Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)

112 5 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:26

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamĐánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI PHẠM THỊ LỆ QUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH NAM LUẬN VĂN THẠC Nội – Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI PHẠM THỊ LỆ QUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH NAM Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: PGS.TS NGUYỄN THẾ HƢNG 2: TS LÊ THỊ KIM DUNG Nội – Năm 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hƣớng dẫn chính: PGS.TS NGUYỄN THẾ HƢNG Cán hƣớng dẫn phụ: TS LÊ THỊ KIM DUNG Cán chấm phản biện 1: TS NGUYỄN TIẾN SỸ Cán chấm phản biện 2: TS NGUYỄN THỊ KHUY Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Ngày 20 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Lệ Quyên iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hƣớng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thế Hƣng TS Lê Thị Kim Dung, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thơng tin, số liệu, q trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, ngƣời thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Phạm Thị Lệ Quyên iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv THÔNG TIN LUẬN VĂN .vii DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2 Các quan điểm hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất 1.2.1 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 1.2.2 Khái quát hiệu sử dụng đất 1.2.3 Ý nghĩa đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.2.4 Một số quan điểm đánh giá hiệu sử dụng đất 1.2.4 Quan điểm đánh giá hiệu sử dụng đất FAO 1.3 Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững 11 1.4 Các kinh nghiệm đánh giá sử dụng đất nông nghiệp giới, Việt Nam khu vực nghiên cứu 13 1.4.1 Trên giới 13 1.4.2 Ở Việt Nam 15 1.4.3 Ở tỉnh Nam 17 CHƢƠNG II: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 19 2.2 Phạm vi nghiên cứu 19 2.3 Nội dung nghiên cứu 19 v 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 20 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 21 2.4.3 Phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan đến đề tài 21 2.4.4 Phương pháp tiêu đánh giá hiệu 21 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 25 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Đánh giá chung mối quan hệ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội với hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Liêm 43 3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp biến động diện tích đất nơng nghiệp huyện Thanh Liêm 45 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Liêm 45 3.2.2 Biến động diện tích đất nơng nghiệp 2014-2017 50 3.3 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất địa bàn huyện Thanh Liêm 53 3.3.1 Xác định loại hình đất 53 3.3.2 Mô tả loại sử dụng đất 57 3.4 Đánh giá hiệu loại sử dụng đất 63 3.4.1 Hiệu kinh tế 63 3.4.2 Hiệu xã hội 68 3.4.3 Hiệu môi trường 72 3.5 Lựa chọn loại sử dụng đất 78 3.5.1 Những lựa chọn loại sử dụng đất 78 3.5.2 Kết lựa chọn loại hình kiểu sử dụng đất 78 3.6 Đề xuất loại sử dụng đất có triển vọng 79 3.6.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Thanh Liêm 79 3.6.2 Đề xuất loại sử dụng đất có triển vọng địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam 80 vi 3.7 Một số giải pháp mở rộng diện tích loại sử dụng đất triển vọng 82 3.7.1 Giải pháp chung 82 3.7.2 Những giải pháp cụ thể 85 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 86 KẾT LUẬN 86 KIẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 92 vii THÔNG TIN LUẬN VĂN Nội dung trình bày gồm: Họ tên học viên: Phạm Thị Lệ Quyên Lớp: CH3AQĐ Khóa: Cán hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Hƣng TS Lê Thị Kim Dung Tên đề tài: Đánh giá hiệu đề xuất loại sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam Thông tin luận văn: Thanh Liêm có hệ thống giao thơng đƣờng quốc lộ 1A, quốc lộ 21A, sông Đáy, sông Châu Giang tuyến đƣờng giao thông đƣờng đƣờng thủy quan trọng thuận lợi cho việc tiếp cận với vùng kinh tế trọng điểm tỉnh phía Bắc Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa đất đai màu mỡ, sở hạ tầng tƣơng đối hoàn chỉnh, phân bố đều, chất lƣợng Huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam có tổng diện tích đất nơng nghiệp 9011,0ha (chiếm 54,64% diện tích đất tồn huyện) Trong đó, đất sản xuất nơng nghiệp 7235,2ha (chiếm 43,87% tổng diện tích đất tồn huyện) bao gồm loại sử dụng đất, với 15 kiểu sử dụng đất - LUT nuôi trồng thủy sản (Chuyên cá) - LUT lúa - cá (Lúa xuân - cá) - LUT lúa (Lúa xuân - lúa mùa) - LUT lúa - màu (Đậu tƣơng - lúa mùa - ngô đông Đậu tƣơng - lúa mùa - khoai lang) - LUT lúa - màu (Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông, lúa xuân - lúa mùa - lạc đông lúa xuân - lúa mùa - khoai lang) - LUT chuyên rau, màu (Dƣa chuột - su hào - cà chua đông, cà chua - rau cải - khoai tây đông, Dƣa lê - đậu đũa - rau cải đông, lạc xuân - ngô hè - đậu tƣơng, lạc xuân - đậu tƣơng - ngô đông chuyên sắn) Qua kết đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Thanh Liêm, viii tỉnh Nam, đề xuất định hƣớng sử dụng đất phù hợp với điều kiện tự nhiên huyện, mang lại hiệu kinh tế, xã hội môi trƣờng Để nâng cao hiệu sử dụng đất mang lại hiệu cao 85 3.7.2 Những giải pháp cụ thể Nhanh chóng chuyển đổi cấu trồng phù hợp với vùng sinh thái Thực chuyển dịch số diện tích trồng mía đƣờng sắn cho suất thấp sang trồng rau, màu số diện tíchchuyên canh lúa suất thấp, bấp bênh địa hình trũng sang canh tác lúa - cá Đối với chân ruộng cao khó khăn nguồn nƣớc chuyển đất vụ lúa sang trồng màu vụ xuân nhƣ đậu tƣơng xuân, ngô, dƣa chuột nhằm mở rộng LUT lúa - màu khắc phục có hiệu tình trạng hạn hán vào mùa khơ mực nƣớc sơng Đáy xuống thấp Tích cực chuyển đổi cấu mùa vụ theo hƣớng phát triển lúa mùa sớm, lúa xuân muộn nhằm mở rộng diện tích vụ đơng, tăng diện tích LUT 2lúa - màu đất vụ lúa Cụ thể: vụ Đông xuân, gieo xuân muộn phƣơng pháp gieo mạ khay, mạ Đối với vụ mùa: bố trí cấu vụ mùa, mùa sớm từ vụ Đơng xn để có điều kiện bố trí trồng vụ đông, chuyển đất vụ lúa sang canh tác vụ lúa - vụ màu, trọng phát triển hàng hóa xuất là: đậu tƣơng, lạc, dƣa chuột, Chú trọng phát triển trồng rau đậu thực phẩm đấtthành phần giới nhẹ, bƣớc ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến để phát triển trồng rau đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhân dân huyện khu vực lân cận Đƣa giống trồng có suất cao, chất lƣợng tốt vào sản xuất 86 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam có tổng diện tích đất nơng nghiệp 9011,0ha (chiếm 54,64% diện tích đất tồn huyện) Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 7235,2ha (chiếm 43,87% tổng diện tích đất tồn huyện) bao gồm loại sử dụng đất, với 15 kiểu sử dụng đất - LUT nuôi trồng thủy sản (Chuyên cá) - LUT lúa - cá (Lúa xuân - cá) - LUT lúa (Lúa xuân - lúa mùa) - LUT lúa - màu (Đậu tƣơng - lúa mùa - ngô đông Đậu tƣơng - lúa mùa - khoai lang) - LUT lúa - màu (Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông, lúa xuân - lúa mùa - lạc đông lúa xuân - lúa mùa - khoai lang) - LUT chuyên rau, màu (Dƣa chuột - su hào - cà chua đông, cà chua - rau cải - khoai tây đông, Dƣa lê - đậu đũa - rau cải đông, lạc xuân - ngô hè - đậu tƣơng, lạc xuân - đậu tƣơng - ngô đông chuyên sắn) Qua kết điều tra, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện đƣợc thể nhƣ sau: * Tiểu vùng 1: Cả kiểu sử dụng đất Dƣa chuột - su hào - cà chua đông, Cà chua - rau cải khoai tây đông Dƣa lê - đậu đũa - rau cải đông LUT Chuyên rau, màu cho lại hiệu kinh tế cao Trong đó, kiểu sử dụng đất Dƣa chuột - su hào - cà chua đông cho hiệu kinh tế cao tiểu vùng với GTSX đạt 116,550 triệu đồng/ha/năm, TNHH đạt 90.752 triệu đồng/ha/năm, TSLN đạt 0,91 lần Kiểu sử dụng đất Chuyên sắn LUT Chuyên rau, màu có hiệu xã hội thấp Trồng sắn khơng đòi hỏi nhiều lao động, suất giá bán loại không ổn định nên hiệu kinh tế chƣa cao, mức độ chấp nhận ngƣời dân thấp 87 * Tiểu vùng 2: Kiểu sử dụng đất Cà chua - rau cải - khoai tây đông LUT chuyên rau màu có cho hiệu kinh tế cao với GTSX đạt 118,056 triệu đồng/ha/năm, CPTG 31,636 triệu đồng/ha/năm, TNHH đạt 86,419 triệu đồng/ha/năm, TNT đạt 45,547 triệu đồng/ha/năm, TSLN đạt 0,63 lần LUT lúa (Lúa xuân – Lúa mùa) có hiệu kinh tế thấp Cụ thể GTSX đạt 71,743 triệu đồng/ha, CPTG 20,897 triệu đồng/ha, TNHH LUT lúa 50,846 đồng/ha, TNHH 6,526 triệu đồng/ha TSLN đạt 0,10 lần * Tiểu vùng 3: Kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Cá thịt LUT lúa cá cho hiệu kinh tế cao tiểu vùng Các tiêu đánh giá mức cao GTSX đạt 118,2 triệu đồng/ha, TNHH 87,098 triệu đồng/ha Kiểu sử dụng đất Chuyên sắn LUT Chuyên rau màu cho hiệu kinh tế thấp với TNHH đạt 42,340 triệu đồng/ha/năm, TNT đạt 10,478 triệu đồng/ha/năm, TSLN đạt 0,19 lần - Hiệu xã hội: LUT chuyên rau, màu cho hiệu xã hội cao khả giải việc làm, giá trị ngày công lao động, mức độ chấp nhận ngƣời dân mức cao Kiểu sử dụng đất Chuyên sắn cho hiệu xã hội thấp - Hiệu mơi trƣờng: Những kiểu sử dụng đất có họ đậu LUT chuyên rau, màu cho hiệu mơi trƣờng tốt khả cố định đảm, cải tạo đất khả chống chịu sâu bệnh tốt Kiểu sử dụng đất chuyên sắn LUT chuyên rau, màu cho hiệu môi trƣờng thấp đòi hỏi nhiều phân bón thuốc bảo vệ thực vật hẳn loại hình kiểu sử dụng đất khác Đề xuất loại sử dụng đất có triển vọng địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam: Diện tích đất vụ lúa đƣợc đề xuất giảm so với trạng để chuyển sang trồng vụ lúa - vụ màu, vụ lúa - vụ màu lúa - cá Diện tích đất vụ lúa giảm 17 xã địa bàn huyện Thanh Liêm diện tích trồng vụ lúa - vụ 88 màu, vụ lúa - vụ màu lúa - cá tăng 17 xã địa bàn huyện tùy theo điều kiện phù hợp cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp loại trồng KIẾN NGHỊ Sử dụng kết đề tài để xây dựng phƣơng án chuyển đổi cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Liêm Song để triển khai thực cần xây dựng dự án chuyển dịch cấu trồng gắn với việc xây dựng mô hình chuyển đổi Tăng cƣờng hỗ trợ, đầu tƣ cho công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật giống trồng, vật ni có suất cao, chất lƣợng tốt, phù hợp ñiều kiện sinh thái huyện, cải tạo, nâng cấp, xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, Đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu để bổ sung tiêu đánh giá hiệu xã hội hiệu môi trƣờng loại sử dụng đất 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt Lê Thái Bạt (1995) “Đánh giá đề xuất sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển bền vững vùng Tây Bắc Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển bền vững” NXB Nông nghiệp Nguyễn Văn Bộ (2000) Vũ Cao Thái Nguyễn Minh Hƣng (2002) “Bón phân cân đối hợp lý cho trồng”, NXB nông nghiệp, Nội Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2009) “Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, tập 2: Phân hạng đánh giá đất đai”, NXB Khoa học Kỹ thuật Nội Ngô Thế Dân (2001), “Một số vấn đề khoa học cơng nghệ nơng nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp”, Tạp chí nơng nghiệp phát triển nông thôn, (1) trang 3, 4, 13 Vũ Năng Dũng, Lê Hồng Sơn, Lê Hùng Tuấn cộng (1996) “Đa dạng hóa sản phẩm nơng nghiệp vùng đồng sông Hồng Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp”, Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn, Đề tài cấp Đỗ Nguyên Hải (1999) “Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp”, Tạp chí Khoa học đất, số11, tr 20 Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Lê Văn Tốn, 2007, “Giáo trình kinh tế - trị Mac Lenin”, NXB Chính trị Quốc gia, Nội Nguyễn Đình Hợi (1993) “Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp”, NXB Thống kê, Nội Đặng Hữu (2000) “Khoa học cơng nghệ phục vụ cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp phát triển nơng thơn”, Tạp chí cộng sản (17) trang 32 10 Lê Văn Khoa (2004) “Giáo trình sinh thái mơi trường đất”, NXB giáo dục, Nội 11 Lê Văn Khoa (2007) “Giáo trình tài ngun đất mơi trường”, NXB giáo dục, Nội 12 Đỗ Quang Quý (2007) “Giáo trình kinh tế nơng nghiệp”, NXB Giáo dục 90 13 Đồn Cơng Quỳ (chủ biên) Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học, Đỗ Thị Tám (2006) “Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất”, NXB Nông Nghiệp, Nội 14 “Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai, (2003)” NXB Chính trị 15 Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (2000) “Đánh giá tiềm sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam”, NXB Nông nghiệp, Nội 16 Nguyễn Ích Tân (2000) “Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mô hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai tháchiệu kinh tế cao số vùng đất úng trũng đồng sông Hồng” Luận văn tiến sĩ nông nghiệp, trƣờng Đại học nông nghiệp I, Nội 17 Khổng Ngọc Thuận (2009) “Thực trạng định hướng sử dụng đất Nông nghiệp huyện Mê Linh Thành phố Nội”, Luận văn ThạcNông nghiệp, trƣờng Đại học Nông nghiệp Nội 18 Vũ Phƣơng Thuỵ (2000) “Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Nội”, Luận án tiến sĩ kinh tế, trƣờng đại học nông nghiệp I, Nội 19 Bùi Quang Toản nhóm nghiên cứu (1986) “Nghiên cứu đánh giá quy hoạch sử dụng đất khai hoang Việt Nam”, NXB Giáo dục 20 Lê Quang Trí (2005) “Giáo trình đánh giá đất đai”, NXB Đại học Cần Thơ 21 Nguyễn Thị Vòng cộng (2001) “Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng” Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục, Nội 22 Đào Thế Tuấn (1998) “Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống nơng nghiệp hệ sinh thái vùng trũng đồng sơng Hồng” 23 Nguyễn Duy Tính (1995) “Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ” NXBNN, Nội 91 24 UBND huyện Thanh Liêm (2010) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Liêm giai đoạn 2010-2020 25 UBND huyện Thanh Liêm (2017).Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội huyện Thanh Liêm năm 2017 26 UBND huyện Thanh Liêm, tình hình phát triển nơng nghệp qua số năm 27 UBND huyện Thanh Liêm, số liệu thống kê đất đai năm 2017 28 UBND huyện Thanh Liêm (2017).Niên giám thống kê năm 2017 * Tài liệu tiếng Anh 29 Smyth, A.J and Julian Dumanski (1993), FESLM An International Framework for Evaluating Sustainable Agriculture in Pakistan, In RAPA Publication (No.8) FAO, Bangkok, Thailand 30 FAO (1993), Guidelines: Land Evaluation for Rainfed Agriculture, FAO, Rome, pp 23 – 25 31 Greenland, D.J 1994 Soil science and sustainable land management In: Soil science and land management in the tropics, eds Syers, J.K and Rimmer, D.L CAB International 92 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thời vụ gieo trồng số trồng năm 2016 TT Cây trồng Thời vụ Lịch gieo Lịch thu hoạch Lúa xuân Tháng 12 Tháng năm sau Lúa mùa Tháng Tháng 10 Bắp cải sớm Đầu tháng Tháng 10, tháng 11 Bắp cải vụ Tháng 10 Tháng 12, tháng Dƣa lê Đầu tháng 3, tháng Tháng 5, tháng Su hào vụ Tháng 10 Tháng 12, tháng Dƣa chuột xuân Tháng 2, tháng Tháng 5, tháng Dƣa chuột đông Tháng 9, tháng 10 Tháng 12, tháng Đậu tƣơng xuân Tháng Tháng 10 Đậu tƣơng hè thu Tháng Tháng 11 Đậu tƣơng đông Cuối Tháng Tháng 12 12 Lạc xuân Tháng Tháng 13 Lạc Đông Tháng Tháng 12 14 Khoai lang hè thu Tháng Tháng 10 15 Khoai lang đông Tháng 10 Tháng năm sau 16 Mƣớp đắng Tháng 3, tháng Tháng 5, tháng 12 17 Bí xanh đơng Tháng Tháng 12 18 Ngô xuân Tháng 1, tháng Tháng 19 Ngô hè thu Tháng Tháng 11 20 Ngô đông Cuối tháng Tháng năm sau 21 Khoai tây đông Tháng 10 Tháng 1, tháng năm sau 22 Cà chua xuân Tháng 1, tháng Tháng 5, tháng 23 Cà chua đông Tháng 9, tháng 10 Tháng 12, tháng (Nguồn: Phòng Nơng nghiệp&PTNT huyện Thanh Liêm, 2016) 93 Phụ lục Giá số mặt hàng giá thuê lao động năm 2016 STT Hàng hoá Giá (đồng/kg) Lúa Lúa mùa 7683 Lúa xuân 8.000 Đậu tƣơng đông 16330 Đậu tƣơng hè thu 16330 Ngô 7.000 Khoai lang 6033 Khoai tây 5.000 Bắp cải 3.000 Bí xanh 3500 Cà chua 1000 10 Su hào 2.500 11 Mƣớp đắng 5.000 12 Đậu xanh 30.000 13 Rau cải loại 4.000 14 Lạc xuân 31.000 15 Lạc đông 31.000 16 Ngơ 7350 17 Mía 9500 18 Cá 35.000 19 Đạm ure 7500 20 Lân Văn Điển 8000 21 KCL 7500 22 Phân tổng hợp NPK 4.500 23 Giá thuê lao động (tính trung bình đồng/cơng) 70.000 ( Nguồn: Chi cục thống kê huyện Thanh Liêm) 94 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP (Sử dụng để vấn hộ nơng dân) Họ tên ngƣời vấn: Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Thơn: Xã: Giới tính: □ Nam Tuổi: Dân tộc: Kinh Huyện: Tỉnh: □ Nữ Trình độ: Chúng tơi mong muốn gia đinh Ơng/Bà cung cấp cho chúng tơi số thơng tin hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2018 1- Gia đình ơng/bà có khẩu: ………………………………… 2- Gia đình ơng/bà có lao động: …………………………… 3- Diện tích canh tác gia đình: - Diện tích đất chuyên lúa: - Diện tích đất lúa - màu: - Diện tích đất rau, màu: - Diện tích đất lúa - cá: - Diện tích đất ni trồng thủy sản: - Diện tích đất nơng nghiệp khác: 8- Các loại trồng canh tác gia đình: 9- Các cơng thức ln canh: 95 Tình hình sản xuất chi phí cho LUT Đơn vị tính Hạng mục SL Tiền I Sản xuất - Tên trồng - Diện tích - Năng suất tạ/ha - Sản lƣợng tạ - Giá bán 1000đ/tạ 1000 II Chi phí A Vật chất Giống kg/ha Phân hữu tạ/ha Phân vô - đạm kg/ha - lân kg/ha - kali kg/ha - vôi kg/ha loại khác Thuốc 10000đ/ha 10000 BVTV(liều lƣợng, tên thuốc) - giá thành B Lao động - Lao động nhà công/ha - Lao động thuê công/ha C Dịch vụ phí - Thuỷ lợi phí - Chi phí khác LUT 1: Chuyên rau, màu Vụ Vụ Vụ 96 Hạng mục Đơn vị tính SL Tiền I Sản xuất - Tên trồng - Diện tích - Năng suất tạ/ha - Sản lƣợng tạ - Giá bán /tạ 1000 II Chi phí A Vật chất Giống kg/ha Phân hữu tạ/ha Phân vô - urê kg/ha - lân kg/ha - kali kg/ha - vôi kg/ha loại khác Thuốc 10000đ/ha 10000 BVTV(liều lƣợng, tên thuốc) - giá thành B Lao động - Lao động nhà công/ha 70000 LUT 2………… Vụ Vụ Vụ 97 - Lao động công/ha thuê C Dịch vụ phí - Thuỷ lợi phí - Chi phí khác LUT ni trồng thủy sản Hạng mục I Sản xuất - Diện tích (ha) - Năng suất (kg/ha) - Sản lƣợng (kg) - Sản phẩm phụ II Chi phí A Vật chất Giống Thức ăn Chi phí vật chất khác - Vơi Thuốc phòng bệnh Nhiên liệu B Lao động - Lao động nhà Loại thuỷ sản 98 - Lao động thuê C Dịch vụ phí - Cải tạo ao - Thuỷ lợi phí - Quản lý phí - Bảo vệ thực vật D Các khoản phải nộp - Thuế nông nghiệp - Phúc lợi - Nộp khác 99 V Những vấn đề có liên quan đến sản xuất nơng nghiệp Ơng bà có nhận xét mơi trƣờng xung quanh: Tốt  Không tốt  Nguyên nhân: Do rác thải bừa bãi, vỏ thuốc vứt linh tinh Gia đình sử dụng biện pháp bảo vệ đất sau thu hoạch khơng: Có  Khơng  Nếu có biện pháp gì? Gia đình dự định sản xuất thời gian tới: Chủ hộ Ngƣời vấn (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) Phạm Thị Lệ Quyên ... cứu đề tài - Đánh giá đƣợc trạng sử dụng đất nông nghiệp loại sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam - Đề xuất đƣợc giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp, ... có nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiệu sử dụng đất huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Vì vậy, cần thiết phải đánh giá đƣợc hiệu sử dụng đất địa bàn huyện đề xuất hƣớng sử dụng đất có hiệu cao phù hợp... tiễn đề tài - Góp phần bổ sung thêm dẫn liệu khoa học việc sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Kết phân tích đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay