Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 1

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:13

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H2-1-1] (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Cho tam giác ABC vuông A Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB hình tròn xoay tạo thành A hình cầu B hình trụ C hình nón D hình nón Lời giải Chọn D Hình tròn xoay tạo thành hình nón Câu 2: [2H2-1-1] (THPT QUẢNG XƯƠNG1) Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A , AB  3a AC  4a Độ dài đường sinh l hình nón nhận quay ABC xung quanh trục AC A l  a B l  2a C l  3a D l  5a Lời giải Chọn D Đường sinh hình nón có độ dài đoạn BC  AB  AC  5a Câu 3: [2H2-1-1] (CHUYÊN ĐH VINH – L4 - 2017) Cho hình nón có độ dài đường sinh đường kính đáy Diện tích đáy hình nón  Chiều cao hình nón A C B Lời giải Chọn A Theo đề bài, ta có BC  AC  2R D Mà Sday   R    R  Do BC  Tam giác MBC vuông M nên chiều cao hình nón BM  BC  MC    Câu 4: [2H2-1-1] (CHUN THÁI BÌNH L3) Cho hình nón có bán kính đáy 4a , chiều cao 3a Diện tích xung quanh hình nón A 24 a B 20 a C 40 a D 12 a Lời giải Chọn B S xq   rl; l  (3a)2  (4a)2  (5a)2  l  5a  S xq  20 a Câu 5: [2H2-1-1] (THPT CHUN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Một hình nón có đường sinh đường kính đáy Diện tích đáy hình nón 9 Tính đường cao h hình nón A h  3 h B h  3 Lời giải Chọn A Ta có l  2R S  9   R   R   h  AO  62  32  3 C h  D Câu 6: [2H2-1-1] Cho hình nón có đường sinh a , diện tích xung quanh 8 a Tính chiều cao hình nón theo a A 2a B a D 2a C 2a Lời giải Chọn C 8a 8a   2a  h  Ta có: S xq   rl  8 a  r  l 4a  4a    2a  2  3a Câu 7: [2H2-1-1] (THPT PHAN ĐÌNH TÙNG ) Cho tam giác ABC vng A có AB  6, AC  Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay tạo thành quay tam giác ABC quanh cạnh AC A S xq  160 B Sxq  80 C S xq  120 D S xq  60 Lời giải Chọn D Ta có Sxq   Rl Với l  BC  AB  AC  10 , R  AB  Vậy S xq   6.10  60  dvdt  Câu 8: [2H2-1-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU) Một hình nón có chiều cao a bán kính đáy a Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A S xq  2 a B S xq  3 a C S xq   a D S xq  2a Lời giải Chọn A Đường sinh: l  h2  r  2a Diện tích xung quanh S xq   rl  2 a Câu 9: [2H2-1-1] (THPT HAI BÀ TRƯNG) Hình nón đường sinh l , thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân Diện tích xung quanh hình nón A l2 B l2 C l2 l2 D 2 Lời giải Chọn B Do thiết diện qua trục tam giác vuông nên r  Vậy diện tích xung quanh nón S xq  l l2 Câu 10: [2H2-1-1] (THPT Chun Lào Cai) Một hình nón có đường cao h  20cm , bán kính đáy r  25cm Tính diện tích xung quanh hình nón B 25 41 A 5 41 C  D 125 41 Lời giải Chọn D Ta có: l  h  r  41 Diện tích xung quanh: S xq   rl  125 41 Câu 11: [2H2-1-1] (THPT TIÊN LÃNG) Một hình nón có bán kính đường tròn đáy 40 cm , độ dài đường sinh 44 cm Thể tích khối nón có giá trị gần A 92 138 cm3 B 73 722 cm C 30 712 cm 30 713 cm Lời giải Chọn D Chiều cao hình nón h  442  402  21 D 1 Vậy thể tích khối nón V   r h   402.4 21  30713  cm3  3 Câu 12: [2H2-1-1] (THPT CHUYÊN KHTN - LẦN - 2018) Thể tích khối nón có chiều cao đường sinh bằng A 16 B 48 C 12 D 36 Lời giải Chọn C Giả sử khối nón đề cho có hình vẽ sau: S A R O Bán kính đường tròn đáy là: R  SA2  SO  52  42  1 Vậy thể tích khối nón cần tìm là: V   R SO   9.4  12 3 Câu 13: [2H2-1-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Cho tam giác ABC vuông A có độ dài cạnh AB  3a , AC  4a , quay quanh cạnh AC Thể tích khối nón tròn xoay tạo thành A 12 a B 36 a C Lời giải Chọn A 100 a D 16 a C 4a 3a B A Ta có : r  AB  3a , h  AC  4a 1 V   r h    3a  4a  12 a 3 Câu 14: [2H2-1-1] (THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy r , chiều cao h đường sinh l Kết luận sau sai? A V   r h B Stp   rl   r S xq   rl C h  r  l D Lời giải Chọn C S h A l O r B Ta có tam giác SOB vuông O nên: h  r  l  h  l  r Câu 15: [2H2-1-1] (Lớp Toán - Đồn Trí Dũng -2017 - 2018) Trong khơng gian cho tam giác ABC vuông A với AC  3a , AB  4a Tính theo a diện tích xung quanh S hình nón quay tam giác ABC quanh trục AC A S  30a 2 S  15a 2 B S  40a 2 Lời giải C S  20a 2 D Chọn C Ta có: Đường sinh l  BC  AB  AC  5a ; Bán kính đáy r  AB  4a Diện tích xung quanh S   rl   4a.5a  20a 2 Câu 16: [2H2-1-1] (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh - 2017 - 2018 -BTN) Hình nón có đường sinh l  2a bán kính đáy a Diện tích xung quanh hình nón bao nhiêu? A 2 a B 4 a C  a D 2 a Lời giải Chọn A Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl  2 a Câu 17: [2H2-1-1] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Cho khối nón có bán kính r  chiều cao h  Tính thể tích V khối nón A V  9 B V  3 C V   D V  5 Lời giải Chọn D 1 Thể tích V khối nón : V   r h   5.3  5 3 Câu 18: [2H2-1-1] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Thể tích khối nón có chiều cao h , bán kính đường tròn đáy r là: A V   r h B V   r h C V   r h D V   r 2h Lời giải Chọn D Ta có V   r h Câu 19: [2H2-1-1] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón  N  có đường kính đáy 4a , đường sinh 5a Tính diện tích xung quanh S hình nón  N  A S  10 a S  20 a B S  14 a C S  36 a D Lời giải Chọn A 5a 2a Diện tích xung quanh hình nón  N  là: S   rl   2a.5a  10 a Câu 20: [2H2-1-1] (SGD - Quảng Nam - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính thể tích V khối nón có bán kính đáy chiều cao A V  108 B V  54 C V  36 D V  18 Lời giải Chọn D 1 Ta có V   R h   32.6  18 3 Câu 21: [2H2-1-1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Thể tích khối nón có chiều cao h bán kính đáy R 1 A V   R h B V   Rh C V  2 Rh D 3 V   R2h Lời giải Chọn D Thể tích khối nón có chiều cao h bán kính đáy R V   R h Câu 22: [2H2-1-1] (SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác vuông cân có cạnh góc vng a Diện tích xung quanh hình nón A πa 2 B 2πa 2 C πa 2 D πa 2 Lời giải Chọn C πa 2 BC a a Ta có l  AB  a , r  , Sxq  πrl  π  a  2 2 Câu 23: [2H2-1-1] (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018) Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh S hình nón cho B S  24 A S  3 C S  16 3 D S  3 Lời giải Chọn D Ta có S   rl  3 Câu 24: [2H2-1-1] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - 2018 - BTN) Một khối nón có diện tích xung quanh 2  cm2  bán kính đáy  cm  Khi độ dài đường sinh A  cm  B  cm  C  cm  D  cm  Lời giải Chọn C Ta có: S xq   Rl  l  S xq R  2 4  Câu 25: [2H2-1-1] (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Hình nón có bán kính đáy r  cm , đường sinh l  10 cm Thể tích khối nón là: 192 128   cm3  D   cm3  B V  128  cm3  C V  A V  3 V  192  cm3  Lời giải Chọn B Áp dụng cơng thức tính thể tích khối nón ta có V  B.h với B   r  64 , O l h r A B I Gọi I tâm đường tròn đáy ta có: h  OI  l  r  102  82  Vậy V  64  128  cm  Câu 26: [2H2-1-1] (THPT Kiến An - HP - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối nón có chiều cao 24 cm , độ dài đường sinh 26 cm Tính thể tích V khối nón tương ứng B V  1600 cm A V  800 cm V C V  1600 cm D 800 cm Lời giải Chọn D Bán kính đáy hình nón: R  l  h2  10 cm 1 800 Vậy thể tích khối nón tương ứng là: V   R h   100.24  3 Câu 27: [2H2-1-1] (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Một hình nón có chiều cao a bán kính đáy a Diện tích xung quanh hình nón bằng: A 2 a 3 a B 3 a C  a Lời giải D Chọn C a 3 Hình nón có đường sinh l  h2  r   a  2a Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl  2 a Câu 28: [2H2-1-1] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc- Lần 3-2018) Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện cạnh a A S xq  S xq   a2  a2 3 B S xq   a2 C S xq   a2 D Lời giải Chọn A Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện có đáy đường tròn ngoại tiếp đáy tứ diện a có bán kính R  đường sinh a a  a2 Vậy diện tích xung quanh hình nón S xq   Rl   a  3 Câu 29: [2H2-1-1] (THPT Thăng Long – Hà Nội – Lần – 2018) Cho tam giác ABC vuông A Khi quay tam giác ABC (kể điểm trong) quanh cạnh AC ta A Khối nón B Mặt nón C Khối trụ D Khối cầu Lời giải Chọn A Câu 30: [2H2-1-1] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác vng có cạnh huyền a Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A S xq  S xq  a 3 B S xq  a 2 C S xq  a 2 D a 2 Lời giải Chọn B S A B Gọi S đỉnh hình nón, thiết diện qua trục tam giác SAB Ta có AB  a  SA  a , suy l  SA  a ; r  Vậy S xq  rl   AB a  2 a a 2 a  2 Câu 31: [2H2-1-1] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Tìm hình thu quay tam giác vuông quanh trục chứa cạnh góc vng? A Hình nón B Khối nón C Hình chóp D Khối chóp Lời giải Chọn A Theo lý thuyết Câu 32: [2H2-1-1] (THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần - Năm 2018) Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy R , chiều cao h , độ dài đường sinh l Khẳng định sau đúng? A h  R  l B l  R  h R l h 2 Lời giải C l  R  h2 D Chọn B Ta có: l  R  h  l  R  h2 Câu 33: [2H2-1-1] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần -2018 - BTN) Cho khối nón có đường cao h bán kính đáy r Tính thể tích khối nón A 2 r h2  r B r h C  r h2  r D  r h Lời giải Chọn B Ta tích khối nón V   r h Câu 34: [2H2-1-1] (THPT HÀM RỒNG - THANH HÓA - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Cho tam giác ABC vng B có AC  2a, BC  a , quay tam giác ABC quay quanh cạnh góc vng AB đường gấp khúc ABC tạo thành hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: A  a B 3 a C 4 a D 2 a Lời giải Chọn D A B C Vậy S xq   a.2a  2 a Câu 35: [2H2-1-1] (THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón có đường sinh l  , bán kính đáy r  Diện tích tồn phần hình nón là: A Stp  15 B Stp  20 Stp  24 Lời giải Chọn D C Stp  22 D Áp dụng cơng thức tính diện tích tồn phàn hình nón ta có Stp   rl   r  15  9  24 Câu 36: [2H2-1-1] [THPT TRẦN QUỐC TUẤN - Lần 1- 2018] Tính thể tích V khối nón có bán kính hình tròn đáy R  30  cm  , chiều cao h  20  cm     V  600  cm     A V  18000 cm2 B V  6000 cm2 C V  1800 cm2 D Lời giải Chọn B 1 Ta có V  R h  .302.20  6000  cm2  3 Câu 37: [2H2-1-1] (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Một hình trụ có bán kính đáy r  a , độ dài đường sinh l  2a Tính diện tích xung quanh hình trụ A 4 a B 2 a C 5 a D 6 a Lời giải Chọn A Diện tích xung quanh hình trụ S xq  2 rh  2 a.2a  4 a Câu 38: [2H2-1-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh S hình nón cho A S  16 B S  2 C S  16 2 D S  2 Lời giải Chọn D Áp dụng cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón ta có S   rl  2 Câu 39: [2H2-1-1] (Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Diện tích xung quanh hình nón cho A S  24 B S  3 C S  16 3 S  3 Lời giải Chọn D Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl  3 D Câu 40: [2H2-1-1] (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2H2-1] Cho hình nón đỉnh S có đáy đường tròn tâm O , bán kính R Biết SO  h Độ dài đường sinh hình nón A h2  R B h2  R C h  R D h2  R Lời giải Chọn B Ta có đường sinh l  h  R Câu 41: [2H2-1-1] (THPT Chuyên Tiền Giang - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Một hình nón tròn xoay có đường cao h , bán kính đáy r đường sinh l Biểu thức sau dùng để tính diện tích xung quanh hình nón? A S xq   rl B Sxq  2 rl C S xq   rh D Sxq  2 rh Lời giải Chọn A Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl ... A 92 13 8 cm3 B 73 722 cm C 30 7 12 cm 30 713 cm Lời giải Chọn D Chiều cao hình nón h  4 42  4 02  21 D 1 Vậy thể tích khối nón V   r h   4 02. 4 21  30 713  cm3  3 Câu 12 : [2H2 -1- 1]... xq  l l2 Câu 10 : [2H2 -1- 1] (THPT Chuyên Lào Cai) Một hình nón có đường cao h  20 cm , bán kính đáy r  25 cm Tính diện tích xung quanh hình nón B 25  41 A 5 41 C  D 12 5  41 Lời giải... đường tròn đáy là: R  SA2  SO  52  42  1 Vậy thể tích khối nón cần tìm là: V   R SO   9.4  12 3 Câu 13 : [2H2 -1- 1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -20 16 - 20 17 - BTN) Cho tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 1, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay