CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

14 3 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:20

TRƯỜNG THPT …………… TỔ TOÁN-TIN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUN MƠN MƠN: TỐN 10 (ĐẠI SỐ) THỜI LƯỢNG: TIẾT CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN (3T) Tiết 1/3 PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Biết khái niệm phương trình bậc hai ẩn - Biết khái niệm nghiệm phương trình bậc hai ẩn Về kỹ : - Tìm số nghiệm phương trình bậc hai ẩn - Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Về thái độ: Tích cực, chủ động việc chiếm lĩnh kiến thức Năng lực cần phát triển: Năng lực tư lơgic, tính tốn xác, lực phát vấn đề giải vấn đề, lực tự học, tự nghiên cứu, lực hoạt động nhóm II PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh chuẩn bị nhà - Lên kế hoạch cho dạy - Chuẩn bị bút dạ, giấy A0, A1, A2 Học sinh: - Chuẩn bị nội dung theo nhóm nhà theo yêu cầu giáo viên - Có đủ sách giáo khoa, ghi, máy tính bỏ túi III PHƯƠNG PHÁP Tổng hợp phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực, trọng hoạt động tự học học sinh như: học cá nhân, học nhóm,… IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp(1’) Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng Nội dung A Hoạt động khởi động ( 6’ ) Mục đích - Tạo tò mò, gây hứng thú cho học sinh nội dung nghiên cứu phương trình bậc hai ẩn - Hình dung đối tượng nghiên cứu Nội dung - Giáo viên kiểm tra tập nhà học sinh Cách thức GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động HS: Thực hoạt động (thảo luận theo nhóm) Bài tập khởi động: Vẽ đồ thị hàm số y  x  (1) Nếu chuyển dạng hàm số (1) thành dạng phương trình x  y  đồ thị hàm số (1) có biểu diễn tập nghiệm phương trình hay khơng? Bài tập nhà làm để chuẩn bị cho học mới: Câu hỏi 1: Nêu khái niệm phương trình bậc ẩn Các giải biện luận phương trình bậc ẩn Câu hỏi 2: Chuyển hàm số sau thành dạng ax  by  c : a ) y  3x  4; b) y  x 2 Sản phẩm - Học sinh vẽ đồ thị hàm số y  x  - Chuyển đổi dạng hàm số y  ax  b thành dạng phương trình ax  by  c B Hoạt động hình thành kiến thức (10’) Mục đích - Biết khái niệm phương trình bậc hai ẩn - Biết khái niệm nghiệm phương trình bậc hai ẩn - Biết biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Nội dung - Giáo viên đưa nhiệm vụ câu hỏi dẫn dắt - Học sinh thực nhiệm vụ giáo viên yêu cầu - Học sinh biết khái niệm phương trình bậc hai ẩn, nghiệm phương trình bậc hai ẩn, biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Cách thức GV: Giao tập học sinh nghiên cứu theo nhóm HS: Thực hoạt động, báo cáo kết theo nhóm ( Một nhóm báo cáo, nhóm khác kiểm tra kết quả) Hoạt động 2: Tìm hiểu, đưa kết sau: 1) Khái niệm phương trình bậc hai ẩn 2) Tìm số cặp giá trị  x; y  thoả mãn phương trình: x  y  3) Khái niệm nghiệm phương trình bậc hai ẩn; 4) Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn GV: Cho học sinh làm tập nhà giấy A1 HS: Làm việc theo nhóm trình bày kết GV: Tổng kết lại kiến thức Phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng quát là: ax  by  c (1), a, b, c hệ số, a b không đồng thời 0; Cặp số (x ; y0 ) thỏa mãn phương trình (1) gọi nghiệm phương trình (1); Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình (1) đường thẳng mặt phẳng tọa độ Oxy Sản phẩm - Học sinh biết khái niệm phương trình bậc hai ẩn, nghiệm phương trình bậc hai ẩn, biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn + Áp dụng vào ví dụ cụ thể C Hoạt động luyện tập (12’) Mục đích + Củng cố kiến thức vừa học phương trình bậc hai ẩn + Hình thành phát triển kĩ tìm nghiệm phương trình bậc hai ẩn biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Nội dung + GV giao tập, học sinh luyện tập, củng cố khái niệm nghiệm phương trình bậc hai ẩn cách biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Cách thức GV: Yêu cầu HS làm hoạt động HS: Thực hoạt động (Hoạt động cá nhân, lên bảng trình bày) Ví dụ 1: Cặp số sau nghiệm phương trình: 3x  y  A (3;4) B (2;1) C (0; 2) D (3;0) Ví dụ 2: Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình sau: a) x  y  b) x  y  GV: Yêu cầu HS làm hoạt động HS: Thực hoạt động (Hoạt động cá nhân, lên bảng trình bày) Gv: Nhận xét, cho điểm Sản phẩm + Nhận biết nghiệm phương trình bậc hai ẩn biết biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn D Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng (12’) Mục đích - Giải số toán chứa tham số - Biểu diễn tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn hệ trục trường hợp: Hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng Nội dung - Tìm tham số m để cặp số (x;y) nghiệm phương trình bậc hai ẩn - Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn hệ trục trường hợp đặc biệt Cách thức GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động HS: Hoạt động theo nhóm, trình bày kết qủa vào giấy A1 GV: Nhận xét làm, cho điểm nhóm Bài 1: (Nhóm 1)Tìm m để cặp số (x;y)=(3;m) nghiệm phương trình 5x+2y=11 ĐS: m = - Bài 2: Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình sau hệ trục: (Nhóm 2) a) x  y  1 x  (Nhóm 3) b) x  y  x  y  (Nhóm 4) c) x  y  x  y  Nhận xét vị trí tương đối đường thẳng trên: Cắt nhau, song song, trùng Sản phẩm HS có kĩ biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình, nhận xét vị trí tương đối đường thẳng trường hợp: Cắt nhau, song song, trùng Củng cố (2’) Hệ thống lại kiến thức cần nhớ Khái niệm phương trình bậc hai ẩn, nghiệm phương trình; Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình bậc hai ẩn Hướng dẫn nhà (2’) GV: Giao nhiệm vụ cho nhóm HS: Làm tập nhà theo nhóm Câu hỏi 1: Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình sau hệ trục tọa độ: a) x  y  b) 3x  y  4 Tìm tọa độ giao điểm I hai đường thẳng Câu hỏi 2: Nêu khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Khái niệm nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Câu hỏi 3: Nêu phương pháp giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn Tiết 2/3 PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Biết khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Biết phương pháp giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Biết giải toán cách lập hệ phương trình Về kỹ năng: - Giải hệ phương trình bậc hai ẩn phương pháp: cộng đại số - Biết đặt ẩn phụ để giải số hệ phương trình quy hệ bậc hai ẩn - Biết giải tốn cách lập hệ phương trình Về thái độ: - Tích cực, chủ động việc chiếm lĩnh kiến thức - Thấy Tốn học có tính liên hệ thực tiễn, từ thêm u thích mơn học Năng lực cần phát triển: Năng lực tư lơgic, tính tốn xác, lực phát vấn đề giải vấn đề, lực tự học, tự nghiên cứu, lực hoạt động nhóm II PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh chuẩn bị nhà - Lên kế hoạch cho dạy - Chuẩn bị bút dạ, giấy A1 - Chuẩn bị giáo án powerpoint trình chiếu máy chiếu Học sinh: - Chuẩn bị nội dung tập nhà theo yêu cầu giáo viên - Có đủ sách giáo khoa, ghi, máy tính bỏ túi III PHƯƠNG PHÁP Tổng hợp phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực, trọng hoạt động tự học học sinh như: học cá nhân, học nhóm,… IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng Nội dung A Hoạt động khởi động (8’) Mục đích - Tạo tò mò, gây hứng thú cho học sinh nội dung nghiên cứu, ứng dụng thực tế tốn hệ phương trình bậc hai ẩn - Hình dung đối tượng nghiên cứu Nội dung - Giáo viên trình chiếu tập nhà - Giáo viên kiểm tra tập nhà học sinh Cách thức GV: Cho học sinh nghe đoạn hát “Gần Trường Sa” Yêu cầu học sinh thực hoạt động HS: Thực hoạt động (thảo luận theo nhóm) HS quan sát trả lời câu hỏi Bài toán khởi động: Đảo Trường Sa Lớn có hình dạng tam giác vng hai cạnh góc vng chênh 100m, tăng cạnh dài lên 400m gấp đơi cạnh ngắn hơn, hỏi diện tích đảo ? GV: Trình chiếu tốn khởi động, cho học sinh thảo luận theo nhóm nêu hướng giải toán Bài tập nhà làm để chuẩn bị cho GV: Yêu cầu học sinh làm theo nhóm Câu hỏi: Biểu diễn hình học tập nghiệm phương trình sau hệ trục tọa độ: a) x  y  b) 3x  y  4 Tìm tọa độ giao điểm I hai đường thẳng Sản phẩm - Nhớ lại kiến thức hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Nhớ lại phương pháp giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Học sinh nêu cách giải tốn lập hệ hai phương trình bậc hai ẩn B Hoạt động hình thành kiến thức (8’) Mục đích - Biết khái niệm phương trình hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Biết phương pháp để giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn Nội dung - Giáo viên đưa nhiệm vụ câu hỏi dẫn dắt - Học sinh thực nhiệm vụ giáo viên yêu cầu Cách thức GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động 2: Làm việc theo nhóm (4 nhóm) HS: Thực hoạt động 2, báo cáo kết theo nhóm ( Một nhóm báo cáo, nhóm khác tự kiểm tra kết quả) Hoạt động 1: Tìm hiểu, đưa kết sau hệ hai phương trình bậc hai ẩn: (Vẽ sơ đồ tư duy) HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN KHÁI NIỆM NGHIỆM CÁCH GIẢI 1) Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn, nghiệm hệ; 2) Các phương pháp để giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn; HS: Làm việc theo nhóm trình bày kết GV: Tổng kết lại kiến thức a1 x  b1 y  c1 � Hệ hai phương trình bậc hai ẩn có dạng tổng qt là: � (1) a2 x  b2 y  c2 � Trong x, y ẩn, chữ lại hệ số Nếu cặp số (x0; y0) đồng thời nghiệm hai phương trình hệ (1) (x0; y0) gọi nghiệm hệ phương trình (1) Giải hệ phương trình tìm tập nghiệm Có hai phương pháp để giải hệ phương trình phương pháp phương pháp cộng đại số Sản phẩm - Học sinh biết khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn, nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn, - Nắm phương pháp để giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn C Hoạt động luyện tập (10’) Mục đích - Củng cố kiến thức hệ hai phương trình bậc hai ẩn - Hình thành kĩ giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn Nội dung + GV giao tập, học sinh luyện tập, củng cố cách giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn phương pháp khác Cách thức GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động HS: Thực hoạt động (Hoạt động cá nhân, lên bảng trình bày) Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau hai phương pháp cộng đại số: 4x  3y  � � 2x  y  � Ví dụ 2: Giải hệ phương trình sau cách đặt ẩn phụ: �2  � �x � �3  �x �  13 y  12 y Sản phẩm - Học sinh biết cách giải hệ phương trình số phương pháp thơng thường D Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng (12 phút) Mục đích - Vận dụng kiến thức hệ hai phương trình bậc hai ẩn để biện luận số nghiệm hệ - Ứng dụng giải hệ phương trình vào việc giải toán dân gian toán thực tế Nội dung HS biết cách biện luận số nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn HS biết cách giải tốn lập hệ phương trình, biết ứng dụng toán học sống Cách thức GV: Trình chiếu số tốn biện luận số nghiệm hệ phương trình, tốn dân gian, tốn thực tế HS: Làm tập theo hình thức: Cá nhân (Bài 1, 3), theo nhóm vào giấy A1 (Bài 2) GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động Bài 1: Khơng giải hệ phương trình, chọn đáp án đúng: a) Hệ phương trình sau có nghiệm: 2x  3y  � � x  y  10 � A 0; B 1; C 2; D vô số b) Hệ phương trình sau có nghiệm: 2x  y  � � 6x  y  � A 0; B 1; C 2; Bài 2: Bài tốn dân gian: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu Một trăm chân chẵn Hỏi có gà, chó ĐS: có 22 già, 14 chó; Bài 3: Bài tốn giáo dục an tồn giao thơng: D vơ số Theo thống kê chưa đầy đủ nước ta năm 2016 2017 có tổng số vụ tai nạn giao thơng 48.000 vụ, số vụ tai nạn giao thơng năm 2017 giảm 8.000 vụ so với năm 2016 Hỏi năm 2016 2017 có vụ tai nạn giao thơng? ĐS: Năm 2016 có 28.000 vụ, năm 2017 có 20.000 vụ tai nạn giao thơng Sản phẩm HS giải tập trên, thấy mối liên hệ toán học với thực tiễn Củng cố (5’) Học sinh làm tập trắc nghiệm theo nhóm: GV: Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm: Chọn đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm sau: � � 2x  y  Câu 1: Nghiệm hệ phương trình: � 3x  y  �   2; 2  3 ; B  x; y     C  x; y     2;  2  ; D  x; y     A  x; y   là: 2; � x 2 y 8 � Câu 2: Nghiệm hệ phương trình: �   3 2; 2  ; x 5 y 9 � là: A  x; y    2;1 ; B  x; y    16;1 ; C  x; y    4; 1 ; D  x; y    4;1 HS: Làm theo nhóm, ghi kết giấy A4 dán lên bảng GV: Nhận xét, cho điểm Hướng dẫn nhà (1’) Làm tập 1,2 SGK Trang 68 Bài tập làm để chuẩn bị cho học mới: Tìm hiểu khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn, nghiệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn �x  y  z  � Giải hệ phương trình (hệ tam giác): � y  z  2 � z 3 � Tiết 3/3 PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Biết khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn, nghiệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn; - Biết cách giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn Về kỹ : - Giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn cách đưa hệ tam giác - Biết sử dụng máy tính để giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn - Giải tốn cách lập hệ ba phương trình bậc ba ẩn Về thái độ: - Tích cực, chủ động việc chiếm lĩnh kiến thức - Thấy tốn học có tính liên hệ thực tiễn, từ thêm u thích mơn học Năng lực cần phát triển: Năng lực tư lơgic, tính tốn xác, lực phát vấn đề giải vấn đề, lực tự học, tự nghiên cứu, lực hoạt động nhóm II PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Giao nhiệm vụ cho cá nhân nhóm học sinh chuẩn bị nhà - Lên kế hoạch cho dạy - Chuẩn bị bút dạ, giấy A0, A1, A2 Học sinh: - Chuẩn bị nội dung theo nhà theo yêu cầu giáo viên - Có đủ sách giáo khoa, ghi, máy tính bỏ túi III PHƯƠNG PHÁP Tổng hợp phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực, trọng hoạt động tự học học sinh như: học cá nhân, học nhóm,… IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng Nội dung A Hoạt động khởi động (5’) Mục đích - Tạo tò mò, gây hứng thú cho học sinh nội dung nghiên cứu hệ ba phương trình bậc ba ẩn - Hình dung đối tượng nghiên cứu Nội dung - Giáo viên kiểm tra tập nhà học sinh Cách thức GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động HS: Thực hoạt động (thảo luận theo nhóm) Bài tốn khởi động: Tìm cách giải toán dân gian sau: Trăm trâu trăm cỏ, Trâu đứng ăn năm, Trâu nằm ăn ba, Lụ khụ trâu già, 10 Ba bó Hỏi có trâu đứng, trâu nằm, trâu già Sản phẩm - Học sinh tìm hướng giải số tốn cách lập hệ ba phương trình bậc ba ẩn B Hoạt động hình thành kiến thức (10’) Mục đích - Biết khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn - Biết đưa hệ ba phương trình bậc ba ẩn đầy đủ dạng tam giác Nội dung - Giáo viên đưa nhiệm vụ câu hỏi dẫn dắt - Học sinh thực nhiệm vụ giáo viên yêu cầu - Học sinh giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn phương pháp Gauss dùng máy tính - Học sinh biết giải tốn lập hệ ba phương trình bậc ba ẩn Cách thức GV: Yêu cầu học sinh thực hoạt động 1: Làm việc theo nhóm (4 nhóm) HS: Thực hoạt động 2, báo cáo kết theo nhóm ( Một nhóm báo cáo, nhóm khác kiểm tra kết quả) Hoạt động 1: Tìm hiểu, đưa kết sau: 1) Khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn 2) Khái niệm nghiệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn �x  y  z  � 3) Giải hệ phương trình (dạng tam giác): � y  z  2 � z3 � � �x  y  z  � 4) Có thể đưa hệ phương trình �2 x  y  5z  2 dạng hệ tam giác �4 x  y  z  4 � � hay không? GV: Cho học sinh làm tập nhà theo nhóm giấy A1 HS: Làm việc theo nhóm trình bày kết GV: Tổng kết lại kiến thức * Phương trình bậc ba ẩn có dạng tổng quát ax  by  cz  d Trong x, y, z ẩn, chữ lại hệ số a, b, c không đồng thời 11 a1x  b1y  c1z  d1 � � a2x  b2y  c2z  d2 Hệ ba phương trình bậc ba ẩn có dạng: � � a3x  b3y c3z  d3 � Bộ ba (x0; y0; z0) nghiệm ba phương trình gọi nghiệm hệ phương trình Sản phẩm - Học sinh có khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn - Học sinh giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn dạng tam giác C Hoạt động luyện tập (10’) Mục đích + Củng cố kiến thức vừa học hệ ba phương trình bậc ba ẩn + Hình thành cho học sinh kĩ giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn Nội dung + GV giao tập + HS luyện tập củng cố khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn Cách thức GV: Yêu cầu HS làm hoạt động HS: Thực hoạt động (Hoạt động cá nhân, lên bảng trình bày) Ví dụ : Giải hệ phương trình dạng tam giác: �x  y  z  � 4x  y  ; ĐS: (x; y;z)   2; 1; 9  � � 3x  � Ví dụ : Giải hệ phương trình sau cách đưa hệ tam giác: 3x  y  z  � � �x  y  z  ; ĐS: (x; y;z)   3;4;0  � x  y  z  � GV: Yêu cầu HS làm hoạt động Kiểm tra đáp số máy tính HS: Thực hoạt động (Hoạt động cá nhân, lên bảng trình bày) GV: Nhận xét, cho điểm Sản phẩm + Học sinh giải hệ ba phương trình bậc ba ẩn biết sử dụng máy tính để kiểm tra kết D Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng (12’) Mục đích - Giải số tốn thực tế, toán dân gian cách lập hệ ba phương trình bậc ba ẩn Nội dung 12 - Nêu toán thực tế, toán dân gian giải cách lập hệ ba phương trình bậc ba ẩn Cách thức GV: Trình chiếu đề bài; HS: Hoạt động theo nhóm, trình bày kết qủa vào giấy A1 GV: Nhận xét làm, cho điểm nhóm Bài 1: Một cửa hàng bán ba loại cam, quýt táo Trong ngày đầu cửa hàng bán 15 kg cam, 30 kg quýt 20 kg táo, thu tổng số tiền 1.350.000đ, ngày thứ hai cửa hàng bán 25 kg cam, 10 kg quýt 16 kg táo thu số tiền 1.190.000đ , ngày thứ ba cửa hàng bán 17 kg cam, 24 kg quýt 32 kg táo thu 1.470.000đ Hỏi giá tiền loại bao nhiêu? HD: Gọi số tiền kg cam x, kg quýt y, kg táo z, đơn vị đồng, (x, y, z nguyên dương), ta có hệ phương trình: 15 x  30 y  20 z  1.350.000 � � 25 x  10 y  16 z  1.190.000 � � 17 x  24 y  32 z  1.470.000 � Đáp số: Giá tiền kg cam 30.000đ, kg quýt 20.000đ, kg táo 15.000đ Bài 2: Bài toán “Trăm trâu trăm cỏ” Trăm trâu trăm cỏ, Trâu đứng ăn năm, Trâu nằm ăn ba, Lụ khụ trâu già, Ba bó Hỏi có trâu đứng, trâu nằm, trâu già Giải: Gọi x số trâu đứng, y số trâu nằm, z số trâu già (x, y, z nguyên dương nhỏ 100) Theo ta có hệ phương trình �x  y  z  100 15 x  y  z  300 � � � z � � x  y   100 �x  y  z  100 � � Trừ vế hai phương trình ta 14 x  y  200 � x  y  100 Vì 4y 100 dều chia hết 7x phải chia hết cho 4, x chia hết cho 4, 100 y  100  x  nên  x  �  x �14 Mà x chia hết x 4; hay 12; Với x = ta tìm y =18, z =78 Với x = y =11, z =81; 13 Với x = 12 y =4, z = 84 Đáp số : trâu đứng, 18 trâu nằm, 78 trâu già; hay trâu đứng, 11 trâu nằm, 81 trâu già; hay 12 trâu đứng, trâu nằm, 84 trâu già Bài toán “Đi chợ phiên” Em chợ phiên Cho gởi tiền Mua cam qt Món ít, nhiều Mua đủ trăm Cam ba đồng Quýt đồng năm Thanh yên tươi tốt Năm đồng trái Hỏi người mua loại trái, biết tiền 60 đồng Đáp số : Mua cam, 90 quýt, yên Sản phẩm HS có kĩ giải tốn cách lập hệ phương trình Củng cố (6’) GV: Trình chiếu tập trắc nghiệm để củng cố học HS: Hoạt động theo nhóm Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: �x  y  z  12 � x  y  3z  18 Hệ phương trình � có nghiệm  x; y; z  là: �3x  y  z  9 � 13 19 � � 13 19 � 13 19 7 � � �13 19 � � ; � ; � ; ; � ; � A � ; ; B � ; ; C � ; D � ; 2� �6 � �6 � �6 �6 � Bài 2: Một đoàn xe tải chở chuyến 290 xi măng cho cơng trình xây đập thủy điện Đồn xe có 57 gồm ba loại, loại tấn, 7,5 Nếu dùng tất số xe 7,5 chở ba chuyến số xi măng tổng số xi măng xe chở ba chuyến xe chở hai chuyến Số xe loại tấn, tấn, 7,5 là: A.18; 19; 20 ; B 21; 19; 15 ; C 20; 19; 18 ; D 20; 18; 19 Hướng dẫn nhà (1’) Bài tập 5,6 tr 68, SGK Tìm tốn thực tế giải cách lập hệ ba phương trình bậc ba ẩn 14 ... niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Khái niệm nghiệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn Câu hỏi 3: Nêu phương pháp giải hệ hai phương trình bậc hai ẩn Tiết 2/3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT... PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Biết khái niệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn, nghiệm hệ ba phương trình bậc ba ẩn; - Biết cách giải hệ ba phương trình. .. kết sau hệ hai phương trình bậc hai ẩn: (Vẽ sơ đồ tư duy) HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN KHÁI NIỆM NGHIỆM CÁCH GIẢI 1) Khái niệm hệ hai phương trình bậc hai ẩn, nghiệm hệ; 2) Các phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN, CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay