Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế (Luận văn thạc sĩ)

118 14 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:53

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh HuếTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh HuếTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh HuếTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh HuếTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh HuếTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh HuếTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUANG ANH ỌC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NG ĐẠ IH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUANG ANH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ỌC CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ĐẠ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TS HOÀNG TRỌNG HÙNG TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HUẾ - 2018 LỜI CAM ĐOAN KIN HT ẾH UẾ Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Trần Quang Anh i KIN HT ẾH UẾ LỜI CÁM ƠN Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo TS.Hoàng Trọng Hùng trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện ỌC cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Để hồn thiện đề tài tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự, anh chị nhân viên Ngân hàng IH Vietinbank chi nhánh Huế tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn NG luận văn ĐẠ Xin cám ơn tất người giúp đỡ tơi q trình tơi thực TR ƯỜ Trần Quang Anh ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đây nghiên cứu ảnh hưởng nhận thức trách nhiệm xã hội (CSR) đến niềm tin tổ chức hài lòng cơng việc nhân viên Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam chi nhánh Huế Từ giúp nhà quản lý thiết kế sách chương tình CSR hiệu làm cho hình ảnh ngân hàng tốt đẹp hơn, tạo niềm tin hài lòng nhân viên với ngân hàng Thang đo xây dựng từ sở lý thuyết nghiên cứu đáng tin cậy giới để đo lường ảnh hưởng việc nhận thức trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm từ thiện ngân hàng đến niềm tin tổ chức hài lòng cơng việc nhân viên Nghiên cứu thực qua bước Bước nghiên cứu sơ dựa vào ỌC phương pháp vấn 10 nhân viên nhà quản lý ngân hàng có kiến thức, kinh nghiệm thực CSR làm việc ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế để điều chỉnh lại từ ngữ bảng hỏi cho dễ hiểu bổ sung thêm phát biểu liên IH quan đế khái niệm nghiên cứu Bước nghiên cứu định lượng thông qua việc phát bảng câu hỏi đến toàn nhân viên ngân hàng Kết thu 150 phiếu trả lời ĐẠ sử dụng làm liệu nghiên cứu thức Sau nghiên cứu tiến hành phân tích định lượng thơng qua bước thống kê mô tả đối tượng khảo sát, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, NG phân tích hồi qui, dò tìm vi phạm kiểm định khác biệt Ở bước kiểm định Cronbach’s Alpha phân tích EFA, mơ hình ban đầu với 37 biến điều chỉnh loại bỏ biến không đạt yêu cầu ƯỜ Sau đó, tác giả tiến hành phân tích hồi qui Kết sau kiểm định cho thấy có yếu tố (1) nhận thức trách nhiệm kinh tế, (2) nhận thức trách nhiệm pháp lý, (3) nhận thức trách nhiệm đạo đức, (4) nhận thức trách nhiệm từ thiện có tác động TR tích cực đến niềm tin tổ chức nhân viên Trong đó, nhận thức trách nhiệm pháp lý có tác động lớn đến niềm tin nhân viên Ngoài nghiên cứu cho thấy, niềm tin vào tổ chức nhân viên có ảnh hưởng đến hài lòng công việc iii nhân viên ngân hàng KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp TMCP : Thương mại cổ phần Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VN : Việt Nam EFA : Phân tích nhân tố khám phá DN : Doanh nghiệp TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC CSR iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ x PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ỌC 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài IH PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) NG 1.1.2 Lợi ích việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) .12 1.1.3 Các thành phần trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) 14 1.1.4 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) bên liên quan 17 ƯỜ 1.1.5 Giả thuyết nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu 19 1.1.6 Kinh nghiệm nâng cao việc thực Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp số ngân hàng 27 TR CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 31 v 2.1.Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Vietinbank Việt nam 31 KIN HT ẾH UẾ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức mạng lưới kinh doanh Vietinbank 34 2.2 Khái quát trình hình thành phát triển Chi nhánh ngân hàng TMCP Vietinbank chi nhánh Huế .35 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.2.2 Các hoạt động kinh doanh VietinBank chi nhánh Huế 36 2.2.3 Tổ chức máy quản lý VietinBank chi nhánh Huế .37 2.2.4.Thực trạng hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Huế giai đoạn 2015 - 2017 .40 2.2.5 Tình hình tài sản nguồn vốn .44 2.2.6 Tình hình kết hoạt động kinh doanh 48 2.3 Các hoạt động Ngân hàng TMCP Vietinbank trách nhiệm xã hội ỌC Doanh nghiệp 50 2.3.1 Thực trách nhiệm kinh tế 50 IH 2.3.2 Thực trách nhiệm pháp lý 52 2.3.3 Thực trách nhiệm đạo đức .54 ĐẠ 2.3.4 Thực trách nhiệm từ thiện .55 2.4 Đánh giá cảm nhận nhân viên hoạt động thực Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Vietinbank chi nhánh Huế 58 NG 2.4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu .58 2.4.2 Kiểm định độ tin cậy phù hợp thang đo .61 2.4.3 Phân tích nhân tố EFA thang đo 66 ƯỜ 2.4.4 Đánh giá nhân viên việc thực CSR ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế, niềm tin hài lòng công việc 71 2.4.5 Phân tích hồi quy nhận thức trách nhiệm xã hội đến niềm tin hài lòng TR công việc nhân viên 77 2.4.6 Phân tích hồi qui niềm tin tổ chức đến Sự hài lòng cơng việc nhân viên .84 2.5 Thảo luận kết nghiên cứu .85 vi 2.5.1 Thảo luận kết tác động thành phần CSR đến niềm tin tổ chức 86 KIN HT ẾH UẾ 2.5.2 Thảo luận kết tác động niềm tin đến Sự hài lòng cơng việc nhân viên 88 2.6 Tóm tắt kết nghiên cứu 89 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ .90 3.1 Hoạt động thực Trách nhiệm kinh tế .90 3.2 Hoạt động thực Trách nhiệm pháp lý .91 3.3 Hoạt động thực Trách nhiệm đạo đức 93 3.4 Hoạt động thực Trách nhiệm từ thiện 95 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 ỌC Kiến nghị .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 IH PHỤ LỤC 101 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ĐẠ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH TR ƯỜ NG XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tóm tắt định nghĩa CSR qua thời kỳ Bảng 1.2: Các biến quan sát nhận thức trách nhiệm kinh tế 23 Bảng 1.3: Các biến quan sát nhận thức trách nhiệm pháp lý .23 Bảng 1.4: Các biến quan sát nhận thức trách nhiệm đạo đức 24 Bảng 1.5: Các biến quan sát nhận thức trách nhiệm từ thiện 26 Bảng 1.6: Các biến quan sát niềm tin tổ chức .26 Bảng 1.7: Các biến quan sát hài lòng cơng việc .27 Bảng 2.1: Tình hình lao động ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn ngân hàng TMCP VietinBank chi Bảng 2.3: ỌC nhánh Huế giai đoạn 2015-2017 46 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Vietinbank Huế giai đoạn 2015-2017 49 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo nhận thức CSR (N=150) 62 Bảng 2.5: Hệ số Cronbach’s Alpha niềm tin tổ chức CSR (N=150) 64 Bảng 2.6: Hệ số Cronbach’s Alpha Sự hài lòng cơng việc nhân ĐẠ IH Bảng 2.4: viên(N=150) 65 Thống kê kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha .66 Bảng 2.8: Kết phân tích EFA thang đo nhận thức CSR 68 Bảng 2.9: Bảng 2.10: Kết phân tích EFA thang đo niềm tin 70 Kết phân tích EFA thang đo Sự hài lòng cơng việc .71 Đánh giá cảm nhận nhân viên với trách nhiệm kinh tế 72 ƯỜ Bảng 2.11: NG Bảng 2.7: Đánh giá cảm nhận nhân viên với trách nhiệm pháp lý .72 Bảng 2.13: Đánh giá cảm nhận nhân viên với trách nhiệm đạo đức .73 Bảng 2.14: Đánh giá cảm nhận nhân viên với trách nhiệm từ thiện .74 Bảng 2.15: Đánh giá cảm nhận nhân viên với niềm tin vào tổ chức 75 Bảng 2.16: Đánh giá cảm nhận nhân viên với hài lòng cơng việc .77 TR Bảng 2.12: viii quy trình, quy định nội bộ, quy định pháp luật giảm thiểu rủi ro, sai phạm KIN HT ẾH UẾ hoạt động ngân hàng Kiện tồn mơ hình tổ chức, nâng cao hiệu quản trị, điều hành nâng cao hiệu công tác kiểm soát, kiểm toán nội Phát triển quản lý có hiệu đội ngũ cán bộ, nhân viên Cần đổi hoạt động tra thông qua việc ban hành Chương trình cơng tác, kế hoạch tra toàn hệ thống, Cụ thể bước kết hợp tra việc chấp hành sách, pháp luật với tra rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Chú trọng công tác khảo sát, chuẩn bị tra, phối hợp công tác tra với giám sát, kiểm toán nhằm khai thác thông tin, hỗ trợ nhiều công tác tra chỗ làm sở xây dựng Kế hoạch tra chi tiết chi nhánh ngân hàng Đối với công tác giám sát, trước mắt, cần thu hẹp chuẩn mực nước với chuẩn quốc tế (hoàn tất Basel II, tiến tới Basel III) Xây dựng áp dụng tiêu giám sát ngưỡng cảnh báo an tồn, mơ ỌC hình định lượng quy chuẩn, tiêu giám sát ngân hàng Công tác tra, giám sát ngân hàng dần đổi theo hướng công khai, minh IH bạch hóa thơng tin xử phạt hành vi vi phạm ngân hàng *Tăng cường tính minh bạch, công khai hoạt động: Ngân hàng ĐẠ Vietinbank chi nhánh Huế cần có giải pháp minh bạch cơng khai hoạt động tín dụng, xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn sở hữu vốn, ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, cổ đơng/nhóm cổ đơng lớn chi phối NG ngân hàng Cần thực Trách nhiệm giải trình, bàn vấn đề cơng khai, minh bạch hoạt động ngân hàng Trách nhiệm giải trình phương tiện để hướng tới ƯỜ “minh bạch” Nếu công khai vừa nhiệm vụ, vừa hoạt động cụ thể Tính giải trình đề cập đến với tư cách yêu cầu quan trọng việc thực minh bạch nhằm hướng đến bảo đảm quyền dân chủ quản lý TR ngân hàng bảo đảm để nhân viên khách hàng thực quyền giám sát Thực nghiêm túc yêu cầu, kiến nghị, cảnh báo quan tra nhà nước, quan kiểm toán nhà nước Phối hợp chặt chẽ với quan bảo vệ 92 pháp luật, quan chức việc phát xử lý vi phạm pháp luật KIN HT ẾH UẾ Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật thường xuyên thông tin cho cán bộ, nhân viên phương thức, thủ đoạn, vi phạm Thực truyền thông, phổ biến giới thiệu sản phẩm dịch vụ, đặc biệt quy trình thủ tục cho khách hàng, bảo mật thông tin cá nhân, doanh nghiệp Thực giao dịch ngân hàng quy định NHNN nhằm phòng tránh, hạn chế rủi ro trình thực Ngân hàng phải kịp thời báo cáo NHNN vi phạm việc xử lý khó khăn, vướng mắc từ đề xuất, kiến nghị trình hoạt động để xem xét, xử lý 3.3 Hoạt động thực Trách nhiệm đạo đức Trong năm gần đây, đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp nhân rộng hầu hết ngành nghề khác xã hội Lĩnh vực ngân hàng không ngoại lệ lưu tâm hàng loạt “đại án ngân hàng” xảy liên tiếp ỌC thời gian qua, chưa có thơng tin liên quan đến đạo đức kinh doanh hoạt động ngân hàng lại nhiều vài năm trở lại Ở ngân IH hàng, quy trình nghiệp vụ thường rõ ràng, quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp lại trừu tượng, việc thực trách nhiệm đạo đức ngân ĐẠ hàng ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin vào tổ chức nhân viên ngân hàng, thể qua thành phần quan trọng như: - Các hoạt động ngân hàng tuân theo chuẩn mực đạo đức NG kinh doanh (DD1) - Ngân hàng hợp tác với khách hàng đối tác theo quy tắc cơng bằng, đơi bên có lợi (DD3) ƯỜ - Ngân hàng tơi ln có biện pháp bảo vệ nhân viên báo cáo hành vi sai trái nơi làm việc (DD4) - Nhân viên yêu cầu cung cấp thơng tin trung thực, xác cho đối tác TR khách hàng (DD5) - Tất nhân viên ngân hàng tuân thủ tiêu chuẩn nghề nghiệp(DD6) 93 - Nhân viên ngân hàng tơi có phong cách ứng xử chuẩn mực, phù hợp KIN HT ẾH UẾ với văn hóa tổ chức (DD7) - Lãnh đạo ngân hàng quan tâm có trách nhiệm với ảnh hưởng tiêu cực mà ngân hàng gây cho cộng đồng (DD8) Dựa kết thực tế này, lãnh đạo ngân hàng tham khảo số giải pháp sau để nâng cao niềm tin vào tổ chức nhân viên ngân hàng *Nâng cao công tác đào tạo nhận thức trách nhiệm đạo đức: Trên thực tế, ngân hàng thường hay triển khai đào tạo (đào tạo lại, đào tạo nâng cao), bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên Tuy nhiên, khóa học tập trung cải thiện kỹ mềm (kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm, kỹ quản lý thời gian, kỹ lãnh đạo,…), mà thiếu vấn đề trách nhiệm đạo đức Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thường xây dựng tảng ý thức trách nhiệm Mà ý thức trách nhiệm lại ỌC xây dựng dựa nhận thức trách nhiệm rủi ro pháp lý nghề nghiệp Người hiểu nghề ngân hàng thường người nhận thức rủi ro IH pháp lý nghiệp vụ Từ đó, họ có ứng xử theo chuẩn mực đòi hỏi từ nhận thức trách nhiệm Suy cho cùng, trách nhiệm đạo đức, vấn đề ĐẠ mà ngân hàng chưa trọng mức hoạt động đào tạo cán bộ, thực trách nhiệm Đạo đức phải coi tiêu chí tiên công tác tuyển chọn đào tạo nhân NG Tăng cường công tác thông tin, truyền thông rộng rãi vấn đề đạo đức kinh doanh, khuyến khích báo chí vào nhằm phát nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật đạo đức kinh doanh, đồng thời nêu gương điển ƯỜ hình tốt nhân viên có thành tích xuất sắc việc xây dựng thực trách nhiệm đạo đức *Xây dựng quy chuẩn Trách nhiệm đạo đức ngân hàng: TR Để hạn chế rủi ro đạo đức hoạt động kinh doanh ngân hàng cần xây dựng nên quy chuẩn đạo đức chi tiết để áp dụng ngân hàng, có quy định cụ thể quyền hạn trách nhiệm phận, kèm theo thực 94 việc kiểm tra chéo để hạn chế thấp rủi ro xảy Hơn nữa, vấn đề trách KIN HT ẾH UẾ nhiệm đạo đức cần xem tiêu chí quan trọng đánh giá KPI (hệ thống số đánh giá kết công việc) nhân viên Các ngân hàng phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thiết lập hệ thống kiểm soát đặc biệt hành vi công tác huy động vốn cho vay Cần có biện pháp khuyến khích nhân viên nâng cao trách nhiệm đạo đức, tiến hành vận động thường xuyên xây dựng thực đạo đức kinh doanh, áp dụng hình thức tơn vinh xứng đáng nhân viên thực xuất sắc chuẩn mực đạo đức kinh doanh Có thế, rủi ro liên quan đến đạo đức kinh doanh dần bị triệt tiêu, ngăn chặn xu hướng cán ngân hàng bị truy tố ngày tăng nay, qua tạo tảng cho phát triển lành mạnh bền vững ngân hàng 3.4 Hoạt động thực Trách nhiệm từ thiện ỌC Qua bảng số liệu điều tra nhằm giúp ngân hàng khuyến khích đưa giải pháp thích hợp cách tiếp cận, tạo điều kiện cho ngân hàng đạt mục IH đích cần có hoạt động thực trách nhiệm từ thiện hoàn thành “trách nhiệm cộng đồng” tranh thủ cơng nhận xã hội ĐẠ nỗ lực ngân hàng hỗ trợ việc xây dựng chương trình, ta thấy yếu tố tác động đến niềm tin vào tổ chức nhân viên sau: - Ngân hàng quan tâm hỗ trợ giải vấn đề xã hội (TT1) NG - Ngân hàng quan tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương (TT2) - Ngân hàng tơi ln có ý thức mạnh mẽ việc thực trách nhiệm xã hội (TT3) ƯỜ - Ngân hàng tơi ln trích/phân chia số nguồn kinh phí cho hoạt động từ thiện (TT4) - Ngân hàng tơi ln nổ lực đóng góp cho xã hội không đơn TR kinh doanh lợi nhuận (TT5) - Ngân hàng tơi ln khuyến khích nhân viên tham gia hoạt động cộng đồng (TT6) 95 Nhìn nhận từ thực tế nêu qua kết điều tra vấn, KIN HT ẾH UẾ ngân hàng tham khảo để thực biện pháp nhằm nâng cao việc thực trách nhiệm từ thiện, từ tạo niềm tin vào ngân hàng nhân viên: * Trách nhiệm từ thiện cần đặt chiến lược hướng đến phát triển bền vững: có mục tiêu tốt đẹp cho ngân hàng, cho cộng đồng xã hội, hành động cụ thể ngày hôm Trong thực tế, ngân hàng thường sẵn lòng tài trợ kinh phí cho chương trình từ thiện như: mổ tim, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, cứu trợ khẩn cấp thiên tai dịch họa , lại thiếu “mặn mà” với trường hợp vận động tài trợ dịch in sách, tập huấn hay nâng cao nhận thức nhân viên để phổ biến kiến thức hữu ích cho xã hội Tổ chức hội thảo, từ lãnh đạo nhân viên ngân hàng cần ngồi lại với để tìm giải pháp tốt để hoạt động thực Trách nhiệm từ thiện phát huy hết giá trị ỌC * Thực trách nhiệm từ thiện nội ngân hàng: thực tế cho thấy, có lúc nhân viên người thân họ nội IH ngân hàng gặp khó khăn, hiểm nghèo sống Chính lúc này, ngân hàng cần trích quỹ phúc lợi cơng đồn, vận động cán nhân viên ngân ĐẠ hàng đóng góp vào quỹ từ thiện cách ủng hộ ngày lương, đặt thùng quyên góp nhằm giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn tại, cảm nhận giúp đỡ chung tay đồng nghiệp ngân hàng từ nhân viên cố gắng NG nỗ lực phát huy hết khả làm việc yếu tố tác động lớn đến niềm tin vào tổ chức nhân viên ngân hàng * Làm cho hoạt động trách nhiệm từ thiện trở thành truyền thống văn ƯỜ hóa: ngân hàng cần phát động, khích lệ CBNV ủng hộ mạnh mẽ từ cổ đông & ban điều hành Luôn tăng cường giáo dục ý thức, thái độ trách nhiệm đến cán nhân viên toàn hệ thống tinh thân tương thân tương ái, uống TR nước nhớ nguồn từ vượt lên ý thức trách nhiệm tình cảm chân thành toàn thể nhân viên, vừa truyền thống nét đẹp văn hóa ngân hàng Vietinbank Những đóng góp từ hoạt động từ thiện cộng đồng ngân 96 hàng ngày thắp sáng lên lửa tình thương, khơi dậy lòng nhân vốn KIN HT ẾH UẾ truyền thống người dân Việt Nam Truyền thống tiếp tục gìn giữ phát huy suốt chặng đường phát triển ngân hàng, làm tiền đề cho phát triển ngân hàng thời gian tới, đưa ngân hàng ngày vững bước đường tiến tới mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam Ngân hàng cần theo đuổi mục tiêu để hướng đến lợi ích to lớn hơn, phát triển ngân hàng với kinh tế - xã hội đất nước từ TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC tạo nên niềm tin vững nhân viên vào ngân hàng 97 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận KIN HT ẾH UẾ Thực trách nhiệm xã hội (CSR) đường làm biến đổi trách nhiệm thành tài sản vô giá Khi chọn lựa vấn đề xã hội phù hợp, cam kết ngân hàng thành tâm, chương trình thực triệt để, chương trình giúp cho ngân hàng phát triển ngược lại ngân hàng thực trách nhiệm xã hội thành công tốt đẹp Cần thay đổi nhận thức việc thực CSR, đặc biệt đội ngũ nhà quản trị cấp cao nhân viên ngân hàng Việc thực trách nhiệm xã hội không đơn giản vấn đề đạo đức kinh doanh hay hoạt động từ thiện theo cách hiểu mang tính truyền thống, khơng phải hoạt động đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ chi phí mà khơng đem lại lợi ích kinh tế, ngược lại, thực trách nhiệm xã hội giúp doanh nghiệp có nhiều lợi cạnh tranh ỌC thị trường Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế cần có chiến lược dài hạn việc IH xây dựng thực tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội Việc thực CSR theo ý nghĩa đầy đủ đích thực vấn đề đơn giản nằm khả ĐẠ giải tức ngân hàng, hạn chế nhận thức, yếu tố nguồn lực, có nguồn lực tài chính, kỹ thuật, nhân lực trình độ cao Vì vậy, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế cần xây dựng lộ trình phù hợp việc NG bước thực nội dung trách nhiệm xã hội không phù hợp với chuẩn mực chung, mà chủ thể có liên quan chấp nhận, góp phần tích cực vào phát triển ngân hàng như: niềm tin vào tổ chức, hài lòng cơng ƯỜ việc, hiệu thực công việc nhân viên doanh thu lợi nhuận tăng trưởng q trình hoạt động Kết phân tích ảnh hưởng thành phần trách nhiệm xã hội đến TR niềm tin tổ chức, ảnh hưởng niềm tin tổ chức đến hài lòng cơng việc nhân viên cho thấy bốn yếu tố: trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức trách nhiệm từ thiện có tác động tích cực đến niềm tin 98 nhân viên ngân hàng Những biện pháp đưa luận văn KIN HT ẾH UẾ xem cốt lõi nhất, ngân hàng dựa tảng kiến nghị này, kết hợp với tình hình thực tế ngân hàng để tham khảo xây dựng chiến lược thực trách nhiệm xã hội nhằm tạo nên niềm tin vững vào tổ chức hài lòng cơng việc cán nhân viên Kiến nghị Do giới hạn thời gian, khơng gian kinh phí kinh nghiệm tác giả nên chắn, đề tài có hạn chế định: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu toàn Cụ thể, nghiên cứu tập trung đo lường mức độ ảnh hưởng nhận thức trách nhiệm xã hội đến niềm tin vào tổ chức, hài lòng cơng việc nhân viên ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế Nghiên cứu bị tác động tính chất vùng miền khơng gian thực hạn chế (chi nhánh Huế) nên tính hiệu quả, đặc trưng ỌC chưa cao so với việc thực điều tra nghiên cứu nhiều ngân hàng không gian rộng Nghiên cứu tập trung vào loại hình ngân hàng thương mại cổ IH phần mà chưa tìm hiểu loại hình ngân hàng khác Nếu có thể, nghiên cứu nên có so sánh loại hình ngân hàng khái qt cho tồn ĐẠ hệ thống ngân hàng nói chung Thứ hai, đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, nhiên phương pháp định lượng nhiều hơn, nên thấy mức độ tác NG động yếu tố nhận thức trách nhiệm xã hội đến niềm tin tổ chức, hài lòng cơng việc nhân viên Cần tập trung nhiều vào phương pháp định tính nhằm thu thập nhiều thơng tin hữu ích cho việc nghiên cứu ƯỜ Cuối cùng, kỹ thuật phân tích đề tài giới hạn khn khổ phần mềm xử lý SPSS 20.0 Chưa thể kiểm định mức độ phù hợp mơ hình nghiên cứu sở phân tích đồng thời tương tác biến thành phần nhằm đưa TR định chặt chẽ Việc sử dụng phần mềm xử lý liệu AMOS khắc phục hạn chế 99 KIN HT ẾH UẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO Carroll, A B (1979), “A three-dimensional conceptual model of corporate Performance”, Academy of Management Review Carroll A B.(1999), “Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct”, Business & Society Le Thi Thanh Xuan & Gregory Teal (2011), “A review of the development in defining corporate social responsibility”, Tạp chí phát triển kinh tế, Tập 14, Số Q2 Meyer, J., & Allen, N (1991), “A three-component conceptualization of organizational commitment”, Human Resource Management Review Nguyễn Đình Cung Lưu Minh Đức (2008), “Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp: Một số vấn đề lý luận yêu cầu đổi quản lý nhà nước đối ỌC với trách nhiệm xã hội Việt Nam”, Tạp chí Quản Lý Kinh tế, Số 23 Trần Kim Hào (2011), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề đặt IH từ thực tế Việt Nam”, Tạp chí Quản Lý Kinh tế, Số 43 Phạm Thị Thanh Hương (2013), Nghiên cứu số trách nhiệm xã hội ĐẠ doanh nghiệp (CSR) ứng dụng Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế Đà Nẵng Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên NG cứu với SPSS, Hà Nội: Nhà Xuất Bản Thống Kê Nguyễn Mạnh Quân (2013), “Lòng tin tổ chức- Một số quan trọng nãng lực doanh nghiệp: Khảo sát so sánh doanh nghiệp quốc tế 10 ƯỜ doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí kinh tế phát triển, Số 195 Ngân hàng TMCP Vietinbank chi nhánh Huế, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, Đạo đức kinh doanh văn hóa cơng ty – Nhà TR 11 xuất Đại học Kinh tế quốc dân 12 International Journal Hospitality Management 33 (2013) 406 - 415 100 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Mã số phiếu: ……… Xin chào anh chị! Tôi học viên lớp cao học K17 ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế Huế Tôi tiến hành nghiên cứu Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp (CSR) Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế Mục đích nghiên cứu nhằm đo lường nhận thức CSR nhân viên ngân hàng mức độ hài lòng cơng việc (job satisfaction) Kết nghiên cứu cung cấp thơng tin thiết thực để giúp ngân hàng có sách chương trình CSR hiệu làm cho nhân viên có niềm tin, hài ỌC lòng cơng việc tốt Rất mong nhận hợp tác anh chị Xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai Tất câu trả IH lời có giá trị ý kiến anh/chị giữ bí mật tuyệt đối Hướng dẫn trả lời: đánh dấu X khoanh tròn vào ô thể mức độ đồng ý anh/chị từ đến 5, đó: ĐẠ 1= Hồn tồn không đồng ý 2= Không đồng ý 3= Trung lập NG 4= Đồng ý TR ƯỜ 5= Hoàn toàn đồng ý 101 Nhận thức trách nhiệm kinh tế KIN HT ẾH UẾ I Trách nhiệm xã hội ngân hàng Mức độ đồng ý Ngân hàng cố gắng đạt lợi nhuận tối ưu Ngân hàng cố gắng tiết kiệm chi phí hoạt động Ngân hàng cố gắng nâng cao suất làm việc nhân viên Ngân hàng thiết lập chiến lược dài hạn cho tăng trưởng Ngân hàng liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 5 Ngân hàng tơi xem hài lòng khách hàng số đánh giá hiệu kinh doanh Mức độ đồng ý ỌC Nhận thức trách nhiệm pháp lý Ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật kinh doanh IH Ngân hàng tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch tuyển dụng phúc lợi cho nhân viên ĐẠ Ngân hàng thực nguyên tắc công bằng, không phân biệt đối xử việc khen thưởng thăng tiến nhân viên NG 10 Lãnh đạo ngân hàng nắm rõ luật lệ liên quan thường xuyên cập nhật cho nhân viên ƯỜ 11 Tất sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật 12 Những trách nhiệm hợp đồng ngân hàng TR tuân thủ Nhận thức trách nhiệm đạo đức Mức độ đồng ý 13 Các hoạt động ngân hàng tuân theo chuẩn mực 102 đạo đức kinh doanh đáng tin cậy KIN HT ẾH UẾ 14 Ngân hàng cộng đồng xã hội công nhận ngân hàng 15 Ngân hàng hợp tác với khách hàng đối tác theo quy tắc công bằng, đôi bên có lợi 16 Ngân hàng tơi ln có biện pháp bảo vệ nhân viên báo cáo hành vi sai trái nơi làm việc 17 Nhân viên yêu cầu cung cấp thơng tin trung thực, xác cho đối tác khách hàng 18 Tất nhân viên ngân hàng tuân thủ tiêu chuẩn nghề nghiệp 19 Nhân viên ngân hàng tơi có phong cách ứng xử chuẩn ỌC mực, phù hợp với văn hóa tổ chức 20 Lãnh đạo ngân hàng tơi ln quan tâm có trách nhiệm với ảnh hưởng tiêu cực mà ngân hàng gây cho cộng đồng Mức độ đồng ý IH Nhận thức trách nhiệm từ thiện 21 Ngân hàng quan tâm hỗ trợ giải vấn đề xã ĐẠ hội 22 Ngân hàng quan tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương NG 23 Ngân hàng tơi ln có ý thức mạnh mẽ việc thực trách nhiệm xã hội 24 Ngân hàng ln trích/phân chia số nguồn kinh phí ƯỜ cho hoạt động từ thiện 25 Ngân hàng tơi ln nổ lực đóng góp cho xã hội khơng đơn kinh doanh lợi nhuận TR 26 Ngân hàng tơi ln khuyến khích nhân viên tham gia hoạt động cộng đồng 103 104 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ KIN HT ẾH UẾ II Niềm tin vào tổ chức Niềm tin vào tổ chức Mức độ đồng ý 27 Tôi tin tưởng đối xử công mực ngân hàng 28 Tôi tin tưởng người ngân hàng giao tiếp cởi mở trung thực 29 Tôi tin đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ ngân hàng 30 Tôi tin tôn trọng ghi nhận ngân hàng 31 Tôi tin lãnh đạo ngân hàng quan tâm đến ỌC ý kiến 32 Tơi tin tơi phát huy lực phát triển thân ngân hàng IH 33 Tôi tin tưởng vào ngân hàng nơi làm việc ĐẠ III Sự hài lòng cơng việc Mức độ đồng ý 34 Tôi cảm thấy vui vẻ làm việc 35 Tôi cảm thấy thoải mái với công việc NG Sự hài lòng cơng việc 37 Tơi tìm thấy đam mê làm việc ƯỜ 36 Tôi cảm thấy hài lòng với cơng việc V Thơng tin cá nhân Anh (chị) vui lòng cho biết đơi chút thân: TR 38 Giới tính:  Nam  Nữ  31 – 40  41 – 50 39 Tuổi  18 – 30 105  > 50 40 Trình độ học vấn anh/chị là:  Đai học  Trung cấp/cao đẳng KIN HT ẾH UẾ  Phổ thông trung học  Trên đại học 41 Thời gian làm việc ngân hàng:  Dưới năm  Từ – năm  Từ – năm  Trên năm 42 Vị trí cơng việc anh/chị làm việc ngân hàng:  Nhân hành  Tín dụng  Giao dịch viên  Kế tốn  Marketing  Chăm sóc khách hàng  Khác……………………… ỌC  Kiểm soát TR ƯỜ NG ĐẠ IH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH (CHỊ)! 106 ... TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 31 v 2.1.Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Vietinbank Việt nam 31 KIN... trình hội nhập Nhận thức tầm quan trọng lợi ích từ Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, mạnh dạn chọn đề tài Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh. .. tích thực trạng thực Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ƯỜ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế Đánh giá nhân viên việc thực Trách nhiệm xã hội ngân hàng tác động cảm nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế (Luận văn thạc sĩ), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Huế (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay