Thực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)

165 7 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:18

Thực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệpThực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệp BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG ĐINH VIẾT TUYÊN THỰC TRẠNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG CỦA CÔNG NHÂN DỆT MAY CÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chuyên ngành: Dịch tễ học Mã số: 62 720117 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ MINH KỲ GS.TSKH VŨ MINH THỤC HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án này , đã nhận được nhiều sự giúp đỡ , tạo điều kiện tập thể lãnh đạo , các nhà khoa học , các cán Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc xin được bày tỏ và gửi lời cảm ơn chân thành tới: Tập thể Ban lãnh đạo , Phòng đào tạo sau đại học , Bộ môn Dịch tễ học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án Tập thể thầy giáo hướng dẫn khoa họcđã hết lòng giúp đỡ , hướng dẫn và động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho suốt quá trì nh nghiên cứu và hoàn thành luận án Tôi xin gửi lời cám ơn tới tập thể lãnh đạo, đồng nghiệp Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi , chia sẻ công việc suốt thời gian học tập và nghiên cứu Tôi xin gửi lời cám ơn tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan , anh chị em cộng tác viên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Sau cùng, xin gửi lời cám ơn chân thành tới gia đình , bố mẹ , anh chị em, bạn bè và người vợ yêu quý đã ở bên cạnh đợng viên , chia sẻ khó khăn giúp đỡ để hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Đinh Viết Tuyên LỜI CAM ĐOAN Tên Đinh Viết Tuyên, Nghiên cứu sinh khóa 32 chuyên ngành Dịch Tễ Học, Viện vệ sinh dịch tễ trung ƣơng Đây Luận án thân trực tiếp thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp PGS.TS Lê Minh Kỳ; GS.TSKH Vũ Minh Thục Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác đƣợc công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, đƣợc xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Ngƣời viết cam đoan Đinh Viết Tuyên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1.THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG, BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 1.1.1 Môi trƣờng lao động công nhân dệt may 1.1.2 Tình hình bệnh viêm mũi dị ứng 1.1.3 Một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm mũi dị ứng công nhân dệt may 12 1.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG 19 1.2.1 Đặc điểm lâm sàng 19 1.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 22 1.3 CÁC GIẢI PHÁP DỰ PHÒNG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG DO DỊ NGUYÊN BỤI BÔNG 26 1.3.1 Các giải pháp dự phòng 26 1.3.2 Các giải pháp điều trị viêm mũi dị ứng 32 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 39 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 39 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 40 2.1.3 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.1.4 Các giai đoạn nghiên cứu 41 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 41 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 42 2.2.3 Nội dung nghiên cứu 45 2.2.4 Biến số, số nghiên cứu 50 2.2.5 Phƣơng pháp, kỹ thuật thu thập thông tin: 52 2.2.6 Khống chế sai số 61 2.3 QUẢN LÝ, XỬ LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 61 2.4 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 61 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1 THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG, BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 62 3.1.1 Môi trƣờng lao động 62 3.1.2 Thực trạng bệnh viêm mũi dị ứng Cơng ty Hồng Thị Loan 66 3.1.3 Một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm mũi dị ứng 72 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG 77 3.2.1 Triệu chứng lâm sàng 77 3.2.2 Kết cận lâm sàng 79 3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP 82 3.3.1 Hiệu lâm sàng 82 3.3.2 Hiệu cận lâm sàng 90 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 91 4.1 VỀ THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG, BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 91 4.1.1 Về thực trạng môi trƣờng lao động 91 4.1.2 Về thực trạng bệnh viêm mũi dị ứng .95 4.1.3 Về số yếu tố liên quan 97 4.2 VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG 106 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng 106 4.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 109 4.3 HIỆU QUẢ CAN THIỆP 110 4.3.1 Hiệu lâm sàng 110 4.3.2 Hiệu cận lâm sàng 120 4.4 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 123 KẾT LUẬN 124 THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG LAO ĐỘNG, BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG DO DỊ NGUYÊN BỤI BÔNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP 124 1.1 Thực trạng môi trƣờng lao động 124 1.2 Thực trạng bệnh viêm mũi dị ứng dị nguyên bụi yếu tố liên quan 124 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG 125 2.1 Đặc điểm lâm sàng 125 2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 125 HIỆU QUẢ CAN THIỆP 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ARIA Allergic Rhinitis and its Impact Asthma - Tổ chức nghiên cứu tác động viêm mũi dị ứng lên hen phếquản BHLĐ Bảo hộ lao động CysLTs Cysteinyl-leukotrienes DN Dị nguyên DNBB Dị nguyên bụi DNNN Dị nguyên nghề nghiệp ĐKLĐ Điều kiện lao động HPQ Hen phế quản IL Interleukin KAP Knowledge, attitude, practice (Kiến thức, thái độ, thực hành) KN-KT Kháng nguyên - kháng thể LTA4 Leukotriene A LTRAs Anti leukotrienes - Thuốc kháng leukotrien MDĐH Miễn dịch đặc hiệu NLĐ Ngƣời lao động TCVSCP Tiêu chuẩn vệ sinh cho phép VKM Viêm kết mạc VMDƢ Viêm mũi dị ứng VMDƢNN Viêm mũi dị ứng nghề nghiệp WHO World Health Organization – Tổ chức y tế giơi DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 2.1 Biến số, số nghiên cứu 50 Bảng 2.2 Đánh giá mức phản ứng test lẩy da 58 Bảng 3.1 Kết đo vi khí hậu nhà máy 62 Bảng 3.2 Bụi môi trƣờng lao động công ty 64 Bảng 3.3 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 66 Bảng 3.4 Tình trạng sử dụng trang công nhân 67 Bảng 3.5 Thời gian tiếp xúc ngày với bụi phân xƣởng công nhân 67 Bảng 3.6 Tỉ lệ bệnh viêm mũi dị ứng 68 Bảng 3.7 Tỷ lệ công nhân mắc bệnh mũi họng chung 68 Bảng 3.8 Phân bố đối tƣợng viêm mũi dị ứng nhà máy theo giới tính 69 Bảng 3.9 Phân bố đối tƣợng mắc viêm mũi dị ứng theo lứa tuổi 70 Bảng 3.10 Phân bố đối tƣợng mắc viêm mũi dị ứng theo tuổi nghề 70 Bảng 3.11 Kiến thức thái độ thực hành bệnh VMDƢ công nhân 71 Bảng 3.12 Mối liên quan viêm mũi dị ứng giới tính 72 Bảng 3.13 Mối liên quan viêm mũi dị ứng lứa tuổi (n=1040) 72 Bảng 3.14 Mối liên quan viêm mũi dị ứng tuổi nghề (n=1040) 73 Bảng 3.15 Mối liên quan tình trạng sử dụng trang cơng nhân viêm mũi dị ứng (n=1040) 74 Bảng 3.16 Mối liên quan thời gian tiếp xúc ngày với bụi công nhân viêm mũi dị ứng (n=1040) 75 Bảng 3.17 Mối liên quan tiền sử bị hen phế quản viêm mũi dị ứng (n=1040) 75 Bảng 3.18 Mối liên quan tiền sử dát đỏ viêm mũi dị ứng (n=1040) 76 Bảng 3.19 Kết phân tích đa biến mối liên quan viêm mũi dị ứng số yếu tố nguy (n=1040) 76 Bảng 3.20 Mức độ biểu triệu chứng mũi (n=317) 77 Bảng 3.21 Mức độ biểu triệu chứng mắt (n=317) 78 Bảng 3.22 Tỷ lệ công nhân bị dị hình vách ngăn (n=317) 78 Bảng 3.23 Tỷ lệ công nhân bị polype mũi (n=317) 79 Bảng 3.24 Kết Prick test với dị nguyên bụi (n=317) 79 Bảng 3.25 Kết xét nghiệm IgE bệnh nhân viêm mũi dị ứng 80 Bảng 3.26 Kết xét nghiệm IgG toàn phần bệnh nhân viêm mũi dị ứng 81 Bảng 3.27 Hiệu can thiệp mức độ triệu chứng hắt nhóm nghiên cứu trƣớc sau điều trị 83 Bảng 3.28 Hiệu can thiệp mức độ triệu chứng ngứa mũi nhóm nghiên cứu trƣớc sau điều trị 84 Bảng 3.29 Hiệu can thiệp mức độ triệu chứng nghẹt tắc mũi nhóm nghiên cứu trƣớc sau điều trị 85 Bảng 3.30 Hiệu can thiệp mức độ triệu chứng chảy nƣớc mũi nhóm nghiên cứu trƣớc sau điều trị 86 Bảng 3.31 Hiệu can thiệp mức độ triệu chứng mất/giảm ngửi nhóm nghiên cứu trƣớc sau điều trị 87 Bảng 3.32 Hiệu can thiệp tình trạng niêm mạc mũi nhóm trƣớc sau điều trị 88 Bảng 3.33 Hiệu can thiệp tình trạng phát dƣới nhóm trƣớc sau điều trị 89 Bảng 3.34 Nồng độ IgE trƣớc sau can thiệp 90 Bảng 3.35 Nồng độ IgG trƣớc sau can thiệp 90 Hình 1.1 Dây chuyền may cơng nghiệp yếu tố nguy hiểm, có hại Hình 1.2 Vai trò dị ngun bụi bơng chế bệnh lý 16 Hình 1.3 Sử dụng bình netti pot 31 Hình 1.4 Máy Súc Rửa Mũi Xoang theo xung nhịp 31 Hình 2.1 Vị trí Cơng ty cổ phần dệt may Hồng Thị Loan 39 Hình 3.1 Kết nồng độ bụi nhà máy (mg/m3) 65 Hình 3.2 Kết Prick test với dị nguyên bụi (n=317) 79 Hình 3.3 Kết Hàm lƣợng IgE tồn phần 80 Hình 3.4 Kết Hàm lƣợng IgG toàn phần 81 Hình 3.5 Kết lâm sàng sau can thiệp 82 Hình 4.1 Các yếu tố mơi trƣờng di truyền liên quan đáp ứng IgE với dị nguyên121 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bệnh án bệnh nghề nghiệp Phụ lục 2: Bảng câu hỏi cho công nhân tiếp xúc với bụi Phụ lục 3: Bệnh án nghiên cứu Viêm mũi dị ứng Phụ lục 4: Mẫu khái thác tiền sử dị ứng ISAAC 1994 Phụ lục 5: Phiếu điều tra KAP công nhân Phụ lục BỘ Y TẾ BỆNH ÁN BỆNH NGHỀ NGHIỆP VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP MÔI TRƢỜNG Hồ số Họ tên: Năm sinh: Nam/Nữ Nghề nghiệp: Tuổi nghề: _ Phân xƣởng/ví trí lao động: _ Tên đơn vị: _ Tỉnh/Thành phố: _ Tiểu sử nghề nghiệp bệnh tật - Những nghề làm trƣớc (thời gian nghề nghiệp/công việc làm): _ _ - Các bệnh mắc (thời gian, nơi điều trị, kết điều trị): + Trƣớc vào nghề: _ _ + Sau vào nghề: _ _ A TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG SỨC KHỎE HIỆN TẠI - Nội dung công việc điều kiện lao động (các yếu tố độc hại, trang bị bảo hộ lao động): _ _ - Tình hình sức khỏe (bệnh mắc chính, diễn biến bệnh): _ C KHÁM LÂM SÀNG - Thể trạng chung: _ - Da niêm mạc: _ - Hạch bạch huyết: _ - Cơ, xƣơng, khớp: _ HƠ HẤP Triệu chứng: - Ho: (tính chất ho, thời gian) _ - Khó thở (tính chất khó thở, xuất lúc) _ _ Khám thực thể - Hình dáng lồng ngực: - Gõ, nghe: TIM MẠCH - Mạch:…………………………… Huyết áp: ……………………………… Triệu chứng: - Đau ngực (vùng tim) _ - Các triệu chứng khác: _ Khám thực thể: - Nghe tim: THẦN KINH _ _ NGOÀI DA Triệu chứng: Ngứa (tính chất, vị trí) _ Khám thực thể : - Phát tổn thƣơng dị ứng da _ E CHUYÊN KHOA KHÁC - Tai mũi họng: _ _ G XÉT NGHIỆM Prick test: _ _ IgG _ _ _ IgE _ Phân hủy Mastocyte _ _ H KẾT LUẬN _ _ Ngày tháng năm 201 Bác sỹ trƣởng đoàn khám (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ lục BỘ Y TẾ BẢNG CÂU HỎI CHO CÔNG NHÂN VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TIẾP XÚC BỤI BÔNG MÔI TRƢỜNG Họ tên: Nam  Nữ  Năm sinh Nơi làm việc: Bậc thợ: Nghề nghiệp: Tuổi nghề: Thời gian tiếp xúc với bụi ngày: Anh (chị) sử dụng trang cánhân thời gian làm việc? Có  Khơng  Nếu có anh/chị có dùng thƣờng xun ? Có  Khơng  Loại trang anh /chị dùng trang ? Khẩu trang vải thông thƣờng  Khẩu trang chuyên dụng  Anh (chị) có đƣợc nhỏ thuốc vào mũi trƣớc ca lao đợng ? Có  Khơng  Anh (chị) có biểu triệu chứng sau làm việc tiếp xúc bụi bơng (xin vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp): TT Triệu chứng Hắt Ngứa mũi Tắc mũi Chảy nƣớc mũi Chảy nƣớc mắt Bị ngứa Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên Không Đỏ mắt Sƣng mắt Nổi dát đỏ 10 Bị chàm mãn 11 Khó thở thở nơng 12 Thở khò khè 13 Bị hen Ngày tháng năm 201 Ngƣời thực PHỤ LỤC 3: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU VIÊM MŨI DỊ ỨNG I - Hành chính: Họ tên: Sinh ngày tháng năm Giới tính: Nam  nữ  Nghề nghiệp: * Hiện nay: Từ năm nào: * Trƣớc (nghề làm lâu nhất): Địa quan: Điện thoại: Địa nhà riêng: Điện thoại: … Chẩn đoán: Ngày bắt đầu điều trị: Ngày ngừng điều trị II - Hỏi bệnh: Lý vào viện: (Nếu có nhiều triệu chứng ghi theo thứ tự 1, 2, ) Ngứa mũi  Hắt  Chảy nƣớc mũi  Ngạt mũi  Khó thở  HoVMDƢ có tiền triệu hen khơng? - Triệu chứng kèm theo: Sốt  Ngứa họng, tai, mắtNhức đầu  Khịt khạc đờm Triệu chứng khác : Lịch sử bệnh: 2.1 Đợt viêm mũi hen -Cách từ tháng năm……… -Tuổi mắc VMDƢ -Tuổi mắc HPQ -Xuất hiện: Tự nhiên  trùng  Sau thay đổi nghề Sau mắc bệnh nhiễm Sau thay đổi chỗ Không nhớ rõ -ở đâu: nhà  nơi làm việc  chỗ khác  .không nhớ  -Vào lúc nào: ngày  đêm  -Thời gian bệnh kéo dài: Hết bệnh do: Tự khỏi  Dùng thuốc  -Đã đƣợc chẩn đoán VMDƢ HPQ sở -Thuốc dùng: 2.2 Đặc điểm đợt VMDƢ HPQ: - Khởi đầu: Đột ngột  Từ từ  Khơng nhớ rõ  -VMDƢ có tiền triệu hen không? - Triệu chứng chính: ghi theo thứ tự 1, 2, tƣơng ứng từ nặng đến nhẹ Ngứa mũi  Hắt  Ngạt mũi  Chảy nƣớc mũi  Khó thở Ho  - Triệu chứng kèm theo: Sốt  Ngứa họng, tai, mắt Nhức đầu  Khịt khạc đờm -Triệu chứng khác : - Thời gian đợt bệnh kéo dài: .ngày Không nhớ rõ  - Các triệu chứng xuất hiện: > Ban ngày  Ban đêm  Cả ngày đêm  > Các yếu tố thuận lợi : môi trƣờng sống, điều kiện sinh hoạt làm việc, thay đổi thời tiết, gắng sức, viêm đƣờng hô hấp( mũi xoang, họng )  > Do dùng thuốc  Tên thuốc > Khi tiếp xúc với: Gỗ  Cỏ  Ngũ cốc  Hoa  Bụi nhà  Khói thuốc Lơng súc vật  Thuốc trừ sâu  Hít phải hố chất  > Khi buồn, lo, căng thẳng  Có thai  Kinh nguyệt  > Sau ăn uống : tôm , cua, cá, ốc  lạc  đƣờng, sữa , trứng  - Xuất hiện: quanh năm  theo mùa  - Các tháng bị nặng nhất: Đánh dấu tháng bị nặng Tháng 10 2.3 Triệu chứng tại: * Mũi: Hắt hơi: thành tràng  (số lƣợng: … cái) rải rác  Chảy mũi: nƣớc  nhày dính  dịch đục  liên tục kéo dài  lúc  không bị  không bị  11 12 Ngạt mũi: liên tục kéo dài  lúc  không bị  T/chứng bật: Hắt  Chảy mũi  Ngạt mũi  Giảm khứu giác  * P/quản, phổi: Khó thở  Ho khan  Ho rũ rƣợi  Ho khạc đờm  Tiền sử: 3.1 Cá nhân: 3.1.1- Các bệnh mắc dƣới đây: Viêm họng mt  Viêm phế quản  Viêm amiđan  Viêm quản  Dị ứng thời tiết  Viêm phổi Viêm mũi xoang  Sẩn ngứa, mề đay  Chàm sinh  Eczema   Sốt mùa  Ho, khó thở gắng sức  Phù mặt, viêm da, chàm tiếp xúc với hoá chất 3.1.2- Các bệnh khác: Đái đƣờng , Huyết áp cao  Bệnh khác Năm 3.1.3- Chấn thƣơng, Phẫu thuật Năm 3.1.4- Dị ứng thuốc: Tên thuốc 3.1.5- Dị ứng thức ăn: tôm, cua, ốc , lạc, trứng, sữa  3.1.6- Dị ứng hoá chất: Sơn  Kem bơi mặt  Khói  Có liên quan nghề nghiệp  Chất khác  3.1.7- Điều kiện sinh hoạt: * Môi trƣờng sống: Trong phòng ngủ có : đệm gối cũ  gối lông chim, vịt , len  * bệnh nhân có thƣờng xuyên tiếp xúc với: khói than  bụi  khói thuốc  chó  mèo  chim  gia súc khác * Nhà bệnh nhân ở: thành phố , nông thôn , khu công nghiệp , , cũ , ẩm thấp  * Tinh thần: ảnh hƣởng cảm xúc âm tính: buồn, lo , căng thẳng  3.2- Gia đình: Có bị mắc bệnh nêu phần tiền sử cá nhân: Bố  Mẹ  Anh chị em ruột  Con  Ông bà  Họ hàng khác  3.3- Các thuốc sử dụng từ trƣớc, cách III - Khám lâm sàng: 1- Tình trạng tồn thân: 2- Khám chuyên khoa: 2.1- Mũi: * Dịch tiết : * Khe : * Cuốn : * Cuốn dƣới : * Vách ngăn : * Polyp mũi : 2.2- Họng: * Niêm mạc : * Amiđan : 2.3 Khám phổi : 3- Các quan khác: (Tim mạch, Tiêu hoá, Tiết niệu, Nội tiết, thần kinh… VI: Các thăm dò cận lâm sàng Các thơng số Kết Test lẩy da Định lƣợng IgE toàn phần huyết Định lƣợng IgG toàn phần huyết Ngày tháng năm BS làm bệnh án 20 PHỤ LỤC MẪU KHAI THÁC TIỀN SỬ DỊ ỨNG CỦA ISAAC – 1994 (International studry of allergy and asthma childhood – 1994) Khai thác tiền sử dị ứng có tính điểm Tiền sử dị ứng gia đình: Bố Nếu có điểm Mẹ Nếu có điểm Anh chị em ruột Nếu có điểm Họ bên Bố Nếu có điểm Họ bên Mẹ Nếu có điểm Tiền sử dị ứng thân, có bệnh tái diễn: Chàm dị ứng, eczema Nếu có điểm Viêm mũi dị ứng Nếu có điểm Hen phế quản Nếu có điểm Mày đay sẩn ngứa Nếu có điểm Dị ứng thuốc Nếu có điểm Dị ứng thức ăn Nếu có điểm Phù Quink(phù mặt, mơi) Nếu có điểm Khó thở ho chơi gắng sức: điểm IgE toàn phần tăng (qua test da dương tính): điểm Tăng bạch cầu toan máu: điểm Đáp ứng nhanh với thuốc kích thích 2: điểm Bệnh nhân đƣợc chẩn đốn có tiền sử dị ứng tổng số điểm > Phụ Lục PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN KAP CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VỀ BỆNH VIÊM MŨI DỊ ỨNG Để giúp cho quan ban ngành chức ngành y tế có sở khoa học việc xây dựng chế độ sách nhƣ có giải pháp kỹ thuật hợp lý, chăm sóc y tế hiệu nhằm bảo vệ sức khỏe cho ngƣời lao động trong, xin anh chị vui lòng trả lời câu hỏi sau đây, Xin chân thành cảm ơn I.NHỮNG THÔNG TIN CHUNG Họ tên:……………………………………………….Tuổi:…………… Giới:….( : Nam; 2: Nữ) Dân tộc:……………………………………… Đơn vị công tác nay:………………………………………………… Nghề nghiệp nay:…………………………………………………… Thời gian làm công việc tại: ( số năm ): năm Nghề nghiệp trƣớc ( ghi theo thứ tự từ trƣớc đến nay): 1.Làm: Số năm: 2.Làm: Số năm: 3.Làm: Số năm: 4.Làm: Số năm: Trình độ văn hóa: Lớp Hệ 10/10 Hệ 12/12 II THÔNG TIN VỀ KAP STT THÔNG TIN Trong lao động, Anh ( chị)phải tiếp xúc - Rất bụi với bụi nhiều hay ít? - Bụi vừa - Bụi - Khơng bụi Trong môi trƣờng sinh hoạt anh ( chị) - Quy trình bụi sinh từ đâu? - Nền xƣởng - Nơi khác bay đến - Không biết Anh ( chị) làm để tránh bụi cho - Đeo trang thân lao động? - Tự rửa mũi - Giữ môi trƣờng - Không làm - Khác Phân xƣởng anh chị làm để tránh - Tƣới nƣớc xƣởng bụi - làm xƣởng - Dùng quạt thông gió Trong lao động anh ( chị) phải tiếp xúc -CO với loại khí độc gì? -SO2 NO2 -NH3 -Khác - Không biết -Không tiếp xúc Trong mơi trƣờng lao động anh( chị) - Quy trình khí độc sinh từ đâu? -Nền xƣởng - Nơi khác bay đến -Không biết Anh ( chị) làm để chống khí độc - Đeo trang cho thân? - Rửa mũi -Khơng làm Anh ( chị) có hút thuốc lá, thuốc lào khơng? - Có -> câu 10 - Khơng -> câu 10 - Trƣớc có hút bỏ Nếu hút thuốc lá, thuốc lào -Biết có hại cho sức khỏe anh ( chị) lại không hút nữa? -Áp lực ngƣời khác - Khác 10 Anh ( chị) có nghe nói bệnh VMDƢ khơng? - Có - Khơng 11 Bệnh VMDƢ có phòng tránh đƣợc khơng? - Có - Khơng 12 Sống, lao động mơi trƣờng có nhiều - Có - Khơng - Có - Khơng - Có - Khơng - Đã - bụi bơng, khí độc anh ( chị) có làm gia tăng bệnh VMDƢ khơng? 13 Sống, lao động mơi trƣờng có nhiều bụi bơng, khí độc anh ( chị) có ảnh hƣởng đến bệnh VMDƢ khơng? 14 Hút thuốc lá, thuốc lào có làm tăng nguy mắc VMDƢ không? 15 Anh ( chị) mắc VMDƢ lần chƣa? 16 mắc Chƣa mắc Theo anh ( chị) xuất triệu chứng - Chảy mũi nghi ngờ bị mắc VMDƢ? - Ngạt tắc mũi -Kém ngửi( khả phát mùi kém) -Đau đầu - Ho dai dẳng 17 Anh, chị làm anh, chị ngƣời nhà - Đi khám bệnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc VMDƢ? -Tự mua thuốc uống -Khơng làm -Khơng biết - Khác 18 Biện pháp phòng ngừa VMDƢ gì? - Điều trị dứt điểm - Đeo trang -Rửa mũi -Khơng làm - Khơng biết - Khác 19 VMDƢ có làm anh, chị khó chịu khơng? -Có - Không - Không biết 20 Mỗi lần mắc bệnh anh, chị có đƣợc chăm - Có - Khơng - Có - Khơng sóc y tế nhà máy khơng? 21 Khi VMDƢ anh, chị có đƣợc nghỉ làm khơng? 22 Trong năm vừa qua anh, chị nghỉ bao - Một lần nhiêu đợt VMDƢ? - Hai lần - Ba lần - Bốn lần trở lên 23 Mỗi đợt nghỉ ngày? - Dƣới ba ngày - Từ đến ngày -Trên ngày 24 Anh, chị biết đến phƣơng pháp rửa mũi chƣa? - Đã biết Không biết - kết thúc vấn 25 Nếu đƣợc hƣớng dẫn, anh( chị) có rửa mũi - Có - Khơng khơng? Ngày tháng năm 20… Ngƣời điều tra ... trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Thực trạng viêm mũi dị ứng công nhân dệt may công nghiệp hiệu số giải pháp can thiệp" với mục tiêu: Mô tả thực trạng môi trường lao động, bệnh viêm mũi dị ứng. .. VIÊM MŨI DỊ ỨNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 1.1.1 Môi trƣờng lao động công nhân dệt may 1.1.2 Tình hình bệnh viêm mũi dị ứng 1.1.3 Một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm mũi. .. nguồn dị nguyên gây bệnh [2][19][41] 1.1.3 Một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm mũi dị ứng công nhân dệt may 1.1.3.1 Dị nguyên bụi bệnh dị ứng 1.1.3.1.1 Vai trò dị nguyên bụi bệnh dị ứng Dị ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ), Thực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (Luận án tiến sĩ)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay