Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)

104 6 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:28

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangĐánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG ANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hà Nội – Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI NGUYỄN HOÀNG ANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Hà Nội – Năm 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Cán hƣớng dẫn chính: TS Nguyễn Thị Hải Yến Cán chấm phản biện 1: TS Lƣu Văn Năng Cán chấm phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Quang Học Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Những kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, cá nhân tơi khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ Pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trƣớc pháp luật Hà Nội, Ngày tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hoàng Anh iii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài em nhận đƣợc giúp đỡ, hƣớng dẫn nhiệt tình thầy, khoa Quản lý Đất đai – Đaị học Tài nguyên Môi Trƣờng Hà Nội tập thể, cá nhân tạo điều kiện để em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn dạy dỗ, bảo ân cần thầy giáo, cô giáo Quản lý Đất đai nhƣ thầy giáo, cô giáo trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội suốt thời gian em học tập trƣờng Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên khoa Quản lý đất đai - Trƣờng Đại học Tài Nguyên Môi trƣờng Hà Nội trực tiếp hƣớng dẫn bảo tận tình cho em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện n Sơn, phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Yên Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn trực tiếp giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ngƣời tạo điều kiện động viên em q trình làm khóa luận tốt nghiệp Với quỹ thời gian có hạn kinh nghiệm chƣa nhiều nên đề tài em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày tháng năm 2019 Học viên Nguyễn Hoàng Anh iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu 2.2 Yêu cầu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất 1.1.1 Đặc điểm, chất công tác bồi thƣờng .3 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm hỗ trợ nhà nƣớc thu hồi đất .5 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm tái địnhnhà nƣớc thu hồi đất 1.2 Cơ sở pháp lý công tác thu hồi, bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất 1.2.1 Một số văn pháp luật quan Trung ƣơng ban hành .7 1.2.2 Một số văn pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 1.3 Khái quát sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam qua giai đoạn 1.3.1 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam thời kỳ trƣớc năm 1993 1.3.2 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam thời kỳ Luật đất đai 1993 có hiệu lực đến trƣớc Luật đất đai 2003 11 v 1.3.3 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam thời kỳ Luật đất đai 2003 có hiệu lực đến trƣớc Luật đất đai 2013 12 1.3.4 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam thời kỳ Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến 13 1.4 Khái quát công tácbồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣkhi Nhà nƣớc thu hồi đất giới Việt Nam .15 1.4.1 Kinh nghiệm bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhsố nƣớc, tổ chức giới .15 1.4.2Thực trạng công tácbồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đấtở Việt Nam 17 1.4.3Thực trạng bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất tỉnh Tuyên Quang .18 1.5 Bài học kinh nghiệm 21 CHƢƠNG 2:ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .24 2.2 Nội dung nghiên cứu 24 2.3 Phƣơng pháp nguyên cứu 25 2.3.1Phƣơng pháp điều tra, thu thập, tài liệu, số liệu thứ cấp 25 2.3.2Phƣơng pháp điều tra, thu thập, tài liệu, số liệu cấp 25 2.3.3 Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp số liệu điều tra .25 2.3.4 Phƣơng pháp chuyên gia 26 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .36 vi 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 39 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 39 3.2.2.Hiện trạng sử dụng đất .44 3.3 Đánh giá thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất dự án nghiên cứu địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 48 3.3.1 Cơ sở pháp lý xác định đối tƣợng, điều kiện đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ .48 3.3.2 Quy trình thực thiện cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .50 3.3.3 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .52 3.4 Kết công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất 02 dự án nghiên cứu địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .55 3.4.1 Khái quát 02 dự án nghiên cứu 55 3.4.2 Kết bồi thƣờng 02 dự án nghiên cứu 61 3.4.3 Kết thực sách hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu 69 3.5 Đánh giá công tác bồi thƣờng, hỗ trợ nhà Nƣớc thu hồi đất 02 dự án qua phiếu điều tra ý kiến 72 3.5.1.Đánh giá ý kiến ngƣời dân qua phiếu điều tra 72 3.5.2 Đánh giá ý kiến cán qua phiếu điều tra 82 3.6 Thuận lợi, khó khăn giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất địa huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 84 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vii DANH MỤC VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CGNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân LĐĐ : Luật đât đai LĐTB&XH : Lao động thƣơng binh xã hội QL : Quốc lộ UBND : Ủy ban nhân dân SDĐ : Sử dụng đất viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng diện tích, cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 .44 Bảng 3.2Hiện trạng diện tích, cấu sử dụng đất phi nơng nghiệp năm 2016 45 Bảng 3.3Hiện trạng diện tích, cấu nhóm đất chƣa sử dụng năm 2016 46 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ dự án .59 Bảng 3.5: Tổng hợp cấu đối tƣợng, loại đất, diện tích đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu 62 Bảng 3.6 Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng áp dụngđối với dự án 64 Bảng 3.7 Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng đất áp dụng đối vớidự án 65 Bảng 3.8 Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ cối, hoa màu, vật nuôi,và tài sản, cơng trình kiến trúc đất 02 dự án nghiên cứu 68 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp kinh phí thực sách hỗ trợ 02 dự án .72 Bảng 3.10: Tổng hợp ý kiến ngƣời dân đơn giá bồi thƣờng, hỗ trợ dự án nghiên cứu 73 Bảng 3.11.Phƣơng thức sử dụng tiền hộ dân dự án nghiên cứu 75 Bảng 3.12: Tình hình lao động, việc làm cá hộ thuộc khu vực bồi thƣờng, hỗ trợ dự án nghiên cứu .76 Bảng3.13:Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Dự ánxây dựng thủy điện sông sông Lô 8B 78 Bảng 3.14 Đánh giá ngƣời dân sở hạ tầng, sau thu hồi đất .80 Bảng 3.15.Tình hình an ninh trật tự xã hội ngƣời dân sau thu hồi đất .81 Bảng 3.16 Bảng tổng hợp thông tin thu thập đƣợc từ mẫu phiếu điều tra cán 82 79 Nguyên nhân nhiều hộ dân sử dụng tiền bồi thƣờng cách hợp lý Ngƣời nông dân làm cơng việc mang tính chất thủ cơng thời vụ Những hộ đất sản xuất vụ cơng việc họ nơng, ngồi thời vụ phần lớn họ chuyển sang lao động phổ thông khác nhƣ tham gia vào cácnghềchuyênchởvậtliệuxâydựng,điphuhồ,buônbánchợbúa,công nhân Do tính chất cơng việc phổ thơng, mang tính thời vụ nên thu nhập họ không cao khơng ổn định Mặt khác thu nhập có tăng lên thị trƣờng giá ngày leo thang nhƣ hồn cảnh họ khó khăn Thực tế tạo nên thiếu bền vững tiềm ẩn bất ổn việc làm với lực lƣợng lao động nông dân huyện Yên Sơn nói riêng lao động nơng thơn tỉnh Tun Quang nói chung Nơng dân khơng có việc làm thiếu việc làm ngày gia tăng số lƣợng chất lƣợng chƣa đƣợc cảithiện Đi sâu phân tích cấu thu nhập cho thấy tỷ trọng thu từ nông nghiệp tổng thu nhập ngƣời dân bị thu hồi đất giảm sau thu hồi đất Thay nguồn thu từ nông nghiệp nguồn thu từ phi nông nghiệp Thu từ buôn bán nhỏ chiếm vị chí cao thu từ phi nông nghiệp Thu nhập từ lao động thời vụ không ổn định nhƣ làm thuê, phu hồ, chiếm tỷ lệ nhỏ tổng thu nhập.Thu thập bình quân ngƣời dân xã sau thu hồi cao trƣớc thu hồi Những hộthu nhập trƣớc số hộ bị thu hồi từ 50% diện tích đất nơng nghiệp trở lên Đất sản xuất bị thu hồi nhiều nhƣng hộ tiếp tục sản xuất chuyển đổi trồng, vật nuôi để tăng thu nhập Trong nông nghiệp thu từ việc trồng lúa giảm ,kéo theo trồng khác giảm theo (cây chè, lâm nghiệp) Do đất đai màu mỡ dành cho việc xây dựng dự án, phần diện tích lại để canh tác không tốt mà nghèo dinh dƣỡng nên cho suất không cao, chuột phá phách ngày nhiều, sâubệnh Mặt khác đầu sản phẩm nông nghiệp lại khó tiêu thụ giá thấp, giá loại phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu tăng cao nên sản xuất khơng có lãi lãi thấp làm cho ngƣời dân khơng hào hứng với việc trồng 80 màu, cấy lúa Thu từ chăn nuôi tăng mạnh hộ dân chuyển đổi hình thức sản xuất, tập trung đầu tƣ lớn vào chăn nuôi, mở rộng quy mô đàn gia súc, gia cầm nhƣ áp dụng loại giống suất caohơn Chính thu từ phi nơng nghiệp lại tăng cao chiếm tỷ lệ cao tổng thu nhập đầu ngƣời/năm Trong thu từ bn bán, làm cơng ăn lƣơng dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn Thu từ lao động thời vụ trợ cấp chiếm tỷ lệ nhỏ - Tác động đến việc phát triển cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Bảng 3.14 Đánh giá ngƣời dân sở hạ tầng, sau thu hồi đất Chỉ tiêu Dự án xây dựng Dự án xây dựng nhà máy thủy điện đƣờng dẫn cầu sông sông Lô 8B Bình Ca Đơn vị STT tính Tổng số Tổng số Tỷlệ(%) Tổngsố Tỷlệ(%) Hộsở hạ tầng tốt Hộsở hạ tầng không đổi Hộsở hạ tầng Hộ 20 100 40 100 12 60 34 85 20 12,5 10 2,5 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, vấn hộ năm 2018) - Tác động đến cảnh quan, môitrường Do dự án chƣa thực xong nên chƣa đánh giá đƣợc hết tác động đến môi trƣờng, nhƣng qua ý kiến ngƣời dân cảm nhận chủ quan thân, em xin có đánh giá nhƣ sau: -Về cảnh quan: Hai dự án dự án lớn, đƣợc đầu tƣ xây dựng theo quy hoạch chi tiết, cụ thể nên cảnh quan toàn khu vực đƣợc nâng lên, hệ thống xanh đƣợc cải thiện, hệt hống thoát nƣớc nội đƣợc xây dựng kết nối với hệ thống thoát nƣớc chung khu vực nên cảnh quan môi trƣờng tốt so với trƣớc 81 -Về mơi trƣờng: Trong q trình xây dựng dự án trên, việc san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng trình sản xuất có ảnh hƣởng đến sống ngƣời dân nhƣ: tiến gồn, bụi khơng khí, rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt Tuy nhiên sau thực xong việc san lấp mặt tiếng ồn, bụi khơng khí, rác thải xây dựng giảm hẳn, rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom nơi quy định -Tác động đến số vấn đề xã hội khác Một vấn đề quan trọng tình hình trật tự xã hội địa bàn nên nhìn chung tình hình an ninh xã hội khơng thay đổi Bảng 3.15.Tình hình an ninh trật tự xã hội ngƣời dân sau thu hồi đất STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số An ninh trật tự xã hội tốt An ninh trật tự xã hội không đổi An ninh trật tự xã hội Dự án xây dựng Dự án xây dựng nhà máy thủy điện đƣờng dẫn cầu sông sông Lơ 8B Bình Ca Số hộ Tỷ lệ% Số hộ Tỷ lệ % 100 20 100 40 Hộ 20 100 40 Hộ 15 75 28 70 Hộ 10 25 5 Hộ 20 (Nguồn: Tổnghợptừkếtquảđiềutra,phỏngvấncáchộnăm2018) Đối với cơng trình xây dựng dẫn đến thay đổi đời sống, việc làm ngƣời dân dự án nghiên cứu khơng thể tránh khỏi bất cập Sau nhận tiền bồi thƣờng, ngƣời nông dân chốc trở thành“triệu phú”, 82 “tỷ phú”, lại chƣa có hƣớng đắn nên xẩy tình trạng nghiện hút, bàibạc Tình hình tệ nạn xã hội có chiều hƣớng gia tăng Đi kèm theo với tƣợng mức độ hạnh phúc sống ngƣời dân giảm Do phân chia tiền bạc, tệ nạn dẫn đến gia đình có nguy nhiều mâu thuẫn Tuy chƣa gay gắt đến mức độ ảnh hƣởng đến hôn nhân nhƣng vấn đề tiề mẩn phức tạp 3.5.2 Đánh giá ý kiến cán qua phiếu điều tra Qua điều tra, vấn 04 cán trực tiếp thực công tác bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ 02 dự án với việc thu thập thông tin từ mẫu phiếu điều tra cán Kết đƣợc thể bảngsau: Bảng 3.16 Bảng tổng hợp thông tin thu thập đƣợc từ mẫu phiếu điều tra cán STT Tiêu chí đánh giá Kinh nghiệm công tác Đơn giá bồi thƣờng Tỉnh quy định so với giá thực tế Công tác thực bồi thƣờng, hỗ trợ Số phiếu Tỷ lệ (%) Dƣới năm 0 Từ 2-5 năm 0 Trên năm 100 Cao 0 Tƣơng đƣơng 100 Thấp 100 Đúng quy định 100 0 Chƣa quy định Tài liệu bồi Chi tiết, đầy đủ 75 thƣờng, hỗ trợ Chƣa đầy đủ 25 83 STT Tiêu chí đánh giá Phƣơng thức bồi thƣờng, hỗ trợ Thời gian thực tiến độ Số phiếu Tỷ lệ (%) Rõ ràng, dễ hiểu 75 Khó hiểu, mơ hồ 25 Nhanh 50 Chậm 0 Đúng tiến độ 50 50 50 Điều chỉnh đơn giá Giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ bồi thƣờng, hỗ trợ Nâng cao lực, trách nhiệm thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ (Nguồn: Tổnghợptừkếtquảđiềutra,phỏngvấncáchộnăm2018) Yên Sơn huyện có tiềm phát triển lơn tỉnh, có nhiều cơng trình lớn, trọng điểm tập trung huyện, đòi hỏi cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ phải thật sát sao, quy định, yêu cầu cán thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ phải cán có chun mơn cao, kinh nghiêm cơng tác lâu năm nhƣ nắm rõ đƣợc tình hình địa bàn Qua phiếu điều tra thấy cán thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ hai dự án cán có tuổi đởi cơng tác lớn, có kinh nghiêm cơng tác năm, có chun mơn nghiệp vụ tốt nhƣ có tự cậy từ ngƣời dân địa bàn nhƣ quyền địa phƣơng + Về đơn giá bồi thƣờng, Yên Sơn huyện thuộc tỉnh miền núi phía Bắc, giá trị đất đai nhƣ biến động đất đai không lớn ý kiến cán thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ đơn giá Tỉnh quy định so với giá thực tế tƣơng đƣơng + Về công tác thực bồi thƣờng : Bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhnhà 84 nƣớc thu hồi đất đề nóng nhạy cảm, cơng tác thực phải cơng khai, minh bạch, trình tự, quy định từ khâu đến khâu cuối + Về tài liệu bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ: Các cán cho tài liệu đƣợc cung cấp để thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ ( định, quy định, nghị định, thông tƣ ) đầy đủ, chi tiết, nhiên đơn giá bồi thƣờng có số loại cây, hoa màu, vật kiến trúc chƣa đƣợc đƣa vào định giá : ví dụ nhƣ đinh lăng ( đƣợc đƣa vào đơn giá từ tháng 5/2017) + Về phƣơng thức bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ: Đa phần cán cho phƣơng thức bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ rõ ràng , dễ hiểu Tuy nhiên có số phƣơng thức xác định đơn gian bồi thƣờng trừu tƣợng, mơ hồ, gây khó hiểu cho cán lẫn ngƣời dân + Về thời gian thực tiến độ: Đa số cán đƣợc điều tra, lấy phiếu ý kiến nói tiến độ thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ thực nhanh tiến độ, điều phản ánh trình độ chuyên môn nhƣ kinh nghiêm công tác cán đƣợc điều tra Tuy nhiên cơng trình cơng trình lớn nhƣng thu hồi vào đất khơng có cơng trinh phải thực cơng tác bố trí khu tái định cƣ, mà phần chƣa thể nói lên đƣợc khó khăn cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nơi + Về giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ: nửa ý kiến cán cho cần điều chỉnh đơn giá, nửa lại cho cần phải nâng cao trình độ chun mơn nhƣ trách nhiệm cán công tác thực bồi thƣờng, hỗ trợ nhƣ cách tiếp cận ngƣời dân Chung quy lại, vấn đề phải cần quan tâm chặt chẽ, sát quyền địa phƣơng 3.6 Thuận lợi, khó khăn giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang *Thuậnlợi Đƣợc quan tâm, đạo sát xao UBND tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng bổi thƣờng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đảng ủy, Hội đồng bồi thƣờng huyện 85 công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhđịa bàn huyện; Sự phối hợp đặn, nhịp nhàng, chặt chẽ phòng, ban chuyên môn Hội đồng bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ huyện, UBND xã, thị trấn nơi có dự án góp phần nâng cao chất lƣợng nhƣ hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ; Đội ngũ cán bộ, chuyên viên giúp việc cho Hội đồng bồi thƣờng hỗ trợ,và tái địnhhuyện đƣợc qua đào tạo chun mơn, ln có tinh thần trách nhiệm với cơngviệc Các phòng, ban, ngành có liên quan thực tốt cơng tác tun truyền, giải thích, vận động nhân dân nơi ủng hộ chủ trƣơng, đƣờng lối, sách đạo cấp có thẩm quyền, ủng hộ dự án để góp phần thúc đẩy phát triển chung tồnhuyện *Khó khăn, tồn Sự phối hợp chủ dự án với phòng, ban, chuyên mơn huyện, quyền xã, thị trấn để giải tồn phát sinh chậm nên ảnh hƣởng đến việc thực dựán Nhận thức, tƣ tƣởng ý thức chấp hành sách pháp luật ngƣời dân nói chung ngƣời bị thu hồi đất nói riêng chƣa cao Nhiều đối tƣợng đƣợc áp dụng đầy đủ sách, đƣợc vận động thuyết phục nhƣng cố tình chống đối, không chấp hành việc thu hồi đất nhƣ phƣơng án bồi thƣờng thiệthại.Mặtkháchọlạilơikéokíchđộngnhândânkhơngchấphànhchínhsách Nhà nƣớc, làm ảnh hƣởng tới tiến độ bồi thƣờng, hỗ trợ thi cơng triển khai dự án Trình độ nhận thức số cán quan Nhà nƣớc cấp thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhiều điểm khơng thống nhất, gây nhiều khó khăn cho việc thực bồi thƣờng Đặc biệt việc xác định đối tƣợng điều kiện đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhcƣ Cụ thể nhƣ sau: - Về đối tượng điều kiện bồi thường Do trình độquản lý nhiều bất cập với tinh thần thực phápluật 86 ngƣời dân chƣa cao, chƣa nghiêm dẫn đến gặp nhiều khó khăn việc xác định xác, cơng đối tƣợng đƣợc bồi thƣờng điều kiện đƣợc bồi thƣờng thiệt hại, nhƣ việc xác định diện tích đất nơng nghiệp có vị trí tiếp giáp với mặt tiền, diện tích đất vƣờn liền kề với đất để tính giá bồithƣờng -Về mức bồi thường thiệt hại + Đối với đất ở: Mức giá quy định khung giá tỉnh thấp nhiều bất cập, chƣa tƣơng xứng với giá thực tế Việc quản lý thị trƣờng bất động sản lỏng lẻo nên ngƣời dân yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại với mức giá cao, đồng thời tập trung khiếu kiện để gây sức ép với Nhà nƣớc q trình thực cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ vàtái định cƣ; + Đối với đất nông nghiệp: Việc thu hồi đất cho dự án tập trung chủ yếu đất nông nghiệp, phần lớn ngƣời dân sinh sống, sản xuất chủ yếu nông nghiệp, khơng có ngành nghề thu nhập khác Đa phần địa phƣơng khơng quỹ đất nơng nghiệp để giao bù lại diện tích bị thu hồi Vì trình bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất gặp nhiều khókhăn + Đối với vật kiến trúc, hoa màu: Giá bồi thƣờng thiệt hại tài sản đất giá tƣơng ứng mức thiệt hại thực tế, nghĩa bị thu hồi đến đâu đƣợc bồi thƣờng đến đƣợc bồi thƣờng hồn toàn theo giá trị xây Tuy nhiên, thực tế giá nguyên vật liệu thị trƣờng ln biến động giá bồi thƣờng,hỗtrợvẫnchƣatƣơngxứngvớigiáthịtrƣờng *Các giải pháp nhằm nâng cao nhằm nâng cao hiệu sách bồi thường, hỗ trợ tái định Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực nghiêm túc sách Nhà nƣớc, UBND tỉnh Tuyên Quang bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Những nơi phức tạp công tác bồi thƣờng,hỗ trợ tái định cƣ tổ chức họp sở đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng nhân dân để giải kịp thời vƣớng mắc, tạo đồng thuận nhân dân công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ 87 Đảm bảo tính thống nhất, quán sách bồi thƣờng thiệt hại, hỗ trợ tái định cƣ, tránh tình trạng địa phƣơng, dự án, cơng trình có mức bồi thƣờng hỗ trợ khác nhau, từ làm nảy sinh ý tƣởng so sánh quyền lợi từ phía ngƣời dân Nâng cao lực thực bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhban ngành địa phƣơng đơn vị tƣ vấn nhƣ tinh thần trách nhiệm, tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, cán thực thi kiểm kê, kiểm điểm, lập phƣơng án đền bù Khắc phục khó khăn việc xác định nguồn gốc đất dẫn đến khó khăn việc xác định điều kiện để bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ cho ngƣời dân Đề nghị Đảng ủy, HĐND cấp đạo quyền xã, thị trấn tăng cƣờng công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền xã, thị trấn thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ có dự án đầu tƣ vào địa phƣơng; xác định nhiệm vụ trọng tâm địa phƣơng để tập trung thực Đồng thời, đạo tổ chức trị, đồn thể huyện, địa phƣơng tăng cƣờng cơng tác vận động hội viên thực tốt công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Tóm lại, vấn đề nảy sinh việc thực bồi thƣờng, hỗ trợ, tái địnhvấn đề tránh khỏi quốc gia nào, đặc biệt nƣớc phát triển Khắc phục tồn đảm bảo ổn định, nâng cao điều kiện sống cho ngƣời dân khu vực có đất bị thu hồi, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nói riêng Việt Nam nói chung 88 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Yên Sơn huyện miền núi thuộc địa phận khu vực phía Bắc nƣớc ta, đƣợc thiên nhiên ƣu đãi điều kiện khí hậu, thực vật, vật nuôi đa dạng sinh trƣởng phát triển nhanh, thuận lợi cho phát triển nơng, lâm kết hợp, hình thành vùng trồng tập trung Cung cấp nguyên liệu cho chế biến hàng hoá, thay đổi cấu kinh tế theo hƣớng CNH-HĐH đất nƣớc Tuy nhiên, huyện miền núi có số xã đặc biệt khó khăn; hệ thống sở hạ tầng đƣợc tăng cƣờng, song chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất; tỷ lệ hộ đói nghèo cao, điểm xuất phát kinh tế thấp Những khó khăn, hạn chế rào cản phát triển nông thôn theo hƣớng cơng nghiệp hố, đại hố, sản xuất hàng hố tập trung Đó thách thức to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nói chung tới việc sử dụng đất nói riêng Về công tác quản lý việc bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhnhà nƣớc thu hồi đất, nhờ linh hoạt đƣợc thể qua công tác bồi thƣờng giá đất, nhà ở, tài sản đất, Ủy ban nhân dân huyện vận dụng khung giá bồi thƣờng sát với giá thị trƣờng khung bảng giá đất đƣợc ban hành hàng năm để giúp hộ dân bị giải tỏa đủ điều kiện xây dựng nơi mua đƣợc diện tích đất tƣơng ứng Đồng thời, đầu tƣ xây dựng khu tái định cƣ bố trí cho hộ dân bị ảnh hƣởng Nhờ đó, thời gian qua, tỉnh hồn thành cơng tác giải phóng mặt (GPMB) nhiều dự án Việc thực sách hộ dân diện giải tỏa góp phần giúp cơng trình sớm đƣợc hồn thành Đặc biệt, cơng trình giao thơng thiết yếu, có vị trí quan trọng đƣợc ngƣời dân nhƣ cán chuyên mơn thực cơng tác GPMB đồng tình (Đánh giá qua phiếu điều tra ý kiến ngƣời dân cán năm 2018) 89 Trong giai đoạn từ 2015 đến nửa đầu 2018 địa bàn huyện Yên Sơntỉnh Tuyên Quang thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ tổng số dự án với tổng diện tích 155 Tại hai dự án nghiên cứu: Dự án Thủy điện sông Lô 8B hoàn thành kế hoạch đề với tổng diện tích thu hồi 106.493,4 m2, tổng kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ 13.462.176.000 đồng, ảnh hƣởng tới 45 đối tƣợng, có 41 đối tƣợng hộ gia đình,cá nhân, đối tƣợng lại tổ chức ; Dự án đƣờng dẫn cầu Bình Ca hồn thành kế hoạch đề với tổng diện tích thu hồi 121.620,3 m2, tổng kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ 24.113.101.300 đồng, ảnh hƣởng tới 126 đối tƣợng, bao gồm 118 hộ gia đình cá nhân đối tƣợng tổ chức Về đời sống, việc làm, thu nhập nguời dân nơi có đất bị thu hồi có nhiều thay đổi đáng kể: Tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp giảm, tỷ lệ lao động ngành phi nơng nghiệp tăng, tỷ lệ lao động khơng có việc làm sau bị thu hồi đất giảm Thu nhập hộ sau bị thu hồi đất có xu hƣớng tăng Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp việc làm, hỗ trợ di chuyển, thƣởng bàn giao mặt trƣớc thời hạn đƣợc thực đầy đủ đảm bảo cho ngƣời bị thu hồi đất có sống tốt chƣa có dự án Đến nay, đời sống hộ tái định cƣ dần vào ổn định, điều kiện sinh hoạt, nhu cầu sống, sách phúc lợi xãhội đƣợcnângcao ( Đánh giá qua phiếu ý kiến ngƣời dân năm 2018) Đề nghị Trong q trình đánh giá cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhnhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có ƣu điểm nhƣng không tránh khỏi hạn chế nhƣ: giá đất chênh lệch lớn, thời gian thực kéo dài… đặc biệt công tác tuyên truyền bồi thƣờng, giải phóng mặt đến ngƣời dân hạn chế Để tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tơi xin đề xuất số kiến 90 nghị: Tăng cƣờng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sách, pháp Luật đất đai đến cấp ủy đảng, cấp quyền toàn thể ngƣời dân Chú trọng xây dựng máy tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; đặc biệt quan tâm cán địa phƣơng thôn, xã Kịp thời xử lý dứt điểm khiếu kiện xung quanh công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm luật đất đai Kiên xử lý trƣờng hợp cố tình khơng chấp hành cơng tác thu hồi đất, bồi thƣờng, giải phóng mặt 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Thơng tƣ số 116/2004/TT-BTC Bộ Tài việc hƣớng dẫn thực Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Bộ Tài (2015) Thơng tƣ số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 hƣớng dẫn việc lập dự tốn, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thƣờng, hỗ trợ, tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Bộ TNMT (2014).Thông tƣ số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định chi tiết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009) Thông tƣ 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ TN&MT quy định chi tiết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2007) Thông tƣ 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 Bộ TN&MT hƣớng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất Quốc Hội (1993).Luật Đất đai năm 1993 số 24-L/CTN ngày 14/07/1993; Quốc Hội (2003).Luật Đất đai năm 2003 số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 10 Quốc Hội (2013).Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 11 Chính Phủ (2014).Nghị đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 12 Chính Phủ (2014) Nghị đinh số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính 92 phủ Quy định bồi thƣờng , hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất 13 Luật quản lý đất đai Trung Quốc 2004 14 Phạm Phƣơng Nam, Nguyễn Thanh Trà (2011) Thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ, Tạp chí Tài ngun Mơi trƣờng số 10 năm 2011 15 Quốc Hội (2013) Hiến pháp năm 2013 16 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Nghị số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thông qua Luật Đất đai 17 UBND tỉnh Tuyên Quang (2015) Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND 16/4/2015 UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy trình tự, thủ tục thực bồi thƣờng, hỗ trợ tái địnhNhà nƣớc thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18 UBND tỉnh Tuyên Quang (2015) Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 16/4/2015 UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy định bồi thƣờng, hỗ trợ, TĐC thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhà nƣớc thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19 UBND tỉnh Tuyên Quang (2017) Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Ban hành đơn giá bồi thƣờng thiệt hại tài sản (vật kiến trúc, trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi Nhà nƣớc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định pháp luật địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20 UBND tỉnh Tuyên Quang (2015).Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 -2019) địa bàn tỉnh Tuyên Quang 21 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân khu vực, phân loại đƣờng phố phân vị trí đất địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22 Phòng TNMT Yên Sơn.Báo cáo thuyết minh huyện Yên Sơn ( Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch dụng đất 2011-2015) 23 Đạo luật thu hồi đất cho cơng trình cơng cộng 2009 93 ... Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .50 3.3.3 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ... -Đánh giákết công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Trên sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ. .. phát từ thực tiễn trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" 2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay