Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 2

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:19

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H2-2-1] (THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP) Cho hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh l , độ dài đường cao h r bán kính đáy Cơng thức diện tích xung qunh hình trụ tròn xoay A S xq   rl B S xq   r h C S xq   rh D S xq  2 rh Lời giải Chọn D (Câu hỏi lý thuyết) Câu 2: [2H2-2-1] (THPT LÝ THÁI TỔ) Một khối trụ có bán kính đáy 2, chiều cao Tính thể tích khối trụ A 12 B 6 D 18 C 4 Lời giải Chọn A Ta có: V   r h   22.3  12 O O' Câu 3: [2H2-2-1] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Thể tích khối trụ tạo thành quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB A 48 B 36 C 12 D 24 Lời giải Chọn B Dựa vào giả thiết ta có khối trụ có chiều cao h  bán kính đáy R  nên tích: V   h.R   4.32  36 Câu 4: [2H2-2-1] (THPT LƯƠNG TÀI - BẮC NINH - LẦN - 2017 - 2018 - BTN)Viết cơng thức tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao h bán kính đáy R A Sxq  2 Rh B S xq   Rh C Sxq   Rh D Sxq  4 Rh Lời giải Chọn A Câu 5: [2H2-2-1] (THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy hình trụ, AB  4a , AC  5a Tính thể tích khối trụ A V  16 a B V  12 a C V  4 a D V  8 a Lời giải Chọn B B 4a A 5a C H D Ta có + Bán kính đường tròn đáy là: r  AB  2a + Chiều cao khối trụ: h  AD  AC  CD  2  5a    4a   3a + Thể tích khối trụ: V   r h   (2a) 3a  12 a Câu 6: (THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hai khối lăng trụ có chiều cao thể tích B Hai khối đa diện tích C Hai khối chóp có hai đáy hai đa giác thể tích D Hai khối đa diện thể tích Lời giải Chọn D + Phương án A sai hai khối lăng trụ có chiều cao diện tích đáy chưa thể tích khơng + Phương án B sai hai khối đa diện tích khối chóp khối lăng trụ nên hai khối khơng + Phương án C sai hai khối chóp có đáy chiều cao chưa thể tích khơng + Phương án D theo khái niệm thể tích khối đa diện “ Nếu hai khối  H1   H2  V H1   V H2  ” Câu 7: [2H2-2-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018)Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy r  50cm có chiều cao h  50cm Diện tích xung quanh hình trụ A 2500  cm2   B 5000  cm2  C 2500  cm2  D  5000 cm2 Lời giải Chọn B Diện tích xung quanh hình trụ Sxq  2rl  2.50.50  5000  cm2  Câu 8: [2H2-2-1] [Đề thi thử-Liên trường Nghệ An-L2] Gọi r bán kính đường tròn đáy l độ dài đường sinh hình trụ Diện tích xung quanh hình trụ A 2 r 2l C 2 rl B  rl D  rl Hướng dẫn giải Chọn C Diện tích xung quanh hình trụ Sxq  2 rl Câu 9: [2H2-2-1] (SGD Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình trụ có bán kính đáy r   cm  khoảng cách hai đáy  cm  Diện tích xung quanh hình trụ A 35π  cm2  B 70π  cm2  C 120π  cm2  D 60π  cm2  Lời giải Chọn B Diện tích xung quanh hình trụ S xq  2πrh  2π5.7  70π  cm2  Câu 10: [2H2-2-1] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Cho hình trụ T  có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Kí hiệu S xq diện tích xung quanh hình trụ T  Cơng thức sau ? A Sxq  2 rl B S xq   rh S xq  2 r h Lời giải C S xq   rl D Chọn B Giả sử trải mặt xung quanh hình trụ ra, ta hình chữ nhật có cạnh l cạnh dài chu vi đáy  2 r Vậy Sxq  2 rl Câu 11: [2H2-2-1] (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình trụ có chiều cao 2a , bán kính đáy a Tính diện tích xung quanh hình trụ A  a C 2 a B 2a D 4 a Lời giải Chọn D Diện tích xung quanh: S  2πR.h  2π.a.2a  4πa Câu 12: [2H2-2-1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình trụ có diện tích xung quanh 2πa bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình trụ cho A 2a B a C a D 2a Lời giải Chọn C 2πa  a  S xq  2πrl  l  2πr 2πa S xq (SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Hình trụ có bán kính đáy a chiều cao a Khi diện tích tồn phần hình trụ Câu 13: [2H2-2-1] A 2 a    1 2 a    B  a   C  a D Lời giải Chọn D Ta có: Diện tích tồn phần hình trụ = Diện tích xung quanh + lần diện tích đáy 2 Suy Stp  2 rh  2 r  2 a.a  2 a  2 a.2   1 (THPT Thanh Miện - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Gọi l , h , R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ Đẳng thức ln A l  h B R  h C l  h  R D 2 R  h l Câu 14: [2H2-2-1] Lời giải Chọn A Trong hình trụ ta ln có l  h Câu 15: [2H2-2-1] (THPT Kiến An - HP - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 20 m , chu vi đáy m A 50 m C 100 m B 50 m D 100 m Lời giải Chọn D Ta có chu vi đáy C  2 R  Diện tích xung quanh hình trụ S xq  2 Rl  5.20  100 m2 Câu 16: [2H2-2-1] (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần – 2018) Diện tích xung quanh mặt trụ có bán kính đáy R , chiều cao h A Sxq   Rh B S xq  3 Rh C Sxq  4 Rh D Sxq  2 Rh Lời giải Chọn D (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh l bán kính đáy r có diện tích xung quanh S xq Câu 17: [2H2-2-1] cho công thức A Sxq  2 rl B S xq   rl C S xq  2 r D S xq  4 r Lời giải Chọn A Câu 18: [2H2-2-1] [THPT Đô Lương - Nghệ An - 2018 - BTN] Khối trụ tròn xoay có đường cao bán kính đáy thể tích bằng: A  B  C 2 D  Lời giải Chọn D V   r h   12.1   Câu 19: [2H2-2-1] (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần -2018) Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh l bán kính đáy r tính cơng thức đây? A S xq   rl B S xq   r 2l C Sxq  2 rl D Sxq  4 rl Lời giải Chọn C Diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay Sxq  2 rl Câu 20: [2H2-2-1] (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần -2018) Một hình trụ có diện tích xung quanh 4 a bán kính đáy a Tính độ dài đường cao hình trụ A 3a B 4a C 2a D a Lời giải Chọn C Diện tích xung quanh hình trụ Sxq  2 Rh Theo đề ta có 4 a  2 Rh  h  2a Câu 21: [2H2-2-1] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần -2018 - BTN) Một hình trụ có chiều cao , chu vi đáy 4 Tính thể tích khối trụ? A 18 B 10 C 12 D 40 Lời giải Chọn C Ta có: 2 R  4  R  Thể tích khối trụ là: V   R h   22.3  12 Câu 22: [2H2-2-1](Sở GD ĐT Cần Thơ - 2017-2018 - BTN) Cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Thể tích khối trụ tạo thành quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB A 48 B 36 C 12 Lời giải Chọn B D 24 Dựa vào giả thiết ta có khối trụ có chiều cao h  bán kính đáy R  nên tích: V   h.R   4.32  36 Câu 23: [2H2-2-1] (THPT HÀM RỒNG - THANH HÓA - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ T  Diện tích tồn phần Stp hình trụ A Stp  2 Rl  2 R B Stp   Rl  2 R C Stp   Rl   R D Stp   Rh   R Lời giải Chọn A Câu 24: [2H2-2-1](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần -2018 - BTN) Một hình trụ có bán kính đáy r  5cm , chiều cao h  7cm Tính diện tích xung quang hình trụ 70 π  cm  A S  35π  cm2  B S  70π  cm2  C S  D 35 S π  cm  Lời giải Chọn B Theo công thức tính diện tích xung quanh ta có S xq  2 rh  70  cm2  Câu 25: [2H2-2-1] (THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2017 - 2018 - BTN) Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Cắt hình nón tròn xoay mặt phẳng qua trục thu thiết diện tam giác cân B Cắt hình trụ tròn xoay mặt phẳng vng góc với trục thu thiết diện hình tròn C Hình cầu có vơ số mặt phẳng đối xứng D Mặt cầu mặt tròn xoay sinh đường tròn quay quanh đường kính Lời giải Chọn B Hình nón có đường sinh nên cắt mặt phẳng qua trục thu thiết diện tam giác cân Vậy A Mỗi mặt phẳng qua tâm mặt cầu, khối cầu mặt phẳng đói xứng mặt cầu, khối cầu Vậy C Mặt cầu mặt tròn xoay sinh đường tròn quay quanh đường kính Vậy D Vậy Chọn B Câu 26: [2H2-2-1] (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Số mặt cầu chứa đường tròn cho trước A B C Vô số D Lời giải: Chọn C Câu hỏi lí thuyết Câu 27: [2H2-2-1] (ĐỀ ĐỒN TRÍ DŨNG - HÀ HỮU HẢI - LẦN - 2018) Một hình cầu có bán kính R Diện tích mặt cầu là? A S  4 R B S   R2 C S   R D S  2 R Câu 28: [2H2-2-1] (Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - 2017 - 2018 - BTN) Một khối trụ tích 16 Nếu chiều cao khối trụ tăng lên hai lần giữ ngun bán kính đáy khối trụ có diện tích xung quanh 16 Bán kính đáy khối trụ ban đầu A r  C r  B r  D r  Lời giải Chọn B Thể tích khối trụ: V   r h  16  h  16 r2 Nếu chiều cao khối trụ tăng lên hai lần giữ nguyên bán kính đáy, suy ra: Diện tích xung quanh: A  2 r 2.16 2.2.16  16  r   r 16 (THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Cho hình chữ nhật ABCD có AB  a , AD  2a Gọi M , N trung điểm cạnh BC AD Khi quay hình chữ nhật (kể điểm bên nó) quanh đường thẳng MN ta nhận khối tròn xoay T  Tính thể tích T  Câu 29: [2H2-2-1] theo a A 4 a 3 B  a3 C  a D 4 a Lời giải Chọn C A N D B M C Thể tích khối tròn xoay T  là: V   a a   a Câu 30: [2H2-2-1] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2018 - BTN) Cho hình trụ có chiều cao bán kính đáy Thể tích khối trụ cho A 6 B 18 C 15 D 9 Lời giải Chọn B V   R h   32.2  18 ... S  2 R.h  2 .a.2a  4πa Câu 12: [2H2 -2- 1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 20 17 - 20 18 - BTN) Cho hình trụ có diện tích xung quanh 2 a bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình trụ cho A 2a ... có: 2 R  4  R  Thể tích khối trụ là: V   R h   22 .3  12 Câu 22 : [2H2 -2- 1](Sở GD ĐT Cần Thơ - 20 17 -20 18 - BTN) Cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Thể tích khối trụ tạo thành quay hình. .. D 2a Lời giải Chọn C 2 a  a  S xq  2 rl  l  2 r 2 a S xq (SGD Đồng Tháp - HKII 20 17 - 20 18) Hình trụ có bán kính đáy a chiều cao a Khi diện tích tồn phần hình trụ Câu 13: [2H2 -2- 1] A 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 2, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay