Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

219 6 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:12

Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu LongChính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI NGỌC HIỀN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2018 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA _ BÙI NGỌC HIỀN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Trọng Đức PGS TS Trần Thị Thanh Thủy HÀ NỘI, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các tài liệu, số liệu cơng bố Luận án trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Kết nghiên cứu Luận án chưa công bố cơng trình khoa học Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Luận án Bùi Ngọc Hiền ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận án này, xin đặc biệt cảm ơn đến Qúy thầy cô hướng dẫn khoa học: TS Trần Trọng Đức, PGS TS Trần Thị Thanh Thủy gia đình ln động viên, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu, thực Luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Ban Lãnh đạo Khoa Sau đại học, Ban Lãnh đạo Khoa Hành học, TS Lê Anh Xuân – Chủ nhiệm lớp nghiên cứu sinh K11 tồn thể Qúy thầy Học viện Hành Quốc gia giảng dạy giúp đỡ qua trình học tập hồn thành Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Cán Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý hành – Học viện Cán Thành phố Hồ Chí Minh; quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tơi q trình liên hệ, tham vấn, khảo sát, vấn đề nghị giúp đỡ để hoàn thành Luận án Cám ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên, hỗ trợ giúp đỡ tơi hồn thành Luận án Trân trọng cảm ơn Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Luận án Bùi Ngọc Hiền iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ CBQLGD cán quản lý giáo dục CNH – HĐH cơng nghiệp hóa – đại hóa CSC sách cơng CSPTGD sách phát triển giáo dục ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐBSH Đồng sông Hồng GDMN giáo dục mầm non GDNN giáo dục nghề nghiệp GDPT giáo dục phổ thông HĐND Hội đồng nhân dân KTTT kinh tế thị trường KTXH kinh tế - xã hội NSNN ngân sách nhà nước THCS trung học sở THPT trung học phổ thông TTGDTX trung tâm giáo dục thường xuyên UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 4.1 Câu hỏi nghiên cứu 4.2 Giả thuyết nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Những đóng góp Luận án 6.1 Về lý luận 6.2 Về thực tiễn 10 Cấu trúc Luận án 10 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 11 1.1 Nghiên cứu sách phát triển giáo dục 11 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu 11 1.1.2 Đánh giá công trình nghiên cứu 22 v 1.2 Nghiên cứu sách phát triển vùng 23 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu 23 1.2.2 Đánh giá công trình nghiên cứu 27 1.3 Nghiên cứu sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 28 1.3.1 Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu 28 1.3.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu 34 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI 35 2.1 Một số khái niệm liên quan 35 2.1.1 Chính sách công 35 2.1.2 Giáo dục 42 2.1.3 Phát triển giáo dục 42 2.1.4 Vùng kinh tế - xã hội 43 2.1.5 Phát triển vùng kinh tế - xã hội 44 2.1.6 Chính sách phát triển vùng kinh tế - xã hội 45 2.2 Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội 46 2.2.1 Khái niệm 46 2.2.2 Các yếu tố sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội 47 2.2.3 Vai trò sách phát triển giáo dục vùng kinh tế xã hội 48 2.2.4 Những yêu cầu nội dung sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội 49 2.2.5 Chu trình sách phát triển giáo dục vùng kinh tế xã hội 51 vi 2.3 Kinh nghiệm phát triển giáo dục vùng Đồng sông Hồng 69 2.3.1 Giáo dục vùng Đồng sông Hồng 69 2.3.2 Mục tiêu, định hướng giải pháp Nhà nước phát triển giáo dục vùng Đồng sông Hồng 70 2.3.3 Một số kinh nghiệm phát triển giáo dục vùng Đồng sông Hồng 71 Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 74 3.1 Vùng Đồng sông Cửu Long giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 74 3.1.1 Vùng Đồng sông Cửu Long 74 3.1.2 Giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 76 3.1.3 Những trở ngại mang tính đặc thù phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 79 3.2 Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long từ năm 1999 đến 85 3.2.1 Các yếu tố Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 85 3.2.2 Chu trình Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 87 3.2.3 Nội dung văn sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long từ năm 1999 đến 94 3.3 Đánh giá nội dung văn sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 97 3.3.1 Những ưu điểm 97 3.3.2 Những hạn chế 103 vii 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế nội dung văn sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 110 3.4 Những vấn đề đặt giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long u cầu hồn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 112 3.4.1 Bối cảnh phát triển vấn đề đặt giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 112 3.4.2 u cầu hồn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 113 Chương HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 117 4.1 Định hướng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 117 4.1.1 Định hướng phát triển vùng Đồng sông Cửu Long 117 4.1.2 Những định hướng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 118 4.2 Giải pháp hồn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 121 4.2.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 121 4.2.2 Nhóm giải pháp thực chu trình Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 121 4.2.3 Nhóm giải pháp phát huy vai trò bên liên quan chu trình Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 132 4.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 137 4.3 Kết khảo sát giải pháp đề xuất 147 viii 4.3.1 Kết khảo sát giải pháp hoạch định Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 147 4.3.2 Kết khảo sát giải pháp tổ chức thực thi Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 148 4.3.3 Kết khảo sát giải pháp đánh giá Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 149 4.3.4 Kết khảo sát giải pháp hồn thiện nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 150 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 152 Kết luận 152 Kiến nghị 155 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 156 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 Phụ lục Bảng câu hỏi vấn chuyên gia 168 Phụ lục Phiếu khảo sát cán bộ, công chức, viên chức 170 Phụ lục Phiếu khảo sát nhà giáo, cán quản lý giáo dục 175 Phụ lục Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên 180 Phụ lục Phiếu khảo sát doanh nghiệp 182 Phụ lục Phiếu khảo sát hộ gia đình 187 193 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Về Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long Kính thưa Qúy thầy/cơ! Tơi nghiên cứu sinh, chun ngành Quản lý cơng Học viện Hành Quốc gia Hiện nay, tơi thực Luận án Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Để hồn thành Luận án, tơi mong nhận trợ giúp Qúy thầy/cô Cảm phiền Qúy thầy/cơ dành chút thời gian hồn thành Phiếu khảo sát A THÔNG TIN CÁ NHÂN Tên địa phương thầy/cô công tác: ……………….…… …………… Chức vụ, đơn vị thầy/cô công tác: …………………………………… B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TT 1.1 1.2 1.3 1.4 NỘI DUNG KHẢO SÁT Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý Trong năm qua, Thủ tướng ban hành định như: Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 1033/QĐ-TTg văn sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long Ơng/bà có đồng ý với nhận định sau thành tựu Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long? Có thống với sách khác hệ thống sách phát triển vùng Đồng sơng Cửu Long Định hướng phát triển quy mô giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu học tập Nhân dân Góp phần tích cực vào q trình phát triển vùng Đồng sơng Cửu Long Khác:…………………………………………………………………………………… Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng 194 sông Cửu Long tồn tại: 2.1 Mục tiêu xác định chưa phù hợp với thực tiễn 2.2 Chưa tạo lập phát triển động phạm vi toàn vùng 2.3 Chưa thu hút tham gia bên chu trình sách 2.4 Chưa có giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 2.5 Khác:…………………………………………………………………………………… Những tồn tác động yếu tố: 3.1 Những trở ngại trọng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long - Kinh tế vùng phát triển chưa bền vững - Thu nhập bình quân Nhân dân thấp - Các số phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thấp nước - Một phận Nhân dân không coi trọng việc học tập - Giao thơng lại khó khăn 3.2 3.3 3.4 Nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục thấp Thiếu chế điều phối, đạo thống phạm vi toàn vùng Khác:…………………………………………………………………………………… Theo đánh giá hội thảo khoa học báo cáo, giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thời gian qua chậm phát triển vùng Đồng sông Cửu Long coi “vùng trũng” giáo dục nước Thầy/cơ có suy nghĩ thực trạng này? Có □ Khơng □ ………………………………………………………………………………………… II HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Trong báo cáo sở Giáo dục Đào tạo báo cáo tổng kết thực thi Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long giai đoạn kiến nghị Nhà nước có chế, sách đặc thù cho phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long? Theo thầy/cơ, Nhà nước có cần ban hành sách 195 để thúc đẩy giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long phát triển giai đoạn tới? Có Không □ □ Ý kiến khác: ………………………………………………………………… MỨC ĐỘ KHẢ THI MỨC ĐỘ CẦN THIẾT TT NỘI DUNG KHẢO SÁT Định hướng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thập kỷ tiếp theo: 2.1 Trên sở dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ tiến trình phát triển bền vững vùng Đồng sông Cửu Long 2.2 Phục vụ tối đa nhu cầu học tập Nhân dân 2.3 Phát triển GDPT, GDNN then chốt 2.4 Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi Khác:……………………………………………………………………………………… Các giải pháp hoạch định sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 3.1 Hoạch định sách theo quy trình khoa học 3.2 Đảm bảo điều kiện để hoạch định sách 3.3 Đảm bảo thống mục tiêu giải pháp sách 3.4 Huy động tham gia bên liên quan hoạch định sách 3.5 Rất cần thiết Khác:……………………………………………………………………………………… Các điều kiện để đảm bảo hoạch định Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 4.1 Sự quan tâm Đảng, Nhà nước 196 hệ thống trị vùng Đồng sông Cửu Long 4.2 Năng lực hoạch định sách 4.3 Thơng tin phục vụ hoạch định 4.4 Nguồn lực thời gian 4.5 4.6 Tính thực tiễn giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long Khác:……………………………………………………………………………………… Các nhóm giải pháp sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 5.1 Đảm bảo nguồn lực thực thi sách 5.2 Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 5.3 Hoàn thiện thực đầy đủ sách người học 5.4 Xây dựng thực số đề án, kế hoạch bổ trợ Khác:……………………………………………………………………………………… Các giải pháp thực thi sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 6.1 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sách 6.2 Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý giáo dục 6.3 Xác lập chế thực thi sách cụ thể rõ ràng 6.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi sách 6.5 Xác định chế trách nhiệm cá nhân, tổ chức thực thi sách 6.6 Khác:……………………………………………………………………………………… Các giải pháp đánh giá sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 197 7.1 Xác định vai trò đánh giá sách 7.2 Đánh giá thường xuyên theo giai đoạn 7.3 Xây dựng tiêu chí đánh giá sách 7.4 Phát huy vai trò bên liên quan đánh giá sách 7.5 Nâng cao lực đánh giá sách 7.6 Khác:……………………………………………………………………………………… Theo ơng/bà, mục tiêu sách có nên tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển “ngang với mặt chung nước” văn quy định Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long xác định hay không? Có □ Khơng □ Lý do: Theo thầy/cô, để phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long có cần thiết phải xây dựng thực Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long khơng? Có Khơng □ Đề án cần tập trung vào nội □ dung 10 Thầy/cơ có khuyến nghị để hồn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long …………… ……………………………………………………………………… Chân thành cám ơn giúp đỡ Qúy thầy/cô! 198 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH, SINH VIÊN Về Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long Chào em! Tôi nghiên cứu sinh, chun ngành Quản lý cơng Học viện Hành Quốc gia Hiện nay, thực Luận án Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long Để hồn thành Luận án, tơi mong nhận trợ giúp em Cảm phiền em dành chút thời gian hoàn thành Phiếu khảo sát A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ………………………………………………………………………… Tên trường, lớp em học: …………………………………………………… B PHẦN NỘI DUNG I PHẦN CÂU HỎI CHUNG Em có biết sách ưu tiên, hỗ trợ Nhà nước dành cho học sinh, sinh viên khơng? Có □ Khơng □ Em có hưởng sách ưu tiên, hỗ trợ khơng? Có □ Khơng □ Em thấy sách ưu tiên, hỗ trợ đó: Hỗ trợ nhiều cho học sinh, sinh viên □ Hỗ trợ không nhiều cho học sinh, sinh viên □ Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… Theo em, sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh, sinh viên có cần phải bổ sung, hồn thiện khơng? Có □ Khơng □ Chính sách cần bổ sung: …………………………………………………………… Chính sách cần hoàn thiện: … ……………………………………………… II PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Theo em, học sinh bỏ học do: Gia đình khó khăn □ Khơng theo kịp kiến thức □ Gia đình khơng quan tâm đến việc học tập học sinh □ Ý kiến khác: … …………………………………………………….……………… Trường em có sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh khơng? Có □ Khơng □ 199 Theo em, việc sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh trường trung học là: Bổ ích □ Khơng bổ ích □ Ý kiến khác: … ……………………………………………….………………… Sau tốt nghiệp THCS, em sẽ: Học tiếp THPT □ Học nghề □ Nghỉ học □ Ý kiến khác: ………………….……………………………………… …………… Sau tốt nghiệp THPT, em sẽ: Thi học đại học □ Học nghề □ Nghỉ học □ Ý kiến khác: …………………………….…………………………………………… Nếu thi đại học, em thi vào ngành gì? Lý do? ……………………………………………………………………………………… Theo em, học sinh chọn thi học ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản hay ngành xã hội? ……………………………………………………………………………………… III PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC NGHỀ VÀ SINH VIÊN Lớp em có nhiều bạn vay tín dụng ưu đãi dành cho sinh viên khơng? Có □ Khơng □ Ý kiến khác: ……………………………… ………………….………………… Hạn mức cho vay là: Cao □ Trung bình, phù hợp □ Thấp □ Ý kiến khác: ……………………………… ………………….………………… Theo em, học sinh học trung học có cần vay tín dụng ưu đãi để học khơng? Có □ Không □ Ý kiến khác: …………………………………….……………….………………… Lý em chọn ngành học: Theo nguyện vọng thân □ Theo nguyện vọng gia đình □ Theo định hướng thầy/cô THPT □ Theo bạn bè □ Ý kiến khác: ……………………………………………………………… ……… Hiện tại, em có hài lòng với ngành học mà lựa chọn khơng? Có □ Khơng □ Vì sao?: ……….………………………………… ………………….……………… Theo em, học sinh chọn thi học ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (những ngành mạnh vùng Đồng sông Cửu Long) hay ngành xã hội? ……………………………………………………………………………………… Sau học xong, em dự định làm việc đâu? Ở quê □ Các tỉnh, thành vùng Đồng sông Cửu Long □ 200 Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố khác □ Ý kiến khác: ………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn giúp đỡ Em! 201 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Về Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long Kính thưa Qúy ơng/bà! Tơi nghiên cứu sinh, chuyên ngành Quản lý công Học viện Hành Quốc gia Hiện nay, tơi thực Luận án Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long Để hồn thành Luận án, tơi mong nhận trợ giúp Qúy ông/bà Cảm phiền Qúy ơng/bà dành chút thời gian hồn thành Phiếu khảo sát A THÔNG TIN CÁ NHÂN Tên địa phương doanh nghiệp ông/bà sản xuất, kinh doanh: …… Lĩnh vực doanh nghiệp ông/bà sản xuất, kinh doanh: …………… B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TT NỘI DUNG KHẢO SÁT Trong năm qua, Thủ tướng ban hành định như: Quyết định số 206/1999/QĐ-TTg, Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 1033/QĐ-TTg văn sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long Ơng/bà có đồng ý với nhận định sau thành tựu Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long? Có thống với sách khác hệ 1.1 thống sách phát triển vùng Đồng sông Cửu Long Định hướng phát triển quy mô giáo dục vùng Đồng 1.2 sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu học tập Nhân dân Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý 202 1.3 1.4 2.1 Góp phần tích cực vào q trình phát triển vùng Đồng sơng Cửu Long Khác:…………………………………………………………………………………… Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long tồn tại: Mục tiêu xác định chưa phù hợp với thực tiễn 2.2 Chưa tạo lập phát triển động phạm vi toàn vùng 2.3 Chưa thu hút tham gia bên chu trình sách 2.4 Chưa có giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 2.5 Khác:…………………………………………………………………………………… Những tồn tác động yếu tố: 3.1 Những trở ngại phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long - Kinh tế vùng phát triển chưa bền vững - Thu nhập bình quân Nhân dân thấp - Các số phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thấp nước - Một phận Nhân dân không coi trọng việc học tập - Giao thơng lại khó khăn 3.2 3.3 3.4 Nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục thấp Thiếu chế điều phối, đạo thống phạm vi toàn vùng Khác:…………………………………………………………………………………… Theo đánh giá hội thảo khoa học báo cáo, giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thời gian qua chậm phát triển vùng Đồng sông Cửu Long coi “vùng trũng” giáo dục nước Ơng/bà có suy nghĩ thực trạng này? Đồng ý □ Không đồng ý □ Ý kiến khác: …………… Có ý kiến cho rằng, thời gian qua, chưa phát huy tốt vai trò doanh nghiệp phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long Ý kiến ông/bà ý kiến trên? 203 Đồng ý □ ……… ……… Không đồng ý □ Ý kiến khác: II HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Trong báo cáo sở Giáo dục Đào tạo báo cáo tổng kết thực thi Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long giai đoạn kiến nghị Nhà nước có chế, sách đặc thù cho phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long? Theo ơng/bà, Nhà nước có cần ban hành sách để thúc đẩy giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long phát triển giai đoạn tới? Có □ Không Ý kiến khác: ……………… □ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT TT NỘI DUNG KHẢO SÁT Định hướng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thập kỷ tiếp theo: 2.1 Trên sở dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ tiến trình phát triển bền vững vùng Đồng sông Cửu Long 2.2 Phục vụ tối đa nhu cầu học tập Nhân dân 2.3 Phát triển GDPT, GDNN then chốt 2.4 Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết MỨC ĐỘ KHẢ THI Rất khả thi Khả thi Không khả thi Khác:……………………………………………………………………………………… Các giải pháp hoạch định sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 3.1 Hoạch định sách theo quy trình khoa học 3.2 Đảm bảo điều kiện để hoạch định sách 3.3 Đảm bảo thống mục tiêu giải pháp sách 3.4 Huy động tham gia bên liên quan hoạch định sách 204 3.5 Khác:……………………………………………………………………………………… Các điều kiện để đảm bảo hoạch định Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long: 4.1 Sự quan tâm Đảng, Nhà nước hệ thống trị vùng Đồng sông Cửu Long 4.2 Năng lực hoạch định sách 4.3 Thơng tin phục vụ hoạch định 4.4 Nguồn lực thời gian 4.5 4.6 Tính thực tiễn giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long Khác:……………………………………………………………………………………… Các nhóm giải pháp Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 5.1 Đảm bảo nguồn lực thực thi sách 5.2 Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 5.3 Hoàn thiện thực đầy đủ sách người học 5.4 Xây dựng thực số đề án, kế hoạch bổ trợ Khác:……………………………………………………………………………………… Các giải pháp thực thi Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 6.1 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sách 6.2 Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý giáo dục 6.3 Xác lập chế thực thi sách cụ thể rõ ràng 6.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi sách 6.5 Xác định chế trách nhiệm 205 cá nhân, tổ chức thực thi sách 6.6 Khác:……………………………………………………………………………………… Các giải pháp đánh giá Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long 7.1 Xác định vai trò đánh giá sách 7.2 Đánh giá thường xuyên theo giai đoạn 7.3 Xây dựng tiêu chí đánh giá sách 7.4 Phát huy vai trò bên liên quan đánh giá sách 7.5 Nâng cao lực đánh giá sách 7.6 Khác:……………………………………………………………………………………… Theo ơng/bà, mục tiêu sách có nên tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển “ngang với mặt chung nước” văn quy định Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long xác định hay không? Có □ Khơng □ Lý do: Có ý kiến cho rằng, để phân luồng học sinh sau trung học thành cơng cần có phối hợp tốt nhà trường doanh nghiệp Do đó, Nhà nước cần có chế xác định trách nhiệm phát huy vai trò doanh nghiệp hoạt động Quan điểm ông/bà ý kiến này? ……………………………………………………………………………………… 10 Ơng/bà có khuyến nghị để hồn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long? ……………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn giúp đỡ Qúy ông/bà! 206 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HỘ GIA ĐÌNH Về Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long Kính thưa Qúy ơng/bà! Tơi nghiên cứu sinh, chun ngành Quản lý cơng Học viện Hành Quốc gia Hiện nay, thực Luận án Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long Để hồn thành Luận án, tơi mong nhận trợ giúp Qúy ông/bà Cảm phiền Qúy ơng/bà dành chút thời gian hồn thành Phiếu khảo sát A THÔNG TIN CÁ NHÂN Nơi ………………………………………….… ông/bà: B PHẦN NỘI DUNG Ơng/bà có biết sách Nhà nước hỗ trợ phát triển giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long khơng? Có □ Khơng □ Ý kiến …………………………………………………………… khác: Có ý kiến cho rằng, phận Nhân dân vùng Đồng sông Cửu Long không quan tâm đến việc học tập em Quan điểm ông/bà ý kiến này? Đồng ý □ Không đồng ý □ Ý kiến …………………………………………………………… thêm: Gia đình ơng/bà có gặp khó khăn chi phí cho học khơng? Có □ Khơng □ Ý kiến …………………………………………………………… khác: 207 Gia đình ơng/bà có biết sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh, sinh viên khơng? Có □ Khơng □ Ý kiến …………………………………………………………… khác: Theo ơng/bà, sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh, sinh viên có cần bổ sung, hồn thiện khơng? Có □ Khơng □ Chính sách cần bổ sung: …………………………………………… Chính sách cần hồn thiện: ………………………………………… Theo ơng/bà, ngun nhân tình trạng học sinh bỏ học địa phương ông bà sinh sống gì? - Kinh tế gia đình khó khăn □ - Khơng tiếp thu kịp kiến thức □ - Gia đình khơng quan tâm đến việc học tập học sinh □ Ý kiến ……………………………………….……………………………… khác: Theo ơng/bà, giải pháp để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học địa phương ông bà sinh sống gì? ………………………………………………………………………………… …………… Theo ơng/bà, để phục vụ tối đa nhu cầu học tập Nhân dân vùng Đồng sông Cửu Long, Nhà nước cần tiến hành giải pháp cụ thể nào? …………………… ………………………………………………………… Ơng/bà có khuyến nghị việc phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long thời gian tới? ………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn giúp đỡ ông/bà! ... thù phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 79 3.2 Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long từ năm 1999 đến 85 3.2.1 Các yếu tố Chính sách phát triển giáo dục vùng. .. VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG 74 3.1 Vùng Đồng sông Cửu Long giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 74 3.1.1 Vùng Đồng sông Cửu Long 74 3.1.2 Giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 76 3.1.3... sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long 110 3.4 Những vấn đề đặt giáo dục vùng Đồng sơng Cửu Long u cầu hồn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ), Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay