Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

103 6 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:22

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiĐánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN ĐỨC TRỌNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN ĐỜI SỐNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LINH, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Nội - Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN ĐỨC TRỌNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN ĐỜI SỐNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LINH, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 8850103 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Tiến Cƣờng Nội - Năm 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Nguyễn Tiến Cường Cán chấm phản biện 1: PGS.TS Đỗ Thị Tám Cán chấm phản biện 2: TS Hoàng Xuân Phương Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NỘI Ngày 20 tháng 01 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Trọng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Tiến Cường - Tổng cục quản lý đất đai tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Đại học Tài nguyên Môi trường Nội tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Linh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Linh, UBND xã Chu Phan giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Do thời gian, kinh nghiệm lực thân nhiều hạn chế nên luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Trọng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii THÔNG TIN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận thu hồi đất nông nghiệp 1.1.1 Vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân 1.1.2 Thu hồi đất nông nghiệp bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.1.3 Lao động, việc làm thu nhập người dân Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 1.1.4 Cơng nghiệp hóa, đại hóa, thị hóa cần thiết phải thu hồi đất nông nghiệp .11 1.1.5 Tác động thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm, thu nhập người dân ổn định xã hội 13 1.2 Cơ sở pháp lý thu hồi đất nông nghiệp 15 1.2.1 Chính sách, quy định pháp luật đất đai thu hồi đất 15 1.2.2 Chính sách, quy định pháp luật đất đai bồi thường, hỗ trợ 17 1.3 Cơ sở thực tiễn 24 1.3.1 Tổng quan kinh nghiệm quốc tế công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ vấn đề đời sống, việc làm ngườiđất bị thu hồi 24 iv 1.3.2 Khái quát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ vấn đề đời sống, việc làm ngườiđất bị thu hồi Việt Nam thành phố Nội 31 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 37 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 37 2.2 Nội dung nghiên cứu 37 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Linh 37 2.2.2 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất huyện Linh 37 2.2.3 Đánh giá thực trạng thu hồi đất nông nghiệp bồi thường, hỗ trợ địa bàn huyện Linh giai đoạn 2010 - 2017 .37 2.2.4 Phân tích ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân địa bàn huyện Linh giai đoạn 2010- 2017 37 2.2.5 Đề xuất giải pháp nhằm ổn định nâng cao đời sống, việc làm người dân nhà nước thu hồi đất nông nghiệp địa bàn huyện Linh .37 2.3 Phương pháp nghiên cứu 37 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 37 2.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .38 2.3.3 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: 38 2.3.4 Phương pháp phân tích, so sánh: .39 2.3.5 Phương pháp kế thừa: 39 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Linh 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 48 3.2 Thực trạng quản lý, sử dụng đất huyện Linh 50 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 50 3.2.2 Hiện trạng biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2017 55 v 3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý, sử dụng đất 60 3.3 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp bồi thường, hỗ trợ địa bàn huyện Linh .61 3.3.1 Tình hình thu hồi đất nơng nghiệp, bồi thường, hỗ trợ địa bàn huyện Linh giai đoạn 2010 - 2017 .61 3.3.2 Tình hình thu hồi đất nơng nghiệp số dự án xã nghiên cứu giai đoạn 2010 – 2017 63 3.3.3 Giới thiệu khái quát 02 dự án nghiên cứu địa bàn xã Tiến Thịnh xã Thạch Đà 64 3.3.4 Kết bồi thường, hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu giai đoạn 2010 2017 65 3.3.5 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trình thực cơng tác thu hồi đất nơng nghiệp bồi thường, hỗ trợ 73 3.4 Ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân xã nghiên cứu 74 3.4.1 Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống người nông dân 74 3.5 Một số giải pháp nhằm ổn định, nâng cao đời sống việc làm người dân nhà nước thu hồi đất nông nghiệp .84 3.5.1 Định hướng giải việc làm, ổn định, nâng cao đời sống người dân 84 3.5.2 Nhóm giải pháp trước mắt sách, kinh tế, khoa học - công nghệ 84 3.5.3 Nhóm giải pháp lâu dài (về sách, kinh tế, khoa học - công nghệ…) 86 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 87 KIẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC………………………………………………………………………… 92 vi THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên: Nguyễn Đức Trọng Lớp: CH3A.QD Khóa: 3A Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Tiến Cường Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân địa bàn huyện Linh, thành phố Nội Thơng tin luận văn: Trong q trình thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp, cơng trình phúc lợi tác động tích cực tiêu cực người dân qua cần phải đánh giá ảnh hưởng trình thu hồi đất nơng nghiệp đến đời sống việc người dân Luận văn thực để nhằm để đánh giá thực trạng thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống việc làm người dân địa bàn huyện Linh, Thành phố Nội qua đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống việc làm cho người dân nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Những ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp 02 dự án: Thu nhập người dân sau thu hồi đất tăng lên rõ rệt 02 dự án tăng lên 4.294.510 đồng/ năm thu nhập bình quân đầu người năm dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – HDDND- UBND xã Tiến Thịnh tăng lên 11.253.480 đồng/ năm thu nhập bình quân đầu người năm dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Linh Để ổn định, nâng cao đời sống việc làm người dân Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu cần thực đồng giải pháp bồi thường đất đảm bảo ngang giá thị trường; Khuyến khích áp dụng phương thức tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cần có quy định cụ thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho đối tượng có đất nơng nghiệp bị thu hồi; Cần quy định rõ trách nhiệm bên Nhà nước, chủ dự án, tổ chức đào tạo vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt UBND Ủy ban nhân dân ILO Tổ chức lao động quốc tế BTHT Bồi thường, hỗ trợ GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế- xã hội QSD Quyền sử dụng đất MTTQ Mặt trận tổ quốc HTX Hợp tác xã TTHC Thủ tục hành GDNN-GDTX Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình THCS Trung học sở PTTH Phổ thơng trung học GCN Giấy chứng nhận NTM Nông thôn CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa –Hiện đại hóa 77 STT Dự án Xây Dự án xây dựng trụ sở dựng Bệnh Mục đích sử Đảng ủy – viên đa khoa dụng HĐND – huyện UBND xã Tiến Linh xã Thịnh Thạch Đà 1,704,443.00 3,984,117.20 5,688,560.20 27,69 50,000.00 320,996.00 370,996.00 1,81 1,130,000.00 1,840,000.00 2,970,000.00 14,45 6,175,048.15 14,369,190.50 20,544,238.65 Mua đồ dùng sinh Tổng số tiền sử dụng vào mục đích số tiền sử dụng (%) hoạt gia đình Cho vay Gửi tiết kiệm Tỉ lệ ngân hàng Tổng: 100 (Nguồn: Tổng hợp từ kết phiếu điều tra 02 dự án) Thông qua bảng 3.13 ta nhận thấy người dân sử dụng số tiền chủ yếu cho mục đích đầu tư vào sản xuất kinh doanh dịch vụ với số tiền 8.471.663.150 đồng chiếm 41,24 %, người dân dùng tiền bồi thường vào mục đích mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình với số tiền 5.688.560.200 chiếm 27,69 % ngồi người dân sử dụng tiền cho mục đích gửi tiết kiệm ngân hàng, cho vay, việc dùng tiền đầu tư cho học nghề để tìm kiếm việc làm Việc sử dụng tiền bồi thường vào mục đích chủ yếu đáp ứng nhu cầu bản, chưa tính đến lúc hết tiền bồi thường làm công việc 78 3.4.2 Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm người nơng dân Bảng 14 Tình hình việc làm ngƣời dân 02 dự án Tổng 02 dự án Nghề nghiệp STT (người) lao động hộ (người) Dự án Xây dựng trụ Dự án xây dựng sở Đảng ủy – Bệnh viên đa khoa HĐND – UBND xã huyện Linh Tiến Thịnh xã Thạch Đà Sau Trước Trước khi bị bị bị thu hồi thu hồi thu Sau bị thu hồi Trước bị thu hồi Sau bị thu hồi hồi Lao động nông nghiệp Tiểu thu công nghiệp Dịch vụ Làm thuê Công nhân nhà máy địa 104 18 30 74 14 79 136 25 43 54 93 105 98 28 25 77 73 22 13 23 24 2 21 22 11 10 phương CB, CNVC Không việc làm có (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra 02 dự án) 79 Thông qua bảng 3.14 nhận thấy chuyển dịch cấu lao động trước sau thu hồi đất lao động nơng nghiệp trước thu hồi đất 104 người, sau thu hồi đất 18 người giảm 86 người; lao động làm dịch vụ trước thu hồi 79 người, sau thu hồi 136 người tăng 57 người; số lao động làm công nhân nhà máy địa phương trước thu hồi người, sau thu hồi tăng 22 người; số lao động khơng có việc làm sau thu hồi so với trước thu hồi 11 người Đã có chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang ngành dịch vụ, công nghiệp Bảng 3.15 Tình hình an ninh trật tự 02 dự án nghiên cứu Dự án Xây dựng Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – Bệnh viên đa khoa STT Chỉ tiêu HĐND – UBND huyện Linh xã Tiến Thịnh xã Thạch Đà Tổng Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ số hộ % hộ % Tổng số hộ 30 100 75 100 An ninh trật tự xã hội tốt 30 33 44 An ninh trật tự tốt nhiều 26,67 23 30,67 An ninh trật tự xã hội không đổi nhiều 12 40 12 16 An ninh trật tự xã hội 3,33 9,33 An ninh trật tự nhiều 0 0 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra 02 dự án) Qua bảng 3.15 nhận thấy tình hình an ninh trật tự 02 dự án Đối với dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Tiến Thịnh số hộ nhận định an ninh trật tự tốt hộ chiếm 30%, số hộ nhận định an ninh trật tự không đổi nhiều 12 hộ chiếm 40%, số hộ nhận định an ninh trật tự xã hội tốt nhiều hộ chiếm 26,67 % Đối với dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Linh, số hộ nhận định an ninh trật tự xã hội tốt 33 hộ chiếm 44%, số hộ nhận định an ninh trật tự tốt nhiều 23 hộ chiếm 30,67%, số hộ nhận 80 định an ninh trật tự xã hội không đổi 12 hộ chiếm 16%, số hộ nhận định an ninh trật tự xã hội hộ chiếm 9,33% Qua ta thấy tình hình an ninh trật tự 02 dự án tốt nhiều, ngồi số vấn đề cộm niên khơng có việc làm gây nên Bảng 3.16 Tình hình Quan hệ nội gia đình sau thu hồi đất dự án Dự án Xây dựng Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – Bệnh viên đa khoa STT Chỉ tiêu HĐND – UBND huyện Linh xã Tiến Thịnh xã Thạch Đà Tổng Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ số hộ % hộ % Tổng số hộ 30 100 75 100 Tốt nhiều 6,66 9,33 Tốt 17 56,67 38 50,67 Không đổi nhiều 11 36,67 25 33,33 Kém 0 5,33 Kém nhiều 0 1,34 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra 02 dự án) Qua bảng 3.16 ta nhận thấy tình hình quan hệ nội gia đình 02 dự án sau thu hồi đất, số hộ nhận định mối quan hệ nội giai đình tốt nhiều 02 dự án hộ, số hộ nhận định mối quan hệ nội gia đình tốt 55 hộ, số hộ nhận định mối quan hệ nội gia đình khơng thay đổi 36 hộ, số hộ nhận đinh mối quan hệ nội gia đình hộ, số hộ nhận định mối quan hệ gia đình nhiều 01 hộ Như mối quan hệ nội gia đình sau thu hồi đất chủ yếu mối quan hệ tốt nhiều, mối quan hệ tốt mối quan hệ không thay đổi nhiều; số số hộ cảm nhận mối quan hệ nội gia đình xấu đồng tiền 81 Bảng 3.17 Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ gia đình sau thu hồi đất Dự án Xây dựng Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – Bệnh viên đa khoa STT Chỉ tiêu HĐND – UBND huyện Linh xã Tiến Thịnh xã Thạch Đà Tổng Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ số hộ % hộ % Tổng số hộ 30 100 75 100 Tốt nhiều 16,67 16 21,33 Tốt 16 53,33 45 60,00 Không đổi nhiều 30,00 12 16,00 Kém 0 2,67 Kém nhiều 0 0 (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra 02 dự án) Qua bảng 3.17 tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hộ gia đình sau thu hồi, số hộ nhận định tình hình tiếp cận phúc lợi xã hội sở hạ tầng tốt nhiều so với trước thu hồi đất 21 hộ; số hộ nhận định hội tiếp cận sở hạ tầng phúc lợi xã hội 61 hộ; số hộ nhận định hội tiếp cận sở hạ tầng phúc lới không đổi nhiều 21 hộ; số hộ nhận định hội tiếp cận sở hạ tầng phúc lợi xã hội 02 hộ Như đa số hộ nhận định việc tiếp cận sở hạ tầng phúc lợi sau thu hồi đất tốt hơn, lại số hộ nhận định việc tiếp cận sở hạ tầng phức lợi gặp khó khăn 82 Bảng 3.18 Đánh giá hộ tình hình mơi trƣờng gần 02 dự án Dự án Xây dựng Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – Bệnh viên đa khoa HĐND – UBND huyện Linh STT Chỉ tiêu xã Tiến Thịnh xã Thạch Đà Tổng Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ số hộ % hộ % Tổng số hộ 30 100 75 100 13,33 22 29,33 Môi trường tốt 19 63,33 36 48 Mơi trường bình thường 23,34 17 22,67 Mơi trường ô nhiễm (Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra 02 dự án Qua bảng 3.18 nhận thất mơi trường gần gần 02 dự án đa phần có nhận định chủ quan mơi trường bình thường với 55 hộ 24 hộ nhận định môi trường gần 02 dự án mơi trường bị nhiễm, có 26 hộ gia đình nhận định mơi trường gần 02 dự án môi trường tốt Như nhận xét chủ quan môi trường gần 02 dự án sau thu hồi đất tốt, vấn đề ô nhiễm chưa xảy nghiêm trọng chấp nhận người dân gần 02 dự án Bảng 3.19 Tổng hợp ý kiến ngƣời dân công tác bồi thƣờng,hỗ trợ sau bị thu hồi đất Dự án Xây dựng Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – Bệnh viên đa khoa HĐND – UBND xã huyện Linh Tiến Thịnh xã Thạch Đà STT Chỉ tiêu Ưu Ưu tiên Ưu Ưu Ưu tiên Ưu tiên tiên Tiên tiên 1 0 0 0 Hỗ trợ tạo nghề tiền 19 Đào tạo nghề trực tiếp 11 10 35 27 Cho vay vốn ưu đãi 12 17 23 12 Tăng giá đất nông nghiệp Hỗ trợ vốn, kỹ thuật, sách ưu 11 11 14 28 đãi phát triển nghề truyền thống 0 10 23 Tư vấn giới thiệu việc làm Qua bảng 3.19 ta nhận thấy người dân sau bị thu hồi đất có mong muốn 83 hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phát triển kinh doanh dịch vụ mặt hàng hóa dân dụng có đến 44 hộ ưu tiên số 02 dự án 29 hộ ưu tiên số số việc tăng giá đất nơng nghiệp họ cho giá đất nơng nghiệp bồi thường thấp với giá đất thị trường Như ý kiến đóng góp người dân muốn sách bồi thường, hỗ trợ quan tâm đên việc tăng giá đất bồi thường có sách ưu đãi phát triển nghề truyền thống, tạo điều kiện cho hộ có đất bị thu hồi vay vốn ưu đãi để tạo sở phát triển kinh tế 3.4.3 Đánh giá chung ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân Qua nghiên cứu ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân thực tiễn huyện Linh cho thấy thuận lợi tồn số khó khăn, vướng mắc, hạn chế a Nhưng thuận lợi đạt Người dân hưởng thành từ việc thu hồi đất nông nghiệp hội tiếp cận dịch vụ phúc lợi, sở hạ tầng đồng Việc thu hồi đất nông nghiệp giúp cho việc chuyển dịch cấu lao động theo hướng đại hóa, cơng nghiệp hóa giảm bớt lao động ngành nơng nghiệpgiá trị kinh tế thấp sang ngành có giá trị kinh tế cao công nghiệp, xây dựng kinh doanh dịch vụ Thu nhập người dân sau thu hồi đất tăng lên rõ rệt 02 dự án tăng lên 4.294.510 đồng/ năm thu nhập bình quân đầu người năm dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – HDDND- UBND xã Tiến Thịnh tăng lên 11.253.480 đồng/ năm thu nhập bình quân đầu người năm dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Linh b Những tồn tại, hạn chế Sau thu hồi người dần sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ chủ yếu vào mục đích mua sắm, trang thiết bị… đầu tư cho việc học nghề để kiếm công việc ổn định, sinh nhiều tệ nạn xã hội tiêu hết tiền bồi thường, hỗ trợ mà khơng có cơng ăn việc làm ổn định Các hộ tìm kiếm việc làm ổn định đời sống sản xuất, phụ thuộc vào giúp đỡ cấp uỷ đảng, quyền địa phương, doanh nghiệp đóng địa bàn điều kiện, hoàn cảnh cụ thể hộ Mà người nông dân, 84 việc chuyển đổi nghề hay tìm kiếm việc làm khơng phải việc dễ Vì vậy, đa số hộ sau bị thu hồi, tiếp tục canh tác phần diện tích lại Điều ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động gia đình họ 3.5 Một số giải pháp nhằm ổn định, nâng cao đời sống việc làm ngƣời dân nhà nƣớc thu hồi đất nông nghiệp 3.5.1 Định hướng giải việc làm, ổn định, nâng cao đời sống người dân Phát triển toàn diện bền vững lĩnh vực đào tạo nghề, việc làm, nâng cao chất lượng sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; tăng thu nhập cải thiện đời sống, tạo công bằng, bình đẳng hưởng thụ sách cho người lao động, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế nhanh bền vững Đẩy mạnh chuyển dịch cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh trang trại, quy hoạch ổn định vùng sản xuất nông nghiệp hàng hố hiệu cao gắn với xây dựng nơng thơn Phối hợp đồng bộ, hiệu học nghề với tạo việc làm, giảm nghèo, khuyến công, khuyến nông Xây dựng, ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp thu hút lao động vào làm việc; hỗ trợ doanh nghiệp có khả thu hút nhiều lao động vay vốn phát triển sản xuất từ Quỹ Mặt trận tổ quốc giải việc làm địa phương Phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm Thành phố thường xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm, thiết lập hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động thống từ huyện đến xã Nâng cao lực cho công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước, quản lý đơn vị nghiệp người sử dụng lao động tất cấp, doanh nghiệp sử dụng lao động địa bàn 3.5.2 Nhóm giải pháp trước mắt sách, kinh tế, khoa học - cơng nghệ 3.5.2.1 Nhóm sách khoa học- cơng nghệ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao suất chất lượng loại trồng, vật nuôi, phát triển dịch vụ nông nghiệp để tạo thêm việc làm, tạo sở vật chất cho việc đa dạng hố sản phẩm để tăng giá trị sản xuất nơng nghiệp đất canh tác tăng suất lao động Xây dựng, phát triển kinh tế trang trại dịch vụ nơng nghiệp theo hướng 85 đa dạng hố, đại hố để vừa có điều kiện tập trung sản xuất mang lại hiệu cao vừa giải việc làm thường xuyên cho người lao động Hoàn thiện đại hố thơng tin thị trường lao động; thu thập, xử lý ,phân tích, dự báo, quản lý cung cấp thông tin thị trường lao động theo cấp trình độ, ngành nghề, lĩnh vực; phát triển hình thức thơng tin thị trường lao động nhằm kết nối cung- cầu lao động 3.5.2.2 Nhóm giải pháp sách Cần có sách khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư sử dụng nhiều lao động phổ thông, tập trung đầu tư vào ngành cơng nghệ cao, tác động tới mơi trường, công nghệ phụ trợ, dịch vụ để đem lại hiệu cao Chính sách quan tâm cụ thể chương trình khuyến cơng, khuyến nơng người dân bị thu hồi đất Đối với nhóm nơng dân ngồi độ tuổi lao động: Đây đối tượng khơng khả lao động, cần hỗ trợ để họ dưỡng lão, an tâm với sống Cần nghiên cứu, triển khai sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí cho lao động nông nghiệp cao tuổi bị thu hồi đất Phí bảo hiểm trích từ tiền bồi thường [24] Bên cạnh quy định pháp luật việc bảo đảm chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dânđất nơng nghiệp bị thu hồi, địa phương cần vận dụng linh hoạt sách hỗ trợ riêng thành phố, kêu gọi hỗ trợ chủ đầu tư, doanh nghiệp… tạo công ăn việc làm cho người dân địa bàn Đồng thời miễn phí đào tạo học nghề cho đối tượng khó khăn vùng thu hồi đất nơng nghiệp 3.5.2.3 Nhóm sách kinh tế Những người bị thu hồi đất, hộ gia đình nghèo, có hồn cảnh khó khăn tạo điều kiện vay vốn ngân hàng với mức ưu đãi, hưởng hết chương trình hỗ trợ Nhà nước, đủ điều kiện chi phí để tham gia Xuất lao động theo mong muốn Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn hỗ trợ vay vốn thành lập Tăng cường xuất lao động theo hướng mở rộng, khai thác thị trường nhiều tiềm : Nhật bản, Đức, nước trung đông, MaCao, 86 Lybia… với mức thu nhập cao Đây thị trường có thu nhập cao hấp dẫn với lao động huyện 3.5.3 Nhóm giải pháp lâu dài (về sách, kinh tế, khoa học - công nghệ…) 3.5.3.1 Nhóm sách khoa học- cơng nghệ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao suất chất lượng loại trồng, vật nuôi, phát triển dịch vụ nông nghiệp để tạo thêm việc làm, tạo sở vật chất cho việc đa dạng hoá sản phẩm để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đất canh tác tăng suất lao động Xây dựng, phát triển kinh tế trang trại dịch vụ nơng nghiệp theo hướng đa dạng hố, đại hố để vừa có điều kiện tập trung sản xuất mang lại hiệu cao vừa giải việc làm thường xuyên cho người lao động Hoàn thiện đại hố thơng tin thị trường lao động; thu thập, xử lý ,phân tích, dự báo, quản lý cung cấp thông tin thị trường lao động theo cấp trình độ, ngành nghề, lĩnh vực; phát triển hình thức thơng tin thị trường lao động nhằm kết nối cung- cầu lao động Nhóm giải pháp sách - Qua thực tiễn cho thấy, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp coi biện pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo nông dân thiếu việc làm thất nghiệp, đồng thời góp phần tích cực việc ổn định kinh tế, xã hội địa bàn huyện Đào tạo nghề tạo nguồn nhân lực có khả đáp ứng u cầu Cơng nghiệp hố, Hiện đại hoá; tạo đội ngũ nhân lực đơng đảo có trình độ cần thiết theo cấu thích hợp, có khả thích ứng nhanh với biến động trình sản xuất để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề 87 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1) Huyện Linh có diện tích tự nhiên 14.246,10 ha, bao gồm 18 đơn vị hành xã, thị trấn Trong có 16 xã thị trấn Tình hình kinh tế - xã hội địa bàn huyện nhìn chung ổn định Năm 2017 tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế ước đạt 22.383 tỷ đồng đạt 99,9% kế hoạch tăng 7,5% so với kỳ, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực 2) Công tác quản lý đất đai nâng lên tầm mới, có Luật Đất đai năm 2013, quản lý chặt chẽ tượng chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan thu hồi đất vào trường hợp cần thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, lợi ích công cộng đảm bảo sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế cao, diện tích loại đất đất nông nghiệp 8.533,91 ha, đất phi nông nghiệp 5017,66 ha, đất chưa sử dụng 694,53 ha, giai đoạn 2010 – 2017 có biến động sử dụng đất kiểm kê loại đất cụ thể chi tiết không đo bao 3) Công tác bồi thường hỗ trợ dự án xây dựng trụ sở Đảng uỷ HĐND- UBND xã Tiến Thịnh Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Linh xã Thạch Đà đạt kết sau: Tổng số hộ bị thu hồi đất 02 dự án 205 hộ, 100% hộ đủ điều kiện bồi thường với tổng diện tích 43464,2 m2 Tổng số tiền bồi thường 34.677.191.350 đồng, đó: bồi thường đất nơng nghiệp 5.944.724.000 đồng, bồi thường cối hoa màu 294.798.850 đồng, bồi thường di chuyển mộ 466.293.000 đồng Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất gồm hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tìm kiếm việc làm tiền 28.110.037.500 đồng hỗ trợ ổn định đời sống dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Linh 79.200.000 đồng 4) Những ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp 02 dự án: Thu nhập người dân sau thu hồi đất tăng lên rõ rệt 02 dự án tăng lên 4.294.510 đồng/ năm thu nhập bình quân đầu người năm dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy – HDDND- UBND xã Tiến Thịnh tăng lên 11.253.480 88 đồng/ năm thu nhập bình quân đầu người năm dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Linh Mặt khác việc thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng đến việc làm ổn định khó tiếp cận dịch vụ, sách phát triển kinh tế 5) Để ổn định, nâng cao đời sống việc làm người dân Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu cần thực đồng giải pháp bồi thường đất đảm bảo ngang giá thị trường; Khuyến khích áp dụng phương thức tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cần có quy định cụ thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho đối tượng có đất nơng nghiệp bị thu hồi; Cần quy định rõ trách nhiệm bên Nhà nước, chủ dự án, tổ chức đào tạo Trên sở đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 02 dự án địa bàn huyện Linh, thành phố Nội, luận văn đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác này, giải pháp: hồn thiện sách, pháp luật; tổ chức thực hiện; tăng cường số lượng chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật giải pháp khác KIẾN NGHỊ Nhà nước cần tăng cường tra, kiểm tra quan có thẩm quyền Hội đồng bồi thường cấp công tác quản lý, tổ chức thực công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ Công tác đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi phải tiến hành đồng thời với việc lập kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp việc đào tạo phải mang tính bắt buộc Do thời gian thực luận văn có hạn nên số vấn đề ảnh hưởng hưởng từ việc thu hồi đất nông nghiệp chưa đề cập đến như: sau thu hồi đất vấn đề môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân; kinh tế phát triển tệ nạn xã hội vấn đề cần quan tâm nghiên cứu 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai, Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) – Dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật đất đai năm 2013 hướng dẫn sửa đổi Luật đất đai Chi cục thống kê huyện Linh (2017), Báo cáo số liệu dân số huyện Linh năm 2017, Nội Đỗ Kim Chung, 2000, Thị trường đất đai nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng định hướng sách, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 260, tr.21-31 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Nội Đại hội Đảng lần thứ XII (năm 2016) Lê Ngọc Thạch (2017), Pháp luật hỗ trợ ổn định đời sống Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, Đại học Lao động xã hội - sở II, TP Hồ Chí Minh Lê Đình Hải (2017), Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Nội, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm Nghiệp số Minh Anh (2018), Nhiều chuyển biến tích cực giải phóng mặt bằng, https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien, ngày 19/01/2018 Nguyễn Văn Chiến (2009), Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khu vực thu hồi đất để phát triển công nghiệp địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nhằm đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ cho ngườiđất bị thu hồi, Tổng cục Quản lý đất đai, Nội 10 Phan Trung Hiền (2014), Những điều cần biết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất NXB Chính trị quốc gia, Nội 11 Phạm thị thuỷ (2014), Việc làm cho nông dân thu hồi đất Nội Luận án tiến sỹ, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nội 90 12 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Linh (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Nội Sở Tài Nội (2011) 13 Sở Tài Nội (2011), Thơng báo số 6323/STC-BG ngày 29/12/2011 đơn giá bồi thường, hỗ trợ loại cây, hoa màu, vật ni đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB địa bàn thành phố năm 2012, Nội 14 Sở Tài Nội (2015), Thông báo số 7218/STC-BG ngày 30/12/2015 đơn giá bồi thường, hỗ trợ loại cây, hoa màu, vật nuôi đất có mặt nước phục vụ cơng tác GPMB địa bàn thành phố năm 2016, Nội 15 Tổng cục thống kê - 2018, Thơng cáo báo chí kết thức Tổng điều tra Nơng thơn, Nông nghiệp Thủy sản năm 2016 16 UBND Thành phố Nội (2011), Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 việc ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Nội, Nội 17 UBND Thành phố Nội (2012), Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 việc ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Nội năm 2013 Nội 18 UBND Thành phố Nội (2014), Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 việc ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019, Nội 19 UBND Thành phố Nội (2014), Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2014 việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ (2011-2015) huyện Linh 20 UBND Thành phố Nội (2016), Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 việc ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Nội, Nội 91 21 UBND Thành phố Nội (2017), Quyết định số08/QĐ-UBND ngày 03 tháng năm 2017 UBND Thành phố Nội việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Linh, Nội 22 UBND huyện Linh (2017), Báo cáo Tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 23 UBND huyện Linh (2013), Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 việc Ban hành quy chế thực dân chủ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất Nội 24 Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nhìn lại 30 năm đổi mới, thành tựu bật phát triển kinh tế (2016) Nguồn:nhandan.org.vn 25 Vũ Thị Hồng (2018), Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện số quy định bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Nội ... Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Thông tin luận văn: Trong q trình thu hồi đất nơng nghiệp để... trạng thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống việc làm người dân địa bàn huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội qua đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống việc làm cho người dân nhà... lẽ đó, việc thực đề tài Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống việc làm người dân địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay