Nghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

110 6 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:00

Nghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Bình HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Toàn - Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc i Tác giả luận văn Hồ Thị Quỳnh Trang HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu KIN Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn văn Toàn - Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn ỌC Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh tin tưởng cử tơi tham gia khố đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Lao động thương bình & xã hội tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm, IH doanh nghiệp xuất lao động địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trình thu thập liệu cho luận văn ĐẠ Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q trình thực luận văn ƯỜ NG Tác giả luận văn TR Hồ Thị Quỳnh Trang ii HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HỒ THỊ QUỲNH TRANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016- 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam nước đông dân Với dân số 90 triệu người, nửa số KIN người độ tuổi lao động, hàng năm mức tăng dân số trung bình khoảng triệu người, nước có nhiều lợi sức lao động Tuy nhiên, chương trình giải việc làm hàng năm khơng đáp ứng hết nhu cầu việc làm người lao động ỌC Chính vậy, xuất lao động (XKLĐ) chủ trương lớn Đảng Nhà nước, mà chiến lược quan trọng lâu dài góp phần giải việc làm góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, phát triển nguồn IH nhân lực, giúp xóa đói giảm nghèo cho phận dân cư, làm tăng nguồn thu ngoại tệ cho gia đình địa phương; tăng cường sụ hiểu biết đất nước, ĐẠ người, văn hóa Việt Nam Quảng Bình nói riêng cộng đồng quốc tế Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; NG tổng hợp xử lý số liệu; phân tích số liệu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn ƯỜ Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn XKLĐ; đánh giá thực trạng XKLĐ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017, qua đề xuất giải pháp thực tiễn giúp cho tỉnh Quảng Bình nhằm đẩy mạnh TR hoạt động XKLĐ tỉnh góp phần giải việc làm cho phận niên, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với nước tiếp nhận lao động xuất iii HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa UBND Ủy ban nhân dân LĐ-TB&XH Lao động - thương binh xã hội XKLĐ Xuất lao độngLao động XK Xuất BHXH Bảo hiểm xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa TW Trung ương ỌC KIN Viết tắt KH-XH Kinh tế xã hội CSDN Cơ sở dạy nghê Giáo dục dạy nghê IH GD-DN TTDN Trung tâm dạy nghê Ban đạo ĐẠ BCĐ NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NHNN Ngân hàng nhà nước NG TNHH Trách nhiệm hữu hạn Chính sách xã hội MTQG Mục tiêu quốc gia HĐLĐ Hợp đồng lao động TR ƯỜ CSXH iv HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Diện tích dân số tỉnh Quảng Bình năm 2016 37 Bảng 2.2: Số liệu tình hình biến động dân số lao động tỉnh Quảng Bình từ năm 2015-2017 38 Một số tiêu Kinh tế - xã hội từ năm 2015 – 2017 40 Bảng 2.4: Số lượng sở dạy nghề địa bàn tỉnh Quảng Bình 42 Bảng 2.5: Số lượng lao động thị trường XKLĐ tỉnh Quảng Bình 59 Bảng 2.6: Số lượng lao động xuất theo khu vực tỉnh Quảng Bình .61 Bảng 2.7: Số lượng lao động xuất theo giới tính tỉnh Quảng Bình 62 Bảng 2.8: Cơ cấu ngành nghề lao động xuất .63 Bảng 2.9: Số lượng lao động xuất theo trình độ tỉnh Quảng Bình 64 Bảng 2.10: Đóng góp hoạt động XKLĐ vào ngân sách tỉnh Quảng Bình .67 Bảng 2.11: Số lượng lao động đào tạo nghề trước XKLĐ 70 Bảng 2.12: Tình hình lao động xuất theo địa phương tỉnh Quảng Bình 71 Bảng 2.13: Kết đánh giá hiệu sách khuyến khích hỗ trợ IH ỌC KIN Bảng 2.3: Kết đánh giá công tác quản lý XKLĐ tỉnh Quảng Bình 74 TR ƯỜ NG Bảng 2.14: ĐẠ XKLĐ tỉnh Quảng Bình 74 v HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Quy trình xuất lao động 19 Hình 2.1: Tỷ lệ XKLĐ so với số việc làm tồn tỉnh Quảng Bình 57 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy làm cơng tác XKLĐ tỉnh Quảng Bình 49 vi HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU .v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi MỤC LỤC vii KIN ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG .6 1.1 Cơ sở lý luận xuất lao động ỌC 1.1.1 Khái niệm xuất lao động 1.1.2 Các hình thức xuất lao động IH 1.1.3 Vai trò xuất lao động 1.2 Nội dung đẩy mạnh xuất lao động 12 1.2.1 Quy định nhà nước xuất lao động .12 ĐẠ 1.2.2 Quy mô cấu xuất lao động .20 1.2.3 Quản lý thị trường xuất lao động 21 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá hoạt động xuất lao động 21 NG 1.3 Cơ sở thực tiển xuất lao động .22 1.3.1 Chủ trương Đảng Nhà nước xuất lao động 22 ƯỜ 1.3.2 Kinh nghiệm nước số địa phương nước ta xuất lao động 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA QUẢNG BÌNH 36 TR 2.1 .Một số đặc điểm Quảng Bình có ảnh hưởng đến xuất lao động 36 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên vị trí địa lý .36 2.1.2 Đặc điểm điều kiện Kinh tế -Xã hội 37 vii 2.1.3 Tình hình đào tạo nghề tạo việc làm cho người lao động 41 HT ẾH UẾ 2.2 Thực trạng xuất lao động tỉnh Quảng Bình 44 2.2.1 Tình hình đạo tỉnh xuất lao động 44 2.2.2 Công tác quản lý hoạt động xuất lao động tỉnh .48 2.2.3 Các doanh nghiệp, quan, tổ chức tham gia xuất lao động .56 2.2.4 Tình hình xuất lao động Quảng Bình 57 2.3 Kết khảo sát ý kiến cán quản lý người lao động giải pháp đẩy mạnh XKLĐ tỉnh Quảng Bình 72 2.3.1 Mẫu khảo sát 72 2.3.2 Kết khảo sát 73 KIN 2.4 Đánh giá chung 77 2.4.1 Kết đạt .77 2.4.2 Một số hạn chế tồn 78 ỌC 2.4.3 Nguyên nhân gây hạn chế tồn 80 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI .82 IH 3.1 Định hướng hoạt động xuất lao động thời gian tới .82 3.1.1 Dự báo nhu cầu xuất lao động đến năm 2020 82 ĐẠ 3.1.2 Mục tiêu phương hướng xuất lao động đến năm 2020 83 3.2 Giải pháp đẩy mạnh xuất lao động tỉnh Quảng Bình 87 3.2.1.Giữ vững thị trường XKLĐ truyền thống phát triển thị trường XKLĐ NG .87 3.2.2 Công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn cho người lao động 89 3.2.3.Chú trọng công tác tuyển chọn lao động 90 ƯỜ 3.2.4 Liên kết với đơn vị XKLĐ có lực 91 3.2.5 Đầu tư vào công tác đào tạo, giáo dục định hướng .92 3.2.6 Tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động XKLĐ 93 TR 3.2.7 Giải vấn đề tài chính, hỗ trợ người lao động .94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 viii QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN HT ẾH UẾ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ix x NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ HT ẾH UẾ 09/7/2015 Chính phủ; + Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động thân nhân người có cơng với cách mạng vay vốn làm việc nước theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia việc làm theo quy định; + Người lao động thuộc hộ gia đình có cá nhân danh sách bị thiệt hại cố môi trường biển Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vay vốn làm việc nước theo quy định Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ; KIN + Tạo điều kiện cho người lao động khơng thuộc diện sách tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để xuất lao động; Người lao động thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động nước; hướng dẫn, giới thiệu đăng ký tìm việc làm phù hợp sau nước hạn ỌC Thứ năm, Tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành, quản lý xuất lao động IH - Hiện đại hóa hoạt động dịch vụ việc làm hệ thống thông tin thị trường lao động địa bàn tỉnh; tăng cường kết nối Trung tâm (doanh nghiệp) dịch vụ ĐẠ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc nước ngồi, đơn vị nghiệp có chức xuất lao động để tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đến thị trường có thu nhập NG cao ổn định; - Đầu tư, nâng cao lực hoạt động cho Trung tâm (doanh nghiệp) dịch vụ việc làm địa bàn tỉnh; ƯỜ - Thường xuyên tổng hợp nhu cầu xuất lao động địa phương từ giúp doanh nghiệp, đơn vị nghiệp có chức xuất lao động chủ động liên hệ tuyển chọn lao động, rút ngắn thời gian kết nối bên; TR - Tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý phân tích, dự báo thị trường lao động để có định hướng cho việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục 86 HT ẾH UẾ vụ xuất lao động Thứ sáu, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động xuất lao động - Tăng cường hợp tác sở, ngành, địa phương với doanh nghiệp xuất lao động Định kỳ tổ chức đánh giá kết công tác xuất lao động; thường xuyên trao đổi thông tin để nghe ý kiến phản hồi từ có giải pháp điều chỉnh phù hợp; - Các cấp quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để KIN ngăn ngừa, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực xuất lao động, đồng thời khen thưởng, động viên địa phương, đơn vị doanh nghiệp thực tốt công tác xuất lao động; - Tiếp tục đẩy mạnh thực giải pháp nhằm giảm lao động bất hợp pháp ỌC Hàn Quốc 3.2 Giải pháp đẩy mạnh xuất lao động tỉnh Quảng Bình IH 3.2.1 Giữ vững thị trường XKLĐ truyền thống phát triển thị trường XKLĐ 3.2.1.1 Giữ vững thị trường XKLĐ truyền thống ĐẠ Chính sách Tỉnh XKLĐ nhằm giải việc làm cho lao động chưa có thiếu việc làm chủ yếu khu vực nông thôn (ưu tiên cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ sách) Nhưng nhìn chung, lao động phần lớn NG có trình độ học vấn thấp, khơng có tay nghề, có chun mơn trình độ khơng cao Bên cạnh nguồn ngân sách cho vay XKLĐ Tỉnh hạn hẹp Do đó, Tỉnh nên ưu tiên lựa chọn thị trường với mức chi phí bỏ thấp có nhu ƯỜ cầu lao động phù hợp với lao động Hiện nay, thị trường XKLĐ chủ yếu Hàn Quốc, Nhật Bản, thị trường có nhu sử dụng lao động lớn nhiều lĩnh vực có yêu cầu trình độ phù hợp chi phí TR thấp Đây hội tốt cho phận lớn người lao động nghèo địa bàn nông thôn đến làm việc, góp phần giải việc làm tạo thu nhập cho người lao động 87 HT ẾH UẾ Trong tương lai nhu cầu sử dụng lao động nước ngồi nước lớn Do cần phải giữ vững thị trường Bên cạnh thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản Đài Loan, Malaysia, khu vực Trung Đơng có nhu cầu sử dụng lao động lĩnh vức phù hợp với trình độ người lao động khí, may mặc, điều dưỡng với chi phí bỏ mức trung bình Để giữ vững thị trường vấn đề quan trọng phải thực giữ vững uy tín lao động Lao động Quảng Bình nhiều chủ sử dụng có thiện cảm đánh giá tốt Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc tủy lệ lao động bỏ trốn, không KIN nước thời hạn vi phạm hợp đồng ký kết cao Để tránh trường hợp tạo uy tín cho lao động Quảng Bình cần phải trọng từ công tác thông tin tuyên truyền, tuyển chọn lao động, giáo dục định hướng việc quản lí người lao động nước ngồi Để thực cần phải có liên kết chặt chẽ ỌC Ban đạo XKLĐ Tỉnh, địa phương đơn vị XKLĐ giúp khai thác, nắm thông tin thị trường, đồng thời chăm lo đời sống, tinh thần cho người lao động lợi cho người lao động IH kịp thời xử lý vấn đề phát sinh tranh chấp lao động, bảo vệ quyền ĐẠ 3.2.1.2 Mở rộng thị trường XKLĐ Nhiều nước có nhu cầu sử dụng lao động lớn Do bước mở rộng thị trường XKLĐ, đưa người lao động đến làm việc thị trường có NG nhu cầu phù hợp Chính sách XKLĐ ngày thơng thống, quan tâm Nhà nước, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động XKLĐ Tuy nhiên để đẩy mạnh hoạt động XKLĐ đòi hỏi tất ƯỜ yếu phải nâng cao chất lượng lao động Tỉnh, tạo thương hiệu uy tín cho lao động Quảng Bình Hướng đến thị trường với chi phí bỏ tương đối thấp, tìm kiếm TR nguồn lao động có trình độ tay nghề, có chun mơn Trong cơng tác đào tạo, tích cực khảo sát thị trường, dự báo ngành nghề để đào tạo tạo nguồn lao động phục 88 HT ẾH UẾ vụ cho XKLĐ 3.2.2 Công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn cho người lao động Cần phải nâng cao nhận thức người lao động ý nghĩa mục đích nâng dần chất lượng nguồn lao động xuất Tỉnh việc đào tạo nghề cách phù hợp với nhu cầu làm việc nước tiếp nhận, đẩy mạnh dạy ngoại ngữ ngôn ngữ nước sở rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, trang bị kiến thức xã hội, văn hóa, pháp luật, phong tục tập quán, cách sống tự lập, tự quản tài thu nhập, tự bảo vệ thân sống làm việc xa tổ quốc KIN Do vậy, cần quán triệt thông suốt tư tưởng cấp uỷ Đảng, Chính quyền, ngành chức năng, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến sở xã-phường-thị trấn tập trung đạo đẩy mạnh công tác xuất lao động, coi công tác đưa người lao động làm việc nước hội để giải việc làm cho người lao động địa ỌC phương, góp phần xố đói giảm nghèo đồng thời xây dựng lực lượng lao động có kỷ luật, có kỹ thuật phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà IH tương lai Mục đích công tác thông tin tuyên truyền: thu hút quan tâm người dân, ĐẠ người có nhu cầu XKLĐ, nâng cao nhận thức người lao động XKLĐ, giúp người dân hiểu rõ vấn đề như: - Vai trò, ý nghĩa của XKLĐ, NG - Thị trường XKLĐ, - Quyền lợi trách nhiệm người lao động, - Các sách Nhà nước XKLĐ… ƯỜ Sử dụng nguồn thông tin có hiệu như: phương tiện truyền thơng (tivi, radio, báo, đài…) Thông báo công khai thị trường lao động, số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, sinh hoạt, quyền lợi, trách nhiệm người lao động, TR khoản phí phải nộp, khoản kinh phí hỗ trợ nhà nước người lao động, quan có thẩm quyền giải thủ tục đưa lao động làm việc 89 HT ẾH UẾ nước nước để ngăn chặn kịp thời thông tin thất thiệt, hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho người lao động Thực phóng XKLĐ, nêu gương XKLĐ, phê phán hành vi sai trái, vi phạm… Tỉnh cần chủ động thường xuyên phối hợp với cấp quyền địa phương, tổ chức đồn thể, quan thơng tấn, báo chí, đài truyền hình… tổ chức đợt tuyên tuyền sâu rộng hiệu công tác XKLĐ đến người dân thành thị mà nông thôn, vùng sâu, vùng xa đồng thời giúp người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật, pháp luật liên quan đến XKLĐ, giúp họ nhận thức rõ KIN quyền lợi đáng, hợp pháp trách nhiệm hình thành ý thức chấp hành pháp luật, biết tự bảo vệ hình ảnh lao động Việt Nam nước Tỉnh phải cơng khai thơng tin khía cạnh xuất lao động liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người lao động công việc, thu nhập, điều kiện ăn ở, ỌC chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi, chi phí trước đi, thời hạn hợp đồng, tiêu chuẩn tuyển chọn… Để người lao động nắm bắt nhằm chủ động học tập, nâng cao trình độ IH tay nghề, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế tự định việc làm việc nước Nội dung thơng tin cần đảm bảo tính thức, ĐẠ xác, đầy đủ, kịp thời Thơng tin phải có tính chiều, tránh tình trạng tơ hồng, phóng đại, mập mờ gây hiểu nhầm cho người LĐ làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động nước làm việc Cần kết hợp với việc đưa điển hình lao NG động làm việc nước ngoài, đồng thời đưa trường hợp cá biệt để người lao động rút kinh nghiệm, tránh bị lừa đảo, cần phải phân tích kỹ nguyên nhân để hướng dẫn dư luận xã hội, tránh ảnh hưởng xấu đến phong trào xuất lao động ƯỜ 3.2.3 Chú trọng công tác tuyển chọn lao động Một nguyên nhân dẫn đến việc lao động vi phạm hợp đồng, bỏ trốn xuất phát từ phẩm chất đạo đức, nhận thức người lao động, nghĩ tới lợi ích TR trước mắt mà khơng lường hậu sau Do đó, để ngăn ngừa chặn đứng hành vi tiêu cực, vi phạm hợp đồng lao động… cần phải cẩn trọng 90 HT ẾH UẾ công tác tuyển chọn lao động, chấp nhận người đầy đủ lực, có phẩm chất đạo đức tốt tham gia XKLĐ Điều cần phối hợp chặt chẽ công ty XKLĐ, đơn vị cung ứng lao động với quyền địa phương Thực tốt mơ hình liên kết XKLĐ tuyển chọn lao động Công tác tuyển chọn tiến hành UBND xã, phường, thị trấn phối hợp đơn vị XKLĐ quyền địa phương Sau người lao động đến đăng kí phải xét chọn, vấn tuyển dụng kĩ Chính quyền địa phương, tổ chức đồn thể, hiệp hội cần nêu cao trách nhiệm mình, xét chọn, giới thiệu người lao độngtinh thần KIN trách nhiệm, có ý thức kỉ luật tốt, khơng có tiền án tiền thực có mong muốn XKLĐ 3.2.4 Liên kết với đơn vị XKLĐ có lực ỌC Tăng cường phối hợp với Cục Quản lý Lao động nước, Ban quản lý lao động với quyền nước sở tại: tiến hành truy tìm đưa lao động bất hợp pháp nước, áp dụng biện pháp chế tài đủ mạnh, kể biện pháp hình sự, kết hợp với IH biện pháp giáo dục để giảm tối đa tình trạng lao động bỏ trốn, sống bất hợp pháp, ổn định lại trật tự an ninh cộng đồng lao động VN nước ĐẠ Tăng cường liên kết với sở đào tạo: để nâng cao chất lượng lao động sở hỗ trợ quản lý Nhà nước việc tạo nguồn lao động có trình độ kỹ nghề ngoại ngữ Các sở dạy nghề cần thay đổi quan điểm đào tạo theo nhu NG cầu thị trường lao động, dạy nghề theo đơn hàng DN XKLĐ, chủ động xây dựng chương trình đào tạo, đổi phương pháp, quy trình giảng dạy, lấy người học làm ƯỜ trung tâm nhu cầu thị trường lao động làm định hướng đào tạo Giữa sở đào tạo DN cần có gắn kết với việc phân tích, dự báo nhu cầu thị trường lao động nước ngoài, xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn dài hạn, xây dựng chương TR trình đào tạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho đối tượng việc đào tạo tạo việc làm cho người lao động Các DN mời tham gia phải thực có uy tín, có 91 HT ẾH UẾ lực tham gia thực công tác XKLĐ địa bàn tỉnh Tăng cường liên kết với quyền địa phương: Tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, quan ngang Bộ (nhất Bộ Ngoại giao) UBND Tỉnh, thành phố để đưa chế phối hợp hoạt động quản lý nguồn LĐ sau XKLĐ đồng hiệu để công tác đào tạo, tổ chức đào tạo đạt hiệu cao, chi phí thấp nhằm cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin thị trường, yêu cầu nhà tuyển dụng tạo điều kiện cho người lao động biết rõ thông tin XKLĐ Đồng thời để đảm bảo quyền lợi người lao động, tránh tượng người lao động KIN phải qua nhiều trung gian, mơi giới tốn nhiều chi phí đảm bảo sống người lao động nước cần phải đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, thận trọng việc chọn đối tác nước Phối hợp với đơn vị, công ty xuất ỌC lao động chịu trách nhiệm đàm phán với bên sử dụng lao động để giải tranh chấp thời gian thực hợp đồng lao động nguyên tắc chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền lợi người lao IH động Việt Nam Ban đạo công tác XKLĐ giám sát chặt chẽ công ty XKLĐ, chủ sử dụng lao động người lao động trình thực hợp đồng lao động nước ĐẠ ngoài, giải kịp thời tranh chấp hợp đồng lao động phát sinh nguyên tắc bảo vệ quyền lợi đáng-hợp pháp người lao động 3.2.5 Đầu tư vào công tác đào tạo, giáo dục định hướng NG Đầu tiên đầu tư xây dựng hệ thống trường nghề, trung tâm đào tạo giới thiệu việc làm vùng trọng điểm, cải tiến chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế, xã hội hóa đào tạo nghề kể liên doanh liên kết với nước ƯỜ Hỗ trợ chi phí cho người lao động học nghề theo chương trình XKLĐ, lao động vùng sâu, vùng xa, lao động nông thôn Bên cạnh việc dạy ngoại ngữ đào tạo nghề phù hợp cho người lao động tham TR gia XKLĐ cần trọng giáo dục định hướng trước cho người tham gia XKLĐ nhằm nâng cao nhận thức người lao động XKLĐ Một nguyên 92 HT ẾH UẾ nhân dẫn dến hành vi sai trái lao động nước ngồi xuất phát từ cơng tác giáo dục định hướng không trọng, người lao động không nhận thức rõ chất XKLĐ, họ không lường hậu mà họ gây nên Cơng tác giáo dục định hướng quan trọng cần ý đầu tư, nhằm giúp cho người lao động có nhận thức đắn XKLĐ Về việc dạy ngoại ngữ cho người lao động, đa số người đăng kí XKLĐ có trình độ học vấn thấp, trình độ ngoại ngữ khơng cao Trước đi, họ dạy ngoại ngữ khoảng thời gian ngắn (2- tháng) cần phải tập trung giảng KIN dạy giúp người lao động có khả giao tiếp thông thường sinh hoạt công việc, hạn chế bất động ngôn ngữ giúp họ dễ hoà nhập vào sống môi trường ỌC Song song với việc mở lớp giáo dục định hướng đào tạo nghề cho người lao động qua sơ tuyển theo hợp đồng cung ứng lao động cụ thể cần tăng cường lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác XKLĐ, nâng cao lực IH quản lý đào tạo nghề cho Trung tâm dịch vụ việc làm, sở dạy nghề để đào tạo nguồn lao động đủ tiêu chuẩn làm việc nước tương lai ĐẠ Lao động tỉnh phần lớn lao động phổ thơng, trình độ chun mơn kĩ thuật thấp nhu cầu nhiều thị trường nước ngồi lại đòi hỏi lao động có kĩ thuật cao Để đẩy mạnh hoạt động XKLĐ cơng tác đào tạo, giáo dục, dạy NG nghề cho người lao động cần đặc biệt trọng nhằm tạo nguồn cho XKLĐ 3.2.6 Tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động XKLĐ ƯỜ Thứ nhất, xây dựng định chuẩn phân loại doanh nghiệp XKLĐ, tiến hành phân loại đánh giá lực cạnh tranh DN làm sở cho việc củng cố phát triển đội ngũ doanh nghiệp XKLĐ TR Thứ hai: cần phân định rõ chức năng, quyền lợi, nghĩa vụ bên tham gia, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra để phòng ngừa phát sinh tiêu cực 93 HT ẾH UẾ xảy ra, chi nhánh sở XKLĐ phụ thuộc Thứ ba: Tăng cường biện pháp phổ biến hướng dẫn sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực cho cán quản lý hoạt động XKLĐ doanh nghiệp Thứ tư, tăng cường công tác tra, kiểm tra DN XKLĐ, cần mạnh tay xử lý nghiêm doanh nghiệp xảy tiêu cực XKLĐ Rà soát, chấn chỉnh, đánh giá lại doanh nghiệp Củng cố mở rộng doanh nghiệp hoạt động tốt Tập trung tra, kiểm tra doanh nghiệp có nhiều phát sinh, sai phạm Tăng cường tra, kiểm tra theo chuyên đề như: chuyên đề tuyển chọn lao động, chuyên đề đăng ký, khai báo xin giấy phép XKLĐ, chuyên đề đào tạo - giáo dục định KIN hướng, chuyên đề thu phí lao động xuất Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kể biện pháp hình DN khơng chấp hành pháp luật, cương rút giấy phép XKLĐ DN thường xuyên vi phạm nhằm tăng cường hiệu ỌC công tác quản lý, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động, dung hòa lợi ích người lao động, Tỉnh xã hội 3.2.7 Giải vấn đề tài chính, hỗ trợ người lao động IH Đây vấn đề tồn hoạt động XKLĐ Quảng Bình Để đẩy mạnh XKLĐ cần phải giải tốt vấn đề Lập quỹ hỗ trợ tài cho ĐẠ người lao động làm việc nước ngồi Hàng năm trích phần ngân sách tỉnh lập quỹ hỗ trợ học phí giáo dục định hướng đào tạo nghề cho người lao động làm việc có thời hạn nước ngồi nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động có nguyện vọng đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước ngồi NG tham gia xuất lao động Thực tốt sách hỗ trợ tài cho người lao động làm việc nước bao gồm: Hỗ trợ 100 % học phí giáo dục ƯỜ định hướng, học ngoại ngữ, học nghề; cho vay vốn tín chấp 100 % chi phí mơi giới Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh cần tranh thủ giúp đỡ Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung Ương xin đủ vốn cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, diện sách vay vốn làm việc có thời hạn nước ngồi TR Bên cạnh cần phải thực hiên cam kết chặt chẽ người lao động, gia đình, công ty XKLĐ với ngân hàng nhằm đảm bảo cho việc thực thu hồi nợ, 94 HT ẾH UẾ tránh tình trạng người lao động kéo dài khơng trả nợ quy định KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu, luận văn bước đầu góp phần hệ thống hóa số lý luận bản, vai trò, hình thành phát triển công tác XKLĐ nước ta Từ thực tiễn hoạt động XKLĐ số nước, trải nghiệm điều chỉnh qua giai đoạn tác động lên khâu quy trình XKLĐ kết thông qua số liệu thu nghiên cứu rút kinh nghiệm KIN số nước khu vực châu Á, xem ứng dụng làm học cho trình thúc đẩy XKLĐ nước ta hội nhập kinh tế Qua đánh giá, phân tích thực trạng XKLĐ tỉnh Quảng Bình giai đoạn ỌC 2015 - 2017 cho thấy, số người XKLĐ tăng qua năm Tuy nhiên tốc độ tăng chậm; tỷ lệ lao động xuất có nghề mức thấp, bình quân đạt 30,11%; với tình trạng lừa đảo XKLĐ; lao động phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn IH lại cư trú bất hợp pháp; thị trường XKLĐ chủ yếu nước truyền thống Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia từ gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc đẩy mạnh ĐẠ XKLĐ tỉnh thời gian qua Qua phân tích đề tài cho thấy XKLĐ Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Bình nói riêng chịu ảnh hưởng nhóm yếu tố là: Cạnh tranh NG nước XKLĐ; cung cầu lao động nước sử dụng lao động; quản lý nhà nước XKLĐ; Pháp luật XKLĐ; Năng lực doanh nghiệp XKLĐ; chất lượng lao động xuất khẩu; công tác tổ chức, đào tạo nghề cho người lao động Nếu vận dụng, ƯỜ khai thác tốt nhân tố có ảnh hưởng đến XKLĐ giúp cho tỉnh có hội thực thành công chiến lược XKLĐ năm tới Trên sở phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến XKLĐ TR tỉnh Quảng Bình, tác giả đưa định hướng, nhiệm vụ chủ yếu đề nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất lao động tỉnh Quảng Bình 95 HT ẾH UẾ thời gian tới Kiến nghị đề xuất Kiến nghị với Chính phủ Đề nghị Quốc hội cần quan tâm, nghiên cứu, bổ sung số vấn đề khung pháp lý, công tác quản lý đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương xây dựng hướng dẫn sách ưu đãi với người làm việc nước như: vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, giải việc làm sau nước, đặc biệt người lao động bị tai nạn, rủi ro phía đối tác phải nước trước thời hạn KIN Việc cấp phép hoạt động xuất lao động cho doanh nghiệp Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thực hiện, lại chưa phân cấp công tác quản lý cho địa phương, nên địa phương lúng túng công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp người lao động Vì vậy, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh Xã ỌC hội có hướng dẫn cụ thể giao địa phương quản lý hoạt động lĩnh vực xuất lao động như: quy định trách nhiệm doanh nghiệp phải báo cáo tình hình hoạt động, động thị trường IH tình hình lao động nước, thơng báo đến tỉnh, thành phố hợp đồng cung ứng lao theo hợp đồng ĐẠ - Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước Về kết cấu, bố cục văn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng: Giữ nguyên hành NG Về quy định Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng văn hướng dẫn thi hành nên sửa đổi số quy định chưa phù hợp bổ sung quy định trình bày ƯỜ Kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Một là, Bộ cần tăng cường kiểm tra doanh nghiệp cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc nước ngoài, đồng thời có thơng tin cụ thể, chi TR tiết thị trường lao động nước ngoài, hiệu hoạt động doanh nghiệp dịch vụ để địa phương biết, lựa chọn hợp tác đạt hiệu 96 HT ẾH UẾ Hai là, Bộ cần quan tâm, bố trí kinh phí, sách hỗ trợ liên quan đến người lao động người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có cơng với cách mạng; người lao động thuộc hộ gia đình địa bàn bị thiệt hại cố môi trường biển Ba là, Bộ cần nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng cho phù hợp với thực tế phát sinh Đặc biệt đưa thêm hành vi, mức KIN phạt liên quan đến tạo nguồn, tuyển chọn lao động, quản lý lao động nước (khống chế tỷ lệ lao động bỏ trốn), tăng mức xử phạt doanh nghiệp có tỷ lệ người lao động bỏ trốn cao, đồng thời tăng mức xử phạt hành người ỌC lao động bỏ hợp đồng làm việc cư trú bất hợp pháp nước Kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Bình Một là, tiến hành khảo sát kỹ thị trường, thị trường mới, thận trọng IH việc lựa chọn đối tác nước ngoài, đàm phán ký kết hợp đồng cung ứng lao động thẩm định kỹ đơn hàng lao động Hai là, tăng cường cán giỏi ngoại ngữ, có trình độ nghiệp vụ, có ĐẠ quan hệ tốt với mơi giới chủ sử dụng lao động, có tâm huyết với người lao động làm đại diện cho doanh nghiệp nước Số cán đại diện phải tỷ lệ thuận với số lượng lao động phải cử trực tiếp đến nơi người lao động làm việc sinh sống NG Ngồi cần áp dụng mơ hình quản lý nhóm đội lao động, nhóm từ 1015 người, đứng đầu nhóm tổ trưởng vừa lao động đồng thời người quản lý trực ƯỜ tiếp lao động nhóm, hưởng thêm phụ cấp, định kỳ báo cáo tình hình lao động cho cán đại diện Tỉnh vùng làm việc, nhằm tạo thành đội ngũ quản lý sở tăng cường tính tự quản người lao động Ngồi ra, Tỉnh cần phải xây dụng sách hậu XKLĐ hợp lý để hỗ trợ tạo TR chế cho người lao động nước sử dụng hiệu tay nghề, kinh nghiệm số vốn họ kiếm làm ngước ngồi đồng thời tạo tin tưởng cho số lao 97 HT ẾH UẾ động hết hạn hợp đồng sẵn sang nước hạn TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Nguyên Anh, Xuất lao động Việt Nam: Thách thức vấn đề cần quan tâm, Hội thảo quốc gia chương trình phái cử lao động giai đoạn 2009-2015, Quảng Ninh, Việt Nam, 1/2009 Mạc Tiến Anh (2006), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ XKLĐ điều kiện hội nhập kinh tế giới, Tạp Chí Việc làm ngồi nước, Cục KIN Quản lý lao động nước, Bộ LĐ, TB XH số 5/2006 Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hữu Hân (2003), Một số vấn đề phát triển thị trường lao động Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Bích (2016), Xuất lao động số nước Đông ỌC Nam Á kinh nghiệm học, Nhà xuất Khoa học - Xã hội, Hà Nội Hội đồng Bộ trưởng (1988), Chỉ thị số 108/HĐBT ngày 30/6/1988 với chủ IH trương mở rộng hợp tác lao động chuyên gia với nước ngoài: “Hợp tác lao động chuyên gia chủ yếu nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách Nhà nước, giải việc làm, nâng cao tay nghề tăng thu nhập cho nguời lao động ”, Hà Nội Bộ Luật lao động (2008), Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007, ĐẠ Nxb Hồng Đức, Hà Nội Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2016 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2017 Báo Nghệ An (2017), Mở rộng thị trường xuất lao động ƯỜ 10 NG http://www.molisa.gov.vn truy cập ngày 21.4.2018, Nghệ An 11 Chính phủ (1995), Nghị định số 07/CP ngày 20/1/1995 Chính phủ quy TR định chi tiết số điều Bộ luật lao động việc đưa người Việt Nam làm việc có thời hạn nước ngồi, Hà Nội 98 HT ẾH UẾ 12 Chính phủ (2005), Nghị định số 141/2005/NĐ – CP ngày 11/11/2005 quản lí lao động Việt Nam làm việc nước ngoài, Hà Nội 13 Chính phủ (2007), Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, Hà Nội 14 Chính phủ (2007), Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật người KIN lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, Hà Nội 15 Chính phủ (2009), Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/04/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 ỌC 16 Chính phủ quy định thành lập hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm, Hà 17 IH Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 Chính ĐẠ phủ, việc người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có cơng với cách mạng làm việc nước ngồi…, Hà Nội 18 Đặng Đình Đào (2015), Một số vấn đề xuất lao động Việt Nam, Tạp 19 NG chí kinh tế phát triển, số 92 tháng 2/2015 Quốc hội (2006), Luật số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định 71/2009/QĐ-TTg Thủ tướng ƯỜ 20 Chính phủ việc hỗ trợ đưa lao động làm việc nước theo định 470/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Hà Nội Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh (2012) Xuất lao động tỉnh Phú Thọ TR 21 giai đoạn 2011 – 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế đối ngoại, Trường đại học kinh tế 99 22 HT ẾH UẾ - Đại học quốc gia Hà Nội Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2014), Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 việc phê duyệt “Đề án Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình đến năm 2020”, Quảng Bình 23 Website Nguồn: http://baohatinh.vn Nguồn: http://baonghean.vn KIN Nguồn: http://baoquangbinh.vn Nguồn: http://baothanhoa.vn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguồn: http://baotuyenquang.vn 100 ... mạnh hoạt động xuất lao động tỉnh Quảng Bình để làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu ƯỜ 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng XKLĐ tỉnh Quảng Bình, từ đề xuất giải pháp giúp cho tỉnh Quảng. .. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI .82 IH 3.1 Định hướng hoạt động xuất lao động thời gian tới .82 3.1.1 Dự báo nhu cầu xuất lao động. .. hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam nước đông dân Với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu giải pháp đầy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay