Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

109 2 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:24

Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiĐánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN VĂN DUY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Nội - Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN VĂN DUY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI TUẤN ANH Nội - Năm 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hƣớng dẫn chính: TS Bùi Tuấn Anh Cán chấm phản biện 1: TS Nguyễn Văn Bài Cán chấm phản biện 2: TS Lƣu Văn Năng Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn trung thực, khách quan, chƣa dùng để bảo vệ lấy học vị thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Duy iii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Quản lý Đất đai - Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu thực đề tài hoàn thành luận văn Đặc biệt, cho phép đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy TS Bùi Tuấn Anh trực tiếp tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Thạch Thất phòng ban UBND huyện Thạch Thất, UBND xã, thị trấn giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Văn Duy iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv THÔNG TIN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI 1.1.1 Khiếu nại đất đai 1.1.2 Giải khiếu nại đất đai 10 1.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI 18 1.2.1 Chủ trƣơng, sách giải khiếu nại đất đai 18 1.2.2 Quy định pháp luật giải khiếu nại đất đai 19 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI 23 1.3.1 Kinh nghiệm giải khiếu nại đất đai số nƣớc giới 23 1.3.2 Khái quát công tác giải khiếu nại đất đai Việt Nam thành phố Nội 28 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 38 v 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 38 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 38 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 38 2.2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thạch Thất, thành phố Nội 38 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Thạch Thất, thành phố Nội 38 2.2.3 Tình hình khiếu nại, giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất, thành phố Nội 38 2.2.4 Đánh giá công tác giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất, thành phố Nội 39 2.2.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất, thành phố Nội 39 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu 39 2.3.2 Phƣơng pháp điều tra xã hội học 40 2.3.3 Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu 41 2.3.4 Phƣơng pháp so sánh, phân tích đánh giá 41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 47 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 54 3.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 55 3.2.1 Công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện Thạch Thất 55 3.2.2 Biến động đất đai huyện Thạch Thất giai đoạn 2012 – 2017 59 vi 3.3 TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 61 3.3.1 Tình hình khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất 61 3.3.2 Tình hình giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất 64 3.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN tHẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 69 3.4.1 Đánh giá ngƣời dân công tác giải khiếu nại đất đai 69 3.4.2 Đánh giá cán bộ, công chức công tác giải khiếu nại đất đai 76 3.4.3 Đánh giá chung công tác giải khiếu nại đất đai 84 3.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 KẾT LUẬN 91 KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vii THÔNG TIN LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Duy Tên đề tài: Đánh giá công tác giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất, thành phố Nội Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Trƣờng Đại học Tài ngun Mơi trƣờng Nội Kết kết luận Thạch Thất huyện nằm phía Tây Bắc thành phố Nội, có diện tích 18.744,18 ha, huyện có nhiều tiềm để phát triển kinh tế, xã hội Trong giai đoạn 2012-2017 tốc độ tăng trƣởng kinh tế địa bàn cao, tốc độ tăng bình qn giá trị sản xuất đạt 13,5%/năm Cơng tác quản lý Nhà nƣớc đất đai đƣợc cấp quyền địa bàn huyện quan tâm trọng, thực quy định pháp luật Trong giai đoạn 2012-2017, tình hình khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất phức tạp, quan Nhà nƣớc địa bàn huyện phải giải trổng số 175 đơn khiếu nại đất đai chủ yếu nội dung khiếu nại định thu hồi, bồi thƣờng GPMB, cấp GCNQSD đất, giải tranh chấp đất đai Cũng thời gian quyền huyện Thạch Thất đạt đƣợc nhiều kết công tác giải khiếu nại đất đai, giải đƣợc 168 đơn tổng số 175 đơn thuộc thẩm quyền giải đạt tỷ lệ 96,00%; lại trƣờng hợp q trình xác minh vụ việc để giải Bên cạnh kết đạt đƣợc hạn chế, tồn công tác giải khiếu nại đất đai thời gian tới cần khắc phục thông qua việc thực giải pháp: Tiếp tục xây dựng hồn thiện sách, pháp luật đất đai, giải khiếu nại đất đai; Nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật ngƣời khiếu nại; Nâng cao trách nhiệm, tăng cƣờng phối hợp cấp, quan hành Nhà nƣớc việc giải khiếu nại đất đai; Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai giải khiếu nại đất đai; Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý đất đai, giải khiếu nại đất đai, hoàn thiện cơng tác lập, quản lý hồ sơ địa viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt GPMB Giải phóng mặt CBCC Cán bộ, công chức GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng GQKN Giải khiếu nại HVHC Hành vi hành KNTC Khiếu nại tố cáo QĐHC Quyết định hành UBND Ủy ban nhân dân 82 Việc đánh giá việc định, công bố GQKN đất đai việc thi hành định GQKN ngƣời dân đƣợc đánh giá phần lớn thực tuân thủ với quy định pháp luật cụ thể có 38/56 ý kiến, với 67,86% cho việc ban hành định, công bố định GQKN tuân thủ quy định pháp luật; có 41/56 ý kiến, với 73,21% cho việc thi hành định GQKN đất đai quy định Bên cạnh nhiều trƣờng hợp định, công bố định giải khiếu nại chƣa quy định với 32,14% thực định giải đất đai với 26,79% chƣa quy định pháp luật 3.4.2.7 Đánh giá tồn tại, bất cập quy định pháp luật liên quan đến giải khiếu nại đất đai Qua điều tra CBCC tham gia GQKN đất đai có nhiều ý kiến cho quy định pháp luật liên quan đến GQKN chƣa đồng bộ, hồn thiện nguyên nhân gây khó khăn công tác GQKN, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp nhƣ lĩnh vực đất đai Kết đƣợc tổng hợp theo bảng 3.18 Bảng 3.18: Đánh giá tồn tại, bất cập quy định pháp luật liên quan đến giải khiếu nại đất đai Số lƣợng Nội dung đánh giá STT (phiếu) Tỷ lệ (%) Khơng bất cập 25 44,64 Có bất cập 31 55,36 - Chưa đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ 19 33,93 - Thời hạn giải khiếu nại chưa phù hợp 23 41,07 - Trình tự thủ tục chưa cụ thể, rõ ràng 26 46,43 - Chưa có chế tài cụ thể việc giải 17 30,36 khiếu nại (Nguồn: Số liệu điều tra xã hội học) Bảng 3.18 cho thấy có 25/56 ý kiến, chiếm 44,64% cho quy định pháp luật khơng có bất cập; lại có đến 31/56 ý kiến, chiếm 55,36% cho có 83 bất cập quy định pháp luật Cụ thể số tồn tại, bất cập quy định pháp luật liên quan đến GQKN nhƣ: Chƣa đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ với 19 ý kiến; Thời hạn giải khiếu nại chƣa phù hợp 23 ý kiến; Trình tự thủ tục chƣa cụ thể, rõ ràng 26 ý kiến; Chƣa có chế tài cụ thể việc giải khiếu nại 17 ý kiến 3.4.2.8 Ý kiến nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai địa phương Bảng 3.19: Ý kiến nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai Số lƣợng Nội dung ý kiến STT (phiếu) Xây dựng, hồn thiện sách, pháp luật đất đai Tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức nhà nƣớc Tăng cƣờng gặp gỡ, đối thoại với ngƣời dân Ứng dụng công nghệ thông tin giải khiếu nại đất đai Tỷ lệ (%) 29 51,78 38 67,86 23 41,07 27 48,21 33 58,93 (Nguồn: Số liệu điều tra xã hội học) Tại bảng 3.19 cho thấy có 29/56 ý kiến, với 51,78% cho cần hồn thiện sách, pháp luật đất đai đảm bảo quy định phù hợp với thực tiễn; 38/56 ý kiến, với 67,86% cho cần phải tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm ngƣời dân thực quyền khiếu nại; 23/56 ý kiến, với 41,07% cho cần phải nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức nhà nƣớc để nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nƣớc đất đaigiải khiếu nại; 27/56 ý kiến, với 48,21% cho cần tăng cƣờng gặp gỡ, đối thoại với ngƣời dân để lắng nghe, hiểu đƣợc tâm tƣ nguyện vọng ngƣời dân, bƣớc quan trọng giải khiếu nại đất đai có 33/56 ý kiến, với 58,93% cho cần ứng dụng công nghệ thông tin để công tác giải khiếu nại đất đai nhanh, hiệu quả, tiết kiệm 84 3.4.3 Đánh giá chung công tác giải khiếu nại đất đai 3.4.3.1 Những ưu điểm Trong năm qua, đƣợc quan tâm, đạo Huyện ủy, UBND huyện, phòng Thanh tra, phòng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Thạch Thất; cấp ủy, quyền xã, thị trấn có nhiều nỗ lực việc giải khiếu nại đất đai công dân, giải đƣợc khối lƣợng lớn đơn thƣ khiếu nại công dân, góp phần ổn định tình hình trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội địa bàn Trong giai đoạn 2012-2017, tình hình khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất phức tạp, quan Nhà nƣớc địa phƣơng tiếp nhận 205 đơn khiếu nại đa số đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai với 172 đơn, chiếm 83,90% Đáng ý giai đoạn năm 2016, 2017 số lƣợng đơn thƣ khiếu nại đất đai tăng lên đáng kể so với trung bình năm trƣớc, nguyên nhân chủ yếu năm dự án khu cơng nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục đẩy mạnh thực bồi thƣờng, giải phóng mặt để có mặt phục vụ dự án xây dựng, nhiên ngƣời dân chƣa đồng tình với chế, phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ kéo theo nhiều đơn thƣ khiếu nại ngƣời dân gửi đến quan Nhà nƣớc; bên cạnh số sai sót GCNQSD đất q trình thực đề án dồn điền đổi thửa, tranh chấp đất đai hộ gia đình địa bàn huyện nguyên nhân khiến đơn thƣ khiếu nại tăng lên Cũng thời gian công tác giải khiếu nại nói chung khiếu nại đất đai nói riêng địa bàn huyện đạt đƣợc kết định Đã giải đƣợc 168 đơn tổng số 175 đơn thuộc thẩm quyền giải đạt tỷ lệ 96,00%; lại số trƣờng hợp trình giải Lĩnh vực đất đai ln đóng vai trò quan trọng phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội địa bàn huyện Thạch Thất, cơng tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Thạch Thất ln đƣợc cấp ủy Đảng, quyền quan tâm Trong đó, cơng tác giải khiếu nại điạ bàn huyện Thạch Thất đƣợc coi nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai Cán 85 làm công tác tiếp dân, giải đơn thƣ ngày rèn luyện, trau dồi nâng cao kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, thái độ mực, 100% cán bộ, cơng chức tham gia GQKN có trình độ đại học trở lên với chun mơn ngành quản lý đất đai, luật, xây dựng có kinh nghiệm lĩnh vực cơng tác nhiều năm, sở để có đƣợc đội ngũ chuyên nghiệp Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đất đai cho ngƣời dân ngày đƣợc trọng giúp nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho ngƣời dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GQKN đất đai nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu Qua vụ việc khiếu nại công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai, giúp cho quan Nhà nƣớc kiểm tra tính đắn định hành chính, hành vi hành đất đai ban hành bị khiếu nại, thấy đƣợc ƣu, khuyết điểm tồn tại, bất cập công tác quản lý đất đai cần phải khắc phục Từ đó, cấp ủy Đảng, quyền cấp địa bàn huyện tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân; rút đƣợc kinh nghiệm, học để kiến nghị đến quan có thẩm quyền điều chỉnh chế, sách, quy định pháp luật nói chung lĩnh vực đất đai nói riêng để phù hợp với thực tiễn nay; đồng thời hình thức phát huy dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát hoạt động quan nhà nƣớc, cán bộ, công chức ngày sâu rộng hiệu Từ việc giải tốt khiếu nại đất đai góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngƣời dân đồng thời nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn để đến mục tiêu huyện giữ vững ổn định trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội 3.4.3.2 Những tồn nguyên nhân Bên cạnh kết đạt đƣợc, việc giải khiếu nại đất đai địa bàn huyện Thạch Thất hạn chế, tồn tại: Một số trƣờng hợp chƣa giải kịp thời, dứt điểm chƣa thực thấu tình đạt lý; việc tổ chức thực số định giải khiếu nại chƣa kiên quyết, dẫn đến vụ việc khơng đƣợc giải triệt để, tình trạng khiếu nại kéo 86 dài nhiều năm Nguyên nhân cấp uỷ, quyền địa bàn huyện đơi lúc coi nhẹ cơng tác giải khiếu nại cơng dân, chƣa phát huy đƣợc vai trò tổ chức trị xã hội, có nơi có biểu đùn đẩy trách nhiệm, thiếu tập trung, thống xử lý đơn thƣ khiếu nại Sự hiểu biết pháp luật đất đai ngƣời dân nhiều hạn chế làm ảnh hƣởng đến việc sử dụng đất ngƣời dân, làm nảy sinh nhiều khiếu nại, số công dân chƣa thực nghĩa vụ cơng dân khiếu nại gây khó khăn giảikhiếu nại đất đai Nguyên nhân công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật đất đai, khiếu nại đất đai địa bàn chƣa thực thiết thực, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chƣa đa dạng, nội dung dàn trải, thiếu trọng tâm, mang tính hình thức chƣa trọng đến chất lƣợng; công tác tập huấn, bồi dƣỡng pháp luật đƣợc quan tâm nhƣng chất lƣợng, hiệu nhiều hạn chế Nhiều vụ việc khiếu nại đất đai đƣợc cấp có thẩm quyền chủ động gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với bên liên quan nhiều lần để đạt đƣợc thống nhất, giải cách phù hợp với tình hình thực tế với quy định pháp luật đồng thời đảm bảo lợi tích cho bên, nhƣng phận cơng dân lợi dụng dân chủ động cơ, lợi ích cá nhân gửi đơn thƣ tràn lan, đòi hỏi giải trái với chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, gây khó khăn cho q trình tiếp công dân xử lý đơn thƣ, làm cho tình hình phức tạp Thủ tục hành hệ thống văn pháp luật nƣớc ta phức tạp nhƣ theo đánh giá ngƣời dân thủ tục khiếu nại hành chính, giải khiếu nại phức tạp có đến 89,06% cho mức bình thƣờng phức tạp, thời gian giải chƣa phù hợp; hệ thống pháp luật có điểm chƣa đồng thƣờng xuyên thay đổi, sách bồi thƣờng giải phóng mặt nguyên nhân gây khó khăn, vƣớng mắc q trình giải khiếu nại đất đai địa bàn Việc áp dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế, chƣa tạo thuận lợi cho ngƣời dân nhƣ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền, gây nhiều thời gian, cơng sức kinh phí để thực quyền khiếu nại giải khiếu nại 87 Sự phối hợp ngành, quan chức việc tham mƣu GQKN chƣa hiệu (có 60,71% CBCC đánh giá hiệu quả), đùn đẩy trách nhiệm, chƣa phát huy đƣợc mạnh tổng hợp hệ thống trị cơng tác GQKN Thiếu quan tâm, phối hợp, chƣa có ràng buộc quy định trách nhiệm ngành, tổ chức trị để tham gia giải khiếu nại Nguyên nhân bất cập sách pháp luật chƣa phân định rõ trách nhiệm cấp, quan tham gia GQKN Các cấp ủy, quyền chƣa phát huy tốt vai trò, vị trí việc phân cơng cơng việc, phân định trách nhiệm cho quan tham mƣu Đội ngũ cán sở làm công tác tiếp công dân, theo dõi tiếp nhận, xử lý giải đơn thƣ số đơn vị kiêm nhiệm nên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ Trình độ, lực phẩm chất đạo đức CBCC làm công tác quản lý, giải khiếu nại đất đai theo đánh giá ngƣời liên quan đến giải quyết: nhân lực khơng đáp ứng đƣợc mức cao, chun mơn hạn chế chiếm 28,57%; thiếu số lƣợng chiếm 19,64% Ý kiến ngƣời dân cán giải khiếu nại đánh giá 20,31% không nhiệt tình, 21,87% chun mơn khơng tốt Ngun nhân sa sút phẩm chất, đạo đức phận CBCC, cố tình sách nhiễu gây khó khăn cho ngƣời dân, vi phạm pháp luật đất đai để trục lợi cá nhân Bên cạnh sở vật chất cho giải khiếu nại chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc số lƣợng chiếm 14,29%, chất lƣợng chiếm 21,43% Kinh phí địa phƣơng để đáp ứng cho công tác quản lý đất đai, với khối lƣợng nội dung công việc cần thực trình giải khiếu nại đất đai chiếm 23,21% Công tác quản lý đất đai trƣớc bị bng lỏng, nhiều vấn đề tồn lịch sử để lại làm phát sinh nhiều khiếu nại đất đai Hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật đất đai đặc biệt cơng tác thu hồi, bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, cấp GCNQSD đất, giải tranh chấp đất đai, giao đất; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều bất cập, thiếu hiệu Việc chỉnh lý biến động đất đai chƣa đƣợc quan tâm theo dõi, cập nhật thƣờng xuyên dẫn đến việc xác minh nguồn gốc đất khó khăn, khơng rõ ràng khiến cho việc tham mƣu GQKN đất đai không đầy đủ, thiếu xác 88 3.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ NỘI Trên sở việc nghiên cứu đánh giá tình hình khiếu nại, cơng tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai địa bàn huyện Thạch Thất giai đoạn 2012 - 2017, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai địa bàn thời gian tới nhƣ sau: 3.5.1 Tiếp tục xây dựng hồn thiện sách, pháp luật đất đai, giải khiếu nại đất đai Trong thời gian tới cần xây dựng, hoàn thiện khắc phục bất cập, chồng chéo sách đất đai, Luật Khiếu nại Luật Đất đai Cần có quy định cụ thể chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật trình giải khiếu nại; quy định rõ trách nhiệm quan tham mƣu trình GQKN Phòng TN Mơi trƣờng, Thanh tra huyện Cần bổ sung quy định nghĩa vụ ngƣời khiếu nại, chế tài xử lý ngƣời cố tình khiếu nại dai dẳng, nhều cấp, khơng chấp hành định GQKN có hiệu lực pháp lý Tăng cƣờng tính cơng khai, minh bạch, dân chủ hóa phƣơng án thu hồi đất, bồi thƣờng GPMB, để đối tƣợng liên quan đến biết, thống tránh so bì thắc mắc tiêu cực Đồng thời tổ chức bƣớc gặp gỡ chủ dự án, cấp ngành với nhân dân để điều chỉnh nội dung phƣơng án GPMB thiết thực hợp lý Tạo niềm tin quần chúng với chủ trƣơng sách Nhà nƣớc 3.5.2 Nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật người khiếu nại Khiếu nại đất đai quyền dân quan trọng cơng dân, ngƣời khiếu nại có hiểu biết pháp luật khơng họ tự thực đƣợc quyền khiếu nại mà tạo điều kiện thuận lợi cho quan, ngƣời có thẩm quyền giải khiếu nại đất đai Hiện nay, trình độ hiểu biết ngƣời dân 89 địa bàn huyện Thạch Thất pháp luật đất đai nói chung giải khiếu nại đất đai nói riêng nhiều hạn chế Do đó, để nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật hạn chế đơn thƣ khiếu nại đất đai cần tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến chủ trƣơng, sách, pháp luật Nhà nƣớc đất đai Nên đa dạng hình thức tuyên truyền; có nội dung trọng tâm, thiết thực, đặc biệt trọng đến vấn đề nóng đất đai địa bàn nhƣ sách bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất để thực dự án, thực lồng ghép với chƣơng trình nhƣ: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến buổi họp thôn dân cƣ Phát huy đề cao vai trò phƣơng tiện thơng tin đại chúng tổ chức trị - xã hội trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm phát huy quyền giám sát nhân dân Nhà nƣớc xã hội 3.5.3 Nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp cấp, quan hành Nhà nước việc giải khiếu nại đất đai Để nâng cao hiệu hoạt động quản lý đất đai, giải khiếu nại đất đai địa bàn huyện Thạch Thất cần phải phân định rõ trách nhiệm đồng thời tăng cƣờng phối hợp cấp, quan hành Nhà nƣớc cụ thể tra huyện phòng Tài ngun Mơi trƣờng, phải đề kế hoạch cụ thể công tác tiếp dân việc giải khiếu nại đất đai Các quan phối hợp phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu có u cầu quan chủ trì chịu trách nhiệm xác thơng tin, tài liệu đồng thời phải cử cán có lực cơng tác, am hiểu sách, pháp luật có liên quan tham gia xử lý, giải công việc cụ thể Bên cạnh đó, cần có chế tài xử lý cụ thể quan, cá nhân có trách nhiệm, ngƣời đứng đầu để xảy vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trình GQKN; đồng thời nên động viên khen thƣởng cán có thành tích tốt cơng tác quản lý đất đai, giải khiếu nại đất đai 90 3.5.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai giải khiếu nại đất đai CBCC nhân tố then chốt định đến công tác quản lý nhà nƣớc nói chung quản lý đất đai nói riêng Nâng cao lực quản lý lực áp dụng pháp luật cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác giải khiếu nại đất đai cách mở lớp đào tạo, bồi dƣỡng chuyên sâu chuyên môn, nghiệp vụ; xếp công việc cho cán phải lực, chuyên môn Qua thực tiễn địa phƣơng cho thấy có nhiều dạng khiếu nại đất đai, loại lại có tính chất mức độ phức tạp khác việc áp dụng pháp luật để giải cần có linh hoạt, phù hợp với vụ việc cụ thể Trình độ lực phẩm chất đạo đức ngƣời tham gia giải khiếu nại nhân tố định đến hiệu tính đúng, sai vụ việc 3.5.5 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý đất đai, giải khiếu nại đất đai, hoàn thiện cơng tác lập, quản lý hồ sơ địa Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đẩy mạnh cải cách hành thời kỳ đổi đòi hỏi phải giải cơng việc cách nhanh chóng hiệu Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin quan Nhà nƣớc nói chung công tác giải đơn thƣ khiếu nại góp phần nâng cao hiệu thực đảm bảo công khai thông tin, giải đơn thƣ khiếu nại, góp phần rút ngắn thời gian tự động hố quy trình giải khiếu nại, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân Đồng thời ngƣời dân truy cập lúc nào, cán cơng chức tìm lại hồ sơ, tài liệu cách nhanh chóng so với hình thức lƣu trữ giấy Tiếp tục hồn thiện cơng tác đo đạc cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đồng thời cập nhật, chỉnh lý sở liệu hồ sơ địa chính, xây dựng sở liệu đất đai tạo sở pháp lý việc quản lý đất đai nhƣ công tác thu hồi, cấp giấy, bồi thƣờng, giải tranh chấp , để từ hạn chế khiếu nại nâng cao hiệu giải khiếu nại Từng bƣớc đại hóa hệ thống thông tin đất đai cách đồng dần hƣớng tới thủ tục hành điện tử giúp ngƣời dân dễ dàng tra cứu 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thạch Thất huyện ngoại thành nằm phía Tây Bắc thành phố Nội, có diện tích 18.744,18 ha, gần Thủ Nội, Đông khu vực phát triển; gần Sơn Tây, Ba Vì, Xn Mai huyện có nhiều tiềm để phát triển, đặc biệt địa bàn thu hút đƣợc đầu tƣ vào khu cơng nghệ cao Hòa Lạc, thị Đại học Quốc Gia điều kiện tốt để Thạch Thất phát triển theo hƣớng thành đô thị vệ tinh - hành lang xanh thủ đô Nội, nhiên việc phát triển kinh tế kéo theo áp lực đất đai ngày lớn, lợi ích từ đất đai đƣợc quan tâm hơn, giá trị đất đai đƣợc đẩy lên cao Cũng mà tình trạng tranh chấp, khiếu nại đất đai ngày tăng lên số lƣợng, phức tạp nội dung, cơng tác giải khiếu nại gặp nhiều khó khăn Trong giai đoạn 2012-2017, tình hình khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất phức tạp, quan Nhà nƣớc địa bàn huyện phải giải 175 đơn gồm đơn tồn đọng từ năm 2011 chuyển sang 172 đơn tiếp nhận mới; có đến 95 đơn khiếu nại thu hồi, bồi thƣờng GPMB, 32 đơn cấp GCNQSD đất, 26 đơn giải tranh chấp đất đai, lại 19 đơn nội dung khác Đáng ý giai đoạn năm 2016, 2017 số lƣợng đơn thƣ khiếu nại đất đai tăng lên đáng kể so với trung bình năm trƣớc, nguyên nhân chủ yếu năm dự án khu cơng nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục đẩy mạnh thực bồi thƣờng, giải phóng mặt để có mặt phục vụ dự án xây dựng nhiên ngƣời dân chƣa đồng tình với chế, phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ kéo theo nhiều đơn thƣ khiếu nại ngƣời dân gửi đến quan Nhà nƣớc với việc thực đề án dồn điền đổi đất nông nghiệp nguyên nhân gây nhiều khiếu nại sai sót diện tích, chủ sử dụng Trong giai đoạn nghiên cứu, công tác GQKN đất đai địa bàn huyện Thạch Thất đƣợc cấp ủy Đảng, quyền quan tâm Trong đó, công tác giải khiếu nại địa bàn huyện Thạch Thất đƣợc coi nhiệm vụ trọng tâm 92 công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai Cán làm công tác tiếp dân, giải đơn thƣ ngày rèn luyện, trau dồi nâng cao kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, thái độ mực Cũng thời gian địa bàn huyện giải đƣợc 168 đơn tổng số 175 đơn thuộc thẩm quyền giải đạt tỷ lệ 96,00%; lại trƣờng hợp trình giải Từ việc giải tốt khiếu nại đất đai góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngƣời dân đồng thời nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn để đến mục tiêu huyện giữ vững ổn định trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội Bên cạnh kết đạt đƣợc hạn chế, tồn cơng tác giải khiếu nại đất đai: Hiểu biết ngƣời dân pháp luật đất đai hạn chế; phối hợp quan trình giải chƣa thực chặt chẽ hiệu quả, phận CBCC chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu lực, phẩm chất; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, khiếu nại đất đai địa bàn chƣa thực thiết thực, hiệu Để khắc phục tồn tại, hạn chế GQKN đất đai địa bàn huyện Thạch Thất thời gian tới cần thực đồng nhóm giải pháp: Tiếp tục xây dựng hồn thiện sách, pháp luật đất đai, giải khiếu nại đất đai; Nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật ngƣời khiếu nại; Nâng cao trách nhiệm, tăng cƣờng phối hợp cấp, quan hành Nhà nƣớc việc giải khiếu nại đất đai; Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai giải khiếu nại đất đai; Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý đất đai, giải khiếu nại đất đai, hồn thiện cơng tác lập, quản lý hồ sơ địa KIẾN NGHỊ Kết nghiên cứu đƣợc sử dụng làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu công tác tiếp công dân, công tác giải khiếu nại hành địa bàn huyện Thạch Thất nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động 93 quan quản lý nhà nƣớc đất đai góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, tăng cƣờng mối quan hệ đảng, quyền nhân dân Để đánh giá cách hệ thống toàn diện GQKN đất đai cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu, đánh giá tiêu chí theo chức năng, thẩm quyền trách nhiệm CBCC quan, tổ chức có liên quan đến giải khiếu nại đất đai đặc biệt Phòng Tài ngun Mơi trƣờng, Thanh tra huyện Thạch Thất 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Chính phủ (2012), Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ hướng dẫn Luật khiếu nại 2011 Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013 Chính phủ (2014), Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật tiếp cơng dân Chính phủ (2014), Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 07/11/2014 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2017), Báo cáo cơng tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2017 Đinh Văn Minh (2015), Một số kinh nghiệm Hàn Quốc công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, Viện Khoa học Thanh tra, http://giri.ac.vn/mot-so-kinh-nghiem-cua-han-quoc-trong-cong-tacthanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-thamnhung_t164c2717n1945tn.aspx?currentpage=1, truy cập ngày 20/7/2018 Phòng Tài nguyên Môi trƣờng huyện Thạch Thất (2018), Báo cáo thuyết minh kết thống kê đất đai năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 10 Phòng Thanh tra huyện Thạch Thất (2018), Báo cáo tổng kết công tác tra huyện Thạch Thất năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 11 Lê Huy Bá, Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên, Huỳnh Lƣu, Trùng Phùng, Nguyễn Thị Trốn, Lê Đức Tuấn, Nguyễn Đinh Tuấn (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 95 12 Lê Thúy, Trần Hồng Thanh (2011), Vài nét Luật khiếu nại hành Trung Quốc học kinh nghiệm, Viện Khoa học Thanh tra, http://giri.ac.vn/vai-net-ve-luat-khieu-nai-hanh-chinh-trung-quoc-va-nhung-baihoc-kinh-nghiem_t164c2717n1693tn.aspx?currentpage=2, truy cập ngày 16/6/2018 13 Mạnh Hùng (2016), Giải khiếu nại hành kinh nghiệm số nước giới, http://www.mof.gov.vn, truy cập ngày 16/6/2018 14 Nguyễn Mạnh Hùng (2016), Phân định thẩm quyền giải khiếu nại hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia 15 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 16 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (1998), Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 17 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2004), Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi, bổ sung) năm 2004, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 18 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2005), Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi, bổ sung) năm 2005, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 19 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2011), Luật Khiếu nại năm 2011, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 20 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2011), Luật tiếp công dân năm 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 21 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp năm 1992, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Nội 22 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Nội 96 23 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách, pháp luật giải giải khiếu nại, tố cáo công dân định hành đất đai 24 Thanh tra Chính phủ (2016), Tổng kết năm thực Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 25 Thanh tra thành phố Nội (2016), Tổng kết năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo 26 Trịnh Hữu Liên, Phạm Anh Tuấn, Trƣơng Duy Khoa (2015), Giáo trình Thanh tra đất đai, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 27 Viện khoa học tra, Thanh tra phủ (2012), Khiếu nại, tố cáo hành giải khiếu nại, tố cáo hành Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Nội ... Thất, thành phố Hà Nội 38 2.2.3 Tình hình khiếu nại, giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 38 2.2.4 Đánh giá công tác giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất, thành. .. khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất 61 3.3.2 Tình hình giải khiếu nại đất đai huyện Thạch Thất 64 3.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN tHẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ... MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI NGUYỄN VĂN DUY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay