Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

211 5 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:12

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam Trờng đại học kinh tế quốc dân NGHIÊN CứU CáC NHÂN Tố ảNH Hởng đến việc triển khai th nh công hệ thống erp doanh nghiệp việt nam H Nội 2018 Trờng đại học kinh tế quốc dân NGHIÊN CứU CáC NHÂN Tố ảNH Hởng đến việc triển khai th nh công hệ thống erp doanh nghiƯp viƯt nam ! "#$%&%&' "#$%&%&' Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: H Néi 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân rằng, nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Nghiên cứu sinh PGS TS Hàn Viết Thuận Dương Thị Hải Phương LỜI CÁM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cám ơn chân thành tri ân sâu sắc đến PGS TS Hàn Viết Thuận Em xin cám ơn Thầy hỗ trợ cho em mặt, động viên, ủng hộ em vượt qua nhiều khó khăn suốt thời gian thực luận án Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế đồng ý tạo điều kiện thuận lợi để học tập trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đặc biệt, xin cám ơn anh/em đồng nghiệp Bộ môn Tin học Kinh tế - Khoa Hệ thống thông tin Kinh Tế - giúp đỡ, gánh vác công việc giúp thời gian qua Tôi xin trân trọng cám ơn Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, khoa Tin học Kinh tế, Viện Đào tạo Sau đại học phòng ban chức trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin trân trọng cám ơn tổ chức/doanh nghiệp, anh/chị/em, bạn bè dành thời gian giúp tơi hồn thành việc thu thập liệu phục vụ cho trình nghiên cứu Cuối cùng, xin cám ơn ba mẹ người thân hai bên gia đình bạn bè ln ủng hộ, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn, thường xuyên động viên suốt thời gian qua Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Dương Thị Hải Phương MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ERP VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ERP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 24 1.1 Định nghĩa ERP 24 1.2 Mối quan hệ hệ thống ERP Hệ thống thông tin quản lý 26 1.3 Lịch sử phát triển hệ thống ERP 27 1.4 Kiến trúc hệ thống ERP 29 1.5 Các module hệ thống ERP 31 1.6 Lập kế hoạch, thiết kế, triển khai hệ thống ERP 36 1.6.1 Quy trình phát triển hệ thống thông tin truyền thống 36 1.6.2 Quy trình phát triển hệ thống ERP 38 1.7 Tình hình ứng dụng ERP hoạt động doanh nghiệp giới 51 1.8 Tình hình ứng dụng ERP hoạt động doanh nghiệp Việt Nam 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG ERP 67 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 67 2.1 Một số mơ hình thường sử dụng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp 67 2.1.1 Lý thuyết hành động hợp lý 67 2.1.2 Lý thuyết hành vi hoạch định 68 2.1.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 69 2.1.4 Mơ hình Hệ thống thơng tin thành cơng 70 2.1.5 Mơ hình Gable cộng 72 2.1.6 Mơ hình đo lường thành công hệ thống ERP mở rộng Ifinedo 73 2.1.7 Mơ hình Markus Tanis 74 2.1.8 Mô hình đánh giá trước vận hành (ex-ante) hệ thống ERP Stefanous 75 2.1.9 So sánh mô hình 77 2.2 Cơ sở lý luận thực tiễn đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp Việt Nam 81 2.2.1 Sự thành công việc triển khai hệ thống ERP 81 2.2.2 Cơ sở lý luận thực tiễn đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu 81 2.3 Nghiên cứu định tính 94 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 94 2.3.2 Thu thập liệu 94 2.3.3 Phân tích kết 95 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 CHƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 101 3.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng 101 3.1.1 Phát triển công cụ khảo sát 101 3.1.2 Phương pháp chọn mẫu thu thập liệu 103 3.1.3 Phương pháp phân tích liệu 105 3.2 Kết nghiên cứu định lượng 107 3.2.1 Thống kê mô tả mẫu 107 3.2.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 111 3.2.3 Bàn luận kết nghiên cứu định lượng 128 3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp Việt Nam 134 3.3.1 Bài học kinh nghiệm 134 3.3.2 Giải pháp đề xuất 139 3.3.3 Một số kiến nghị 143 KẾT LUẬN CHƯƠNG 144 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 164 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ Tiếng Anh viết tắt ABAP Advance Business Application Programming ASP CNTT CO CSDL CRM Stt Application Service Provider Tiếng Việt Ngôn ngữ lập trình ứng dụng nghiệp vụ chuyên sâu Nhà cung cấp dịch vụ chạy thuê ứng dụng Công nghệ thông tin Controlling Kiểm soát quản lý Cơ sở liệu Customer Relationship Quản trị quan hệ khách hàng Management DDIC Data Dictionary Từ điển liệu DNVN Doanh nghiệp Việt Nam Dynpro Dynamic Program Chương trình động 10 ERP Enterprise Resource Planning Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp 11 FA Financial Accounting Kế tốn tài 12 GUI Graphical User Interface Giao diện người dùng đồ họa 13 HR Human Resources Nhân 14 HTTT Hệ thống thông tin 15 LAN Local Area Network Mạng cục 16 MIS Management Information System Hệ thống thông tin quản lý 17 MM Materials Management Quản lý nguyên vật liệu 18 MRP Material Requirement Planning Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 19 PLS Partial Least Square Phương pháp bình phương tối thiểu phần 20 PP Production Planning Lập kế hoạch sản xuất 21 RFP Request For Proposal Hồ sơ mời thầu 22 SaaS Software as a Service Phần mềm hướng dịch vụ 23 SD Sales and Distribution Bán hàng Phân phối 24 SEM Structural Equation Modeling Mô hình phương trình cấu trúc 25 TAM Technology Acceptance Model Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 26 TPB Theory of Planned Behavior Lý thuyết hành vi hoạch định 27 TRA Theory of Reasoned Action Lý thuyết hành động hợp lý DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 Bảng 1.10 Bảng 1.11 Bảng 1.12 Bảng 1.13 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Một số nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP 10 Một số định nghĩa ERP 24 Thiết kế HTTT theo phương pháp truyền thống 37 Quy trình thiết kế hệ thống ERP 38 Các lợi ích mặt cơng nghệ kinh tế ERP 39 Các hoạt động quy trình lựa chọn hệ thống ERP 40 Các yếu tố công nghệ cần xem xét lựa chọn hệ thống ERP 41 Tái cấu trúc - Tùy chỉnh 41 So sánh chi tiết tái cấu trúc tùy chỉnh 42 Các phương án thiết kế hệ thống ERP 44 Các mô hình hỗ trợ “thực tiễn tốt nhất” 45 Các thành phần thiết kế SAP ERP 45 Tóm tắt liệu nghiên cứu ERP qua năm 51 Giá trung bình dự án ERP Việt Nam 63 So sánh mơ hình đo lường thành công 78 Mơ tả nhân tố mơ hình HTTT thành công cập nhật 82 Các nhân tố thành công số dự án ERP DNVN 84 So sánh nhân tố thành công triển khai hệ thống ERP nước phát triển nước phát triển 89 Các giả thuyết nghiên cứu đề xuất 93 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP DNVN 95 Các giả thuyết nghiên cứu sau hiệu chỉnh 98 Thang đo nhân tố 102 Mối liên hệ độ lệch chuẩn σ chất lượng ước lượng 104 Tiêu chuẩn kiểm định hội tụ mơ hình định lượng 106 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 108 Hệ số tải biến quan sát lần chạy 112 Hệ số tải biến quan sát sau điều chỉnh 113 Giá trị ICR, AVE, Cronbach alpha 114 Giá trị T-value biến quan sát 115 Giá trị hệ số tải biến quan sát quan hệ với nhân tố 117 Tương quan nhân tố số tiêu thống kê khác 120 Giá trị R2của biến phụ thuộc 122 Mức ý nghĩa hệ số hồi quy 122 Tổng hợp kết kiểm định mối quan hệ nhân tố mơ hình nghiên cứu 127 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Lý triển khai ERPnăm 2015 52 Biểu đồ 1.2 Lý triển khai ERPnăm 2014 52 Biểu đồ 1.3 Danh sách nhà cung ứng ERP thường xuyên chọn 53 Biểu đồ 1.4 Mức độ hài lòng nhà cung cấp ERP năm 2015 so với năm 2014 54 Biểu đồ 1.5 Loại phần mềm ERP chọn triển khai năm 2015 so với năm 2014 54 Biểu đồ 1.6 Biểu đồ 1.7 Biểu đồ 1.8 Biểu đồ 1.9 Chi phí tiết kiệm từ việc sử dụng ERP điện toán đám mây 55 Những lý không triển khai ERP điện toán đám mây 55 Mức độ tùy chỉnh hệ thống ERP 56 Các lý sử dụng dịch vụ tư vấn ERP 57 Biểu đồ 1.10 So sánh chi phí triển khai dự án ERP năm 2015 với năm 2014 58 Biểu đồ 1.11 Các nguyên nhân dẫn đến chi phí vượt ngân sách dự kiến 58 Biểu đồ 1.12 Thời gian thực dự án ERP 59 Biểu đồ 1.13 Những lý dẫn đến thời gian thực dự án ERP bị kéo dài 59 Biểu đồ 1.14 Thời gian hoàn vốn 60 Biểu đồ 1.15 Ích lợi đạt triển khai ERP 61 Biểu đồ 1.16 Các loại lợi ích đạt triển khai ERP 61 Biểu đồ 1.17 Kết triển khai ERP 62 Biểu đồ 2.1 So sánh nhân tố thành công triển khai hệ thống ERP nước phát triển nước phát triển 90 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Các giải pháp ERP sử dụng 109 Tình trạng thực triển khai ERP 109 Thời gian sử dụng hệ thống ERP 110 Tình hình sử dụng module hệ thống ERP 110 Biểu đồ 3.5 Tần suất sử dụng hệ thống ERP 111 DANH MỤC HÌNH Hình Hình Quy trình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến triển khai hệ thống ERP Hình 1.1 Hình 1.2 Việt Nam 22 Tổng quan hệ thống ERP 26 Sự tương tác ERP MIS 27 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Quá trình phát triển hệ thống ERP 28 Kiến trúc Client - Server ba tầng 30 Kiến trúc Client - Server ba tầng SAP ERP 31 Tổng quan module hệ thống SAP ERP 34 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Dữ liệu – Dữ liệu khách hàng 46 Giao dịch bán hàng 47 Các hệ thống báo cáo 47 Mô hình lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 68 Mơ hình lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) 69 Mơ hình chấp nhập cơng nghệ (TAM) 70 Mơ hình HTTT thành cơng gốc 71 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Mơ hình HTTT thành công cập nhật 71 Mơ hình Gable cộng 72 Mơ hình đo lường thành công hệ thống ERP mở rộng Ifinedo (2006) 73 Hình 2.8 Chu trình triển khai HTTT Markus Tanis (2000) 74 Hình 2.9 Các giai đoạn vòng đời hệ thống ERP 76 Hình 2.10 Mơ hình HTTT thành cơng cập nhật DeLone & McLean bối cảnh ứng dụng ERP 83 Hình 2.11 Ảnh hưởng biến “Sự hỗ trợ tâm lãnh đạo cấp cao”, “Tái cấu trúc quy trình kinh doanh”, “Đào tạo người dùng”, “Năng lực nhóm triển khai dự án ERP”, “Sự phối hợp giao tiếp phòng ban” đến Sự thành công việc triển khai hệ thống ERP 87 Hình 2.12 Ảnh hưởng “Phương pháp quản trị thay đổi” “Quản lý dự án” đến thành công việc triển khai hệ thống ERP 88 Hình 2.13 Ảnh hưởng “Nền văn hóa quốc gia” đến thành công việc triển khai hệ thống ERP 91 Hình 2.14 Ảnh hưởng “Tái cấu trúc quy trình kinh doanh” “Đào tạo người dùng” đến dự thỏa mãn người dùng hệ thống ERP 91 186 Phụ lục Một số kết xử lý liệu MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MÔ TẢ CỦA CÁC BIẾN QUAN SÁT Biến Mean quan sát sup1 3.85 sup2 3.81 sup3 3.516 sup4 3.569 sup5 3.745 sup6 3.562 sup8 3.549 sup9 3.667 sup10 3.569 bpr2 3.81 bpr3 bpr5 3.869 train1 3.778 train2 3.614 train3 3.595 train4 4.033 train5 3.856 team4 3.458 team5 3.928 team7 3.693 team8 3.908 team9 3.601 com2 4.092 com3 3.843 com4 3.961 com5 3.895 chgm1 3.908 chgm2 3.98 chgm3 3.941 chgm6 3.752 chgm8 3.902 projm1 3.752 projm2 3.752 projm3 3.824 projm5 3.895 sys3 3.817 sys5 3.85 sys6 3.83 sys8 3.85 Median Min 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Standard Deviation 0.73 0.702 0.768 0.815 0.672 0.635 0.685 0.695 0.756 0.869 0.816 0.814 0.786 0.733 0.7 0.651 0.588 0.792 0.638 0.586 0.62 0.753 0.516 0.687 0.614 0.55 0.67 0.577 0.725 0.669 0.644 0.717 0.842 0.715 0.81 0.745 0.73 0.757 0.664 Excess Kurtosis 1.268 0.285 1.098 0.855 0.368 -0.194 -0.02 0.347 0.965 -0.348 -0.233 -0.232 -0.208 -0.011 0.19 1.299 1.23 -0.385 0.304 -0.064 0.043 -0.174 0.655 1.364 1.765 1.61 0.542 1.445 -0.576 0.019 0.157 0.409 -0.125 0.987 0.181 0.354 0.298 0.099 0.992 Skewness -0.674 -0.4 -0.58 -0.737 -0.428 -0.081 -0.609 -0.615 -0.831 -0.466 -0.509 -0.415 -0.318 -0.453 -0.748 -0.607 -0.545 0.181 -0.243 -0.201 -0.104 -0.304 0.13 -0.883 -0.66 -0.527 -0.417 -0.412 -0.117 -0.189 -0.202 -0.558 -0.561 -0.808 -0.626 -0.551 -0.47 -0.436 -0.631 187 Biến Mean quan sát sys9 3.784 sys11 3.817 inf1 3.81 inf2 3.824 inf3 3.797 inf4 4.033 inf5 4.026 inf6 4.059 inf7 4.007 inf8 3.961 ser1 3.569 ser2 3.66 ser3 3.902 ser4 3.699 ser5 3.869 ser6 3.784 ser7 3.771 sat1 3.686 sat2 3.68 sat3 3.784 sat4 3.908 ben1 3.431 ben2 3.824 ben3 3.732 ben4 3.758 suc1 3.497 suc2 3.549 suc3 3.686 suc4 3.712 suc5 3.993 suc6 3.922 suc7 3.908 suc8 3.804 Median Min 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Standard Deviation 0.685 0.661 0.798 0.785 0.744 0.599 0.594 0.574 0.505 0.483 0.748 0.678 0.591 0.75 0.654 0.713 0.709 0.745 0.673 0.666 0.65 0.838 0.595 0.696 0.809 0.864 0.847 0.61 0.633 0.554 0.578 0.63 0.759 Excess Kurtosis 0.801 1.406 0.382 0.62 0.755 0.488 -0.131 0.04 0.994 4.049 -0.116 0.353 -0.177 -0.015 0.96 0.429 0.42 -0.11 0.229 0.391 1.953 -0.039 0.49 -0.243 -0.248 -0.644 -0.531 0.46 3.92 2.435 1.614 0.734 Skewness -0.675 -0.876 -0.733 -0.823 -0.805 -0.196 -0.007 0.002 0.012 -0.805 -0.522 -0.599 0.028 -0.377 -0.567 -0.528 -0.524 -0.277 -0.42 -0.392 -0.915 -0.352 -0.295 -0.05 -0.353 -0.051 -0.285 -0.572 -1.545 -0.468 -0.819 -0.719 -0.831 188 TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN QUAN SÁT sup1 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 team5 team7 team8 team9 com2 com3 0.862 0.558 0.594 0.655 0.478 0.57 0.584 0.474 0.326 0.34 0.286 0.534 0.624 0.649 0.588 0.544 0.379 0.454 0.198 0.345 0.272 0.314 0.253 sup2 0.509 0.565 0.673 0.444 0.583 0.513 0.523 0.391 0.353 0.277 0.48 0.594 0.602 0.571 0.599 0.297 0.466 0.128 0.321 0.24 0.354 0.223 sup3 0.774 0.471 0.357 0.467 0.604 0.631 0.411 0.344 0.338 0.396 0.551 0.548 0.528 0.498 0.364 0.476 0.251 0.36 0.379 0.31 0.364 sup4 0.551 0.557 0.518 0.646 0.812 0.42 0.344 0.26 0.412 0.586 0.599 0.569 0.594 0.367 0.444 0.229 0.375 0.348 0.265 0.37 sup5 0.52 0.474 0.504 0.568 0.354 0.381 0.31 0.363 0.504 0.545 0.497 0.52 0.268 0.339 0.083 0.274 0.148 0.312 0.112 sup6 0.522 0.513 0.532 0.395 0.404 0.294 0.473 0.508 0.483 0.414 0.532 0.294 0.342 0.095 0.214 0.236 0.202 0.292 sup8 0.658 0.52 0.372 0.35 0.316 0.421 0.564 0.559 0.487 0.618 0.248 0.374 0.159 0.272 0.158 0.283 0.224 sup9 0.621 0.339 0.322 0.327 0.403 0.555 0.515 0.486 0.522 0.336 0.388 0.198 0.354 0.32 0.267 0.356 sup10 0.313 0.349 0.301 0.323 0.513 0.51 0.453 0.61 0.297 0.369 0.173 0.292 0.249 0.235 0.285 bpr2 0.737 0.76 0.34 0.419 0.411 0.427 0.407 0.145 0.282 0.232 0.247 0.094 0.301 0.103 bpr3 0.777 0.387 0.404 0.446 0.307 0.409 0.152 0.276 0.355 0.271 0.074 0.31 0.023 bpr5 0.302 0.332 0.309 0.304 0.289 0.072 0.183 0.258 0.158 0.054 0.34 0.057 train1 train2 train3 train4 train5 team4 0.68 0.562 0.487 0.469 0.31 0.425 0.278 0.375 0.248 0.195 0.105 0.753 0.67 0.615 0.428 0.5 0.302 0.484 0.385 0.249 0.217 0.646 0.653 0.346 0.418 0.302 0.352 0.264 0.302 0.208 0.679 0.364 0.573 0.369 0.477 0.36 0.497 0.245 0.31 0.513 0.27 0.413 0.299 0.345 0.171 0.492 0.458 0.525 0.668 0.185 0.396 189 team5 team7 team8 team9 com2 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 team5 team7 team8 team9 com2 com3 0.588 0.529 0.594 0.417 0.452 0.679 0.611 0.396 0.237 0.693 0.374 0.35 0.296 0.473 0.428 com3 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 190 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 0.22 0.301 0.14 0.175 0.166 0.375 0.377 0.199 0.189 0.268 0.248 0.212 0.158 0.242 0.267 0.232 0.328 0.158 0.189 0.287 0.236 0.235 0.193 0.355 0.326 0.25 0.237 0.3 0.262 0.276 0.173 0.224 0.213 0.247 0.236 -0.01 0.399 0.435 0.384 0.466 0.268 0.459 0.508 0.397 0.412 0.262 0.251 0.134 0.346 0.434 0.479 0.501 0.514 0.288 0.365 0.41 0.215 0.316 0.24 0.476 0.473 0.293 0.325 0.279 0.319 0.203 0.38 0.384 0.434 0.489 0.512 0.148 0.317 0.337 0.348 0.377 0.251 0.37 0.302 0.376 0.287 0.273 0.232 0.164 0.218 0.338 0.339 0.433 0.379 0.388 0.392 0.4 0.351 0.355 0.295 0.421 0.368 0.342 0.305 0.335 0.347 0.24 0.255 0.311 0.315 0.379 0.391 0.399 0.385 0.378 0.406 0.393 0.305 0.406 0.359 0.365 0.302 0.34 0.373 0.275 0.306 0.432 0.39 0.397 0.429 0.549 0.403 0.348 0.494 0.589 0.33 0.508 0.357 0.542 0.502 0.229 0.168 0.168 0.273 0.427 0.386 0.438 0.427 0.557 0.375 0.34 0.4 0.473 0.258 0.383 0.27 0.461 0.365 0.159 0.133 0.115 0.292 0.363 0.306 0.432 0.364 0.445 0.325 0.285 0.392 0.498 0.192 0.406 0.411 0.486 0.427 0.093 0.011 -0.006 0.186 0.381 0.327 0.349 0.391 0.57 0.327 0.252 0.371 0.417 0.239 0.381 0.221 0.391 0.364 0.139 0.138 0.098 0.22 0.339 0.352 0.391 0.326 0.645 0.334 0.371 0.371 0.452 0.403 0.466 0.517 0.387 0.475 0.381 0.333 0.219 0.333 0.505 0.535 0.511 0.612 0.375 0.571 0.582 0.442 0.473 0.442 0.45 0.583 0.493 0.498 0.305 0.406 0.231 0.534 0.612 0.623 0.574 0.666 0.39 0.628 0.505 0.5 0.528 0.481 0.525 0.457 0.538 0.477 0.279 0.423 0.325 0.64 0.636 0.648 0.569 0.533 0.337 0.587 0.555 0.46 0.46 0.5 0.479 0.511 0.443 0.508 0.347 0.53 0.423 0.524 0.579 0.614 0.495 0.564 0.305 0.484 0.444 0.373 0.43 0.448 0.444 0.53 0.507 0.463 0.294 0.467 0.324 0.433 0.511 0.54 0.485 0.556 0.278 0.512 0.516 0.405 0.509 0.484 0.525 0.539 0.493 0.548 0.383 0.472 0.381 0.513 0.542 0.603 0.561 0.672 0.26 0.321 0.321 0.277 0.367 0.288 0.481 0.417 0.334 0.427 0.259 0.321 0.213 0.402 0.378 0.424 0.301 0.443 0.127 0.353 0.366 0.39 0.515 0.411 0.54 0.435 0.323 0.521 0.401 0.459 0.312 0.424 0.472 0.525 0.395 0.455 0.225 0.365 0.402 0.355 0.47 0.354 0.573 0.474 0.349 0.507 0.406 0.473 0.356 0.437 0.444 0.52 0.378 0.546 0.091 0.475 0.419 0.361 0.431 0.378 0.364 0.386 0.45 0.32 0.313 0.214 0.223 0.46 0.475 0.453 0.601 0.515 0.286 0.341 0.404 0.286 0.348 0.361 0.308 0.399 0.417 0.389 0.314 0.243 0.21 0.377 0.384 0.356 0.505 0.498 0.169 0.395 0.4 0.287 0.376 0.395 0.393 0.383 0.442 0.374 0.297 0.251 0.198 0.391 0.395 0.401 0.554 0.529 0.257 0.357 0.372 0.21 0.325 0.352 0.376 0.443 0.416 0.315 0.256 0.206 0.177 0.3 0.36 0.322 0.457 0.51 0.287 191 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 team5 team7 team8 team9 com2 com3 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 0.376 0.166 0.179 0.319 0.321 0.496 0.314 0.083 0.164 0.231 0.517 0.544 0.722 0.627 0.378 0.468 0.472 0.459 0.608 0.626 0.63 0.423 0.253 0.251 0.253 0.467 0.305 0.551 0.488 0.773 0.471 0.28 0.381 0.496 0.486 0.598 0.523 0.509 0.634 0.622 0.617 0.405 0.402 0.517 0.406 0.469 0.644 0.515 0.649 0.546 0.535 0.54 0.422 0.436 0.526 0.243 0.349 0.419 0.174 0.418 0.346 0.533 0.55 0.519 0.285 0.435 0.592 0.344 0.558 0.245 0.315 0.497 0.368 0.538 0.498 0.598 0.514 0.269 0.457 0.431 0.383 0.633 0.12 0.226 0.481 0.34 0.575 0.285 0.401 0.732 0.546 0.198 0.318 0.561 0.221 0.662 0.46 0.352 0.594 0.435 0.623 0.55 0.501 0.795 0.622 0.517 0.428 0.476 0.607 0.414 0.699 0.36 0.283 0.5 0.373 0.713 0.471 0.582 0.687 0.623 0.702 0.426 0.26 0.403 0.313 0.333 0.199 0.284 0.24 0.477 0.402 0.355 0.341 0.371 0.38 0.334 0.344 0.413 0.482 0.274 0.446 0.355 0.314 0.279 0.351 0.254 0.48 0.412 0.403 0.378 0.427 0.391 0.386 0.387 0.394 0.659 0.422 0.265 0.385 0.294 0.291 0.213 0.211 0.224 0.395 0.382 0.303 0.291 0.368 0.416 0.365 0.307 0.344 0.409 0.437 0.267 0.379 0.22 0.326 0.12 0.226 0.172 0.409 0.436 0.266 0.328 0.408 0.388 0.307 0.247 0.335 0.446 0.428 0.291 0.4 0.226 0.389 0.206 0.182 0.183 0.441 0.402 0.356 0.353 0.366 0.383 0.383 0.256 0.372 0.448 0.449 0.26 0.342 0.221 0.375 0.167 0.352 0.271 0.493 0.522 0.386 0.37 0.418 0.359 0.247 0.319 0.367 0.476 0.23 0.183 0.361 0.179 0.201 0.303 0.331 0.282 0.505 0.489 0.353 0.328 0.269 0.306 0.299 0.296 0.333 0.392 0.262 0.223 0.263 0.146 0.234 0.203 0.27 0.26 0.466 0.526 0.349 0.352 0.354 0.41 0.23 0.282 0.331 0.526 0.245 0.202 0.272 0.148 0.236 0.206 0.426 0.379 0.566 0.6 0.365 0.411 0.299 0.335 0.222 0.289 0.236 0.428 0.417 0.289 0.466 0.348 0.456 0.203 0.181 0.229 0.48 0.494 0.411 0.363 0.33 0.552 0.522 0.41 0.385 0.395 0.368 0.267 0.415 0.214 0.398 0.122 0.128 0.188 0.45 0.46 0.322 0.28 0.28 0.43 0.431 0.288 0.291 0.454 0.351 0.287 0.438 0.296 0.445 0.123 0.136 0.144 0.422 0.497 0.385 0.293 0.351 0.528 0.517 0.344 0.365 0.499 0.306 0.183 0.357 0.316 0.374 0.078 0.233 0.191 0.388 0.427 0.358 0.45 0.344 0.528 0.403 0.438 0.305 0.473 192 sys5 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 0.664 0.573 0.523 0.566 0.388 0.399 0.401 0.37 0.341 0.442 0.428 sys6 0.625 0.484 0.565 0.412 0.434 0.438 0.445 0.359 0.444 0.345 sys8 0.718 0.711 0.427 0.526 0.52 0.44 0.391 0.468 0.412 sys9 0.749 0.439 0.464 0.453 0.447 0.416 0.497 0.514 sys11 0.492 0.492 0.576 0.444 0.429 0.51 0.493 inf1 0.698 0.794 0.437 0.397 0.452 0.392 inf2 0.845 0.416 0.417 0.444 0.366 inf3 0.44 0.441 0.441 0.404 inf4 0.825 0.869 0.778 inf5 0.858 0.697 inf6 0.833 inf7 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 193 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 0.354 0.401 0.195 0.355 0.352 0.37 0.499 0.389 0.311 0.325 0.331 0.219 0.287 0.4 0.378 0.502 0.486 0.303 0.6 0.541 0.445 0.532 0.38 0.483 0.526 0.465 0.48 0.307 0.353 0.315 0.538 0.65 0.678 0.58 0.558 0.411 0.504 0.592 0.387 0.468 0.427 0.429 0.458 0.356 0.428 0.357 0.39 0.322 0.496 0.63 0.578 0.529 0.534 0.277 0.42 0.459 0.356 0.36 0.348 0.338 0.326 0.302 0.344 0.256 0.311 0.204 0.53 0.576 0.52 0.501 0.448 0.291 0.502 0.45 0.349 0.397 0.392 0.437 0.461 0.534 0.416 0.263 0.277 0.353 0.474 0.633 0.527 0.542 0.51 0.341 0.507 0.601 0.395 0.397 0.475 0.382 0.452 0.422 0.375 0.371 0.343 0.3 0.529 0.645 0.499 0.563 0.581 0.305 0.553 0.57 0.549 0.515 0.39 0.426 0.523 0.553 0.47 0.345 0.348 0.278 0.497 0.666 0.624 0.62 0.659 0.418 0.602 0.595 0.457 0.53 0.467 0.532 0.581 0.654 0.51 0.375 0.384 0.322 0.577 0.723 0.617 0.611 0.611 0.454 0.478 0.411 0.534 0.595 0.389 0.511 0.452 0.492 0.525 0.312 0.365 0.31 0.361 0.508 0.584 0.452 0.479 0.509 0.461 0.508 0.459 0.559 0.47 0.574 0.509 0.526 0.55 0.466 0.5 0.425 0.459 0.597 0.585 0.516 0.561 0.373 0.498 0.513 0.422 0.503 0.491 0.488 0.431 0.466 0.516 0.359 0.397 0.346 0.533 0.552 0.584 0.559 0.589 0.261 0.535 0.577 0.54 0.604 0.59 0.457 0.421 0.453 0.624 0.432 0.443 0.397 0.485 0.584 0.551 0.625 0.633 0.272 0.17 0.117 0.283 0.234 0.068 0.048 0.157 0.258 0.211 0.014 -0.019 0.14 0.175 0.281 0.153 0.274 0.166 0.431 0.27 0.326 0.156 0.261 0.263 0.228 0.414 0.331 0.266 0.163 0.121 0.168 0.224 0.308 0.315 0.369 0.432 0.143 0.436 0.445 0.333 0.407 0.371 0.356 0.501 0.491 0.364 0.23 0.196 0.204 0.31 0.438 0.408 0.553 0.513 0.341 0.437 0.414 0.485 0.556 0.356 0.341 0.452 0.6 0.492 0.242 0.139 0.21 0.275 0.471 0.416 0.574 0.504 0.428 0.471 0.597 0.451 0.509 0.533 0.539 0.566 0.471 0.538 0.387 0.426 0.315 0.5 0.581 0.571 0.54 0.617 0.308 0.503 0.581 0.579 0.608 0.567 0.52 0.539 0.521 0.614 0.425 0.453 0.35 0.458 0.593 0.64 0.584 0.618 0.2 0.569 0.593 0.457 0.504 0.538 0.557 0.615 0.524 0.557 0.467 0.512 0.444 0.536 0.65 0.652 0.618 0.695 0.311 0.543 0.597 0.413 0.545 0.534 0.581 0.62 0.524 0.56 0.495 0.544 0.422 0.502 0.634 0.681 0.657 0.714 0.223 0.531 0.534 0.407 0.486 0.505 0.512 0.577 0.503 0.492 0.337 0.303 0.244 0.477 0.605 0.583 0.653 0.7 0.379 0.561 0.591 0.519 0.525 0.572 0.423 0.505 0.537 0.521 0.413 0.443 0.367 0.494 0.608 0.584 0.633 0.66 0.264 0.595 0.611 0.476 0.522 0.532 0.505 0.586 0.512 0.534 0.374 0.419 0.334 0.593 0.659 0.672 0.693 0.724 0.359 0.56 0.605 0.488 0.561 0.543 0.5 0.559 0.594 0.57 0.419 0.422 0.339 0.519 0.663 0.638 0.688 0.699 0.367 194 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 team5 team7 team8 team9 com2 com3 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 0.457 0.303 0.315 0.298 0.46 0.08 0.193 0.206 0.433 0.513 0.422 0.414 0.449 0.519 0.409 0.396 0.373 0.506 0.333 0.264 0.38 0.322 0.238 0.339 0.347 0.272 0.456 0.42 0.399 0.308 0.428 0.41 0.38 0.347 0.39 0.386 0.382 0.28 0.393 0.298 0.257 0.18 0.407 0.413 0.464 0.384 0.318 0.39 0.402 0.284 0.184 0.213 0.185 0.356 0.345 0.29 0.475 0.353 0.308 0.155 0.223 0.23 0.324 0.377 0.276 0.12 0.283 0.251 0.279 0.129 0.279 0.404 0.378 0.37 0.405 0.389 0.341 0.162 0.173 0.161 0.309 0.394 0.304 0.242 0.358 0.432 0.337 0.315 0.325 0.369 0.464 0.219 0.487 0.372 0.346 0.144 0.28 0.307 0.375 0.374 0.411 0.239 0.451 0.335 0.309 0.23 0.27 0.38 0.426 0.31 0.458 0.436 0.267 0.251 0.309 0.242 0.437 0.403 0.43 0.353 0.466 0.407 0.346 0.387 0.368 0.442 0.469 0.365 0.518 0.478 0.307 0.235 0.339 0.223 0.423 0.484 0.406 0.376 0.523 0.505 0.397 0.423 0.402 0.428 0.434 0.378 0.405 0.5 0.364 0.517 0.287 0.287 0.532 0.411 0.522 0.394 0.494 0.662 0.49 0.559 0.639 0.427 0.342 0.248 0.275 0.238 0.348 0.315 0.27 0.315 0.413 0.438 0.43 0.317 0.47 0.472 0.355 0.358 0.466 0.522 0.41 0.215 0.348 0.194 0.343 0.269 0.091 0.117 0.322 0.363 0.326 0.114 0.301 0.436 0.569 0.291 0.37 0.447 0.52 0.252 0.433 0.246 0.434 0.158 0.106 0.174 0.341 0.309 0.252 0.263 0.384 0.456 0.388 0.246 0.317 0.478 0.364 0.389 0.328 0.459 0.377 0.447 0.033 0.225 0.152 -0.01 0.257 0.04 0.127 0.407 0.466 0.378 0.471 0.158 0.311 0.201 0.187 0.193 0.542 0.172 0.374 0.303 0.369 0.428 0.354 0.136 0.21 0.25 0.264 0.326 0.314 0.414 0.443 0.311 0.459 0.358 0.506 0.404 0.358 0.337 0.466 0.329 0.461 0.39 0.291 0.378 0.522 0.457 0.461 0.46 0.473 0.395 0.556 0.561 0.539 0.532 0.27 0.34 0.49 0.298 0.488 0.372 0.394 0.629 0.583 0.559 0.57 0.437 0.397 0.056 0.244 0.194 0.294 0.23 0.381 0.439 0.496 0.465 0.422 0.315 0.381 0.315 0.322 0.322 0.289 0.558 0.412 0.155 0.332 0.179 0.259 0.226 0.28 0.389 0.537 0.423 0.297 0.286 0.278 0.321 0.301 0.235 0.207 0.553 0.463 0.352 0.426 0.254 0.361 0.148 0.368 0.253 0.393 0.484 0.283 0.369 0.421 0.42 0.294 0.293 0.317 0.521 0.515 0.431 0.466 0.322 0.421 0.212 0.458 0.364 0.6 0.646 0.461 0.525 0.476 0.404 0.283 0.307 0.362 0.567 0.498 0.235 0.341 0.213 0.276 0.083 0.191 0.083 0.386 0.449 0.308 0.278 0.437 0.457 0.389 0.393 0.333 0.551 0.464 0.315 0.51 0.289 0.507 0.117 0.139 0.18 0.353 0.427 0.395 0.237 0.331 0.348 0.376 0.204 0.346 0.544 0.521 0.313 0.464 0.281 0.408 0.178 0.244 0.142 0.491 0.552 0.346 0.411 0.348 0.384 0.339 0.341 0.327 0.563 0.619 0.335 0.518 0.355 0.33 0.242 0.334 0.233 0.479 0.349 0.288 0.496 0.402 0.487 0.415 0.442 0.339 0.572 195 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 0.446 0.357 0.409 0.566 0.53 0.319 0.395 0.378 0.637 0.619 0.691 0.778 0.552 0.633 0.58 0.545 0.581 0.498 0.516 0.548 0.367 0.261 0.363 0.319 0.333 0.478 0.55 0.496 0.447 0.532 0.4 0.501 0.563 0.301 0.249 0.286 0.312 0.318 0.716 0.511 0.547 0.428 0.319 0.439 0.293 0.315 0.326 0.323 0.287 0.383 0.155 0.215 0.569 0.585 0.419 0.428 0.447 0.42 0.482 0.319 0.354 0.336 0.458 0.34 0.466 0.402 0.418 0.503 0.416 0.449 0.534 0.457 0.451 0.448 0.519 0.216 0.235 0.268 0.378 0.363 0.386 0.3 0.356 0.486 0.578 0.677 0.533 0.578 0.525 0.511 0.439 0.498 0.353 0.364 0.41 0.384 0.322 0.382 0.367 0.298 0.573 0.619 0.585 0.611 0.71 0.577 0.597 0.537 0.517 0.594 0.408 0.409 0.432 0.479 0.418 0.514 0.442 0.469 0.64 0.572 0.601 0.816 0.682 0.49 0.485 0.512 0.456 0.494 0.449 0.565 0.522 0.404 0.285 0.379 0.353 0.365 0.614 0.475 0.375 0.427 0.345 0.487 0.522 0.521 0.559 0.603 0.386 0.574 0.484 0.448 0.463 0.471 0.449 0.484 0.583 0.578 0.43 0.443 0.499 0.538 0.524 0.591 0.499 0.549 0.476 0.44 0.452 0.477 0.461 0.546 0.393 0.38 0.587 0.417 0.51 0.498 0.506 0.494 0.54 0.664 0.586 0.66 0.52 0.57 0.556 0.511 0.514 0.557 0.46 0.508 0.551 0.537 0.469 0.493 0.556 0.213 0.208 0.128 0.196 0.142 0.025 -0.073 -0.101 0.219 0.135 0.164 0.179 0.219 0.213 0.097 0.178 0.352 0.27 0.36 0.311 0.329 0.323 0.466 0.246 0.171 0.259 0.475 0.457 0.527 0.482 0.544 0.225 0.208 0.285 0.437 0.377 0.551 0.435 0.394 0.496 0.476 0.356 0.177 0.261 0.539 0.444 0.514 0.619 0.513 0.343 0.306 0.174 0.397 0.34 0.492 0.467 0.37 0.413 0.406 0.334 0.221 0.266 0.583 0.49 0.565 0.548 0.494 0.379 0.315 0.306 0.473 0.422 0.585 0.529 0.563 0.512 0.571 0.383 0.505 0.512 0.322 0.357 0.323 0.307 0.375 0.625 0.612 0.453 0.341 0.543 0.556 0.584 0.576 0.44 0.529 0.376 0.499 0.518 0.325 0.4 0.31 0.175 0.26 0.549 0.609 0.538 0.331 0.519 0.628 0.607 0.69 0.588 0.652 0.509 0.567 0.609 0.529 0.528 0.575 0.474 0.512 0.563 0.517 0.476 0.579 0.536 0.642 0.553 0.643 0.655 0.764 0.577 0.634 0.709 0.525 0.542 0.568 0.558 0.646 0.594 0.61 0.413 0.575 0.525 0.579 0.527 0.548 0.53 0.621 0.322 0.403 0.345 0.572 0.537 0.617 0.608 0.56 0.435 0.429 0.397 0.561 0.593 0.576 0.538 0.565 0.518 0.596 0.336 0.388 0.374 0.499 0.463 0.526 0.405 0.434 0.391 0.416 0.532 0.564 0.648 0.638 0.598 0.654 0.651 0.697 0.459 0.549 0.518 0.562 0.513 0.575 0.557 0.482 0.527 0.478 0.432 0.592 0.558 0.655 0.579 0.629 0.635 0.671 0.467 0.469 0.497 0.59 0.577 0.611 0.635 0.549 0.542 0.531 0.35 0.528 0.488 196 ser6 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 0.755 0.487 0.564 0.507 0.507 0.309 0.357 0.463 0.555 0.481 0.52 0.565 0.572 0.608 0.609 0.61 0.562 ser7 0.507 0.545 0.546 0.564 0.298 0.446 0.445 0.519 0.473 0.448 0.68 0.683 0.628 0.642 0.655 0.633 sat1 0.647 0.601 0.494 0.3 0.244 0.317 0.471 0.445 0.449 0.459 0.529 0.407 0.444 0.496 0.434 sat2 0.604 0.53 0.256 0.348 0.361 0.434 0.644 0.56 0.567 0.627 0.625 0.557 0.625 0.542 sat3 0.694 0.295 0.349 0.383 0.437 0.572 0.546 0.606 0.566 0.598 0.618 0.592 0.602 sat4 0.24 0.363 0.394 0.455 0.523 0.542 0.636 0.666 0.597 0.642 0.634 0.705 ben1 0.414 0.512 0.617 0.074 0.035 0.201 0.135 0.245 0.232 0.198 0.246 ben2 0.564 0.563 0.31 0.205 0.495 0.455 0.472 0.492 0.41 0.386 ben3 0.791 0.352 0.294 0.526 0.552 0.555 0.485 0.556 0.668 ben4 0.275 0.337 0.548 0.515 0.507 0.533 0.495 0.594 suc1 0.806 0.581 0.548 0.444 0.445 0.516 0.547 suc2 0.573 0.562 0.425 0.475 0.51 0.554 suc3 0.799 0.651 0.672 0.742 0.742 suc4 0.647 0.671 0.753 0.767 suc5 0.713 0.803 0.696 suc6 0.771 0.576 suc7 0.783 suc8 197 HISTOGRAM BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT SỐ BIẾN TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 198 199 200 ... động nhân tố để tăng khả triển khai thành công hệ thống ERP môi trường Việt Nam Về nhân tố ảnh hưởng đến thành công dự án ERP Việt Nam, có số nghiên cứu thực nghiệm sau: Nghiên cứu Các nhân tố ảnh. .. đến việc triển khai thành công hệ thống ERP bối cảnh DNVN Ba là, luận án đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp môi trường Việt Nam. .. nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP nghiên cứu liên quan, xác định 20 nhân tố ảnh hưởng Có 10 nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành cơng hệ thống ERP Đó là: Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay