Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

216 8 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:14

Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt NamGiáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN VI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN VI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38.01.02 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Công Giao HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin, tư liệu trích dẫn luận án có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Văn Vi MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 18 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài vấn đề luận án tiếp tục giải 22 1.4 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học hướng tiếp cận nghiên cứu luận án 25 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 28 2.1 Khái niệm đặc điểm giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 28 2.2 Các thành tố giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 36 2.3 Sự cần thiết vai trò giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 53 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 59 2.5 Giáo dục pháp luật quân đội một số nước giới giá trị tham khảo Quân đội nhân dân Việt Nam 65 Chương 3: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 70 3.1 Sơ lược cấu tổ chức phương thức giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 70 3.2 Thực tiễn triển khai giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam (10 năm gần đây) 78 3.3 Những học kinh nghiệm yêu cầu đặt từ thực tiễn triển khai giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 101 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 108 4.1 Quan điểm tăng cường giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 108 4.2 Giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 111 KẾT LUẬN 140 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 143 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết GDPL Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí 90 Bảng 3.2: Kết GDPL Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung 91 Bảng 3.3: Kết GDPL Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 91 Bảng 3.4: Kết GDPL Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân .92 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Sơ đồ thành tố giáo dục pháp luật QĐNDVN .36 Biểu đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy Quân đội Nhân dân Việt Nam 70 Biểu đồ 3.2: Thực trạng nhận thức vai trò pháp luật Qn đợi 79 Biểu đồ 3.3: Thực trạng triển khai Ngày pháp luật Quân đội 80 Biểu đồ 3.4: Thực trạng chủ thể giáo dục pháp luật Quân đội 82 Biểu đồ 3.5: Thực trạng nội dung giáo dục pháp luật Quân đội 83 Biểu đồ 3.6: Thực trạng nhu cầu giáo dục pháp luật Quân đội .83 Biểu đồ 3.7: Thực trạng phương thức giáo dục pháp luật Quân đội .86 Biểu đồ 3.8: Thực trạng phương pháp giáo dục pháp luật Quân đội .87 Biểu đồ 3.9: Thực trạng phương pháp thuyết trình 88 Biểu đồ 3.10: Thực trạng kết giáo dục pháp luật Quân đội 98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khoản Điều Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Nhà nước Cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hợi chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân ”[62, tr 1] Nhà nước pháp quyền, hiểu theo nghĩa chung nhất, một cách thức tổ chức nhà nước mà có ngự trị cao pháp luật, quan nhà nước, tổ chức trị xã hợi người dân phải tôn trọng thực nghiêm chỉnh pháp luật "Sống làm việc theo pháp luật" yêu cầu quan trọng việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Muốn xây dựng Nhà nước pháp quyền bên cạnh điều kiện cần ban hành một hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế quốc gia, phải có điều kiện đủ đưa hệ thống pháp luật vào cuộc sống, làm cho thành viên xã hội hiểu biết quy định pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, từ bảo đảm pháp luật thực thi nghiêm chỉnh thực tế Trong xu hội nhập hợp tác quốc tế, với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, trước tác động chế thị trường, mà đời sống kinh tế đại bộ phận dân cư khó khăn, việc Nhà nước chủ đợng tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng q trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân nhân, Nhân dân Nhân dân nước ta Nhận thức rõ tầm quan trọng giáo dục pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền, kể từ Đổi mới, Đảng, Nhà nước ta coi trọng công tác Văn kiện Đại hội VI năm 1986 Đảng nhấn mạnh: “Coi trọng cơng tác giáo dục, tun truyền, giải thích pháp luật Đưa việc dạy pháp luật vào hệ thống trường Đảng, Nhà nước (kể trường phổ thơng, đại học), đồn thể nhân dân Cán bộ quản lý cấp từ trung ương đến đơn vị sở phải có kiến thức quản lý hành hiểu biết pháp luật Cần sử dụng nhiều hình thức biện pháp để giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật làm tư vấn pháp luật cho nhân dân” [38, tr.121] Chỉ thị số 32-CT/TW Ban Bí thư trung ương Đảng khóa IX tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân ngày 09/12/2003 định hướng cụ thể hoạt động giáo dục pháp luật Về phía Nhà nước, kể từ Đổi mới, Nhà nước ta bước xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật cho tầng lớp nhân dân; đặc biệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 Nhờ vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nước ta vào nề nếp đáp ứng ngày tốt yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hợi nhập quốc tế Ở nước ta, Qn đợi có vị trí đặc biệt bợ máy nhà nước xã hội Quân đội nhân dân Việt Nam một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác một đội quân sản xuất Hiến pháp năm 2013, Điều 65 quy định nhiệm vụ Quân đội bao gồm: “…bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, an ninh quốc gia trật tự, an toàn xã hội bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước chế đợ xã hợi chủ nghĩa; tồn dân xây dựng đất nước thực nghĩa vụ quốc tế”[62, tr 10] Lời thề thứ 10 lời thề danh dự quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam ghi: “Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hợi chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội làm tròn nghĩa vụ quốc tế Gương mẫu chấp hành vận động nhân dân thực mọi đường lối, chủ trương của Đảng, sách luật pháp của Nhà nước” Để thực nhiệm vụ lời thề thiêng liêng nêu Qn đợi, đòi hỏi cán bợ, chiến sĩ phải có hiểu biết khơng pháp luật quốc phòng mà nhiều lĩnh vực khác, khơng pháp luật Việt Nampháp luật quốc tế Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quân đội cần thiết, đặc biệt bối cảnh nhà nước pháp quyền nơi mà chủ thể xã hội, bao gồm lực lượng vũ trang, phải tôn trọng tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Có thể khẳng định, hiểu biết pháp luật một điều kiện thiết yếu để Quân đợi tiến lên quy, tinh nhuệ, bước đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định Hiến pháp năm 2013 Hiện tại, chương trình đào tạo trường sĩ quan qn đợi có mơn học Nhà nước pháp luật Đồng thời, theo Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 Bợ Quốc phòng, Ngày Pháp luật hàng tháng tổ chức tất đơn vị quân đội Đây tiền đề quan trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam Mặc dù vậy, hoạt động giáo dục pháp luật Quân đội nước ta nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu việc xây dựng nhà nước pháp quyền việc thực nhiệm vụ Quân đội quy định Hiến pháp năm 2013 Bối cảnh nêu đặt yêu cầu phải nghiên cứu tìm nguyên nhân giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam Đây một vấn đề thảo luận chưa phân tích mợt cách chun sâu, tồn diện hệ thống nước ta Vì vậy, nghiên cứu sinh định chọn đề tài: “Giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam” để thực luận án tiếnluật học chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành chính, với mong muốn góp phần khoả lấp khoảng trống nghiên cứu vấn đề quan trọng Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện sở lý luận khoa học đề xuất quan điểm, giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam phù hợp với hoàn cảnh đất nước, đáp ứng yêu cầu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế nước ta giai đoạn 2.1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đặt ra, luận án tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Khảo sát vấn đề lý luận giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam Phân tích, đánh giá tính phù hợp lý thuyết, quan điểm giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế nước ta Nghiên cứu cách thức giáo dục pháp luật quân đội một số nước giới để rút một số học tham khảo cho việc đổi mới, tăng cường giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 383=48% 417=52% a) Đồng ý b) Không đồng ý 14/6 Quan tâm đến chế đợ, sách cán bợ kiêm nhiệm làm công tác giáo dục pháp luật giải pháp quan trọng? b) Đồng ý 353=44% b) Không đồng ý 447=56% 14/7 Nghiên cứu xây dựng chế, sách xã hợi hóa hoạt đợng giáo dục pháp luật giải pháp quan trọng? 34 a) Đồng ý 353=44% b) Không đồng ý 447=56% 14/8 Tăng cường đầu tư sở vật chất, tài liệu pháp luật, phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật CBCS giải pháp bản? 382=48% 418=52% a) Đồng ý b) Không đồng ý 14/9 Phát huy vị trí, vai trò Hợi đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức đoàn thể? 35 b) Đồng ý 331=41% b) Không đồng ý 469=59% 14/10 Xây dựng đợng cơ, mục đích, thái đợ học tập đắn cho CBCS tham gia “Ngày pháp luật”? 351=44% 449=56% a) Đồng ý b) Không đồng ý 14/11 Cần có biện pháp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết thực “Ngày pháp luật” hàng năm? 36 310=39% 490=61% a) Đồng ý b) Không đồng ý Câu 15 Đồng chí phục vụ Quân đội năm? 285 300 282 250 210 189 200 150 169 135 116 100 72 54 44 50 24 20 a) Dưới năm b) Từ đến năm Khối nhà trường c) Từ đến năm Khối đơn vị Câu 16 Đồng chí cơng tác với cương vị nào? 37 d) Trên năm Tổng số 300 300 300 250 200 150 100 100 100 50 a) Sĩ quan, QNCN b) Chiến sĩ, CNVQP Khối nhà trường 38 Đơn vị Phụ lục V CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI (Theo Quyết định 917/QĐ-CT, ngày 30/6/2010) Chương trình mơn học nhà nước pháp luật đào tạo sĩ quan cấp phân đội- bậc đại học, cấp chiến thuật, chiến dịch học viện, trường sĩ quan quân đội (Ban hành kèm theo Quyết định số 917/QĐ-CT ngày 30/6/2010 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) STT Nội dung môn học 1Đối tượng phương pháp nghiên cứu môn học Nhà nước pháp luật Nguồn gốc, chất, chức Nhà nước, Nhà nước Cợng hồ XHCN Việt Nam Pháp luật Pháp luật XHCN Hình thức huấn luyện Tổng số Lên Thảo Thực Thi tiết lớp luận hành 2 4 4 Pháp chế XHCN 2 Qui phạm pháp luật quan hệ pháp luật 4 Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý 4 TL1 Những vấn đề Nhà nước pháp luật- Viết tiểu luận theo nhóm Luật Hiến pháp, hiến pháp nước Cợng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 4 Luật Dân Tố tụng dân 4 Luật Hình Tố tụng hình 4 10 Luật Hơn nhân gia đình 4 4 11 1Luật Nghĩa vụ quân luậtquan QĐND Việt Nam 39 2 12 13 TL2 14 THI Phòng, chống tham nhũng (Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 112/6/2013 thay thị 137/2009/CT-TTg, công văn số 423/NT-ĐTCB 28/5/14 Cục Nhà trường) Nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN 15 13 4 Nội dung một số ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Hướng dẫn ôn tập Thi hết môn (Trắc nghiệm) CỘNG 75 22 61 12 2 Chương trình mơn học GDPL ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐCT ngày 19/3/2008 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị việc ban hành Chương trình khung, Chương trình mơn học KHXH&NV đào tạo Cao đẳng học viện, nhà trường Quân đợi T Hình thức huấn luyện STT Nợi dung môn học Đối tượng phương pháp nghiên cứu môn học Nhà nước pháp luật Nguồn gốc, chất, chức Nhà nước, Nhà nước Cợng hồ XHCN Việt Nam Tổng Lên Thảo Thực số Thi lớp luận hành tiết 2 4 Pháp luật Pháp luật XHCN 2 Pháp chế XHCN 2 Qui phạm pháp luật quan hệ pháp luật 2 Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý 2 40 TL1 Những vấn đề Nhà nước pháp luật- Viết tiểu luận theo nhóm Luật Hiến pháp, hiến pháp nước Cợng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 2 Luật Dân 4 Luật Hình 4 10 Luật Hơn nhân gia đình 2 2 11 12 13 1Luật Nghĩa vụ quân luậtquan QĐND Việt Nam Phòng, chống tham nhũng (Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 112/6/2013 thay thị 137/2009/CT-TTg, công văn số 423/NT-ĐTCB 28/5/14 Cục Nhà trường) Nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN 1 10 2 TL2 Nội dung một số ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam THI Thi hết môn (viết) CỘNG 50 2 2 38 10 Chương trình mơn học GDPL đào tạo trung cấp Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-CT ngày 19/3/2008 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị STT Tổng Hình thức huấn luyện số Lên Thảo Thi, tiết lớp luận K.tra NỘI DUNG Một số vấn đề Nhà nước Nhà nước CHXHCNVN Pháp luật Pháp luật XHCN Quy phạm pháp luật quan hệ pháp luật Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý tăng cường pháp chế XHCN 41 2 2 2 4 4a 10 11 11a 12 13 12 Thảo luận 1: Những vấn chung Nhà nước pháp luật Luật Hiến pháp, Hiến pháp năm 2013 nước CHXHCNVN Luật dân Luật hình tố tụng hình Luật lao đợng Luật nhân gia đình Luật nghĩa vụ quân Nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN Thảo luận 2: Nội dung một số ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Kiểm tra (định kỳ mơn) Phòng chống tham nhũng (Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12/6/2013 thay thị 137/2009/CT-TTg, công văn số423/NT-ĐTCB 28/5/14 Cục Nhà trường) Các chuyên đề pháp luật, trật tự an tồn giao thơng (theo HD số 1420/HD-TM) Cộng: 4 4 4 2 4 2 2 4 5 10 15 13 70 53 12 Chương trình mơn học GDPL dùng cho đối tượng sơ cấp Kỹ thuật STT 1a 4a NỘI DUNG Phần 1: LÝ LUẬN CHÍNH TRI Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam Thảo luận 1: NVCMKT với Cuộc vận động Học tập làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tổng Cục Kỹ Thuật Đường lối sách kinh tế thời kỳ q đợ lên CNXH việt nam Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Những thắng lợi to lớn học kinh nghiệm Cách mạng Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Thảo luận 2: Trách nhiệm của NVCMKT 42 Hình thức huấn luyện Số Lên Thảo Thực KT tiết lớp luận hành thi 26 18 6 4 4 4 4 3 4b 8a 8b 10 11 12 12a 13 13a 14 15 15a 16 16a 17 nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Kiểm tra phần Phần 2: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Một số vấn đề pháp luật hệ thống pháp luật Việt Nam Vi phạm pháp luật trách nhiệm phápLuật nghĩa vụ quân pháp luật quân nhân chuyên nghiệp Phòng, chống tham nhũng Thảo luận 3: Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra phần Phần 3: CƠNG TÁC ĐẢNG, CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ Đảng công sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo QĐNDViệt Nam Công tác tư tưởng đơn vị sở Công tác xây dựng chi bộ vững mạnh đơn vị sở Các tổ chức quần chúng Hội đồng quân nhân đơn vi sở Công tác dân vận sở Thực hành Tổ chức mợt buổi sinh hoạt chi đồn Phát huy dân chủ tăng cường kỷ luật quân đội Thực hành Tổ chức một buổi sinh hoạt xét kỷ luật đại đội Công tác đảng, công tác trị nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hồ bình”, bạo loạn lật đổ C̣c vận đợng 50 “quản lý, khai thác vú khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an tồn tiết kiệm an tồn giao thơng” Thực hành Tổ chức bảo quản VKTBKT vào chiều thứ hàng tuần Phát huy tryền thống vẻ vang, phấn đấu trở thành nhân viên chuyên môn kỹ thuật ưu tú QĐNDViệt Nam Thảo luận 4: NVCMKT Làm để phát huy truyền thống vẻ vang của QĐ, TCKT Thi hết môn Tổng cộng 43 20 17 5 2 2 8 1 2 1 27 19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 55 10 Phụ lục VI CÁC CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2017 SỐ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 Những nội Những nội Những nội Những nội Những nội Những nội Những nội dung dung dung dung dung dung dung Luật Thi Luật Luật Hiến pháp LuậtLuật Bợ luật hành án hình Khiếu nại Biển Việt năm 2013 quan Nghĩa vụ Dân năm sự, 2010; năm 2011; Nam năm QĐNDVN quân năm 2015 2012 năm 2014 2015 Những nội dung Luật Phòng chống tham nhũng 2012 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 Những nợi dung Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng năm 2015 Phòng chống Những nợi Những nội Những nội tội phạm dung dung dung kinh tế luật Tố Luật Phổ Luật Đất Quân đội cáo năm biến, GDPL nay; 2012; năm 2012 đai năm 2013 43 Những nội dung Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 SỐ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 Phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm xâm phạm chế đợ quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ Quân đội; Những nội dung pháp luật bảo hiểm xã hội (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006); Những nội dung luật Tố cáo năm 2012 Những nội dung Luật Quốc phòng năm 2005 Những nợi dung chủ yếu pháp luật bảo hiểm y tế (Luật Bảo hiểm y tế năm 2009) Luật thi hành án Dân năm 2008; Luật thi hành án Dân năm 2008 Nội dung Luật Giao thông đường Nghị định số 171/2013/NĐCP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt 44 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 Những nội dung Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 Những nợi dung Bợ luật Tố tụng hình năm 2015 Những nội dung Luật Hơn nhân gia đình 2014 Những nợi dung Bợ luật Hình năm 2015 Nợi dung Luật An tồn thơng tin mạng năm 2015 bảo đảm an tồn thơng tin mạng Quân đội Nội dung Thông tư số 192/TT-BQP Bợ trưởng BQP quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn thẩm quyền xử lý kỷ luật BQP SỐ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 Luật Phòng Luật Phòng Những nội Những nội Những nội chống mua chống mua dung dung dung bán người bán người Luật Giáo LuậtLuật Tổ năm 2011 năm 2011 dục quốc trú năm 2013 chức Chính phòng an triển khai phủ năm ninh năm thực 2015 2013 QĐNDVN 45 NĂM 2017 Nội dung Thông tư số 07/2016/TTBQP ngày 26/01/2016 Bộ trưởng BQP quy định việc phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm, bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương cấp bậc quân hàm cao chức vụ hạ sĩ quan, binh sĩ SỐ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 Những nội dung Luật Cơ yếu năm 2011 NĂM 2014 Những nội dung Bộ luật Lao động năm 2012 46 NĂM 2015 Những nội dung Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 triển khai thực QĐNDVN NĂM 2016 NĂM 2017 Nội dung Công ước Liên hợp quốc chống tra hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hạ nhục người; việc thực Công ước Việt Nam Phụ lục VII BÁO CÁO Tổng kết cơng tác tòa án quân từ năm 2005 đến 2015 STT NĂM SỐ VỤ ÁN ĐÃ XÉT XỬ SƠ THẨM 10 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 303 346 386 286 288 264 322 284 130 165 111 47 GHI CHÚ ... VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 108 4.1 Quan điểm tăng cường giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 108 4.2 Giải pháp tăng... DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 70 3.1 Sơ lược cấu tổ chức phương thức giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam 70 3.2 Thực tiễn triển khai giáo dục pháp. .. luận án 25 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 28 2.1 Khái niệm đặc điểm giáo dục pháp luật Quân đội nhân dân Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay