Nghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

127 4 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:58

Nghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng TrịNghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HỮU PHƯỚC HỌ NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG CK - TỈNH QUẢNG TRỊ H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HỮU PHƯỚC NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG HỌ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG - TỈNH QUẢNG TRỊ CK Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TẾ PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu độc lập hướng dẫn khoa học Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hào Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Quảng Trị, tháng năm 2018 Tác giả luận văn HỌ Nguyễn Hữu Phước CK H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hào tồn thể thầy, giáo trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tác giả xin trân trọng cảm ơn Phòng Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Lãnh đạo thành phố Đơng Hà, Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thành phố, cán bộ, công chức phường hộ nghèo tham gia nhiệt tình trả lời vấn, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Luận văn trình nghiên cứu tâm huyết, làm việc khoa học nghiêm túc thân Tuy nhiên trình thực khả trình độ hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định HỌ Tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo độc giả quan tâm đến đề tài CK Tác giả luận văn H IN Nguyễn Hữu Phước TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN HỮU PHƯỚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG - TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Thực mục tiêu giảm nghèo bền vững chủ trương lớn Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần người nghèo Giảm nghèo bền vững không vấn đề kinh tế đơn thuần, mà vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng, phải có đạo thống sách kinh tế với sách xã hội Trong năm qua, công tác giảm nghèo thành phố HỌ Đông thành tựu đáng kể giảm nghèo cho nhiều hộ dân, hạn chế tái nghèo, xây dựng có hiệu mơ hình giảm nghèo bền vững giúp cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho người dân Tuy nhiên, với kết CK đạt nhiều hạn chế, đặc biệt kể đến tính khơng bền vững cơng tác giảm nghèo Vì vậy, việc nghiên cứu giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông - tỉnh Quảng Trị cấp thiết phù hợp với bối cảnh H IN Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: Phương pháp thu thập số liệu; Tổng hợp xử lý số liệu; Phương pháp phân tích nhằm phân tích, đánh giá tồn diện nội dung nhiệm vụ kết giảm nghèo bền vững Kết nghiên cứu đóng góp luận văn TẾ Kết nghiên cứu luận văn nhằm hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn giảm nghèo bền vững Phân tích, đánh giá thực trạng, kết đạt được, hạn chế từ tìm nguyên nhân hạn chế công tác giảm HU nghèo bền vững qua năm 2015-2017 Luận văn đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2022 Ế iii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Giải thích BHYT Bảo hiểm y tế CSHT Cơ sở hạ tầng CSXH Chính sách xã hội CT-XH Chính trị xã hội DA Dự án GDP Tổng sản phẩm nước HĐND Hội đồng nhân dân HTKT Hạ tầng kinh tế KT-XH Kinh tế - xã hội 10 NXB Nhà xuất 11 TB-XH 12 UBND 13 UNDP 14 WB 15 XĐGN HỌ Chữ viết tắt Thương binh - Xã hội CK Ủy ban nhân dân Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc Ngân hàng giới H IN Xóa đói giảm nghèo TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ, biểu đồ x PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu HỌ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn .6 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CK CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG .7 1.1 Một số vấn đề lý luận nghèo 1.1.1 Khái niệm nghèo H IN 1.1.2 Đặc điểm nghèo 1.1.3 Tiêu chí xác định chuẩn nghèo 1.1.4 Nguyên nhân gây nghèo 12 1.1.5 Ảnh hưởng nghèo phát triển quốc gia 13 1.2 Giảm nghèo bền vững 14 TẾ 1.2.1 Khái niệm giảm nghèo 14 1.2.2 Khái niệm giảm nghèo bền vững 15 1.2.3 Sự cần thiết phải giảm nghèo bền vững 16 HU 1.2.4 Nội dung giảm nghèo bền vững 17 1.2.5 Tiêu chí đánh giá mức độ giảm nghèo bền vững 18 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững 21 1.3 Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững số địa phương Việt Nam học kinh nghiệm thành phố Đông 25 1.3.1 Kinh nghiệm giảm nghèo bền vững số địa phương 25 1.3.2 Bài học rút thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG 30 2.1 Giới thiệu tổng quan thành phố Đông 30 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 32 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn công tác giảm nghèo bền vững thành phố Đông 38 2.2 Thực trạng giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông 39 HỌ 2.2.1 Tình hình đói nghèo địa bàn thành phố Đông 39 2.2.2 Tình hình đói nghèo phân theo khu vực thành phố Đơng 41 2.2.3 Tình hình đói nghèo phân theo nghề nghiệp 43 CK 2.2.4 Các đặc điểm hộ nghèo cận nghèo 43 2.2.5 Tình hình tổ chức cơng tác giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông 49 2.2.6 Tình hình thực chương trình, sách giảm nghèo bền vững H IN địa bàn thành phố Đông 55 2.2.7 Kết thực chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông 63 2.2.8 Đánh giá đối tượng điều tra công tác giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông 65 TẾ 2.3 Đánh giá chung công tác giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 79 2.3.1 Kết đạt 79 HU 2.3.2 Những hạn chế 81 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 82 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR CHƯƠNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG - TỈNH QUẢNG TRỊ .84 3.1 Mục tiêu giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông 84 3.1.1 Mục tiêu quốc gia 84 3.1.2 Mục tiêu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 87 3.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 88 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường lãnh đạo, đạo tuyên truyền giảm nghèo 89 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 90 3.2.3 Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập 90 3.2.4 Giải pháp thực sách tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận HỌ dịch vụ xã hội 92 3.2.5 Giải pháp kiện tồn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo 93 CK 3.2.6 Giải pháp chống tái nghèo 94 3.2.7 Giải pháp khác 95 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận .96 H IN Kiến nghị .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC .99 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN HU Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR Số hiệu bảng DANH MỤC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Chuẩn nghèo Việt Nam 11 Bảng 2.1 Cơ cấu kinh tế thành phố Đông qua năm 2015-2017 33 Bảng 2.2 Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị, nông thôn TP.Đông qua năm 2015-2017 34 Bảng 2.3 Số lao động sở kinh tế cá thể phi nông lâm nghiệp thủy sản phân theo ngành kinh tế TP.Đông qua năm 20152017 .34 Bảng 2.4 Số sở y tế - giường bệnh cán y tế TP.Đông qua năm 2015-2017 35 Bảng 2.5 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo địa bàn thành phố Đông Bảng 2.6 HỌ qua năm 2015-2017 40 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo địa bàn thành phố Đông phân theo đơn vị hành qua năm 2015-2017 41 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo CK Bảng 2.7 khu vực qua năm 2015-2017 42 Bảng 2.8 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo nghề nghiệp qua năm 2015-2017 .43 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo H IN Bảng 2.9 nhân qua năm 2015-2017 44 Bảng 2.10 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo lao động hộ qua năm 2015-2017 .45 Bảng 2.11 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo TẾ trình độ qua năm 2015-2017 45 Bảng 2.12 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo đất đai qua năm 2015-2017 46 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo thành phố Đông phân theo HU Bảng 2.13 tài sản qua năm 2015-2017 .47 Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.10 Theo ơng/bà, nghèo nhờ sách hỗ trợ, nguy tái nghèo có cao khơng?  Có  Khơng 2.11 Ơng/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo bền vững có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện gia đình ơng/bà khơng?  Có  Khơng 2.12 Ơng bà có tham gia vào q trình kiểm tra, giám sát thực sách giảm nghèo phường khơng?  Có  Khơng 2.13 Cơng tác tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững địa phương diễn nào?  Yếu  Chưa tốt  Đạt yêu cầu  Tổ chức tốt HỌ CK Xin chân thành cảm ơn! H IN TẾ HU Ế 101 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (Dành cho cán bộ, công chức phường) Xin chào ông/bà! Tôi Nguyễn Hữu Phước, học viên Lớp Cao học ngành Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, thực đề tài: “Nghiên cứu giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông - tỉnh Quảng Trị” Mọi ý kiến trả lời ơng/bà góp phần vào thành cơng đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa học Kính mong ơng/bà dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau Xin chân thành cảm ơn - HỌ Phần Thông tin cá nhân Đối tượng Giới tính  Nữ Trình độ chuyên môn  Cao đẳng Độ tuổi  Nam  Trung cấp H IN  Sơ cấp CK  Cán bộ, công chức chuyên môn  Cán lãnh đạo, quản lý  Đại học trở lên  50 TẾ Phần Đánh giá công tác giảm nghèo bền vững địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Phương án phù hợp, ơng/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án  Thiếu vốn  Thiếu đất sản xuất  Việc làm không ổn định  Thất nghiệp  Đông con, người già  Đau ốm, bệnh tật Ế 102 HU 2.1 Theo ông bà, nguyên nhân làm gia đình nghèo? I ĐẠ NG ƯỜ TR  Thiên tai, mùa  Không biết làm kinh tế  Nguyên nhân khác 2.2 Ở phường có thành lập ban quản lý thực sách giảm nghèo khơng?  Có  Khơng 2.2a Người dân có tích cực tham gia thực sách giảm nghèo địa phương khơng?  Tham gia tích cực  Tham gia khơng tích cực  Khơng tham gia 2.3 Cơng tác tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững địa phương diễn nào?  Yếu  Chưa tốt  Đạt yêu cầu  Tổ chức tốt 2.4 Phường nơi ông/bà làm việc có tổ chức mơ hình giảm nghèo khơng?  Có  Khơng 2.5 Các mơ hình giảm nghèo có đa dạng để phù hợp với nhóm hộ nghèo  Có HỌ khơng?  Khơng 2.6 Theo ơng/bà, mơ hình giảm nghèo địa phương nghèo khơng?  Khơng CK  Có 2.7 Các sách hỗ trợ cho người nghèo địa phương thực hiện, ơng bà có thấy cơng cho đối tượng nghèo khơng?  Có  Khơng đến có cải thiện khơng? H IN 2.8 Cuộc sống hộ nghèo từ thực sách giảm nghèo bền vững  Không thay đổi  Cải thiện không nhiều  Cải thiện đáng kể  Thêm nợ nần vay tiền nhà nước khơng trả nợ mùa, dịch bệnh nguyên nhân khác TẾ 2.9 Những sách thực giúp người dân nghèo?  Chính sách giáo dục HU  Chính sách hỗ trợ nhà chống bão lụt  Chính sách khuyến nông, lâm ngư, hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất  Dạy nghề, tạo việc làm Ế 103 I ĐẠ NG ƯỜ TR  Chính sách cho vay vốn  Chính sách hỗ trợ, pháp lý, văn hóa, thơng tin  Hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ y tế  Chính sách xây dựng sở hạ tầng 2.10 Theo ơng/bà, nghèo nhờ sách hỗ trợ, nguy tái nghèo có cao khơng?  Có  Khơng 2.11 Ơng/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo bền vững có phù hợp với điều kiện địa phương khơng?  Có  Khơng 2.12 Khi thực sách cấp mình, ơng/bà thấy phối hợp cấp với  Tốt  Rất rốt  Không tốt HỌ 2.13 Công tác vận động tun truyền địa phương ơng/bà có thực thường xuyên không  Không thường xuyên  Khá thường xuyên  Thường xuyên  Không hiệu CK Nếu có theo ơng/bà chất lượng tun truyền nào?  Hiệu chưa cao  Hiệu cao 2.14 Khi thực sách cở cấp mình, UBND phường có phối hợp với quan nhà nước tỉnh, thành phố với tổ chức CT-XH khơng? Nếu có hiệu  Khơng hiệu  Khá thường xuyên  Thường xuyên  Hiệu chưa cao  Hiệu cao H IN  Không thường xuyên 2.15 Khi kiểm tra, giám sát q trình thực sách địa phương có tham gia tổ chức trị - xã hội không? TẾ  Không thường xuyên  Khá thường xuyên  Thường xuyên Ế 104 HU Xin chân thành cảm ơn! I ĐẠ NG ƯỜ TR Phụ lục 2: CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO VÀ CÁC VĂN BẢN TỔ CHỨC THỰC HIỆN Số, ký hiệu; STT ngày/tháng/năm ban hành Nghị Số 76/2014/QH13 Quốc Hội ngày 24/6/2014 Nghị Số 30a/2008/NQ2 Chính phủ CP ngày 27/12/2008 Nghị Số 80/2011/NQ-CP Chính phủ ngày 19/5/2011 Số 78/2002/NĐ-CP Nghị định ngày 4/10/2002 Số 167/2008/QĐQuyết định TTg ngày củaTTgCP 12/12/2008 Tên loại văn Thời điểm có hiệu lực Về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền 24/6/2014 vững đến năm 2020 Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 27/12/2008 bền vững 61 huyện nghèo Về định hướng giảm nghèo bền vững 19/5/2011 thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 Về tín dụng người nghèo 19/10/2002 đối tượng sách khác Về sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 11/1/2009 HỌ Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg ngày 25/12/2010 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà Về Ban hành sách cho vay vốn Số 54/2012/QĐ- phát triển sản xuất hộ dân tộc 1/2/2013 TTg ngày 4/12/2012 thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Số 15/2013/QĐTTg ngày Về tín dụng hộ cận nghèo 16/4/2013 23/02/2013 Số 67/2010/QĐTTg ngày 29/10/2010 Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Số 1614/QĐ-TTg 10 Quyết định TTgCP Số 59/QĐ-TTg, 11 Nghị định CK H IN Về việc Phê duyệt đề án tổng thể “chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020” 15/9/2015 Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 5/1/2016 TẾ Số 41/2010/NĐ-CP Về sách tín dụng phục vụ phát ngày 12/4/2010 triển nơng nghiệp, nông thôn Số 08/2009/TTLTBXD-BTCThông tư liên BKHĐTtịch BNNPTNTNHNNVN ngày 19/5/2009 Hướng dẫn thực Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà Ế 105 HU 12 Trích yếu nội dung văn 1/6/2010 3/7/2009 Thơng tư 14 Quyết định TTgCP Số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 15 Quyết định TTgCP Số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 16 Quyết định TTgCP Số 734/1997QĐTTg ngày 06/9/1997 17 Nghị định Số 134/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 18 Nghị định Số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 19 Quyết định TTgCP Số 152/2007/QĐTTg ngày 14/9/2007 20 Quyết định TTgCP 21 Quyết định TTgCP 22 Quyết định TTgCP Số 36/2013/QĐTTg ngày 18/6/2013 23 Quyết định TTgCP Số 167/2008/QĐTTgCP 24 Quyết định TTgCP Số 67/2010/QĐTTg ngày 29/10/2010 25 Quyết định TTgCP I ĐẠ NG ƯỜ TR 13 Số 06/2009/TTNHNN ngày 09/4/2009 HỌ CK Số 85/2010/QĐTTg ngày 21/12/2010 Số 12/2013/QĐTTg ngày 24/01/2013 Quy định chi tiết sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ 9/4/2009 huyện nghèo Nghị 30a/2008/NQ-CP Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định Nghị 31/12/2013 số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay số chương trình tín dụng 6/6/2014 sách ngân hàng sách xã hội Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý 21/9/1997 cho người nghèo đối tượng sách Quy định chế độ cử tuyển vào sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, 29/11/2010 TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ 1/7/2010 thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Về học bổng sách học sinh, sinh viên sở giáo dục 1/1/2008 thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ban hành số sách hỗ trợ học sinh bán trú trường phổ thơng dân 8/2/2011 tộc bán trú Quy định sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông vùng có điều 15/3/2013 kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Về sách hỗ trợ gạo cho học sinh trường khu vực có điều kiện kinh 1/9/2013 tế - xã hội đặc biệt khó khăn H IN Về sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 11/1/2009 TẾ Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 25/12/2010 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà Số 498/2013/QĐ- Bổ sung chế đầu tư Chương trình TTg ngày 21/3/2013 MTQG xây dựng nông thôn HU Ế 106 21/3/2013 Hướng dẫn thực Chương trình 135 hỗ trợ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tồn khu, thơn đặc biệt khó khăn Hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn Số 02/2014/TTLTthực Chương trình hỗ trợ giảm BKHĐT-BTC ngày nghèo nhanh bền vững địa bàn 12/02/2014 huyện nghèo Phê duyệt kế hoạch kế hoạch định canh, Số 1342/QĐ-TTg định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày 25/8/2009 du canh, du cư đến năm Số 186/2006/QĐTTgCP ngày Về việc ban hành quy chế quản lý rừng 14/8/2006 I ĐẠ NG ƯỜ TR Số 05/2013/TTLTThông tư liên UBDT-NNPTNTtịch BKHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 26 27 Thông tư liên tịch 28 Quyết định củaTTgCP 29 Quyết định TTgCP 30 Quyết định TTgCP 33 Thông tư liên tịch 35 37 7/9/2006 7/10/2007 20/9/2009 1/12/2012 Số 102/2007/TTLT- Hướng dẫn chế quản lý tài đối BTC-BLĐTBXH với số dự án Chương trình mục 17/09/2007 ngày 20/7/2007 tiêu quốc gia giảm nghèo Quy định quản lý sử dụng kinh phí Số 68/2013/TTLTThơng tư liên thực dự án dự án BTC-BLĐTBXH 5/7/2013 tịch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngày 21/5/2013 nghèo bền vững giai đoạn 2012 Về ban hành số sách hỗ trợ Quyết định Số 289/QĐ-TTg đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc 18/3/2008 TTgCP ngày 18/3/2008 diện sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ngư dân Phê duyệt Đề án hỗ trợ huyện Quyết định Số 71/2009/QĐ- nghèo đẩy mạnh xuất lao động 29/4/2009 TTgCP TTg ngày TTgCP góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 Quyết định Số 1956/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao 27/11/2009 TTgCP ngày 27/11/2009 động nông thôn đến năm 2020” TẾ 36 Về sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 25/8/2009 H IN 34 Số 42/2012/QĐTTg ngày Một số sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 28/3/2014 CK 32 HỌ 31 Quyết định cư cho đồng bào Số 147/2007/QĐdân tộc thiểu TTg ngày10/9/2007 số giai đoạn 2007 - 2010 Quyết định Số 102/2009/QĐcủa TTgCP TTg ngày 07/8/2009 1/3/2014 HU Ế 107 TR Phụ lục 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU I ĐẠ NG ƯỜ Đối với hộ nghèo Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 88 73,3 73,3 73,3 Nu 32 26,7 26,7 100,0 120 100,0 100,0 Total Trinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chua qua dao tao 28 23,3 23,3 23,3 Cap 34 28,3 28,3 51,7 Cap2 38 31,7 31,7 83,3 20 16,7 16,7 100,0 120 100,0 100,0 Cap3 Total HỌ Valid Gioi tinh 41-50 CK 41 34,2 34,2 72,5 >50 33 100,0 Total 120 H IN Tuoi Frequency 50 12 Total 60 Valid Percent Cumulative Percent H IN Valid
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đông Hà Tỉnh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay