Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

94 3 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:23

Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI ===*****=== NGUYỄN VIẾT MẠNH LUẬN VĂN THẠCĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI Nội – Năm 2018 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI ===*****=== NGUYỄN VIẾT MẠNH LUẬN VĂN THẠCĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ GIANG HƢƠNG Nội – Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân thực dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Trần Thị Giang Hƣơng, không chép cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Số liệu kết luận văn chƣa đƣợc công bố bất ký cơng trình khoa học khác Các thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn đầy đủ, trung thực qui cách Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực ngun luận văn TÁC GIẢ Nguyễn Viết Mạnh ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu miệt mài với giúp đỡ tận tình thầy, giáo, tác giả hồn thành luận văn: “Đánh giá ảnh hƣởng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội” Trƣớc tiên, xin chân thành cảm ơn TS Trần Thị Giang Hƣơng, ngƣời hƣớng dẫn, dìu dắt động viên tơi suốt q trình nghiên cứu, thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Quản lý đất đai, trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng dạy, giúp đỡ để giúp tơi hồn thành khóa học vừa qua Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hồi Đức, Ban tiếp cơng dân huyện Hồi Đức tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn tất đồng nghiệp, học viên cao học lớp CH3A.QĐ giúp đỡ lúc học tập nhƣ trình thực luận văn Những lời cảm ơn sau xin dành cho ba mẹ, anh, chị, em gia đình hết lòng động viên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành đƣợc luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn! Nội, ngày tháng Học viên năm 2018 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân GPMB Giả phóng mặt CNH-HĐH TTCN GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TN&MT Tài ngun Mơi trƣờng ĐTXD Cơng nghiệp hóa- đại hóa Tiểu thủ cơng nghiệp Đầu tƣ xây dựng iv TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Viết Mạnh Tên luận văn: Đánh giá ảnh hưởng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 Tên sở đào tạo: Đại học Tài Nguyên Môi Trƣờng Nội Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá ảnh hƣởng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn huyện Hồi Đức, thành phố Nội - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Nội Kết kết luận: Đánh giá đƣợc điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Hồi Đức Về tình hình quản lý, sử dụng đất: cơng tác quản lý Nhà nƣớc đất đai địa bàn huyện vào nề nếp, ngày chặt chẽ hơn, diện tích đất đai ngày đƣợc sử dụng hợp lý, hiệu Kết nghiên cứu: Trong vai trò quản lý Nhà nƣớc, việc vận dụng sách hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi, huyện Hoài Đức đạt đƣợc số kết nhƣ sau: - Việc hiểu áp dụng sách hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi đất đƣợc Huyện vận dụng phù hợp, linh hoạt - Công tác hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi ln nhận đƣợc quan tâm đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức v - Các đồn thể trị Huyện có vào cách tích cực cơng tác tun truyền, vận động giải thích sách Nhà nƣớc sâu rộng đến ngƣời dân - Các chủ đầu tƣ tích cực phối hợp, tập trung toàn lực để thực bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB theo kế hoạch đề - Các thành viên Hội đồng bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng mặt tổ cơng tác có nhiều nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bảo vệ đƣợc lợi ích đáng ngƣời dân - Đội ngũ chuyên trách có nhiều cán trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, tƣ sẵn sàng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn huyện Hồi Đức, thành phố Nội: Thực nghiêm túc sách pháp luật đất đai; Giải pháp tổ chức, chế hoạt động; Giải pháp nhân lực; Giải pháp đầu tƣ sở vật chất kỹ thuật; Giải pháp tài vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN iv MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu, Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp 1.1.2 Đời sống, việc làm ngƣời dân 1.1.3 Ảnh hƣởng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm, thu nhập ngƣời dân ổn định xã hội: 1.2 Cơ sở pháp lý 1.2.1 Chính sách, quy định pháp luật bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp 1.3 Tổng quan kinh nghiệm công tác bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất hỗ trợ Nhà nƣớc đời sống, việc làm ngƣời dân có đất bị thu hồi số địa phƣơng 14 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc giới .14 1.3.2 Kinh nghiệm huyện Phú Xuyên, thành phố Nội 16 1.3.3 Kinh nghiệm Quận Đông, thành phố Nội .18 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tƣợng 21 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung 21 2.2.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức 21 vii 2.2.2 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất huyện Hoài Đức 21 2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2014 - 2017 21 2.2.4 Phân tích ảnh hƣởng việc bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp đến ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2014- 2017 21 2.2.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống việc làm ngƣời dân đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc bị thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn huyện Hồi Đức 21 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 22 2.3.2 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 22 2.3.3 Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu: 22 2.3.4 Phƣơng pháp phân tích, so sánh: 23 2.3.5 Phƣơng pháp chuyên gia: 23 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 24 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 26 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 30 3.2 Thực trạng quản lý, sử dụng đất huyện Hoài Đức 32 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 32 3.2.2 Hiện trạng biến động sử dụng đất giai đoạn 2014 – 2017 35 3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng đất 38 3.3 Thực trạng bồi thƣờng, hỗ trợ nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp đời sống việc làm ngƣời dân 39 3.3.1 Tình hình bồi thƣờng, hỗ trợ địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2014 2017 39 3.3.2 Kết bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp dự án xây dựng đƣờng vành đai 3.5 địa bàn huyện Hoài Đức dự án xây dựng tuyến đƣờng ĐH 04 đoạn qua xã Dƣơng Liễu, Cát Quế 48 3.3.3 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn, vƣớng mắc q trình thực cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp 54 viii 3.4 Ảnh hƣởng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm ngƣời dân xã nghiên cứu 60 3.4.1 Tình hình mức sơng việc làm ngƣời dân xã nghiên cứu 60 3.4.2 Ảnh hƣởng việc thu hồi đất nông nghiệp tới đời sống, việc làm ngƣời dân 61 3.4.3 Điều tra ý kiến cán trực tiếp thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ 66 3.4.4 Đánh giá chung ảnh hƣởng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm ngƣời dân 67 3.5 Các giải pháp chủ yếu để nâng cao đời sống, việc làm ngƣời dân đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức 69 3.5.1 Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung văn pháp luật, sách hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng .69 3.5.2 Cần đặc biệt quan tâm đến sách hỗ trợ Nhà nƣớc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp để bảo đảm cho ổn định sống 71 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74 Kết Luận 74 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 65 Bảng 3.14 Tổng hợp ý kiến ngƣời dân công tác bồi thƣờng,hỗ trợ sau bị thu hồi đất Dự án xây Dự án Xây dựng tuyến dựng đường đường ĐH vành đai 3.5 04 đoạn qua đoạn qua STT xã Dương huyện Hoài Chỉ tiêu Liễu, Cát Đức Ƣu Ƣu tiên tiên Hỗ trợ đào tạo nghề tiền 20 Đào tạo nghề trực tiếp Cho vay vốn ƣu đãi Tăng giá đất nông nghiệp Quế Ƣu tiên Ƣu Ƣu Ƣu tiên Tiên tiên 27 0 12 13 11 10 10 9 13 Hỗ trợ vốn, kỹ thuật, sách ƣu 13 13 20 0 20 Tổng số hộ đãi phát triển nghề truyền thống Tƣ vấn giới thiệu việc làm Qua bảng 3.14 ta nhận thấy, hộ bị thu đồi đất nông nghiệp để thực dự án đƣờng vành đai 3.5 đoạn qua huyện Hoài Đức dự án phần lớn mong muốn đƣợc hỗ trợ đào tạo nghề tiền (theo định số 10/QĐUBND định số 23/QĐ-UBND UBND Thành phố Nội) Có 17 hộ có mong muốn vay vốn ƣu đãi để đầu tƣ kinh doanh, bn bán nhằm mục đích ổn định đời sống tăng thêm thu nhập cho gia đình 66 3.4.3 Điều tra ý kiến cán trực tiếp thực công tác bồi thường, hỗ trợ Cán trực tiếp thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ nhân tố quan trọng dẫn đến thành công việc thực bồi thƣờng, hỗ trợ dự án Họ ngƣời áp dụng sách pháp luật để lập phƣơng án bồi thƣờng ,hỗ trợ cho ngƣời dân, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu, cầu nối quan Nhà nƣớc ngƣời bị thu hồi đất Cán trực tiếp thực có đầy đủ trình độ, đạo đức nghề nghiệp làm tăng tiến độ công việc, ngƣợc lại làm giảm tiến độ thực hiện, gây hậu nghiêm trọng từ việc giải thích sai ý kiến phản ánh ngƣời dân, hay thực kiểm kê sai so với thực tế để tham nhũng tiền bồi thƣờng, hỗ trợ Bảng 3.15: Tổng hợp ý kiến điều tra cán trực tiếp thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ TT Tiêu chí Quy định BT, HT Đơn giá bồi thƣờng đất Đơn giá bồi thƣờng tài sản, cối hoa mầu, vật kiến trúc Áp lực tiến độ Ngƣời bị thu hồi đất có tạo điều kiện khơng? Khó khăn xác định nguồn gốc đất Trả lời Số cán Tỷ lệ (%) Hợp lý Chưa hợp lý Phù hợp Chưa phù hợp Phù hợp 10 80 20 60 40 100 Chưa phù hợp 0 Có Khơng Có 10 100 80 Không 20 4 70 30 60 40 60 40 Có Khơng Kinh phí hỗ trợ thực bồi Phù hợp thƣờng, hỗ trợ Chưa phù hợp Nâng mức giá bồi thường Nâng cao hiệu thực Nâng chi phí hỗ trợ 67 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra) Chỉ 8/10 cán đƣợc điều tra cho quy định bồi thƣờng, hỗ trợ pháp luật hành hợp lý Còn lại 2/10 cán đƣợc điều tra cho chƣa hợp lý cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Trong 10 phiếu điều tra, số lƣợng cán cho đơn giá bồi thƣờng, hỗ trợ đất hợp lý phiếu, chiếm tỉ lệ 60% Số phiếu cho đơn giá bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản chƣa hợp lý phiếu, chiếm tỉ lệ 40% Có 10/10 cán chịu áp lực cấp thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ chiếm 100%, cán luôn bị áp lực trình làm việc, mà nguyên nhân áp lực phần xuất phát từ việc thiếu nhân lực lực số cán chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc Do cần phải có giải pháp tăng cƣờng chất lƣợng nguồn nhân lực để đáp ứng đƣợc cơng việc tƣơng lai giảm bớt áp lực cán Trong trình thực dự án, số cán đƣợc ngƣời dân tạo điều kiện 8/10 cán chiếm tỉ lệ cao 80%, trƣờng hợp không tạo điều kiện, chiếm 20% Về vấn đề xác định nguồn gốc đất, có phiếu cho khó khăn chiếm 70%, nguyên nhân việc đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ địa bàn quận chƣa hồn thành, hồ sơ quản lý lạc hậu so với thực tế, cập nhập chỉnh lý biến động địa phƣơng chƣa thực kịp thời trình độ chun mơn cán yếu Về kinh phí cho ngƣời thực hiện, có 6/10 phiếu cho kinh phí phù hợp, chiếm 60% 40% cho chƣa phù hợp Có ý kiến cho cần nâng mức giá bồi thƣờng, ý kiến nâng chi phí hỗ trợ 3.4.4 Đánh giá chung ảnh hưởng công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân * Những vấn đề hạn chế, bất cập trình chuyển đổi việc làm cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp: Xét cách nghiêm túc, việc thu hồi đất nông nghiệp, tiến hành bồi thƣờng, giải việc làm, đảm bảo thu nhập, điều kiện sống cho ngƣời dân 68 thuộc diện đất nông nghiệp địa bàn huyện có nhiều thời điểm chƣa tốt nhƣ: Sự thiếu đồng bộ, thiếu rõ ràng chủ trƣơng, sách; Thiếu phối hợp quy hoạch, kế hoạch với vấn đề đào tạo nghề, giải việc làm cho ngƣời dân có đất ngơng nghiệp bị thu hồi, hầu hết hộ trả lời họ phải tự tìm kiếm việc làm sau bị thu hồi đất dựa vào hỗ chợ địa phƣơng hay chủ đầu tƣ Nhƣ vậy, vấn đề lao động điều kiện sống ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi năm tới vấn đề nóng bỏng Nếu khơng có giải pháp đồng mang tính khả thi để giải vấn đề ổn định phát triển huyện Hồi Đức khó khăn * Nguồn lực đảm bảo sinh kế ngƣời dân sau bị thu hồi đất Sau bị thu hồi đất nguồn lực tài nguồn lực vật chất hộ dân gia tăng nhƣng gia tăng mang tính chất tạm thời khơng lâu dài, nguồn lực ngƣời, nguồn lực xã hội, nguồn lực tự nhiên mức hạn chế nên việc trì nguồn lực tài nguồn lực vật chất mang tính rủi cao phụ thuộc nhiều vào thay đổi chế độ sách hỗ trợ quyền thay đổi nội lực ngƣời nơng dân trình dộ học vấn phải trông chờ vào hệ Bên cạnh đó, việc thu hồi đất nơng nghiệp để thực dự án xây dựng đoàng vành đai 3.5 đoạn qua huyện Hoài Đức dự án xây dựng tuyến đƣờng ĐH 04 đoạn qua xã Dƣơng Liễu, Cát Quế có tác động tiêu cực đến điều kiện sống ngƣời dân nhƣ vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, tệ nạn xã hội có chiều hƣớng gia tăng Điều gây nên bất ổn cho xã hộitác động khơng nhỏ đến suy nghĩ, niềm tin hộ dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi 69 3.5 Các giải pháp chủ yếu để nâng cao đời sống, việc làm ngƣời dân đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức 3.5.1 Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung văn pháp luật, sách hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cần tổng hợp khó khăn, vƣớng mắc q trình vận dụng sách pháp luật có báo cáo kiến nghị UBND Thành phố, Sở ngành xem xét việc sửa đổi, bổ sung sách hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp đƣợc rõ ràng phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng Cụ thể nhƣ sau: 3.5.1.1 Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất cho ngƣời bị thu hồi đất nơng nghiệp Theo quy định hành, sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất cho ngƣời bị thu hồi đất nông nghiệp hỗ trợ lần, Nhà nƣớc tiếp tục thu hồi đất phần diện tích lại, đối tƣợng khơng đƣợc hƣởng khoản hỗ trợ Điều này, nhiều hộđất nơng nghiệp bị thu hồi từ 30% đến dƣới 70% tổng diện tích đất nơng nghiệp đƣợc giao hộ đƣợc hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất Khi Nhà nƣớc tiếp tục thu hồi đến 70% hay hết diện tích đất nơng nghiệp nhƣng hộ khơng đƣợc hƣởng khoản hỗ trợ Điều thiệt thòi cho hộ thực tế gây khó khăn cơng tác thu hồi đất dự án Vì vậy, UBND Huyện cần kiến nghị UBND Thành phố, Sở ngành xem xét điều chỉnh sách hỗ trợ theo hƣớng: Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất cho ngƣời bị thu hồi đất nông nghiệp hỗ trợ lần dự án Khi Nhà nƣớc tiếp tục thu hồi đất phần diện tích lại, hộ đƣợc tiếp tục hƣởng khoản hỗ trợ 70 3.5.1.2 Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm đƣợc quy định Luật Đất đai văn dƣới Luật Tuy nhiên, việc quy định thiếu rõ ràng khiến làm nảy sinh số vƣớng mắc vận dụng vào thực tế địa bàn huyện Hồi Đức Vì vậy, UBND huyện Hồi Đức cần kiến nghị UBND Thành phố, Sở ngành xem xét điều chỉnh, bổ sung sách hỗ trợ theo hƣớng: + Hỗ trợ (năm) lần giá đất nông nghiệp loại trƣờng hợp thu hồi đất lần đầu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đối tƣợng đƣợc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64-CP đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc chƣa đƣợc cấp giấy nhƣng giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất đầy đủ theo quy định) Nguồn gốc đất đƣợc tách trả từ diện tích đất hộ gia đình (đất đƣợc giao theo Nghị định 64-CP) hƣởng sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm giao đất dịch vụ Diện tích đất đƣợc hỗ trợ không đƣợc vƣợt hạn mức giao đất nông nghiệp địa phƣơng + Hỗ trợ (năm) lần giá đất nông nghiệp loại trƣờng hợp thu hồi đất lần đầu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp không thuộc đối tƣợng đƣợc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64-CP nhƣng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc chƣa đƣợc cấp giấy nhƣng giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất đầy đủ theo quy định) Nguồn gốc đất nhận chuyển nhƣợng, thừa kế, cho tặng từ đối tƣợng đƣợc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64-CP trƣớc thời điểm hộ gốc bị thu hồi đất nơng nghiệp hộ gốc có đƣợc hƣởng sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm hình thức giao đất dịch vụ Diện tích đất đƣợc hỗ trợ khơng vƣợt q hạn mức giao đất nơng nghiệp địa phƣơng Ngồi UBND huyện Hồi Đức cần bố trí nhân bám sát trình 71 thực bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB dự án nhằm kịp thời giải khó khăn, vƣớng mắc nảy sinh giới hạn thẩm quyền; đồng thời vào tình hình thực tế dự án, báo cáo quan cấp thành phố khó khăn, vƣớng mắc lớn ngồi giới hạn thẩm quyền cấp huyện để kịp thời xử lý, đảm bảo tiến độ thực dự án 3.5.2 Cần đặc biệt quan tâm đến sách hỗ trợ Nhà nƣớc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp để bảo đảm cho ổn định sống Huyện cần định hƣớng cho ngƣời dân phát triển sản xuất diện tích đất nơng nghiệp lại Tăng cƣờng tập huấn, hƣớng dẫn cho ngƣời dân chuyển đổi cấu trồng cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng 3.5.2.1 Coi việc giải việc làm cho hộ dân bị thu hồi đất tiêu đánh giá hiệu đầu tƣ dự án Việc thu hồi đất thực dự án ảnh hƣởng trực tiếp tới lợi ích ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi, đất nơng nghiệp tƣ liệu sản xuất chủ yếu để tạo khoản thu nhập cho gia đình Khi họ khơng đất tức khơng tƣ liệu để gia tăng sản xuất, làm nguồn thu ni sống gia đình Vì vậy, hộ dân cần chuyển sang ngành nghề khác để kiếm sống Sống lâu năm đơn nghề sản xuất nông nghiệp, kiến thức kinh tế thị trƣờng hạn chế, bị thu hồi đất nông nghiệp, ngƣời dân khơng biết phải học gì, làm gì, làm đâu để giải vấn thu nhập ni sống gia đình Do đó, UBND huyện Hồi Đức cần xem xét gắn phần trách nhiệm giải việc làm hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất cho chủ đầu tƣ dự án nhƣ: + Giải việc làm cho ngƣời bị thu hồi đất nông nghiệp đƣợc coi tiêu đánh giá hiệu đầu tƣ dự án mặt xã hội Ngay từ giai đoạn lập, thẩm định, xét duyệt dự án, chủ đầu tƣ phải có hƣớng giải việc làm cho ngƣời dân bị thu hồi đất để thực dự án 72 + Chủ đầu tƣ dự án phải cơng bố cơng khai vị trí tuyển dụng, u cầu trình độ chun mơn có ƣu tiên đặc biệt dành cho đối tƣợng bị thu hồi đất nơng nghiệp để từ ngƣời dân đƣợc biết có định hƣớng học nghề, chuẩn bị tốt cho việc chuyển đổi nghề yên tâm thực bàn giao mặt đất nông nghiệp bị thu hồi để thực dự án 3.5.2.2 Tập trung công tác đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho lao động hộ gia đình, cá nhân Phát triển toàn diện bền vững lĩnh vực đào tạo nghề, việc làm, nâng cao chất lƣợng sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc; tăng thu nhập cải thiện đời sống , tạo cơng bằng, bình đẳng hƣởng thụ sách cho ngƣời lao động, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định trị, trật tự, an tồn xã hội, an ninh quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế nhanh bền vững - Đầu tƣ phát triển sản xuất tạo thêm nhiều việc làm cho ngƣời lao động Đa dạng hoá, nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, trọng phát triển dịch vụ có nhiều tiềm để mở rộng thị trƣờng Định hƣớng hoạt động dịch vụ nhằm tạo việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp quy hoạch phát triển khu công nghiệp Chú trọng phát triển du lịch tâm linh Đẩy mạnh chuyển dịch cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh trang trại, quy hoạch ổn định vùng sản xuất nơng nghiệp hàng hố hiệu cao gắn với xây dựng nông thôn Phối hợp đồng bộ, hiệu học nghề với tạo việc làm, giảm nghèo, khuyến công, khuyến nông - Xây dựng , ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp thu hút lao động vào làm việc; hỗ trợ doanh nghiệp có khả thu hút nhiều lao động đƣợc vay vốn phát triển sản xuất từ Quỹ Mặt trận tổ quốc giải việc làm địa phƣơng 73 - Phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố thƣờng xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm, thiết lập hệ thống thông tin, thống kê thị trƣờng lao động thống từ huyện đến xã Nâng cao lực cho công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nƣớc, quản lý đơn vị nghiệp ngƣời sử dụng lao động tất cấp, doanh nghiệp sử dụng lao động địa bàn 74 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết Luận Cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nƣớc xu hƣớng tất yếu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nƣớc đƣờng thực tiến trình Việc thực cơng nghiệp hóa - đại hóa gắn liền với hoạch định khu vực phát triển kinh tế, kéo theo việc thu hồi đất (chủ yếu đất nông nghiệp) để xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ, thƣơng mại thực thị hóa Hồi Đức huyện có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi cho việc thực Đô thị hóa phát triển Khu cơng nghiệp Do việc thu hồi đất nơng nghiệp để thực chuyển đổi sang đất Đơ thị hóa xây dựng Khu công nghiệp điều tránh khỏi Khi Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp để thực dự án đầu tƣ phát triển, việc thực GPMB công tác nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến quyền lợi ích nhiều đối tƣợng khác nhau, phải có phối hợp thực nhiều cấp, ngành Vì vậy, địa bàn huyện Hồi Đức nói riêng thành phố Nội nói chung, cơng tác thu hồi đất, thực hỗ trợ Nhà nƣớc cho ngƣời dân có đất Nông nghiệp bị thu hồi gặp phải nhiều vƣớng mắc, khó khăn Trong đó, vấn đề lớn khơng hợp tác, chống đối từ phía ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi đất Từ thực tiễn ảnh hƣởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm điều kiện sống ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi địa bàn cho thấy: * Những vấn đề hạn chế, bất cập trình chuyển đổi việc làm cho người có đất nơng nghiệp bị thu hồi: Xét cách nghiêm túc, việc thu hồi đất nông nghiệp, tiến hành bồi thƣờng, giải việc làm, đảm bảo thu nhập, điều kiện sống cho ngƣời dân thuộc diện đất nơng nghiệp địa bàn quận có nhiều thời điểm chƣa tốt nhƣ: Sự thiếu đồng bộ, thiếu rõ ràng, chủ trƣơng, sách; Thiếu 75 phối hợp quy hoạch, kế hoạch với vấn đề đào tạo nghề, giải việc làm cho ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi, chƣa gắn việc chuyển dịch cấu đất đai với cấu lao động, Hầu hết hộ trả lời họ phải tự tìm việc làm sau bị thu hồi đất, dựa vào hỗ trợ địa phƣơng hay chủ dự án đầu tƣ Nhƣ vậy, vấn đề lao động điều kiện sống ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi năm tới vấn đề nóng bỏng Nếu khơng có giải pháp đồng mang tính khả thi để giải vấn đề ổn định phát triển huyện Hồi Đức nói riêng thành phố Nội nói chung khó khăn * Những thay đổi mức thu nhập tài sản người dân Theo kết điều tra có tới 70,75% số hộthu nhập cao so với trƣớc thu hồi đất Nguồn thu nhập hộ chủ yếu từ hoạt động buôn bán nhỏ lẻ, làm dịch vụ, Tuy thu nhập họcao trƣớc nhƣng tăng không đáng kể so với thu nhập trƣớc bị thu hồi đất đủ để phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày Trong thành phần nguồn thu nhập hộ gia đình thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp bị giảm đáng kể tổng thu nhập ngƣời dân Thu nhập họ chủ yếu từ hoạt động phi nơng nghiệp Nhìn chung đất nơng nghiệp đời sống kinh tế của ngƣời dân bị đất không ổn định so với trƣớc bị thu hồi đất * Nguồn lực đảm bảo sinh kế người dân sau bị thu hồi đất Sau thu hồi đất nguồn lực tài nguồn lực vật chất hộ dân gia tăng nhƣng tăng mang tính tạm thời khơng lâu dài, nguồn lực ngƣời, nguồn lực xã hội, nguồn lực tự nhiên mức hạn chế nên việc trì nguồn lực tài nguồn lực vật chất mang tính rủi ro cao phụ thuộc nhiều vào thay đổi chế độ sách hỗ trợ quyền thay đổi nội lực ngƣời nông dân trình độ học vấn phải trơng chờ vào hệ 76 Bên cạnh đó, việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án xây đƣờng vành đai 3.5 đoạn qua huyện Hồi Đức tác động tiêu cực đến điều kiện sống ngƣời dân nhƣ vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, tệ nạn xã hội có chiều hƣớng gia tăng Điều gây nên bất ổn cho xã hội mà có tác động khơng nhỏ đến suy nghĩ, niềm tin ngƣời dân có đất nơng nghiệp bị thu hồi Kiến nghị Thành phố cần có đề án, chƣơng trình phát triển nguồn nhân lực dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để đào tạo việc làm cho ngƣời lao động Cần có đồng quán công tác đạo thực GPMB Mọi thông tin thu hồi đất cần đƣợc phổ biến sớm để ngƣời dân đƣợc biết Xác định rõ ràng trách nhiệm bên hỗ trợ đào tạo nghề cho ngƣời dân bị thu hồi đất nông nghiệp Cần tăng mức hỗ trợ cho ngƣời dân bị thu hồi đất canh tác tham gia học nghề 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp năm 2013, Quốc Quốc hội (2013, Nội Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nội Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai, Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài (2010), Thơng tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức chế tài Tổ chức phát triển quỹ đất, UBND thành phố Nội (2014), Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 quy định nội dung thuộc thẩm quyền UBND thành phố Nội Luật Đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Nội, Nội Ban đạo Giải phóng mặt thành phố Nội (2014), Văn số 740/BCĐ-NV1 ngày 21/8/2014 việc thực bồi thường, hỗ trợ đất Nông nghiệp ven Sông Đáy thuộc địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức để thực dự án nạo vét cải tạo lòng dẫn sơng Đáy, Nội Sở Tài nguyên Môi trƣờng thành phố Nội (2015), Báo cáo số 5583/BC-STNMT-QHKHSDĐ ngày 08/9/2015 việc thực giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Nội, Nội 78 10 UBND huyện Hoài Đức (2012), Báo cáo tổng hợp - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Hoài Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Nội 11 Đảng huyện Hoài Đức (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Hoài Đức lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Nội 12 UBND huyện Hoài Đức (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020, Nội 13 Ban Bồi Thƣờng GPMB (Trung tâm phát triển Quỹ đất) huyện Hoài Đức, Báo cáo kết thực cơng tác giải phóng mặt qua năm từ 2015 đến 2018, Nội ... thầy, giáo, tác giả hoàn thành luận văn: Đánh giá ảnh hƣởng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nơng nghiệp địa bàn huyện Hồi Đức, thành phố Hà Nội ... Trƣờng Hà Nội Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá ảnh hƣởng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội - Đề xuất. .. cứu đề tài: Đánh giá ảnh hƣởng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay