn săm nìm phụ săn Những người chung thủy tìm chồng mà so sánh Ná cọ dưng cay nìm tưi sằn Người ham học tìm sách Khổng Tử Ná cọ dưng nhìn nìm Săn Súi Người muốn nuôi gia cầm thổ thần Tài Những sinh tìm ơng thần Súi Ná cọ púc quạ nìm thin quằn Người làm thầy bói nhờ ơng thiên qn Ná cọ sỉnh săm nìm Phật chí Những tâm tìm Phật tử Ná co tham va nìm nui nhằn Những tham tài hoa tìm nữ nhân Ná cọ tham sìn nìm say chit Biết tham tiền tìm trẻ Ná cọ sừn săm nìn va cung Những người thiện tâm cận kẽ nhân luân Ná cọ xềnh xung nìn va cung Người mà thành đơi cắm hoa đẹp Ná cọ lơp xun nìn Sềnh vùng Người mà lập thơn nhờ Thành hồng Ná cọ chám chốc nìm san kích Những người chặt nhìn chân núi Những khơng vũ tìm đến Lưu Ba Ná cọ phơng làu nìm Làu Slam Ngườitu chay nghĩ tới Phật pháp Ná cọ său chay nìm Phớt pháp Người mà phục hiểu nghĩ Tào An Ná cụ phục hạo nìm Sào an Ná cọ lợp sich nìm Lù Pan Những người xây nhà tìm tới Lỗ Ban Người biết an táng chọn hướng nhập Ná cọ an chay nìm Phằn Tàng đường Ná cọ chang săn nìm va săc Người biết hóa trang chọn đắc nét Ná lọ lò mung nìm xì tàng Người chài lưới biết chọn hồ đầm 212 10 11 12 13 14 Ná cọ dằu nìm lò san Người mà du lịch biết tìm ô Ná cọ tơp hài dùng mơt chang Người mà giầy đeo tất chân rô Ná cọ phậu mơt nìm tam sát Người mà phẫu thuật tìm tam sát Ná cọ sìu sài nìm mục san Người đốt củi nhìn khơ Ná cọ say nìm say phủ Ai muốn học sư tìm sư phụ Nạ cọ chụ cơng nìm khằn nhằn Ai muốn tham cơng tìm cần cù Ná cọ háo nhằn nìm sằn sích Đẹp dáng tâm hồn tìm người thân thích Ná cọ phụ ây nìm pậu nhằn Người biết may vá chọn vải đồng màu Ná cọ mù sà nìm kính 10 Nhà khơng cho chè tìm đến gốc chè Ná cọ mù mơi nìm tìn canh Ai mà khơng lúa gạo tìm ruộng mà cấy Ná cọ hênh sừn nìm tu chí Ai mà thuyền tìm người lái Ná cọ mù sìn nìm ngân hành Ai mà khơng tiền tìm lãi ngân hàng Ná cọ slăng cun nìm Phớt pháp 11 Hễ thần đăng tìm niệm Phật pháp Tà chinh píu thượng thiên tàng Thụ chương Độ biểu lên thiên đàng Ná cọ tầu công nìm say phủ Hễ làm việc đạo tìm sư phụ Ná cọ thin xay nìm mìu tàng Đã thiên niệm miếu đường Ná cọ sich pềnh niềm thiên say 12 Hễ bị bệnh tìm thiên y Dắt săm cằu sú pềnh hùi lài Nhất tâm cầu muốn bệnh thoát li Ná cọ dưng nàm niễm cun vừi Dưỡng có trai tìm quan vị Ná cọ sềnh cun nìm sìn sài Quan vị thành tài độ trì Ná cọ kênh thin nìm cău súi 13 Hễ người làm ruộng chọn nguồn nước Ná cọ chộng xi nìm xinh sằn Hễ trồng nương tìm Sinh Thần Ná cọ mù nhì nìm nhì kế Khơng có trai cần tìm kế Ná cọ vàn dườn nìm sỉnh săn Hễ nợ khó dễ tìm người thân Sịnh co sạn sềnh chếnh háo 14 Sình ca tán thành ca hay Sịnh co sạn sềnh chếnh sênh Tán thành tìm đọc nghĩa say Sịnh co pìn co cú Sình ca chọn nghĩa lời kim cổ Co mù cú co mù mềnh Ca mà vò cổ thiếu phần hay 213 ĐÊM HÁT THỨ Tiếng Cao Lan Nhằn sứt lù dùi chi mơ lịch Dịch nghĩa Người nói chuyện thuyết đường phải giải việc ngựa Qua lâu ngày biết hiểu rõ nhân Tâm người gặp chút Nghe nói thành thục cao khó hiểu chưa hẳn tâm chí To nìn nhơt cắu kịn nhằn săm Phồng nhằn se sứt tam phăn vờ Mưi hó sừn phao phiếu săm Dau ây chai va va pắt phát Mù săm sáp láu láu sềnh lằm Vè hú pầy nàn quắt Chi nhằn chi nìm pắt chi săn Muốn trồng hoa hoa chẳng Cũng chẳng để tâm làm cầu Nhưng làm lại thành đạt Vẽ hổ long mã khơng vẽ xương cốt Nhìn mặt người xinh đẹp không hiểu tâm trạng người Nhằn sứt sìn sài dừ phặn thú Cú sứt nhằn ngừi sich sin căm Mơ hành mà lich cai dăn dău Nhằ păt phông làu chắt vời pằn Cổ nhân nói tiền tài phân thổ Pằn cư nầu xì mù nhằn mờn 4 Còn nhân nghĩa đức người trọng tiền Con ngựa khơng có lực thân q gầy Con người vẻ mặt khơng vui tươi bần tiện Bần cư trung thị vô nhân vấn Phụ sời sằm sau dâu dừn săn Phú sơn lâm hữu khác tầm Nhằn sứt dâu sìn tầu chăn nhưi Nhân thuyết hữu tiền đạo chân ngữ Cú sứt mù sìn nhưi pắt chăn Cổ thuyết vơ tiền ngũ bắt chân 214 Phụ lục KHÔNG GIAN HỖN HỢP TỪ MỘT BỨC TRANH CỦA NGƢỜI CAO LAN (Nguyễn Văn Ba ghi chép theo lời giới thiệu thầy cúng Âu Xuân Chiến Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang) Không thể quang quý, quyền lực người thầy cúng, tranh che tờ hịch (tờ ghi chép cơng trạng thầy sống) không gian thu nhỏ ý niệm sinh tồn thiêng thiêng Nói cách khác, tranh cung cấp những thông tin quý giá đời sống lao động sản xuất gắn với đồng ruộng suối rừng, văn minh lúa nước rõ nét Hình tượng hạc trắng long phượng lại biểu trưng cho sang trọng, cao quý người thầy cúng Bạch Hạc kim chiêu (buổi chiều) đệ Thít ngưu (trâu sắt) bừa địa thời minh (con trâu cày bừa buổ sáng) Ngưu ma vương Tây ngưu hải ngoại suy hoành sáo Cổ mộc (cây cổ thụ) trường sinh quẻ thiết đinh Bạch tượng khám nha (ngà dài) chiêu kim (linh thiêng, sức mạnh) Kim quy giải thượng đế quang tinh (hòm thư) Long phượng phi lai chiêu nhật nguyệt (rồng phượng đón mặt trăng, mặt trời) Phụ lục SƠ ĐỒ TRẤN MÔN QUAN (Nguyễn Văn Ba ghi chép theo lời giới thiệu thầy cúng Âu Xuân Chiến 215 Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang) Đây lễ cuối trời trước đưa nhà xe mộ phần Trước (lúc đêm) mơn quan gồm cửa trí ngũ phương (Đông – Tây – Nam – Bắc Trung tâm) Mỗi cửa đánh dấu cọc tre, hình ngơi đan nan nứa tre giấy tiền vàng có điệp mơn quan (tệp mùn cun) Từ khu trung tâm chín điểm dẫn đến Hương Sơn, điểm cuối Chuyển Luân hồi minh vương Chín điểm đại diện cho thập điện minh vương, đồng thời tượng trưng cho tầng mây mà linh hồn phải qua để lên đến thiên đàng Trấn môn quan gồm ngũ phương cửu tầng Ngũ Phƣơng: (A) Đông phương đế chủ ngụ đại thần (B) Tây phương bạch đế chủ ngụ đại thần (C) Nam phương xích đế chủ ngụ đại thần (D) Bắc phương hắc đế chủ ngụ đại thần (E) Trung ương huỳnh đế chủ ngụ đại thần, huyền trung giáo chủ, ngũ đại pháp sư Cửu tầng (mỗi tầng đại diện điện minh vương): (1) Đao sơn môn quan sứ giả (đại diện Tần Quang minh vương) (2) Hộ thang môn quan sứ giả (đại diện Sở giang minh vương) (3) Trại thủy môn quan sứ giả (đại diện Tống đế minh vương) (4) Kép trù môn quan sứ giả (đại diện Ngũ quan minh vương) (5) Biệt thiệt môn quan sứ giả (đại diện Diêm la minh vương) (6) Độc sà môn quan sứ giả (đại diện Biến thành minh vương) (7) Ngũ nạn môn quan sứ giả (đại diện Thái sơn minh vương) (8) Cư cải môn quan sứ giả (đại diện Binh minh vương) (9) Thiết ma mơn quan sứ giả (đại diện Đô thị minh vương) (10) Hắc ám môn quan sứ giả (đại diện Chuyên luân minh vương) 216 Phụ lục SƠ ĐỒ NHẢY TAM THANH Ảnh chụp từ sách cúng thầy cúng Cao Lan Nguyễn Văn Ba, 2016 217 Phục lục 10 TÂM THỨC RỒNG TRONG VĂN HÓA CAO LAN (Qua số tranh thầy cúng Cao Lan) Ảnh: Nguyễn Văn Ba, 2015 (Chụp đám nhà xe gia đình ơng Lâm Văn Học, thơn Song Lĩnh, Đội Bình, n Sơn, Tun Quang) 218 ... sử tộc người Cao Lan Việt Nam 12 1.1.2 Về thành phần tộc người tộc danh Cao Lan 18 1.1.3 Về văn hóa Cao Lan 28 1.1.4 Về văn học dân gian Cao Lan 33 1.1.5 Nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa. .. luận án 2.1 Mục đích Nghiên cứu văn học dân gian Cao Lan từ văn hóa tộc người, luận án hướng tới vận dụng văn hóa học công cụ, lấy tri thức văn hóa tộc người để lí giải tượng văn học dân gian. .. lí luận Chương 2: Khái quát văn học dân gian Cao Lan Chương 3: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ khơng gian sinh tồn Chương 4: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ không gian thiêng 19 20 Chƣơng TỔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc người (Luận án tiến sĩ), Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc người (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay