Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

114 10 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:51

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng BìnhTăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Bình I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH HỌ CK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TINH HU HUẾ, 2018 Ế TR LỜI CAM ĐOAN I ĐẠ NG ƯỜ Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực độc lập riêng Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên Phạm Thị Lan Phương CK HỌ H IN TẾ HU Ế i TR LỜI CẢM ƠN I ĐẠ NG ƯỜ Với lòng kính trọng tri ân sâu sắc, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế Huế trang bị cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Đức Tính hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn tận tình từ lúc định hướng chọn đề tài q trình hồn thiện nghiên cứu, thầy ln động viên tạo điều kiện thuận lợi để giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, cung cấp nhiều số liệu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế để giúp tơi hồn thành nghiên cứu Trân trọng! Học viên CK HỌ Thừa Thiên Huế, tháng năm 2018 H IN Phạm Thị Lan Phương TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách nhà nước (NSNN) Trong sắc thuế áp dụng Việt Nam nay, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không loại thuế đem lại nguồn thu lớn cho NSNN, cơng cụ điều tiết vĩ mơ kinh tế, góp phần đảm bảo cơng xã hội, kích thích sản xuất phát triển Đây loại thuế khó quản lý dễ gây thất thu lớn Do đó, xây dựng hệ HỌ thống thuế có hiệu lực, thực thi hiệu mục tiêu hàng đầu quốc gia giới Tuy vậy, bên cạnh thành tựu đạt được, q trình kiểm sốt thuế TNDN nhiều hạn chế Do đề tài “Tăng cường kiểm soát CK thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình” chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi xúc thực tiễn Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến cơng tác kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình H IN Phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, kết hợp với phương pháp cụ thể sử dụng như: Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp xử lý số liệu phần mềm excell, SPSS TẾ Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận Thuế TNDN kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp; phân tích, đánh giá HU thực trạng kiểm sốt Thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình; đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường kiểm soát thuế TNDN Cục Thuế Ế iii TR DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU I ĐẠ NG ƯỜ Ý nghĩa DN Doanh nghiệp NSNN Ngân sách Nhà nước NNT Người nộp thuế CQT Cơ quan thuế KKT Khu kinh tế KCN Khu công nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh UBND Ủy ban nhân dân TNDN Thu nhập doanh nghiệp KST Kiểm soát thuế KK&KTT Kê khai kế toán thuế QLN CNTT HỌ Ký hiệu Quản lý nợ Công nghệ thông tin CK H IN TẾ HU Ế iv TR MỤC LỤC I ĐẠ NG ƯỜ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ x PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu HỌ 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu CK 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 4.2 Thu thập số liệu sơ cấp .3 H IN 4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích Cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: TẾ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan thuế 1.1.1 Khái niệm thuế HU 1.1.2 Vai trò thuế .6 1.2 Tổng quan thuế thu nhập doanh nghiệp .8 1.2.1 Khái niệm thuế TNDN Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2.2 Đặc điểm thuế TNDN 1.2.3 Vai trò thuế TNDN 1.2.4 Những yếu tố thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.3 Tổng quan kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.3.1 Khái niệm kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.3.2 Mục tiêu kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.3.3 Nội dung, quy trình kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp .16 1.3.4 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 27 1.4 Kinh nghiệm kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp số địa phương học kinh nghiệm Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 30 1.4.1 Kinh nghiệm kiểm soát thuế TNDN Nghệ An 30 1.4.1 Kinh nghiệm kiểm soát thuế TNDN Ninh Thuận 31 HỌ 1.4.3 Những học kinh nghiệm rút kiểm soát thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 32 CHƯƠNG 35 CK THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP 35 DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 35 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 35 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 35 H IN 2.1.2 Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân lực .35 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 36 2.1.4 Khái quát Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình 37 2.1.5 Tình hình phát triển doanh nghiệp địa bàn quản lý 42 2.1.6 Kết thu Ngân sách giai đoạn 2014 - 2016 Cục Thuế Quảng Bình 44 TẾ 2.2 Các hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Quảng Bình .45 2.2.1 Kiểm soát khâu đăng ký, kê khai thuế TNDN 45 HU 2.2.2 Kiểm sốt thuế TNDN thơng qua Thanh tra, kiểm tra số thuế TNDN doanh nghiệp kê khai .48 2.2.3 Kiểm soát thu nợ thuế thu nhập doanh nghiệp 56 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.2.4 Kiểm soát xử lý vi phạm thuế thu nhập doanh nghiệp Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình 60 2.2.5 Công tác kiểm tra nội Văn phòng Cục Thuế Quảng Bình 62 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Bình 63 2.4 Đánh giá chung thực trạng cơng tác kiểm sốt thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Bình 70 2.4.1 Những thành tựu đạt 70 2.4.2 Những tồn hạn chế 72 2.3.3 Nguyên nhân tồn 74 CHƯƠNG 3: 78 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 78 KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 78 HỌ TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 78 3.1 Định hướng kiểm soát thuế Thu nhập doanh nghiệp thời gian tới .78 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nguồn thu thuế TNDN địa CK bàn đến năm 2020 78 3.1.2 Mục tiêu phương hướng tăng cường kiểm soát thuế Thu nhập doanh nghiệp địa bàn đến năm 2020 79 3.2 Một số giải pháp tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế H IN tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 81 3.2.1 Hoàn thiện Tổ chức máy, nâng cao lực công chức thuế 81 3.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin riêng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin 82 3.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm soát thuế TNDN qua tra, kiểm tra hồn thiện TẾ quy trình kiểm sốt nội .83 3.2.4 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt xử lý vi phạm kiểm soát nợ, cưỡng chế nợ thuế 85 HU 3.2.5 Nhóm giải pháp khác 85 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 vii Ế 3.1 Kết luận 89 I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2 Kiến nghị 90 3.2.1 Đối với Chính phủ .90 3.2.2 Đối với Tổng cục Thuế 90 3.2.3 Đối với địa phương 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA 94 PHỤ LỤC 97 KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS 97 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn thạc sĩ 02 giáo viên phản biện Biên hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 01 giải trình nội dung chỉnh sửa luận văn HỌ 01 giấy xác nhận hoàn thiện luận văn CK H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn toàn tỉnh (GDP) .36 Bảng 2.2 Số lượng CBCC đến 31/12/2016 Văn phòng Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình .41 Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp thuộc Văn phòng Cục Thuế quản lý giai đoạn 2014 – 2016 42 Bảng 2.4 Kết thu ngân sách theo sắc thuế Văn phòng Cục Thuế giai đoạn 2014- 2016 44 Bảng 2.5 Kết kiểm sốt tình hình nộp tờ khai thuế TNDN 47 Bảng 2.6 Kết kiểm soát thuế qua kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN trụ sở CQT .50 Bảng 2.7 Kết kiểm soát thuế qua thanh, kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế HỌ theo sắc thuế 52 Bảng 2.8 Kết truy thu thuế TNDN qua thanh, kiểm tra phân theo ngành nghề 54 Bảng 2.9 Kiểm soát miễn, giảm thuế TNDN qua thanh, kiểm tra .55 CK Bảng 2.10 Tình hình nợ thuế TNDN văn phòng Cục Thuế Quảng Bình 57 Bảng 2.11 Thông tin chung đối tượng khảo sát .64 Bảng 2.12 Đánh giá đối tượng điều tra công tác kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế Quảng Bình 65 H IN TẾ HU Ế ix TR PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I ĐẠ NG ƯỜ 3.1 Kết luận Trong thời gian qua, gia tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động khôi phục phát triển kinh doanh doanh đóng vai trò lớn việc thúc đẩy kinh tế xã hội, tăng cường số thu cho ngân sách địa bàn Nghiên cứu đề tài ”Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Bình”, tác giả hy vọng hệ thống nghiên cứu kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp, phân tích thực trạng kiểm sốt thuế Cục thuế tỉnh Quảng Bình Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn phân tích trình triển khai việc kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình Từ đó, ngun nhân đề xuất giải pháp để tăng cường cơng tác kiểm sốt thuế TNDN, góp phần tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế TNDN, kiểm soát HỌ tốt kết hoạt động SXKD nhằm kích thích tăng trưởng, phát triển hoạt động kinh doanh DN, chống thất thu cho NSNN Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: CK - Xây dựng khung lý thuyết cơng tác kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đồng thời tham chiếu kinh nghiệm địa phương khác - Trên sở khung lý thuyết xây dựng, tiếp tục phân tích, đánh giá thực H IN trạng kiểm soát thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm qua, kết đạt được, bất cập cần xử lý - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường cơng tác kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình Trong xu hội nhập phát triển nay, việc kiểm soát tốt thuế thu TẾ nhập doanh nghiệp tiền đề quan trọng để Việt Nam hội nhập với nước giới, địa điểm hứa hẹn môi trường đầu tư thơng thống bình đẳng cho nhà đầu tư, địa thu hút vốn đầu tư nước để kinh HU tế khởi sắc Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn, tác giả tiếp thu kiến thức tham khảo số tài liệu nhà khoa học, thầy cô giáo Ế 89 khiếm khuyết, vô trân trọng cảm ơn thông cảm I ĐẠ NG ƯỜ TR bạn bè đồng nghiệp Trong trình nghiên cứu chắn khơng tránh khỏi sơ sót luận văn Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người quan tâm 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Chính phủ Kiến nghị Chính sách, Pháp luật thuế Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện biện pháp xử lý vi phạm thuế Luật Quản lý thuế; Vấn đề pháp lý liên quan đến thông tin NNT cần phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, bổ sung hồn thiện để ngành thuế có sở liệu, thơng tin đầy đủ, xác NNT; Luật QLT cần bổ sung theo hướng tạo khung pháp lý mạnh việc kiểm soát thuế TNDN; Ngồi ra, cần có khung pháp lý để hướng tới giao dịch HỌ hoàn toàn qua hệ thống ngân hàng; Cần mở rộng sở tính thuế: Thơng qua mở rộng phạm vi đối tượng chịu thuế, thu hẹp phạm vi ưu đãi, miễn giảm thuế cách giảm bớt sách miễn, giảm thuế khơng thiết thực, khơng cơng nhằm đảm bảo tính cơng CK hệ thống sách, pháp luật thuế Bổ sung quyền điều tra khởi tố tội phạm thuế cho CQT 3.2.2 Đối với Tổng cục Thuế nghệ thông tin H IN Kiến nghị tổ chức máy, qui trình nghiệp vụ, hệ thống ứng dụng cơng Thực Quản lý thuế theo mơ hình chức phù hợp với xu hướng phát triển, kết chất lượng quản lý kết hệ thống chức năng, hoạt động khâu trước phục vụ công việc khâu sau Nhưng TẾ chế để kết nối chức nhiều bất cập, chưa thực ăn khớp cần tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện sách, hợp lý hoá máy quản lý; Đề nghị điều chỉnh, sửa đổi chức số phòng tránh trường hợp chồng chéo kiêm nhiệm HU chức công tác QLT; Sửa đối, bổ sung qui định trình tự xử lý cơng việc, thời gian giải công việc, phối hợp phận chức qui trình nghiệp vụ liên Ế 90 Kế toán thuế, Thanh Kiểm tra thuế, Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế I ĐẠ NG ƯỜ TR quan trực tiếp đến kiểm soát thuế TNDN như: Qui trình Đăng ký thuế, Kê khai Hồn thiện chương trình ứng dụng quản lý thuế cho phù hợp với nội dung quy định Luật QLT; Đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu ban hành chế kết nối thơng tin để CQT có thêm liệu DN nhằm khai thác phục vụ công tác QLTtiếp tục nâng cấp hệ thống mạng để đảm bảo đường truyền thông suốt, tốc độ cao không bị gián đoạn giai đoạn vừa qua Hoàn thiện hệ thống Thông tư liên tịch với quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu QLT 3.2.3 Đối với địa phương Tạo mơi trường đầu tư thơng thống, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp việc thuê đất, mặt để phục vụ SXKD, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm bắt thị trường nhằm xây dựng định hướng HỌ SXKD Thành lập trung tâm hỗ trợ pháp lý cho DNNQD nhằm mục đích nắm bắt tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn trợ giúp doanh nghiệp q trình hoạt động CK Tập trung cơng tác khuyến khích phát triển SXKD, tạo mơi trường kinh doanh ổn định, thu hút đầu tư Chỉ đạo công tác hỗ trợ cho DNNQD thơng qua sách tín dụng, ưu đãi đầu tư H IN Chỉ đạo ban, ngành có liên quan sở Kế hoạch đầu tư, Cục thống kê, Sở Công Thương, Công an…phối hợp chặt chẽ với CQT việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật thuế TẾ HU Ế 91 Lê Văn Ái (2000), Những vấn đề lý luận thuế I ĐẠ NG ƯỜ TR TÀI LIỆU THAM KHẢO kinh tế Viện nghiên cứu tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Bất, PGS TS Vũ Duy Hào (2002) – Giáo trình quản lý thuế – Nhà xuất thống kê Nguyễn Thị Liên, PGS TS Nguyễn Văn Hiệu (2008) – Giáo trình Thuế – Nhà xuất Tài Lê Quang Thuận – Viện chiến lược Chính sách tài – Xu hướng cải cách Thuế TNDN giới – Tạp chí Tài số – 2013 Phan Thị Thanh Dương – Khoa Luật thương mại, trường ĐH luật TPHCM – Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật Thuế TNDN – Tạp chí Khoa học pháp luật – Số 02/2003 Nguyễn Thị Mỹ Dung – Quản lý thuế Việt Nam hoàn thiện đổi HỌ – Tạp chí phát triển hội nhập – Số 7(17) – Tháng 11 – 12/2012 Lê Thị Thanh Hà, Trần Thị Kỳ, Ngơ Kim Phương (2007), Giáo trình thuế, Nxb Thống kê, Hà Nội 2015, 2016 Cục Thống Kê Quảng Bình – Niên giám thống kê năm 2014, CK Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2007), Luật Quản lý thuế 10 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật sửa đổi, bổ sung 11 H IN số điều luật Quản lý thuế Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 12 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2008), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008 TẾ 13 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Tổng Cục Thuế (2008) – Lý luận chung thuế 15 Tổng Cục Thuế – Tạp chí Thuế (các số từ 2014–2016) 16 Tổng cục Thuế (2010), Chiến lược hoàn thiện hệ thống sách HU 14 Ế 92 17 Tổng cục thuế (2010), Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 v/v I ĐẠ NG ƯỜ TR thuế giai đoạn 2011-2020 chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng thuộc Cục thuế, Hà Nội 18 Tổng Cục thuế (2011), Quyết định số 1864 ngày 21/12/2011 v/v ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế, Hà Nội 19 Tổng Cục thuế (2008), Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 v/v ban hành qui trình kiểm tra thuế, Hà Nội 20 Tổng Cục thuế (2009), Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05/5/2009 v/v ban hành qui trình tra thuế, Hà Nội 21 Tổng Cục thuế (2008), Quyết định số 477/QĐ-TCT ngày15/5/2008 v/v ban hành qui trình Quản lý nợ thuế, Hà Nội 22 Tổng Cục thuế (2009), Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29/4/2009 v/v ban hành qui trình quản lý đăng ký thuế, Hà Nội Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (2013, 2014, 2015,2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế 24 HỌ 23 Trần Phan Quốc Chương (2013), Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Đại học Đà 25 CK Nẵng Nguyễn Khắc Luyện (2008), Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Quảng Bình, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại 26 H IN học Đà Nẵng Trần Tiến Lập (2013), Tăng cường kiểm soát thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Website 28 www.quangbinh.gdt.gov.vn/ 29 www.tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/ TẾ 27 www.gdt.gov.vn/ 31 www.tapchitaichinh.vn 32 wwww.siteresouurces.worldbank.org Ế 93 HU 30 www.luanvan.moet.edu.vn/ TR PHỤ LỤC I ĐẠ NG ƯỜ MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Mã phiếu: … PHIẾU KHẢO SÁT Xin kính chào anh chị! Hiện nay, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học “Tăng cường kiểm soát Thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình” Việc thực xác phiếu vấn có ý nghĩa quan trọng thành công đề tài nghiên cứu Mong anh/chị vui lòng bớt chút thời gian trả lời cho câu hỏi phiếu điều tra Tất thông tin phiếu cam kết giữ bí mật HỌ phục vụ vào mục đích nghiên cứu, tuyệt đối khơng sử dụng vào mục đích khác Kính mong hợp tác anh (chị) để tơi hồn thành tốt đề tài (Xin anh/chị đánh dấu “x” vào phương án lựa chọn phù hợp với mình) Giới tính  Nam Độ tuổi 3.Trình độ  Trung cấp Đối tượng điều tra:  Cán thuế  Nữ  30 – 45 >45  Cao đẳng  Đại học H IN < 30 CK I THÔNG TIN CHUNG  Sau đại học  Người nộp thuế (Doanh nghiệp) TẾ Nếu quý anh (chị) Người nộp thuế xin trả lời tiếp câu hỏi (Nếu khơng tiếp tục trả lời từ MỤC II) 5.1 Đơn vị anh chị thuộc loại hình doanh nghiệp nào: 5.2 Ngành nghề kinh doanh  Doanh nghiệp tư nhân  Khác HU  Công ty CP  Công ty TNHH  Sản xuất, xây dựng  Thương mại  Ăn Uống  Dich vụ  Khác Ế 94 TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH I ĐẠ NG ƯỜ TR II ĐÁNH GIÁ CỦA ANH CHỊ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT THUẾ TNDN Xin anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/ chị nhận định sau: Hồn tồn khơng đồng ý Tiêu thức đánh giá Không đồng ý Đồng ý phần Hoàn toàn Đồng đồng ý ý Về cơng tác kiểm sốt thuế TNDN qua đăng ký kê khai thuế 1.1 Cơ chế tự khai tự nộp thuế thuận tiện 1.2 Phần mềm hỗ trợ kê khai dễ sử dụng Về công tác kiểm soát thuế TNDN qua thanh, kiểm tra thuế 2.1 Chất lượng công tác thanh, kiểm tra đảm HỌ bảo 2.2 Quá trình thanh, kiểm tra quan thuế DN ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế DN CK Về cơng tác kiểm sốt nợ thuế TNDN 3.1 Thông tin nợ thuế DN thông báo rõ ràng H IN 3.2 Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế có hiệu Về cơng tác kiểm sốt qua xử lý vi phạm thuế TNDN 4.1 Doanh nghiệp sợ bị phạt tiền, sợ thông báo phương tiện thông tin đại chúng 4.2 Khả bị phát trốn thuế, mức xử phạt vi phạm ảnh hưởng đến HU hành vi tuân thủ thuế DN TẾ vi phạm Về cơng tác kiểm sốt thuế TNDN qua kiểm tra nội 5.1 Việc KTNB không ảnh hưởng đến thực Ế 95 doanh nghiệp I ĐẠ NG ƯỜ TR công việc thường ngày cán thuế 5.2 Chất lượng kiểm tra nội đảm bảo Pháp luật điều kiện làm việc quan thuế 6.1 Luật quản lý thuế, luật thuế TNDN quy định kiểm soát thuế TNDN dễ hiểu, dễ thực 6.2 Năng lực thái độ cán thuế làm cơng tác kiểm sốt thuế TNDN tốt 6.3 Cơ sở vật chất ứng dụng CNTT tốt Ý thức tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp 7.1 DN tham gia đầy đủ buổi tuyên truyền, hướng dẫn sách thuế HỌ 7.2 Lợi ích nhận từ khơng tuân thủ pháp luật thuế hấp dẫn 7.3 Ngành nghề kinh doanh, trình độ ý CK thức tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ thuế H IN B Đề xuất, kiến nghị doanh nghiệp cơng tác kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Quảng Bình TẾ Chân thành cảm ơn chia sẻ thông tin Anh/ chị! HU Ế 96 TR PHỤ LỤC I ĐẠ NG ƯỜ KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS Statistics Giới tính N Valid 105 Missing Giới tính Frequency Nam Valid Nữ Total Độ tuổi N Valid Cumulative Percent 39 37.1 37.1 37.1 66 62.9 62.9 100.0 105 100.0 100.0 105 CK Missing Valid Percent HỌ Statistics Percent Độ tuổi Frequency Valid Từ 30 đến 45 tuổi Trên 45 tuổi Total Valid Missing Cumulative Percent 21 20.0 20.0 20.0 48 45.7 45.7 65.7 36 34.3 34.3 100.0 105 100.0 100.0 TẾ Statistics Trình độ học vấn N Valid Percent H IN Dưới 30 tuổi Percent 105 HU Ế 97 I ĐẠ NG ƯỜ TR Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung cấp 26 24.8 24.8 24.8 Cao đẳng 30 28.6 28.6 53.3 38 36.2 36.2 89.5 11 10.5 10.5 100.0 105 100.0 100.0 Valid Đại học Trên đại học Total Statistics Đối tượng điều tra N Valid 105 Missing HỌ Đơn vị công tác Frequency Người nộp thuế Total Valid Percent Cumulative Percent 75 71.4 71.4 71.4 30 28.6 28.6 100.0 105 100.0 100.0 CK Valid Cán thuế Percent H IN TẾ HU Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR Group Statistics Đối tượng nghiên cứu Cơ chế tự khai tự nộp thuế thuận tiện Phần mềm hỗ trợ kê khai dễ sử dụng Chất lượng công tác thanh, kiểm tra đảm bảo Quá trình thanh, kiểm tra quan thuế DN ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế DN Thông tin nợ thuế DN thông báo rõ ràng Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế có hiệu HỌ Doanh nghiệp sợ bị phạt tiền, sợ thông báo phương tiện thông tin đại chúng vi phạm N Mean Std Deviation Std Error Mean Người nộp thuế 75 4,2933 ,58756 ,06785 Cán thuế Người nộp thuế Cán thuế 30 75 30 4,4333 4,0267 3,8000 ,67891 ,77063 ,66436 ,12395 ,08898 ,12130 Người nộp thuế 75 4,0667 ,81096 ,09364 Cán thuế Người nộp thuế Cán thuế Người nộp thuế Cán thuế Người nộp thuế Cán thuế 30 75 30 75 30 75 30 4,1667 4,3467 4,1000 3,8400 3,8000 3,9067 3,7333 ,94989 ,68760 ,75886 ,82265 ,55086 ,80829 ,69149 ,17343 ,07940 ,13855 ,09499 ,10057 ,09333 ,12625 Người nộp thuế 75 4,0400 ,70596 ,08152 Cán thuế 30 3,8667 ,68145 ,12441 75 4,0000 ,75337 ,08699 30 75 30 75 30 75 3,7667 4,0667 4,2333 4,1200 4,2233 3,6133 ,56832 ,66441 ,85836 ,59184 ,67891 ,78660 ,10376 ,07672 ,15671 ,06834 ,12395 ,09083 IN CK Khả bị phát trốn thuế, mức xử phạt Người nộp thuế vi phạm ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế DN Cán thuế Người nộp thuế Việc KTNB không ảnh hưởng đến thực công việc thường ngày cán thuế doanh nghiệp Cán thuế Người nộp thuế Chất lượng kiểm tra nội đảm bảo Cán thuế Luật quản lý thuế, luật thuế TNDN quy định Người nộp thuế 101 H I ĐẠ NG ƯỜ TR kiểm soát thuế TNDN dễ hiểu, dễ thực Năng lực thái độ cán thuế làm cơng tác kiểm sốt thuế TNDN tốt Cán thuế Người nộp thuế Cán thuế Người nộp thuế Cơ sở vật chất ứng dụng CNTT tốt Cán thuế DN tham gia đầy đủ buổi tuyên truyền, hướng dẫn Người nộp thuế sách thuế Cán thuế Lợi ích nhận từ không tuân thủ pháp luật thuế Người nộp thuế hấp dẫn Cán thuế Ngành nghề kinh doanh, trình độ ý thức tuân thủ pháp Người nộp thuế luật thuế doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ tuân Cán thuế thủ thuế IN CK HỌ 102 30 75 30 75 30 75 30 75 30 75 3,7000 4,1067 3,7667 4,0267 3,9000 4,1600 3,7667 3,6667 3,6000 3,8267 ,59596 ,55928 ,72793 ,61454 ,88474 ,52091 ,67891 ,90544 ,81368 ,74204 ,10881 ,06458 ,13290 ,07096 ,16153 ,06015 ,12395 ,10455 ,14856 ,08568 30 3,7333 ,82768 ,15111 H I ĐẠ NG ƯỜ TR Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Cơ chế tự khai tự nộp thuế Equal Variances Assumed thuận tiện Equal Variances Not Assumed Phần mềm hỗ trợ kê khai dễ sử dụng Equal Variances Assumed Chất lượng công tác thanh, kiểm tra đảm bảo Equal Variances Assumed Sig 2,365 ,132 HỌ ,016 CK 4,689 Các biện pháp cưỡng chế nợ Equal Variances Assumed thuế có hiệu Equal Variances Not Assumed ,223 IN Thông tin nợ thuế DN Equal Variances Assumed thông báo rõ ràng Equal Variances Not Assumed 103 df Sig (2Mean Std Error tailed) Differen Differenc ce e 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 103 ,294 -,14000 ,13278 -,40334 ,12334 -,991 47,315 ,327 -,14000 ,14130 -,42422 ,14422 1,414 103 ,160 ,22667 ,16034 -,09134 ,54467 1,507 61,621 ,137 ,22667 ,15044 -,07409 ,52742 -,543 103 ,588 -,10000 ,18413 -,46518 ,26518 -,507 46,815 ,614 -,10000 ,19709 -,49654 ,29654 1,612 103 ,110 ,24667 ,15303 -,05683 ,55016 1,545 49,100 ,129 ,24667 ,15969 -,07422 ,56755 ,245 103 ,807 ,04000 ,16333 -,28393 ,36393 ,289 79,139 ,773 ,04000 ,13834 -,23535 ,31535 1,032 103 ,304 ,17333 ,16789 -,15964 ,50630 1,104 62,093 ,274 ,17333 ,15700 -,14050 ,48717 ,717 ,124 Equal Variances Not Assumed Quá trình thanh, kiểm tra Equal Variances Assumed quan thuế DN ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ Equal Variances Not Assumed thuế DN t ,127 -1,054 Equal Variances Not Assumed 2,402 t-test for Equality of Means ,899 ,033 ,638 H I ĐẠ NG ƯỜ TR Doanh nghiệp sợ bị phạt tiền, sợ thông báo phương tiện thông tin đại chúng vi phạm Khả bị phát trốn thuế, mức xử phạt vi phạm ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế DN Việc KTNB không ảnh hưởng đến thực công việc thường ngày cán thuế doanh nghiệp Equal Variances Assumed ,907 ,343 1,148 103 ,254 ,17333 ,15103 -,12620 ,47287 1,165 55,253 ,249 ,17333 ,14874 -,12472 ,47139 1,530 103 ,129 ,23333 ,15255 -,06922 ,53589 1,723 70,454 ,089 ,23333 ,13540 -,03669 ,50335 ,069 -1,065 103 ,289 -,16667 ,15646 -,47698 ,14364 -,955 43,585 ,345 -,16667 ,17449 -,51841 ,18508 -,849 103 ,398 -,11333 ,13342 -,37793 ,15127 -,801 47,587 ,427 -,11333 ,14154 -,39799 ,17132 -,544 103 ,588 -,08667 ,15941 -,40282 ,22948 -,611 70,149 ,543 -,08667 ,14174 -,36934 ,19601 2,574 103 ,011 ,34000 ,13210 ,07802 ,60198 2,301 43,364 ,026 ,34000 ,14776 ,04208 ,63792 ,836 103 ,405 ,12667 ,15148 -,17376 ,42709 ,718 40,680 ,477 ,12667 ,17643 -,22973 ,48306 1,094 103 ,276 ,14000 ,12791 -,11369 ,39369 ,855 35,760 ,398 ,14000 ,16379 -,19227 ,47227 Equal Variances Not Assumed Equal Variances Assumed ,078 ,780 Equal Variances Not Assumed Equal Variances Assumed 3,372 Equal Variances Not Assumed Chất lượng kiểm tra nội Equal Variances Assumed đảm bảo Equal Variances Not Assumed 3,294 Luật quản lý thuế, luật thuế TNDN quy định kiểm soát thuế TNDN dễ hiểu, dễ thực Năng lực thái độ cán thuế làm cơng tác kiểm sốt thuế TNDN tốt Equal Variances Assumed 3,964 Cơ sở vật chất ứng dụng CNTT tốt Equal Variances Assumed DN tham gia đầy đủ buổi tuyên truyền, hướng dẫn sách thuế Equal Variances Assumed ,072 ,049 HỌ Equal Variances Not Assumed Equal Variances Assumed 4,848 ,030 Equal Variances Not Assumed CK 4,233 ,042 Equal Variances Not Assumed 9,969 IN Equal Variances Not Assumed 104 ,002 H I ĐẠ NG ƯỜ TR Lợi ích nhận từ không tuân thủ pháp luật thuế hấp dẫn Ngành nghề kinh doanh, trình độ ý thức tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ thuế Equal Variances Assumed ,406 ,526 Equal Variances Not Assumed Equal Variances Assumed ,558 Equal Variances Not Assumed IN CK HỌ 105 ,457 ,350 103 ,727 ,06667 ,19022 -,31060 ,44393 ,367 59,155 ,715 ,06667 ,18166 -,29681 ,43015 ,563 103 ,575 ,09333 ,16572 -,23533 ,42200 ,537 48,673 ,594 ,09333 ,17372 -,25582 ,44249 H ... thực trạng kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục Thu tỉnh Quảng Bình, từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ cơng tác kiểm sốt thu thu nhập doanh nghiệp Cục Thu tỉnh Quảng Bình thời gian... kiểm soát thu thu thu nhập doanh nghiệp Cục Thu tỉnh Quảng Bình 32 CHƯƠNG 35 CK THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THU THU NHẬP 35 DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH QUẢNG BÌNH ... thu thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục thu tỉnh TẾ Quảng Bình Chương 3: Định hướng giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay