Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

92 7 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:27

Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiĐánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN MƠI TRƢỜNG NỘI HỒNG THỊ MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HĨA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Nội - 2019 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN MƠI TRƢỜNG NỘI HỒNG THỊ MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HĨA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MINH TIẾN Nội - 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN MƠI TRƢỜNG NỘI Cán hƣớng dẫn chính: TS Trần Minh Tiến Cán chấm phản biện 1: TS Đào Đức Mẫn Cán chấm phản biện 2: TS Dƣơng Đăng Khôi Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Ngày 20 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN (Ký ghi rõ họ tên) Hoàng Thị Mỹ Hạnh iii LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận đƣợc hƣớng dẫn nhiệt tình, chu đáo thầy giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, đồng nghiệp nhân dân địa phƣơng Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Trần Minh Tiến tận tình bảo, hƣớng dẫn động viên suốt thời gian thực tập Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo Khoa Quản lý đất đai – Trƣờng Đại học Tài ngun Mơi trƣờng Nội, Phòng tài ngun Mơi trƣờng, Phòng thống kê, Phòng Kinh tế thị huyện Ba Vì, TP Nội; phòng, ban, cán nhân dân xã, thị trấn huyện Ba Vì nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân, cán đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Thị Mỹ Hạnh iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv THÔNG TIN LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU - 1 Sự cần thiết đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - 3.1 Ý nghĩa khoa học - 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 1.1 Khái qt tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam, nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp - 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam - 1.1.2 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp - 1.2 Những vấn đề hiệu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - 1.2.1 Khái quát hiệu hiệu sử dụng đất - 1.2.2 Đặc điểm đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - 10 1.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - 11 1.3 Sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa - 14 1.3.1 Khái niệm sản xuất nơng nghiệp hàng hóa - 14 1.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu sử dụng đất nông nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa - 16 1.3.3 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển nơng nghiệp sản xuất hàng hóa - 18 - v 1.4 Cơ sở thực tiễn sử dụng đất nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hố - 18 1.4.1 Các nghiên cứu giới - 18 1.4.2 Ở Việt Nam - 23 CHƢƠNG NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 29 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - 29 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - 29 2.2 Phạm vi nghiên cứu - 29 2.2 Nội dung nghiên cứu - 29 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có liên quan đến sử dụng đất đai sản xuất hàng hoá - 29 2.2.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp - 29 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - 29 2.2.4 Định hƣớng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp huyện theo hƣớng sản xuất hàng hố - 30 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu - 30 2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu - 30 2.3.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin - 31 2.3.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế xã hội môi trƣờng - 31 2.3.4 Phƣơng pháp phân tích, dự báo - 34 2.3.5 Phƣơng pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, xử lý thông tin số liệu - 34 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN - 35 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ba Vì, thành phố Nội - 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên - 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội - 42 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ba Vì - 44 3.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Ba Vì - 46 3.2.1 Tình hình sử dụng đất - 46 - vi 3.2.2 Tình hình sản xuất loại - 48 3.2.3 Thị trƣờng tiêu thụ nông sản - 49 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - 51 3.3.1 Các loại hình kiểu sử dụng đất - 51 3.3.2 Hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp - 55 3.3.3 Hiệu xã hội sử dụng đất nông nghiệp - 60 3.3.4 Hiệu môi trƣờng sử dụng đất nông nghiệp - 62 3.3.5 Đánh giá tổng hợp hiệu kiểu sử dụng đất - 66 3.4 Định hƣớng giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện theo hƣớng sản xuất hàng hoá - 67 3.4.1 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá - 67 3.4.2 Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa - 68 3.4.3 Đề xuất sử dụng đất cho kiểu sử dụng đất theo hƣớng sản xuất hàng hóa - 69 3.4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa - 71 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ - 76 Kết luận - 76 Kiến nghị - 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 79 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ATLT BVTV CNH CNH-HĐH CPTG ĐVT FAO HQĐV HTX GTGT GTSX LĐ LUT NN NXB TCVN TP Chữ viết đầy đủ An toàn lƣơng thực Bảo vệ thực vật Cơng nghiệp hóa Cơng nghiệp hóa – đại hóa Chi phí trung gian Đơn vị tính Tổ chức nông lƣơng giới (Food and Agriculture Organization) Hiệu đồng vốn Hợp tác xã Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Lao động Loại hình sử dụng đất Nông nghiệp Nhà xuất Tiêu chuẩn Việt Nam Thành phố viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Một số yếu tố thời tiết khí hậu huyện Ba Vì - 37 Bảng 3.2: Chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện giai đoạn 2015 - 2017 - 42 Bảng 3.3: Dân số lao động huyện Ba Vì giai đoạn 2012 - 2017 - 43 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng đất huyện năm 2017 - 47 Bảng 3.5: Tiêu thụ số loại hàng nông sản - 50 Bảng 3.6: Các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Ba Vì - 51 Bảng 3.7: Hiệu kinh tế số loại trồng - 55 Bảng 3.8: Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất - 58 Bảng 3.9: Mức đầu tƣ lao động thu nhập bình quân ngày công lao động kiểu sử dụng đất trạng - 61 Bảng 3.10: Mức đầu tƣ phân bón thực tế địa phƣơng tiêu chuẩn bón phân cân đối, hợp lý Nguyễn Văn Bộ (2000) - 62 Bảng 3.11: Lƣợng sử dụng loại thuốc BVTV trồng - 64 Bảng 3.12: Tổng hợp hiệu sử dụng đất kiểu sử dụng đất - 66 Bảng 3.13: Chuyển dịch cấu LUT qua năm từ 2015 đến 2017 - 69 Bảng 3.14: Đề xuất hƣớng sử dụng đất theo hƣớng sản xuất hàng hóa địa bàn huyện Ba Vì - 70 - Kiểu sử dụng đất Bƣởi, Ổi Dứa Cây chè Lúa – Cá Chuyên cá Hiệu Hiệu Hiệu Đánh quả Khả giá kinh xã môi lựa chọn chung tế hội trƣờng A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn Nguồn: Tổng hợp từ kết nghiên cứu Qua bảng 3.12 ta thấy kiểu sử dụng đất Rau muống – rau cần; Cà chua – Ngô xuân; Cà chua – lạc; Cà chua – rau bí; Bắp cải đơng – Súp lơ – rau bí; Bắp cải đông - Su hào xuân - Súp lơ - Đậu hạt; Su hào đông - Cải loại - Su hào xuân; Bƣởi, ổi; Dứa; Cây chè; Lúa – cá; Chuyên cá đƣợc đánh giá phân cấp mức độ cao Đây sở để hoạch định, lựa chọn sản phẩm phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa Hiệu loại hình sử dụng đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ điều kiện tự nhiên, cở sở hạ tầng, nhu cầu, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, vốn sản xuất, phƣơng thức canh tác trình độ áp dụng cơng nghệ sản xuất nơng nghiệp mặt hạn chế nơng nghiệp huyện Ba Vì cần có định hƣớng giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu sử dụng đất 3.4 Định hƣớng giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện theo hƣớng sản xuất hàng hoá 3.4.1 Quan điểm sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố Phát triển nông nghiệp huyện dựa quan điểm sau: - Phát triển nông nghiệp nông thôn theo hƣớng sản xuất hàng hoá gắn với CNH - HĐH: CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn đƣợc coi nhiệm vụ trọng yếu tồn q trình thực nghiệp đƣa kinh tế huyện phát triển Hiện tại, cấu nông nghiệp địa bàn huyện lạc hậu, sản phẩm mũi nhọn manh tính tự phát, chƣa hình thành rõ Chính vậy, năm tới huyện cần thúc đẩy hình thành vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh gắn với thị trƣờng, bƣớc xây dựng sở vật chất kỹ thuật đại cho khâu kỹ thuật canh tác chủ yếu nhƣ giống, thuỷ lợi, bảo vệ thực vật - Sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng đa dạng hố sản phẩm kết hợp với chun mơn hố tập trung hố, tránh tình trạng sản xuất manh mún với chất lƣợng sản phẩm thấp Sản xuất tập trung tạo điều kiện chun mơn hố cao Chun mơn hóa sản xuất hộ tập trung điều kiện sản xuất số nơng sản hàng hóa phù hợp với điều kiện sản xuất hộ nhằm khai thác tối đa lợi hộ Tập trung chun mơn hố tạo khối lƣợng hàng hố lớn, qua tạo điều kiện hình thành vùng chế biến phát triển hệ thống lƣu thông phân phối nhằm gắn sản phẩm với tiêu dùng - Sử dụng đất nông nghiệp phải đôi với việc bảo vệ môi trƣờng sinh thái Môi trƣờng sinh thái yếu tố bên ngồi tác động vào q trình sinh trƣởng phát triển trồng Vì vậy, trình sử dụng đất phải bảo vệ đất, bố trí thời vụ phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thủy văn nhằm khai thác cách tối ƣu điều kiện mà khơng ảnh hƣởng đến môi trƣờng Vấn đề quan trọng bảo vệ môi trƣờng phải phát triển nông nghiệp bền vững có hệ thống trồng đa dạng, ổn định kết hợp hài hòa ngành trồng trọt, chăn nuôi chế biến nông sản 3.4.2 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa dựa sau: - Tiềm nguồn lực huyện (điều kiện tự nhiên, lao động, sở hạ tầng ); - Định hƣớng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện thời gian tới; - Điều kiện áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; - Khả đầu tƣ vốn, lao động khả mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nơng sản hàng hóa; - Những trồng, kiểu sử dụng đất lựa chọn đƣợc trồng cho hiệu kinh tế cao huyện vùng có điều kiện tƣơng tự Bahuyện nằm vùng đồng sơng Hồng, vùng có khí hậu thuận lợi cho phát triển sản xuất nơng nghiệp đa dạng hố trồng, đất đai màu mỡ, địa hình phẳng, nơng dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất, thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn thuận lợi để phát triển nơng nghiệp sản xuất hàng hố Theo Nghị Đảng huyện Ba Vì năm 2015 định hƣớng phát triển nơng nghiệp huyện đến năm 2020 là: Phát triển nông nghiệp theo hƣớng quy mô lớn gắn với đô thị sinh thái, sản xuất hàng hóa thành vùng tập trung, chất lƣợng, hiệu cao, có khả cạnh tranh đảm bảo tốt với môi trƣờng Đẩy mạnh công tác chuyển đổi để khuyến khích phát triển sản xuất lớn nơng nghiệp Phát triển kinh tế trang trại gắn với vùng nuôi trồng thủy sản tập trung chất lƣợng cao kết hợp với dịch vụ sinh thái, vùng sản xuất rau an tồn Rà sốt chuyển đổi cấu trồng, vận động nông dân chuyển đổi ruộng cấy lúa sang trang trại tổng hợp, trồng hoa, cảnh, ăn quả, chè Khuyến khích nơng dân phát triển sản xuất sản phẩm nơng nghiệp an tồn, chất lƣợng cao xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm 3.4.3 Đề xuất sử dụng đất cho kiểu sử dụng đất theo hướng sản xuất hàng hóa Căn vào tiềm đất nông nghiệp; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu môi trƣờng; kết chuyển dịch cấu sử dụng đất loại hình sử dụng đất để làm sở để đề xuất sử dụng đất theo hƣớng sản xuất hàng hóa Bảng 3.13: Chuyển dịch cấu LUT qua năm từ 2015 đến 2017 LUT Chuyên lúa lúa - màu Diện tích cấu qua năm 2015 2016 2017 Diện Tỷ lệ Diện Tỷ lệ Diện Tỷ lệ tích (%) tích (ha) (%) tích (ha) (%) (ha) 8.835,9 66, 8.723,4 65,81 8.612,5 66,02 531,3 180,6 165,2 1,25 150,8 1,16 LUT Chuyên rau màu Cây ăn Dứa Cây chè Lúa – cá Chuyên cá Tổng Diện tích cấu qua năm 2015 2016 2017 Diện Tỷ lệ Diện Tỷ lệ Diện Tỷ lệ tích (%) tích (ha) (%) tích (ha) (%) (ha) 6,4 850,4 820,8 6,19 801,9 6,15 175,8 1,3 186,3 1,40 372 2,85 335 2,5 340 2,56 350 2,68 1710 12,872 1750 13,20 1800 13,80 122,4 0,9 135,6 1,02 155,9 1,20 8,12 1.103,8 1.070,9 8,57 1.151,7 8,83 13.281 100 13.225,1 100 13.044,8 100 Bảng 3.14: Đề xuất hƣớng sử dụng đất theo hƣớng sản xuất hàng hóa địa bàn huyện Ba Vì Loại hình sử dụng đất (LUT) Chuyên lúa lúa - màu Chuyên rau màu Cây ăn Dứa Cây chè Lúa - cá Chuyên cá Kiểu sử dụng đất LX – LM LX - LM - cải loại Tổng cộng Chuyên rau muống Rau muống - rau cần Ngô đông - ngô xuân Ngô đông - Su hào - Ngô xuân hè Ngô đông - Đậu rau - Ngô xuân hè Cà chua - Ngô xuân Cà chua - Lạc Cà chua - Rau bí Bắp cải đơng - Súp lơ - Rau bí Bắp cải đơng - Su hào xuân - Súp lơ - Đậu hạt Su hào đông - Cải loại - Su hào xuân Bƣởi, Ổi Dứa Cây chè Lúa – Cá Chuyên cá Hiện Đề trạng xuất 2017 2020 8.612,5 8.575,5 150,8 145,6 801,9 803,1 314,6 310,2 19,6 25,6 295,8 280,6 11,2 11,5 36,8 35,5 15,0 15,0 12,3 16,8 20,0 23,6 8,0 15,7 24,0 So sánh -37,0 -5,2 1,3 -4,4 6,0 -15,2 0,3 -1,3 0,0 4,5 3,6 7,7 18,3 -5,7 44,7 50,3 195,9 210,5 350 360 1800 1830 155,9 175,3 1.151,7 1.200,0 5,6 14,6 10 30 19,4 48,3 Từ kết phân tích đánh giá hiệu kiểu sử dụng đất nhận thấy nơng sản hàng hóa huyện Ba Vì giảm diện tích độc canh lúa, tăng diện tích vụ đất vụ lúa, mở rộng diện tích chuyên canh rau màu, chè, dứa, lúa cá, chuyên cá theo hƣớng sản xuất hàng hóa, mơ hình sản xuất phát triển bền vững qua năm 3.4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa 3.4.4.1 Giải pháp thị trường Chú trọng phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản, tổ chức hàng nông sản Cụ thể: cần xây dựng hệ thống hạ tầng thƣơng mại, dịch vụ nông thôn, gồm hệ thống quầy hàng, cửa hàng bán lẻ khu dân cƣ tập trung, xây dựng hệ thống chợ nông thôn bao gồm chợ trung tâm, đầu mối chợ xã, cụm xã để phục vụ tốt cho việc trao đổi nông sản đƣợc thuận lợi Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò hệ thống thƣơng mại, dịch vụ Hƣớng dẫn tạo điều kiện để HTX đảm nhận đầu cho sản phẩm hàng hóa Đồng thời, ngƣời nơng dân địa bàn huyện cần đƣợc cung cấp nguồn thông tin thị trƣờng loại nông sản hàng hố khác kinh tế nơng thơn để chủ động hoạt động sản xuất Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế tới ngƣời nông dân, tới tổ chức làm công tác xuất hàng nông sản, để hạn chế tối đa, tiến tới chấm dứt việc làm vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất, nuôi trồng nguyên liệu làm hàng xuất Huyện cần tăng cƣờng hoạt động tổ chức thị trƣờng Có nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức thị trƣờng nông nghiệp nông thôn nhƣng quan trọng là: thúc đẩy việc tổ chức tiêu thụ nông sản theo hợp đồng, tập trung trƣớc hết vào sản phẩm có quy mơ lớn, sản xuất tập trung chất lƣợng tốt; xây dựng đăng ký thƣơng hiệu hàng nơng sản; khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng tăng cƣờng mạng lƣới kênh tiêu thụ nơng sản hàng hố khác kinh tế nông thôn Bƣởi Diễn loại chủ lực thuộc chƣơng trình phát triển nơng nghiệp hàng hoá huyện Để Bƣởi thực phát huy hết mạnh, tăng hiệu kinh tế giải đầu cho bƣởi đƣợc ngƣời sản xuất, ngƣời kinh doanh cấp quyền, ngành chức đặc biệt quan tâm Chỉ đạo xây dựng mơ hình sử dụng an tồn hiệu thuốc bảo vệ thực vật bƣởi 3.4.4.2 Giải pháp vốn Vốn điều kiện quan trọng cho trình phát triển sản xuất Hiện nay, với sản xuất nơng hộ, vốn có vai trò to lớn, định tới 50-60% kết sản xuất kinh doanh nông hộ Vốn nhu cầu cấp bách không với hộ nơng dân nghèo trung bình mà hộ giỏi nhu cầu vốn ngày tăng Vì sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ, trồng đƣợc đầu tƣ mức kịp thời sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao Vì cần có giải pháp giúp dân có vốn sản xuất kịp thời nhƣ: - Cần đơn giản hoá thủ tục cho vay, đa dạng hoá thủ tục cho vay - Tập trung tối đa hiệu hiệp hội đoàn thể tránh sử dụng vốn cách lãng phí - Huyện có sách hỗ trợ nơng dân vay vốn với lãi suất thấp Ngồi ra, Nhà nƣớc cần đầu tƣ cho việc thu mua nông sản vào vụ thu hoạch, đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến nông sản, đầu tƣ xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 3.4.4.3 Giải pháp phát triển sở hạ tầng Đƣờng giao thơng có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng đất phát triển sản xuất Do vậy, việc mở tuyến giao thông liên xã tạo mạng lƣới giao thơng liên hồn tồn huyện để giao lƣu trao đổi hàng hố, sản phẩm khắc phục khó khăn cho nơng dân việc làm cần thiết Ngoài hệ thống giao thông nội đồng phục vụ sản xuất điều kiện cần thiết để áp dụng giới hoá, khoa học kỹ thuật vào sản xuất Trong tƣơng lai, hệ thống giao thông địa bàn huyện cần phải đƣợc đầu tƣ nâng cấp, cải tạo mở đáp ứng nhu cầu sản xuất, giao lƣu nhân dân Nâng cấp cơng trình thuỷ lợi có, xây dựng thêm số cơng trình trọng điểm nhằm đảm bảo cung cấp nƣớc để khai hoang tăng vụ chuyển diện tích đất vụ thành đất hai vụ Mở rộng chợ nơng thơn, hình thành phát triển hệ thống dịch vụ vật tƣ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngƣời dân trao đổi hàng hố phát triển sản xuất Xây dựng hồn chỉnh hệ thống điện lƣới, nâng cấp tăng cƣờng hệ thống thôn tin, đặc biệt hệ thống phát tạo điều kiện cho ngƣời dân tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất 3.4.4.4 Giải pháp mơi trường Cần có chế quản lý sử dụng thuốc BVTV, phân bón hố học, nhằm giảm dƣ lƣợng thuốc BVTV để đảm bảo môi trƣờng đất, nƣớc, khơng khí Mặt khác cán khuyến nơng cần thƣờng xuyên thăm đồng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tình hình sâu bênh hại để thơng báo hệ thống phƣơng tiện thông tin đại chúng cho ngƣời dân biết phun thuốc kịp thời tránh tình trạng nhƣ lạm dụng thuốc BVTV cách bừa bãi Cán khuyến nông phải bám sát địa bàn, phối hợp với ngƣời dân việc bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu, phối hợp với nơng dân ngƣời dân có vƣớng mắc trình sản xuất 3.4.4.5 Tăng cường công tác khuyến nông áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất giống cho suất cao yếu tố quan trọng nhằm tăng sản lƣợng trồng Huyện cần tổ chức công tác khuyến nông, khuyến lâm nhằm hỗ trợ cho nông dân kiến thức kỹ thuật Thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý kinh tế đạo sản xuất cho cán chủ chốt tuyến xã, lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho nông dân Nâng cao độ phì đất có nhiều phƣơng pháp khác đƣợc sử dụng bao gồm luân canh, gieo trồng che phủ, phủ bồi thảm mục, sử dụng phân xanh phân chuồng ủ ngấu Dựa vào kỹ thuật canh tác đất dốc cải tạo đất: - Tái sinh loại đất bị thoái hoá không canh tác đƣợc hoang dại, ngắn ngày, chống chịu tốt, cải tạo đất làm thức ăn chăn nuôi; - Dùng tàn dƣ thực vật che phủ bề mặt; - Tạo lớp che phủ đất lớp thực vật sống; - Kiến thiết tiểu bậc thang kết hợp che phủ đất làm đất tối thiểu; - Trồng xen họ đậu vào nƣơng sắn; - Xen canh luân canh; - Trồng cỏ hàng đồng mức Theo dõi hiểu rõ chu kỳ sinh trƣởng phát triển loại sâu bệnh, sử dụng tối thiểu hiệu thuốc BVTV Thay đổi lịch gieo trồng khống chế phát triển sâu bệnh Áp dụng phổ cập, chuyển giao chƣơng trình tiến khoa học kỹ thuật, cơng nghệ đến hộ sản xuất Bồi dƣỡng kiến thức qua trung tâm học tập cộng đồng thơn, mơ hình trình diễn chƣơng trình khuyến nơng Hƣớng dẫn hộ gia đình sản xuất theo hƣớng canh tác bền vững, tiết kiệm hiệu quả, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp Chuyển đổi thời vụ gieo trồng thích hợp tránh sâu bệnh, tiếp thu giống có chất lƣợng, giá trị kinh tế cao Phát triển đa dạng mơ hình trình diễn trồng vật ni giống cho hiệu cao, đa dạng hố mơ hình sản xuất, nơng lâm kết hợp, vƣờn ao chuồng, luân canh, xen canh giúp cho nông dân lựa chọn mơ hình thích hợp vời điều kiện đất đai, kỹ thuật, vốn riêng khuyến khích kinh tế hộ nông dân phát triển Nông dân thực quyền tự chủ sản xuất 3.4.4.6 Cơ chế sách Từng xã, vùng phải xây dựng đƣợc quy hoạch sử dụng đất đai phù hợp với quy hoạch tổng thể sử dụng đất toàn huyện Tuyên truyền, vận động tổ chức cho hộ nông dân chuyển đổi, dồn ruộng đất từ ô nhỏ thành ô lớn (dồn điền đổi thửa), tạo điều kiện cho việc tập trung ruộng đất phát triển kinh tế trang trại, thực cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm vùng thị trƣờng Tạo điều kiện thơng thống chế quản lý để thị trƣờng nông thôn khu vực phát triển nhanh, nhằm giúp hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm hàng hoá đƣợc thuận lợi Phối hợp với trƣờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề đóng địa bàn tỉnh để thực có hiệu cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh trình độ khoa học kỹ thuật đội ngũ cán địa phƣơng, nhƣ hiểu biết ngƣời dân Đƣa sách hợp lý sử dụng đất đai huyện để phát triển kinh tế cho nông dân, phát triển kinh tế phải gắn với việc bảo vệ đất, bảo vệ môi trƣờng Xây dựng phát triển hình thức hợp tác nông nghiệp, tiếp tục cung ứng giống cho hộ nơng dân Khuyến khích hộ tham gia sản xuất chuyển đổi cấu trồng, cấu mùa vụ theo định hƣớng quy hoạch huyện KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận 1) Bahuyện ngoại thành thủ Nội, có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội theo định hƣớng cơng nghiêp hóa, đại hóa Địa hình đất đai phẳng với tổng diện tích tự nhiên 42.300,5 ha, đất nơng nghiệp chiếm 69,15 % tổng diện tích tự nhiên nên tiềm đất đai cho phát triển nông nghiệp lớn Là huyện ngoại thành với nhiều tuyến đƣờng giao thông quan trọng chạy qua nằm dọc theo tuyến sông lớn thuận lợi cho giao thông đƣờng thủy, khai thác nguồn nƣớc mặt, nên Ba Vì có điều kiện để phát triển giao lƣu bn bán, vận chuyển hàng hóa Cùng với điều kiện khí hậu thuận lợi nhƣ có khí hậu nhiệt đới, gió mùa có mùa đơng lạnh ẩm nên nơng nghiệp phát triển đa dạng nông nghiệp Tuy nhiên phát triển kinh tế nông nghiệp huyện mang tính truyền thống, loại nơng sản có tính hàng hóa mang tính tự phát, khơng có quy hoạch, chƣa có phƣơng án giải đầu chƣa đƣợc đầu tƣ hạ tầng để phát triển theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp chƣa phát huy hết tiềm sẵn có 2) Hiện tồn huyện có loại hình sử dụng đất với 18 kiểu sử dụng đất Trong có loại hình sử dụng đất chiếm tỉ lệ lớn LUT chuyên lúa chiếm tỷ lệ lớn 66,02 % với diện tích 8.612,5 ha, với kiểu sử dụng đất lúa xuân lúa mùa Hiện nay, việc chuyển đổi vùng cấy lúa vụ sang LUT lúa - cá chuyên cá lớn; LUT chuyên rau màu với 11 kiểu sử dụng đất có diện tích 801,9 ha, chiếm tỷ lệ 6,15 % diện tích đất canh tác huyện; LUT chè có diện tích 1800 chiếm tỷ lệ 13,80 %; LUT chuyên cá diện tích 1.151,7 ha, chiếm 8,83 % LUT lại chiếm tỷ lệ nhỏ nhƣng góp phần đa dạng hóa sản phẩm nơng nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trƣờng 3) Hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện cho thấy: - Có nhiều loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao bền vững nhƣ: LUT chè, LUT ăn quả, LUT dứa, LUT chuyên cá, LUT chuyên rau màu Trong LUT ăn cho GTSX GTGT đạt 582.680 nghìn đồng/ha 412.980 nghìn đồng/ha, LUT chè cho GTSX GTGT đạt 320.000 nghìn đồng/ha 225.000 nghìn đồng/ha, LUT dứa cho GTSX GTGT đạt 225.000 nghìn đồng/ha 153.000 nghìn đồng/ha, LUT Lúa - cá cho GTSX GTGT đạt 276.940 nghìn đồng/ha 187.190 nghìn đồng/ha, LUT chuyên cá cho GTSX GTGT đạt 230.000 nghìn đồng/ha 162.700 nghìn đồng/ha, LUT Chuyên rau màu cho GTSX GTGT đạt 116.252 nghìn đồng/ha 74.134 nghìn đồng/ha LUT lúa – màu có GTSX GTGT thấp đạt 109.330 nghìn đồng/ha 72.030 nghìn đồng/ha LUT chun lúa có GTSX GTGT thấp đạt 67.000 nghìn đồng/ha 41.950 nghìn đồng/ha - Các loại hình sử dụng đất thu hút đƣợc nhiều lao động với giá trị ngày công cao, nhƣ LUT ăn yêu cầu lao động bình quân cho 1ha/năm 1.250 ngày công, giá trị ngày công 330,4 nghìn đồng/ngày cơng LUT chè u cầu lao động cho 1ha/năm 900 ngày công, giá trị ngày cơng đạt 250,0 nghìn đồng/ngày cơng LUT dứa u cầu lao động cho 1ha/năm 750 ngày công, giá trị ngày cơng đạt 204,0 nghìn đồng/ngày cơng LUT chun cá yêu cầu lao động cho 1ha/năm 650 ngày công, giá trị ngày cơng đạt 250,3 nghìn đồng/ngày cơng LUT chun rau màu thu hút lao động bình quân cho 1ha/năm 690 ngày công, giá trị ngày công 107,5 nghìn đồng/ngày cơng - Hiệu mơi trƣờng: Mặc dù tỷ lệ loại phân chƣa hoàn toàn hợp lý nhƣng lƣợng sử dụng không gây ô nhiễm đất Tuy nhiên lƣợng phân hữu thấp số làm đất chai rắn tiếp tục trình trạng Ngƣợc lại mức độ sử dụng thuốc BVTV vƣợt tiêu chuẩn khuyến cáo chắn có ảnh hƣởng đến mơi trƣờng đất Sản xuất hàng hố hình thành phát triển, nhƣng tình trạng sản xuất hàng hố nhỏ lẻ, mang tính tự phát manh mún Một số nơng sản hàng hóa chủ đạo nhƣ quất cảnh, chuyên cá loại rau màu góp phần quan trọng nâng cao thu nhập bền vững cho ngƣời dân 4) Dựa kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo dõi tính ổn định mơ hình qua năm, chúng tơi đề xuất diện tích kiểu sử dụng đất tƣơng lai theo hƣớng phát triển nơng nghiệp hàng hóa; đề xuất đƣợc 06 nhóm giải pháp nhằm sử dụng đất đấthiệu theo hƣớng phát triển hàng hóa Kiến nghị 1) Huyện cần triển khai đồng giải pháp giúp ngƣời nông dân phát triển sản xuất hàng hoá sở tận dụng tiềm đất đai kinh tế - xã hội huyện 2) Cần mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, hình thành trung tâm thƣơng mại để tạo mơi trƣờng cho lƣu thơng hàng hóa 3) Đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu mơi trƣờng xã hội để góp phần giúp địa phƣơng việc hƣớng tới nông nghiệp sản xuất hàng hoá bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn (2001) Tổ chức lại việc sử dụng ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp hàng hố, Tạp chí kinh tế dự báo, 9(6): 8-10 Vũ Thị Bình (2011) Bài giảng sử dụng đất nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nội Nguyễn Văn Bích (2007), Nơng nghiệp nơng thôn Việt Nam hai mươi năm đổi khứ tại, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Nội Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, NXB Nông nghiệp, Nội Minh Châu (2012) Làm để ni sống giới tƣơng lai? Tạp chí kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 8(4): 5-6 Trần Thị Minh Châu (2007), Về sách đất nơng nghiệp nước ta nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Nội Đƣờng Hồng Dật cộng (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Nội Vũ Năng Dũng (2004), Cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, chế sách q trình cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp nơng thơn, NXB Nông nghiệp, Nội Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ba Vì, TP nội 10 Trần Minh Đạo (1996) Giáo trình Marketing, NXB Thống kê, Nội 11 Trần Đình Đằng, Trần Việt Dũng Hồ Văn Vĩnh (2000), Giải pháp sách đất đai doang nghiệp vừa nhỏ Việt nam nay, Nhà xuất Nông nghiệp, Nội 12 Nguyễn Điền (2001) Phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam 10 năm đầu kỷ XXI, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 8(3): 50-54 13 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, Nhà xuất Nơng nghiệp, Nội 14 Vũ Khắc Hồ (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc, Luận văn thạc sĩ, Đại học nông nghiệp Nội 15 Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000) Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Nội 16 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, NXB Thống kê, Nội 17 Vũ Ngọc Hùng (2007), Khảo sát diễn biến loại hình sử dụng đất nghiên cứu sử dụng đất hợp lý tài nguyên đất đai vùng ven biển, khu vực huyện Hòa Bình huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Nhà xuất trị Quốc gia, Nội 18 Phan Sỹ Mẫn, Nguyễn Việt Anh (2001), “Những giải pháp cho sản xuất nông nghiệp hàng hố”, Tạp chí tia sáng (3), trang 11, 12 19 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố huyện Văn Giang - Hưng Yên Luận văn Thạc sỹ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Nội 20 Bùi Văn Ten (2000) Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất, kinh doanh doanh nghệp nông nghiệp Nhà nƣớc, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thơn, 199-200 21 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSH Bắc Trung Bộ, Nhà xuất Nơng nghiệp, Nội 22 Hồng Văn Thơng (2002) Xác định loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, trƣờng ĐH Nông nghiệp I, Nội 23 Vũ Thị Phƣơng Thuỵ (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, trƣờng Đại học nông nghiệp Nội 24 Nguyễn Thị Ngọc Trân (2007), Đặc điểm sản xuất nông nghiệp số nước Châu Á, Nhà xuất trị Quốc gia, Nội 25 Trần An Phong (1995), Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nơng nghiệp Nội 26 Phòng Tài ngun Môi trƣờng, Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 2015) quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Ba Vì 27 RoSemary (1994) Hướng dẫn sử dụng đất nông nghiệp bền vững, NXB Nông nghiệp Nội 28 Hoàng Việt (2001) Một số kiến nghị định hƣớng phát triển nông nghiệp, nông thôn thập niên đầu kỷ XXI, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 7(3): 12-13 29 Viện Từ điển học Bách khoa thƣ (2005) Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa 30 Nguyễn Thị Vòng cộng (2001), Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng ... hƣớng sản xuất hàng hóa - 68 3.4.3 Đề xuất sử dụng đất cho kiểu sử dụng đất theo hƣớng sản xuất hàng hóa - 69 3.4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng. .. NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI HỒNG THỊ MỸ HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HĨA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI... hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện theo hƣớng sản xuất hàng hoá - 67 3.4.1 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá - 67 3.4.2 Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay